Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0206

Komission asetus (EU) N:o 206/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2014 , asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta muiden kasvihuonekaasujen kuin hiilidioksidin lämmitysvaikutuskerrointen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 65, 5.3.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/206/oj

5.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/27


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 206/2014,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2014,

asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta muiden kasvihuonekaasujen kuin hiilidioksidin lämmitysvaikutuskerrointen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 (2) liitteessä VI vahvistetaan muiden kasvihuonekaasujen kuin hiilidioksidin lämmitysvaikutuskertoimet.

(2)

Jotta voidaan panna täytäntöön hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) vuoden 2006 ohjeet kansallisista kasvihuonekaasujen inventaareista, Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) sopimuspuolikonferenssin päätöksessä 15/CP.17 (3) määrätään, että vuodesta 2015 alkaen siihen saakka, kun UNFCCC:n sopimuspuolten konferenssi tekee uuden päätöksen, sopimuspuolet käyttävät kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvien ihmisen toiminnan aiheuttamien päästöjen ja nielujen aikaansaamien poistumien vastaavan hiilidioksidimäärän laskemiseen lämmitysvaikutuskertoimia, jotka luetellaan päätöksen 15/CP.17 liitteessä III.

(3)

Sen varmistamiseksi, että asiaa koskeva unionin lainsäädäntö vastaa UNFCCC-prosessin yhteydessä käytettäviä menetelmiä, asetusta (EU) N:o 601/2012 olisi muutettava.

(4)

Direktiivin 2003/87/EY 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen myönnetyt päästöoikeudet ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta 2013 alkavalla kahdeksan vuoden kaudella aiheutuvien päästöjen osalta. Tammikuun 1 päivästä 2013 myönnettävien päästöoikeuksien lukumäärän tarkistaminen kyseisen direktiivin 9 a artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritetaan ottaen huomioon UNFCCC:n sopimuspuolikonferenssin päätöksen 15/CP.17 liitteessä III luetellut lämmitysvaikutuskertoimet. Koska asetusta (EU) N:o 601/2012 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013, myös tätä asetusta olisi sovellettava kyseisestä päivästä alkaen, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus kaikkien kasvihuonekaasujen päästöistä ilmoitettujen tietojen välillä koko kahdeksanvuotisen päästökauppakauden aikana.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 601/2012 liite VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 601/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista (EUVL L 181, 12.7.2012, s. 30).

(3)  FCCC/cp/2011/9/add.2, s. 23.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 601/2012 liitteessä VI oleva taulukko 6 seuraavasti:

”Taulukko 6:   Lämmitysvaikutuskertoimet

Kaasu

Lämmitysvaikutuskertoimet

N2O

298 t CO2(e) / t N2O

CF4

7 390 t CO2(e) / t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e) / t C2F6


Top