EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0033

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014 , hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 96, 29.3.2014, p. 251–308 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/33/oj

29.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/251


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/33/EU,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,

hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta

(uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä 29 päivänä kesäkuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/16/EY (3) on muutettu huomattavilta osin (4). Koska siihen on määrä tehdä uusia muutoksia, mainittu direktiivi olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 (5) vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditointia koskevat säännöt, tuotteiden markkinavalvontaa ja kolmansista maista tuotavien tuotteiden tarkastuksia koskevat puitteet sekä CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet.

(3)

Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY (6) säädetään yhteisistä periaatteista ja viitesäännöksistä, joita on tarkoitus soveltaa kaikessa alakohtaisessa lainsäädännössä, jotta voidaan tarjota johdonmukainen perusta kyseisen lainsäädännön tarkistamista tai uudelleenlaatimista varten. Direktiivi 95/16/EY olisi mukautettava kyseiseen päätökseen.

(4)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat hissit ovat valmiita tuotteita vasta, kun ne asennettu pysyvästi rakennuksiin tai rakennelmiin. Näin ollen hissejä ei voi tuoda unioniin ja ne ainoastaan saatetaan markkinoille eikä niitä sen jälkeen aseteta saataville markkinoilla. Hisseillä ei siis ole ”maahantuojia” eikä ”jakelijoita”.

(5)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat ne hissien turvakomponentit, jotka ovat markkinoille saatettaessa uusia Euroopan unionin markkinoilla, eli ne ovat joko unioniin sijoittautuneen valmistajan valmistamia uusia turvakomponentteja tai kolmannesta maasta tuotuja uusia tai käytettyjä turvakomponentteja.

(6)

Komissio antoi olemassa olevien hissien turvallisuuden parantamiseksi 8 päivänä kesäkuuta 1995 jäsenvaltioille suosituksen 95/216/EY8 päivänä kesäkuuta 1995 (7) aiemmin asennettujen hissien turvallisuuden parantamisesta.

(7)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava kaikkiin tarjonnan muotoihin, mukaan lukien etämyynti.

(8)

Talouden toimijoiden olisi oltava toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä mukaisesti vastuussa siitä, että hissit ja hissien turvakomponentit ovat tämän direktiivin mukaisia, jotta varmistetaan ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojelun korkea taso ja tapauksen mukaan omaisuuden turvallisuus sekä taataan terve kilpailu unionin markkinoilla.

(9)

Kaikkien talouden toimijoiden, jotka kuuluvat toimitus- ja jakeluketjuun, olisi toteutettava tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että markkinoille saatetaan ainoastaan sellaisia hissejä ja markkinoilla asetetaan saataville sellaisia hissien turvakomponentteja, jotka ovat tämän direktiivin mukaisia. On tarpeen säätää selkeästä ja oikeasuhteisesta velvollisuuksien jakautumisesta, joka vastaa kunkin talouden toimijan tehtävää toimitus- ja jakeluketjussa.

(10)

Talouden toimijoiden, markkinavalvontaviranomaisten ja kuluttajien välisen yhteydenpidon helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi kannustettava talouden toimijoita ilmoittamaan verkkosivustonsa osoite postiosoitteen lisäksi.

(11)

Valmistajalla ja asentajalla on parhaat mahdollisuudet suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, sillä niillä on yksityiskohtaiset tiedot suunnittelu- ja tuotantoprosessista. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin olisi sen vuoksi edelleen kuuluttava yksinomaan valmistajan tai asentajan velvollisuuksiin.

(12)

On tarpeen varmistaa, että kolmansista maista peräisin olevat hissien turvakomponentit, jotka tulevat unionin markkinoille, ovat tämän direktiivin mukaisia ja etenkin, että valmistaja on noudattanut asianmukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä kyseisten hissien turvakomponenttien osalta. Olisi säädettävä, että maahantuojat huolehtivat siitä, että hissien turvakomponentit, joita ne saattavat markkinoille, ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia ja että ne eivät saata markkinoille hissien turvakomponentteja, jotka eivät ole tällaisten vaatimusten mukaisia tai jotka aiheuttavat riskin. Olisi myös säädettävä, että maahantuojien on huolehdittava siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia menettelyjä on noudatettu ja että hissien turvakomponenttien merkinnät ja valmistajien laatimat asiakirjat ovat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastusta varten.

(13)

Hissien turvakomponenttia markkinoille saattaessaan kunkin maahantuojan olisi ilmoitettava hissien turvakomponentissa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta siihen saa yhteyden. Poikkeuksista olisi säädettävä tapauksissa, joissa hissien turvakomponentin koko tai luonne ei salli tätä.

(14)

Jakelija asettaa hissien turvakomponentin saataville markkinoilla sen jälkeen, kun valmistaja tai maahantuoja on saattanut sen markkinoille, ja jakelijan olisi toimittava asianmukaista huolellisuutta noudattaen varmistaakseen, että sen hissien turvakomponentille suorittamansa käsittely ei vaikuta kielteisesti hissien turvakomponentin vaatimustenmukaisuuteen.

(15)

Jos talouden toimija joko saattaa hissien turvakomponentin markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa hissien turvakomponenttia sellaisella tavalla, joka voi vaikuttaa tämän direktiivin täyttymiseen, kyseistä toimijaa olisi pidettävä valmistajana ja sen olisi hoidettava valmistajalle kuuluvat velvoitteet.

(16)

Koska jakelijat ja maahantuojat ovat lähellä markkinoita, niiden olisi oltava mukana toimivaltaisten kansallisten viranomaisten markkinavalvontatehtävissä ja oltava valmiita osallistumaan niihin aktiivisesti toimittamalla toimivaltaisille viranomaisille kaikki kyseisiin hissien turvakomponentteihin liittyvät tarvittavat tiedot.

(17)

Hissien turvakomponentin jäljitettävyyden varmistaminen koko toimitusketjussa edistää markkinavalvonnan yksinkertaistamista ja tehostamista. Tehokas jäljitettävyysjärjestelmä auttaa markkinavalvontaviranomaisia jäljittämään talouden toimijat, jotka ovat asettaneet markkinoilla saataville vaatimustenvastaisia hissien turvakomponentteja. Talouden toimijoiden, jotka säilyttävät tämän direktiivin nojalla vaadittuja muiden talouden toimijoiden tunnistetietoja, ei pitäisi edellyttää saattavan tällaisia tietoja ajan tasalle muiden talouden toimijoiden osalta, jotka ovat joko toimittaneet niille hissien turvakomponentin tai joille ne ovat toimittaneet hissien turvakomponentin.

(18)

Tässä direktiivissä olisi rajoituttava olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten ilmaisemiseen. Jotta olisi helpompi arvioida hissien ja hissien turvakomponenttien kyseisten vaatimusten mukaisuutta, on tarpeen säätää vaatimustenmukaisuusolettamasta sellaisten hissien ja hissien turvakomponenttien osalta, jotka ovat sellaisten yhdenmukaistettujen standardien mukaisia, jotka on vahvistettu eurooppalaisesta standardoinnista 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (8) mukaisesti kyseisiä vaatimuksia vastaavien yksityiskohtaisten teknisten eritelmien ilmaisemista varten. Tämän direktiivin olennaisilla terveys- ja turvallisuusvaatimuksilla taataan tavoiteltu turvallisuustaso vain, jos tarkoituksenmukaiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt varmistavat vaatimusten noudattamisen.

(19)

Asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 säädetään yhdenmukaistetuista standardeista esitettäviä vastalauseita koskevasta menettelystä tapauksissa, joissa kyseiset standardit eivät kokonaan täytä tämän direktiivin vaatimuksia.

(20)

Tämän direktiivin kannalta merkityksellisissä yhdenmukaistetuissa standardeissa olisi otettava huomioon myös vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus (9).

(21)

Jotta talouden toimijoilla olisi mahdollisuus osoittaa ja toimivaltaisilla viranomaisilla mahdollisuus varmistaa, että markkinoilla saatettavat hissit tai hissien turvakomponentit ovat olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia, on tarpeen säätää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä. Päätöksessä N:o 768/2008/EY säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä käytettävistä moduuleista, joihin sisältyy menettelyjä vähiten tiukoista tiukimpiin suhteutettuna kyseiseen riskitasoon ja vaadittuun turvallisuustasoon. Eri alojen välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja tapauskohtaisten variaatioiden välttämiseksi vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt olisi valittava kyseisten moduulien joukosta.

(22)

Asentajan tai valmistajan olisi laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa annetaan tässä direktiivissä edellytetyt tiedot siitä, että hissi tai hissien turvakomponentti on tämän direktiivin sekä unionin muun asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.

(23)

Jotta varmistetaan tosiasiallinen mahdollisuus saada tietoa markkinavalvontaa varten, kaikkien sovellettavien unionin säädösten yksilöimiseksi vaadittavien tietojen olisi oltava saatavilla yhdessä ainoassa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Talouden toimijoiden hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi tällainen yksi ainoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus voi olla asiakirja, joka koostuu tuotetta koskevista yksittäisistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksista.

(24)

CE-merkintä osoittaa hissin tai hissien turvakomponentin vaatimustenmukaisuuden ja on näkyvä seuraus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin koko prosessista laajassa merkityksessä. CE-merkinnän yleisistä periaatteista säädetään asetuksessa (EY) N:o 765/2008. CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt olisi annettava tässä direktiivissä.

(25)

Tässä direktiivissä säädetyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt edellyttävät jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten toimintaa.

(26)

Kokemus on osoittanut, että direktiivissä 95/16/EY asetetut ehdot, jotka vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on täytettävä, jotta ne voidaan ilmoittaa komissiolle, eivät ole riittäviä varmistamaan, että ilmoitettujen laitosten toiminta on kauttaaltaan korkeatasoista koko unionissa. On kuitenkin olennaista, että kaikki ilmoitetut laitokset suorittavat tehtävänsä samantasoisesti ja terveen kilpailun edellytysten mukaisesti. Tämä edellyttää pakollisten vaatimusten asettamista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksille, jotka haluavat tulla ilmoitetuiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen tarjoamista varten.

(27)

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voi osoittaa olevansa yhdenmukaistetuissa standardeissa vahvistettujen edellytysten mukainen, sen olisi oletettava täyttävän tässä direktiivissä säädetyt vastaavat vaatimukset.

(28)

Jotta varmistetaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin yhtenäinen laatutaso, on tarpeen vahvistaa myös ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia sekä muita ilmoitettujen laitosten arvioinnissa, ilmoittamisessa ja valvonnassa mukana olevia elimiä koskevat vaatimukset.

(29)

Tässä direktiivissä säädettyä järjestelmää täydentää akkreditointijärjestelmä, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 765/2008. Koska akkreditointi on olennainen keino tarkastaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyys, sitä olisi käytettävä myös ilmoittamistarkoituksia varten.

(30)

Kansallisten viranomaisten olisi kaikkialla unionissa pidettävä asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännösten mukaista avointa akkreditointia, jolla varmistetaan tarvittava luottamuksen taso vaatimustenmukaisuustodistuksissa, ensisijaisena keinona, jolla osoitetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten tekninen pätevyys. Kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin katsoa, että niillä on käytettävissään asianmukaiset keinot suorittaa tämä arviointi itse. Jotta varmistetaan muiden kansallisten viranomaisten tekemän arvioinnin riittävä uskottavuus, niiden olisi tällaisessa tapauksessa toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tarvittavat asiakirjatodisteet siitä, että arvioidut vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ovat asiaa koskevien säädettyjen vaatimusten mukaisia.

(31)

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset teettävät usein alihankintana osia vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvistä toimistaan tai käyttävät tytäryhtiötä. Hissien ja hissien turvakomponenttien saattaminen unionin markkinoille edellyttää suojan tasoa, jonka turvaamiseksi on olennaista, että vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamista varten alihankkijat ja tytäryhtiöt täyttävät samat vaatimukset kuin ilmoitetut laitokset. Sen vuoksi on tärkeää, että ilmoitettavien laitosten pätevyyden ja suoritusten arviointi ja jo ilmoitettujen laitosten valvonta kattavat myös alihankkijoiden ja tytäryhtiöiden suorittamat toimet.

(32)

Ilmoitusmenettelyn tehokkuutta ja avoimuutta on tarpeen lisätä ja erityisesti on tarpeen mukauttaa sitä uusiin tekniikoihin, jotta sähköinen ilmoittaminen on mahdollista.

(33)

Koska ilmoitetut laitokset voivat tarjota palvelujaan unionin koko alueella, on tarkoituksenmukaista antaa muille jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisuus esittää vastalauseita ilmoitetun laitoksen osalta. Sen vuoksi on tärkeää säätää ajanjaksosta, jonka aikana voidaan selvittää mahdolliset epäilykset tai huolenaiheet vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyyden suhteen, ennen kuin ne alkavat toimia ilmoitettuina laitoksina.

(34)

Kilpailukyvyn vuoksi on oleellista, että ilmoitetut laitokset soveltavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä aiheuttamatta kohtuutonta taakkaa talouden toimijoille. Samasta syystä ja talouden toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi on varmistettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden teknisen soveltamisen johdonmukaisuus. Tämä voidaan saavuttaa parhaiten asianmukaisella koordinoinnilla ja yhteistyöllä ilmoitettujen laitosten välillä.

(35)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että hissien turvakomponentit voidaan saattaa markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, etteivät ne asianmukaisesti varastoituina ja aiotun käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettyinä tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettäessä vaaranna ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Hissien turvakomponentit olisi katsottava tässä direktiivissä säädettyjen olennaisten terveyttä ja turvallisuutta koskevien vaatimusten vastaisiksi ainoastaan kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettäessä eli silloin, kun tällainen käyttö voisi olla seurausta ihmisten lainmukaisesta ja helposti ennustettavissa olevasta käyttäytymisestä.

(36)

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen täsmentää, että asetuksessa (EY) N:o 765/2008 säädettyjä unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvontaa koskevia sääntöjä sovelletaan tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin hisseihin ja hissien turvakomponentteihin. Tämä direktiivi ei saisi estää jäsenvaltioita valitsemasta toimivaltaisia viranomaisia, jotka suorittavat kyseiset tehtävät.

(37)

Avoimuuden lisäämiseksi ja käsittelyyn kuluvan ajan lyhentämiseksi on tarpeen parantaa nykyistä suojamenettelyä siten, että pyritään tehostamaan sitä ja hyödyntämään jäsenvaltioissa saatavilla olevaa asiantuntemusta.

(38)

Nykyistä järjestelmää olisi täydennettävä menettelyllä, jonka avulla asianomaiset osapuolet voivat saada tiedon aiotuista toimenpiteistä sellaisten hissien tai hissien turvakomponenttien osalta, jotka aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai tapauksen mukaan omaisuuden turvallisuudelle. Sen olisi myös annettava markkinavalvontaviranomaisille mahdollisuus ryhtyä aikaisemmassa vaiheessa toimiin tällaisten hissien ja hissien turvakomponenttien suhteen yhteistyössä asiaan liittyvien talouden toimijoiden kanssa.

(39)

Silloin kun jäsenvaltiot ja komissio ovat yhtä mieltä jäsenvaltion toteuttaman toimenpiteen oikeutuksesta, komissiolta ei pitäisi edellyttää jatkotoimia, paitsi jos vaatimustenvastaisuuden voidaan katsoa johtuvan yhdenmukaistetun standardin puutteista.

(40)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (10) mukaisesti.

(41)

Neuvoa-antavaa menettelyä olisi sovellettava hyväksyttäessä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa ilmoituksen tehnyttä jäsenvaltiota pyydetään ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin sellaisten ilmoitettujen laitosten osalta, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä niiden ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia.

(42)

Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava hyväksyttäessä täytäntöönpanosäädöksiä sellaisten vaatimustenmukaisten hissien tai hissien turvakomponenttien osalta, jotka aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai muille yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille.

(43)

Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät vaatimustenmukaisiin hisseihin tai hissien turvakomponentteihin, jotka aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle.

(44)

Tällä direktiivillä perustettu komitea voi vakiintuneen käytännön mukaisesti olla hyödyksi tarkasteltaessa tämän direktiivin soveltamista koskevia asioita, jotka sen puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltäväksi komitean työjärjestyksen mukaisesti.

(45)

Kun tähän direktiiviin liittyviä muita kuin sen täytäntöönpanoa tai rikkomista koskevia asioita käsitellään komission asiantuntijaryhmässä, Euroopan parlamentin olisi vakiintuneen käytännön mukaisesti saatava kaikki tiedot ja asiakirjat, ja se olisi tarvittaessa kutsuttava näihin kokouksiin.

(46)

Komission olisi täytäntöönpanosäädöksillä ja, näiden säädösten erityisluonne huomioon ottaen, soveltamatta asetusta (EU) N:o 182/2011 vahvistettava, ovatko jäsenvaltioiden vaatimustenvastaisten hissien tai hissien turvakomponenttien osalta toteuttamat toimenpiteet perusteltuja vai eivät.

(47)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten oikeuden säännösten rikkomisen seuraamuksista ja varmistettava näiden sääntöjen täytäntöönpanon valvonta. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(48)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli varmistaa, että markkinoilla olevat hissit ja hissien turvakomponentit täyttävät vaatimukset, joilla varmistetaan terveyden ja turvallisuuden suojelun korkea taso ja taataan sisämarkkinoiden toiminta, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(49)

On tarpeen säätää kohtuullisista siirtymäkauden toimenpiteistä, jotka tekevät mahdolliseksi sellaisten hissien turvakomponenttien asettamisen saataville markkinoilla, jotka on jo saatettu markkinoille direktiivin 95/16/EY mukaisesti ennen päivämäärää, jolloin niiden kansallisten toimenpiteiden, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, soveltaminen alkaa, ilman että niiden tarvitsee olla muiden tuotevaatimusten mukaisia. Jakelijoiden olisi siksi voitava toimittaa hissien turvakomponentteja, jotka on saatettu markkinoille eli jakeluketjussa jo olevaa varastoa, ennen päivämäärää, jolloin niiden kansallisten toimenpiteiden, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, soveltaminen alkaa.

(50)

Tämän direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon ja toiminnan seuraamiseksi ja varmistamiseksi komissiota kehotetaan antamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa käsitellään myös tarvetta antaa alalla uusi lainsäädäntöehdotus.

(51)

Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä rajataan koskemaan säännöksiä, joilla muutetaan aikaisemman direktiivin sisältöä. Velvollisuus saattaa sisällöltään muuttumattomat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä perustuu aikaisempaan direktiiviin.

(52)

Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä XIII olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja tuossa osassa mainittuja soveltamispäiviä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä direktiiviä sovelletaan kiinteästi rakennuksiin tai rakennelmiin asennettuihin hisseihin, jotka on suunniteltu kuljettamaan

a)

henkilöitä;

b)

henkilöitä ja tavaroita;

c)

yksinomaan tavaroita, jos kuorman kantavaan yksikköön pääsee helposti eli henkilö voi mennä kuorman kantoyksikköön sisälle vaikeuksitta ja sisäpuolella on ohjauslaitteet tai sisäpuolella oleva henkilö ulottuu ohjauslaitteisiin.

Tätä direktiiviä sovelletaan myös liitteessä III mainittuihin hissien turvakomponentteihin, joita käytetään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa hisseissä.

2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin laitteisiin:

a)

nostolaitteet, joiden nopeus on enintään 0,15 m/s;

b)

rakennushissit;

c)

köysiradat, mukaan lukien raiteilla kulkevat köysiradat;

d)

erityisesti sotilas- tai poliisikäyttöön suunnitellut ja rakennetut hissit;

e)

nostolaitteet, joista voi suorittaa työtehtäviä;

f)

kaivoskuiluissa käytettävät nostolaitteet;

g)

nostolaitteet, jotka on tarkoitettu esiintyjien nostamiseen taide-esitysten aikana;

h)

kulkuneuvoihin asennetut nostolaitteet;

i)

koneen osana olevat nostolaitteet, jotka on tarkoitettu yksinomaan työskentelypaikoille kulkemiseen, koneiden huolto- ja tarkastuspisteet mukaan luettuina;

j)

hammasratajunat;

k)

liukuportaat ja -käytävät.

3.   Jos hisseihin tai hissien turvakomponentteihin liittyvät, tässä direktiivissä tarkoitetut riskit kuuluvat kokonaan tai osittain unionin erityislainsäädännön soveltamisalaan, tätä direktiiviä ei sovelleta tai tämän direktiivin soveltaminen lakkaa näiden hissien tai hissien turvakomponenttien ja näiden riskien osalta, kun kyseistä unionin erityislainsäädäntöä aletaan soveltaa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’hissillä’ tarkoitetaan nostolaitetta, joka liikkuu määrättyjen tasojen välillä ja jolla on kuorman kantava yksikkö, joka liikkuu yli 15 asteen kulmassa vaakatasoon nähden olevia jäykkiä johteita pitkin, tai nostolaitetta, joka liikkuu pysyvällä radalla, vaikka se ei liikukaan jäykkiä johteita pitkin;

2)

’kuorman kantavalla yksiköllä’ tarkoitetaan hissin osaa, jossa nostettavat tai laskettavat henkilöt ja/tai tavarat kuljetetaan;

3)

’mallihissillä’ tarkoitetaan hissiä, jonka tekniset asiakirjat osoittavat sen tavan, jolla liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset täytetään sellaisten hissien osalta, jotka ovat annetuilla muuttujilla määritellyn mallihissin mukaisia ja joissa käytetään mallihissin kanssa yhdenmukaisia hissin turvakomponentteja;

4)

’asettamisella saataville markkinoilla’ tarkoitetaan hissien turvakomponenttien toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;

5)

’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan

hissien turvakomponentin asettamista ensimmäistä kertaa saataville markkinoilla, tai

hissien toimittamista unionin markkinoille käyttöä varten liiketoiminnan yhteydessä joko maksua vastaan tai veloituksetta;

6)

’asentajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa hissin suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta ja markkinoille saattamisesta;

7)

’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa hissien turvakomponentteja ja markkinoi niitä omalla nimellään tai tavaramerkillään varustettuna;

8)

’valtuutetulla edustajalla’ tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on asentajan tai valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa tämän puolesta tietyt tehtävät;

9)

’maahantuojalla’ tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan hissien turvakomponentin unionin markkinoille;

10)

’jakelijalla’ tarkoitetaan muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa hissien turvakomponentin saataville markkinoilla;

11)

’talouden toimijoilla’ tarkoitetaan asentajia, valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita;

12)

’teknisellä eritelmällä’ tarkoitetaan asiakirjaa, jossa määrätään tekniset vaatimukset, jotka hissin tai hissien turvakomponentin on täytettävä;

13)

’yhdenmukaistetulla standardilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä yhdenmukaistettua standardia;

14)

’akkreditoinnilla’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 10 kohdassa määriteltyä akkreditointia;

15)

’kansallisella akkreditointielimellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 11 kohdassa määriteltyä kansallista akkreditointielintä;

16)

’vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla’ tarkoitetaan prosessia, jossa selvitetään, ovatko hisseihin tai hissien turvakomponentteihin liittyvät tämän direktiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset täyttyneet;

17)

’vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella’ tarkoitetaan elintä, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, kuten kalibrointia, testausta, sertifiointia ja tarkastuksia;

18)

’palautusmenettelyllä’ tarkoitetaan hissien yhteydessä kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hissin purkaminen ja turvallinen hävittäminen, ja hissien turvakomponenttien yhteydessä kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada asentajan tai loppukäyttäjän saataville jo asetetut hissien turvakomponentit takaisin,

19)

’markkinoilta poistamisella’ tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa hissien turvakomponentin asettaminen saataville markkinoilla;

20)

’unionin yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja;

21)

’CE-merkinnällä’ tarkoitetaan merkintää, jolla asentaja tai valmistaja osoittaa hissin tai hissien turvakomponentin olevan merkinnän kiinnittämistä koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen sovellettavien vaatimusten mukainen.

3 artikla

Vapaa liikkuvuus

1.   Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin mukaisten hissien markkinoille saattamista tai ottamista käyttöön tai hissien turvakomponenttien asettamista saataville markkinoilla alueellaan.

2.   Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta näytteille messuilla, näyttelyissä tai esittelyissä hissejä tai hissien turvakomponentteja, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, edellyttäen, että niiden yhteydessä on näkyvä merkintä, josta selvästi ilmenee, että ne eivät ole vaatimusten mukaisia eikä niitä saateta markkinoille eikä aseteta saataville markkinoilla, ennen kuin ne on saatettu vaatimusten mukaisiksi. Esittelyn aikana on toteutettava riittävät suojatoimenpiteet ihmisten suojaamisen varmistamiseksi.

3.   Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen säätää, unionin lainsäädäntöä noudattaen, sellaisia vaatimuksia, joita ne pitävät välttämättöminä henkilöiden suojaamiseksi kyseisiä hissejä käyttöön otettaessa tai käytettäessä, siinä määrin kuin tämä ei merkitse hissien muuttamista tavalla, josta ei ole säädetty tässä direktiivissä.

4 artikla

Markkinoille saattaminen, markkinoilla saataville asettaminen ja käyttöönotto

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat hissit voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön vain siinä tapauksessa, että ne ovat tämän direktiivin mukaisia silloin, kun ne ovat asianmukaisesti asennettuja ja huollettuja ja kun niitä käytetään niille suunniteltuun tarkoitukseen.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat hissien turvakomponentit voidaan asettaa saataville markkinoilla ja ottaa käyttöön vain siinä tapauksessa, että ne ovat tämän direktiivin mukaisia silloin, kun ne ovat asianmukaisesti sijoitettuja ja huollettuja ja kun niitä käytetään niille suunniteltuun tarkoitukseen.

5 artikla

Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

1.   Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien hissien on täytettävä liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

2.   Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien hissien turvakomponenttien on täytettävä liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja niiden on mahdollistettava hissien, joihin ne on sijoitettu, toiminta niin, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

6 artikla

Rakennukset tai rakennelmat, joihin hissit asennetaan

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rakennuksella tai rakennelmalla tehtävästä työstä vastaava henkilö ja asentaja sekä huolehtivat toisilleen tiedottamisesta että suorittavat tarvittavat toimenpiteet, joilla hissin asianmukainen toiminta ja turvallinen käyttö varmistetaan.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei hisseille tarkoitetuissa kuiluissa ole muita kuin hissin toimintaa ja turvallisuutta varten tarvittavia putkia, johtoja tai kiinnittimiä.

II   LUKU

TALOUDEN TOIMIJOIDEN VELVOLLISUUDET

7 artikla

Asentajien velvollisuudet

1.   Saattaessaan hissejä markkinoille asentajien on varmistettava, että ne on suunniteltu, valmistettu, asennettu ja testattu liitteessä I vahvistettujen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

2.   Asentajien on laadittava tekniset asiakirjat ja suoritettava tai suoritutettava 16 artiklassa tarkoitettu asiaankuuluva vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely.

Kun hissin vaatimustenmukaisuus sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen on osoitettu tällaisella menettelyllä, asentajien on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, varmistettava, että se on hissin mukana, ja kiinnitettävä CE-merkintä.

3.   Asentajien on säilytettävä tekniset asiakirjat, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tarvittaessa hyväksymispäätös tai -päätökset kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun hissi on saatettu markkinoille.

4.   Silloin kun se katsotaan hissiin liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, asentajien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi tutkittava valitukset ja vaatimustenvastaiset hissit ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa.

5.   Asentajien on varmistettava, että hisseihin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa.

6.   Asentajien on ilmoitettava hississä nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä postiosoite, josta niihin saa yhteyden. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta asentajaan saa yhteyden. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.

7.   Asentajien on varmistettava, että hissin mukana on liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa tarkoitetut käyttöohjeet loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä kielellä, jonka määrää se jäsenvaltio, jossa hissi on saatettu markkinoille. Tällaisten ohjeiden ja merkintöjen on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia.

8.   Asentajien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että niiden markkinoille saattama hissi ei ole tämän direktiivin mukainen, on välittömästi toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen hissin saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi mikäli hissi aiheuttaa riskin, asentajien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat saattaneet markkinoille hissin, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

9.   Asentajien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisesti kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että hissi on tämän direktiivin mukainen, kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen helposti ymmärtää.

Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoille saattamien hissien aiheuttamat riskit.

8 artikla

Valmistajan velvollisuudet

1.   Saattaessaan hissien turvakomponentteja markkinoille valmistajien on varmistettava, että ne on suunniteltu ja valmistettu 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Valmistajien on laadittava vaaditut tekniset asiakirjat ja suoritettava tai suoritutettava 15 artiklassa tarkoitettu sovellettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely.

Kun hissien turvakomponentin vaatimustenmukaisuus sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen on osoitettu tällaisella menettelyllä, valmistajien on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, varmistettava, että se on hissien turvakomponentin mukana, ja kiinnitettävä CE-merkintä.

3.   Valmistajien on säilytettävä tekniset asiakirjat, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tarvittaessa hyväksymispäätös tai -päätökset kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun hissien turvakomponentti on saatettu markkinoille.

4.   Valmistajien on varmistettava, että käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan tätä direktiiviä. Muutokset tuotteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa teknisissä eritelmissä, joihin nähden hissien turvakomponentin vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.

Silloin kun se katsotaan hissien turvakomponenttiin liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla saataville asetetuilla hissien turvakomponenteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset hissien turvakomponentit ja hissien turvakomponenttien palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille ja asentajille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

5.   Valmistajien on varmistettava, että niiden markkinoille saattamiin hissien turvakomponentteihin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa, tai jos hissien turvakomponentin koko tai luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on annettu 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kilvessä.

6.   Valmistajien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä postiosoitteensa, josta niihin saa yhteyden, hissien turvakomponentissa tai, mikäli se ei ole mahdollista, 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kilvessä. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.

7.   Valmistajien on varmistettava, että hissien turvakomponentin mukana on liitteessä I olevassa 6.1 kohdassa tarkoitetut ohjeet loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, asianomaisen jäsenvaltion määräämällä kielellä. Tällaisten ohjeiden ja merkintöjen on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia.

8.   Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että hissien turvakomponentti, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän direktiivin mukainen, on välittömästi toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen hissien turvakomponentin saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi mikäli hissien turvakomponentti aiheuttaa riskin, valmistajien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet hissien turvakomponentin saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

9.   Valmistajien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisesti kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että hissien turvakomponentti on tämän direktiivin mukainen, kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen helposti ymmärtää.

Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoille saattamien hissien turvakomponenttien aiheuttamat riskit.

9 artikla

Valtuutetut edustajat

1.   Valmistajat tai asentajat voivat nimittää kirjallisella toimeksiannolla valtuutetun edustajan.

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tai 8 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja 7 artiklan 2 kohdassa tai 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu teknisten asiakirjojen laatimisvelvollisuus eivät kuulu osana valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

2.   Valtuutetun edustajan on suoritettava valmistajalta tai asentajalta saadussa toimeksiannossa eritellyt tehtävät. Toimeksiannon on oikeutettava valtuutettu edustaja suorittamaan ainakin seuraavat tehtävät:

a)

pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tarvittaessa valmistajan tai asentajan laatujärjestelmään liittyvä hyväksymispäätös tai -päätökset ja tekniset asiakirjat kansallisten markkinavalvontaviranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun hissien turvakomponentti tai hissi on saatettu markkinoille;

b)

annettava toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen hissien turvakomponenttien tai hissin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

c)

tehtävä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan valtuutetun edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien hissien turvakomponenttien tai hissin aiheuttamat riskit.

10 artikla

Maahantuojien velvollisuudet

1.   Maahantuojien on saatettava markkinoille ainoastaan vaatimukset täyttäviä hissien turvakomponentteja.

2.   Ennen hissien turvakomponentin saattamista markkinoille maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on suorittanut 15 artiklassa tarkoitetun asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Niiden on varmistettava, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat, että hissien turvakomponenttiin on kiinnitetty CE-merkintä, että sen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja vaaditut asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 8 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että hissien turvakomponentti ei ole 5 artiklan 2 kohdan mukainen, maahantuoja ei saa saattaa hissien turvakomponenttia markkinoille, ennen kuin se on saatettu sovellettavien vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi mikäli hissien turvakomponenttiin liittyy riski, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

3.   Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä postiosoitteensa, josta niihin saa yhteyden, hissien turvakomponentissa tai, mikäli se ei ole mahdollista, hissin turvakomponentin pakkauksessa tai hissin turvakomponentin mukana seuraavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.

4.   Valmistajan on varmistettava, että hissien turvakomponenttiin liitetään liitteessä I olevassa 6.1 kohdassa tarkoitetut ohjeet, jotka annetaan loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

5.   Maahantuojien on varmistettava, että sinä aikana, jona hissien turvakomponentti on niiden vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen.

6.   Silloin kun se katsotaan hissien turvakomponenttiin liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla saataville asetetuille hissien turvakomponenteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset hissien turvallisuuskomponentit ja hissien turvallisuuskomponenttien palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille ja asentajille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

7.   Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että hissien turvakomponentti, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän direktiivin mukainen, on välittömästi toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen hissien turvakomponentin saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi mikäli hissien turvakomponentti aiheuttaa riskin, valmistajien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet hissien turvakomponentin saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

8.   Maahantuojien on kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun hissien turvakomponentti on saatettu markkinoille, pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös ja tarvittaessa hyväksymispäätös tai -päätökset markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.

9.   Maahantuojien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen hissien turvakomponentin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen viranomainen helposti ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoille saattamien hissien turvakomponenttien aiheuttamat riskit.

11 artikla

Jakelijoiden velvollisuudet

1.   Kun jakelijat asettavat hissien turvakomponentin saataville markkinoilla, niiden on toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen tämän direktiivin vaatimusten osalta.

2.   Jakelijoiden on ennen hissien turvakomponentin asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että hissien turvakomponentissa on CE-merkintä, että sen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, vaaditut asiakirjat ja liitteessä I olevassa 6.1 kohdassa tarkoitetut ohjeet loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, asianomaisen jäsenvaltion määräämällä kielellä ja että valmistaja on noudattanut 8 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ja maahantuoja on noudattanut 10 artiklan 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Jos jakelija katsoo tai sillä on syytä uskoa, että hissien turvakomponentti ei ole 5 artiklan 2 kohdan mukainen, jakelija ei saa asettaa hissien turvakomponenttia saataville markkinoilla, ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun hissien turvakomponenttiin liittyy riski, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

3.   Jakelijoiden on varmistettava, että sinä aikana, jona hissien turvakomponentti on niiden vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta 5 artiklan 2 kohdan suhteen.

4.   Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että hissien turvakomponentti, jonka ne ovat asettaneet saataville markkinoilla, ei ole tämän direktiivin mukainen, on varmistettava, että tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan kyseisen hissien turvakomponentin saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi mikäli hissien turvakomponentti aiheuttaa riskin, jakelijoiden on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet hissien turvakomponentin saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

5.   Jakelijoiden on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen hissien turvakomponentin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoille saattamien hissien turvakomponenttien aiheuttamat riskit.

12 artikla

Tapaukset, joissa valmistajien velvollisuuksia sovelletaan maahantuojiin tai jakelijoihin

Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä tämän direktiivin mukaisesti valmistajana ja sitä koskevat samat velvollisuudet kuin valmistajaa 8 artiklan mukaisesti silloin, kun se saattaa hissien turvakomponentin markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa jo markkinoille saatettua hissien turvakomponenttia tavalla, joka voi vaikuttaa tämän direktiivin noudattamiseen.

13 artikla

Talouden toimijoiden tunnistetiedot

Talouden toimijoiden on pyynnöstä esitettävä markkinavalvontaviranomaisille seuraavien tunnistetiedot:

a)

kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet niille hissien turvakomponentin;

b)

kaikki talouden toimijat, joille ne ovat toimittaneet hissien turvakomponentin.

Talouden toimijoiden on kyettävä esittämään ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun niille on toimitettu hissien turvakomponentti, ja kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun ne ovat toimittaneet hissien turvakomponentin.

III   LUKU

HISSIEN JA HISSIEN TURVAKOMPONENTTIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS

14 artikla

Hissien ja hissien turvakomponenttien vaatimustenmukaisuusolettama

Hissien ja hissien turvakomponenttien, jotka ovat yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mukaisia, katsotaan olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, liitteessä I vahvistettujen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia.

15 artikla

Hissien turvakomponenttien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Hissien turvakomponentteihin on sovellettava jotakin seuraavista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä:

a)

hissien turvakomponentin mallikappale on toimitettava liitteessä IV olevassa A osassa tarkoitettuun EU-tyyppitarkastukseen, ja tyypinmukaisuus on varmistettava arvioimalla hissien turvakomponentit liitteessä IX tarkoitettujen satunnaisten tarkastusten avulla;

b)

hissien turvakomponentin mallikappale on toimitettava liitteessä IV olevassa A osassa tarkoitettuun EU-tyyppitarkastukseen, ja siihen on sovellettava liitteen VI mukaista tuotteiden laadunvarmistukseen perustuvaa tyypinmukaisuutta;

c)

vaatimustenmukaisuus perustuu liitteen VII mukaiseen täydelliseen laadunvarmistukseen.

16 artikla

Hissien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

1.   Hisseille on tehtävä jokin seuraavista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä:

a)

jos hissit on suunniteltu ja rakennettu liitteessä IV olevan B osan mukaisessa EU-tyyppitarkastuksessa olleen mallihissin perusteella:

i)

liitteen V mukainen hissien lopputarkastus;

ii)

liitteen X mukainen tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus;

iii)

liitteen XII mukainen tuotannon laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus;

b)

jos hissit on suunniteltu ja valmistettu liitteen XI mukaisesti hyväksytyn laatujärjestelmän mukaisesti:

i)

liitteen V mukainen hissien lopputarkastus;

ii)

liitteen X mukainen tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus;

iii)

liitteen XII mukainen tuotannon laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus;

c)

liitteen VIII mukainen hissien yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva tyypinmukaisuus;

d)

liitteen XI mukainen täydelliseen laadunvarmistukseen ja suunnittelun tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus.

2.   Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos hissin suunnittelusta ja valmistuksesta vastaava henkilö ei ole sama kuin asennuksesta ja testauksesta vastaava henkilö, ensin mainitun on toimitettava viimeksi mainitulle kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot, jotta tämä kykenee takaamaan hissin oikean ja turvallisen asentamisen ja testaamisen.

3.   Kaikki sallitut muunnelmat mallihissin ja sellaisten hissien, jotka muodostavat osan mallihisseistä johdetuista hisseistä, välillä on määriteltävä selvästi (mukaan lukien enimmäis- ja vähimmäisarvot) teknisissä asiakirjoissa.

4.   Laskelmin ja/tai suunnitelmin voidaan osoittaa laitesarjan yhdenmukaisuus liitteessä I vahvistettujen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi.

17 artikla

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1.   EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä I vahvistettujen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen on osoitettu.

2.   EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan liitteessä II olevaa mallia, sen on sisällettävä asiaa koskevissa liitteissä eritellyt tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, jossa hissi tai hissien turvakomponentti saatetaan markkinoille tai asetetaan saataville markkinoilla.

3.   Jos hissiin tai hissien turvakomponenttiin sovelletaan useampaa kuin yhtä unionin säädöstä, jossa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta laaditaan yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tällaisessa vakuutuksessa on mainittava kyseisten unionin säädösten tunnistetiedot, niiden julkaisuviitteet mukaan luettuina.

4.   Laatimalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun siitä, että hissien turvakomponentti on tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukainen, ja asentaja ottaa vastuun siitä, että hissi on tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukainen.

18 artikla

CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet

CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklassa säädetyt yleiset periaatteet.

19 artikla

CE-merkinnän ja muiden merkintöjen kiinnittämistä koskevat säännöt ja edellytykset

1.   CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi jokaiseen hissikoriin ja hissien turvakomponenttiin tai, jos se ei ole mahdollista, hissien turvakomponenttiin erottamattomasti kiinnitettyyn kilpeen.

2.   CE-merkintä on kiinnitettävä ennen hissien tai hissien turvakomponenttien markkinoille saattamista.

3.   Hissien CE-merkintään on liitettävä sen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, joka osallistuu johonkin seuraavista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä:

a)

liitteessä V tarkoitettu lopputarkastus;

b)

liitteessä VIII tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus;

c)

liitteessä X, XI tai XII tarkoitettu laadunvarmistus.

4.   Hissien turvakomponenttien CE-merkintään on liitettävä sen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, joka osallistuu johonkin seuraavista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä:

a)

liitteessä VI tarkoitettu tuotteiden laadunvarmistus;

b)

liitteessä VII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus;

c)

hissien turvakomponenttien tyypinmukaisuus liitteessä IX tarkoitettujen satunnaisten tarkastusten avulla.

5.   Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittää laitos itse tai sen ohjeiden mukaisesti valmistaja, valmistajan valtuutettu edustaja tai asentaja tai asentajan valtuutettu edustaja.

CE-merkintään ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumeroon voidaan liittää muuta tietoa, joka liittyy erityisriskiin tai -käyttöön.

6.   Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyntämällä varmistettava CE-merkintää koskevan järjestelmän moitteeton soveltaminen ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos tätä merkintää käytetään sääntöjenvastaisesti.

IV   LUKU

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOSTEN ILMOITTAMINEN

20 artikla

Ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, joille on annettu lupa suorittaa kolmantena osapuolena vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä tämän direktiivin mukaisesti.

21 artikla

Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä ilmoittamisesta vastaava viranomainen, joka on vastuussa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointiin ja ilmoittamiseen ja ilmoitettujen laitosten valvontaan liittyvien tarvittavien menettelyjen perustamisesta ja suorittamisesta, mukaan luettuna 26 artiklan noudattaminen.

2.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja valvonnan suorittaa asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti mainitussa asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin.

3.   Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen delegoi tai antaa muulla tavoin tehtäväksi 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin, ilmoittamisen tai valvonnan elimelle, joka ei ole valtiollinen yksikkö, kyseisen elimen on oltava oikeushenkilö ja sen on noudatettava tarvittavin muutoksin 22 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Lisäksi tällaisella elimellä on oltava järjestelyt toiminnastaan syntyvien vastuiden kattamiseksi.

4.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on otettava täysi vastuu tehtävistä, joita 3 kohdassa tarkoitettu elin suorittaa.

22 artikla

Ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskevat vaatimukset

1.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava sillä tavoin perustettu, ettei synny eturistiriitaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten kanssa.

2.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava organisaatioltaan ja toiminnaltaan sellainen, että sen toimien objektiivisuus ja puolueettomuus on turvattu.

3.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava organisaatioltaan sellainen, että kunkin päätöksen, joka koskee vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoittamista, tekevät eri toimivaltaiset henkilöt kuin ne, jotka suorittivat arvioinnin.

4.   Ilmoittamisesta vastaava viranomainen ei saa tarjota eikä suorittaa mitään toimintoja, joita vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset suorittavat, eikä konsultointipalveluja kaupallisin tai kilpailullisin perustein.

5.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on turvattava saatujen tietojen luottamuksellisuus.

6.   Ilmoittamisesta vastaavalla viranomaisella on oltava käytössään riittävä määrä pätevää henkilöstöä tehtäviensä asianmukaista hoitamista varten.

23 artikla

Ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskeva tiedotusvelvollisuus

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle kansallisista menettelyistään, jotka koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointia ja ilmoittamista sekä ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.

Komissio saattaa kyseiset tiedot julkisesti saataville.

24 artikla

Ilmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset

1.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on ilmoittamista varten täytettävä 2–11 kohdassa säädetyt vaatimukset.

2.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava perustettu jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sen on oltava oikeushenkilö.

3.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan organisaatiosta tai hisseistä tai hissien turvakomponenteista riippumaton kolmas osapuoli.

Laitosta, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai ammattialajärjestöön, joka edustaa yrityksiä, jotka ovat osallisina laitoksen arvioimien hissien tai hissien turvakomponenttien suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa, voidaan pitää tällaisena laitoksena sillä ehdolla, että osoitetaan sen riippumattomuus ja välttyminen eturistiriidoilta.

4.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla arvioimiensa hissien tai hissien turvakomponenttien suunnittelija, valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä eivätkä minkään tällaisen osapuolen edustaja.

Tämä ei sulje pois sellaisten arvioitujen hissien tai hissien turvakomponenttien käyttöä, jotka ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen toimien kannalta tarpeellisia, tai sellaisten hissien tai hissien turvakomponenttien käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Tämä periaate ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknisiä tietoja valmistajan tai asentajan ja laitoksen välillä.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät myöskään saa olla suoranaisesti mukana näiden hissien tai hissien turvakomponenttien suunnittelussa, valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia.

Ne eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, joka voi olla ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa niiden riippumattomuuden, joka liittyy sellaisiin vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimiin, joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti konsultointipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on varmistettava, että sen tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vaikuta sen suorittamien vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen.

5.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ja sen henkilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen ja oltava vapaat kaikesta, erityisesti taloudellisesta, painostuksesta ja houkuttelusta, joka saattaisi vaikuttaa niiden arviointiin tai vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.

6.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, jotka tällaiselle laitokselle on osoitettu liitteessä IV–XII ja joita varten se on ilmoitettu, siitä riippumatta, suorittaako vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on kaikissa tapauksissa ja kunkin sellaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn ja hissiluokan tai hissien turvakomponenttiluokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, oltava käytössään

a)

tarpeellinen henkilöstö, jolla on tekninen tietämys ja riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi;

b)

tarpeelliset kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan, siten, että varmistetaan näiden menettelyiden avoimuus ja toistettavuus. Sen käytössä on oltava asianmukaiset toimintatavat ja menettelyt, joilla erotetaan toisistaan ilmoitettuna laitoksena suoritetut tehtävät ja muu toiminta;

c)

tarpeelliset menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään siten, että yritysten koko, toimiala ja rakenne, tuotteissa käytettävän teknologian monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona otetaan asianmukaisesti huomioon.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

7.   Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava

a)

vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki ne vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, joita varten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on ilmoitettu;

b)

riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisten arviointien suorittamiseen;

c)

asianmukaiset tiedot ja ymmärrys liitteessä I vahvistetuista olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista sekä asiaa koskevista unionin yhdenmukaistamislainsäädännön säännöksistä ja asiaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä;

d)

kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.

8.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen, sen ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön puolueettomuus on taattava.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

9.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

10.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa suorittaessaan tehtäviään liitteiden IV–XII tai niiden täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti, paitsi sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, jossa laitosten toimet suoritetaan. Omistusoikeudet on suojattava.

11.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja 36 artiklan nojalla perustetun hissien osalta ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän toimiin tai varmistettava, että niiden vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö saa niistä tiedon. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on sovellettava yleisinä ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena saatuja hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja.

25 artikla

Ilmoitettujen laitosten vaatimustenmukaisuusolettama

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voi osoittaa olevansa sellaisissa olennaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai niiden osissa vahvistettujen edellytysten mukainen, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen oletetaan täyttävän 24 artiklassa säädetyt vaatimukset, mikäli sovellettavat yhdenmukaistetut standardit kattavat nämä vaatimukset.

26 artikla

Ilmoitettujen laitosten tytäryhtiöt ja alihankinta

1.   Jos ilmoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos antaa alihankintaan tietyt vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät tehtävät tai käyttää tytäryhtiötä, sen on varmistettava, että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 24 artiklassa säädetyt vaatimukset, ja tiedotettava siitä ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle.

2.   Ilmoitettujen laitosten on otettava täysi vastuu alihankkijoiden tai tytäryhtiöiden suorittamista tehtävistä riippumatta siitä, mihin nämä ovat sijoittautuneet.

3.   Toimia voidaan antaa alihankintaan tai teettää tytäryhtiöllä ainoastaan, jos siitä on sovittu asiakkaan kanssa.

4.   Ilmoitettujen laitosten on pidettävä ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden arviointia sekä työtä, jonka nämä ovat suorittaneet liitteiden IV–XII nojalla.

27 artikla

Ilmoittamista koskeva hakemus

1.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on toimitettava ilmoittamista koskeva hakemus sen jäsenvaltion ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut.

2.   Ilmoittamista koskevaan hakemukseen on liitettävä kuvaus vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä tai -menettelyistä ja hisseistä tai hissien turvakomponenteista, joiden osalta laitos katsoo olevansa pätevä, sekä mahdollinen akkreditointitodistus, jonka kansallinen akkreditointielin on antanut ja jossa todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää 24 artiklassa säädetyt vaatimukset.

3.   Jos asianomainen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ei voi toimittaa akkreditointitodistusta, sen on toimitettava ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle kaikki tarpeelliset asiakirjatodisteet, joiden avulla voidaan tarkastaa, tunnustaa ja säännöllisesti valvoa, että se täyttää 24 artiklassa säädetyt vaatimukset.

28 artikla

Ilmoitusmenettely

1.   Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset voivat ilmoittaa ainoastaan sellaiset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka ovat täyttäneet 24 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2.   Niiden on tehtävä ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille käyttäen komission kehittämää ja hallinnoimaa sähköistä ilmoitusvälinettä.

3.   Ilmoituksen on sisällettävä täydelliset tiedot vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä tai -menettelyistä ja asianomaisista hisseistä tai hissien turvakomponenteista sekä asiaankuuluva todistus pätevyydestä.

4.   Jos ilmoitus ei perustu 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun akkreditointitodistukseen, ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille asiakirjatodisteet, joiden avulla voidaan todistaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen pätevyys ja toteutetut järjestelyt, joilla varmistetaan, että laitosta valvotaan säännöllisesti ja että se täyttää edelleen 24 artiklassa säädetyt vaatimukset.

5.   Asianomainen laitos voi suorittaa ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan siinä tapauksessa, että komissio tai muut jäsenvaltiot eivät esitä vastalauseita kahden viikon kuluessa ilmoittamisesta siinä tapauksessa, että akkreditointitodistusta käytetään, ja kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta siinä tapauksessa, että akkreditointia ei käytetä.

Ainoastaan tällaista laitosta pidetään tässä direktiivissä tarkoitettuna ilmoitettuna laitoksena.

6.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille myöhemmistä asian kannalta merkityksellisistä muutoksista kyseiseen ilmoitukseen.

29 artikla

Ilmoitettuja laitoksia koskevat tunnusnumerot ja luettelot

1.   Komissio antaa ilmoitetulle laitokselle tunnusnumeron.

Se antaa yhden ainoan tällaisen numeron myös silloin, kun laitos ilmoitetaan usean unionin säädöksen nojalla.

2.   Komissio julkaisee luettelon tämän direktiivin nojalla ilmoitetuista laitoksista, myös niille annetuista tunnusnumeroista sekä toimista, joita varten ne on ilmoitettu.

Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.

30 artikla

Muutokset ilmoitukseen

1.   Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen on todennut tai saanut tietää, ettei ilmoitettu laitos enää täytä 24 artiklassa säädettyjä vaatimuksia tai ettei se täytä velvollisuuksiaan, ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on tarpeen mukaan rajoitettava ilmoitusta taikka peruutettava se toistaiseksi tai kokonaan, riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen tai velvollisuuksien noudattamatta jättämisen vakavuudesta. Sen on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2.   Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se peruutetaan kokonaan tai toistaiseksi tai jos ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kyseisen laitoksen asiakirja-aineistot joko käsittelee toinen ilmoitettu laitos tai ne pidetään ilmoittamisesta ja markkinavalvonnasta vastaavien viranomaisten pyynnöstä näiden viranomaisten saatavilla.

31 artikla

Ilmoitettujen laitosten pätevyyden riitauttaminen

1.   Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa se epäilee tai sen tietoon saatetaan epäilys ilmoitetun laitoksen pätevyydestä tai siitä, täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen sille asetetut vaatimukset ja velvollisuudet.

2.   Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen ilmoitetun laitoksen pätevyyden ylläpitoon.

3.   Komissio varmistaa, että kaikkia sen tutkimusten yhteydessä saatuja arkaluontoisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

4.   Jos komissio toteaa, että ilmoitettu laitos ei täytä tai ei enää täytä sen ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia, se hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa se pyytää asiasta ilmoituksen tehnyttä jäsenvaltiota ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan luettuna ilmoituksen peruuttaminen tarvittaessa.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

32 artikla

Ilmoitettujen laitosten toimintaan liittyvät velvollisuudet

1.   Ilmoitettujen laitosten on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arvioinnit niiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen mukaisesti, joista säädetään 15 ja 16 artiklassa.

2.   Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on suoritettava oikeasuhteisesti siten, että vältetään tarpeettoman rasitteen aiheuttamista talouden toimijoille. Ilmoitettujen laitosten on tehtäviään hoitaessaan otettava asianmukaisesti huomioon asianomaisten yritysten koko, toimiala ja rakenne, hisseissä tai hissien turvakomponenteissa käytettävän teknologian monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona.

Näin tehdessään niiden on kuitenkin noudatettava kurinalaisuutta ja suojelun tasoa, jota hissien tai hissien turvakomponenttien vaatimustenmukaisuudelta edellytetään tämän direktiivin mukaisesti.

3.   Jos ilmoitettu laitos katsoo, että asentaja tai valmistaja ei ole täyttänyt tämän direktiivin olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia tai vastaavia yhdenmukaistettuja standardeja tai muita teknisiä eritelmiä, sen on vaadittava asentajaa tai valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa todistusta.

4.   Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen antamisen tai tapauksen mukaan hyväksymispäätöksen jälkeen suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä, että hissi tai hissien turvakomponentti ei ole enää vaatimusten mukainen, sen on vaadittava asentajaa tai valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa peruutettava todistus tai hyväksymispäätös toistaiseksi tai kokonaan.

5.   Jos korjaavia toimenpiteitä ei suoriteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen on tarpeen mukaan rajoitettava todistuksia tai hyväksymispäätöksiä taikka peruutettava ne toistaiseksi tai kokonaan.

33 artikla

Muutoksenhaku ilmoitettujen laitosten päätöksiin

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoitetun laitoksen päätöksiin on mahdollista hakea muutosta.

34 artikla

Ilmoitettuja laitoksia koskeva tiedotusvelvollisuus

1.   Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle seuraavista:

a)

todistuksen tai hyväksymispäätöksen epääminen tai rajoittaminen taikka peruuttaminen toistaiseksi tai kokonaan;

b)

olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoituksen soveltamisalaan tai ehtoihin;

c)

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia koskevat tietopyynnöt, jotka ne ovat saaneet markkinavalvontaviranomaisilta;

d)

pyynnöstä vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, jotka on suoritettu niitä koskevan ilmoituksen soveltamisalalla, ja mahdollisesti suoritetut muut toimet, mukaan luettuna rajat ylittävät toimet ja alihankinta.

2.   Ilmoitettujen laitosten on toimitettava tämän direktiivin nojalla ilmoitetuille muille laitoksille, jotka suorittavat samaa tyyppiä olevat hissit tai hissien turvakomponentit kattavia samanlaisia vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, asiaankuuluvat tiedot kysymyksistä, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kielteisiin tuloksiin ja pyynnöstä myös myönteisiin tuloksiin.

35 artikla

Kokemusten vaihto

Komissio huolehtii kokemusten vaihdon järjestämisestä jäsenvaltioiden ilmoittamista koskevista toimintalinjoista vastaavien kansallisten viranomaisten välillä.

36 artikla

Ilmoitettujen laitosten koordinointi

Komissio varmistaa, että asianmukainen koordinointi ja yhteistyö järjestetään tämän direktiivin nojalla ilmoitettujen laitosten välillä ja että tätä koordinointia ja yhteistyötä harjoitetaan asianmukaisella tavalla hissien osalta ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän muodossa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden ilmoittamat laitokset osallistuvat kyseisen ryhmän työhön suoraan tai nimettyjen edustajien välityksellä.

V   LUKU

UNIONIN MARKKINAVALVONTA JA UNIONIN MARKKINOILLE TULEVIEN HISSIEN TAI HISSIEN TURVAKOMPONENTTIEN TARKASTUKSET SEKÄ UNIONIN SUOJAMENETTELY

37 artikla

Unionin markkinavalvonta ja unionin markkinoille tuleville hisseille tai hissien turvakomponenteille tehtävät tarkastukset

Hisseihin ja hissien turvakomponentteihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 15 artiklan 3 kohtaa ja 16–29 artiklaa.

38 artikla

Menettely sellaisia hissejä tai hissien turvakomponentteja varten, jotka aiheuttavat riskin kansallisella tasolla

1.   Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva hissi tai hissien turvakomponentti aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai, joissain tapauksissa, omaisuuden turvallisuudelle, niiden on suoritettava asianomaista hissiä tai hissien turvakomponenttia koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä direktiivissä säädetyt asiaankuuluvat vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tätä varten tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Kun markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, että hissi ei täytä tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä asentajaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin hissin saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia niiden asettamassa kohtuullisessa ajassa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen.

Kun markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, että hissien turvakomponentti ei täytä tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin hissien turvakomponentin saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi niiden asettamassa kohtuullisessa ajassa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen.

Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava tästä asianomaiselle ilmoitetulle laitokselle.

Asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa sovelletaan tämän kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

2.   Kun markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu kansalliselle alueelle, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet talouden toimijaa toteuttamaan.

3.   Talouden toimijan on varmistettava, että kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten hissien ja hissien turvakomponenttien osalta, jotka se on saattanut markkinoille tai asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.

4.   Jos asentaja ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toteuta riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan kyseisten hissien saattamista kansallisille markkinoille tai käyttöönottoa tai kielletään se taikka järjestetään hissiä koskeva palautusmenettely.

Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toteuta riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään hissien turvakomponentin asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan hissien turvakomponentti markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely.

Markkinavalvontaviranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä.

5.   Edellä 4 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen hissin tai hissien turvakomponentin tunnistamista varten, niiden alkuperä, niihin liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonne ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonne ja kesto, sekä asianomaisten talouden toimijoiden esittämät perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus jommastakummasta seuraavista:

a)

hissi tai hissien turvakomponentti ei täytä tässä direktiivissä vahvistettuja olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia; tai

b)

14 artiklassa tarkoitetuissa vaatimustenmukaisuusolettaman luovissa yhdenmukaistetuissa standardeissa on puutteita.

6.   Muiden jäsenvaltioiden kuin tämän artiklan mukaisen menettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki niiden hallussa olevat lisätiedot, jotka liittyvät asianomaisen hissien tai hissien turvakomponentin vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että toteutetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.

7.   Jos kolmen kuukauden kuluessa 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole esittänyt vastalausetta yhden jäsenvaltion toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu.

8.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hissiä tai hissien turvakomponenttia koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten asianomaisen hissien turvakomponentin poistamiseen markkinoilta, ryhdytään viipymättä.

39 artikla

Unionin suojamenettely

1.   Jos 38 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä vastaan tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai asianomaisia talouden toimijoita ja arvioi kansallisen toimenpiteen. Tämän arvioinnin tulosten perusteella komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään, onko kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei.

Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden toimijalle tai asianomaisille talouden toimijoille.

2.   Jos hissien turvakomponenttia koskeva kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastaisen hissin saattamista markkinoille tai käyttöä rajoitetaan tai se kielletään taikka järjestetään hissin palautusmenettely.

Jos hissien turvakomponenttia koskeva kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen hissien turvakomponentti poistetaan niiden markkinoilta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle.

Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi, kyseisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.

3.   Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja hissin tai hissien turvakomponentin vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan tämän direktiivin 38 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista puutteista yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa säädettyä menettelyä.

40 artikla

Vaatimustenmukaiset hissit tai hissien turvakomponentit, jotka aiheuttavat riskin

1.   Jos jäsenvaltio havaitsee 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamansa arvioinnin jälkeen, että hissi siitä huolimatta, että se on tämän direktiivin mukainen, aiheuttaa riskin, joka liittyy ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen tai, joissain tapauksissa, omaisuuden turvallisuudelle, sen on vaadittava asentajaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asianomainen hissi ei enää aiheuta kyseistä riskiä, tai hissiä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi tai sen käytön rajoittamiseksi tai kieltämiseksi jäsenvaltion asettamassa kohtuullisessa ajassa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen.

Jos jäsenvaltio havaitsee 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamansa arvioinnin jälkeen, että hissin turvakomponentti siitä huolimatta, että se on tämän direktiivin mukainen, aiheuttaa riskin, joka liittyy ihmisten turvallisuuteen tai, joissain tapauksissa, omaisuuden turvallisuudelle, sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asianomainen hissin turvakomponentti ei markkinoille saatettaessa enää aiheuta kyseistä riskiä, tai hissin turvakomponentin poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi jäsenvaltion asettamassa kohtuullisessa ajassa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen.

2.   Talouden toimijan on varmistettava, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten hissien ja hissien turvakomponenttien osalta, jotka talouden toimija on saattanut markkinoille tai asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.

3.   Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten hissien tai hissien turvakomponenttien tunnistamista varten, niiden alkuperä ja toimitusketju, niihin liittyvän riskin luonne ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonne ja kesto.

4.   Komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai asianomaisia talouden toimijoita ja arvioi kansalliset toimenpiteet. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella täytäntöönpanosäädöksin päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu, ja ehdottaa tarvittaessa soveltuvia toimenpiteitä.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 42 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen.

5.   Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden toimijalle tai asianomaisille talouden toimijoille.

41 artikla

Muodollinen vaatimustenvastaisuus

1.   Jäsenvaltion on jonkin seuraavista havainnoista tehdessään vaadittava asianomaista talouden toimijaa korjaamaan kyseinen vaatimustenvastaisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 38 artiklan soveltamista:

a)

CE-merkintä on kiinnitetty asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklan tai tämän direktiivin 19 artiklan vastaisesti;

b)

CE-merkintää ei ole kiinnitetty;

c)

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero on kiinnitetty 19 artiklan vastaisesti tai sitä ei ole kiinnitetty tapauksissa, joissa sitä vaaditaan 19 artiklan mukaan;

d)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu;

e)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu oikein;

f)

liitteessä IV olevissa A ja B osissa sekä liitteessä VII, VIII ja XI tarkoitettuja teknisiä asiakirjoja ei ole saatavilla tai ne eivät ole täydellisiä;

g)

asentajan, valmistajan tai maahantuojan nimeä, rekisteröityä tuotenimeä tai rekisteröityä tavaramerkkiä tai osoitetta ei ole ilmoitettu 7 artiklan 6 kohdan, 8 artiklan 6 kohdan tai 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

h)

tietoja hissin tai hissien turvakomponentin tunnistamiseksi ei ole ilmoitettu 7 artiklan 5 kohdan tai 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

i)

hissiin tai hissien turvakomponenttiin ei ole liitetty 7 artiklan 7 kohdassa tai 8 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja tai ne eivät ole sovellettavien vaatimusten mukaisia.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenvastaisuus jatkuu, asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin hissin käytön rajoittamiseksi tai estämiseksi tai hissiä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, tai hissien turvakomponenttien markkinoille saattamisen rajoittamiseksi tai estämiseksi, tai sen varmistamiseksi, että järjestetään niitä koskeva palautusmenettely tai että ne poistetaan markkinoilta.

VI   LUKU

KOMITEAMENETTELY, SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

42 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa hissikomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

3.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

4.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

5.   Komissio kuulee komiteaa kaikissa asioissa, joista on kuultava alakohtaisia asiantuntijoita asetuksen (EU) N:o 1025/2012 tai minkä tahansa muun unionin säädöksen nojalla.

Komitea voi myös tarkastella kaikkia muita tämän direktiivin soveltamista koskevia asioita, jotka sen puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja voi saattaa sen käsiteltäväksi komitean työjärjestyksen mukaisesti.

43 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan talouden toimijoiden rikkoessa tämän direktiivin nojalla annettuja kansallisia säännöksiä, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan näiden seuraamusten täytäntöönpanon valvonta. Seuraamuksiin voi sisältyä vakavia rikkomistapauksia koskevia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

44 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten direktiivin 95/16/EY soveltamisalaan kuuluvien hissien tai hissien turvakomponenttien käyttöön ottamista tai asettamista saataville markkinoilla, jotka ovat kyseisen direktiivin mukaisia ja jotka on saatettu markkinoille ennen 20 päivää huhtikuuta 2016.

Ilmoitettujen laitosten direktiivin 95/16/EY nojalla myöntämät todistukset ja tekemät päätökset ovat voimassa tämän direktiivin nojalla.

45 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 19 päivänä huhtikuuta 2016 hyväksyttävä ja julkaistava seuraavien artiklojen ja liitteiden noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset: 2 artiklan 4–21 kohta, 7–14 artikla, 17 ja 18 artikla, 19 artiklan 5 kohta, 20–44 artikla, 45 artiklan 1 kohta, 47 ja 48 artikla, liitteessä II olevan A osan f, k, l ja m kohta sekä B osan e, k, l ja m kohta, liitteessä IV olevan A osan 2 kohdan e alakohta, 3 kohdan c, d ja f alakohta, 4 kohdan b–e alakohta, 5–9 kohta, liitteessä IV olevan B osan 2 kohdan e alakohta, 3 kohdan c, e ja h alakohta, 4 kohdan c–e alakohta, 6 kohdan 2, 3 ja 4 alakohta, 7–10 kohta, liitteessä V olevan 3.2 kohdan b alakohta, 5 ja 6 kohta, liitteessä VI olevan 3.1 kohdan a, b ja c alakohta, 3.3 kohdan 4 ja 5 alakohta, 4.3 kohta, 7 kohta, liitteessä VII olevan 3.1 kohdan a, b, d ja f alakohta, 3.3 kohta, 4.2 kohta, 7 kohta, liitteessä VIII olevan 3 kohdan c, e ja h alakohta ja 4 kohta, liitteessä IX olevan 3 kohdan a–d alakohta, liitteessä X olevan 3.1 kohdan a ja e alakohta, 3.4 kohta, 6 kohta, liitteessä XI olevan 3.1 kohdan a, b, c ja e alakohta, 3.3.4 kohta, 3.3.5 kohta, 3.4 ja 3.5 kohta, 5 kohdan b alakohta, 6 kohta, liitteessä XII olevan 3.1 kohdan a alakohta, 3.3 kohta, 6 kohta. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 20 päivästä huhtikuuta 2016.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Niissä on myös mainittava, että voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä olevat viittaukset tällä direktiivillä kumottuun direktiiviin on katsottava viittauksiksi tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset ja maininta tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

46 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio antaa ennen 19 päivää huhtikuuta 2018 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja toiminnasta.

2.   Kertomuksen on perustuttava asianomaisten sidosryhmien kuulemiseen.

3.   Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotus tämän direktiivin tarkistamiseksi.

47 artikla

Kumoaminen

Kumotaan 20 päivästä huhtikuuta 2016 direktiivi 95/16/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä XIII olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä XIII olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tuossa osassa mainittuja soveltamispäiviä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä XIV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

48 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Seuraavia artikloja ja liitteitä sovelletaan 19 päivästä huhtikuuta 2016: 1 artikla, 2 artiklan 1–4 kohta, 3–6 artikla, 15 ja16 artikla, 19 artiklan 1–4 kohta, 44 artikla, 45 artiklan 2 kohta, 49 artikla, liite I, liitteessä II olevan A osan a–e, g–j kohta, liitteessä II olevan B osan a, c, d, f–j kohta, liite III, liitteessä IV olevan A osan 1 kohta, 2 kohdan a–d alakohta, 3 kohdan a ja b, e, g ja h alakohta, liitteessä IV olevan A osan 4 kohdan a alakohta, 10 kohta, liitteessä IV olevan B osan 1 kohta, 2 kohdan a–d alakohta, 3 kohdan a, b, d, f, g, i ja j alakohta, 4 kohdan a ja b alakohta, 6 kohdan 1 alakohta, 11 kohta, liitteessä V oleva 1–3.1 kohta, 3.2 kohdan a alakohta, 3.3–4 kohta, liitteessä VI oleva 1 ja 2 kohta, 3.1 kohdan d–f alakohta, 3.2 kohta, 3.3 kohdan 1, 2 ja 3 alakohta, 3.4–4.2 kohta, 6 kohta, liitteessä VII oleva 1 ja 2 kohta, 3.1 kohdan c ja e alakohta, 3.2 kohta, 3.4 kohta, 4.1 kohta, 4.3–6 kohta, liitteessä VIII oleva 1 ja 2 kohta, 3 kohdan a, b, f, g ja i alakohta, 6 kohta, liitteessä IX oleva 1 ja 2 kohta, 4–6 kohta, liitteessä X oleva 1 ja 2 kohta, 3.1 kohdan b–d alakohta, 3.2 ja 3.3 kohta, 4 ja 5 kohta, liitteessä XI oleva 1 ja 2 kohta, 3.1 kohdan d alakohta, 3.2 kohta, 3.3.1 kohta, 4 kohta, 5 kohdan a, c ja d alakohta, liitteessä XII oleva 1 ja 2 kohta, 3.1 kohdan b, c ja d alakohta, 3.2 kohta, 3.4 kohta, 4 ja 5 kohta.

49 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä helmikuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  EUVL C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. helmikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. helmikuuta 2014.

(3)  EYVL L 213, 7.9.1995, s. 1.

(4)  Katso liitteessä XIII oleva A osa.

(5)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

(6)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82.

(7)  EYVL L 134, 20.6.1995, s. 37.

(8)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(9)  Hyväksytty vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 26 päivänä marraskuuta 2009 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2010/48/EY (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35).

(10)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.


LIITE I

OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET

ALKUHUOMAUTUKSIA

1.

Olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimuksien velvoitteita sovelletaan vain silloin, kun kyseiseen hissiin tai hissien turvakomponenttiin liittyy vastaava riski silloin, kun niitä käytetään asentajan tai valmistajan ennakoimalla tavalla.

2.

Tässä direktiivissä säädetyt olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ovat velvoittavia. Nykytekniikan taso huomioon ottaen voi kuitenkin olla mahdollista, ettei niissä säädettyjä tavoitteita voida saavuttaa. Tällöin hissi tai hissien turvakomponentti on suunniteltava ja rakennettava vastaamaan mahdollisimman paljon näitä tavoitteita.

3.

Valmistaja ja asentaja ovat velvollisia suorittamaan riskinarvioinnin tunnistaakseen kaikki riskit, jotka koskevat niiden tuotteita; niiden on sen jälkeen suunniteltava ja rakennettava tuotteensa ottaen huomioon tämä arviointi.

1.   Yleistä

1.1   Direktiivin 2006/42/EY soveltaminen

Kun on olemassa olennainen riski, jota ei käsitellä tässä liitteessä, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY (1) liitteen I olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Direktiivin 2006/42/EY liitteessä I olevan 1.1.2 kohdan olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia on sovellettava kaikissa tapauksissa.

1.2   Kuorman kantava yksikkö

Jokaisen hissin kuorman kantavan yksikön on oltava kori. Kori on suunniteltava ja rakennettava siten, että siinä on riittävästi tilaa ja että se on riittävän luja rakentajan vahvistamalle henkilöiden enimmäismäärälle ja nimelliskuormalle.

Jos hissi on suunniteltu henkilökuljetukseen ja jos sen ulottuvuudet sen sallivat, kori on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen rakenteelliset ominaisuudet eivät haittaa tai estä vammaisten henkilöiden pääsemistä siihen ja sen käyttöä, ja siten, että siihen voidaan tehdä asianmukaisia muutoksia, joiden avulla vammaisten henkilöiden on helpompi käyttää sitä.

1.3   Kannattimet ja tuet

Korin kannattimet ja/tai tuet, sen kiinnitykset ja kaikki niiden päätteet on valittava ja suunniteltava niin, että varmistetaan riittävä yleinen turvallisuustaso ja minimoidaan korin putoamisvaara ottamalla huomioon käyttöolosuhteet, käytetyt materiaalit ja valmistusolosuhteet.

Jos korin kannattimina käytetään köysiä tai ketjuja, on käytettävä vähintään kahta erikseen kiinnitettyä köyttä tai ketjua. Näissä köysissä ja ketjuissa ei saa olla liitoksia tai pleissauksia muuta kuin kiinnittämistä tai silmukan tekoa varten.

1.4   Kuormituksen valvonta (mukaan lukien ylinopeus)

1.4.1

Hissit on suunniteltava, rakennettava ja asennettava niin, että tavallinen käynnistyminen ei ole mahdollista, jos nimelliskuorma ylitetään.

1.4.2

Hissit on varustettava nopeudenrajoittimella.

Tämä vaatimus ei koske hissejä, joissa ylinopeus estetään käyttöjärjestelmän suunnittelulla.

1.4.3

Nopeat hissit on varustettava nopeuden tarkkailulaitteella ja nopeuden rajoituslaitteella.

1.4.4

Vetopyörähissit on suunniteltava niin, että varmistetaan kitkan riittävyys köysien ja vetopyörän välillä.

1.5   Koneisto

1.5.1

Jokaisella henkilöhissillä on oltava oma koneisto. Tämä vaatimus ei koske hissejä, joissa vastapaino on korvattu toisella korilla.

1.5.2

Asentajan on varmistettava, että hissin koneisto ja hissiin liittyvät laitteet eivät ole luoksepäästävissä muutoin kuin huoltoa varten ja hätätapauksissa.

1.6   Hallintalaitteet

1.6.1

Ilman saattajaa kulkevien vammaisten henkilöiden käyttöön tarkoitettujen hissien hallintalaitteet on suunniteltava ja sijoitettava tätä tarkoitusta vastaavasti.

1.6.2

Hallintalaitteiden toiminta on osoitettava selvästi.

1.6.3

Hissiryhmän kutsupiirit voidaan jakaa tai ne voivat olla yhdistettyjä keskenään.

1.6.4

Sähkölaitteet on asennettava ja kytkettävä niin, että:

a)

niitä ei voi missään olosuhteissa sekoittaa piireihin, joilla ei ole mitään suoraa yhteyttä hissiin,

b)

sähkönsyöttö voidaan katkaista tai kytkeä kuormitettuna,

c)

hissin liikkeet ovat riippuvaisia sähköisistä turvalaitteista, jotka ovat erillisessä sähköisessä turvapiirissä,

d)

yksi vika sähköasennuksessa ei aiheuta vaaratilannetta.

2.   Korin ulkopuolella oleviin henkilöihin kohdistuvat riskit

2.1

Hissi on suunniteltava ja rakennettava niin, että varmistetaan, että korin liikkumiseen tarvittavaan tilaan ei voi päästä muutoin kuin huoltoa varten tai hätätapauksissa. Ennen kuin henkilö menee tähän tilaan, on hissin tavanomaisen käytön oltava mahdotonta.

2.2

Hissi on suunniteltava ja rakennettava niin, että estetään puristumisriski korin ollessa liikeratansa ääriasennoissa.

Tämä vaatimus täyttyy järjestämällä vapaa tila tai suojautumispaikka ääriasentojen ulkopuolelle.

Erikoistapauksissa sallitaan jäsenvaltioille kuitenkin mahdollisuus antaa erityisesti olemassa olevien rakennuksien osalta, joissa tämä ratkaisu on mahdoton toteuttaa, ennakkohyväksyntä muiden tarkoituksenmukaisten keinojen käyttämiseen tämän riskin välttämiseksi.

2.3

Hissikoriin johtavat kuilun aukot on varustettava ovilla, joiden mekaaninen kestävyys vastaa ennakoituja käyttöolosuhteita.

Tavanomaisen käytön aikana on lukituslaitteen:

a)

estettävä korin tahallinen tai tahaton liikkeellelähtö, jolleivät kaikki kuilun ovet ole suljetut ja lukitut,

b)

estettävä kuilun oven avaaminen korin liikkuessa määrätyn pysähdysalueen ulkopuolella.

Kuitenkin on sallittava liike tason saavuttamiseksi avoimin ovin tietyillä alueilla, kun ajonopeutta kerrokseen valvotaan.

3.   Korissa oleviin henkilöihin kohdistuvat riskit

3.1

Hissikorissa on oltava ilmastointiaukkoja lukuun ottamatta täyskorkeat umpinaiset seinät sekä kiinteä lattia ja katto. Korissa on oltava täyskorkeat ovet. Nämä ovet on suunniteltava ja asennettava niin, että kori ei voi liikkua, lukuun ottamatta kerrokseen ajoa, johon viitataan 2.3 kohdan kolmannessa alakohdassa, muutoin kuin suljetuin ovin ja korin on pysähdyttävä, jos ovet avataan.

Korin ovien on pysyttävä suljettuina ja lukittuina, jos kori pysähtyy kahden tason väliin, jos on olemassa riski pudota korin ja kuilun väliin tai jos kuilua ei ole.

3.2

Hississä on oltava laitteet, jotka estävät korin vapaan putoamisen tai hallitsemattoman liikkeen virran katketessa tai hissin komponenttien pettäessä.

Korin vapaan putoamisen estävän laitteen on toimittava riippumatta korin kannattimista.

Tämän laitteen on kyettävä pysäyttämään nimellisnopeudella ja asentajan ennakoimalla suurimmalla nopeudella liikkuva kori. Tämän laitteen aiheuttama pysähtyminen ei saa missään kuormitusolosuhteissa aiheuttaa matkustajille vahingollista nopeuden hidastumista.

3.3

Kuilun pohjan ja korin lattian väliin on asennettava iskunvaimentimet.

Tällöin on 2.2 kohdan mukainen vapaa tila mitattava iskunvaimentimien ollessa täysin kokoonpuristuneina.

Tätä vaatimusta ei sovelleta hissien osalta, joissa kori ei voi käyttöjärjestelmän suunnittelusta johtuen päästä 2.2 kohdassa mainittuun vapaaseen tilaan.

3.4

Hissit on suunniteltava ja valmistettava niin, että niitä ei voi käynnistää, jos 3.2 kohdassa vaadittu laite ei ole toiminta-asennossa.

4.   Muut riskit

4.1

Kuilun ja korin ovet, tai nämä kaksi ovea yhdessä, kun ne ovat konekäyttöisiä, on varustettava laitteella, joka estää puristumisriskin ovien liikkuessa.

4.2

Kuilun ovien, kun ne ovat osa rakennuksen palontorjuntaa, mukaan lukien ovet, joissa on lasiosia, on oltava tiiviytensä puolesta sopivia vastustamaan paloa ja ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne toimivat eristeinä (liekkien leviäminen) ja estävät lämmön siirtymistä (lämpösäteily).

4.3

Vastapainot on asennettava niin, että vältetään korin ja vastapainon törmääminen ja vastapainon putoaminen korin päälle.

4.4

Hissit on varustettava hissiin ja/tai sen asennustapaan sopivin tarkoituksenmukaisin menetelmin, joilla koriin loukkuun jääneet henkilöt voidaan vapauttaa ja kori tyhjentää.

4.5

Korit on varustettava kaksisuuntaisilla viestintälaitteilla, jotka mahdollistavat jatkuvan yhteyden saamisen pelastuspalvelun kanssa.

4.6

Hissit on suunniteltava ja rakennettava niin, että hissin koneiston lämpötilan ylittäessä asentajan asettaman enimmäisarvon ne voivat suorittaa loppuun käynnissä olevat liikkeet mutta eivät voi vastaanottaa uusia käskyjä.

4.7

Korit on suunniteltava ja rakennettava niin, että matkustajien tarvitsema riittävä ilmanvaihto varmistetaan myös pitkien pysähdysten aikana.

4.8

Korin on oltava riittävästi valaistu aina sitä käytettäessä ja aina, kun ovi on auki; korissa on oltava myös hätävalaistus.

4.9

Edellä 4.5 kohdassa mainitut viestintälaitteet ja 4.8 kohdassa mainittu hätävalaistus on suunniteltava ja rakennettava niin, että ne toimivat myös ilman tavanomaista voimanlähdettä. Niiden toiminta-ajan on oltava tarpeeksi pitkä tavanomaisia pelastustoimia ajatellen.

4.10

Hissien, joita voidaan käyttää tulipalon aikana, ohjauspiirit on suunniteltava ja valmistettava niin, että hissin pysähtyminen tietyillä tasoilla voidaan estää ja että pelastusryhmät voivat etuoikeutetusti ohjata hissiä.

5.   Merkinnät

5.1

Direktiivin 2006/42/EY liitteessä I olevassa 1.7.3 kohdassa asetettujen kaikkia koneita koskevien merkintöjä koskevien vähimmäisvaatimusten lisäksi on jokaisessa hissikorissa oltava helposti nähtävissä oleva kilpi, jossa ilmoitetaan selkeästi nimelliskuorma kilogrammoina ja suurin sallittu henkilömäärä, joka voidaan kuljettaa.

5.2

Jos hissi on suunniteltu niin, että koriin loukkuun jääneet ihmiset voivat poistua sieltä ilman ulkopuolista apua, korissa on oltava asiaa koskevat selvät ja helposti nähtävissä olevat ohjeet.

6.   Ohjeet

6.1

Liitteessä III tarkoitettujen hissien turvakomponenttien mukana on toimitettava ohjeet niin, että seuraavat toimet voidaan suorittaa tehokkaasti ja ilman riskejä:

a)

kokoonpano;

b)

kytkentä;

c)

säätö;

d)

huolto.

6.2

Jokaisen hissin mukana on toimitettava ohjeet. Ohjeisiin on sisällyttävä ainakin seuraavat asiakirjat:

a)

ohjeet, jotka sisältävät tavanomaisessa käytössä ja huollon, tarkastamisen, korjausten ja määräaikaistarkastusten sekä 4.4 kohdassa mainittujen pelastustoimien yhteydessä tarvittavat suunnitelmat ja kaaviot;

b)

päiväkirja, johon korjaukset ja tarvittavat määräaikaistarkastukset voidaan merkitä.


(1)  EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24.


LIITE II

A.   HISSIEN TURVAKOMPONENTTIEN EU-VAATIMUSTENMUKAISUUS-VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

Hissien turvakomponenttien EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

valmistajan toiminimi ja osoite;

b)

tarvittaessa tämän edustajan toimi nimi ja osoite;

c)

hissien turvakomponentin kuvaus, tyypin tai sarjan yksityiskohdat ja mahdollinen sarjanumero; voidaan liittää kuva, jos tämä on tarpeen hissien turvakomponentin tunnistamiseksi;

d)

hissien turvakomponentin täyttämä turvatoiminto, jollei se käy selvästi ilmi kuvauksesta;

e)

hissien turvakomponentin valmistusvuosi;

f)

kaikki olennaiset säännöt ja määräykset, joiden mukainen hissien turvakomponentti on;

g)

ilmoitus, että hissien turvakomponentti on unionin asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen;

h)

tarvittaessa viittaus käytettyyn yhdenmukaistettuun standardiin tai viittaukset käytettyihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

i)

tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on suorittanut liitteessä IV olevan A osan ja liitteen VI mukaisen hissien turvakomponenttien EU-tyyppitarkastuksen, ja viittaus tämän ilmoitetun laitoksen antamaan EU-tyyppitarkastustodistukseen;

j)

tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on suorittanut liitteen IX mukaisen hissien turvakomponenttien tyypinmukaisuuden arvioinnin satunnaisten tarkastusten avulla;

k)

tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka hyväksyi valmistajan käyttämän laatujärjestelmän liitteen VI mukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn mukaisesti;

l)

sen henkilön nimi ja tehtävä, jolla on oikeus allekirjoittaa vakuutus valmistajan tai valmistajan edustajan puolesta;

m)

allekirjoituspaikka ja -päivä;

n)

allekirjoitus.

B.   HISSIEN EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

Hissien EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava samalla kielellä kuin liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa tarkoitetut ohjeet, ja sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

asentajan toiminimi ja osoite;

b)

tarvittaessa valtuutetun edustajan toiminimi ja osoite;

c)

hissin kuvaus, tyypin tai sarjan yksityiskohdat, sarjanumero ja hissin asennuspaikan osoite;

d)

hissin asennusvuosi;

e)

kaikki olennaiset säännökset ja määräykset, joiden mukainen hissi on;

f)

ilmoitus, että hissi on unionin asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen;

g)

tarvittaessa viittaus tai viittaukset käytettyihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

h)

tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on suorittanut liitteen IV mukaisen hissien EU-tyyppitarkastuksen, ja viittaus kyseisen ilmoitetun laitoksen antamaan EU-tyyppitarkastustodistukseen;

i)

tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on suorittanut liitteen VIII mukaisen hissien yksikkökohtaisen tarkastuksen;

j)

tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on suorittanut liitteen V mukaisen hissien lopputarkastuksen;

k)

tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on hyväksynyt asentajan käyttämän laadunvarmistusjärjestelmän liitteen X, XI ja XII mukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn mukaisesti;

l)

sen henkilön nimi ja tehtävä, jolla on oikeus allekirjoittaa vakuutus asentajan tai tämän valtuutetun edustajan puolesta;

m)

allekirjoituspaikka ja -päivä;

n)

allekirjoitus.


LIITE III

LUETTELO HISSIEN TURVAKOMPONENTEISTA

1.

Kuilun ovien lukituslaitteet

2.

Putoamisen estolaitteet, jotka estävät korin putoamisen tai hallitsemattomat liikkeet ja joihin viitataan liitteessä I olevassa 3.2 kohdassa.

3.

Ylinopeuden rajoituslaitteet

4.

a)

Energiaa varastoivat puskurit:

i)

epälineaariset tai

ii)

vaimennetulla palautusliikkeellä.

b)

Energiaa kuluttavat puskurit.

5.

Nostosylintereihin hydraulipiireissä kiinnitetyt turvalaitteet, kun niitä käytetään putoamista estävinä laitteina.

6.

Turva piirien tyyppiset sähköiset turvalaitteet, joissa on elektronisia komponentteja.


LIITE IV

HISSIEN JA HISSIEN TURVAKOMPONENTTIEN EU-TYYPPITARKASTUS

(moduuli B)

A.   Hissien turvakomponenttien EU-tyyppitarkastus

1.

EU-tyyppitarkastus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa ilmoitettu laitos tutkii hissien turvakomponentin teknisen suunnittelun sekä varmistaa ja vakuuttaa, että hissien turvakomponentin tekninen suunnittelu täyttää sovellettavat liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja että sen ansiosta hissi, johon se on asianmukaisesti asennettu, täyttää kyseiset vaatimukset.

2.

Valmistajan tai tämän edustajan on jätettävä EU-tyyppitarkastusta koskeva hakemus yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

a)

valmistajan nimi ja osoite ja jos hakemuksen on jättänyt valmistajan valtuutettu edustaja, myös tämän nimi ja osoite, sekä hissien turvakomponentin valmistuspaikka;

b)

kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle;

c)

tekniset asiakirjat;

d)

hissien turvakomponenttia edustava näyte tai yksityiskohtaiset tiedot paikasta, jossa se voidaan tarkastaa. Ilmoitettu laitos voi perustellusta syystä pyytää lisää näytteitä, jos se on tarpeen testauksen suorittamiseksi;

e)

teknisen suunnitteluratkaisun asianmukaisuutta tukeva aineisto. Tässä aineistossa on mainittava kaikki asiakirjat, mukaan lukien asiaankuuluvat tekniset eritelmät, joita on käytetty, erityisesti siinä tapauksessa, että asiaankuuluvia yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu kokonaisuudessaan. Aineistoon on sisällytettävä tarvittaessa niiden testien tulokset, jotka valmistaja on tehnyt asianmukaisessa laboratoriossaan muiden asiaankuuluvien teknisten eritelmien mukaisesti tai jotka on teetetty valmistajan puolesta ja tämän vastuulla jossain toisessa testilaboratoriossa.

3.

Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, täyttääkö hissien turvakomponentti 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä. Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset ja niiden on katettava hissien turvakomponentin suunnittelu, valmistus ja toiminta, siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta.

Teknisten asiakirjojen on sisällettävä soveltuvin osin seuraavat tiedot:

a)

hissien turvakomponentin yleinen kuvaus mukaan lukien sen käyttöalue (erityisesti mahdolliset nopeus-, kuormitus- ja tehorajat) ja käyttöolosuhteet (erityisesti räjähdysvaarallinen ympäristö ja epäedulliset sääolosuhteet);

b)

suunnittelu- ja valmistuspiirustukset ja kaaviot;

c)

tarvittavat selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja hissien turvakomponentin toiminnan ymmärtämiseksi;

d)

luettelo kokonaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja, jos näitä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu, kuvaukset ratkaisuista, jotka on valittu, jotta hissien turvakomponentti täyttää 1 kohdassa tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, mukaan lukien luettelo sovelletuista muista asiaankuuluvista teknisistä eritelmistä. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu;

e)

valmistajan tekemien tai teettämien suunnittelulaskelmien tulokset;

f)

testiraportit;

g)

jäljennös hissien turvakomponenttien ohjeista;

h)

valmistusvaiheessa suoritetut toimenpiteet, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa valmistetut hissien turvakomponentit vastaavat tarkastettua hissien turvakomponenttia.

4.

Ilmoitetun laitoksen on:

a)

tutkittava tekniset asiakirjat ja niitä tukeva aineisto hissien turvakomponentin teknisen suunnittelun asianmukaisuuden arvioimiseksi;

b)

sovittava hakijan kanssa paikka, jossa tarkastukset ja testit tehdään;

c)

varmennettava, että edustava näyte tai edustavat näytteet on valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti, sekä yksilöitävä ne osat, jotka on suunniteltu asiaa koskevien yhdenmukaistettujen standardien sovellettavien säännösten mukaisesti, samoin kuin osat, jotka on suunniteltu muiden asiaankuuluvien teknisten eritelmien mukaisesti;

d)

tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, että silloin, kun valmistaja on valinnut asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien eritelmien soveltamisen, niitä on sovellettu oikein;

e)

tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, mahdollistavatko muita asiaankuuluvia teknisiä eritelmiä soveltavanvalmistajan soveltamat ratkaisut, sen, että hissien turvakomponentti täyttää 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset silloin, kun asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa esitettyjä ratkaisuja ei ole sovellettu.

Ilmoitetun laitoksen on laadittava arviointikertomus, johon kirjataan suoritetut tutkimukset, tarkastukset ja testit ja niiden tulokset. Ilmoitettu laitos voi julkistaa raportin sisällön joko kokonaan tai osittain ainoastaan valmistajan suostumuksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta velvoitteita, joita sillä on ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia kohtaan.

5.

Jos hissien turvakomponentin tyyppi täyttää 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset, ilmoitetun laitoksen on annettava EU-tyyppitarkastustodistus valmistajalle. Kyseisessä todistuksessa on oltava asentajan nimi ja osoite, EU-tyyppitarkastuksen päätelmät, todistuksen voimassaoloa koskevat edellytykset sekä hyväksytyn tyypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

EU-tyyppitarkastustodistukseen voidaan liittää yksi tai useampia liitteitä.

EU-tyyppitarkastustodistuksessa ja sen liitteissä on oltava kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta voidaan arvioida, ovatko valmistetut hissien turvakomponentit tarkastetun tyypin mukaisia, ja jotta käytön aikainen valvonta on mahdollista.

Jos hissien turvakomponentin tyyppi ei täytä 1 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, ilmoitetun laitoksen on kieltäydyttävä antamasta EU-tyyppitarkastustodistusta ja ilmoitettava siitä hakijalle sekä esitettävä yksityiskohtaiset perustelut todistuksen epäämiselle.

Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista ja arviointikertomuksesta 15 vuotta kyseisen todistuksen antamispäivästä.

6.

Ilmoitetun laitoksen on arvioinneissaan pysyttävä ajan tasalla yleisesti tunnustetussa kehityksen tasossa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, jotka viittaavat siihen, että hyväksytty tyyppi ei ehkä enää vastaa 1 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, ja määritettävä, edellyttävätkö tällaiset muutokset lisätutkimuksia. Jos näin on, ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava asiasta valmistajalle.

7.

Valmistajan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle, joka pitää hallussaan EU-tyyppitarkastustodistusta koskevia teknisiä asiakirjoja, kaikista hyväksyttyyn tyyppiin tehdyistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa siihen, onko hissien turvakomponentti 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukainen, tai todistuksen voimassaoloa koskeviin edellytyksiin.

Ilmoitetun laitoksen on tutkittava muutokset ja ilmoitettava hakijalle, onko EU-tyyppitarkastustodistus edelleen voimassa vai tarvitaanko lisätutkimuksia, -tarkastuksia tai -testejä. Ilmoitettu laitos tarpeen mukaan täydentää alkuperäistä EU-tyyppitarkastustodistusta tai pyytää esittämään uuden EU-tyyppitarkastusta koskevan hakemuksen.

8.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen EU-tyyppitarkastustodistuksista ja niiden lisäyksistä, jotka se on antanut tai peruuttanut, ja sen on asetettava säännöllisesti tai pyynnöstä oman ilmoittamisesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo tällaisista todistuksista ja niiden lisäyksistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille EU-tyyppitarkastustodistuksista ja niiden lisäyksistä, jotka se on evännyt tai peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan tai joita se on muutoin rajoittanut, ja pyynnöstä tällaisista todistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on antanut.

9.

Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut laitokset voivat pyynnöstä saada jäljennöksen EU-tyyppitarkastustodistuksista ja niiden lisäyksistä. Komissio ja jäsenvaltiot voivat pyynnöstä saada jäljennöksen teknisistä asiakirjoista ja ilmoitetun laitoksen suorittamia tutkimuksia, tarkastuksia ja testejä koskevasta raportista.

10.

Valmistajan on pidettävä teknisten asiakirjojen kanssa EU-tyyppitarkastustodistusten, niiden liitteiden ja lisäyksien jäljennös kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan hissien turvakomponentin markkinoille saattamisen jälkeen.

11.

Valtuutettu edustaja

Valmistajan valtuutettu edustaja voi tehdä 2 kohdassa tarkoitetun hakemuksen ja täyttää 7 ja 10 kohdassa säädetyt velvoitteet sillä edellytyksellä, että ne on eritelty toimeksiannossa.

B.   Hissien EU-tyyppitarkastus

1.

Hissien EU-tyyppitarkastus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa ilmoitettu laitos tutkii mallihissin tai hissin, jolle ei ole säädetty laajennusta tai muunnosta, teknisen suunnittelun sekä varmistaa ja vakuuttaa, että mallihissin tai hissin tekninen suunnittelu täyttää sovellettavat liitteen I mukaiset olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Hissin EU-tyyppitarkastukseen sisältyy valmiin hissin edustava näyte.

2.

Asentajan tai tämän valtuutetun edustajan on jätettävä EU-tyyppitarkastusta koskeva hakemus yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

a)

asentajan nimi ja osoite; ja jos hakemuksen jättää asentajan valtuutettu edustaja, myös tämän nimi ja osoite;

b)

kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle;

c)

tekniset asiakirjat;

d)

yksityiskohtaiset tiedot paikasta, jossa mallihissi voidaan tarkastaa. Tarkastettavassa mallihississä on oltava kuilun ala- ja yläosan varusteet ja sen on kyettävä liikkumaan vähintään kolmen tason välillä (ylä-, väli- ja alatasot);

e)

teknisen suunnitteluratkaisun asianmukaisuutta tukeva aineisto. Tässä aineistossa on mainittava kaikki asiakirjat, mukaan lukien asiaankuuluvat tekniset eritelmät, joita on käytetty, erityisesti siinä tapauksessa, että asiaankuuluvia yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu kokonaisuudessaan. Aineistoon on sisällytettävä tarvittaessa niiden testien tulokset, jotka asentaja on tehnyt asianmukaisessa laboratoriossaan muiden asiaankuuluvien teknisten eritelmien mukaisesti tai jotka on teetetty asentajan puolesta ja tämän vastuulla jossain toisessa testilaboratoriossa.

3.

Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko hissi liitteen I mukaisten sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen.

Teknisten asiakirjojen on sisällettävä soveltuvin osin seuraavat tiedot:

a)

mallihissin kuvaus, josta käyvät selvästi ilmi mallihissin sallitut muunnokset;

b)

suunnittelu- ja valmistuspiirustukset ja kaaviot;

c)

tarvittavat selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja hissin toiminnan ymmärtämiseksi;

d)

luettelo olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, jotka on otettu huomioon;

e)

luettelo kokonaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja jos näitä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu, kuvaukset ratkaisuista, jotka on valittu tämän direktiivin olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien luettelo sovelletuista muista asiaankuuluvista teknisistä eritelmistä. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu;

f)

jäljennös hissiin asennettujen hissien turvakomponenttien EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksista;

g)

asentajan tekemien tai teettämien suunnittelulaskelmien tulokset;

h)

testiraportit;

i)

jäljennös liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa tarkoitetuista ohjeista;

j)

asennusvaiheessa toteutetut toimenpiteet, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa valmistettu hissi vastaa liitteen I mukaisia olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

4.

Ilmoitetun laitoksen on:

a)

tutkittava tekniset asiakirjat ja asianmukaisuutta tukeva aineisto mallihissin tai hissin, jolle ei ole säädetty laajennusta tai muunnosta, teknisen suunnitteluratkaisun asianmukaisuuden arvioimiseksi;

b)

sovittava asentajan kanssa paikka, jossa tarkastukset ja testit tehdään;

c)

tarkastettava, että mallihissi on valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti, sekä yksilöitävä ne osat, jotka on suunniteltu asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien sovellettavien säännösten mukaisesti, samoin kuin osat, jotka on suunniteltu muiden asiaankuuluvien teknisten eritelmien mukaisesti;

d)

tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, että silloin, kun asentaja on valinnut asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien eritelmien soveltamisen, niitä on sovellettu oikein;

e)

tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, täyttävätkö muita asiaankuuluvia teknisiä eritelmiä soveltavan valmistajan soveltamat ratkaisut, tämän direktiivin vastaavat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset silloin, kun asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa esitettyjä ratkaisuja ei ole sovellettu.

5.

Ilmoitetun laitoksen on laadittava arviointikertomus, johon kirjataan suoritetut tutkimukset, tarkastukset ja testit ja niiden tulokset. Ilmoitettu laitos voi julkistaa raportin sisällön joko kokonaan tai osittain ainoastaan asentajan suostumuksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen velvoitteita ilmoituksen tekeviä viranomaisia kohtaan.

6.

Jos tyyppi on kyseiseen hissiin sovellettavien liitteessä I vahvistettujen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on annettava EU-tyyppitarkastustodistus asentajalle. Kyseisessä todistuksessa on oltava asentajan nimi ja osoite, EU-tyyppitarkastuksen päätelmät, todistuksen voimassaoloa koskevat edellytykset sekä hyväksytyn tyypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

EU-tyyppitarkastustodistukseen voidaan liittää yksi tai useampia liitteitä.

EU-tyyppitarkastustodistuksessa ja sen liitteissä on oltava kaikki tarvittavat tiedot, jotta lopputarkastuksessa voidaan arvioida, ovatko hissit hyväksytyn tyypin mukaisia.

Jos tyyppi ei täytä liitteessä I vahvistettuja sovellettavia olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, ilmoitetun laitoksen on kieltäydyttävä antamasta EU-tyyppitarkastustodistusta ja ilmoitettava siitä asentajalle sekä esitettävä yksityiskohtaiset perustelut todistuksen epäämiselle.

Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista ja arviointikertomuksesta 15 vuotta kyseisen todistuksen antamispäivästä.

7.

Ilmoitetun laitoksen on arvioinneissaan pysyttävä ajan tasalla yleisesti tunnustetussa kehityksen tasossa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, jotka osoittavat, että hyväksytty tyyppi ei ehkä enää täytä liitteessä I vahvistettuja sovellettavia olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, ja määritettävä, edellyttävätkö tällaiset muutokset lisätutkimuksia. Jos näin on, ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava asiasta asentajalle.

8.

Asentajan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle kaikista hyväksyttyyn tyyppiin tehdyistä muutoksista, myös muunnoksista, joita ei ole määritelty alkuperäisissä teknisissä asiakirjoissa, jotka voivat vaikuttaa siihen, onko hissi liitteessä I vahvistettujen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, tai EU-tyyppitarkastustodistuksen voimassaoloa koskeviin edellytyksiin.

Ilmoitetun laitoksen on tutkittava muutokset ja ilmoitettava asentajalle, onko EU-tyyppitarkastustodistus edelleen voimassa vai tarvitaanko lisätutkimuksia, -tarkastuksia tai -testejä. Ilmoitettu laitos tarpeen mukaan täydentää alkuperäistä EU-tyyppitarkastustodistusta tai pyytää esittämään uuden EU-tyyppitarkastusta koskevan hakemuksen.

9.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen EU-tyyppitarkastustodistuksista ja niiden lisäyksistä, jotka se on antanut tai peruuttanut, ja sen on asetettava säännöllisesti tai pyynnöstä oman ilmoittamisesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo tällaisista todistuksista ja niiden lisäyksistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille EU-tyyppitarkastustodistuksista ja niiden lisäyksistä, jotka se on evännyt, peruuttanut kokonaan tai toistaiseksi tai joita se on muutoin rajoittanut, ja pyynnöstä antamistaan tällaisista todistuksista ja niiden lisäyksistä.

10.

Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut laitokset voivat pyynnöstä saada jäljennöksen EU-tyyppitarkastus todistuksesta ja sen lisäyksistä. Komissio ja jäsenvaltiot voivat pyynnöstä saada jäljennöksen teknisistä asiakirjoista ja ilmoitetun laitoksen suorittamia tutkimuksia, tarkastuksia ja testejä koskevasta raportista.

11.

Asentajan on pidettävä teknisten asiakirjojen kanssa EU-tyyppitarkastustodistuksen, myös sen liitteiden ja lisäyksien, jäljennös kansallisten viranomaisten saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamisen jälkeen.

12.

Valtuutettu edustaja

Asentajan valtuutettu edustaja voi tehdä 2 kohdassa tarkoitetun hakemuksen ja täyttää 8 ja 11 kohdassa säädetyt velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.


LIITE V

HISSIEN LOPPUTARKASTUS

1.   Lopputarkastus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa ilmoitettu laitos toteaa ja todistaa, että hissi, jolla on EU-tyyppitarkastustodistus tai joka on suunniteltu ja valmistettu hyväksytyn laatujärjestelmän mukaisesti, täyttää liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

2.   Asentajan velvollisuudet

Asentajan on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asennettava hissi on liitteessä I vahvistettujen sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten ja yhden seuraavista mukainen:

a)

EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvattu hyväksytty tyyppi;

b)

liitteen XI mukaisen laatujärjestelmän mukaisesti suunniteltu ja valmistettu hissi, ja jos suunnittelu ei täysin ole yhdenmukaistettujen standardien mukainen, EU-suunnittelutarkastustodistuksen mukainen.

3.   Lopputarkastus

Asentajan valitseman ilmoitetun laitoksen on suoritettava markkinoille saatettavan hissin lopputarkastus sen tarkastamiseksi, onko hissi liitteessä I vahvistettujen sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen.

3.1

Asentajan on jätettävä lopputarkastusta koskeva hakemus yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle ja toimitettava ilmoitetulle laitokselle seuraavat asiakirjat:

a)

hissin täydelliset piirustukset;

b)

lopputarkastukseen tarvittavat piirustukset ja kaaviot, erityisesti ohjauspiirien kaaviot;

c)

jäljennös liitteessä I olevasta 6.2 kohdassa mainituista ohjeista;

d)

kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle.

Ilmoitettu laitos ei voi vaatia yksityiskohtaisia suunnitelmia tai tarkkoja tietoja, jotka eivät ole tarpeen hissin vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi.

On suoritettava asiaankuuluvissa yhdenmukaistetuissa standardeissa vahvistetut tarkastukset ja testit tai vastaavat testit sen tarkastamiseksi, että hissi on liitteessä I vahvistettujen sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen.

3.2

Tarkastusten on käsitettävä ainakin seuraavat:

a)

3.1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen tarkastus sen todentamiseksi, että hissi on liitteessä IV olevan B osan mukaisen EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun hyväksytyn tyypin mukainen;

b)

3.1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen tarkastus sen todentamiseksi, että hissi on liitteen XI mukaisen hyväksytyn täydellisen laatujärjestelmän mukaisesti suunnitellun ja valmistetun hissin mukainen, ja jos suunnittelu ei ole täysin yhdenmukaistettujen standardien mukainen, EU-suunnittelutarkastustodistuksen mukainen.

3.3

Hissille tehtävien testien on katettava ainakin seuraavat:

a)

hissin toiminta sekä tyhjänä että enimmäiskuormalla turvalaitteiden (äärirajakytkimet, lukituslaitteet jne.) oikean asennuksen ja toiminnan varmistamiseksi;

b)

hissin toiminta sekä tyhjänä että suurimmalla kuormalla turvalaitteiden oikean toiminnan varmistamiseksi voimanlähteen pettäessä;

c)

staattinen testi kuormalla, joka vastaa 1,25-kertaista nimelliskuormaa.

Nimelliskuormaksi valitaan liitteessä I olevassa 5 kohdassa tarkoitettu kuorma.

Näiden testien jälkeen ilmoitetun laitoksen on tarkistettava, ettei hississä esiinny sen käyttöä haittaavaa muutosta tai kulumista.

4.   Jos hissi on liitteessä I vahvistettujen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa CE-merkinnän viereen 18 ja 19 artiklan mukaisesti ja annettava lopputarkastustodistus, jossa mainitaan suoritetut tarkastukset ja testit.

Ilmoitetun laitoksen on täytettävä vastaavat sivut päiväkirjasta, johon viitataan liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa.

Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta lopputarkastustodistusta, sen on esitettävä yksityiskohtaiset syyt kieltäytymiselle ja ilmaistava tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Jos asentaja pyytää uutta lopputarkastusta, sitä on pyydettävä samalta ilmoitetulta laitokselta.

5.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

5.1

Asentajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen hissiin, joka täyttää tämän direktiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, sekä 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero CE-merkintään jokaisen hissin koriin.

5.2

Asentajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin hissille ja pidettävä jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja lopputarkastustodistus kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamisesta. Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.

6.   Komissio ja jäsenvaltiot voivat pyynnöstä saada jäljennöksen lopputarkastustodistuksesta.

7.   Valtuutettu edustaja

Asentajan valtuutettu edustaja voi täyttää tämän puolesta ja vastuulla 3.1 ja 5 kohdassa säädetyt asentajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.


LIITE VI

TUOTTEIDEN LAADUNVARMISTUKSEEN PERUSTUVA TYYPINMUKAISUUS HISSIEN TURVAKOMPONENTTIEN OSALTA

(moduuli E)

1.   Tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus hissien turvakomponenttien osalta on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa ilmoitettu laitos arvioi valmistajan laatujärjestelmän varmistaakseen, että hissien turvakomponentteja valmistetaan ja valvotaan EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisesti, että ne täyttävät liitteessä I vahvistetut sovellettavat vaatimukset ja että ne hissiin oikein kiinnitettyinä mahdollistavat sen, että hissi täyttää kyseiset vaatimukset.

2.   Valmistajan velvollisuudet

Valmistajan on käytettävä 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää hissien turvakomponenttien lopputarkastuksessa ja testauksessa ja oltava 4 kohdan mukaisen valvonnan alainen.

3.   Laatujärjestelmä

3.1

Valmistajan on toimitettava kyseisten hissien turvakomponenttien osalta laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

a)

valmistajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä jättää hakemuksen;

b)

kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle;

c)

tilojen osoite, joissa hissien turvakomponenttien lopputarkastus ja testaus suoritetaan;

d)

kaikki asiaa koskevat tiedot valmistettavaksi tarkoitetuista hissien turvakomponenteista;

e)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

f)

hyväksyttyjä hissien turvakomponentteja koskevat tekniset asiakirjat sekä jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta.

3.2

Laatujärjestelmää noudattaen jokainen hissien turvakomponentti on tarkastettava ja niille on tehtävä asiaankuuluvissa yhdenmukaistetuissa standardeissa määritellyt tai vastaavat testit 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisuuden varmistamiseksi. Kaikki valmistajan hyväksymät edellytykset, vaatimukset ja määräykset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on voitava tulkita yhdenmukaisesti laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja tallenteita.

Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus seuraavista:

a)

laatutavoitteista;

b)

organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta tuotteiden laadun osalta;

c)

valmistuksen jälkeen tehtävistä tarkastuksista ja testeistä;

d)

keinoista, joilla valvotaan laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta; sekä

e)

laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä selvityksistä jne.

3.3

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä ratkaistakseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitetun laitoksen on oletettava, että laatujärjestelmien osat, joissa noudatetaan asiaa koskevan yhdenmukaistetun standardin vastaavia eritelmiä, ovat näiden vaatimusten mukaisia.

Sen lisäksi, että auditointiryhmällä on oltava kokemusta laadunhallintajärjestelmistä, ryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on arvioijana kokemusta kyseisestä hissitekniikasta ja tietämys liitteessä I vahvistetuista olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista.

Auditointiin on sisällyttävä tarkastuskäynti valmistajan tiloihin.

Auditointiryhmän on tarkastettava 3.1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sen varmistamiseksi, että valmistaja kykenee yksilöimään tämän direktiivin asiaankuuluvat vaatimukset ja suorittamaan tarvittavat tutkimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että hissien turvakomponentti on näiden vaatimusten mukainen.

Päätös on annettava valmistajalle tiedoksi. Ilmoitukseen on sisällyttävä auditoinnin päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.

3.4

Valmistajan on sitouduttava täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

3.5

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmän muuttamiseen liittyvistä suunnitelmista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksestään valmistajalle. Ilmoitukseen on sisällyttävä tarkastuksessa tehdyt päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.

4.   Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoitteensa asianmukaisesti.

4.2

Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy tiloihin, joissa lopputarkastus, testaus ja varastointi tapahtuvat, sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

a)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

b)

tekniset asiakirjat;

c)

laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselosteet, testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset.

4.3

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin auditointeja varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja soveltaa laatujärjestelmää, ja toimitettava auditointikertomus valmistajalle.

4.4

Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä valmistajan tiloihin, joissa hissien turvakomponenttien lopputarkastus ja testaus suoritetaan.

Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Sen on annettava valmistajalle raportti käynnistä sekä testiraportti, jos testi on suoritettu.

5.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

5.1

Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä sekä 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero jokaiseen yksittäiseen hissien turvakomponenttiin, joka täyttää 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

5.2

Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin hissien turvakomponentille ja pidettävä sen jäljennös kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun hissien turvakomponentti on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä hissien turvakomponentti, jota varten se on laadittu.

6.   Valmistajan on pidettävä kymmenen vuoden ajan hissien turvakomponentin markkinoille saattamisen jälkeen kansallisten viranomaisten saatavilla:

a)

3.1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat;

b)

3.1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut asiakirjat;

c)

3.5 kohdassa tarkoitettuihin muutoksiin liittyvät tiedot;

d)

3.5 kohdan kolmannessa kohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun tarkastuslaitoksen päätökset ja kertomukset.

7.   Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen myönnetyistä tai peruutetuista laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä, ja sen on asetettava säännöllisesti tai pyynnöstä omien ilmoittamisesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo hyväksymispäätöksistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä, jotka se on evännyt, peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan, ja sen on pyynnöstä ilmoitettava hyväksymispäätöksistä, jotka se on antanut.

Ilmoitetun laitoksen on pyynnöstä toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioille jäljennös antamistaan laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä.

8.   Valtuutettu edustaja

Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää tämän puolesta ja vastuulla 3.1, 3.5, 5 ja 6 kohdassa säädetyt valmistajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.


LIITE VII

TÄYDELLISEEN LAADUNVARMISTUKSEEN PERUSTUVA HISSIEN TURVAKOMPONENTTIEN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

(moduuli H)

1.   Hissien turvakomponenttien täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa ilmoitettu laitos arvioi valmistajan laatujärjestelmän varmistaakseen, että hissien turvakomponentit suunnitellaan, valmistetaan, tarkastetaan ja testataan niin, että ne täyttävät liitteessä I vahvistetut sovellettavat vaatimukset ja jotta ne hissiin oikein kiinnitettyinä mahdollistavat sen, että hissi täyttää kyseiset vaatimukset.

2.   Valmistajan velvollisuudet

Valmistajan on käytettävä 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää hissien turvakomponenttien suunnittelussa, valmistuksessa, lopputarkastuksessa ja testauksessa ja oltava 4 kohdan mukaisen valvonnan alainen.

3.   Laatujärjestelmä

3.1

Valmistajan on toimitettava laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle. Hakemuksessa on oltava:

a)

valmistajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä jättää hakemuksen;

b)

tilojen osoite, joissa hissien turvakomponentit suunnitellaan, valmistetaan, tarkastetaan ja testataan;

c)

kaikki asiaa koskevat tiedot valmistettavista hissien turvakomponenteista;

d)

liitteessä IV olevan A osan 3 kohdassa kuvaillut tekniset asiakirjat yhdestä mallista kutakin valmistettavaksi tarkoitettua hissien turvakomponenttien tuoteryhmää kohti;

e)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

f)

kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle.

3.2

Laatujärjestelmän avulla on varmistettava, että hissien turvakomponentit ovat 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisia. Kaikki valmistajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja määräykset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on voitava tulkita yhdenmukaisesti laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja tallenteita.

Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus seuraavista:

a)

laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta suunnittelun ja tuotteiden laadun osalta;

b)

sovellettavista teknisistä suunnittelueritelmistä, standardit mukaan lukien, ja jos asiaa koskevia yhdenmukaistettuja standardeja ei noudateta tai ei noudateta kaikilta osin, käytettävistä keinoista, muut asiaa koskevat tekniset eritelmät mukaan lukien, joilla varmistetaan, että 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät;

c)

suunnittelun valvonta- ja tarkastustekniikoista, järjestelmällisistä menetelmistä ja toimista, joita käytetään hissien turvakomponenttien suunnittelussa;

d)

vastaavista valmistus-, laadunvalvonta- ja laadunvarmistustekniikoista, järjestelmällisistä menetelmistä ja toimista, joita käytetään;

e)

tarkastuksista ja testeistä, joita tehdään ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja sen jälkeen ja niiden suoritustiheydestä;

f)

laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä selvityksistä;

g)

keinot, joilla valvotaan tuotteilta ja suunnittelulta vaaditun laadun toteutumista ja laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3.3

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitetun laitoksen on oletettava, että laatujärjestelmien osat, joissa noudatetaan asiaa koskevan yhdenmukaistetun standardin vastaavia eritelmiä, ovat näiden vaatimusten mukaisia.

Sen lisäksi, että auditointiryhmällä on kokemusta laadunhallintajärjestelmistä, ryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on arvioijana kokemusta kyseisestä hissitekniikasta ja tietämys liitteessä I vahvistetuista olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista. Auditointiin on sisällyttävä tarkastuskäynti valmistajan tiloihin.

Auditointiryhmän on tarkastettava 3.1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sen varmistamiseksi, että valmistaja kykenee yksilöimään liitteessä I vahvistetut sovellettavat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja suorittamaan tarvittavat tarkastukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että hissien turvakomponentti on kyseisten vaatimusten mukainen.

Päätös on annettava valmistajalle ja tarvittaessa tämän valtuutetulle edustajalle tiedoksi. Ilmoitukseen on sisällyttävä auditoinnissa tehdyt päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.

3.4

Valmistajan on sitouduttava täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

3.5

Valmistajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksestään valmistajalle. Ilmoitukseen on sisällyttävä arvioinnissa tehdyt päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.

4.   Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoitteensa asianmukaisesti.

4.2

Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle arviointitarkoituksia varten pääsy suunnittelu-, tuotanto-, tarkastus-, testaus- ja varastotiloihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

a)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

b)

laatupöytäkirjat, joista on määrätty suunnittelua koskevassa laatujärjestelmässä, esimerkiksi analyysien, laskelmien, koestusten tulokset;

c)

valmistettuja hissien turvakomponentteja koskevat tekniset asiakirjat;

d)

laatupöytäkirjat, joista on määrätty valmistusta koskevassa täydellisessä laatujärjestelmässä, esimerkiksi tarkastusselosteet, testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset.

4.3

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin auditointeja varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää, ja toimitettava auditointikertomus valmistajalle.

4.4

Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä valmistajan luona. Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle kertomus käynnistä sekä testiraportti, jos testejä on suoritettu.

5.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

5.1

Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä sekä 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero jokaiseen yksittäiseen 'turvakomponenttiin, joka täyttää 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

5.2

Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin hissien turvakomponentille ja pidettävä sen jäljennös kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun hissien turvakomponentti on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä hissien turvakomponentti, jota varten se on laadittu.

6.   Valmistajan on pidettävä kymmenen vuoden ajan hissien turvakomponentin markkinoille saattamisen jälkeen kansallisten viranomaisten saatavilla:

a)

3.1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut asiakirjat;

b)

3.1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat;

c)

3.5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin muutoksiin liittyvät tiedot;

d)

3.5 kohdan kolmannessa alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset.

7.   Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen myönnetyistä tai peruutetuista täydellisen laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä, ja sen on asetettava säännöllisesti tai pyynnöstä oman ilmoittamisesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo hyväksymispäätöksistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä, jotka se on evännyt, peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan, ja sen on pyynnöstä ilmoitettava hyväksymispäätöksistä, jotka se on antanut.

Ilmoitetun laitoksen on pyynnöstä toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioille jäljennös antamistaan laadunvarmistusjärjestelmän hyväksymispäätöksistä.

Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennös hyväksymispäätöksestä, sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista 15 vuoden ajan niiden antamispäivästä.

8.   Valtuutettu edustaja

Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää tämän puolesta ja vastuulla 3.1, 3.5, 5 ja 6 kohdassa säädetyt valmistajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.


LIITE VIII

HISSIEN YKSIKKÖKOHTAISEEN TARKASTUKSEEN PERUSTUVA VAATIMUSTENMUKAISUUS

(moduuli G)

1.   Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa ilmoitettu laitos arvioi, noudattaako hissi liitteessä I vahvistettuja sovellettavia olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

2.   Asentajan velvollisuudet

2.1

Asentajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla taataan, että hissi on liitteessä I vahvistettujen sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen.

2.2

Asentajan on jätettävä yksikkökohtaista tarkastusta koskeva hakemus yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

a)

valmistajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä jättää hakemuksen;

b)

hissin asennuspaikan sijainti;

c)

kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle;

d)

tekniset asiakirjat.

3.   Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko hissi liitteessä I vahvistettujen sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen.

Teknisten asiakirjojen on sisällettävä ainakin seuraavat osatekijät:

a)

hissin kuvaus;

b)

suunnittelu- ja valmistuspiirustukset tai kaaviot;

c)

tarvittavat selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja hissin toiminnan ymmärtämiseksi;

d)

luettelo huomioon otetuista olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista;

e)

luettelo kokonaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja, jos näitä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu, kuvaukset ratkaisuista, jotka on valittu tämän direktiivin olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien luettelo sovelletuista muista asiaankuuluvista teknisistä eritelmistä. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu;

f)

jäljennös hissiin asennettujen hissien turvakomponenttien EU-tyyppitarkastustodistuksista;

g)

asentajan tekemien tai teettämien suunnittelulaskelmien tulokset;

h)

testiraportit;

i)

jäljennös liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa tarkoitetuista ohjeista.

4.   Tarkastus

Asentajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tutkittava tekniset asiakirjat ja hissi sekä suoritettava sovellettavassa yhdenmukaistetussa standardissa (yhdenmukaistetuissa standardeissa) määritellyt aiheelliset testit tai vastaavat testit sen tarkastamiseksi, että hissi on liitteessä I vahvistettujen sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuus vaatimusten mukainen. Testeihin on kuuluttava ainakin liitteessä V olevassa 3.3 kohdassa tarkoitetut testit.

Jos hissi täyttää liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, ilmoitetun laitoksen on annettava suoritettuja testejä koskeva vaatimustenmukaisuustodistus.

Ilmoitetun laitoksen on täytettävä vastaavat sivut päiväkirjasta, johon viitataan liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa.

Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta vaatimustenmukaisuustodistusta, sen on esitettävä yksityiskohtaiset syyt kieltäytymiselle ja ilmoitettava, mitkä tarvittavat korjaavat toimenpiteet on toteutettava. Jos asentaja pyytää uutta yksikkökohtaista tarkastusta, sitä on pyydettävä samalta ilmoitetulta laitokselta.

Ilmoitetun laitoksen on pyynnöstä toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioille jäljennös vaatimustenmukaisuustodistuksesta.

5.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

5.1

Asentajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen hissiin, joka täyttää tämän direktiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, sekä 2.2 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero CE-merkintään jokaisen hissin koriin.

5.2

Asentajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin hissille ja pidettävä jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamisesta. Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.

6.   Asentajan on pidettävä teknisten asiakirjojen kanssa vaatimustenmukaisuustodistuksen jäljennös kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamispäivän jälkeen.

7.   Valtuutettu edustaja

Asentajan valtuutettu edustaja voi täyttää tämän puolesta ja vastuulla 2.2 ja 6 kohdassa säädetyt asentajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.


LIITE IX

HISSIEN TURVAKOMPONENTTIEN TYYPINMUKAISUUDEN ARVIOINTI SATUNNAISTEN TARKASTUSTEN AVULLA

(moduuli C 2)

1.   Tyypinmukaisuuden arviointi satunnaisten tarkastusten avulla on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa ilmoitettu laitos tarkastaa hissien turvakomponentteja sen varmistamiseksi, että ne ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun hyväksytyn tyypin mukaisia, täyttävät liitteessä I vahvistetut sovellettavat vaatimukset ja että ne hissiin oikein kiinnitettynä mahdollistavat sen, että hissi täyttää kyseiset vaatimukset.

2.   Valmistus

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla varmistetaan, että valmistetut hissien turvakomponentit ovat 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisia.

3.   Valmistajan on toimitettava satunnaisia tarkastuksia koskeva hakemus yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

a)

valmistajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä jättää hakemuksen;

b)

kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle;

c)

kaikki valmistettuja hissien turvakomponentteja koskevat olennaiset tiedot;

d)

tilojen osoite, joissa voidaan ottaa hissien turvakomponentin näyte.

4.   Ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä hissien turvakomponenttien tarkastuksia satunnaisin väliajoin. Ilmoitetun laitoksen valmiista hissien turvakomponenteista paikan päällä ottamat asianmukaiset näytteet on tarkastettava ja niille on tehtävä asiaankuuluvissa yhdenmukaistetuissa standardeissa määritellyt testit ja/tai muissa asiaankuuluvissa teknisissä eritelmissä määritellyt vastaavat testit sen tarkastamiseksi, vastaako hissien turvakomponentti 1 kohdassa tarkoitettuja sovellettavia edellytyksiä. Jos yksi tai useampi hissien turvakomponentti ei ole vaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

Huomioon otettavat tekijät hissien turvakomponentteja tarkistettaessa määritellään kaikkien tästä menettelystä vastuussa olevien ilmoitettujen laitosten välisellä yhteisellä sopimuksella, jossa otetaan huomioon hissien turvakomponenttien olennaiset ominaispiirteet.

Ilmoitetun laitoksen on myönnettävä tehtyjen tarkastusten ja testien perusteella vaatimustenmukaisuustodistus.

Ilmoitetun laitoksen on pyynnöstä toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioille jäljennös tyypinmukaisuustodistuksesta.

5.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

5.1

Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä sekä 3 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero jokaiseen yksittäiseen turvakomponenttiin, joka täyttää 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

5.2

Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin hissien turvakomponentille ja pidettävä sen jäljennös kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun hissien turvakomponentti on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä hissien turvakomponentti, jota varten se on laadittu.

6.   Valtuutettu edustaja

Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja tämän vastuulla valmistajan velvollisuudet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa. Valtuutetun edustajan ei ole välttämättä täytettävä 2 kohdassa säädettyjä velvoitteita.


LIITE X

TUOTTEIDEN LAADUNVARMISTUKSEEN PERUSTUVA TYYPINMUKAISUUS HISSIEN OSALTA

(moduuli E)

1.   Tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa ilmoitettu laitos arvioi asentajan tuotteiden laatujärjestelmän sen varmistamiseksi, että hissit ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa hyväksytyn tyypin tai liitteen XI mukaisesti hyväksytyn täydellisen laatujärjestelmän mukaisesti suunnitellun ja valmistetun hissin mukaisia ja täyttävät liitteessä I vahvistetut sovellettavat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

2.   Asentajan velvollisuudet

Asentajan on käytettävä 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää hissin lopputarkastuksessa ja testauksessa ja oltava 4 kohdan mukaisen valvonnan alainen.

3.   Laatujärjestelmä

3.1

Asentajan on toimitettava kyseisten hissien osalta laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen yhdelle ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

a)

valmistajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä jättää hakemuksen;

b)

kaikki asiaa koskevat tiedot asennettavista hisseistä;

c)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat:

d)

asennettavia hissejä koskevat tekniset asiakirjat;

e)

kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle.

3.2

Laatujärjestelmää noudattaen jokainen hissi on tarkastettava ja niille on tehtävä 14 artiklassa tarkoitetuissa asiaankuuluvissa yhdenmukaistetuissa standardeissa määritellyt tai vastaavat testit liitteessä I vahvistettujen sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuus vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

Kaikki asentajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja määräykset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on voitava tulkita yhdenmukaisesti laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja tallenteita.

Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus seuraavista:

a)

laatutavoitteista;

b)

organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta tuotteiden laadun osalta;

c)

tarkastuksista ja testeistä, jotka on tehtävä ennen markkinoille saattamista, mukaan lukien ainakin kaikki liitteessä V olevassa 3.3 kohdassa määrätyt testit;

d)

keinoista, joilla valvotaan laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta;

e)

laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä selvityksistä.

3.3

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä ratkaistakseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitetun laitoksen on oletettava, että laatujärjestelmien osat, joissa noudatetaan asiaa koskevan yhdenmukaistetun standardin vastaavia eritelmiä, ovat näiden vaatimusten mukaisia.

Auditointiryhmässä on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on arvioijana kokemusta kyseisestä hissitekniikasta ja joka tuntee liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Auditointiin on sisällyttävä tarkastuskäynti asentajan tiloihin ja käynti hissin asennuspaikalla.

Päätös on annettava asentajalle tiedoksi. Ilmoitukseen on sisällyttävä auditoinnissa tehdyt päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.

3.4

Asentajan on sitouduttava täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

3.4.1

Asentajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle järjestelmään suunnitelluista muutoksista.

3.4.2

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksestään asentajalle tai tarvittaessa tämän valtuutetulle edustajalle. Ilmoitukseen on sisällyttävä arvioinnissa tehdyt päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.

Ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa CE-merkinnän viereen 18 ja 19 artiklan mukaisesti.

4.   Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asentaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.2

Asentajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy asennus-, tarkastus- ja testauspaikoille sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

a)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

b)

tekniset asiakirjat;

c)

laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselosteet, testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.

4.3

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin auditointeja varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja soveltaa laatujärjestelmää, ja toimitettava auditointikertomus asentajalle.

4.4

Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä hissin asennuspaikalle.

Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laatujärjestelmä ja hissi toimivat asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava asentajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testejä on suoritettu.

5.   Asentajan on pidettävä kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamispäivän jälkeen kansallisten viranomaisten saatavilla:

a)

3.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut asiakirjat;

b)

3.1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat;

c)

3.4.1 kohdassa tarkoitettuihin muutoksiin liittyvät tiedot;

d)

3.4.2 kohdan toisessa alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun tarkastuslaitoksen päätökset ja kertomukset.

6.   Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen myönnetyistä tai peruutetuista laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä, ja sen on asetettava säännöllisesti tai pyynnöstä oman ilmoittamisesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo hyväksymispäätöksistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä, jotka se on evännyt, peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan, ja sen on pyynnöstä ilmoitettava hyväksymispäätöksistä, jotka se on antanut.

Ilmoitetun laitoksen on pyynnöstä toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioille jäljennös antamistaan laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä.

7.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

7.1

Asentajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen hissiin, joka täyttää tämän direktiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, sekä 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero CE-merkintään jokaisen hissin koriin.

7.2

Asentajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin hissille ja pidettävä jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamisesta. Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.

8.   Valtuutettu edustaja

Asentajan valtuutettu edustaja voi täyttää tämän puolesta ja vastuulla 3.1, 3.4.1, 5 ja 7 kohdassa säädetyt asentajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.


LIITE XI

TÄYDELLISEEN LAADUNVARMISTUKSEEN JA SUUNNITTELUN TARKASTUKSEEN PERUSTUVA VAATIMUSTENMUKAISUUS HISSIEN OSALTA

(moduuli H1)

1.   Täydelliseen laadunvarmistukseen ja suunnittelun tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa ilmoitettu laitos arvioi asentajan laatujärjestelmän ja tarvittaessa hissien suunnittelun sen varmistamiseksi, että hissit täyttävät liitteessä I vahvistetut sovellettavat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

2.   Asentajan velvollisuudet

Asentajan on käytettävä 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää hissien suunnitteluun, valmistukseen, kokoonpanoon, asennukseen, lopputarkastukseen ja testeihin ja oltava 4 kohdan mukaisen valvonnan alainen. Hissien teknisen suunnittelun riittävyyden on oltava tarkastettu 3.3 kohdan mukaisesti.

3.   Laatujärjestelmä

3.1   Asentajan on toimitettava laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

a)

asentajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä jättää hakemuksen;

b)

kaikki asiaa koskevat tiedot asennettavista hisseistä, erityisesti tiedot, jotka auttavat ymmärtämään hissin suunnittelun ja toiminnan välisen yhteyden;

c)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat:

d)

liitteessä IV olevan B osassa kuvaillut tekniset asiakirjat;

e)

kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle.

3.2   Laatujärjestelmän on varmistettava, että hissit ovat liitteessä I vahvistettujen sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset. Kaikki asentajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja määräykset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on voitava tulkita yhdenmukaisesti laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja tallenteita.

Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus seuraavista:

a)

laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta suunnittelun ja tuotteiden laadun osalta;

b)

sovellettavista teknisistä suunnittelueritelmistä, standardit mukaan lukien, ja jos asiaa koskevia yhdenmukaistettuja standardeja ei noudateta tai ei noudateta kaikilta osin, käytetyistä keinoista, muut asiaankuuluvat tekniset eritelmät mukaan lukien, joilla varmistetaan, että liitteessä I vahvistetut sovellettavat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät;

c)

suunnittelun valvonta- ja tarkastustekniikoista, menetelmistä ja järjestelmällisistä toimista, joita käytetään hissien suunnittelussa;

d)

tarkastuksista ja testeistä, joita tehdään materiaalien, komponenttien ja alikokoonpanojen vastaanotossa;

e)

vastaavista kokoonpano-, asennus-, laadunvalvonta- ja laadunvarmistustekniikoista, menetelmistä ja järjestelmällisistä toimista, joita käytetään;

f)

tarkastuksista ja testeistä, joita tehdään ennen asennusta (asennusolosuhteiden tarkastus: kuilu, koneiston sijoittaminen jne.), asennuksen aikana ja sen jälkeen (mukaan lukien ainakin kaikki liitteessä V olevassa 3.3 kohdassa määrätyt testit);

g)

laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä selvityksistä;

h)

keinoista, joilla valvotaan tuotteilta ja suunnittelulta vaaditun laadun toteutumista ja laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3.3   Suunnittelun tarkastus

3.3.1

Jos suunnittelua ei ole kaikilta osin toteutettu yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, ilmoitetun laitoksen on varmistettava, täyttääkö suunnittelu liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, ja jos täyttää, annettava asentajalle suunnittelua koskeva EU-suunnittelutarkastustodistus, jossa on todistuksen voimassaoloa koskevat edellytykset sekä hyväksytyn suunnittelun tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

3.3.2

Jos suunnittelutulos ei täytä liitteessä I vahvistettuja sovellettavia olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, ilmoitetun laitoksen on kieltäydyttävä antamasta EU-suunnittelutarkastustodistusta ja ilmoitettava tästä hakijalle sekä esitettävä yksityiskohtaiset perustelut todistuksen epäämiselle.

Ilmoitetun laitoksen on arvioinneissaan pysyttävä ajan tasalla yleisesti tunnustetussa kehityksen tasossa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, jotka osoittavat, että hyväksytty suunnittelutulos ei ehkä enää täytä liitteessä I vahvistettuja sovellettavia olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, ja määritettävä, edellyttävätkö tällaiset muutokset lisätutkimuksia. Jos näin on, ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava asiasta asentajalle.

3.3.3

Asentajan on ilmoitettava EU-suunnittelutarkastustodistuksen myöntäneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista hyväksyttyyn suunnittelutulokseen tehdyistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa liitteessä I vahvistettujen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisuutteen tai todistuksen voimassaoloa koskeviin edellytyksiin. Tällaiset muutokset vaativat EU-suunnittelutarkastustodistuksen myöntäneen ilmoitetun laitoksen antaman lisähyväksynnän, joka annetaan alkuperäiseen EU-suunnittelutarkastustodistukseen tehtävän lisäyksen muodossa.

3.3.4

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen EU-suunnittelutarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on antanut tai peruuttanut, ja sen on asetettava säännöllisesti tai pyynnöstä oman ilmoittamisesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo EU-suunnittelutarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille EU-suunnittelutarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on evännyt, peruuttanut kokonaan tai toistaiseksi tai joita se on muutoin rajoittanut, ja sen on pyynnöstä ilmoitettava niistä todistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on antanut.

Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut laitokset voivat pyynnöstä saada jäljennöksen EU-suunnittelutarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä. Komissio ja jäsenvaltiot voivat pyynnöstään saada jäljennöksen teknisistä asiakirjoista ja ilmoitetun laitoksen suorittamien tarkastusten tuloksista.

3.3.5

Asentajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla jäljennös EU-suunnittelutarkastustodistuksesta, sen liitteistä ja lisäyksistä yhdessä teknisten asiakirjojen kanssa kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun hissi on saatettu markkinoille.

3.4   Laatujärjestelmän arviointi

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitetun laitoksen on oletettava, että laatujärjestelmien osat, joissa noudatetaan asiaa koskevan yhdenmukaistetun standardin vastaavia eritelmiä, ovat näiden vaatimusten mukaisia.

Auditointiryhmässä on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on arvioijana kokemusta kyseisestä hissitekniikasta ja joka tuntee liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Auditointiin on sisällyttävä tarkastuskäynti asentajan tiloihin ja käynti asennuspaikalla.

Auditointiryhmän on tarkastettava 3.1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sen varmistamiseksi, että asentaja kykenee yksilöimään liitteessä I vahvistetut sovellettavat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja suorittamaan tarvittavat tarkastukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että hissi on kyseisten vaatimusten mukainen.

Päätös on annettava valmistajalle ja tarvittaessa tämän valtuutetulle edustajalle tiedoksi. Ilmoitukseen on sisällyttävä auditoinnin päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.

3.5   Asentajan on sitouduttava täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Asentajan on ilmoitettava täydellisen laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle järjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Päätös on annettava valmistajalle tai tarvittaessa tämän valtuutetulle edustajalle tiedoksi. Ilmoitukseen on sisällyttävä auditoinnin päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.

Ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa CE-merkinnän viereen 18 ja 19 artiklan mukaisesti.

4.   Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asentaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.2

Asentajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle arviointitarkoituksia varten pääsy suunnittelu-, valmistus-, kokoonpano-, asennus-, tarkastus- ja testauspaikoille ja varastotiloihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

a)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

b)

laatupöytäkirjat, joista on määrätty suunnittelua koskevassa laatujärjestelmässä, esimerkiksi analyysien, laskelmien, koestusten tulokset;

c)

laatupöytäkirjat, joista on määrätty toimitusten vastaanottoa ja asennusta koskevassa laatujärjestelmässä, kuten tarkastusselosteet, testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset.

4.3

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin auditointeja varmistaakseen, että asentaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää, ja toimitettava auditointikertomus asentajalle.

4.4

Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä asentajan tiloissa tai hissin asennuspaikalla. Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava asentajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testejä on suoritettu.

5.   Asentajan on pidettävä kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamisen jälkeen kansallisten viranomaisten saatavilla:

a)

3.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut asiakirjat;

b)

3.1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat;

c)

3.5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin muutoksiin liittyvät tiedot;

d)

3.5 kohdan neljännessä kohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun tarkastuslaitoksen päätökset ja kertomukset.

6.   Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen myönnetyistä ja peruutetuista täydellisen laatujärjestelmän hyväksynnöistä, ja sen on asetettava säännöllisesti tai pyynnöstä oman ilmoittamisesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo täydellisen laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä, jotka on annettu, evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä, jotka se on evännyt, peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan, ja sen on pyynnöstä ilmoitettava hyväksymispäätöksistä, jotka se on antanut.

Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennös hyväksymispäätöksestä tai -päätöksistä, niiden liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista 15 vuoden ajan niiden antamispäivästä.

Ilmoitetun laitoksen on pyynnöstä toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioille jäljennös antamistaan laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä.

7.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

7.1

Asentajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen hissiin, joka täyttää tämän direktiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, sekä 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero CE-merkintään jokaisen hissin koriin.

7.2

Asentajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin hissille ja pidettävä jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamisesta. Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.

8.   Valtuutettu edustaja

Asentajan valtuutettu edustaja voi täyttää tämän puolesta ja vastuulla 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 ja 7 kohdassa säädetyt asentajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.


LIITE XII

TUOTANNON LAADUNVARMISTUKSEEN PERUSTUVA TYYPINMUKAISUUS HISSIEN OSALTA

(moduuli D)

1.   Tuotannon laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa ilmoitettu laitos arvioi asentajan tuotteiden laatujärjestelmän sen varmistamiseksi, että asennetut hissit ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa hyväksytyn tyypin tai liitteen XI mukaisesti hyväksytyn laatujärjestelmän mukaisesti suunnitellun ja valmistetun hissin mukaisia ja täyttävät liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

2.   Asentajan velvollisuudet

Asentajan on käytettävä 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää hissien, valmistukseen, kokoonpanoon, asennukseen, lopputarkastukseen ja testeihin ja oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3.   Laatujärjestelmä

3.1

Asentajan on toimitettava täydellisen laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

a)

asentajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä jättää hakemuksen;

b)

kaikki asiaa koskevat tiedot asennettavista hisseistä;

c)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat:

d)

asennettavia hissejä koskevat tekniset asiakirjat;

e)

kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle.

3.2

Laatujärjestelmän avulla on varmistettava, että hissit ovat liitteessä I vahvistettujen sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia.

Kaikki asentajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja määräykset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on voitava tulkita yhdenmukaisesti laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja tallenteita.

Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus seuraavista:

a)

laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta tuotteiden laadun osalta;

b)

valmistusmenetelmistä, laadunvalvonnan- ja varmistuksen tekniikoista ja sovellettavista tekniikoista ja järjestelmällisistä toimista, joita käytetään;

c)

tarkastuksista ja testeistä, joita tehdään ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen;

d)

laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä selvityksistä;

e)

keinoista, joilla valvotaan tuotteilta vaaditun laadun toteutumista sekä laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3.3

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä ratkaistakseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitetun laitoksen on oletettava, että laatujärjestelmän osat, joissa noudatetaan asiaa koskevan yhdenmukaistetun standardin vastaavia eritelmiä, ovat näiden vaatimusten mukaisia.

Auditointiryhmässä on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on arvioijana kokemusta kyseisestä hissitekniikasta ja joka tuntee liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Auditointiin on sisällyttävä tarkastuskäynti asentajan tiloihin ja käynti asennuspaikalla.

Päätöksestä on ilmoitettava asentajalle. Ilmoituksessa on oltava auditoinnissa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4

Asentajan on sitouduttava täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

3.4.1

Asentajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle järjestelmään suunnitelluista muutoksista.

3.4.2

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Päätöksestä on ilmoitettava asentajalle ja tarvittaessa tämän valtuutetulle edustajalle. Ilmoituksessa on oltava arvioinnissa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

Ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa CE-merkinnän viereen 18 ja 19 artiklan mukaisesti.

4.   Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asentaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.2

Asentajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle arviointia varten pääsy valmistus-, kokoonpano-, asennus-, tarkastus-, testaus- ja varastointipaikoille sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

a)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

b)

tekniset asiakirjat;

c)

laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselosteet, testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset.

4.3

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin auditointeja varmistaakseen, että asentaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää, ja toimitettava auditointikertomus asentajalle.

4.4

Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä asentajan luona. Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava asentajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testejä on suoritettu.

5.   Asentajan on pidettävä kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamisen jälkeen kansallisten viranomaisten saatavilla:

a)

3.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut asiakirjat;

b)

3.1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat;

c)

3.4.1 kohdassa tarkoitettuihin muutoksiin liittyvät tiedot;

d)

3.4.2 kohdan toisessa alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset.

6.   Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen myönnetyistä ja peruutetuista laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä, ja sen on asetettava säännöllisesti tai pyynnöstä oman ilmoittamisesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo hyväksymispäätöksistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä, jotka se on evännyt, peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan, ja sen on pyynnöstä ilmoitettava hyväksymispäätöksistä, jotka se on antanut.

Ilmoitetun laitoksen on pyynnöstä toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioille jäljennös antamistaan laatujärjestelmän hyväksymispäätöksistä.

7.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

7.1

Asentajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen hissiin, joka täyttää tämän direktiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, sekä 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero CE-merkintään jokaisen hissin koriin.

7.2

Asentajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin hissille ja pidettävä jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamisesta. Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.

8.   Valtuutettu edustaja

Asentajan valtuutettu edustaja voi täyttää tämän puolesta ja vastuulla 3.1, 3.4.1, 5 ja 7 kohdassa säädetyt asentajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.


LIITE XIII

A   OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

(47 artiklassa tarkoitetut)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY

(EYVL L 213, 7.9.1995, s. 1)

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003

(EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

Ainoastaan liitteessä I oleva 10 kohta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY

(EYVL L 157, 9.6.2006, s. 24)

Ainoastaan 24 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012

(EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12)

Ainoastaan 26 artiklan 1 kohdan i alakohta

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(45 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

95/16/EY

1. tammikuuta 1997

1. heinäkuuta 1997

2006/42/EY, 24 artikla

29. kesäkuuta 2008

29. joulukuuta 2009


LIITE XIV

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 95/16/EY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

 

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 6 kohta

1 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 5 kohta

1 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan neljäs luetelmakohta

2 artiklan 7 kohta

1 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan viides luetelmakohta

2 artiklan 3 kohta

1 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

16 artiklan 3 kohta

1 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

16 artiklan 4 kohta

1 artiklan 5 kohta

1 artiklan 3 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

4 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

4 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

6 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 kohta

6 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

3 artiklan 3 kohta

2 artiklan 5 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan ensimmäinen kohta

5 artiklan 1 kohta

3 artiklan toinen kohta

5 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

7–14 artikla

5 artiklan 1kohta

14 artikla

6 artiklan 1 ja 2 kohta

6 artiklan 3 ja 4 kohta

42 artikla

7 artiklan 1 kohta

38 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

38 artiklan 5 kohta

7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

39 artiklan 3 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 4 kohta

40 artiklan 4 kohta

8 artiklan 1 kohdan a alakohta

15 artikla

8 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

8 artiklan 2 kohta

16 artikla

8 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja kolmas luetelmakohta

17 artiklan 2 kohta ja 19 artikla 3 kohta

8 artiklan 3 kohdan toinen luetelmakohta

7 artiklan 3 kohta

8 artiklan 4 kohta

8 artiklan 5 kohta

12 artikla

9 artiklan 1 kohta

20 artikla

9 artiklan 2 kohta

 

9 artiklan 3 kohta

30 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

19 artiklan 1 kohta

10 artiklan 3 kohta

10 artiklan 4 kohdan a alakohta

41 artiklan 1 kohdan a alakohta

10 artiklan 4 kohdan b alakohta

11 artikla

43 artikla

12 artikla

13 artikla

14 artikla

15 artiklan 1 ja 2 kohta

15 artiklan 3 kohta

45 artiklan 2 kohta

16 artikla

46 artikla

17 artikla

49 artikla

Liite I

Liite I

Liitteessä II oleva A osa

Liitteessä II oleva A osa

Liitteessä II oleva B osa

Liitteessä II oleva B osa

Liite III

18 artikla

Liite IV

Liite III

Liitteessä V oleva A osa

Liitteessä IV oleva A osa

Liitteessä V oleva B osa

Liitteessä IV oleva B osa

Liite VI

Liite V

Liite VII

Liite VIII

Liite VI

Liite IX

Liite VII

Liite X

Liite VIII

Liite XI

Liite IX

Liite XII

Liite X

Liite XIII

Liite XI

Liite XIV

Liite XII

Liite XIII

Liite XIV


EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA

Euroopan parlamentti katsoo, että jos ja kun komiteoiden kokouksissa keskustellaan asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitetuista täytäntöönpanosäädöksistä, komiteoita voidaan pitää Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen liitteessä I tarkoitettuina komiteamenettelyyn osallistuvina komiteoina. Komiteoiden kokoukset kuuluvat siis puitesopimuksen 15 kohdan piiriin, jos ja kun kokouksissa keskustellaan muista aiheista.


Top