Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0109

Komission delegoitu direktiivi 2014/109/EU, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU liitteen II muuttamisesta hyväksymällä tupakkatuotteissa käytettävien kuvavaroitusten arkisto ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 360/22


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI 2014/109/EU,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU liitteen II muuttamisesta hyväksymällä tupakkatuotteissa käytettävien kuvavaroitusten arkisto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2014/40/EU 10 artiklassa säädetään, että kussakin poltettavaksi tarkoitetun tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa ja mahdollisessa myyntipäällyksessä on oltava yhdistetyt terveysvaroitukset, ellei niitä vapauteta tästä velvoitteesta 11 artiklan mukaisesti. Yhdistettyjen terveysvaroitusten on sisällettävä muun muassa yksi kyseisen direktiivin liitteessä I luetelluista tekstivaroituksista ja vastaava värivalokuva, joka on täsmennetty liitteessä II olevassa kuva-arkistossa.

(2)

Direktiivillä 2014/40/EU siirretään lisäksi komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä liitteessä II olevan kuva-arkiston hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi tieteen ja markkinoiden kehitykseen.

(3)

Sen vuoksi direktiivin 2014/40/EU liitettä II olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2014/40/EU liite II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 20 päivänä toukokuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 20 päivästä toukokuuta 2016.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1.


LIITE

”LIITE II

(Yhdistettyjen terveysvaroitusten) kuva-arkisto

(10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Kokonaisuus 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Kokonaisuus 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Kokonaisuus 3

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top