Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014 , rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/633/EU kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 8784) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/489


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2014,

rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/633/EU kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 8784)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/880/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio antoi direktiivin 2008/57/EY 35 artiklan perusteella täytäntöönpanopäätöksen 2011/633/EU (2).

(2)

Euroopan rautatieviraston, jäljempänä ’virasto’, suosituksen mukaan tarvitaan täydentäviä yhteisiä eritelmiä, jotta rekisterien tiedot olisivat helposti saatavilla. Näiden rekisterien tietoihin olisi voitava tutustua viraston käyttöön ottaman ja hallinnoiman yhteisen tietokonekäyttöliittymän kautta. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä viraston tuella yhteistyötä varmistaakseen, että rekisterit ovat toiminnassa, sisältävät kaikki tiedot ja ovat liitettyinä toisiinsa.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätös 2011/633/EU olisi kumottava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tämän päätöksen liitteessä vahvistetaan direktiivin 2008/57/EY 35 artiklassa tarkoitettua rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevat yhteiset eritelmät.

2.   Näihin jäsenvaltioiden infrastruktuurirekistereihin on voitava tutustua viraston käyttöön ottaman ja hallinnoiman yhteisen tietokonekäyttöliittymän kautta.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu yhteinen käyttöliittymä on verkkopohjainen sovellus, joka mahdollistaa tutustumisen infrastruktuurirekisterien tietoihin. Sen on oltava toiminnassa viimeistään 15 päivää 8 artiklassa tarkoitetun soveltamispäivän jälkeen.

2 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen infrastruktuurirekisteri on tietokoneistettu ja täyttää 1 artiklassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien vaatimukset viimeistään kahdeksan kuukauden kuluttua soveltamispäivästä.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden infrastruktuurirekisterit ovat liitettyinä toisiinsa ja liitettyinä yhteiseen käyttöliittymään kahdeksan kuukauden kuluttua siitä, kun käyttöliittymä on toiminnassa.

3 artikla

Virasto julkaisee viimeistään 15 päivän kuluttua soveltamispäivästä oppaan infrastruktuurirekisteriä koskevien yhteisten eritelmien soveltamisesta ja pitää sen ajan tasalla. Soveltamisohjeissa on tarpeen mukaan oltava kunkin parametrin osalta viittaus yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) asiaankuuluviin lausekkeisiin.

4 artikla

Virasto antaa suosituksen yhteisten eritelmien päivittämisestä, jos YTE:ien kehitys tai infrastruktuurirekisterien täytäntöönpano sitä edellyttää.

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavat tiedot kerätään ja viedään niiden infrastruktuurirekistereihin 2–6 kohdan mukaisesti. Niiden on varmistettava, että nämä tiedot ovat luotettavia ja ajan tasalla.

2.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 913/2010 (3) liitteen 1 päivänä tammikuuta 2013 voimassa olleessa toisinnossa määriteltyjen tavaraliikennekäytävien infrastruktuureja koskevat tiedot on kerättävä ja vietävä infrastruktuurirekisteriin viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua soveltamispäivästä.

3.   Tiedot, jotka koskevat direktiivin 2008/57/EY voimaantulon jälkeen ja viimeistään tämän päätöksen soveltamispäivänä käyttöön otettuja infrastruktuureja, lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, on kerättävä ja vietävä kansalliseen infrastruktuurirekisteriin viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua kyseisestä päivästä.

4.   Tiedot, jotka koskevat ennen direktiivin 2008/57/EY voimaantuloa käyttöön otettuja infrastruktuureja, lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, on kerättävä ja vietävä infrastruktuurirekisteriin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kansallisen täytäntöönpanosuunnitelman mukaisesti viimeistään 16 päivänä maaliskuuta 2017.

5.   Tiedot, jotka koskevat ennen direktiivin 2008/57/EY voimaantuloa käyttöön otettuja yksityisiä sivuraiteita on kerättävä ja vietävä infrastruktuurirekisteriin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kansallisen täytäntöönpanosuunnitelman mukaisesti viimeistään 16 päivänä maaliskuuta 2019.

6.   Tiedot, jotka koskevat rataverkkoa, jota YTE:t eivät kata, on kerättävä ja vietävä infrastruktuurirekisteriin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kansallisen täytäntöönpanosuunnitelman mukaisesti viimeistään 16 päivänä maaliskuuta 2019.

7.   Tiedot, jotka koskevat tämän päätöksen voimaantulon jälkeen käyttöön otettuja infrastruktuureja, on vietävä infrastruktuurirekisteriin heti, kun infrastruktuurit on otettu käyttöön ja yhteinen käyttöliittymä on toiminnassa.

6 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on laadittava kansallinen toimintasuunnitelma ja aikataulu 5 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden täyttämiseksi. Jäsenvaltion on ilmoitettava mahdollisista viivästyksistä tai vaikeuksista 5 artiklan säännösten noudattamisessa, ja komissio myöntää tarvittaessa suunnitellun määräajan pidennyksen. Kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma on toimitettava komissiolle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua soveltamispäivästä.

2.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksikkö, joka vastaa sen infrastruktuurirekisterin perustamisesta ja ylläpitämisestä, ja ilmoitettava siitä komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua soveltamispäivästä.

Näiden yksikköjen on toimitettava virastolle kolmen kuukauden kuluessa tiedoksiantamisesta ja sen jälkeen neljän kuukauden välein infrastruktuurirekisterin täytäntöönpanon edistymisestä kertova raportti.

3.   Virasto koordinoi, seuraa ja tukee kansallisten infrastruktuurirekisterien täytäntöönpanoa. Sen on perustettava infrastruktuurirekisterien perustamisesta ja ylläpitämisestä vastaavien yksikköjen edustajista muodostuva ryhmä, jonka työtä se koordinoi. Viraston on tiedotettava komissiolle säännöllisesti tämän päätöksen täytäntöönpanon etenemisestä.

7 artikla

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2011/633/EU 8 artiklassa vahvistetusta soveltamispäivästä alkaen.

8 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

9 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille ja Euroopan rautatievirastolle.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2011/633/EU, annettu 15 päivänä syyskuuta 2011, rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä (EUVL L 256, 1.10.2011, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 913/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 22).


LIITE

1.   JOHDANTO

1.1   Tekninen soveltamisala

1.1.1   Tämä eritelmä koskee unionin rautatiejärjestelmän seuraavien osajärjestelmien tietoja:

a)

infrastruktuuria koskeva rakenteellinen osajärjestelmä

b)

energiaa koskeva rakenteellinen osajärjestelmä

c)

rataan kuuluvaa ohjausta, hallintaa ja merkinantoa koskeva osajärjestelmä.

1.1.2   Nämä osajärjestelmät sisältyvät direktiivin 2008/57/EY liitteessä II olevan 1 kohdan luetteloon osajärjestelmistä.

1.2   Maantieteellinen soveltamisala

Tämän eritelmän maantieteellinen soveltamisala on unionin rautatiejärjestelmä, sellaisena kuin se määritellään direktiivissä 2008/57/EY. Direktiivin 2008/57/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tapaukset jäävät soveltamisalueen ulkopuolelle.

2.   TARKOITUS

2.1   Yleistä

Direktiivin 2008/57/EY 35 artiklan mukaisen infrastruktuurirekisterin tärkeimpänä tarkoituksena on lisätä verkon ominaisuuksiin liittyvää avoimuutta. Infrastruktuurirekisterin tietoja käytetään suunnittelutarkoituksiin suunniteltaessa uusia junia, junien ja reittien yhteensopivuuden arvioinnin tukena ennen toiminnan aloittamista ja viitetietokantana. Siten infrastruktuurirekisteri tukee jäljempänä kuvattuja prosesseja.

2.2   Liikkuvan kaluston osajärjestelmän suunnittelu

Jotta liikkuvan kaluston käyttötarkoitusta vastaavat infrastruktuurin ominaisuudet voidaan tunnistaa, on käytettävä infrastruktuurirekisterin parametreja.

2.3   Kiinteiden laitteistojen teknisen yhteensopivuuden varmistaminen

2.3.1   Ilmoitettu laitos tarkistaa, ovatko osajärjestelmät sovellettavien YTE:ien mukaiset. Liitäntöjen tekninen yhteensopivuus sen verkon kanssa, johon osajärjestelmä sisältyy, voidaan tarkastaa infrastruktuurirekisteristä.

2.3.2   Kansallisia sääntöjä sovellettaessa kunkin jäsenvaltion nimeämä elin tarkistaa osajärjestelmien vaatimustenmukaisuuden, ja tällöin liitäntöjen tekninen yhteensopivuus voidaan varmistaa infrastruktuurirekisteristä.

2.4   Unionin rataverkon yhteentoimivuuden etenemisen seuraaminen

Yhteentoimivuuden etenemistä koskeva avoimuus varmistetaan seuraamalla säännöllisesti unionin rataverkon yhteentoimivuuden kehittymistä.

2.5   Ehdotetun rautatiepalvelun ja reitin yhteensopivuuden varmistaminen

2.5.1   Ehdotetun rautatiepalvelun yhteensopivuus reitin kanssa tarkistetaan, ennen kuin rautatieyritys hankkii rataverkon haltijalta junalleen pääsyn verkkoon. Rautatieyrityksen on oltava varma siitä, että sen juna kykenee toimimaan halutulla reitillä.

2.5.2   Kalustoyksikköjä valitessaan rautatieyritys ottaa huomioon kaikki käyttöönottoluvan rajoitukset ja junalle sopivan reitin:

a)

junan kaikkien kalustoyksikköjen on oltava kaikkien niillä reiteillä sovellettavien vaatimusten mukaisia, joilla junan on tarkoitus kulkea, ja

b)

kalustoyksikköjen yhdessä muodostaman junan on oltava kyseistä reittiä koskevien teknisten rajoitusten mukaisia.

3.   YHTEISET OMINAISUUDET

Tässä liitteessä vahvistetut ominaisuudet ovat kaikille jäsenvaltioiden infrastruktuurirekistereille yhteiset.

3.1   Määritelmät

Tässä eritelmässä tarkoitetaan

a)

’rataosuudella’ peräkkäisten toiminnallisten pisteiden välistä radan osaa, joka voi muodostua useista raiteista;

b)

’toiminnallisella pisteellä’ mitä tahansa rautatiepalvelujen toimipaikkaa, josta rautatiepalvelut voivat alkaa, jonne ne voivat päättyä tai jossa ne voivat vaihtaa reittiä ja jossa tarjotaan matkustaja- tai tavaraliikenteen palveluja; ”toiminnallinen piste” voi myös olla mikä tahansa paikka jäsenvaltioiden tai rataverkon haltijoiden välisellä rajalla;

c)

’kulkuraiteella’ mitä tahansa raidetta, jota käytetään junaliikenteeseen; tavallisen radan ohitusraiteita ja kohtaamisraiteita tai raideyhteyksiä, joita tarvitaan vain junan käyttöön, ei julkaista;

d)

’sivuraiteella’ mitä tahansa toiminnallisen pisteen raidetta, jota ei käytetä junan toiminnalliseen reititykseen.

3.2   Rataverkon rakenne infrastruktuurirekisterissä

3.2.1   Infrastruktuurirekisteriä varten kunkin jäsenvaltion on jaettava rataverkkonsa rataosuuksiin ja toiminnallisiin pisteisiin.

3.2.2   Julkaistavat ”rataosuuden” tiedot, jotka liittyvät infrastruktuuria, energiaa sekä radanvarren ohjausta, hallintaa ja merkinantoa koskeviin osajärjestelmiin, kuuluvat infrastruktuurin osaan ”kulkuraide”.

3.2.3   Julkaistavat ”toiminnallisen pisteen” tiedot, jotka liittyvät infrastruktuuria koskevaan osajärjestelmään, kuuluvat infrastruktuurin osiin ”kulkuraide” ja ”sivuraide”.

3.3   Tietojen kirjaaminen infrastruktuurirekisteriin

3.3.1   Tiedot ja niiden muoto on julkaistava taulukon mukaisesti.

3.3.2   Edellä 3 artiklassa tarkoitetuissa infrastruktuurirekisterin soveltamisohjeissa määritellään taulukossa 1 lueteltujen tietojen erityinen muoto ja hallintamenettely seuraavasti:

a)

yhden vaihtoehdon valinta tai monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta

b)

merkkijono tai etukäteen määritetty merkkijono

c)

hakasulkeissa oleva numero.

3.3.3   Kaikki infrastruktuurirekisterin parametrit ovat pakollisia, jollei taulukossa toisin määrätä. Kaikki parametrien kannalta olennaiset tiedot ovat taulukossa.

Taulukko

Tietojen kirjaaminen infrastruktuurirekisteriin

Numero

Otsikko

Tietojen esitystapa

Määritelmä

Lisätietoja

1

JÄSENVALTIO

 

1.1

RATAOSUUS

 

1.1.0.0.0

Yleiset tiedot

 

1.1.0.0.0.1

Rataverkon haltijan koodi

[NNNN]

Rataverkon haltijalla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin tai sen osan rakentamisesta ja ylläpidosta.

 

1.1.0.0.0.2

Kansallinen radan tunniste

Merkkijono

Radan yksilöllinen tunniste tai radan yksilöllinen numero jäsenvaltiossa.

 

1.1.0.0.0.3

Toiminnallinen piste rataosuuden alkupäässä

Etukäteen määritetty merkkijono

Rataosuuden alkupään toiminnallisen pisteen yksilöllinen tunniste (kilometrit lisääntyvät rataosuuden alkupään toiminnallisesta pisteestä rataosuuden loppupään toiminnalliseen pisteeseen).

 

1.1.0.0.0.4

Toiminnallinen piste rataosuuden loppupäässä

Etukäteen määritetty merkkijono

Rataosuuden loppupään toiminnallisen pisteen yksilöllinen tunniste (kilometrit lisääntyvät rataosuuden alkupään toiminnallisesta pisteestä rataosuuden loppupään toiminnalliseen pisteeseen).

 

1.1.0.0.0.5

Rataosuuden pituus

Etukäteen määritetty merkkijono

Rataosuuden alku- ja loppupään toiminnallisten pisteiden välinen pituus.

 

1.1.0.0.0.6

Rataosuuden luonne

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Säännöllinen rataosuus/linkki

Rataosuuden tyyppi, joka ilmaisee esitettyjen tietojen koon, joka riippuu siitä, yhdistääkö rataosuus suuren solmukohdan jakamisen perusteella syntyneet useat toiminnalliset pisteet vai ei.

 

1.1.1

KULKURAIDE

 

1.1.1.0.0

Yleiset tiedot

 

1.1.1.0.0.1

Raiteen tunniste

Merkkijono

Raiteen yksilöllinen tunniste tai raiteen yksilöllinen numero rataosuudella

 

1.1.1.0.0.2

Normaali kulkusuunta

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

N/O/B

Normaali kulkusuunta on

sama kuin rataosuuden alku- ja loppupään mukaan määritetty suunta

rataosuuden alku- ja loppupään mukaan määritettyyn suuntaan nähden vastakkainen suunta

molemmat suunnat.

N— sama suunta kuin rataosuudella

O— rataosuuteen nähden vastakkainen suunta

B— molemmat suunnat N ja O

1.1.1.1

Infrastruktuuriosajärjestelmä

Tämän ryhmän parametrit eivät ole pakollisia, jos kohdassa 1.1.0.0.0.6 valitaan ”linkki”

1.1.1.1.1

Raiteen tarkastusilmoitukset

 

1.1.1.1.1.1

EY:n ilmoitus raiteen tarkastamisesta (INF)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti (1).

Ilmoita, onko EY:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.1.1.2

EI:n ilmoitus raiteen (2) koekäytöstä (INF)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

Ilmoita, onko EI:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.1.2

Suorituskykyparametrit

 

1.1.1.1.2.1

Raiteen TEN-luokitus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Osa kattavasta TEN-T-verkosta/Osa tavaraliikenteen TEN-T-ydinverkosta/Osa matkustajaliikenteen TEN-T-ydinverkosta/Off-TEN

Ilmaisee sen Euroopan laajuisen verkon osan, johon rata kuuluu.

 

1.1.1.1.2.2

Ratatyyppi

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

Radan luokittelu infrastruktuurin YTE:n mukaisesti

Ilmoita, sisältyykö raide YTE:n tekniseen soveltamisalaan: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.1.2.3

Tavaraliikennekäytävän osa

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Rein–Alpit-tavaraliikennekäytävä (RFC 1)/Pohjanmeri–Välimeri-tavaraliikennekäytävä (RFC 2)/Skandinavia–Välimeri-tavaraliikennekäytävä (RFC 3)/Atlantin alueen tavaraliikennekäytävä (RFC 4)/Itämeri–Adrianmeri-tavaraliikennekäytävä (RFC 5)/Välimeren tavaraliikennekäytävä (RFC 6)/Itäisen Välimeren tavaraliikennekäytävä (RFC 7)/Pohjanmeri–Itämeri-tavaraliikennekäytävä (RFC 8)/Tšekki–Slovakia-tavaraliikennekäytävä (RFC 9)

Ilmaisee, onko rata määritetty tavaraliikennekäytäväksi.

Ilmoita, onko raide määritetty tavaraliikennekäytäväksi: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.1.2.4

Kuormituskapasiteetti

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

Ratatyypin ja raiteen heikoimman kohdan nopeuden yhdistelmä

 

1.1.1.1.2.5

Suurin sallittu nopeus

[NNN]

Infrastruktuuri-, energia- sekä ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien ominaisuuksista riippuva suurin nimellinen käyttönopeus radalla ilmaistuna kilometreinä tunnissa.

 

1.1.1.1.2.6

Lämpötilan vaihteluväli

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

 

T1 (– 25–+ 40)

 

T2 (– 40–+ 35)

 

T3 (– 25–+ 45)

 

Tx (– 40–+ 50)

Lämpötilan vaihteluväli eurooppalaisen standardin mukaisesti, rajoittamaton pääsy radalle.

 

1.1.1.1.2.7

Enimmäiskorkeus

[+/–][NNNN]

Rataosuuden korkeimman kohdan korkeus meren pinnasta verrattuna NAP:hen (Normaal Amsterdams Peil).

 

1.1.1.1.2.8

Ankarien sääolojen esiintyminen

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Radan sääolot ovat eurooppalaisen standardin mukaisesti ankarat tai normaalit

 

1.1.1.1.3

Radan malli

 

1.1.1.1.3.1

Yhteentoimiva ulottuma

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

GA/GB,/GC/G1/ DE3/ S/IRL1/ei mitään

Ulottumat GA, GB, GC, G1, DE3, S ja IRL1, sellaisina kuin ne määritellään eurooppalaisessa standardissa.

 

1.1.1.1.3.2

Monikansalliset ulottumat

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

G2/GB1/GB2/ei mitään

Monenvälinen tai kansainvälinen ulottuma, lukuun ottamatta ulottumia GA, GB, GC, G1, DE3, S ja IRL1, sellaisina kuin ne määritellään eurooppalaisessa standardissa.

Pakollinen, jos kohdassa 1.1.1.1.3.1 valitaan vastaus ”ei mitään”.

1.1.1.1.3.3

Kansalliset ulottumat

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

Kansallinen ulottuma, sellaisena kuin se määritellään eurooppalaisessa standardissa, tai muu paikallinen ulottuma.

Pakollinen, jos kohdassa 1.1.1.1.3.2 valitaan vastaus ”ei mitään”.

1.1.1.1.3.4

Vakiomuotoinen yhdistetyn kuljetuksen profiilinumero vaihtolavoille

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

UIC:n säännöissä määritelty koodi yhdistetylle kuljetukselle, jossa käytetään vaihtolavoja.

Ilmoita, kuuluuko raide yhdistetyn kuljetuksen reittiin: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.1.3.5

Vakiomuotoinen yhdistetyn kuljetuksen profiilinumero puoliperävaunuille

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

UIC:n säännöissä määritelty koodi yhdistetylle kuljetukselle, jossa käytetään puoliperävaunuja.

Ilmoita, kuuluuko raide yhdistetyn kuljetuksen reittiin: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.1.3.6

Kaltevuusprofiili

Etukäteen määritetty merkkijono:

[± NN.N] [NNN.NNN]

toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen

Kaltevuusarvojen sarja ja paikat, joissa kaltevuus muuttuu

 

1.1.1.1.3.7

Vaakasuoran kaarteen pienin säde

[NNNNN]

Raiteen vaakasuoran kaarteen pienin säde metreinä

 

1.1.1.1.4

Raiteen parametrit

 

1.1.1.1.4.1

Nimellinen raideleveys

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/muu

Yksi millimetreinä ilmoitettu arvo, joka ilmaisee raideleveyden.

 

1.1.1.1.4.2

Kallistuksenvajaus

[+/–] [NNN]

Suurin kallistuksenvajaus ilmoitetaan millimetreinä ja lasketaan vähentämällä radalla käytetystä kallistuksesta suurempi tasapainotilan kallistus kuin mille rata on suunniteltu.

 

1.1.1.1.4.3

Kiskon kallistus

[NN]

Kulma, joka määrittelee radalle asennetun kiskon hamaran kallistuksen suhteessa kulkupintaan

 

1.1.1.1.4.4

Sepeli

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Määrittää, onko raiderakenteen pölkyissä sepeliä vai ei.

Pakollinen, jos sallittu raidenopeus (parametri 1.1.1.1.2.5) on vähintään 200 km/h.

1.1.1.1.5

Vaihteet ja risteykset

 

1.1.1.1.5.1

Vaihteiden ja risteysten käytönaikaisten arvojen YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Vaihteet ja risteykset pidetään YTE:ssä määritetyissä käytönaikaisissa rajoissa.

 

1.1.1.1.5.2

Pyörän vähimmäishalkaisija loivissa risteyksissä

[NNN]

Kiinteän loivan risteyksen pisin ohjaukseton osuus perustuu pyörän käytönaikaiseen vähimmäishalkaisijaan millimetreinä ilmaistuna.

 

1.1.1.1.6

Raiteen kuormitettavuus

 

1.1.1.1.6.1

Junan suurin hidastuvuus

[N.N]

Raiteen pitkittäisvastuksen raja ilmoitetaan junan suurimpana sallittuna hidastuvuutena ja ilmaistaan metreinä sekunnin neliötä kohden.

Ilmoita, sisältyykö raide TSI:n maantieteelliseen soveltamisalaan: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.1.6.2

Pyörrevirtajarrujen käyttö

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Sallittu/sallittu tietyin edellytyksin/sallittu vain hätäjarrutuksessa/sallittu vain hätäjarrutuksessa tarkoitetuin edellytyksin/ei sallittu

Ilmaisee pyörrevirtajarrujen käytön rajoitukset.

 

1.1.1.1.6.3

Magneettijarrujen käyttö

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Sallittu /

sallittu tietyin edellytyksin /

sallittu vain hätäjarrutuksessa tarkoitetuin edellytyksin /

sallittu vain hätäjarrutuksessa /

ei sallittu

Ilmaisee magneettijarrujen käytön rajoitukset.

 

1.1.1.1.7

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 

1.1.1.1.7.1

Laipan voitelun käyttö

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko kalustoyksikössä olevan laipan voitelulaitteen käyttö kielletty.

 

1.1.1.1.7.2

Tasoristeykset

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko rataosuudella tasoristeyksiä.

 

1.1.1.1.7.3

Kiihdytys sallittu tasoristeyksessä

[N.N]

Lähellä tasoristeystä pysähtyvän junan kiihdytykselle asetettu raja ilmaistuna metreinä sekunnin neliötä kohden.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.1.7.2 osalta vaihtoehto ”Y”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.1.8

Tunneli

 

1.1.1.1.8.1

Rataverkon haltijan koodi

[NNNN]

Rataverkon haltijalla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin tai sen osan rakentamisesta ja ylläpidosta.

 

1.1.1.1.8.2

Tunnelin tunniste

Merkkijono

Tunnelin yksilöllinen tunniste tai yksilöllinen numero jäsenvaltiossa

 

1.1.1.1.8.3

Tunnelin alkupää

Etukäteen määritetty merkkijono:

[Leveyspiiri (NN.NNNN) + Pituuspiiri (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Maantieteelliset koordinaatit desimaaliasteina sekä radan kilometrimäärä tunnelin alussa.

 

1.1.1.1.8.4

Tunnelin loppupää

Etukäteen määritetty merkkijono:

[Leveyspiiri (NN.NNNN) + Pituuspiiri (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Maantieteelliset koordinaatit desimaaliasteina sekä radan kilometrimäärä tunnelin lopussa.

 

1.1.1.1.8.5

EY:n ilmoitus tunnelin tarkastamisesta (SRT)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti (1).

Ilmoita, onko EY:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.1.8.6

EI:n ilmoitus tunnelin (2) koekäytöstä (SRT)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

Ilmoita, onko EI:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.1.8.7

Tunnelin pituus

[NNNNN]

Tunnelin pituus metreinä suulta suulle.

Pakollinen vain, jos tunnelin pituus on vähintään 100 metriä

1.1.1.1.8.8

Poikkileikkauksen pinta-ala

[NNN]

Tunnelin poikkileikkauksen pienin pinta-ala neliömetreinä.

 

1.1.1.1.8.9

Hätäsuunnitelma

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko hätäsuunnitelma olemassa.

 

1.1.1.1.8.10

Vaadittu liikkuvan kaluston paloturvallisuusluokka

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

A/B/ei mitään

Määritys sille, kuinka matkustajajuna, jossa on syttynyt tulipalo, jatkaa kulkuaan tietyn ajan.

Ilmoita, onko tunneli alle kilometrin pituinen: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.1.8.11

Vaadittu liikkuvan kaluston kansallinen paloturvallisuusluokka

Merkkijono

Määritys sille, kuinka matkustajajuna, jossa on syttynyt tulipalo, jatkaa kulkuaan tietyn ajan.

Pakollinen vain, jos kohdan 1.1.1.1.8.10 parametriksi valitaan ”ei mitään”

Ilmoita, onko asiaan kuuluvia kansallisia sääntöjä olemassa: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2

Energiaosajärjestelmä

Tämän ryhmän parametrit eivät ole pakollisia, jos kohdan 1.1.0.0.0.6 osalta valitaan ”linkki”

1.1.1.2.1

Raiteen tarkastusilmoitukset

 

1.1.1.2.1.1

EY:n ilmoitus raiteen tarkastamisesta (ENE)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti (1).

Ilmoita, onko EY:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.1.2

EI:n ilmoitus raiteen (2) koekäytöstä (ENE)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

Ilmoita, onko EI:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.2

Ajojohdinjärjestelmä

 

1.1.1.2.2.1.1

Ajojohdinjärjestelmän tyyppi

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Ajojohdin

Kolmas kisko

Neljäs kisko

Sähköistämätön

Ilmaisee ajojohdinjärjestelmän tyypin.

 

1.1.1.2.2.1.2

Energiansyöttöjärjestelmä (jännite ja taajuus)

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

 

AC 25 kV–50 Hz /

 

AC 15 kV–16,7 Hz /

 

DC 3 kV /

 

DC 1,5 kV /

 

DC (erityistapaus FR) /

 

DC 750V /

 

DC 650V /

 

DC 600V /

 

muu

Ilmaisee raiteen syöttöjärjestelmän (nimellisjännite ja -taajuus)

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”sähköistämätön”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.2.2.2

Junan huippuvirta

[NNNN]

Ilmaisee junan suurimman sallitun ajovirran ampeereina.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”sähköistämätön”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.2.2.3

Enimmäisvirta virroitinta kohden junan seistessä

[NNN]

Ilmaisee tasavirtajärjestelmien suurimman sallitun virran junan seistessä ampeereina.

Ilmoita, valitaanko kohdan 1.1.1.2.2.1.1 osalta ”ajojohdin” ja valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.2 syöttöjärjestelmäksi tasavirtajärjestelmä: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.2.4

Regeneratiivisen jarrun lupa

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko regeneratiivisen jarrun käyttö sallittu vai ei.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”sähköistämätön”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.2.2.5

Ajolangan enimmäiskorkeus

[N.NN]

Ilmaisee ajolangan enimmäiskorkeuden metreinä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”ajojohdin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.2.6

Ajolangan vähimmäiskorkeus

[N.NN]

Ilmaisee ajolangan vähimmäiskorkeuden metreinä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”ajojohdin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.3

Virroitin

 

1.1.1.2.3.1

Hyväksytty YTE:n mukainen virroittimen kelkka

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

 

1 950 mm (tyyppi 1) /

 

1 600 mm (EP) /

 

2 000 mm — 2 260 mm /

 

ei mitään

Ilmaisee YTE:n mukaiset virroittimen kelkat, joiden käyttö on sallittu.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”ajojohdin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.3.2

Hyväksytyt muut virroittimen kelkat

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

Ilmaisee virroittimen kelkat, joiden käyttö on sallittu

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”ajojohdin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.3.3

Ylös nostettujen virroittimien määrää ja niiden välistä etäisyyttä koskevat vaatimukset tietyllä nopeudella

Etukäteen määritetty merkkijono:

[N] [NNN] [NNN]

Ilmaisee junaa kohden sallitun ylös nostettujen virroittimien enimmäismäärän ja virroittimien kelkkojen vähimmäisetäisyyden keskilinjasta keskilinjaan metreinä tietyllä nopeudella.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”ajojohdin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.3.4

Sallittu liukuhiilen materiaali

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

Ilmaisee, mitä liukuhiilen materiaaleja on sallittua käyttää.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”ajojohdin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.4

Ajojohtimen erotusjaksot

 

1.1.1.2.4.1.1

Vaiheen erotus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee vaiheen erotuksen olemassaolon ja vaadittavat tiedot.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”ajojohdin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.4.1.2

Vaiheen erotuksen tiedot

Etukäteen määritetty merkkijono:

pituus [NNN] + sammutuskytkin [K/E] + alempi virroitin [K/E]

Ilmaisee vaiheen erotuksen useat vaadittavat tiedot

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.4.1.1 osalta vaihtoehto ”Y”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.4.2.1

Järjestelmän erotus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee järjestelmän erotuksen olemassaolon

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”ajojohdin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.4.2.2

Järjestelmän erotuksen tiedot

Etukäteen määritetty merkkijono:

pituus [NNN] + sammutuskytkin [Y/N] + alempi virroitin [Y/N] + muuta syöttöjärjestelmää [Y/N]

Ilmaisee järjestelmän erotuksen useat vaadittavat tiedot

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.4.2.1 osalta vaihtoehto ”Y”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.5

Liikkuvaa kalustoa koskevat vaatimukset

 

1.1.1.2.5.1

Vaatimus virransyötön rajoituksesta kalustoyksikössä

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, vaaditaanko kalustoyksiköissä virransyötön rajoitustoimintoa.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”sähköistämätön”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.2.5.2

Sallittu kosketusvoima

Merkkijono

Ilmaisee sallitun kosketusvoiman newtoneina ilmaistuna.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”sähköistämätön”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

Voima ilmoitetaan joko newtoneina ilmaistuna staattisen voiman ja enimmäisvoiman arvona tai nopeuden toimintayhtälönä.

1.1.1.2.5.3

Vaatimus automaattisesta alaslaskulaitteesta

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, vaaditaanko kalustoyksikössä automaattista alaslaskulaitetta.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.2.2.1.1 osalta vaihtoehto ”sähköistämätön”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Tämän ryhmän parametrit eivät ole pakollisia, jos kohdan 1.1.0.0.0.6 osalta valitaan ”linkki”

1.1.1.3.1

Raiteen tarkastusilmoitukset

 

1.1.1.3.1.1

EY:n ilmoitus raiteen tarkastamisesta (CCS)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti (1).

Ilmoita, onko EY:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.2

YTE:n mukainen junaturvajärjestelmä (ETCS)

 

1.1.1.3.2.1

ETCS-taso

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

N/1/2/3

Radanvarren laitteisiin liittyvät ERTMS-/ETCS-sovellustasot.

 

1.1.1.3.2.2

ETCS-perustaso

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

esiperustaso 2/perustaso 2/perustaso 3

Radanvarteen asennettu ETCS-perustaso

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.2.1 osalta vaihtoehto ”N”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.3.2.3

Radalle pääsemiseksi tarvittava ETCS-lisäajotieto

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, vaaditaanko radalle pääsyyn lisäajotieto turvallisuussyistä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.2.1 osalta vaihtoehto ”N”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.3.2.4

Lisäajotiedolla varustettu ETCS-radanvarsilaitteisto

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

ei mitään/silmukka/GSM-R/silmukka & GSM-R

Tieto radanvarteen asennetusta laitteistoista, joka kykenee välittämään lisäajotietoa silmukan kautta tai GSM-R:llä tason 1 laitteisiin.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.2.1 osalta vaihtoehto ”N”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.3.2.5

Kansallinen ETCS-sovellus otettu käyttöön

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, siirretäänkö kansallisiin sovelluksiin tietoa raiteen ja junan välillä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.2.1 osalta vaihtoehto ”N”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.3.2.6

Käyttörajoitukset tai -ehdot

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko ohjausta, hallintaa ja merkinantoa (CCS) koskevien YTE:n vaatimusten osittaisesta täyttämisestä johtuvia rajoituksia tai ehtoja olemassa.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.2.1 osalta vaihtoehto ”N”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.3.2.7

Valinnaiset ETCS-toiminnot

Merkkijono

Valinnaiset ETCS-toiminnot, jotka saattavat parantaa rataliikennettä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.2.1 osalta vaihtoehto ”N”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.3.3

YTE:n mukainen radio (GSM-R)

 

1.1.1.3.3.1

GSM-R-versio

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

ei mitään/perusversiota 0 edeltävä versio/perusversio 0 r3/perusversio 0 r4

Radanvarteen asennetun GSM-R:n FRS- ja SRS-versionumero.

 

1.1.1.3.3.2

Aktiivisten GSM-R-mobiililaitteiden (EDOR) suositeltu määrä kalustoyksikössä ETCS-tasolla 2

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

0/1/2

Junan sujuvaan liikennöintiin tarvittava ETCS-tiedonsiirtoon tarkoitettujen mobiililaitteiden määrä. Tämä liittyy viestintäjaksojen radiosuojastuskeskuskäsittelyyn. Ei turvallisuuden kannalta ratkaiseva eikä yhteentoimivuuden kannalta olennainen asia.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.3.1 osalta vaihtoehto ”ei mitään” ja onko ERTMS-taso 2 asennettu: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.3.3.3

Valinnaiset GSM-R-toiminnot

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Valinnaisten GSM-R-toimintojen käyttö, joka saattaa parantaa rataliikennettä. Ne on tarkoitettu vain tiedoksi, eivätkä ne ole verkkoon pääsyn kriteerejä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.3.1 osalta vaihtoehto ”ei mitään”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.3.4

YTE:n vaatimukset täysin täyttävä junanilmaisujärjestelmä

 

1.1.1.3.4.1

YTE:n vaatimukset täysin täyttävä junanilmaisujärjestelmä:

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko ohjausta, hallintaa ja merkinantoa (CCS) koskevat YTE:n vaatimukset täysin täyttävä junanilmaisujärjestelmä asennettu.

 

1.1.1.3.5

Junaturvajärjestelmät

 

1.1.1.3.5.1

Asennetut muut junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmät

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko radanvarteen asennettu muita junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmiä normaalissa käytössä.

Pakollinen vain, jos kohdan 1.1.1.3.2.1 osalta valitaan vaihtoehto ”N”

1.1.1.3.5.2

Tarve useammalle kuin yhdelle kalustoyksikköön vaaditulle junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmälle

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, vaaditaanko kalustoyksikköön useampi kuin yksi ja samanaikaisesti aktiivinen junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmä.

Pakollinen vain, jos kohdan 1.1.1.3.2.1 osalta valitaan vaihtoehto ”N”

1.1.1.3.6

Muut radiojärjestelmät

 

1.1.1.3.6.1

Asennetut muut radiojärjestelmät

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko radanvarteen asennettu muita radiojärjestelmiä normaalissa käytössä

Pakollinen vain, jos kohdan 1.1.1.3.3.1 osalta valitaan vaihtoehto ”ei mitään” Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.3.7

YTE:n vaatimukset osittain täyttävät junanilmaisujärjestelmät

 

1.1.1.3.7.1

Junanilmaisujärjestelmän tyyppi

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

raidevirtapiiri/pyöräntunnistin/silmukka

Ilmaisee asennettujen junanilmaisujärjestelmien tyypit.

 

1.1.1.3.7.2.1

Kahden peräkkäisen akselin suurimman sallitun etäisyyden YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, onko vaadittu etäisyys YTE:n mukainen.

 

1.1.1.3.7.2.2

Kahden peräkkäisen akselin suurin sallittu etäisyys, jos YTE:n vaatimukset eivät täyty

[NNNNN]

Ilmaisee kahden peräkkäisen akselin suurimman sallitun etäisyyden millimetreinä, jos YTE:n vaatimukset eivät täyty

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.2.1 osalta vaihtoehto ”ei täytä YTE:n vaatimuksia”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.3

Kahden peräkkäisen akselin pienin sallittu etäisyys

[NNNN]

Etäisyys ilmoitetaan millimetreinä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.4

Ensimmäisen ja viimeisen akselin pienin sallittu etäisyys

[NNNNN]

Etäisyys ilmoitetaan millimetreinä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”raidevirtapiiri”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.5

Junan pään ja ensimmäisen akselin suurin sallittu etäisyys

[NNNN]

Ilmaisee junan pään ja ensimmäisen akselin suurimman sallitun, kalustoyksikön tai junan molempiin päihin (etu- ja loppupää) sovellettavan etäisyyden millimetreinä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin” tai ”raidevirtapiiri”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.6

Kehän pienin sallittu leveys

[NNN]

Ilmaisee leveyden millimetreinä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.7

Pyörän pienin sallittu halkaisija

[NNN]

Ilmaisee pyörän halkaisijan millimetreinä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.8

Laipan pienin sallittu paksuus

[NN.N]

Ilmaisee laipan paksuuden millimetreinä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.9

Laipan pienin sallittu korkeus

[NN.N]

Ilmaisee laipan korkeuden millimetreinä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.10

Laipan suurin sallittu korkeus

[NN.N]

Ilmaisee laipan korkeuden millimetreinä.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.11

Pienin sallittu akselipaino

[N.N]

Ilmaisee kuormituksen tonneina.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin” tai ”raidevirtapiiri”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.12

Pyörien ympärillä olevaa metallitonta tilaa koskevien sääntöjen YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, täyttävätkö säännöt YTE:n vaatimukset.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.13

Kalustoyksikön metallirakennetta koskevien sääntöjen YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, täyttävätkö säännöt YTE:n vaatimukset.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”silmukka”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.14

Pyörän materiaalin ferromagneettisia ominaisuuksia koskevan vaatimuksen YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, täyttävätkö säännöt YTE:n vaatimukset.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.15.1

Vastakkaisten pyörien suurimman sallitun impedanssin YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, täyttävätkö säännöt YTE:n vaatimukset.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”raidevirtapiiri”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.15.2

YTE:n vaatimuksia vastaamattomien vastakkaisten pyörien suurin sallittu impedanssi

[N.NNN]

Ohmeina ilmoitetun suurimman sallitun impedanssin arvo, kun YTE:n vaatimukset eivät täyty

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.15.1 osalta vaihtoehto ”ei täytä YTE:n vaatimuksia”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.16

Hiekoituksen YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, täyttävätkö säännöt YTE:n vaatimukset.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”raidevirtapiiri” ja parametrin 1.1.1.3.7.18 osalta vaihtoehto ”Y”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.17

Suurin hiekoitusteho

[NNNNN]

Hiekoitustehon suurin radalla hyväksytty arvo 30 sekunnin ajan grammoina

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.16 osalta vaihtoehto ”ei täytä YTE:n vaatimuksia”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.18

Vaatimus kuljettajan mahdollisuudesta ohittaa hiekoitus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, vaaditaanko kuljettajan mahdollisuutta aktivoida tai deaktivoida hiekoituslaitteita rataverkon haltijan ohjeiden mukaisesti.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”raidevirtapiiri”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.19

Hiekkaominaisuuksia koskevien sääntöjen YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, täyttävätkö säännöt YTE:n vaatimukset.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”raidevirtapiiri”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.20

Kalustoyksikössä olevan laipan voitelua koskevat säännöt

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko laipan voitelun aktivointia tai deaktivointia koskevat säännöt olemassa.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”raidevirtapiiri”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.21

Komposiittimateriaalista valmistettujen jarruantureiden käyttöä koskevien sääntöjen YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, täyttävätkö säännöt YTE:n vaatimukset.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”raidevirtapiiri”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.22

Vaihtotyön kalustoyksiköitä koskevien sääntöjen YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, täyttävätkö säännöt YTE:n vaatimukset.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”raidevirtapiiri”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.7.23

Vaihtotyön impedanssiin vaikuttavien liikkuvan kaluston ominaisuuksien yhdistelmää koskevien sääntöjen YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, täyttävätkö säännöt YTE:n vaatimukset.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”raidevirtapiiri”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.8

Siirtyminen järjestelmästä toiseen

 

1.1.1.3.8.1

Eri turva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmien välisen vaihdon mahdollisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko eri järjestelmien välinen vaihto mahdollinen ajon aikana

Ilmoita, onko eri järjestelmiä vähintään kaksi: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.8.2

Eri radiojärjestelmien välisen vaihdon mahdollisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko eri radiojärjestelmien välinen vaihto mahdollinen ilman viestintäjärjestelmää ajon aikana

Ilmoita, onko eri radiojärjestelmiä vähintään kaksi: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.9

Sähkömagneettisiin häiriöihin liittyvät parametrit

 

1.1.1.3.9.1

Kalustoyksikön lähettämiä sähkömagneettisia kenttiä koskevat säännöt ja niiden YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

ei mitään/YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, onko sääntöjä olemassa ja täyttävätkö ne YTE:n vaatimukset.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.9.2

Kalustoyksikön ajovirran yliaaltorajat ja niiden YTE:n mukaisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

ei mitään/YTE:n mukainen/ei ole YTE:n mukainen

Ilmaisee, onko sääntöjä olemassa ja täyttävätkö ne YTE:n vaatimukset.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.7.1 osalta vaihtoehto ”pyöräntunnistin” tai ”raidevirtapiiri”: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.1.1.3.10

Radanvarren järjestelmä häiriö- ja vajaatoimintatilanteen varalta

 

1.1.1.3.10.1

ETCS-taso häiriö- ja vajaatoimintatilanteen varalta

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

ei mitään/1/2/3

Radanvarren laitteisiin liittyvä ERTMS-/ETCS-sovellustaso.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.2.1 osalta vaihtoehto ”N”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.1.1.3.10.2

Muut junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmät häiriö- ja vajaatoimintatilanteen varalta

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko häiriö- ja vajaatoimintatilanteen varalta olemassa muuta järjestelmää kuin ETCS.

Pakollinen, jos parametrin 1.1.1.3.10.1 osalta valitaan vaihtoehto ”ei mitään”:

1.1.1.3.11

Jarruihin liittyvät parametrit

 

1.1.1.3.11.1

Vaadittu enimmäisjarrutusetäisyys

[NNNN]

Junan jarrutusetäisyyden enimmäisarvo [metreinä] ilmoitetaan radan enimmäisnopeuden mukaan.

 

1.1.1.3.12

Muut ohjaukseen, hallintaan ja merkinantoon liittyvät parametrit

 

1.1.1.3.12.1

Kallistuksen tuki

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, tukeeko ETCS kallistustoimintoja.

Ilmoita, valitaanko parametrin 1.1.1.3.2.1 osalta vaihtoehto ”N”: Y/N

Jos vastaus on N, anna tiedot.

1.2

TOIMINNALLINEN PISTE

 

1.2.0.0.0

Yleiset tiedot

 

1.2.0.0.0.1

Toiminnallisen pisteen nimi

Merkkijono

Nimi liittyy tavallisesti kaupunkiin tai kylään tai liikenteenvalvontatarkoitukseen.

 

1.2.0.0.0.2

Toiminnallisen pisteen yksilöllinen tunniste

Etukäteen määritetty merkkijono:

[AA+AAAAA]

Maakoodin ja toiminnallisen pisteen alfanumeerisen koodin muodostama koodi.

 

1.2.0.0.0.3

Toiminnallisen pisteen sekä henkilö- ja tavaraliikenteen telemaattisten sovellusten ensisijainen koodi

Etukäteen määritetty merkkijono:

[AANNNNN]

Henkilö- ja tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia varten kehitetty koodi.

 

1.2.0.0.0.4

Toiminnallisen pisteen tyyppi

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

Pääasiallisten toiminnallisten tehtävien mukainen paikan tyyppi.

 

1.2.0.0.0.5

Toiminnallisen pisteen maantieteellinen sijainti

Etukäteen määritetty merkkijono:

[Leveyspiiri (NN.NNNN) + Pituuspiiri (± NN.NNNN)

Toiminnallisen pisteen keskipisteen mukaan normaalisti annettavat maantieteelliset koordinaatit desimaaliasteina.

 

1.2.0.0.0.6

Toiminnallisen pisteen rautatie sijainti

Etukäteen määritetty merkkijono:

[NNNN.NNN] + [merkkijono]

Toiminnallisen pisteen sijainnin määrittävään radan tunnisteeseen liittyvä kilometrimäärä. Tämä on normaalisti toiminnallisen pisteen keskellä.

 

1.2.1

KULKURAIDE

 

1.2.1.0.0

Yleiset tiedot

 

1.2.1.0.0.1

Rataverkon haltijan koodi

[NNNN]

Rataverkon haltijalla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin tai sen osan rakentamisesta ja ylläpidosta.

 

1.2.1.0.0.2

Raiteen tunniste

Merkkijono

Raiteen yksilöllinen tunniste tai raiteen yksilöllinen numero toiminnallisessa pisteessä.

 

1.2.1.0.1

Raiteen tarkastusilmoitukset

 

1.2.1.0.1.1

EY:n ilmoitus raiteen tarkastamisesta (INF)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti (1).

Ilmoita, onko EY:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.1.0.1.2

EI:n ilmoitus raiteen (2) koekäytöstä (INF)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

Ilmoita, onko EI:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.1.0.2

Suorituskykyparametrit

 

1.2.1.0.2.1

Raiteen TEN-luokitus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Osa kattavasta TEN-T-verkosta/Osa tavaraliikenteen TEN-T-ydinverkosta/Osa matkustajaliikenteen TEN-T-ydinverkosta/Off-TEN

Ilmaisee sen Euroopan laajuisen verkon osan, johon rata kuuluu.

 

1.2.1.0.2.2

Ratatyyppi:

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

Radan luokittelu infrastruktuurin YTE:n mukaisesti

Ilmoita, sisältyykö raide YTE:n tekniseen soveltamisalaan: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.1.0.2.3

Tavaraliikennekäytävän osa

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

Ilmaisee, onko rata määritetty tavaraliikennekäytäväksi.

Ilmoita, onko raide määritetty tavaraliikennekäytäväksi: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.1.0.3

Radan malli

 

1.2.1.0.3.1

Yhteentoimiva ulottuma

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

GA/GB,/GC/G1/ DE3/ S/IRL1/ei mitään

Ulottumat GA, GB, GC, G1, DE3, S ja IRL1, sellaisina kuin ne määritellään eurooppalaisessa standardissa.

 

1.2.1.0.3.2

Monikansalliset ulottumat:

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

G2/GB1/GB2/ei mitään

Monenvälinen tai kansainvälinen ulottuma, lukuun ottamatta ulottumia GA, GB, GC, G1, DE3, S ja IRL1, sellaisina kuin ne määritellään eurooppalaisessa standardissa.

Pakollinen vain, jos parametrin 1.1.1.1.3.1 osalta valitaan vaihtoehto ”ei mitään”.

1.2.1.0.3.3

Kansalliset ulottumat

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta

Kansallinen ulottuma, sellaisena kuin se määritellään eurooppalaisessa standardissa, tai muu paikallinen ulottuma.

Pakollinen vain, jos parametrin 1.1.1.1.3.2 osalta valitaan vaihtoehto ”ei mitään”.

1.2.1.0.4

Raiteen parametrit

 

1.2.1.0.4.1

Nimellinen raideleveys

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/muu

Yksi millimetreinä ilmoitettu arvo, joka ilmaisee raideleveyden.

 

1.2.1.0.5

Tunneli

 

1.2.1.0.5.1

Rataverkon haltijan koodi

[NNNN]

Rataverkon haltijalla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin tai sen osan rakentamisesta ja ylläpidosta.

 

1.2.1.0.5.2

Tunnelin tunniste

Merkkijono

Tunnelin yksilöllinen tunniste tai tunnelin yksilöllinen numero jäsenvaltiossa.

 

1.2.1.0.5.3

EY:n ilmoitus tunnelin tarkastamisesta (SRT)

Merkkijono

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti (1).

Ilmoita, onko EY:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.1.0.5.4

EI:n ilmoitus tunnelin (2) koekäytöstä (SRT)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

Ilmoita, onko EI:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.1.0.5.5

Tunnelin pituus

[NNNNN]

Tunnelin pituus metreinä suulta suulle.

Pakollinen vain, jos tunnelin pituus on vähintään 100 metriä

1.2.1.0.5.6

Hätäsuunnitelma

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko hätäsuunnitelma olemassa.

 

1.2.1.0.5.7

Vaadittu liikkuvan kaluston paloturvallisuusluokka

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

A/B/ei mitään

Määritys sille, kuinka matkustajajuna, jossa on syttynyt tulipalo, jatkaa kulkuaan tietyn ajan.

Ilmoita, onko tunnelin pituus vähintään yksi kilometri: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.1.0.5.8

Vaadittu liikkuvan kaluston kansallinen paloturvallisuusluokka

Merkkijono

Määritys sille, kuinka matkustajajuna, jossa on syttynyt tulipalo, jatkaa kulkuaan tietyn ajan kansallisten sääntöjen mukaisesti, jos sellaisia on

Ilmoita, onko asiaan kuuluvia kansallisia sääntöjä olemassa: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.1.0.6

Laituri

 

1.2.1.0.6.1

Rataverkon haltijan koodi

[NNNN]

Rataverkon haltijalla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin tai sen osan rakentamisesta ja ylläpidosta.

 

1.2.1.0.6.2

Laiturin tunniste

Merkkijono

Laiturin yksilöllinen tunniste tai laiturin yksilöllinen numero toiminnallisessa pisteessä.

 

1.2.1.0.6.3

Laiturin TEN-luokitus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Osa kattavasta TEN-T-verkosta/Osa tavaraliikenteen TEN-T-ydinverkosta/Osa matkustajaliikenteen TEN-T-ydinverkosta/Off-TEN

Ilmaisee sen Euroopan laajuisen verkon osan, johon laituri kuuluu.

 

1.2.1.0.6.4

Laiturin hyötypituus

[NNNN]

Sen laiturin osan suurin yhtenäinen pituus (ilmaistaan metreinä), jonka vieressä junan on tarkoitus olla pysähdyksissä normaaleissa oloissa, jotta matkustajat voivat nousta junaan ja poistua junasta. Junan pysähtymisen vaatima toleranssi on otettava huomioon.

 

1.2.1.0.6.5

Laiturin korkeus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

250/280/550/760/300–380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/muu

Laiturin yläpinnan ja viereisen raiteen kulkupinnan välimatka. Se on millimetreissä ilmaistu nimellisarvo.

 

1.2.1.0.6.6

Junan lähdön valvonta

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko olemassa välineitä tai henkilökuntaa, jotta voidaan tukea junahenkilökuntaa junan lähtiessä.

 

1.2.1.0.6.7

Pääsyä helpottavien välineiden käyttöalue laiturilla

[NNNN]

Tieto junaan nousun tasosta, jolla pääsyä helpottavia välineitä voidaan käyttää.

 

1.2.2

SIVURAIDE

 

1.2.2.0.0

Yleiset tiedot

 

1.2.2.0.0.1

Rataverkon haltijan koodi

[NNNN]

Rataverkon haltijalla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin tai sen osan rakentamisesta ja ylläpidosta.

 

1.2.2.0.0.2

Sivuraiteen tunniste

Merkkijono

Sivuraiteen yksilöllinen tunniste tai sivuraiteen yksilöllinen numero toiminnallisessa pisteessä.

 

1.2.2.0.0.3

Sivuraiteen TEN-luokitus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Osa kattavasta TEN-T-verkosta/Osa tavaraliikenteen TEN-T-ydinverkosta/Osa matkustajaliikenteen TEN-T-ydinverkosta/Off-TEN

Ilmaisee sen Euroopan laajuisen verkon osan, johon laituri kuuluu.

 

1.2.2.0.1

Sivuraiteen tarkastusilmoitus

 

1.2.2.0.1.1

EY:n ilmoitus sivuraiteen tarkastamisesta (INF)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti (1).

Ilmoita, onko EY:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.2.0.1.2

EI:n ilmoitus sivuraiteen (2) koekäytöstä (INF)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

Ilmoita, onko EI:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.2.0.2

Suorituskykyparametri

 

1.2.2.0.2.1

Sivuraiteen hyötypituus

[NNNN]

Sellaisen sivuraiteen/seisontaraiteen kokonaispituus, jolle junat on turvallista pysäköidä, metreinä.

 

1.2.2.0.3

Radan malli

 

1.2.2.0.3.1

Seisontaraiteen kaltevuus

[N.N]

Seisontaraiteen kaltevuuden enimmäisarvo ilmoitettuna millimetreinä metriä kohden

Pakollinen vain, jos se ylittää YTE:n arvon

1.2.2.0.3.2

Vaakasuoran kaarteen pienin säde

[NNN]

Pienimmän vaakasuoran kaarteen säde ilmoitettuna metreinä.

Pakollinen vain, jos se jää alle YTE:n arvon

1.2.2.0.3.3

Pystysuoran kaarteen pienin säde

[NNN+NNN]

Pienimmän pystysuoran kaarteen säde ilmoitettuna metreinä.

Pakollinen vain, jos se jää alle YTE:n arvojen

1.2.2.0.4

Junan huoltoon käytettävät kiinteät laitteet

 

1.2.2.0.4.1

Käymälän tyhjennysjärjestelmä

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko käymälän tyhjennysjärjestelmää (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite) olemassa sellaisena kuin se määritellään infrastruktuurin YTE:ssä.

 

1.2.2.0.4.2

Ulkopuoliseen puhdistamiseen tarkoitetut laitteistot

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko ulkopuoliseen puhdistamiseen tarkoitettuja laitteistoja (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite) olemassa sellaisena kuin ne määritellään infrastruktuurin YTE:ssä.

 

1.2.2.0.4.3

Vedentäyttölaite

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko vedentäyttölaitetta (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite) olemassa sellaisena kuin se määritellään infrastruktuurin YTE:ssä.

 

1.2.2.0.4.4

Polttoaineen lisäämismahdollisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko polttoaineen lisäämiseen käytettävää laitetta (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite) olemassa sellaisena kuin se määritellään infrastruktuurin YTE:ssä.

 

1.2.2.0.4.5

Hiekantäyttömahdollisuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko hiekantäyttölaitetta (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite) olemassa.

 

1.2.2.0.4.6

Varavirran saatavuus

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko varavirran syöttölaitetta (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite) olemassa.

 

1.2.2.0.5

Tunneli

 

1.2.2.0.5.1

Rataverkon haltijan koodi

[NNNN]

Rataverkon haltijalla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin tai sen osan rakentamisesta ja ylläpidosta.

 

1.2.2.0.5.2

Tunnelin tunniste

Merkkijono

Tunnelin yksilöllinen tunniste tai yksilöllinen numero jäsenvaltiossa

 

1.2.2.0.5.3

EY:n ilmoitus tunnelin tarkastamisesta (SRT)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti (1).

Ilmoita, onko EY:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.2.0.5.4

EI:n ilmoitus tunnelin (2) koekäytöstä (SRT)

Etukäteen määritetty merkkijono:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

Ilmoita, onko EI:n ilmoitus julkaistu: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.2.0.5.5

Tunnelin pituus

[NNNNN]

Tunnelin pituus metreinä suulta suulle.

Pakollinen vain, jos tunnelin pituus on vähintään 100 metriä

1.2.2.0.5.6

Hätäsuunnitelma

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

Y/N

Ilmaisee, onko hätäsuunnitelma olemassa.

 

1.2.2.0.5.7

Vaadittu liikkuvan kaluston paloturvallisuusluokka

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

A/B/ei mitään

Määritys sille, kuinka matkustajajuna, jossa on syttynyt tulipalo, jatkaa kulkuaan tietyn ajan.

Ilmoita, onko tunnelin pituus vähintään yksi kilometri: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

1.2.2.0.5.8

Vaadittu liikkuvan kaluston kansallinen paloturvallisuusluokka

Merkkijono

Määritys sille, kuinka matkustajajuna, jossa on syttynyt tulipalo, jatkaa kulkuaan tietyn ajan kansallisten sääntöjen mukaisesti, jos sellaisia on.

Pakollinen vain, jos parametrin 1.1.1.1.8.10 osalta valitaan vaihtoehto ”ei mitään”.

Ilmoita, onko asiaan kuuluvia kansallisia sääntöjä olemassa: Y/N

Jos vastaus on Y, anna tiedot.

4.   KORKEAN TASON JÄRJESTELMÄN ESITTELY

4.1   Infrastruktuurirekisterijärjestelmä

Infrastruktuurirekisterijärjestelmän rakenne esitellään kuvassa.

Kuva

Infrastruktuurirekisterijärjestelmä

Image

4.2   Yhteisen käyttöliittymän hallinnointi

Yhteinen käyttöliittymä on viraston perustama, hallinnoima ja ylläpitämä verkkopohjainen sovellus.

Viraston on asetettava kansallisten rekisteröintielinten saataville seuraavat tiedostot ja asiakirjat, joita käytetään infrastruktuurirekisterien perustamiseen ja yhteen liittämiseen yhteisen käyttöliittymän kanssa:

käyttöopas

tiedonsiirtotiedostojen rakennetta koskeva eritelmä.

Viraston on asetettava infrastruktuurirekisterin käyttäjien saataville soveltamisohjeet, joissa kuvataan käyttöliittymän toimintojen ja apuohjelmien lisäksi, kuinka kunkin jäsenvaltion infrastruktuurirekisterit liitetään käyttöliittymään. Soveltamisohjeet saatetaan tarvittaessa ajan tasalle.

4.3   Yhteisen käyttöliittymän vaadittu vähimmäistoimivuus

Yhteisen käyttöliittymän on tarjottava vähintään seuraavat toiminnot:

Käytönhallinta: yhteisen käyttöliittymän järjestelmänvalvojan on kyettävä hallinnoimaan käyttäjien käyttöoikeuksia.

Tiedon tarkastaminen: yhteisen käyttöliittymän järjestelmänvalvojan on kyettävä tarkastelemaan yhteisen käyttöliittymän kaiken käyttäjätoiminnan lokeja siten, että lokit näkyvät yhteisen käyttöliittymän käyttäjien tiettynä aikana suorittamien toimintojen luettelona.

Liitettävyys ja todentaminen: yhteisen käyttöliittymän rekisteröityjen käyttäjien on kyettävä kytkeytymään yhteiseen käyttöliittymään internetin kautta ja käyttämään yhteisen käyttöliittymän toimintoja oikeuksiensa mukaisesti.

Infrastruktuurirekisteritietojen, kuten toiminnallisten pisteiden ja/tai rataosuuksien ja tiettyjen infrastruktuurirekisteriominaisuuksien, hakeminen.

Toiminnallisen pisteen tai rataosuuden valitseminen ja sen infrastruktuurirekisteritietojen tarkasteleminen: yhteisen käyttöliittymän käyttäjien on kyettävä määrittämään maantieteellinen alue karttakäyttöliittymän avulla. Yhteinen käyttöliittymä antaa saatavilla olevat käyttäjien pyytämät infrastruktuurirekisteritiedot kyseiseltä alueelta.

Tietyn alueen tiettyjen ratojen ja toiminnallisten pisteiden infrastruktuurirekisteritietojen tarkasteleminen karttakäyttöliittymän avulla.

Infrastruktuurirekisteritietojen visuaalinen havainnollistaminen digitaalisella kartalla: käyttäjien on yhteisen käyttöliittymän avulla kyettävä navigoimaan, valitsemaan kartalla kuvatun kohteen ja hakemaan kaikkia olennaisia infrastruktuurirekisteritietoja.

Kansallisen rekisteröintielimen antamien täydellisten infrastruktuurirekisteritietojen vahvistaminen, lataaminen ja vastaanottaminen.

4.4   Käyttötila

Infrastruktuurirekisterijärjestelmän yhteisessä käyttöliittymässä on kaksi pääkäyttöliittymää:

Kunkin jäsenvaltion infrastruktuurirekisteri käyttää yhtä käyttöliittymää täydellisten infrastruktuurirekisteritietojensa jäljennösten välittämiseen ja lataamiseen.

Yhteisen käyttöliittymän käyttäjät käyttävät toista käyttöliittymää luodakseen yhteyden infrastruktuurirekisterijärjestelmään ja hakeakseen infrastruktuurirekisteritietoja.

Yhteisen käyttöliittymän keskustietokantaan syötetään jäljennökset kunkin jäsenvaltion infrastruktuurirekisterissä ylläpidetyistä täydellisistä infrastruktuurirekisteritiedoista. Kansallisten rekisteröintielinten vastuulla on erityisesti luoda tiedostoja, joissa kootaan niiden infrastruktuurirekisterissä saatavilla olevat täydelliset infrastruktuurirekisteritiedot tämän liitteen taulukon eritelmien mukaisesti. Kansallisten rekisteröintielinten on tehtävä infrastruktuurirekisterissään oleviin tietoihin säännöllisiä päivityksiä vähintään kolmen kuukauden välein. Yhden päivityksen pitäisi osua samaan ajankohtaan verkkoselostuksen vuotuisen julkaisun kanssa.

Kansallisten rekisteröintielinten on ladattava yhteiseen käyttöliittymään tiedostoja toimintoa varten varatun käyttöliittymän avulla. Kansallisten rekisteröintielinten antamien tietojen vahvistamisen ja lataamisen tukena käytetään erityistä moduulia.

Yhteisen käyttöliittymän keskustietokanta saattaa kansallisten rekisteröintielinten lähettämät tiedot julkisesti saataville muuttamatta niitä.

Yhteisen käyttöliittymän perustoiminnon avulla käyttäjät voivat tehdä hakuja infrastruktuurirekisterin tiedoista.

Yhteinen käyttöliittymä pitää kirjaa kaikista kansallisten rekisteröintielinten saataville saattamista tiedoista. Kyseisiä kirjanpitotallenteita säilytetään kahden vuoden ajan tietojen poistamispäivämäärästä.

Virasto ja yhteisen käyttöliittymän järjestelmänvalvoja myöntävät käyttäjille pyynnöstä pääsyn asiakirjoihin.

Vastaukset yhteisen käyttöliittymän käyttäjien tekemiin kyselyihin annetaan 24 tunnin kuluessa kyselyn tekemisestä.

4.5   Käytettävyys

Yhteinen käyttöliittymä on käytettävissä viikon jokaisena päivänä klo 2.00 GMT–21.00 GMT kesäajan mukaan. Huollon aikana järjestelmän käyttö keskeytetään mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

Jos palveluun tulee häiriöitä viraston normaalin aukioloajan ulkopuolella, palvelun korjaamistoimenpiteet aloitetaan seuraavana viraston aukiolopäivänä.

5.   YHTEISIÄ ERITELMIÄ KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

Viraston on saatettava tämän päätöksen 3 artiklassa tarkoitettuja yhteisiä eritelmiä koskevat soveltamisohjeet saataville verkkosivuillaan. Ohjeiden tulee sisältää seuraavat tiedot:

a)

kohteet ja niitä vastaavat tiedot 3 kohdan 3 alakohdan ja taulukon mukaisesti. Kunkin kentän osalta vähintään sen muoto, raja-arvo, olot, joissa parametri on sovellettavissa ja pakollinen, parametrien arvoihin sovellettavat rautatien tekniset säännöt, viittaus YTE:iin ja muihin tämän päätöksen taulukossa tarkoitettuihin infrastruktuurirekisterin tietoihin liittyviin teknisiin asiakirjoihin;

b)

käsitteiden ja parametrien yksityiskohtaiset määritelmät ja eritelmät;

c)

infrastruktuurirekisteriä varten tehtävää verkon muuttamista koskevien määräysten esitteleminen sekä tietojen ja niihin liittyvien selitysten ja esimerkkien kerääminen;

d)

vahvistamismenettelyt ja infrastruktuurirekisteritietojen lähettäminen jäsenvaltioiden infrastruktuurirekistereistä yhteiseen käyttöliittymään.

Soveltamisohjeissa annetaan tämän päätöksen liitteessä tarkoitettujen eritelmien selitykset, jotka ovat tarpeen infrastruktuurirekisterijärjestelmän asianmukaisen kehittämisen kannalta.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (versio 0.1, päivätty 28.9.2009) on saatavana ERA:n verkkosivuilta.

(2)  Olemassa olevaa infrastruktuuria koskeva vakuutus sellaisena kuin se on määritelty yhteentoimivuuden teknisten eritelmien perusparametrien noudattamistason todentamismenettelystä olemassa olevilla radoilla 20 päivänä syyskuuta 2011 annetussa komission suosituksessa 2011/622/EU (EUVL L 243, 21.9.2011, s. 23).


Top