EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0031

2014/528/EU: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014 , eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 240/28


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014,

eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta

(uudelleenlaadittu)

(EKP/2014/31)

(2014/528/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 5.1, 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suuntaviivoja EKP/2013/4 (1) on muutettu huomattavasti. Koska niihin olisi tehtävä uusia muutoksia, suuntaviivat EKP/2013/4 olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’kansalliset keskuspankit’), voivat tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Suuntaviivojen EKP/2011/14 (2) liitteessä I määritellään yleisehdot, mukaan lukien eurojärjestelmän luottotoimissa käytettävien vakuuksien vakuuskelpoisuusehdot, joiden perusteella EKP ja kansalliset keskuspankit ovat valmiita toteuttamaan luottotoimia.

(3)

EKP:n neuvosto päätti 8 päivänä joulukuuta 2011 ja 20 päivänä kesäkuuta 2012 tehostettua luottotukea koskevista lisätoimenpiteistä pankkien antolainauksen ja likviditeetin edistämiseksi euroalueen rahamarkkinoilla; näihin kuuluvat myös päätöksessä EKP/2011/25 (3) säädetyt toimenpiteet. Lisäksi suuntaviivoissa EKP/2007/9 (4) olevat viittaukset velvoiteprosenttiin oli saatettava linjaan muutosten kanssa, jotka tehtiin Euroopan keskuspankin asetukseen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (5) Euroopan keskuspankin asetuksella (EU) N:o 1358/2011 (EKP/2011/26) (6).

(4)

Päätöksessä EKP/2012/4 (7) vahvistettiin, että kansallisten keskuspankkien ei tulisi olla velvoitettuja hyväksymään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi vakuuskelpoisia pankkien joukkovelkakirjalainoja, joiden takaajana on Euroopan unionin/Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelman kohteena oleva jäsenvaltio tai jäsenvaltio, jonka luottoriskiarviointi ei täytä eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimusten mukaista hyvän luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimusta.

(5)

Päätöksellä EKP/2012/12 (8) tarkistettiin myös suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.3.2 kohdassa vahvistettua poikkeusta läheisten sidosten kiellosta sellaisten valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjojen osalta, joita vastapuoli käyttää omaan käyttöön vakuutena.

(6)

Päätös EKP/2011/25 korvattiin 2 päivänä elokuuta 2012 suuntaviivoilla EKP/2012/18 (9), jotka kansalliset keskuspankit panivat täytäntöön sopimus- tai sääntelyjärjestelyissään. Suuntaviivoissa EKP/2012/18 myös annettiin eurojärjestelmän luottotoimiin osallistuville vastapuolille mahdollisuus EKP:n neuvoston etukäteissuostumuksella lisätä poikkeusoloissa niiden liikkeeseen laskemien valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjojen omaa käyttöä yli tason, joka niillä oli 3 päivänä heinäkuuta 2012. Etukäteissuostumusta koskeviin pyyntöihin on liitettävä rahoitussuunnitelma.

(7)

Suuntaviivoja EKP/2012/18 muutettiin 10 päivänä lokakuuta 2012 suuntaviivoilla EKP/2012/23 (10), joilla väliaikaisesti väljennettiin ehtoja, joiden perusteella eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käytettävien omaisuuserien vakuuskelpoisuus määritetään, hyväksymällä Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräiset jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit vakuuskelpoisiksi rahapoliittisissa operaatioissa. Tällaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovellettiin asianmukaisten valuuttakurssien historiallista volatiliteettia kuvastavaa arvonalennusta.

(8)

Suuntaviivoissa EKP/2013/2 (11) täsmennetään menettely, jota sovelletaan vastapuolen suorittaessa pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden takaisinmaksun ennenaikaisesti sen varmistamiseksi, että kaikki kansalliset keskuspankit soveltavat samoja ehtoja. Erityisesti olisi pantava merkille, että suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa lisäyksessä 6 vahvistettua taloudellista sanktiota koskevaa järjestelmää sovelletaan tapauksissa, joissa velan ennenaikaisen takaisinmaksun valinnut vastapuoli laiminlyö osittain tai kokonaan velvollisuutensa maksaa määräpäivään mennessä asianomaiselle kansalliselle keskuspankille takaisin maksettavan määrän.

(9)

Suuntaviivoja EKP/2012/18 muutettiin myös päätöksen EKP/2012/34 (12) sisällön sisällyttämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että kansalliset keskuspankit eivät ole velvollisia hyväksymään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi vakuuskelpoisia kattamattomia pankkien joukkovelkakirjoja, a) jotka niitä käyttävät vastapuolet tai vastapuoleen läheisesti sidoksissa olevat yhteisöt ovat laskeneet liikkeeseen, ja b) jotka ovat sellaisen jäsenvaltion täysimääräisesti takaamia, jonka luottoriskiarviointi ei täytä eurojärjestelmän hyvän luottokelpoisuuden vaatimusta ja joka EKP:n neuvoston arvion mukaan noudattaa Euroopan unionin/Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa.

(10)

Selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi suuntaviivat EKP/2012/18 korvattiin 20 päivänä maaliskuuta 2013 suuntaviivoilla EKP/2013/4, jotka kansalliset keskuspankit panivat täytäntöön sopimus- tai sääntelyjärjestelyissään.

(11)

Selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi päätösten EKP/2011/4 (13), EKP/2011/10 (14) ja EKP/2012/32 (15) sisältö sisällytettiin suuntaviivoihin EKP/2013/4 eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin ja vakuuskelpoisuuteen liittyvien muiden väliaikaisten toimenpiteiden yhteyteen.

(12)

Suuntaviivoja EKP/2013/4 muutettiin 5 päivänä heinäkuuta 2013 suuntaviivoilla EKP/2013/22 (16) ja 12 päivänä maaliskuuta 2014 suuntaviivoilla EKP/2014/12 (17) sellaisten euroalueen jäsenvaltioiden huomioon ottamiseksi, jotka EKP:n arvion mukaan noudattivat Euroopan unionin/Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa sekä eurojärjestelmän vakuuskäytäntöön tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Euroopan unionin/Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa noudattavien euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden luettelon myöhempien muutosten seurauksena suuntaviivoja EKP/2013/4 olisi taas muutettava.

(13)

Päätöksellä EKP/2013/36 (18) tarkistetaan sellaisiin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovellettavia markkina-arvon aliarvostuksia ja hallinnoinnin jatkuvuutta koskevia säännöksiä, jotka hyväksytään suuntaviivoissa EKP/2013/4 säädettyjen eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin liittyvien väliaikaisten lisätoimenpiteiden mukaisesti sekä muutetaan mainittujen lisätoimenpiteiden nojalla hyväksyttävien lainasaamisten vakuuskelpoisuusehtoja.

(14)

Selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi päätösten EKP/2013/22 ja EKP/2013/36 sisältö olisi sisällytettävä näihin suuntaviivoihin.

(15)

EKP:n neuvosto päätti 22 päivänä toukokuuta 2014, että kansalliset keskuspankit voivat hyväksyä — tiettyjen muiden lainasaamisten lisäksi, joista säädetään suuntaviivoissa EKP/2013/4 — tiettyjä yritysten liikkeeseenlaskemia lyhytaikaisia velkainstrumentteja, jotka eivät täytä jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä koskevia eurojärjestelmän kelpoisuusehtoja, edellyttäen että ne täyttävät EKP:n neuvoston vahvistamat vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät. Mainitun päätöksen johdosta on tarpeen tehdä lisämuutoksia suuntaviivoihin EKP/2013/4.

(16)

Näissä suuntaviivoissa vahvistettuja lisätoimenpiteitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes EKP:n neuvosto katsoo, ettei niitä enää tarvita rahapolitiikan välittymismekanismin tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Rahoitusoperaatioihin ja vakuuskelpoisuuteen liittyvät lisätoimenpiteet

1.   Tässä päätöksessä vahvistettuja eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita ja vakuuskelpoisuutta koskevia sääntöjä sovelletaan yhdessä suuntaviivojen EKP/2011/14 kanssa.

2.   Jos näiden suuntaviivojen ja suuntaviivojen EKP/2011/14 säännökset, sellaisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan näitä suuntaviivoja. Kansalliset keskuspankit soveltavat edelleen kaikkia suuntaviivojen EKP/2011/14 säännöksiä muuttamattomina, ellei näissä suuntaviivoissa säädetä toisin.

3.   Sovellettaessa 6 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklaa, Helleenien tasavaltaa ja Kyproksen tasavaltaa pidetään euroalueeseen kuuluvina jäsenvaltioina, jotka noudattavat Euroopan unionin/Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa.

2 artikla

Mahdollisuus pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden päättämiseen tai muuttamiseen

1.   Eurojärjestelmä voi päättää, että vastapuolilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus pienentää joidenkin pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden määrää tai päättää ne ennen eräpäivää (tällaista määrän pienentämistä tai päättämistä ennen eräpäivää kutsutaan jäljempänä yhteisesti myös ’velan ennenaikaiseksi takaisinmaksuksi’). Huutokauppailmoituksessa on täsmennettävä, sovelletaanko mahdollisuutta pienentää kyseisen operaation määrää tai päättää se ennen eräpäivää sekä ilmoitettava mistä päivämäärästä tätä mahdollisuutta voi käyttää. Nämä tiedot voidaan vaihtoehtoisesti antaa eurojärjestelmän asianmukaiseksi katsomalla muulla tavalla.

2.   Vastapuoli voi käyttää mahdollisuutta pienentää pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden määrää tai päättää ne ennen eräpäivää ilmoittamalla asianomaiselle kansalliselle keskuspankille määrän, jonka se aikoo maksaa takaisin velan ennenaikaisen takaisinmaksumenettelyn mukaisesti sekä päivämäärän, jona se aikoo tehdä tällaisen velan ennenaikaisen takaisinmaksun; ilmoitus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen ilmoituksessa mainittua velan ennenaikaisen takaisinmaksun määräpäivää. Ellei eurojärjestelmä ole ilmoittanut toisin, velan ennenaikainen takaisinmaksu voidaan tehdä minä tahansa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation maksupäivänä, edellyttäen että vastapuoli on tehnyt tässä kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vähintään viikkoa ennen kyseistä päivää.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee vastapuolta sitovaksi viikkoa ennen siinä tarkoitettua velan ennenaikaisen takaisinmaksun määräpäivää. Jos vastapuoli laiminlyö osittain tai kokonaan velvollisuutensa maksaa velan ennenaikaisesti takaisinmaksumenettelyn mukaisesti erääntyneen määrän määräpäivään mennessä, tämä voi johtaa suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteen I lisäyksessä 6 olevassa 1 kohdassa tarkoitettuun sanktioon. Jos vastapuoli laiminlyö osittain tai kokonaan velvollisuutensa maksaa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille 2 kohdassa tarkoitetun velan ennenaikaisen takaisinmaksun määräpäivänä erääntyneen määrän sovelletaan lisäyksessä 6 olevassa 1 kohdassa vahvistettuja huutokauppojen sääntöjen rikkomiseen sovellettavia sääntöjä. Sanktioiden määrääminen ei vaikuta kansallisen keskuspankin oikeuteen käyttää suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä II laiminlyöntitapauksia varten vahvistettuja keinoja.

3 artikla

Eräiden muiden omaisuusvakuudellisten arvopaperien hyväksyminen

1.   Eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuuskelpoisia ovat — sellaisten omaisuusvakuudellisten arvopaperien lisäksi, jotka ovat suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6 luvun mukaan vakuuskelpoisia — myös omaisuusvakuudelliset arvopaperit, jotka eivät täytä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3 kohdassa vahvistettuja luottokelpoisuusvaatimuksia, mutta jotka muutoin täyttävät suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I vahvistetut omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskevat vakuuskelpoisuusvaatimukset ja joilla on kaksi hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen liikkeeseenlaskulle antamaa vähintään kolmen B:n (19) luottoluokitusta. Niiden on lisäksi täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

omaisuusvakuudellisten arvopaperien vakuutena olevien kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien on kuuluttava johonkin seuraavista arvopaperiluokista: i) asuntolainat, ii) lainat pienille ja keskisuurille yrityksille, iii) liikekiinteistölainat, iv) autolainat, v) leasingsaamiset, vi) kulutusluotot, vii) luottokorttisaamiset,

b)

kassavirtaa synnyttävät omaisuuserät eivät saa kuulua eri arvopaperiluokkiin;

c)

omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuutena oleviin kassavirtaa synnyttäviin omaisuuseriin ei saa kuulua lainoja, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:

i)

ovat järjestämättömiä omaisuusvakuudellisen arvopaperin liikkeeseenlaskun yhteydessä, tai

ii)

ovat järjestämättömiä hetkenä, jona ne omaisuusvakuudellisen arvopaperin juoksuajan aikana liitetään omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin, esim. kassavirtaa synnyttäviä omaisuuseriä vaihdettaessa tai korvattaessa, tai

iii)

ovat strukturoituja, syndikoituja tai vipulainoja minä tahansa ajankohtana,

d)

omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin liittyvissä sopimusasiakirjoissa on oltava sääntöjä hallinnoinnin jatkuvuudesta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joilla on kaksi vähintään yhden A:n luottoluokitusta, (20) sovelletaan 10 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joilla ei ole kahta vähintään yhden A:n luottoluokitusta, sovelletaan 22 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.

4.   Vastapuoli ei saa toimittaa vakuudeksi omaisuusvakuudellista arvopaperia, jonka vakuuskelpoisuus perustuu 1 kohtaan, jos se tai siihen läheisesti sidoksissa oleva osapuoli toimii korkosuojauksen tarjoajana omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin liittyen.

5.   Kansallinen keskuspankki voi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyä vakuudeksi omaisuusvakuudellisia arvopapereita, joiden vakuutena on asuntolainoja tai lainoja pienille ja keskisuurille yrityksille tai molempia, ja jotka eivät täytä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa vahvistettuja luottokelpoisuusvaatimuksia ja edellä 1 kohdan a–d alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, mutta jotka muutoin täyttävät kaikki suuntaviivoissa EKP/2001/14 vahvistetut omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskevat vakuuskelpoisuusvaatimukset ja joilla on kaksi vähintään kolmen B:n luottoluokitusta. Tämä koskee ainoastaan ennen 20 päivää kesäkuuta 2012 liikkeeseen laskettuja omaisuusvakuudellisia arvopapereita, ja näihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovelletaan 22 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.

6.   Omaisuusvakuudelliset arvopaperit, joille on laadittu suuntaviivojen EKP/2013/4 mukaiset hallinnoinnin jatkuvuutta koskevat säännöt ja jotka olivat vakuuskelpoisten omaisuuserien listalla ennen 1 päivää lokakuuta 2013, ovat vakuuskelpoisia 1 päivään lokakuuta 2014 saakka.

7.   Tässä artiklassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

käsite ”asuntolainat” (residential mortgage) kattaa kiinteistövakuudellisten asuntolainojen lisäksi asuinkiinteistölainat, joiden vakuutena on takaus (ilman kiinteistövakuutta), edellyttäen että takaaja on maksuvelvollinen heti maksukyvyttömyystilanteessa. Takaus voi perustua erityyppisiin sopimusjärjestelyihin, esim. vakuutussopimuksiin, edellyttäen että takaajana on julkisen sektorin yhteisö tai julkisen valvonnan alainen rahoituslaitos. Tällaisessa takauksessa takaajan luottoluokituksen on täytettävä eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokan 3 vaatimukset koko transaktion juoksuajan;

b)

käsitteillä ”pieni yritys” ja ”keskisuuri yritys” tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta yksikköä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa ja jonka ilmoitettu liikevaihto tai, jos yksikkö on osa konsernia, jonka konsernin liikevaihto on vähemmän kuin 50 miljoonaa euroa;

c)

Käsite ”järjestämätön laina” kattaa lainat, joiden kohdalla korkojen tai pääoman maksu on vähintään 90 päivää myöhässä, ja velallinen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (21) 178 artiklassa määritellyllä tavalla maksukyvytön, tai jos on perusteltua aihetta epäillä, että täysimääräistä maksua ei saada,

d)

’strukturoidulla lainalla’ tarkoitetaan rakennetta, johon kuuluu lainasaamisia, joilla on muita saamisia huonompi etuoikeus;

e)

’syndikoidulla lainalla’ tarkoitetaan rahoittajaryhmän, ns. rahoittajasyndikaatin, antamaa lainaa;

f)

’vipulainalla’ tarkoitetaan yritykselle, jonka velkaantumisaste on jo huomattava, annettavaa lainaa, esim. buyout- tai muun yritysoston rahoittamiseksi, jolla ostetaan velallisena olevan yrityksen osakkeita;

g)

’Hallinnoinnin jatkuvuutta koskevilla säännöillä’ tarkoitetaan omaisuusvakuudellista arvopaperia koskevissa oikeudellisissa asiakirjoissa olevia säännöksiä, jotka sisältävät sääntöjä joko sijaan tulevasta hallinnoijasta tai tämän nimittämiseen johtavassa prosessissa avustavasta tahosta eli ”fasilitoijasta” (jos sijaan tulevaa hallinnoijaa koskevia sääntöjä ei ole). Jos sääntöjä fasilitoijasta on annettu, se olisi nimettävä, ja sen tehtäväksi olisi annettava löytää sopiva sijaan tuleva hallinnoija 60 päivän kuluessa tapahtumasta, jonka syystä hallinnoija korvataan, jotta omaisuusvakuudellisen arvopaperin tuotot voidaan maksaa ja hallinnointi hoitaa oikea-aikaisesti. Tällaisissa säännöissä on määrättävä myös tapahtumista, jotka johtavat hallinnoijan korvaamiseen. Tällaiset tapahtumat voivat perustua joko luottoluokitukseen ja/tai muihin syihin, esim. siihen, että nykyinen hallinnoijan laiminlyö velvoitteensa.

4 artikla

Eräiden muiden lainasaamisten hyväksyminen

1.   Kansalliset keskuspankit voivat hyväksyä eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi lainasaamisia, jotka eivät täytä eurojärjestelmän vakuuskelpoisuusvaatimuksia.

2.   Kansalliset keskuspankit, jotka päättävät hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja lainasaamisia, vahvistavat tätä tarkoitusta varten vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät yksilöimällä poikkeamat suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I mainituista vaatimuksista. Tällaisiin vakuuskelpoisuusvaatimuksiin ja riskienhallintamenetelmiin on sisällytettävä edellytys, jonka mukaan lainasaamisiin sovelletaan vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät vahvistavan kansallisen keskuspankin jäsenvaltion lainsäädäntöä. Vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät edellyttävät EKP:n neuvoston ennakkohyväksyntää.

3.   Kansalliset keskuspankit voivat poikkeustapauksissa EKP:n neuvoston ennakkohyväksynnän saatuaan hyväksyä lainasaamisia

a)

jonkin toisen kansallisen keskuspankin 1 ja 2 kohdan nojalla vahvistamien vakuuskelpoisuusvaatimusten ja riskienhallintamenetelmien mukaisesti; tai

b)

joihin sovelletaan jonkin muun jäsenvaltion kuin sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon lainasaamisen hyväksyvä kansallinen keskuspankki on sijoittautunut; tai

c)

jotka sisältyvät lainasaamisten ryhmään tai joilla on vakuutena kiinteistövarallisuutta, jos lainasaamiseen tai asianomaiseen velalliseen (tai mahdolliseen takaajaan) sovelletaan jonkin muun jäsenvaltion kuin sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon lainasaamisen hyväksyvä kansallinen keskuspankki on sijoittautunut.

4.   Toinen kansallinen keskuspankki antaa apua kansalliselle keskuspankille, joka hyväksyy lainasaamisia 1 kohdan nojalla, ainoastaan siinä tapauksessa, että tästä on sovittu näiden kahden kansallisen keskuspankin välillä ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt tämän etukäteen.

5 artikla

Tiettyjen lyhytaikaisten velkainstrumenttien hyväksyminen

1.   Kansalliset keskuspankit voivat hyväksyä eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi tiettyjä lyhytaikaisia velkainstrumentteja, jotka eivät täytä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I vahvistettuja jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä koskevia eurojärjestelmän kelpoisuusvaatimuksia.

2.   Kansalliset keskuspankit jotka päättävät hyväksyä 1 kohdan mukaisesti lyhytaikaisia velkainstrumentteja, vahvistavat tätä varten vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät, edellyttäen että ne täyttävät EKP:n neuvoston vahvistamat vähimmäisvaatimukset. Tällaisiin vakuuskelpoisuusvaatimuksiin ja riskienhallintamenetelmiin on sisällyttävät seuraavat lyhytaikaisiin velkainstrumentteihin sovellettavat vaatimukset:

a)

Ne on euroalueelle sijoittautuneiden yritysten (22) liikkeeseenlaskemia. Lyhytaikaisen velkainstrumentin mahdollisen takaajan on myös oltava euroalueelle sijoittautunut yritys, paitsi jos lyhytaikainen velkainstrumentti ei tarvitse takaajaa täyttääkseen d) alakohdassa vahvistetut hyvän luottokelpoisuuden vaatimukset.

b)

Niitä ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi markkinoilla, jotka ovat eurojärjestelmän mukaan hyväksyttäviä siten kuin suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.1.5 kohdassa on säädetty.

c)

Ne ovat euromääräisiä.

d)

Ne täyttävät suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.2 kohdan ja 6.3.3 kohdan vaatimusten sijasta sovellettavat asianomaisen kansallisen keskuspankin vahvistamat hyvän luottokelpoisuuden vaatimukset.

e)

Ne täyttävät suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I vahvistetut jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä koskevat eurojärjestelmän kelpoisuusvaatimukset, edellä a–d kohdassa säädetyin poikkeuksin.

3.   Kansallinen keskuspankki ei saa — paitsi toisen kansallisen keskuspankin kanssa solmitun kahdenkeskeisen sopimuksen nojalla — hyväksyä 1 ja 2 kohdan mukaisesti sellaisia lyhytaikaisia velkainstrumentteja, jotka on euroalueella laskettu liikkeeseen

a)

asianomaisessa toisessa kansallisessa keskuspankissa, tai

b)

arvopaperikeskuksessa, i) jonka eurojärjestelmä on arvioinut kelpoiseksi luotto-operaatioitaan varten; kelpoisuuden arvioinnissa noudatetaan standardeja ja menettelytapoja, jotka on kuvattu dokumentissa nimeltä ”Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations” (23); ja ii) on sijoittautunut siihen euroalueen jäsenmaahan, johon asianomainen toinen kansallinen keskuspankki on sijoittautunut.

4.   Tätä artiklaa sovellettaessa lyhytaikaisiin velkainstrumentteihin luetaan velkainstrumentit, joiden maturiteetti on liikkeeeseenlaskun yhteydessä ja sen jälkeen korkeintaan 365 päivää.

6 artikla

Eräiden valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjojen hyväksyminen

1.   Kansallinen keskuspankki ei ole velvollinen hyväksymään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi vakuuskelpoisia pankkien kattamattomia joukkovelkakirjoja

a)

jotka eivät täytä eurojärjestelmän hyvän luottokelpoisuuden vaatimusta,

b)

jotka ovat niitä käyttävän vastapuolen tai vastapuoleen läheisesti sidoksissa olevien yhteisöjen liikkeeseenlaskemia; ja

c)

jotka ovat sellaisen jäsenvaltion täysimääräisesti takaamia

i)

jonka luottoriskiarviointi ei täytä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.1 ja 6.3.2 kohdassa säädettyä jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien liikkeeseenlaskijoihin ja takaajiin sovellettavia eurojärjestelmän hyvän luottokelpoisuuden vaatimusta, ja

ii)

joka EKP:n neuvoston arvion mukaan noudattaa Euroopan unionin/Kansallisen valuuttarahaston ohjelmaa.

2.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:n neuvostolle mahdollisista päätöksistään olla hyväksymättä vakuudeksi 1 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita.

3.   Vastapuoli saa eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa antaa vakuudeksi sellaisia kattamattomia pankkien joukkovelkakirjoja, joiden liikkeeseenlaskija on se itse tai siihen läheisesti sidoksissa olevat yhteisöt ja joiden takaajana on veronkantoon oikeutettu ETA-maan julkinen viranomainen, enintään 3 päivänä heinäkuuta 2012 jo vakuudeksi annettujen tällaisten joukkovelkakirjojen nimellisarvoon asti.

4.   EKP:n neuvosto voi poikkeustapauksissa myöntää enintään kolmen vuoden pituisia väliaikaisia poikkeuksia 3 kohdassa vahvistetuista vaatimuksista. Poikkeusta koskevaan pyyntöön on liitettävä rahoitussuunnitelma, josta käy ilmi miten poikkeusta pyytävä vastapuoli luopuu valtion takaamien pankkien kattamattomien joukkovelkakirjojen omasta käytöstä viimeistään kolmen vuoden kuluttua poikkeuksen myöntämisestä. Poikkeukset, jotka on jo myönnetty 3 päivän heinäkuuta 2012 jälkeen, ovat voimassa niiden tarkistukseen asti.

7 artikla

Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräisten tiettyjen omaisuuserien vakuuskelpoisuus

1.   Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa kuvatut jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, jos ne ovat Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräisiä, kelpaavat eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi, edellyttäen että: ne on laskettu liikkeeseen ja niitä säilytetään euroalueella, b) niiden liikkeeseenlaskija on sijoittautunut Euroopan talousalueelle, ja c) ne täyttävät kaikki muut suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa tarkoitetut vakuuskelpoisuusvaatimukset.

2.   Eurojärjestelmä soveltaa tällaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin seuraavia arvonalennusprosentteja: a) 16 prosentin arvonalennusta Englannin punnan tai Yhdysvaltain dollarin määräisiin omaisuuseriin; ja b) 26 prosentin arvonalennusta jenin määräisiin omaisuuseriin.

3.   Vakuuskelpoisia eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa ovat myös 1 kohdassa tarkoitetut jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, joiden korko on sidottu niiden valuutan määräiseen yhteen rahamarkkinakorkoon taikka kyseisen valuutta-alueen valtion inflaatioindeksiin, joka ei sisällä diskreettiin jakaumaan perustuvaa korkoa, ehdollisesti määräytyvää korkoa (range accrual), tietyissä rajoissa ehdollisesti määräytyvää korkoa (ratchet) tai vastaavia monimutkaisia rakenteita.

4.   Edellä 3 kohdassa mainittujen hyväksyttävien valuuttamääräisten viitekorkojen lisäksi EKP voi EKP:n neuvoston hyväksynnän saatuaan julkaista verkkosivuillaan http://www.europa.eu luettelon muista hyväksyttävistä valuuttamääräisistä viitekoroista.

5.   Valuuttamääräisiin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovelletaan ainoastaan näiden suuntaviivojen 1, 3, 6, 7 ja 9 artiklaa.

8 artikla

Eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajan soveltamisen keskeyttäminen tiettyjen jälkimarkkinakelpoisten instrumenttien osalta

1.   Niitä eurojärjestelmässä sovellettavia luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimuksia, jotka täsmennetään suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa vahvistetuissa jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien luottokelpoisuusvaatimuksia koskevissa säännöissä, ei 2 kohdan mukaisesti tilapäisesti sovelleta.

2.   Eurojärjestelmän määrittämää luottokelpoisuuden alarajaa ei sovelleta jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai täysimääräisenä takaajana on Euroopan unionin/Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelman kohteena oleva euroalueeseen kuuluva jäsenvaltio, paitsi jos EKP:n neuvosto päättää, että kyseessä oleva jäsenvaltio ei noudata rahoitustuen ja/tai makrotaloudellisen ohjelman ehdollisuutta.

3.   Helleenien tasavallan tai Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovelletaan näiden suuntaviivojen liitteissä I ja II vahvistettuja erityisiä aliarvostusprosentteja.

9 artikla

Voimaantulo, täytäntöönpano ja soveltaminen

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 9 päivänä heinäkuuta 2014.

2.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat kaikki näiden suuntaviivojen 1 artiklan 3 kohdan, 3 artiklan 2, 3, 5 ja 6 kohdan, 3 artiklan 7 kohdan g alakohdan, 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja 8 artiklan 3 kohdan noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja soveltavat näitä suuntaviivoja 20 päivästä elokuuta 2014. Ne antavat viimeistään 6 päivänä elokuuta 2014 EKP:lle tiedoksi 1 artiklan 3 kohtaan, 3 artiklan 2, 3, 5 ja 6 kohtaan, 3 artiklan 7 kohdan g alakohtaan, 4 artiklan 3 kohdan c alakohtaan ja 8 artiklan 3 kohtaan liittyviin toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja keinot sekä 5 artiklaan liittyvät mahdolliset toimet EKP:n neuvoston täsmentämien menettelyjen mukaisesti.

3.   Näiden suuntaviivojen 6 artiklaa sovelletaan 28 päivään helmikuuta 2015.

10 artikla

Suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttaminen

Korvataan liitteessä III olevassa 5 osassa taulukon 2 jälkeinen kohta seuraavasti:

”Kiinteämääräisen vähennyksen laskeminen valvontaa varten (R6):

Kiinteämääräinen vähennys: Vähennystä sovelletaan kaikkiin luottolaitoksiin. Kukin luottolaitos tekee kiinteämääräisen enimmäisvähennyksen, jolla on tarkoitus vähentää erittäin pienten varantovelvoitteiden hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia. Jos [varantopohja × velvoiteprosentti] on pienempi kuin 100 000 euroa, kiinteämääräinen vähennys on yhtä suuri kuin [varantopohja × velvoiteprosentti]. Jos [varantopohja × velvoiteprosentti] on suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000 euroa, kiinteämääräinen vähennys on 100 000 euroa. Laitokset, jotka saavat antaa konsolidoitua varantopohjaansa koskevia tilastotietoja ryhmänä (siten kuin asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) liitteessä III olevan 2 osan 1 jaksossa on määritelty), pitävät vähimmäisvarantoja ryhmän yhden sellaisen laitoksen välityksellä, joka toimii yksinomaan näiden laitosten välittäjänä. Vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (24) 11 artiklan mukaisesti jälkimmäisessä tapauksessa ainoastaan ryhmä kokonaisuutena on oikeutettu kiinteämääräisen vähennyksen tekemiseen.

Vähimmäisvarantovaatimus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäisvarantovaatimus = varantopohja × velvoiteprosentti — kiinteämääräinen vähennys

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) mukaisia velvoiteprosentteja.

11 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan suuntaviivat EKP/2013/4 20 päivästä elokuuta 2014.

2.   Viittauksia suuntaviivoihin EKP/2013/4 pidetään viittauksina näihin suuntaviivoihin ja luetaan liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

12 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä heinäkuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Suuntaviivat EKP/2013/4, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EUVL L 95, 5.4.2013, s. 23).

(2)  Suuntaviivat EKP/2011/14, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1).

(3)  Päätös EKP/2011/25, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä (EUVL L 341, 22.12.2011, s. 65).

(4)  Suuntaviivat EKP/2007/9, annettu 1 päivänä elokuuta 2007, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista (EUVL L 341, 27.12.2007, s. 1).

(5)  Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9) (EUVL L 250 2.10.2003, s. 10).

(6)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1358/2011, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta (EKP/2011/26) (EUVL L 338, 21.12.2011, s. 51).

(7)  Päätös EKP/2012/4, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta (EUVL L 91, 29.3.2012, s. 27).

(8)  Päätös EKP/2012/12, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta, (EUVL L 186, 14.7.2012, s. 38).

(9)  Suuntaviivat EKP/2012/18, annettu 2 päivänä elokuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EUVL L 218, 15.8.2012, s. 20).

(10)  Suuntaviivat EKP/2012/23, annettu 10 päivänä lokakuuta 2012, eurijärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpitestä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta(EUVL L 284, 17.10.2012, s. 14).

(11)  Suuntaviivat EKP/2013/2, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta (EUVL L 34, 5.2.2013, s. 18).

(12)  Päätös EKP/2012/34, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuuteen koskeviin sääntöihin (EUVL L 14, 18.1.2013, s. 22).

(13)  Päätös EKP/2011/4, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011, Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä, (EUVL L 94, 8.4.2011, s. 33).

(14)  Päätös EKP/2011/10, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2011, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä, (EUVL L 182, 12.7.2011, s. 31).

(15)  Päätös EKP/2012/32, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä, (EUVL L 359, 29.12.2012, s. 74).

(16)  Päätös EKP/2013/22, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2013, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä, (EUVL L 195, 18.7.2013, s. 27).

(17)  Suuntaviivat EKP/2014/12, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, suuntaviivojen EKP/2013/4 muuttamisesta, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EUVL L 166, 5.6.2014, s. 42).

(18)  Päätös EKP/2013/36, annettu 26 päivänä syyskuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä (EUVL L 301, 12.11.2013, s. 13).

(19)  Kolmen B:n luottoluokituksella tarkoitetaan vähintään Moody'sin luokitusta ”Baa3”, Fitchin tai Standars & Poor'sinluokitusta ”BBB-” tai DBRS:n luokitusta ”BBBL”.

(20)  Yhden A:n luokituksella tarkoitetaan vähintään Moody'sin luokitusta ”A3”, Fitch tai Standard & Poor'sin luokitusta ”A” tai DBRS:n luokitusta ”AL”.

(21)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(22)  Yritykset määriteltyinä Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän 1995 mukaisesti (EKT 1995).

(23)  Saatavilla EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu


LIITE I

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovellettava aliarvostustaulukko

Kreikan valtion joukkovelkakirjat

Maturiteettiluokka

Kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten instrumenttien aliarvostus

Nollakorkoisten instrumenttien aliarvostus

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Valtion takaamat pankkien joukkovelkakirjat ja valtion takaamat yritysten joukkovelkakirjat

Maturiteettiluokka

Kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten instrumenttien aliarvostus

Nollakorkoisten instrumenttien aliarvostus

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


LIITE II

Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovellettava aliarvostustaulukko

Valtion joukkovelkakirjalainat

Maturiteettiluokka

Kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten instrumenttien aliarvostus

Nollakorkoisten instrumenttien aliarvostus

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Valtion takaamat pankkien joukkovelkakirjalainat ja valtion takaamat yritysten joukkovelkakirjalainat

Maturiteettiluokka

Kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten instrumenttien aliarvostus

Nollakorkoisten instrumenttien aliarvostus

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


LIITE III

KUMOTUT SUUNTAVIIVAT JA MUUTOKSET

Suuntaviivat EKP/2013/4 (EUVL L 95, 5.4.2013, s. 23).

Suuntaviivat EKP/2014/12 (EUVL L 166, 5.6.2014, s. 42).


LIITE IV

VASTAAVUUSTAULUKKO

Suuntaviivat EKP/2013/4

Nämä suuntaviivat

1 ja 2 artikla

1 ja 2 artikla

3 artiklan 4 ja 5 kohta

3 artiklan 4 ja 5 kohta

3 artiklan 6 kohta

3 artiklan 7 kohta

4 artikla

4 artikla

3 artiklan 6 kohdan 1 alakohta

3 artiklan 7 kohdan a alakohta

3 artiklan 6 kohdan 2 alakohta

3 artiklan 7 kohdan b alakohta

3 artiklan 6 kohdan 3 alakohta

3 artiklan 7 kohdan c alakohta

3 artiklan 6 kohdan 4 alakohta

3 artiklan 7 kohdan d alakohta

3 artiklan 6 kohdan 5 alakohta

3 artiklan 7 kohdan e alakohta

3 artiklan 6 kohdan 6 alakohta

3 artiklan 7 kohdan f alakohta

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

Suuntaviivat EKP/2014/12

Nämä suuntaviivat

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

Päätös EKP/2013/22

Nämä suuntaviivat

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 2 kohta

8 artiklan 3 kohta

Liite

Liite II

Päätös EKP/2013/36

Nämä suuntaviivat

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

3 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artiklan 5 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 7 kohdan g alakohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 6 kohta

4 artiklan c kohta

4 artiklan 3 kohdan c alakohta


Top