EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0042

2014/42/EU: Neuvoston asetus, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014 , Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 muuttamisesta

OJ L 15, 20.1.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/42/oj

20.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/18


NEUVOSTON ASETUS,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2014,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 muuttamisesta

(2014/42/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 267/2012 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä 2010/413/YUTP säädetyt toimenpiteet.

(2)

Kiina, Ranska, Saksa, Venäjän federaatio, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat, joita unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja tuki, pääsivät 24 päivänä marraskuuta 2013 Iranin kanssa sopimukseen yhteisestä toimintasuunnitelmasta, jossa määritetään lähestymistapa pitkän aikavälin kokonaisvaltaisen ratkaisun löytämiselle Iranin ydinkysymykseen. Sovittiin, että kokonaisvaltaiseen ratkaisuun johtavan prosessin ensimmäisessä vaiheessa molemmat osapuolet toteuttavat kuuden kuukauden ajan yhdessä sovittuja alustavia toimenpiteitä, joita voidaan jatkaa yhteisellä suostumuksella.

(3)

Osana tätä ensimmäistä vaihetta Iran toteuttaisi joitakin yhteisessä toimintasuunnitelmassa määritettyjä vapaaehtoisia toimenpiteitä. Vastavuoroisesti toteuttaisiin joitakin vapaaehtoisia toimenpiteitä, joihin kuuluisi se, että unioni keskeyttää kuudeksi kuukaudeksi, joiden aikana asianomaiset sopimukset olisi pantava täytäntöön, seuraavat rajoittavat toimenpiteet:

kielto myöntää iranilaiseen raakaöljyyn liittyviä vakuutuksia ja jälleenvakuutuksia sekä kielto kuljettaa kyseistä öljyä;

kielto tuoda, ostaa tai kuljettaa iranilaisia petrokemian tuotteita ja tarjota niihin liittyviä palveluja;

kielto käydä kauppaa kullalla tai jalometalleilla Iranin hallituksen, sen julkisyhteisöjen ja Iranin keskuspankin taikka niiden puolesta toimivien henkilöiden tai yhteisöjen kanssa.

(4)

Lisäksi yhteisessä toimintasuunnitelmassa varaudutaan korottamaan kymmenkertaisiksi luvanalaisia varainsiirtoja Iraniin ja Iranista koskevat raja-arvot.

(5)

Neuvosto antoi 20 päivänä tammikuuta 2014 päätöksen 2014/21/YUTP (3) päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta.

(6)

Edellä mainitut toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Asetus (EU) N:o 267/2012 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 267/2012 seuraavasti:

(1)

Lisätään 11 artiklaan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

"3.   Keskeytetään 1 kohdan c alakohdassa säädetyn kiellon soveltaminen liitteessä XI lueteltujen tuotteiden osalta.

4.   Keskeytetään 1 kohdan d alakohdassa säädetyn kiellon soveltaminen liitteessä XI lueteltujen tuotteiden tuontiin, ostoon tai kuljetukseen liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntämisen osalta."

(2)

Lisätään 13 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

"3.   Keskeytetään 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa säädettyjen kieltojen soveltaminen."

(3)

Lisätään 15 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

"3.   Keskeytetään 1 kohdan a, b ja c alakohdassa säädettyjen kieltojen soveltaminen liitteessä XII lueteltujen tuotteiden osalta."

(4)

Lisätään 28 b artikla seuraavasti:

"28 b artikla

1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat 23 artiklan 2 ja 3 kohdasta poiketen ja tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin sallia taloudellisten resurssien vapauttamisen taikka varojen tai taloudellisten resurssien suoraan tai välillisesti saataville asettamisen liitteessä IX mainitun öljyministeriön hyväksi, jos ne ovat todenneet, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä liitteessä V lueteltujen, Iranista peräisin olevien tai sieltä tuotujen petrokemian tuotteiden tuonti- tai ostosopimusten täytäntöön panemiseksi.

2.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista neljän viikon kuluessa."

(5)

Muutetaan 30 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 kohdan a alakohdassa

i)

ilmaisu "100 000 euron" ilmaisulla "1 000 000 euron";

ii)

ilmaisu "40 000 euron" ilmaisulla "400 000 euron";

b)

korvataan 3 kohdan b alakohdassa

i)

ilmaisu "100 000 euron" ilmaisulla "1 000 000 euron";

ii)

ilmaisu "40 000 euron" ilmaisulla "400 000 euron";

c)

korvataan 3 kohdan c alakohdassa ilmaisu "10 000 euron" ilmaisulla "100 000 euron".

(6)

Muutetaan 30 a artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan b alakohdassa ilmaisu "40 000 euron" ilmaisulla "400 000 euron";

b)

korvataan 1 kohdan c alakohdassa ilmaisu "40 000 euroa" ilmaisulla "400 000 euroa".

(7)

Lisätään 37 b artiklaan 3 kohta seuraavasti:

"3.   Keskeytetään 1 kohdassa säädetyn kiellon soveltaminen."

(8)

Korvataan 45 artiklan b alakohdassa sanat "muuttaa liitteitä III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB ja X" sanoilla "muuttaa liitteitä III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI ja XII".

(9)

Lisätään tämän asetuksen liitteet I ja II liitteiksi XI ja XII.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta (EUVL L 88, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 22.


LIITE I

”LIITE XI

Luettelo 11 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tuotteista

HS-koodi

Kuvaus

2709 00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at”


LIITE II

"LIITE XII

LUETTELO 15 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETUISTA TUOTTEISTA

HS-koodi

Kuvaus

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7108

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7109

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettu kuin puolivalmisteena

7110

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7111

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettu kuin puolivalmisteena

7112

Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; muu jäte ja romu, jossa on jalometallia tai jalometalliyhdisteitä, pääasiassa jalometallien talteenottoon tarkoitettu".


Top