EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0184

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 184/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014 , jäsenvaltioiden ja komission väliseen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään sovellettavien ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia koskevan nimikkeistön hyväksymisestä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla

OJ L 57, 27.2.2014, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/184/oj

27.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 184/2014,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2014,

jäsenvaltioiden ja komission väliseen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään sovellettavien ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia koskevan nimikkeistön hyväksymisestä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (1) ja erityisesti sen 74 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tämän asetuksen säännökset ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, koska ne kaikki koskevat Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien valmistelun edellyttämiä näkökohtia. Jotta varmistettaisiin, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat yhdenmukaisia, ja jotta kaikkien unionin kansalaisten olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys ja jotta heillä olisi yhtäläinen mahdollisuus tutustua niihin, on suotavaa sisällyttää Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia koskevat säännökset tähän täytäntöönpanosäädökseen, sillä niiden tapauksessa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 150 artiklan 1 kohdalla perustetun Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaavan komitean kuulemisen osalta samaa menettelyä tämän täytäntöönpanosäädöksen kattamien muiden säännösten yhteydessä, kun taas Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkiin sovelletaan eri menettelyä.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden ja komission välinen virallinen tiedonvaihto olisi kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää. Sen vuoksi on tarpeen määrittää ehdot ja edellytykset, jotka kyseisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän olisi täytettävä.

(3)

Jäsenvaltioiden ja komission välistä tiedonvaihtoa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä olisi käsiteltävä erillään niistä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdan nojalla tuensaajien ja asianomaisten viranomaisten välistä tiedonvaihtoa varten ja joiden osalta hyväksytään eri täytäntöönpanosäädös. Jotta toimenpideohjelmien täytäntöönpanosta saataisiin laadukkaampia tietoja ja jotta järjestelmästä tehtäisiin hyödyllisempi ja yksinkertaisempi, on tarpeen määrittää vaihdettavien tietojen muotoa ja sisältöä koskevat perusvaatimukset.

(4)

On tarpeen määrittää järjestelmän toimintaa koskevat periaatteet sekä sovellettavat säännöt siltä osin kuin on kyse asiakirjojen tallentamisesta ja päivittämisestä vastaavan osapuolen määrittelystä.

(5)

Jotta voitaisiin keventää jäsenvaltioille ja komissiolle aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja toisaalta taata sähköisen tiedonvaihdon tehokkuus ja vaikuttavuus, on tarpeen vahvistaa järjestelmän tekniset ominaisuudet.

(6)

Jäsenvaltioilla ja komissiolla olisi myös oltava mahdollisuus koodata ja siirtää tiedot kahdella eri tavalla, jotka olisi määriteltävä. Lisäksi on välttämätöntä vahvistaa säännöt sellaisia tilanteita varten, joissa ylivoimainen este estää sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän käytön, jotta varmistettaisiin, että sekä jäsenvaltiot että komissio voivat jatkaa tiedonvaihtoa vaihtoehtoisin keinoin.

(7)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava, että sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta tapahtuva tietojen siirto suoritetaan suojatusti ottaen huomioon tietojen käytettävyys, eheys, autenttisuus, luottamuksellisuus ja kiistämättömyys. Sen vuoksi olisi määritettävä turvallisuutta koskevat säännöt.

(8)

Tässä asetuksessa olisi kunnioitettava perusoikeuksia ja noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi näin ollen sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (4) sovelletaan, kun kyseessä ovat unionin toimielinten ja elinten suorittama henkilötietojen käsittely ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla on tarpeen määrittää Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisia ohjelmia varten yhteiset tukitoimien luokat, jotta jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle yhdenmukaisia tietoja Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä ’EAKR’, suunnitelmanmukaisesta käytöstä sekä tietoja EAKR:n kumulatiivisesta jaosta ja menoista luokittain sekä toimien lukumäärästä ohjelman koko soveltamiskauden ajan. Tämän ansiosta komissio pystyy tiedottamaan muille unionin toimielimille sekä unionin kansalaisille asiamukaisesti EAKR:n käytöstä.

(10)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 150 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaiset, sillä kyseisen asetuksen 150 artiklan 1 kohdalla perustettu Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaava komitea on antanut lausunnon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanoa koskevat säännökset ERI-rahastojen osalta

SÄHKÖINEN TIEDONVAIHTOJÄRJESTELMÄ

(Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 4 kohdan mukainen valtuutus)

1 artikla

Sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän perustaminen

Komissio perustaa sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän, jota käytetään kaikessa virallisessa tiedonvaihdossa jäsenvaltioiden ja komission välillä.

2 artikla

Sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän sisältö

1.   Sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä, jäljempänä ’SFC2014-järjestelmä’, sisältää ainakin ne tiedot, jotka on määritetty asetuksen (EU) N:o 1303/2013, asetuksen (EU) N:o 1299/2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (5) sekä meri- ja kalastuspolitiikalle ohjelmakautena 2014–2020 annettavan rahoitustuen edellytykset vahvistavan tulevan unionin säädöksen, jäljempänä ’Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskeva asetus’, mukaisesti vahvistetuissa malleissa, formaateissa ja lomakkeissa.

2.   SFC2014-järjestelmään upotetuissa sähköisissä lomakkeissa annettuja tietoja, jäljempänä ’rakenteellinen data’, ei saa korvata rakenteettomalla datalla, mukaan lukien hyperlinkkien käyttö tai muu rakenteeton data, kuten liiteasiakirjat tai -kuvat. Jos jäsenvaltio toimittaa samat tiedot sekä rakenteellisena datana että rakenteettomana datana, epäjohdonmukaisuuksien ilmetessä käytetään rakenteellista dataa.

3 artikla

SFC2014-järjestelmän toiminta

1.   Komissio, jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (6) 59 artiklan 3 kohdan, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 123 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 65 artiklan 2 kohdan nojalla nimeämät viranomaiset sekä elimet, joille kyseisten viranomaisten tehtäviä on siirretty, tallentavat SFC2014-järjestelmään ne tiedot, joiden toimittamisesta ne ovat vastuussa, sekä kyseisiin tietoihin mahdollisesti tehtävät päivitykset.

2.   Kaikki komissiolle lähetettävät tiedot on tarkastettava ja toimitettava siten, että tarkastuksen ja toimituksen hoitaa eri henkilö kuin se, joka tallensi tiedot kyseistä tietolähetystä varten. SFC2014-järjestelmän tai SFC2014-järjestelmään automaattisesti liittyvien jäsenvaltion hallinto- ja valvontatietojärjestelmien on tuettava tätä tehtävien eriyttämistä.

3.   Jäsenvaltioiden on nimitettävä kansallisella tai alueellisella tasolla tai sekä kansallisella että alueellisella tasolla yksi tai useampi SFC2014-järjestelmän käyttöoikeuksien hallinnoinnista vastaava henkilö, jolle kuuluvat seuraavat tehtävät:

(a)

käyttöoikeutta hakevien käyttäjien tunnistaminen sekä sen varmistaminen, että asianomaiset käyttäjät ovat kyseisen organisaation palveluksessa;

(b)

tiedottaminen käyttäjille heille kuuluvista järjestelmän turvallisuuden ylläpitoa koskevista velvoitteista;

(c)

sen tarkastaminen, ovatko käyttäjät oikeutettuja vaadittuun käyttöoikeustasoon ottaen huomioon heidän tehtävänsä ja heidän hierarkkinen asemansa;

(d)

käyttöoikeuksien lakkauttamisen pyytäminen, kun kyseiset käyttöoikeudet eivät ole enää tarpeen tai aiheellisia;

(e)

ripeä ilmoittaminen sellaisista epäilyttävistä tapauksista, jotka voivat vaarantaa järjestelmän turvallisuuden;

(f)

käyttäjien tunnistetietojen jatkuvan oikeellisuuden varmistaminen ilmoittamalla mahdollisista muutoksista;

(g)

tarvittavista tietosuojaa ja liikesalaisuuksia koskevista varotoimista huolehtiminen unionin ja kansallisten sääntöjen mukaisesti;

(h)

kaikkien sellaisten muutosten ilmoittaminen komissiolle, jotka vaikuttavat jäsenvaltioiden viranomaisten tai SFC2014-järjestelmän käyttäjien kykyyn hoitaa 1 kohdassa tarkoitetut tehtävät tai heidän henkilökohtaiseen kykyynsä hoitaa a–g alakohdassa tarkoitetut tehtävät.

4.   Tiedonvaihdossa ja tapahtumissa on käytettävä sähköistä allekirjoitusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/93/EY (7) tarkoitetulla tavalla. Jäsenvaltiot ja komissio hyväksyvät SFC2014-järjestelmässä käytetyn sähköisen allekirjoituksen oikeudellisen vaikutuksen ja hyväksyttävyyden todisteeksi oikeudellisissa menettelyissä.

SFC2014-järjestelmän kautta toimitettavien tietojen käsittelyssä kunnioitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (8), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/136/EY (9), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1995/46/EY (10) ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa sekä oikeushenkilöiden kaupallisten tietojen luottamuksellisuutta.

4 artikla

SFC2014-järjestelmän ominaisuudet

Jotta taattaisiin sähköisen tiedonvaihdon tehokkuus ja vaikuttavuus, SFC2014-järjestelmällä on oltava seuraavat ominaisuudet:

(a)

vuorovaikutteiset lomakkeet tai lomakkeet, jotka järjestelmä esitäyttää järjestelmään jo aiemmin tallennettujen tietojen perusteella;

(b)

automaattiset laskentatoiminnot, kun ne vähentävät käyttäjien koodaustyötä;

(c)

automaattiset upotetut tarkistustoiminnot, joilla tarkistetaan, ovatko toimitetut tiedot keskenään johdonmukaisia ja vastaavatko tiedot sovellettavia sääntöjä;

(d)

järjestelmän luomat SFC2014-järjestelmän käyttäjille tarkoitetut varoitukset siitä, että tiettyjä toimintoja on mahdollista tai mahdotonta suorittaa;

(e)

järjestelmään syötettyjen tietojen käsittelyn tilan sähköinen seuranta;

(f)

historiatietojen saatavuus kaikista toimenpideohjelman osalta tallennetuista tiedoista.

5 artikla

Tietojen toimittaminen SFC2014-järjestelmän kautta

1.   Jäsenvaltioiden ja komission täytyy voida päästä SFC2014-järjestelmään joko suoraan interaktiivisen käyttöliittymän (verkkosovelluksen) kautta tai sellaisen ennalta määritettyjä protokollia (www-sovelluspalveluja) käyttävän teknisen käyttöliittymän kautta, joka mahdollistaa tietojen automaattisen synkronoinnin ja siirtämisen jäsenvaltioiden tietojärjestelmien ja SFC2014-järjestelmän välillä.

2.   Sen päivän, jona jäsenvaltio toimittaa tiedot sähköisesti komissiolle tai päin vastoin, katsotaan olevan kyseisen asiakirjan toimituspäivä.

3.   Jos ylivoimainen este, SFC2014-järjestelmän toimintahäiriö tai yhteyden puuttuminen SFC2014-järjestelmään kestää yli yhden työpäivän tietojen toimittamiselle asetettua lakisääteistä määräaikaa edeltävällä viimeisellä viikolla tai joulukuun 23 ja 31 päivän välisenä aikana tai viisi päivää muina ajankohtina, jäsenvaltion ja komission välinen tiedonvaihto voidaan suorittaa paperimuodossa käyttämällä tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja malleja, formaatteja ja lomakkeita.

Kun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän häiriö päättyy, yhteys kyseiseen järjestelmään palautuu tai ylivoimainen este poistuu, kyseisen osapuolen on tallennettava viipymättä myös SFC2014-järjestelmään ne tiedot, jotka on jo lähetetty paperimuodossa.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kyseisen asiakirjan toimituspäiväksi katsotaan postileiman päivä.

6 artikla

SFC2014-järjestelmän kautta toimitettujen tietojen turvallisuus

1.   Komissio vahvistaa SFC2014-järjestelmälle tietotekniikkaa koskevan turvasäännöstön, jäljempänä ’SFC-tietoturvasäännöstö’, jota sovelletaan SFC2014-järjestelmää käyttävään henkilöstöön noudattaen asiaan liittyviä unionin sääntöjä, erityisesti komission päätöstä C(2006) 3602 (11) ja sen täytäntöönpanosääntöjä. Komissio nimeää yhden tai useamman henkilön, joka vastaa SFC2014-järjestelmän tietoturvasäännöstön määrittelystä, ylläpidosta sekä sen moitteettoman soveltamisen varmistamisesta.

2.   SFC2014-järjestelmän käyttöoikeuden saaneiden jäsenvaltioiden sekä muiden Euroopan unionin toimielinten kuin komission on noudatettava SFC2014-portaalissa julkaistuja tietoturvaehtoja ja -edellytyksiä sekä tietojen toimittamisen varmistavia toimenpiteitä, joita komissio toteuttaa SFC2014-järjestelmässä ja varsinkin tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun teknisen käyttöliittymän käytön osalta.

3.   Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat hyväksytyt turvallisuustoimenpiteet, joiden tarkoituksena on suojata tietoja, jotka ne ovat tallentaneet ja toimittaneet SFC2014-järjestelmän kautta, ja varmistavat kyseisten toimenpiteiden vaikuttavuuden.

4.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kansalliset, alueelliset tai paikalliset tietoturvasäännöstöt, jotka koskevat pääsyä ja tietojen automaattista syöttämistä SFC2014-järjestelmään ja joilla varmistetaan tietoturvan vähimmäisvaatimukset. Kyseisissä kansallisissa, alueellisissa tai paikallisissa tietoturvasäännöstöissä voidaan viitata muihin turvallisuutta koskeviin asiakirjoihin. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kyseisiä tietoturvasäännöstöjä sovelletaan kaikkiin SFC2014-järjestelmää käyttäviin viranomaisiin.

5.   Kyseisten kansallisten, alueellisten tai paikallisten tietoturvasäännöstöjen on sisällettävä:

(a)

tietoteknistä turvallisuutta koskevat näkökohdat työssä, jonka yksi tai useampi tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu käyttöoikeuksien hallinnoinnista vastaava henkilö suorittaa sovelluksen suorassa käytössä;

(b)

turvallisuustoimenpiteet, jotka mahdollistavat SFC2014-järjestelmän turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisuuden SFC2014-järjestelmään 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun teknisen käyttöliittymän kautta liitetyissä kansallisissa, alueellisissa tai paikallisissa tietojärjestelmissä.

Ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa on otettava tapauksen mukaan huomioon seuraavat näkökohdat:

(a)

fyysinen turvallisuus,

(b)

tietovälineiden ja käyttöoikeuksien valvonta,

(c)

tietojen säilyttämisen valvonta,

(d)

käyttöoikeuksien ja salasanojen valvonta,

(e)

seuranta,

(f)

liitäntä SFC2014-järjestelmään,

(g)

tietoliikenneinfrastruktuuri,

(h)

henkilöstöhallinto ennen työsuhdetta, työsuhteen aikana ja sen jälkeen,

(i)

häiriönhallinta.

6.   Kyseisten kansallisten, alueellisten tai paikallisten tietoturvasäännöstöjen on perustuttava riskinarviointiin, ja niissä kuvattujen toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa todettuihin riskeihin.

7.   Kansallisia, alueellisia tai paikallisia tietoturvasäännöstöjä koskevat asiakirjat on asetettava pyynnöstä komission saataville.

8.   Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallisella tai alueellisella tasolla yksi tai useampi henkilö, joka vastaa kansallisten, alueellisten tai paikallisten tietoturvasäännöstöjen ylläpidosta ja niiden soveltamisen varmistamisesta. Kyseinen henkilö tai kyseiset henkilöt toimivat tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen komission nimeämien henkilöiden yhteystahoina.

9.   Sekä SFC-tietoturvasäännöstöä että asianomaisia kansallisia, alueellisia ja paikallisia tietoturvasäännöstöjä on päivitettävä, kun tapahtuu teknologisia muutoksia tai kun todetaan uusia uhkia tai muita asiaan liittyviä kehityssuuntauksia. Niitä on joka tapauksessa tarkasteltava uudelleen vuosittain, jotta voidaan olla varmoja, että ne ovat edelleen asianmukaisia.

II   LUKU

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 täytäntöönpanoa koskevat säännökset

TUKITOIMIEN LUOKKIA KOSKEVA NIMIKKEISTÖ

(Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen valtuutus)

7 artikla

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukitoimien luokat

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu tukitoimien luokkien nimikkeistö vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

III   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖS

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista (EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/136/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1995/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(11)  Commission Decision concerning the security of information systems used by the European Commission (C(2006) 3602, 16.8.2006).


LIITE

Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia koskeva nimikkeistö

TAULUKKO 1:   TUKITOIMIEN ALAKOODIT

1.   TUKITOIMEN ALA

I.   Tuotannolliset investoinnit:

001

Yleiset tuotannolliset investoinnit pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset)

002

Tutkimus- ja innovointiprosessit suurissa yrityksissä

003

Vähähiiliseen talouteen liittyvät tuotannolliset investoinnit suurissa yrityksissä

004

Tuotannolliset investoinnit suurten yritysten ja pk-yritysten väliseen yhteistyöhön, jolla kehitetään tieto- ja viestintätekniikan tuotteita ja palveluja sekä verkkokauppaa ja lisätään tieto- ja viestintätekniikan kysyntää

II.   Peruspalveluja tarjoava infrastruktuuri ja siihen liittyvät investoinnit:

 

Energiainfrastruktuuri

005

Sähkö (varastointi ja siirto)

006

Sähkö (varastointi ja siirto, TEN-E)

007

Maakaasu

008

Maakaasu (TEN-E)

009

Uusiutuva energia: tuuli

010

Uusiutuva energia: aurinkovoima

011

Uusiutuva energia: biomassa

012

Muut uusiutuvat energialähteet (myös vesivoima sekä maalämpö- ja merienergia) ja niiden integrointi (myös varastointi sekä kaasuun ja uusiutuvaan vetyyn perustuvien infrastruktuurien käyttövoima)

013

Julkisen infrastruktuurin energiatehokkuutta parantava peruskorjaus, esittelyhankkeet ja tukitoimenpiteet

014

Asuntokannan energiatehokkuutta parantava peruskorjaus, esittelyhankkeet ja tukitoimenpiteet

015

Keski- tai pienjännitteiset älykkäät energianjakelujärjestelmät (myös älykkäät verkot ja tieto- ja viestintätekniset järjestelmät)

016

Korkeahyötysuhteinen yhteistuotanto ja kaukolämmitys

 

Ympäristöinfrastruktuuri

017

Kotitalouksien jätehuolto (myös jätteiden vähentäminen, lajittelu ja kierrätystoimet)

018

Kotitalouksien jätehuolto (myös jätteiden mekaanis-biologinen käsittely, lämpökäsittely, poltto ja kaatopaikalle vienti)

019

Yritysten, teollisuuden ja vaarallisten jätteiden jätehuolto

020

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden tarjonta (otto-, käsittely-, varastointi- ja jakeluinfrastruktuuri)

021

Vesihuolto ja juomaveden suojelu (myös valuma-alueiden hoito, veden hankinta, erityistoimenpiteet ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, mittaus vesipiirin ja yksittäisen kuluttajan tasolla, laskutusjärjestelmät ja vuotojen vähentäminen)

022

Jäteveden käsittely

023

Muut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja/tai välttämiseen tarkoitetut ympäristötoimet (myös metaanikaasun käsittely ja varastointi ja kompostointi)

 

Liikenneinfrastruktuuri

024

Rautatiet (TEN-T-runkoverkko)

025

Rautatiet (kattava TEN-T-verkko)

026

Muut rautatiet

027

Rautatiekalusto

028

TEN-T-moottori- ja maantiet – runkoverkko (uudet)

029

TEN-T-moottori- ja maantiet – kattava verkko (uudet)

030

Toissijaiset maantieyhteydet TEN-T-tieverkkoon ja -solmukohtiin (uudet)

031

Muut kansalliset ja alueelliset maantiet (uudet)

032

Paikalliset liittymätiet (uudet)

033

Uudelleen rakennetut tai parannetut TEN-T-tiet

034

Muut uudelleen rakennetut tai parannetut tiet (moottoritiet sekä kansalliset, alueelliset ja paikalliset tiet)

035

Multimodaaliliikenne (TEN-T)

036

Multimodaaliliikenne

037

Lentoasemat (TEN-T) (1)

038

Muut lentoasemat (1)

039

Merisatamat (TEN-T)

040

Muut merisatamat

041

Sisävesiväylät ja -satamat (TEN-T)

042

Sisävesiväylät ja -satamat (alueelliset ja paikalliset)

 

Kestävä liikenne

043

Puhdas kaupunkiliikenneinfrastruktuuri ja sen edistäminen (myös laitteisto ja liikkuva kalusto)

044

Älykkäät liikennejärjestelmät (myös kysynnän hallinnan sekä tiemaksu- seuranta-, valvonta- ja tietojärjestelmien käyttöönotto)

 

Tieto- ja viestintätekninen infrastruktuuri

045

Tieto- ja viestintätekniikka: runko-/runkoliityntäverkko

046

Tieto- ja viestintätekniikka: Nopea laajakaistaverkko (käyttöoikeus/tilaajayhteys; >/= 30 Mbp/s)

047

Tieto- ja viestintätekniikka: Erittäin nopea laajakaistaverkko (käyttöoikeus/tilaajayhteys; >/= 100 Mbp/s)

048

Tieto- ja viestintätekniikka: Muuntyyppiset tieto- ja viestintätekniset infrastruktuurit / mittavat tietotekniset resurssit/laitteet (myös sähköinen infrastruktuuri, tietokeskukset ja tunnistimet; myös muuhun infrastruktuurin sisäänrakennetut, kuten tutkimuslaitokset, ympäristöinfrastruktuuri ja sosiaalinen infrastruktuuri)

III.   Sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulutusalan infrastruktuuri ja siihen liittyvät investoinnit:

049

Korkea-asteen koulutuksen infrastruktuuri

050

Ammatti- ja aikuiskoulutuksen infrastruktuuri

051

Kouluopetuksen infrastruktuuri (alempi ja ylempi perusasteen koulutus)

052

Varhaiskasvatuksen infrastruktuuri

053

Terveydenhuollon infrastruktuuri

054

Asumisinfrastruktuuri

055

Muu alueellista ja paikallista kehitystä edistävä sosiaalialan infrastruktuuri

IV.   Omien mahdollisuuksien kehittäminen:

 

Tutkimus, kehitys ja innovointi

056

Investoinnit pk-yritysten infrastruktuuriin, valmiuksiin ja laitteisiin, jotka ovat suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin

057

Investoinnit suurten yritysten infrastruktuuriin, valmiuksiin ja laitteisiin, jotka ovat suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin

058

Tutkimus- ja innovointi-infrastruktuuri (julkinen)

059

Tutkimus- ja innovointi-infrastruktuuri (yksityinen, myös tiedepuistot)

060

Tutkimus ja innovointi julkisissa tutkimus- ja osaamiskeskuksissa, myös verkottuminen

061

Tutkimus ja innovointi yksityisissä tutkimuskeskuksissa, myös verkottuminen

062

Pääasiassa pk-yrityksiä hyödyttävät teknologian siirto sekä korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö

063

Pääasiassa pk-yrityksiä hyödyttävät klusterituki ja yritysverkostot

064

Tutkimus- ja innovointiprosessit pk-yrityksissä (myös seteliohjelmat sekä prosesseihin, suunnitteluun, palveluihin ja sosiaalialaan liittyvät innovaatiot)

065

Tutkimus- ja innovointi-infrastruktuuri, prosessit, teknologian siirto ja yhteistyö yrityksissä, jotka keskittyvät vähähiiliseen talouteen ja kykyyn selviytyä ilmastonmuutoksesta

 

Yritystoiminnan kehittäminen

066

Pitkälle kehitetyt tukipalvelut pk-yrityksille ja niiden ryhmittymille (myös johtamis-, markkinointi- ja suunnittelupalvelut)

067

Pk-yritysten kehittäminen, tuki yrittäjyydelle ja yrityshautomoille (myös tuki spin-off- ja spin-out-yrityksille)

068

Energiatehokkuus ja esittelyhankkeet pk-yrityksissä ja tukitoimenpiteet

069

Tuki pk-yritysten ympäristöystävällisille tuotantoprosesseille ja resurssitehokkuudelle

070

Energiatehokkuuden edistäminen suurissa yrityksissä

071

Vähähiilistä taloutta ja kykyä selviytyä ilmastonmuutoksesta edistävien palvelujen tarjoamiseen erikoistuneiden yritysten kehittäminen ja edistäminen (myös tuki tällaisille palveluille)

072

Pk-yritysten liiketoimintainfrastruktuuri (myös teollisuusalueet)

073

Tuki sosiaalisille yrityksille (pk-yritykset)

074

Matkailuun liittyvän omaisuuden kehittäminen ja edistäminen pk-yrityksissä

075

Matkailuun liittyvien palveluiden kehittäminen ja edistäminen pk-yrityksissä tai niitä varten

076

Kulttuuriomaisuuden ja luovan omaisuuden kehittäminen ja edistäminen pk-yrityksissä

077

Kulttuuripalveluiden ja luovien palvelujen kehittäminen ja edistäminen pk-yrityksissä tai niitä varten

 

Tieto- ja viestintätekniikka — kysynnän edistäminen, sovellukset ja palvelut

078

Sähköisen hallinnon palvelut ja sovellukset (myös sähköiset hankinnat, julkishallinnon uudistamista tukevat tieto- ja viestintätekniset toimenpiteet, tietoverkkoturvallisuus, luottamusta ja yksityisyyttä tukevat toimenpiteet sekä sähköinen oikeudenkäyttö ja demokratia)

079

Julkisen sektorin tietojen saatavuus (myös avoin data, sähköiset kulttuuripalvelut, digitaalikirjastot, digitaalinen sisältö ja sähköiset matkailupalvelut)

080

Digitaaliseen osallisuuteen, esteettömään tietoyhteiskuntaan ja verkko-opiskeluun liittyvät palvelut ja sovellukset, digitaalinen lukutaito

081

Tieto- ja viestintätekniset sovellukset, joilla ratkotaan aktiivisen ikääntymisen terveyshaasteita, sekä sähköisen terveydenhuollon palvelut ja sovellukset (myös sähköiset hoivapalvelut ja tietotekniikka-avusteinen asuminen)

082

Tieto- ja viestintätekniset palvelut ja sovellukset pk-yrityksille (myös verkkokauppa ja -liiketoiminta, verkottuneet liiketoimintaprosessit, elävät laboratoriot, verkkoyrittäjät ja tieto- ja viestintätekniikan start-up-yritykset)

 

Ympäristö

083

Ilmanlaatua koskevat toimenpiteet

084

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen (IPPC)

085

Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja lisääminen, luonnonsuojelu ja vihreä infrastruktuuri

086

Natura 2000 -alueiden suojelu, ennallistaminen ja kestävä käyttö

087

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoriskien, esim. eroosion, tulipalojen, tulvien, myrskyjen ja kuivuuden, ehkäisy ja hallinta, myös tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit

088

Ilmastoon liittymättömien luonnonriskien (esim. maanjäristys) ja ihmisen toimintaan liittyvien riskien (esim. teknisen vian aiheuttama onnettomuus) ehkäisy ja hallinta, myös tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit

089

Teollisuusalueiden ja saastuneiden maa-alueiden ennallistaminen

090

Pyöräily- ja kävelyreitit

091

Luonnonvaraisten alueiden matkailumahdollisuuksien kehittäminen ja edistäminen

092

Matkailuun liittyvän julkisen omaisuuden suojelu, kehittäminen ja edistäminen

093

Julkisten matkailupalvelujen suojelu, kehittäminen ja edistäminen

094

Julkisen kulttuuri- ja kulttuuriperintöomaisuuden suojelu, kehittäminen ja edistäminen

095

Julkisten kulttuuri- ja kulttuuriperintöpalvelujen kehittäminen ja edistäminen

 

Muut

096

Julkishallintojen institutionaaliset valmiudet ja julkiset palvelut, jotka liittyvät EAKR:n täytäntöönpanoon tai institutionaalisia valmiuksia koskevia ESR:n aloitteita tukeviin toimiin

097

Yhteisön vastuulla olevat paikalliskehitysaloitteet kaupungeissa ja maaseudulla

098

Syrjäisimmät alueet: heikoista kulkuyhteyksistä ja alueellisesta pirstoutumisesta mahdollisesti aiheutuvien lisäkulujen korvaaminen

099

Syrjäisimmät alueet: erityiset toimet markkinoiden kokoon liittyvistä tekijöistä aiheutuvien lisäkulujen korvaamiseksi

100

Syrjäisimmät alueet: tuki ilmasto-olosuhteista ja pinnanmuodostukseen liittyvistä haittatekijöistä aiheutuvien lisäkulujen korvaamiseksi

101

Ristirahoitus EAKR:n puitteissa (tuki ESR:n tyyppisille toimille, jotka ovat tarpeen toimen EAKR-osuuden tyydyttävän täytäntöönpanon kannalta ja suoraan yhteydessä siihen)

V.   Työllisyyden kestävyyden ja laadun parantaminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen:

102

Työnhakijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien, mukaan lukien pitkäaikaistyöttömät ja kaukana työmarkkinoista olevat henkilöt, työllistyminen, myös paikallisten työllistymisaloitteiden ja työvoiman liikkuvuustuen avulla

103

Nuorten, varsinkin niiden nuorten, jotka eivät ole työelämässä eivätkä koulutuksessa, sekä syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneisiin ryhmiin kuuluvien nuorten, kestävä työmarkkinoille integrointi, myös nuorisotakuun täytäntöönpanon avulla

104

Itsenäinen ammatinharjoittaminen, yrittäjyys ja yritysten, myös innovatiivisten mikro- ja pk-yritysten, perustaminen

105

Sukupuolten tasa-arvo kaikilla aloilla, myös työllistymisessä, urakehityksessä ja työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisessa, ja samapalkkaisuuden edistäminen

106

Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutuminen muutoksiin

107

Aktiivisena ja terveenä ikääntyminen

108

Työmarkkinalaitosten, kuten julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden tarpeisiin paremmin vastaaminen, myös rajat ylittävää työvoiman liikkuvuutta lisäävillä toimilla, liikkuvuusohjelmilla sekä parantamalla laitosten ja asianomaisten sidosryhmien välistä yhteistyötä

VI.   Sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjuminen:

109

Aktiivinen osallistaminen, myös yhtäläisten mahdollisuuksien ja aktiivisen osallistumisen edistämiseksi, ja työllistettävyyden parantaminen

110

Syrjäytyneiden yhteisöjen, kuten romanien, sosioekonominen integroituminen

111

Kaikenlaisen syrjinnän torjuminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen

112

Kohtuuhintaisten, kestävien ja korkealaatuisten palveluiden, myös terveydenhoitopalvelujen ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, saatavuuden parantaminen

113

Sosiaalisen yrittäjyyden ja sosiaalisten yritysten palvelukseen pääsyn tukeminen sekä talouden yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden edistäminen työllistymisen helpottamiseksi

114

Yhteisön vastuulla olevat paikalliset kehittämisstrategiat

VII.   Investoinnit yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen osaamisen ja elinikäisen oppimisen tukemiseksi:

115

Koulupudokkuuden vähentäminen ja ehkäiseminen sekä korkealaatuiseen esiasteen ja alemman ja ylemmän perusasteen koulutukseen pääsyä koskevien yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen, mukaan lukien formaali, nonformaali ja informaali oppiminen keinona palata koulutuksen pariin

116

Korkea-asteen ja vastaavan koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen ja koulutukseen pääsyn helpottaminen keinoina lisätä varsinkin vähäosaisten ryhmien osallistumista ja tutkinnon suorittamista

117

Kaikille ikäryhmille yhtäläisten elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien edistäminen formaaleissa, nonformaaleissa ja informaaleissa puitteissa työvoiman tietojen, taitojen ja pätevyyden kehittämiseksi sekä joustavien oppimisväylien edistäminen, myös ammatillisen ohjauksen ja hankitun pätevyyden validoinnin avulla

118

Koulutusjärjestelmien kehittäminen työmarkkinoiden näkökulmasta, koulutuksesta työelämään siirtymisen helpottaminen sekä ammattikoulutusjärjestelmien ja niiden laadun parantaminen, muun muassa osaamisen kysyntää ennakoivilla mekanismeilla, opintosuunnitelmia mukauttamalla sekä ottamalla käyttöön ja kehittämällä työperäisiä oppimisjärjestelmiä, teorian ja käytännön yhdistävä opetus ja oppisopimukset mukaan lukien

VIII.   Viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien parantaminen ja tehokas julkishallinto:

119

Investoinnit julkishallintojen ja julkisten palvelujen institutionaalisiin valmiuksiin ja tehokkuuteen kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla uudistusten, paremman sääntelyn ja hyvän hallintotavan tukemiseksi

120

Kaikkien yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta, elinikäisestä oppimisesta sekä työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta vastaavien sidosryhmien valmiuksien kehittäminen, myös alakohtaisilla ja alueellisilla järjestelyillä, joilla tuetaan kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason uudistuksia

IX.   Tekninen apu:

121

Valmistelu, täytäntöönpano, seuranta ja tarkastus

122

Arviointi ja selvitykset

123

Tiedotus ja viestintä


TAULUKKO 2:   RAHOITUSMUOTOJA KOSKEVAT KOODIT

2.   RAHOITUSMUOTO

01

Avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin

02

Takaisinmaksettava avustus

03

Rahoitusvälineistä osoitettava tuki: riskipääoma ja oma pääoma tai vastaava

04

Rahoitusvälineistä osoitettava tuki: laina tai vastaava

05

Rahoitusvälineistä osoitettava tuki: vakuus tai vastaava

06

Rahoitusvälineistä osoitettava tuki: korkotuki, vakuuspalkkiohyvitys, tekninen tuki tai vastaava

07

Palkinto


TAULUKKO 3:   ALUETYYPPEJÄ KOSKEVAT KOODIT

3.   ALUETYYPPI

01

Suuret kaupunkialueet (tiheästi asutut, > 50 000 asukasta)

02

Pienemmät kaupunkialueet (keskitiheästi asutut, > 5 000 asukasta)

03

Maaseutualueet (harvaan asutut)

04

Makroalueellinen yhteistyöalue

05

Yhteistyö kansallisten tai alueellisten yhteistyöalueiden kesken maatasolla

06

ESR:n puitteissa tehtävä valtioiden välinen yhteistyö

07

Ei sovelleta


TAULUKKO 4:   ALUEELLISIA TÄYTÄNTÖÖNPANOMEKANISMEJA KOSKEVAT KOODIT

4.   ALUEELLISET TÄYTÄNTÖÖNPANOMEKANISMIT

01

Alueelliset integroidut investoinnit – Kaupunkialueet

02

Muut integroidut lähestymistavat kestävään kaupunkikehitykseen

03

Alueelliset integroidut investoinnit – Muut

04

Muut integroidut lähestymistavat kestävään maaseutukehitykseen

05

Muut integroidut lähestymistavat kestävään kaupunki-/maaseutukehitykseen

06

Yhteisön vastuulla olevat paikalliset kehittämisaloitteet

07

Ei sovelleta


TAULUKKO 5:   TEMAATTISIA TAVOITTEITA KOSKEVAT KOODIT

5.   TEMAATTISET TAVOITTEET (EAKR ja koheesiorahasto)

01

Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen

02

Tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, käytön ja laadun parantaminen

03

Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen

04

Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla

05

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen

06

Ympäristön säilyttäminen ja suojelu ja luonnonvarojen käytön tehostaminen

07

Kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista

08

Työllisyyden kestävyyden ja laadun parantaminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

09

Sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta

10

Investoinnit yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen osaamisen ja elinikäisen oppimisen tukemiseksi

11

Viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien parantaminen ja tehokas julkishallinto

12

Ei sovelleta (ainoastaan tekninen apu)


TAULUKKO 6:   TALOUDELLISTA TOIMINTAA KOSKEVAT KOODIT

6.   TALOUDELLINEN TOIMINTA

01

Maa- ja metsätalous

02

Kalastus ja vesiviljely

03

Elintarvikkeiden ja juomien valmistus

04

Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus

05

Kulkuneuvojen valmistus

06

Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

07

Muu muualle luokittelematon valmistus

08

Rakentaminen

09

Kaivostoiminta ja louhinta (myös energiatuotantoon liittyvä kaivostoiminta)

10

Sähkö, kaasu, lämpö, lämminvesi ja ilmastointi

11

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

12

Kuljetus ja varastointi

13

Informaatio ja viestintä, myös televiestintä, tietopalvelutoiminta, ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta

14

Tukku- ja vähittäiskauppa

15

Matkailu-, majoitus- ja ravitsemistoiminta

16

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

17

Kiinteistöalan toiminta, vuokraustoiminta ja liiketoiminta

18

Julkishallinto

19

Koulutus

20

Terveyspalvelut

21

Sosiaalipalvelut, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

22

Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvä toiminta

23

Taiteet, viihde, luovat alat ja virkistys

24

Muualle luokittelemattomat palvelut


TAULUKKO 7:   SIJAINTIA KOSKEVAT KOODIT

7.   SIJAINTI (2)

Koodi

Sijainti

 

Toimen sijainti-/suoritusalueen koodi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 (2) liitteessä olevan tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön (NUTS) mukaisesti


(1)  Koskee ainoastaan investointeja, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun tai joiden yhteydessä tehdään investointeja, jotka ovat tarpeen ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten lieventämiseksi tai vähentämiseksi.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).


Top