Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0709

2014/709/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014 , eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7222) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 295, 11.10.2014, p. 63–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/709/oj

11.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 295/63


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2014,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7222)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/709/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 2002/60/EY (4) vahvistetaan unionin vähimmäistoimenpiteet afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi, mukaan luettuina toimenpiteet, jotka on toteutettava afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksen yhteydessä sikatilalla sekä silloin, kun luonnonvaraisissa sioissa epäillään tai vahvistetaan afrikkalaisen sikaruton tapauksia. Näihin toimenpiteisiin sisältyvät jäsenvaltioiden kehittämät ja toteuttamat ja komission hyväksymät suunnitelmat, jotka koskevat afrikkalaisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisesta sikakannasta.

(2)

Afrikkalaista sikaruttoa on esiintynyt Sardiniassa Italiassa vuodesta 1978 lähtien, ja vuodesta 2014 lähtien se on levinnyt Itä-Euroopassa sijaitseviin jäsenvaltioihin, esimerkiksi Latviaan, Liettuaan, Puolaan ja Viroon, niiden naapureina olevista kolmansista maista, joissa tautia esiintyy yleisesti.

(3)

Jotta voitiin keskittää torjuntatoimenpiteet ja estää taudin leviäminen samoin kuin tarpeettomat kaupan häiriöt unionissa ja kolmansien maiden asettamat perusteettomat kaupan esteet, asianomaiset jäsenvaltiot vahvistivat kiireellisesti taudin esiintymisalueet ja tartuntariskialueet, jotka määriteltiin unionin tasolla yhteistyössä kyseisten jäsenvaltioiden kanssa komission täytäntöönpanopäätöksillä, jotka konsolidoitiin komission täytäntöönpanopäätöksellä 2014/178/EU (5). Kyseisessä päätöksessä säädetään myös eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä, joita sovelletaan sikojen ja tiettyjen sioista saatavien tuotteiden kuljettamiseen ja lähettämiseen sekä päätöksen liitteessä vahvistetuilta alueilta tulevan sianlihan merkitsemiseen, jotta estetään taudin leviäminen unionin muille alueille.

(4)

Komission päätöksellä 2005/362/EY (6) hyväksyttiin Italian komissiolle toimittama suunnitelma afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista Sardiniassa, ja komission täytäntöönpanopäätöksellä 2014/442/EU (7) hyväksyttiin suunnitelmat afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista eräillä Liettuan ja Puolan alueilla.

(5)

Afrikkalaista sikaruttoa voidaan pitää endeemisenä tautina kotieläiminä pidetyissä ja luonnonvaraisissa sikakannoissa tietyissä kolmansissa maissa, joilla on yhteinen raja unionin kanssa, ja se aiheuttaa pysyvää uhkaa unionille.

(6)

Tautitilanne saattaa vaarantaa sikakarjat niiden maiden, joissa tautia esiintyy — Italian, Latvian, Liettuan, Puolan ja Viron — sellaisilla alueilla, joilla tartuntoja ei vielä ole, samoin kuin sikakarjat muissa jäsenvaltioissa, etenkin kun otetaan huomioon sikaeläimistä saatavien hyödykkeiden kauppa.

(7)

Italia, Latvia, Liettua, Puola ja Viro ovat toteuttaneet afrikkalaisen sikaruton torjumiseen tähtääviä toimenpiteitä direktiivin 2002/60/EY puitteissa, ja Latvian ja Viron on määrä toimittaa kyseisen direktiivin 16 artiklan mukaisesti komission hyväksyttäväksi suunnitelmansa, jotka koskevat afrikkalaisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista.

(8)

On aiheellista, että asianomaiset jäsenvaltiot ja alueet luetellaan liitteessä riskitason mukaan eriteltyinä. Liitteen eri osissa olisi otettava huomioon afrikkalaisen sikaruton epidemiologinen tilanne ja se, koskeeko se sekä sikatiloja että luonnonvaraista sikakantaa (III ja IV osa) vai ainoastaan luonnonvaraista sikakantaa (II osa) vai johtuuko riski läheisyydestä luonnonvaraiseen sikakantaan, jossa esiintyy tartuntoja (I osa). Erityisesti olisi eriteltävä, onko epidemiologinen tilanne vakaa ja onko taudista tullut endeeminen (IV osa) vai onko kyseessä edelleen dynaaminen tilanne, jonka kehittyminen on epävarmaa (III osa). Jäsenvaltioiden alueiden tai niiden osien luokittelua I, II, III ja IV osaan asianomaisten sikapopulaatioiden mukaan joudutaan kuitenkin ehkä mukauttamaan ottamalla huomioon muita riskitekijöitä, jotka johtuvat paikallisesta epidemiologisesta tilanteesta ja sen kehittymisestä, etenkin hiljattain infektoituneilla alueilla, joilta on vähemmän kokemuksia taudin epidemiologisesta tilanteesta erilaisissa ekologisissa järjestelmissä.

(9)

Afrikkalaisen sikaruton leviämisriskin kannalta erilaisten sikaeläimistä saatavien hyödykkeiden kuljetukset aiheuttavat eritasoisia riskejä. Yleissääntönä voidaan todeta, että elävien sikojen, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sioista saatavien sivutuotteiden kuljettaminen infektoituneilta alueilta aiheuttaa altistumisen ja seurausten suhteen suuremman riskin kuin lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljettaminen, kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi vuonna 2010 antamassaan tieteellisessä lausunnossa (8). Sen vuoksi olisi kiellettävä elävien sikojen ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sioista saatavien sivutuotteiden lähetykset samoin kuin tietyn lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähetykset tämän päätöksen liitteessä olevassa I, II, III ja IV osassa luetelluilta jäsenvaltioiden tietyiltä alueilta. Kielto koskee kaikkia neuvoston direktiivissä 92/65/ETY (9) tarkoitettuja siansukuisia eläimiä.

(10)

Jotta voidaan ottaa huomioon sikaeläimistä saatavien hyödykkeiden erilaiset riskitasot ja kyseisten jäsenvaltioiden ja alueiden epidemiologinen tilanne, on aiheellista säätää tietyistä poikkeuksista, joita sovelletaan tämän päätöksen liitteessä olevissa eri osissa luetelluilta alueilta peräisin olevien sikaeläimistä saatavien hyödykkeiden kuhunkin tyyppiin. Nämä poikkeukset ovat myös linjassa tuontiin sovellettavien riskinhallintatoimenpiteiden kanssa, jotka koskevat afrikkalaista sikaruttoa ja jotka on mainittu maaeläinten terveyttä koskevassa Maailman eläintautijärjestön säännöstössä. Tässä päätöksessä olisi lisäksi säädettävä lisäsuojatoimenpiteistä ja eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista tai hyödykkeiden käsittelyistä, joita sovelletaan, jos tällaisia poikkeuksia myönnetään.

(11)

Tämänhetkisen epidemiologisen tilanteen ja ennaltavarautumisen vuoksi asianomaiset jäsenvaltiot Latvia, Liettua, Puola ja Viro ovat vahvistaneet tämän päätöksen liitteessä olevassa I, II ja III osassa kuvatun mukaisesti uusia riittävän ja asianmukaisen kokoisia alueita, jotka on mukautettu tämänhetkisen epidemiologisen tilanteen mukaisesti ja joilla sovelletaan elävien eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä tuoreen sianlihan ja tiettyjen sikatuotteiden asianmukaisia siirtorajoituksia. Afrikkalaisen sikaruton tilanne Sardiniassa Italiassa eroaa muiden jäsenvaltioiden tilanteesta, koska tauti on ollut pitkään endeemistä Italian alueen tässä osassa ja kyseessä on saari; sen vuoksi katsotaan, että tämän päätöksen liitteessä olevan IV osan olisi edelleen katettava koko Sardinian alue Italiassa.

(12)

Tällä hetkellä sovellettavat eläinlääketieteelliset rajoitukset ovat erityisen tiukkoja tämän päätöksen liitteessä olevassa III osassa luetelluilla alueilla, ja ne voivat tämän vuoksi johtaa logistisiin ja eläinten hyvinvointiin liittyviin ongelmiin, ellei sikojen teurastaminen kyseisillä alueilla ole mahdollista, etenkin asianmukaisten teurastamojen puutteen tai teurastamokapasiteetin rajoitusten vuoksi III osassa luetelluilla alueilla.

(13)

Elävien sikojen siirtäminen välitöntä teurastusta varten aiheuttaa vähemmän riskejä kuin muun tyyppiset elävien sikojen siirrot, edellyttäen että riskinhallintatoimenpiteitä sovelletaan. Sen vuoksi on aiheellista, että edellä kuvatuissa olosuhteissa asianomaiset jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti myöntää poikkeuksia, jotka koskevat elävien sikojen lähettämistä liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta välitöntä teurastusta varten teurastamoon, joka sijaitsee kyseisen alueen ulkopuolella samassa jäsenvaltiossa, edellyttäen että noudatetaan tiukkoja vaatimuksia, jottei vaaranneta taudintorjuntatoimenpiteitä.

(14)

Neuvoston direktiivissä 64/432/ETY (10) ja komission päätöksessä 93/444/ETY (11) säädetään, että eläinkuljetusten mukana on oltava terveystodistukset. Jos poikkeuksia kieltoon, joka koskee elävien sikojen lähetyksiä tämän päätöksen liitteessä luetelluilta alueilta, sovelletaan eläviin sikoihin, jotka on tarkoitettu unionin sisäiseen kauppaan tai vietäviksi kolmansiin maihin, näissä terveystodistuksissa olisi oltava viittaus tähän päätökseen, jotta varmistetaan, että kyseisissä todistuksissa annetaan riittävät ja tarkat tiedot eläinten terveydestä.

(15)

Komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004 (12) säädetään, että tiettyjen eläinperäisten tuotteiden kuljetuksissa on oltava mukana terveystodistukset. Jos jäsenvaltioon sovelletaan kieltoa, jonka mukaan se ei saa lähettää alueensa tietyistä osista tuoretta sianlihaa ja sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita, olisi säädettävä tietyistä vaatimuksista, erityisesti todistusten antamisesta, jos halutaan lähettää tällaista lihaa, raakalihavalmisteita tai lihavalmisteita kyseisen jäsenvaltion muilta alueilta, joihin kieltoa ei sovelleta, jotta estetään afrikkalaisen sikaruton leviäminen unionin muille alueille, ja kyseisissä terveystodistuksissa olisi oltava viittaus tähän päätökseen.

(16)

Lisäksi on aiheellista säätää, että tuoreen sianlihan ja sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettämiseen jäsenvaltioista, joiden alueita sisältyy liitteessä olevaan luetteloon, sovelletaan tiettyjä tiukempia edellytyksiä, jotta estetään afrikkalaisen sikaruton leviäminen unionin muille alueille ja kolmansiin maihin. Tällainen tuore sianliha, raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet olisi merkittävä erityismerkeillä, joita ei voi sekoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (13) säädettyyn tunnistusmerkkiin eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (14) säädettyihin sianlihan terveysmerkkeihin.

(17)

Tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden soveltamisajan määrittämisessä olisi otettava huomioon afrikkalaisen sikaruton epidemiologia ja ehdot, jotka koskevat afrikkalaisesta sikarutosta vapaan alueen aseman palauttamista maaeläinten terveyttä koskevan Maailman eläintautijärjestön säännöstön mukaisesti, ja sen vuoksi toimenpiteitä olisi sovellettava ainakin 31 päivään joulukuuta 2018.

(18)

Selkeyden vuoksi täytäntöönpanopäätös 2014/178/EU olisi näin ollen kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(19)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi liitteessä esitetyissä jäsenvaltioissa tai niiden alueilla, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’.

Sitä sovelletaan rajoittamatta afrikkalaisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisesta sikakannasta kyseisissä jäsenvaltioissa koskevien niiden suunnitelmien soveltamista, jotka komissio on hyväksynyt direktiivin 2002/60/EY 16 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Elävien sikojen, sikojen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden, sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihaa sisältävien tuotteiden sekä sikaeläimistä saatavien sivutuotteiden lähettämiskielto liitteessä luetelluilta tietyiltä alueilta

Asianomaisten jäsenvaltioiden on kiellettävä

a)

elävien sikojen lähettäminen liitteessä olevassa II, III ja IV osassa luetelluilta alueilta;

b)

sikojen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähettäminen liitteessä olevassa III ja IV osassa luetelluilta alueilta;

c)

sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihaa sisältävien tuotteiden lähettäminen liitteessä olevassa III ja IV osassa luetelluilta alueilta;

d)

sikaeläimistä saatavien sivutuotteiden lähettäminen liitteessä olevassa III ja IV osassa luetelluilta alueilta.

3 artikla

Poikkeus kieltoon, joka koskee elävien sikojen lähettämistä liitteessä olevassa II osassa luetelluilta alueilta

Poiketen kiellosta, josta säädetään 2 artiklan a alakohdassa, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia elävien sikojen lähettämisen tilalta, joka sijaitsee liitteessä olevassa II osassa luetellulla alueella, saman jäsenvaltion muille alueille, edellyttäen että

1.

siat ovat olleet tilalla vähintään 30 päivää tai syntymästään saakka, eikä kyseiselle tilalle ole tuotu eläviä sikoja liitteessä olevassa II, III ja IV osassa luetelluilta alueilta kuljetusta välittömästi edeltäneiden vähintään 30 päivän aikana; ja

2.

sioille on tehty afrikkalaisen sikaruton toteamiseksi laboratoriotestit, joista on saatu negatiiviset tulokset, tämän päätöksen 1 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetussa afrikkalaisen sikaruton hävittämissuunnitelmassa vahvistettujen näytteenottomenettelyjen mukaisesti otetuista näytteistä 15 päivän aikana ennen kuljettamispäivämäärää, ja virkaeläinlääkäri on suorittanut lähetyspäivänä kliinisen tutkimuksen afrikkalaisen sikaruton toteamiseksi komission päätöksen 2003/422/EY (15) liitteessä olevan IV luvun A osassa säädettyjen tarkastus- ja näytteenottomenettelyjen mukaisesti; tai

3.

siat tulevat tilalta,

a)

jolla on tehty vähintään kahdesti vuodessa siten, että tarkastusten välillä on vähintään 4 kuukauden väli, toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen suorittama tarkastus,

i)

jossa on noudatettu päätöksen 2003/422/EY liitteessä olevassa IV luvussa vahvistettuja ohjeita ja menettelyjä;

ii)

johon sisältyi kliininen tutkimus ja näytteenotto ja jossa yli 60 päivän ikäisille sioille on tehty laboratoriotestit päätöksen 2003/422/EY liitteessä olevan IV luvun A osassa säädettyjen tarkastus- ja näytteenottomenettelyjen mukaisesti;

iii)

jossa on tarkastettu direktiivin 2002/60/EY 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan toisessa, neljännessä, viidennessä, kuudennessa ja seitsemännessä luetelmakohdassa säädettyjen toimenpiteiden tosiasiallinen soveltaminen;

b)

jolla sovelletaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistamia bioturvallisuusvaatimuksia afrikkalaisen sikaruton osalta.

4 artikla

Poikkeus kieltoon, joka koskee elävien eläinten lähettämistä liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta välitöntä teurastusta varten sekä tällaisista sioista saadun sianlihan, sian raakalihavalmisteiden ja sianlihatuotteiden lähettämistä

Poiketen kiellosta, josta säädetään 2 artiklan a ja c alakohdassa, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia elävien sikojen lähettämisen tilalta, joka sijaitsee liitteessä olevassa III osassa luetellulla alueella, saman jäsenvaltion muille alueille välitöntä teurastusta varten, jos toimivaltaisen viranomaisen 12 artiklan mukaisesti hyväksymien teurastamojen, jotka sijaitsevat liitteessä olevassa III osassa luetelluilla alueilla, teurastuskapasiteetissa on logistisia rajoitteita ja edellyttäen, että

1.

siat ovat olleet tilalla vähintään 30 päivää tai syntymästään saakka, eikä kyseiselle tilalle ole tuotu eläviä sikoja liitteessä olevassa II, III ja IV osassa luetelluilta alueilta kuljetusta välittömästi edeltäneiden vähintään 30 päivän aikana;

2.

siat täyttävät 1 kohdassa ja 3 artiklan 2 tai 3 kohdassa säädetyt vaatimukset;

3.

siat kuljetetaan välitöntä teurastusta varten suoraan ilman pysähdyksiä tai lastin purkamista 12 artiklan mukaisesti hyväksyttyyn teurastamoon, jonka toimivaltainen viranomainen on erityisesti nimennyt tätä tarkoitusta varten;

4.

lähettävä toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut teurastamosta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle aikomuksesta lähettää siat teurastamoon, ja teurastamosta vastaava toimivaltainen viranomainen ilmoittaa lähettävälle toimivaltaiselle viranomaiselle sikojen saapumisesta;

5.

kun siat saapuvat teurastamoon, ne pidetään ja teurastetaan erillään muista sioista ja teurastetaan tiettynä päivänä, jona teurastetaan vain liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta peräisin olevia sikoja;

6.

sikojen kuljettaminen teurastamoon liitteessä olevassa III osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella olevilla alueilla ja niiden läpi tapahtuu ennalta suunniteltua kuljetusreittiä pitkin, ja kyseisten sikojen kuljettamiseen käytetyt ajoneuvot puhdistetaan, käsitellään tarvittaessa hyönteisten torjumiseksi ja desinfioidaan mahdollisimman nopeasti lastin purkamisen jälkeen;

7.

asianomaiset jäsenvaltiot varmistavat, että näistä sioista saatu tuore sianliha, sian raakalihavalmisteet ja sianlihatuotteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne tuotetaan, varastoidaan ja käsitellään 12 artiklan mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa;

b)

ne merkitään 16 artiklan mukaisesti;

c)

niitä pidetään kaupan vain kyseisen jäsenvaltion alueella;

8.

asianomaiset jäsenvaltiot varmistavat, että näistä sioista saatavat sivutuotteet käsitellään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä kanavoidussa järjestelmässä, jolla varmistetaan, että näistä sioista johdetut tuotteet eivät aiheuta mitään riskejä afrikkalaisen sikaruton osalta;

9.

asianomaiset jäsenvaltiot ilmoittavat välittömästi komissiolle tämän artiklan mukaisen poikkeuksen myöntämisestä ja ilmoittavat tämän artiklan mukaisesti hyväksyttyjen teurastamojen nimet ja osoitteet.

5 artikla

Poikkeus kieltoon, joka koskee sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien tuotteiden lähettämistä liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta

Poiketen kiellosta, josta säädetään 2 artiklan c alakohdassa, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien tuotteiden lähettämisen liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta edellyttäen, että ne joko

a)

on saatu sioista, joita on syntymästään lähtien pidetty tiloilla, jotka sijaitsevat liitteessä olevassa II, III tai IV osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella, ja että sianliha, sian raakalihavalmisteet ja sianlihavalmisteet, jotka koostuvat tai sisältävät tällaista lihaa, on tuotettu, varastoitu ja käsitelty 12 artiklan mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa; tai

b)

on saatu sioista, jotka täyttävät 1 kohdassa ja 3 artiklan 2 tai 3 kohdassa säädetyt vaatimukset ja sianliha, sian raakalihavalmisteet ja sianlihavalmisteet, jotka koostuvat tai sisältävät tällaista lihaa, on tuotettu, varastoitu ja käsitelty 12 artiklan mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa; tai

c)

on tuotettu ja käsitelty direktiivin 2002/99/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 12 artiklan mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa.

6 artikla

Poikkeus kieltoon, joka koskee sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien tuotteiden lähettämistä liitteessä olevassa IV osassa luetelluilta alueilta

Poiketen kiellosta, josta säädetään 2 artiklan c alakohdassa, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien tuotteiden lähettämisen liitteessä olevassa IV osassa luetelluilta alueilta edellyttäen, että ne joko

a)

on saatu sioista, joita on syntymästään lähtien pidetty tiloilla, jotka sijaitsevat liitteessä lueteltujen alueiden ulkopuolella, ja että sianliha, sian raakalihavalmisteet ja sianlihavalmisteet, jotka koostuvat tai sisältävät tällaista lihaa, on tuotettu, varastoitu ja käsitelty 12 artiklan mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa; tai

b)

on tuotettu ja käsitelty direktiivin 2002/99/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 12 artiklan mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa.

7 artikla

Poikkeus kieltoon, joka koskee sikaeläimistä saatavien sivutuotteiden lähettämistä liitteessä olevassa III ja IV osassa luetelluilta alueilta

1.   Poiketen kiellosta, josta säädetään 2 artiklan d alakohdassa, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (16) 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sellaisten johdettujen tuotteiden lähettämisen, jotka on saatu liitteessä olevassa III ja IV osassa luetelluilta alueilta peräisin olevista sikaeläimistä saatavista sivutuotteista, edellyttäen että kyseisille sivutuotteille on tehty käsittely, jolla varmistetaan, että johdettu tuote ei aiheuta riskejä afrikkalaisen sikaruton osalta.

2.   Poiketen kiellosta, josta säädetään 2 artiklan d alakohdassa, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia muiden kuin luonnonvaraisten sikojen käsittelemättömien ruhojen ja muista kuin luonnonvaraisista sioista saatavien eläinten sivutuotteiden, jäljempänä ’eläimistä saatavat sivutuotteet’, lähettämisen liitteessä olevassa III osassa luetelluilla alueilla sijaitsevista teurastamoista (17) käsittely-, poltto- tai rinnakkaispolttolaitokseen, joka sijaitsee liitteessä olevassa III osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella, edellyttäen että:

a)

eläimistä saatavat sivutuotteet ovat peräisin tiloilta tai teurastamoista, jotka sijaitsevat liitteessä olevassa III osassa luetelluilla alueilla, joilla ei ole ollut afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksia vähintään 40 päivän aikana ennen lähettämistä;

b)

toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt yksilöllisesti kaikki näiden eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljettamiseen käytetyt kuorma-autot ja muut ajoneuvot asetuksen (EY) N:o 1069/2009 23 artiklan mukaisesti; ja

i)

näiden eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljettamiseen tarkoitettu katettu tiivis tila on rakennettu niin, että se voidaan puhdistaa ja desinfioida tehokkaasti ja että lattian rakenne helpottaa nesteiden valuttamista ja keruuta;

ii)

kuorma-autojen ja muiden ajoneuvojen rekisteröintihakemus sisältää näyttöä siitä, että kuorma-auto tai muu ajoneuvo on läpäissyt säännöllisesti tehdyt tekniset tarkastukset;

iii)

jokaisessa kuorma-autossa on satelliittinavigointijärjestelmä, jotta sen sijainti voidaan määrittää tosiaikaisesti. Kuljetustoiminnan harjoittajan on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuus valvoa kuorma-auton liikkumista tosiaikaisesti ja sen on säilytettävä liikkumista koskevat sähköiset rekisterit vähintään 2 kuukauden ajan;

c)

lastauksen jälkeen virkaeläinlääkäri sinetöi eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetukseen tarkoitetun tilan. Ainoastaan virkaeläinlääkäri voi rikkoa sinetin ja korvata sen uudella. Toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava jokaisesta lastauksesta tai sinettien korvaamisesta;

d)

kuorma-autojen tai ajoneuvojen ajo sikatiloille on kielletty, ja toimivaltainen viranomainen varmistaa sikojen ruhojen turvallisen keruun;

e)

kuljetus edellä mainittuihin laitoksiin tapahtuu — ilman pysähdyksiä reitillä, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt — nimetystä desinfiointipisteestä, joka sijaitsee paikassa, jonka kautta liitteessä olevassa III osassa luetellulta alueelta poistutaan, suoraan kyseisiin laitoksiin. Kuorma-autot ja ajoneuvot on puhdistettava ja desinfioitava nimetyssä desinfiointipisteessä perusteellisesti virkaeläinlääkärin valvonnassa;

f)

kunkin eläimistä saatavien sivutuotteiden lähetyksen mukana on oltava asetuksen (EU) N:o 142/2011 (18) liitteessä VIII olevassa III luvussa tarkoitettu asianmukaisesti täytetty kaupallinen asiakirja. Määräpaikkana olevasta jalostuslaitoksesta vastaavan virkaeläinlääkärin on vahvistettava kunkin lähetyksen saapuminen b alakohdan iii alakohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle;

g)

eläimistä saatavien sivutuotteiden purkamisen jälkeen kuorma-auto tai ajoneuvo ja mahdolliset muut laitteet, joita käytetään eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetukseen ja jotka saattavat olla saastuneita, on puhdistettava, desinfioitava ja käsiteltävä tarvittaessa hyönteisten torjumiseksi kokonaisuudessaan jalostuslaitoksen suljetulla alueella virkaeläinlääkärin valvonnassa. Sovelletaan direktiivin 2002/60/EY 12 artiklan a alakohtaa;

h)

eläimistä saatavat sivutuotteet käsitellään viipymättä. Varastointi jalostuslaitoksessa on kielletty;

i)

toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että eläimistä saatavien sivutuotteiden lähetys ei ylitä jalostuslaitoksen päivittäistä jalostuskapasiteettia;

j)

ennen kuin ensimmäinen lähetys liitteessä olevassa III osassa luetellulta alueelta tapahtuu, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava tarvittavat järjestelyt direktiivin 2002/60/EY liitteessä VI olevassa c alakohdassa tarkoitettujen asiaankuuluvien viranomaisten kanssa, jotta varmistetaan hätäsuunnitelma, komennusketju ja viranomaisten täysimääräinen yhteistyö, jos kuljetuksen aikana tapahtuu onnettomuus, kuorma-auto tai ajoneuvo rikkoutuu tai toimija toteuttaa mahdollisia petollisia toimia. Kuorma-autotoiminnan harjoittajien on ilmoitettava välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle kuorma-auton tai ajoneuvon kaikista onnettomuuksista tai rikkoutumisista.

8 artikla

Elävien sikojen lähettämiskielto liitteessä luetelluilta alueilta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että eläviä sikoja lähetetään niiden alueelta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin vain, jos kyseiset elävät siat tulevat

a)

muilta kuin liitteessä luetelluilta alueilta;

b)

tilalta, jonne ei ole tuotu eläviä sikoja liitteessä luetelluilta alueilta lähettämistä välittömästi edeltäneiden vähintään 30 päivän aikana.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia elävien sikojen lähettämisen tilalta, joka sijaitsee liitteessä olevassa I osassa luetellulla alueella, edellyttäen, että kyseiset elävät siat täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne ovat olleet tilalla keskeytyksettä vähintään 30 päivää ennen kuljetuspäivää tai syntymästään saakka, eikä kyseiselle tilalle ole tuotu eläviä sikoja liitteessä luetelluilta alueilta lähettämistä edeltäneiden vähintään 30 päivän aikana;

b)

ne tulevat tilalta, jolla sovelletaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistamia bioturvallisuusvaatimuksia afrikkalaisen sikaruton osalta;

c)

niille on tehty afrikkalaisen sikaruton toteamiseksi laboratoriotestit, joista on saatu negatiiviset tulokset, tämän päätöksen 1 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetussa afrikkalaisen sikaruton hävittämissuunnitelmassa vahvistettujen näytteenottomenettelyjen mukaisesti otetuista näytteistä 15 päivän aikana ennen kuljettamispäivämäärää, ja virkaeläinlääkäri on suorittanut lähetyspäivänä kliinisen tutkimuksen afrikkalaisen sikaruton toteamiseksi päätöksen 2003/422/EY liitteessä olevan IV luvun A osassa säädettyjen tarkastus- ja näytteenottomenettelyjen mukaisesti; tai

d)

ne tulevat tilalta, jolla on tehty vähintään kahdesti vuodessa siten, että tarkastusten välillä on vähintään 4 kuukauden väli, toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen suorittama tarkastus,

i)

jossa on noudatettu päätöksen 2003/422/EY liitteessä olevassa IV luvussa vahvistettuja ohjeita ja menettelyjä;

ii)

johon sisältyi kliininen tutkimus ja näytteenotto ja jossa yli 60 päivän ikäisille sioille on tehty laboratoriotestit päätöksen 2003/422/EY liitteessä olevan IV luvun A osassa säädettyjen tarkastus- ja näytteenottomenettelyjen mukaisesti;

iii)

jossa on tarkastettu direktiivin 2002/60/EY 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan toisessa, neljännessä, viidennessä, kuudennessa ja seitsemännessä luetelmakohdassa säädettyjen toimenpiteiden tosiasiallinen soveltaminen.

3.   Elävien sikojen lähetyksissä, jotka täyttävät 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen edellytykset, direktiivin 64/432/ETY 5 artiklan 1 kohdassa ja päätöksen 93/444/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin eläinlääkintäasiakirjoihin ja/tai terveystodistuksiin on lisättävä seuraava huomautus:

”Päätöksen 2014/709/EU (19) 8 artiklan 2 kohdan vaatimukset täyttäviä sikoja.

9 artikla

Sikojen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähettämiskielto liitteessä luetelluilta alueilta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavia hyödykkeitä ei lähetetä niiden alueelta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin:

a)

sikojen siemenneste, paitsi jos siemenneste on peräisin sioista, joita on pidetty neuvoston direktiivin 90/429/ETY (20) 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla hyväksytyllä keinosiemennysasemalla, joka sijaitsee tämän päätöksen liitteessä olevassa II, III ja IV osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella;

b)

sikojen munasolut ja alkiot, paitsi jos munasolut ja alkiot ovat peräisin luovuttajaemakoilta, joita pidetään 8 artiklan 2 kohdan mukaisilla tiloilla, jotka sijaitsevat liitteessä olevassa II, III ja IV osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella, ja alkiot on hedelmöitetty tai tuotettu a alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisella siemennesteellä.

10 artikla

Sioista saatavien eläinten sivutuotteiden lähetysten lähettämiskielto liitteessä luetelluilta alueilta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että sioista saatavia eläinten sivutuotteita lähetetään niiden alueelta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin vain, jos kyseiset sioista saatavat eläinten sivutuotteet ovat peräisin sioista, jotka ovat peräisin ja tulevat tiloilta, jotka sijaitsevat liitteessä olevassa II, III ja IV osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia sioista saatavista eläinten sivutuotteista johdettujen tuotteiden lähettämisen liitteessä olevassa II, III ja IV osassa luetelluilta alueilta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin edellyttäen, että

a)

näille sivutuotteille on tehty käsittely, jolla varmistetaan, että sioista saatu johdettu tuote ei aiheuta riskejä afrikkalaisen sikaruton osalta;

b)

johdettujen tuotteiden lähetysten mukana on kaupallinen asiakirja, joka on annettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä VIII olevassa III luvussa tarkoitetulla tavalla.

11 artikla

Tuoreen sianlihan sekä tiettyjen sian raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden lähettämiskielto liitteessä luetelluilta alueilta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuoreen sianlihan lähetyksiä, jotka on saatu liitteessä luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta peräisin olevista sioista, ja sian raakalihavalmisteita ja sianlihavalmisteita, jotka koostuvat tällaisten sikojen lihasta tai sisältävät sitä, lähetetään muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin vain, jos kyseinen sianliha on saatu sioista, jotka ovat peräisin ja tulevat tiloilta, jotka eivät sijaitse liitteessä olevassa II, III tai IV osassa luetelluilla alueilla.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot, joilla on liitteessä olevassa II, III tai IV osassa lueteltuja alueita, voivat sallia 1 kohdassa tarkoitetun tuoreen sianlihan ja tällaisesta sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien sian raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden lähettämisen muihin jäsenvaltioihin edellyttäen, että kyseiset sian raakalihavalmisteet ja sianlihavalmisteet on johdettu sioista, joita on syntymästään lähtien pidetty tiloilla, jotka sijaitsevat liitteessä olevassa II, III ja IV osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella, ja että tuore sianliha, sian raakalihavalmisteet ja sianlihavalmisteet on tuotettu, varastoitu ja käsitelty 12 artiklan mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot, joilla on liitteessä olevassa II osassa lueteltuja alueita, voivat sallia 1 kohdassa tarkoitetun tuoreen sianlihan ja tällaisesta sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien sian raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden lähettämisen muihin jäsenvaltioihin edellyttäen, että kyseiset sian raakalihavalmisteet ja sianlihavalmisteet on johdettu sioista, jotka täyttävät edellä 1 kohdassa ja 3 artiklan 2 tai 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.

12 artikla

Teurastamoiden, leikkaamoiden ja lihanjalostuslaitosten hyväksyminen 4, 5 ja 6 artiklan ja 11 artiklan 2 kohdan soveltamista varten

Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen saa hyväksyä 4, 5 ja 6 artiklan ja 11 artiklan 2 kohdan soveltamista varten ainoastaan sellaisia teurastamoita, leikkaamoita ja lihanjalostuslaitoksia, joissa 4, 5 ja 6 artiklassa ja 11 artiklan 2 kohdassa säädettyjen poikkeusten mukaisesti muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin lähettämiskelpoisen tuoreen sianlihan ja tällaisesta sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien sian raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden tuotanto, varastointi ja käsittely suoritetaan erillään sellaisten muiden tuotteiden tuotannosta, varastoinnista ja käsittelystä, jotka koostuvat tuoreesta sianlihasta tai sisältävät tuoretta sianlihaa, sekä sellaisten sian raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden tuotannosta, varastoinnista ja käsittelystä, jotka koostuvat lihasta tai sisältävät lihaa, joka on johdettu sioista, jotka ovat peräisin tai tulevat liitteessä luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta, lukuun ottamatta niitä, jotka on hyväksytty tämän artiklan mukaisesti.

13 artikla

Poikkeus kieltoon, joka koskee tuoreen sianlihan sekä tiettyjen sian raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden lähettämistä liitteessä luetelluilta alueilta

Poiketen siitä, mitä 11 artiklassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia tuoreen sianlihan sekä tällaisesta lihasta koostuvien tai sitä sisältävien tiettyjen sian raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden lähettämisen liitteellä olevassa II, III tai IV osassa luetelluilta alueilta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin edellyttäen, että

a)

kyseiset valmisteet on tuotettu ja käsitelty direktiivin 2002/99/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)

kyseisille valmisteille on annettu eläinlääkärintodistus direktiivin 2002/99/EY 5 artiklan mukaisesti;

c)

kyseisten valmisteiden mukana on asetuksen (EY) N:o 599/2004 liitteessä vahvistettu asianmukainen unionin sisäiseen kauppaan tarkoitettu terveystodistus, jonka II osa on täytettävä seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 9 päivänä lokakuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU (21) mukainen valmiste.

(21)  EUVL L 295, 11.10.2014, s. 63.”"

14 artikla

Tiedottaminen 11, 12 ja 13 artiklan osalta

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kuuden kuukauden välein tämän päätöksen antamispäivästä 12 artiklassa tarkoitettujen hyväksyttyjen laitosten päivitetty luettelo sekä merkitykselliset tiedot 11, 12 ja 13 artiklan soveltamisesta.

15 artikla

Eläviä luonnonvaraisia sikoja, luonnonvaraisten sikojen tuoretta lihaa sekä luonnonvaraisten sikojen lihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita koskevat toimenpiteet

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että

a)

liitteessä luetelluilta alueilta ei lähetetä eläviä luonnonvaraisia sikoja muihin jäsenvaltioihin tai saman jäsenvaltion muille alueille;

b)

liitteessä mainituilta alueilta peräisin olevien luonnonvaraisten sikojen tuoretta lihaa ja tällaisesta lihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita ei lähetetä muihin jäsenvaltioihin tai saman jäsenvaltion muille alueille.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia luonnonvaraisten sikojen tuoreen lihan ja tällaisesta lihasta koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettämisen liitteessä olevassa I osassa luetelluilta alueilta saman jäsenvaltion alueella oleville muille alueille, joita ei mainita liitteen luettelossa, jos luonnonvaraisille sioille on tehty afrikkalaisen sikaruton toteamiseksi testit, joista on saatu negatiiviset tulokset, päätöksen 2003/422/EY liitteessä olevan VI luvun C ja D osassa vahvistettujen diagnostisten menettelyjen mukaisesti.

16 artikla

Erityiset terveysmerkit ja todistusvaatimukset tuoreelle lihalle, raakalihavalmisteille ja lihavalmisteille, joihin sovelletaan 2 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuore liha, raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet, joihin sovelletaan 2 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja, merkitään erityisellä terveysmerkillä, joka ei ole soikean muotoinen ja jota ei voi sekoittaa

a)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa vahvistettuun sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden tunnistusmerkkiin;

b)

asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa vahvistettuun tuoreen sianlihan terveysmerkkiin.

17 artikla

Tiloja ja kuljetusvälineitä koskevat vaatimukset liitteessä luetelluilla alueilla

Asianomaisten jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että

a)

direktiivin 2002/60/EY 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan toisessa, neljännessä, viidennessä, kuudennessa ja seitsemännessä luetelmakohdassa vahvistettuja edellytyksiä sovelletaan tämän päätöksen liitteessä luetelluilla alueilla sijaitsevilla sikatiloilla;

b)

ajoneuvot, joita on käytetty tämän päätöksen liitteessä luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta peräisin olevien sikojen tai tällaisista sioista saatujen eläinten sivutuotteiden kuljetukseen, puhdistetaan ja desinfioidaan välittömästi kunkin kuljetuksen jälkeen, ja että liikenteenharjoittaja toimittaa tästä puhdistuksesta ja desinfioinnista todisteet ja pitää niitä mukana ajoneuvossa.

18 artikla

Asianomaisia jäsenvaltioita koskevat tiedotusvaatimukset

Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteakomitean puitteissa komissiolle ja muille jäsenvaltioille tuloksista, jotka ne ovat saaneet liitteessä luetelluilla alueilla toteutetusta afrikkalaisen sikaruton valvonnasta, josta säädetään tämän päätöksen 1 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuissa suunnitelmissa, jotka koskevat afrikkalaisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisesta sikakannasta ja jotka komissio on hyväksynyt direktiivin 2002/60/EY 16 artiklan mukaisesti.

19 artikla

Noudattaminen

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi, ja niiden on viipymättä tiedotettava toteutetuista toimenpiteistä sopivalla tavalla. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

20 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2014/178/EU.

21 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2018.

22 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/178/EU, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa (EUVL L 95, 29.3.2014, s. 47).

(6)  Komission päätös 2005/362/EY, tehty 2 päivänä toukokuuta 2005, suunnitelman hyväksymisestä afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista Sardiniassa, Italiassa (EUVL L 118, 5.5.2005, s. 37).

(7)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/442/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2014, afrikkalaisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista eräillä Liettuan ja Puolan alueilla koskevien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 200, 9.7.2014, s. 21).

(8)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(9)  Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kun niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).

(10)  Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

(11)  Komission päätös 93/444/ETY, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1993, kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitettujen tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden yhteisön sisäistä kauppaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 208, 19.8.1993, s. 34).

(12)  Komission asetus (EY) N:o 599/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 44).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206).

(15)  Komission päätös 2003/422/EY, tehty 26 päivänä toukokuuta 2003, afrikkalaisen sikaruton taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä (EUVL L 143, 11.6.2003, s. 35).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(17)  Hyväksytty elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1) ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti.

(18)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(20)  Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62).


LIITE

I OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Põlvamaa maakond;

Võrumaa maakond;

Häädemeeste vald;

Kambja vald;

Kasepää vald;

Kolga-Jaani vald;

Konguta vald;

Kõo vald;

Kõpu vald;

Laekvere vald;

Nõo vald;

Paikuse vald;

Pärsti vald;

Puhja vald;

Rägavere vald;

Rannu vald;

Rõngu vald;

Saarde vald;

Saare vald;

Saarepeedi vald;

Sõmeru vald;

Surju vald;

Suure-Jaani vald;

Tahkuranna vald;

Torma vald;

Viiratsi vald;

Vinni vald;

Viru-Nigula vald;

Kunda linn;

Viljandi linn.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Aizkraukles novads;

Alojas novads;

Alūksnes novads;

Amatas novads;

Apes novads;

Baltinavas novads;

Balvu novads;

Cēsu novads;

Gulbenes novads;

Ikšķiles novads;

Inčukalna novads;

Jaunjelgavas novads;

Jaunpiepalgas novads;

Ķeguma novads;

Kocēnu novads;

Krimuldas novads;

Lielvārdes novads;

Līgatnes novads;

Limbažu novads;

Mālpils novads;

Mazsalacas novads;

Neretas novads;

Ogres novads;

Pārgaujas novads;

Priekuļu novads;

Raunas novads;

Ropažu novads;

Rugāju novads;

Salacgrīvas novads;

Salas novads;

Sējas novads;

Siguldas novads;

Skrīveru novads;

Smiltenes novads;

Vecpiebalgas novads;

Vecumnieku novads;

Viesītes novads;

Viļakas novads;

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Biržai rajono savivaldybe;

Jonava rajono savivaldybe;

Kaišiadorys rajono savivaldybe;

Kaunas rajono savivaldybe;

Kedainiai rajono savivaldybe;

Panevežys rajono savivaldybe;

Pasvalys rajono savivaldybe;

Prienai rajono savivaldybe;

Birštonas savivaldybe;

Kazlu Ruda savivaldybe;

Marijampole savivaldybe;

Kalvarija savivaldybe;

Kaunas miesto savivaldybe;

Panevežys miesto savivaldybe;

Kupiškis rajono savivaldybė -hallintopiirissä Alizava, Kupiškis, Noriūnai ja Subačius seniūnija.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

Podlaskien voivodikunnassa (województwo podlaskie):

powiat M. Suwałki;

powiat M. Białystok;

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki Suwałkin piirikunnassa (powiat suwalski);

gminy Krasnopol ja Puńsk Sejnyn piirikunnassa (powiat sejneński);

gminy Augustów (ml. Augustówin kaupunki), Nowinka, Sztabin ja Bargłów Kościelny Augustówin piirikunnassa (powiat augustowski);

Mońkin piirikunta (powiat moniecki);

gminy Suchowola ja Korycin Sokółkan piirikunnassa (powiat sokólski);

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady ja Dobrzyniewo Duże Białystokin piirikunnassa (powiat białostocki);

Bielskin piirikunta (powiat bielski);

Hajnówkan piirikunta (powiat hajnowski);

gminy Grodzisk, Dziadkowice ja Milejczyce Siemiatyczen piirikunnassa (powiat siemiatycki);

gminy Rutki Zambrówin piirikunnassa (powiat zambrowski);

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (ml. Wysokie Mazowieckien kaupunki), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo ja Ciechanowiec Wysokie Mazowieckien piirikunnassa (powiat wysokomazowiecki).

II OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Ida-Virumaa maakond;

Valgamaa maakond;

Abja vald;

Halliste vald;

Karksi vald;

Paistu vald;

Tarvastu vald.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Aknīstes novads;

Cesvaines novads;

Ērgļu novads;

Ilūkstes novads;

Jēkabpils republikas pilsēta;

Jēkabpils novads;

Kokneses novads;

Krustpils novads;

Līvānu novads;

Lubānas novads;

Madonas novads;

Pļaviņu novads;

Varakļānu novads.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Alytus apskritis;

Šalcininkai rajono savivaldybe;

Širvintos rajono savivaldybe;

Trakai rajono savivaldybe;

Ukmerge rajono savivaldybe;

Vilnius rajono savivaldybe;

Elektrenai savivaldybe;

Vilnius miesto savivaldybe;

Anykščiai rajono savivaldybė -hallintopiirissä Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai ja Viešintos seniūnija sekä Svėdasain osa, joka sijaitsee tien nro 118 eteläpuolella.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

Podlaskien voivodikunnassa:

gminy Giby ja Sejny (ml. Sejnyn kaupunki) Sejnyn piirikunnassa (powiat sejneński);

gminy Lipsk ja Płaska Augustówin piirikunnassa (powiat augustowski);

gminy Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków ja Michałowo Białystokin piirikunnassa (powiat białostocki);

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka ja Szudziałowo Sokółkan piirikunnassa (powiat sokólski).

III OSA

1.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Aglonas novads;

Beverīinas novads;

Burtnieku novads;

Ciblas novads;

Dagdas novads;

Daugavpils novads;

Kārsavas novads;

Krāslavas novads;

Ludzas novads;

Naukšēnu novads;

Preiļu novads;

Rēzeknes novads;

Riebiņu novads;

Rūjienas novads;

Streņču novads;

Valkas novads;

Vārkavas novads;

Viļānu novads;

Zilupes novads;

Daugavpils republikas pilsēta;

Rēzekne republikas pilsēta.

2.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Ignalina rajono savivaldybe;

Moletai rajono savivaldybe;

Rokiškis rajono savivaldybe;

Švencionys rajono savivaldybe;

Utena rajono savivaldybe;

Zarasai rajono savivaldybe;

Visaginas savivaldybe;

Kupiškis rajono savivaldybė -hallintopiirissä Šimonys ja Skapiškis seniūnija;

Anykščiai rajono savivaldybė -hallintopiirissä Svėdasai seniūnijan osa, joka sijaitsee tien nro 118 pohjoispuolella.

IV OSA

Italia

Seuraavat Italian alueet:

Kaikki Sardinian alueet.


Top