Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0771

2014/771/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 31 päivänä lokakuuta 2014 , julkisissa hankinnoissa viite-esitysmuotona käytettävän Universal Business Language -liiketoimintasanaston (UBL) version 2.1 yksilöimisestä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 315, 1.11.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/771/oj

1.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 315/44


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 31 päivänä lokakuuta 2014,

julkisissa hankinnoissa viite-esitysmuotona käytettävän Universal Business Language -liiketoimintasanaston (UBL) version 2.1 yksilöimisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/771/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

on kuullut tieto- ja viestintätekniikan standardointia käsittelevää eurooppalaista sidosryhmäfoorumia ja alakohtaisia asiantuntijoita,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Standardoinnilla on merkittävä sija komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (2) vahvistetun Eurooppa 2020 -strategian tukemisessa. Useassa Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeessa korostetaan tuote- tai palvelumarkkinoilla tehtävän vapaaehtoisen standardoinnin merkitystä tuotteiden ja palvelujen yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden varmistamisessa, teknologisen kehityksen edistämisessä ja innovoinnin tukemisessa.

(2)

Digitaalisessa yhteiskunnassa standardointituotteet ovat välttämättömiä, jotta varmistetaan laitteiden, sovellusten, tietovarastojen, palvelujen ja verkostojen yhteentoimivuus. Komission tiedonannossa ”Strateginen visio eurooppalaisille standardeille: lisätään ja nopeutetaan Euroopan talouden kestävää kasvua vuoteen 2020 mennessä” (3) tunnustetaan tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin erityisyys, sillä tieto- ja viestintätekniikan ratkaisut, sovellukset ja palvelut laaditaan usein globaaleissa tieto- ja viestintätekniikan foorumeissa ja konsortioissa, joista on tullut johtavia tieto- ja viestintätekniikan standardien kehittämisorganisaatioita.

(3)

Asetuksella (EU) N:o 1025/2012 pyritään nykyaikaistamaan ja parantamaan eurooppalaista standardointikehystä. Sillä perustetaan järjestelmä, jonka mukaan komissio voi päättää yksilöidä merkityksellisimmät ja laajimmin hyväksytyt tieto- ja viestintätekniikan tekniset eritelmät, jotka eivät ole eurooppalaisten, kansainvälisten tai kansallisten standardointiorganisaatioiden julkaisemia. Mahdollistamalla mahdollisimman laajan tieto- ja viestintätekniikan teknisten eritelmien valikoiman käyttö laitteiden, ohjelmistojen ja tietotekniikkapalvelujen hankinnoissa varmistetaan yhteentoimivuus, autetaan välttämään julkisen hallinnon sitoutumista yhteen toimittajaan ja edistetään kilpailua yhteentoimivien tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen hankinnoissa.

(4)

Tieto- ja viestintätekniikan teknisten eritelmien, jotka soveltuvat käytettäviksi viite-esitysmuotona julkisissa hankinnoissa, on täytettävä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 liitteessä II vahvistetut vaatimukset. Vaatimusten täyttäminen antaa viranomaisille varmuuden siitä, että kyseiset tieto- ja viestintätekniikan tekniset eritelmät on laadittu noudattaen avoimuuden, oikeudenmukaisuuden, objektiivisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita, jotka Maailman kauppajärjestö (WTO) tunnustaa standardoinnin alalla.

(5)

Päätös tieto- ja viestintätekniikan eritelmän yksilöimisestä hyväksytään sen jälkeen, kun on kuultu komission päätöksellä (4) perustettua tieto- ja viestintätekniikan standardointia käsittelevää eurooppalaista sidosryhmäfoorumia ja kun alakohtaisia asiantuntijoita on tämän täydennyksenä kuultu muulla tavoin.

(6)

Tieto- ja viestintätekniikan standardointia käsittelevä eurooppalainen sidosryhmäfoorumi arvioi 22. toukokuuta 2014 pitämässään kokouksessa Universal Business Language -liiketoimintasanaston versiota 2.1 (UBL 2.1) suhteessa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 liitteessä II vahvistettuihin vaatimuksiin ja antoi myönteisen lausunnon sen yksilöimisestä julkisten hankintojen viite-esitysmuodoksi. UBL 2.1:n arviointi toimitettiin sen jälkeen tarkasteltavaksi alakohtaisille asiantuntijoille, jotka myös antoivat sen yksilöimistä koskevan myönteisen lausunnon.

(7)

Strukturoituja tietostandardeja edistävän OASIS-järjestön (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) kehittämä UBL 2.1 on Extensible Markup Language -kielellä (XML) laadittujen vakioitujen sähköisten liiketoiminta-asiakirjojen lisenssimaksuton kokoelma. Se on suunniteltu liitettäväksi suoraan nykyisiin liiketoimintaan, tilintarkastukseen ja asiakirjahallintoon liittyviin sekä oikeudellisiin käytäntöihin ja toimimaan ISO 15000:n kaltaisissa (ebXML) standardoiduissa liiketoimintapuitteissa sellaisen kattavan, standardeihin perustuvan infrastruktuurin tarjoamiseksi, joka voi ulottaa sähköisen tiedonsiirron (Electronic Data Interchange, EDI) järjestelmien tuomat hyödyt kaikenkokoisille yrityksille.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Strukturoituja tietostandardeja edistävän OASIS-järjestön kehittämän Universal Business Language -liiketoimintasanaston versiota 2.1 voidaan käyttää viite-esitysmuotona julkisissa hankinnoissa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 31 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  KOM(2010) 2020 lopullinen, 3.3.2010.

(3)  KOM(2011) 311 lopullinen, 1.6.2011.

(4)  Komission päätös, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011, tieto- ja viestintätekniikan standardointia käsittelevän eurooppalaisen sidosryhmäfoorumin perustamisesta (EUVL C 349, 30.11.2011, s. 4).


Top