EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0531

2014/531/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä elokuuta 2014 , siitä, ovatko sisäkaihtimia koskevat eurooppalaiset standardit EN 16433:2014 ja EN 16434:2014 sekä tietyt eurooppalaisen standardin EN 13120:2009+A1:2014 lausekkeet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaiset, sekä kyseisten standardien viitetietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 243, 15.8.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; Kumoaja 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/531/oj

15.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 243/54


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä elokuuta 2014,

siitä, ovatko sisäkaihtimia koskevat eurooppalaiset standardit EN 16433:2014 ja EN 16434:2014 sekä tietyt eurooppalaisen standardin EN 13120:2009+A1:2014 lausekkeet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaiset, sekä kyseisten standardien viitetietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/531/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 1 kohdassa valmistajat velvoitetaan saattamaan markkinoille ainoastaan turvallisia tuotteita.

(2)

Direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tuotteen oletetaan olevan turvallinen kansallisissa standardeissa määritettyjen vaarojen ja vaaraluokkien osalta, jos se on sellaisten vapaaehtoisten kansallisten standardien mukainen, joilla vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi niitä eurooppalaisia standardeja, joiden viitetiedot komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisen direktiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(3)

Direktiivin 2001/95/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaiset standardointiorganisaatiot hyväksyvät eurooppalaiset standardit komission toimeksiantojen perusteella.

(4)

Direktiivin 2001/95/EY 4 artiklan 2 kohdan mukaan komissio julkaisee kyseisten standardien viitetiedot.

(5)

Komissio hyväksyi 27 päivänä heinäkuuta 2011 päätöksen 2011/477/EU. (2) Päätöksessä täsmennetään, että kuristumis- ja tukehtumisriskin vähentämiseksi sisäkaihtimet ja narulliset ikkunaverhot ja -kaihtimet) on suunniteltava turvallisiksi ja että mahdolliset ulottuvilla olevat narut, ketjut ja palloketjut eivät saa muodostaa vaarallista silmukkaa. Jos tuotteen suunnittelussa ei ole poistettu vaarallisen silmukan muodostumisriskiä, tuote on lisäksi varustettava asianmukaisilla turvalaitteilla, jotta minimoidaan kuristumisriski. Turvalaitteiden on oltava sellaisia, etteivät pienet lapset pysty käyttämään niitä. Niistä ei saa irrota pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa lapsille tukehtumisvaaran, ne eivät saa aiheuttaa fyysistä vaaraa lapsille eli niissä ei saa olla teräviä kulmia, välejä, joihin sormet voivat juuttua eikä ulokkeita, ja niiden on kestettävä kestävyys- ja väsymistestit (käyttö ja kuluminen) sekä sääolojen aiheuttama vanheneminen.

(6)

Komissio antoi 4 päivänä syyskuuta 2012 eurooppalaisille standardointielimille toimeksiannon M/505 laatia eurooppalaisia standardeja, joilla puututaan tiettyihin sisäkaihtimien, narullisten ikkunaverhojen ja -kaihtimien ja turvalaitteiden lapsille aiheuttamiin riskeihin.

(7)

Vastauksena komission toimeksiantoon Euroopan standardointikomitea julkaisi 19 päivänä helmikuuta 2014 ensimmäisen kerran eurooppalaiset standardit EN 16433:2014 ja EN 16434:2014 sekä tarkistetun eurooppalaisen standardin EN 13120:2009+A1:2014, jotka koskevat sisäkaihtimia.

(8)

Eurooppalaiset standardit EN 16433 ja EN 16434 sekä tietyt eurooppalaisen standardin EN 13120+A1 lausekkeet täyttävät toimeksiannon M/505 ja ovat direktiivin 2001/95/EY yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia. Niiden viitetiedot olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2001/95/EY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Seuraavat eurooppalaiset standardit täyttävät direktiivissä 2001/95/EY säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen niiden riskien osalta, jotka ne kattavat:

a)

EN 16433:2014 ”Sisäkaihtimet — Suoja kuristumisvaaroilta — Testimenetelmät”;

b)

EN 16434:2014 ”Sisäkaihtimet — Suoja kuristumisvaaroilta — Turvalaitteita koskevat vaatimukset ja testimenetelmät”; ja

c)

eurooppalaisen standardin EN 13120:2009+A1:2014 ”Sisäkaihtimet — Toimintavaatimukset, turvallisuusvaatimukset mukaan lukien” lausekkeet 8.2 ja 15.

2 artikla

Standardien EN 16433:2014 ja EN 16434:2014 sekä eurooppalaisen standardin EN 13120:2009+A1:2014 lausekkeiden 8.2 ja 15 viitetiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Komission päätös 2011/477/EU, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2011, turvallisuusvaatimuksista, jotka sisäkaihtimia, narullisia ikkunaverhoja ja -kaihtimia sekä turvalaitteita koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä lasten turvallisuutta koskevien tiettyjen riskien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti (EUVL L 196, 28.7.2011, s. 21).


Top