Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0802

2014/802/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä marraskuuta 2014 , päätösten 2010/470/EU ja 2010/472/EU muuttamisesta lammas- ja vuohieläinten alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavien scrapieen liittyvien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 8339) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 331, 18.11.2014, p. 28–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/802/oj

18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2014,

päätösten 2010/470/EU ja 2010/472/EU muuttamisesta lammas- ja vuohieläinten alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavien scrapieen liittyvien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 8339)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/802/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY (1) liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan kolmannen luetelmakohdan, 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 19 artiklan johdantolauseen ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 2010/470/EU (2) liitteessä IV olevassa A osassa esitetään terveystodistuksen malli lammas- ja vuohieläinten sellaisten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka on kerätty tai tuotettu 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen.

(2)

Komission päätöksen 2010/472/EU (3) liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetään terveystodistuksen malli lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuontia varten.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (4) vahvistetaan nauta-, lammas- ja vuohieläimiin sovellettavat eläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt. Kyseisen asetuksen liitteessä VIII olevassa A luvussa esitetään elävien eläinten, siemennesteen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa koskevat edellytykset. Lisäksi kyseisen asetuksen liitteessä IX esitetään elävien eläinten, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden tuontia kolmansista maista unioniin koskevat edellytykset.

(4)

Asetusta (EY) N:o 999/2001 muutettiin uuden tieteellisen näytön pohjalta komission asetuksella (EU) N:o 630/2013 (5). Kyseiset scrapieen liittyvät muutokset otetaan huomioon komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/470/EU (6) myötä lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten tarkoitetussa terveystodistuksen mallissa, joka esitetään päätöksen 2010/470/EU liitteessä IV olevassa A osassa, sekä lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuonnissa käytettävän terveystodistuksen mallissa, joka esitetään päätöksen 2010/472/EU liitteessä IV olevassa 2 osassa. Tässä yhteydessä säädetään siirtymäajasta, joka kestää 31 päivään joulukuuta 2014 asti.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 asiaa koskevia säännöksiä on muutettu asetuksella (EU) N:o 1148/2014 (7) klassisen scrapien tartuntariskistä lampaille siirrettävien in vivo -tuotettujen alkioiden välityksellä 24 päivänä tammikuuta 2013 annetun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteellisen lausunnon mukaisesti. Lausunnossa todettiin, että homotsygoottisten tai heterotsygoottisten lampaan ARR-tyyppiä olevien alkioiden implantoinnista johtuvaa klassisen scrapien siirtymisriskiä voidaan pitää mitättömän alhaisena edellyttäen, että alkionsiirtoa koskevia OIE:n suosituksia ja menettelyjä noudatetaan.

(6)

Näin ollen päätöksen 2010/470/EU liitteessä IV olevassa A osassa esitettyä terveystodistuksen mallia lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten sekä päätöksen 2010/472/EU liitteessä IV olevassa 2 osassa esitettyä lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuonnissa käytettävää terveystodistuksen mallia olisi muutettava niin, että ne vastaavat asetuksessa (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 1148/2014, säädettyjä vaatimuksia.

(7)

Lisäksi päätöksen 2010/470/EU liitteessä IV olevassa A osassa esitetyn lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten tarkoitetun terveystodistuksen mallin tiettyjä viittauksia asetukseen (EY) N:o 999/2001 on muutettava kaikkien epäselvyyksien poistamiseksi.

(8)

Lisäksi päätöksen 2010/472/EU liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuonnissa käytettävän terveystodistuksen mallin sanamuotoa on tarkennettava niin, että siitä käy selvemmin ilmi, että epitsoottiseen verenvuototautiin (EHD) tarkoitetut testausjärjestelmät koskevat lammas- ja vuohieläinten luovuttajanaaraita.

(9)

Sen vuoksi päätöksiä 2010/470/EU ja 2010/472/EU olisi muutettava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/470/EU liite IV tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/472/EU liite IV tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Komission päätös 2010/470/EU, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 15).

(3)  Komission päätös 2010/472/EU, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 74).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 630/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden muuttamisesta (EUVL L 179, 29.6.2013, s. 60).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/470/EU, annettu 20 päivänä syyskuuta 2013, päätösten 2010/470/EU ja 2010/472/EU muuttamisesta lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavien scrapieen liittyvien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 252, 24.9.2013, s. 32).

(7)  Komission asetus (EU) N:o 1148/2014, annettu 28 päivänä lokakuuta 2014, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden II, VII, VIII, IX ja X muuttamisesta (EUVL L 308, 29.10.2014, s. 66).


LIITE I

Korvataan päätöksen 2010/470/EU liitteessä IV oleva A osa seuraavasti:

”A OSA

Terveystodistuksen malli IVA lammas- ja vuohieläinten sellaisten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka on kerätty tai tuotettu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja jotka on lähettänyt hyväksytty alkionsiirtoryhmä tai alkiontuotantoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin

Image

Image

Image


LIITE II

Korvataan päätöksen 2010/472/EU liitteessä IV oleva 2 osa seuraavasti:

”2 OSA

Lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonnissa käytettävä terveystodistuksen malli

Image

Image

Image

Image

Image


Top