Help Print this page 

Document 32014D0497

Title and reference
2014/497/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014 , toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Well et Raju) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5082)
  • No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2015; Kumoaja 32015D0789
OJ L 219, 25.7.2014, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/497/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/56


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014,

toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Well et Raju) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5082)

(2014/497/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan neljännen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi komission toimenpiteet organismin Xylella fastidiosa (Well et Raju), jäljempänä ’mainittu organismi’, unionissa leviämisen estämiseksi täytäntöönpanopäätöksellä 2014/87/EU (2).

(2)

Kyseisen päätöksen antamisen jälkeen Italian viranomaiset ovat tehneet mainitun organismin esiintymistä ja luonnetta koskevia tutkimuksia tartunta-alueilla ja niiden ympäristössä. Nämä tutkimukset ovat tuottaneet alustavia tuloksia, jotka riittävät perusteeksi täsmällisempien toimenpiteiden toteuttamiselle.

(3)

Italian viranomaisten tutkimusten sekä saatavilla olevan tieteellisen ja teknisen näytön perusteella on vahvistettu, että Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L. ja Vinca L. ovat mainitun organismin isäntäkasveja. Saatavilla olevan näytön perusteella on todennäköistä, että myös Malva L., Portulaca L., Quercus L. ja Sorghum L. voivat olla kyseisen organismin isäntäkasveja. Sen vuoksi toimenpiteitä olisi sovellettava seuraaviin istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin, siemeniä lukuun ottamatta: Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. ja Sorghum L., jäljempänä ’mainitut kasvit’.

(4)

On aiheellista vahvistaa edellytykset mainittujen kasvien tuomiselle unioniin sellaisista kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän. Olisi asetettava erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat tuotantopaikkojen rekisteröintiä, valvontaa ja asemaa sekä mainittujen kasvien tarkastuksia, näytteenottoa, testausta ja kuljetusta, jotta voidaan varmistaa, että unioniin tuodut kasvit ovat vapaita mainitusta organismista.

(5)

Mainitut kasvit, joita on kasvatettu vähintään osa niiden eliniästä rajatulla alueella tai jotka on siirretty tällaisen alueen kautta, ovat muita kasveja todennäköisemmin mainitun organismin tartuttamia. Niiden siirtoihin olisi sen vuoksi sovellettava erityisvaatimuksia. Näiden vaatimusten olisi vastattava vaatimuksia, jotka koskevat mainittujen kasvien tuomista sellaisista kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä vuosittaisia kartoituksia mainitun organismin esiintymisestä alueillaan sen kulkeutumisen ja leviämisen ehkäisemiseksi.

(7)

Jokaisen, joka on tietoinen mainitun organismin esiintymisestä, olisi ilmoitettava asiasta jäsenvaltioille, jotta varmistetaan, että kyseisen organismin mahdollista esiintymistä vastaan voidaan toimia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jotta voidaan varmistaa sidosryhmien ryhtyminen asianmukaisiin toimiin, jäsenvaltioiden olisi lisäksi ilmoitettava asianosaisille ammattimaisille toimijoille mainitun organismin mahdollisesta esiintymisestä niiden alueella ja toteutettavista toimenpiteistä.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä rajatut alueet ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet mainitun organismin hävittämiseksi ja sen leviämisen estämiseksi. Rajattujen alueiden olisi koostuttava tartuntavyöhykkeestä ja puskurivyöhykkeestä. Puskurivyöhykkeen leveys olisi laskettava ottaen huomioon mainitun organismin riski levitä muille alueille.

(9)

Jos rajatun alueen määrittäminen ei vaikuta tarpeelliselta mainitun organismin hävittämiseksi, asianomaisella jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus olla määrittämättä rajattua aluetta välittömästi. Tässä tapauksessa sen olisi hävitettävä mainittu organismi kasveista, joissa se ensiksi havaittiin, ja suoritettava kartoitus selvittääkseen, onko mainittu organismi levinnyt muihin kasveihin.

(10)

Käyttöön olisi otettava erityisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan mainitun organismin hävittäminen sieltä, missä sitä on havaittu esiintyvän.

(11)

Selkeyden vuoksi täytäntöönpanopäätös 2014/87/EU olisi kumottava.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’mainituilla kasveilla’ kaikkia seuraavia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, siemeniä lukuun ottamatta: Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. ja Sorghum L.;

b)

’mainitulla organismilla’ organismia Xylella fastidiosa (Well et Raju).

2 artikla

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevien mainittujen kasvien tuominen unioniin

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevia mainittuja kasveja saa tuoda unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne ovat liitteessä I olevassa 1 jaksossa vahvistettujen erityisten tuontia koskevien vaatimusten mukaisia;

b)

vastuussa oleva virallinen elin on tarkastanut ne mainitun organismin esiintymisen varalta unioniin tuomisen yhteydessä liitteessä I olevan 2 kohdan mukaisesti;

c)

mainittua organismia ei havaittu esiintyvän eikä siitä havaittu oireita, kun ne tarkastettiin liitteessä I olevan 2 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Mainittujen kasvien siirrot unionissa

Mainitut kasvit, joita on kasvatettu vähintään osa niiden eliniästä 7 artiklan mukaisesti määritetyllä rajatulla alueella tai jotka on siirretty tällaisen alueen kautta, voidaan siirtää muille alueille ja tartuntavyöhykkeille ja tällaisten alueiden sisällä vain, jos ne täyttävät liitteessä II vahvistetut edellytykset.

4 artikla

Mainittua organismia koskevat kartoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä vuosittaisia kartoituksia mainitun organismin esiintymisestä mainituissa kasveissa ja muissa mahdollisissa isäntäkasveissa alueellaan.

Kartoitukset on suoritettava vastuussa olevan virallisten elimen toimesta tai vastuussa olevan virallisten elimen virallisessa valvonnassa. Kartoitusten on käsitettävä silmämääräisiä tarkastuksia ja, jos epäillään mainitun organismin tartuntaa, myös näytteenottoa ja testausta. Kartoitusten on perustuttava vankkoihin tieteellisiin ja teknisiin periaatteisiin, ja ne on suoritettava aikoina, jotka ovat mainitun organismin havaitsemismahdollisuuksien kannalta tarkoituksenmukaisia.

Kartoituksissa on otettava huomioon saatavilla oleva tieteellinen ja tekninen näyttö, mainitun organismin ja sen vektorien biologia, mainittujen kasvien tai kasvien, jotka todennäköisesti ovat mainitun organismin isäntäkasveja, esiintyminen ja biologia sekä muut tarpeelliset tiedot, jotka koskevat mainitun organismin esiintymistä.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava kartoitusten tulokset tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain viimeistään 31 päivänä joulukuuta.

5 artikla

Mainitusta organismista ilmoittaminen

1.   Jokaisen, joka saa tietää mainitun organismin esiintymisestä tai jolla on syytä epäillä sen esiintymistä, on välittömästi ilmoitettava siitä vastuussa olevalle viralliselle elimelle.

Vastuussa olevan virallisen elimen on välittömästi kirjattava tällaiset tiedot.

2.   Tarvittaessa vastuussa olevan virallisen elimen on pyydettävä 1 kohdassa tarkoitettua henkilöä toimittamaan kyseiselle elimelle kaikki muut kyseisen henkilön hallussa olevat mainitun organismin esiintymistä koskevat tiedot.

6 artikla

Esiintymisen varmistaminen

1.   Jos vastuussa olevalle viralliselle elimelle on ilmoitettu mainitun organismin esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten perusteella tai 5 artiklan mukaisesti, sen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet esiintymisen varmistamiseksi.

2.   Jos mainitun organismin esiintyminen varmistuu alueella, jolla sitä ei aiemmin ole esiintynyt, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava viiden työpäivän kuluessa varmistumisajankohdasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille kyseisestä esiintymisestä.

Sama koskee mainitun organismin esiintymisen virallista varmistumista kasvilajissa, jonka ei aiemmin tiedetty olevan isäntäkasvi. Nämä ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ammattimaisille toimijoille, joiden mainittuihin kasveihin mainittu organismi voi vaikuttaa, tiedotetaan välittömästi mainitun organismin esiintymisestä kyseisen jäsenvaltion alueella ja että ne ymmärtävät asiaan liittyvät riskit ja toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä.

7 artikla

Rajatut alueet

1.   Jos 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten tulokset osoittavat mainitun organismin esiintymisen tai jos tällainen esiintyminen on varmistettu 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä rajattava alue, jäljempänä ’rajattu alue’.

2.   Rajatun alueen on sisällettävä alue, jolla mainittua organismia havaittiin esiintyvän, jäljempänä ’tartuntavyöhyke’. Kyseinen vyöhyke on määriteltävä liitteessä III olevan 1 jakson mukaisesti. Rajatun alueen on lisäksi sisällettävä tartuntavyöhykkeen ympärillä oleva alue, jäljempänä ’puskurivyöhyke’. Kyseinen vyöhyke on määriteltävä liitteessä III olevan 1 jakson mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava rajatuilla alueilla toimenpiteitä liitteessä III olevan 2 jakson mukaisesti.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi päättää olla määrittämättä rajattua aluetta välittömästi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

on näyttöä siitä, että mainittu organismi on vastikään kulkeutunut alueelle kasveissa, joissa se havaittiin;

b)

on viitteitä siitä, että kyseiset kasvit olivat saaneet tartunnan ennen niiden tuomista kyseiselle alueelle;

c)

kyseisten kasvien lähettyvillä ei ole todettu merkityksellisiä vektoreita, mikä osoittaa, että mainittu organismi ei ole levinnyt laajemmalle.

Tässä tapauksessa sen on tehtävä kartoitus sen määrittämiseksi, ovatko muut kasvit saaneet tartunnan kuin ne, joissa sitä ensiksi havaittiin esiintyvän. Kyseisen kartoituksen perusteella jäsenvaltion on määritettävä, onko tarpeen määrittää rajattu alue. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille näiden kartoitusten päätelmät sekä perustelut, joiden vuoksi ne eivät määritä rajattua aluetta.

5.   Jäsenvaltioiden on asetettava määräajat 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamiselle ja tarvittaessa 4 kohdassa tarkoitetun kartoituksen suorittamiselle.

8 artikla

Toimenpiteistä raportointi

1.   Jäsenvaltioiden on annettava 30 päivän kuluessa 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen antamisesta komissiolle ja muille jäsenvaltioille raportti toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sekä 7 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut määräajat.

Raportin on sisällettävä myös seuraavat seikat:

a)

tiedot rajatun alueen sijainnista ja kuvaus sen ominaisuuksista, joilla voi olla merkitystä mainitun organismin hävittämisen ja sen leviämisen ehkäisemisen kannalta;

b)

kartta, josta käyvät ilmi rajatun alueen rajat;

c)

tiedot mainitun organismin ja sen vektoreiden esiintymisestä;

d)

toimenpiteet mainittujen kasvien siirtämistä unionissa koskevien vaatimusten noudattamiseksi 3 artiklan mukaisesti.

Raportissa on kuvattava näyttö ja kriteerit, joihin toimenpiteet perustuvat.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain viimeistään 31 päivänä joulukuuta komissiolle ja muille jäsenvaltioille raportti, johon sisältyy ajan tasalla oleva versio 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2014/87/EU.

10 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/87/EU, annettu 13 päivänä helmikuuta 2014, toimenpiteistä organismin Xylella fastidiosa (Well et Raju) unionissa leviämisen estämiseksi (EUVL L 45, 15.2.2014, s. 29).


LIITE I

VAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT 2 ARTIKLAN MUKAISTA MAINITTUJEN KASVIEN TUOMISTA

1 JAKSO

Direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuun todistukseen sisällytettävät merkinnät

1.

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevia mainittuja kasveja saa tuoda unionin alueelle ainoastaan, jos niiden mukana on direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kasvien terveystodistus, joka täyttää 2 tai 3 kohdassa vahvistetut edellytykset.

2.

Kasvien terveystodistuksen kohdassa ”lisäilmoitus” on oltava merkintä, että kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma ja joka sijaitsee kyseisen elimen asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti vahvistamalla kasvintuhoojista vapaalla alueella.

Kasvintuhoojista vapaan alueen nimi on ilmoitettava kohdassa ”alkuperäpaikka”.

3.

Kasvien terveystodistuksen kohdassa ”lisätietoja” on oltava seuraavat merkinnät:

a)

mainitut kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka täyttää seuraavat edellytykset:

i)

se on vahvistettu vapaaksi mainitusta organismista ja sen vektoreista asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti;

ii)

se on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma;

iii)

se on fyysisesti suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta vektoriensa välityksellä;

iv)

sille on tehty asianmukaiset kasvinsuojelulliset käsittelyt sen pitämiseksi vapaana mainitun organismin vektoreilta;

v)

sille tehdään vuosittain vähintään kaksi virallista tarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohtina. Aikaisempien tarkastusten aikana ei ole havaittu oireita mainitusta organismista eikä sen vektoreita tai, jos epäilyttäviä oireita on havaittu, on suoritettu testaus ja mainitun organismien esiintymättömyys on vahvistettu;

b)

tuotantopaikan välittömässä läheisyydessä suoritetaan kasvinsuojelullisia käsittelyjä mainitun organismin vektoreita vastaan;

c)

mainittujen kasvien erille on tehty vuosittain näytteenottoon perustuvia testejä, ja mainitun organismin oireeton esiintyminen on suljettu pois;

d)

mainitut kasvit on kuljetettu mainitun organismin tunnettujen vektorien lentokauden ulkopuolella tai suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa, joiden avulla varmistetaan, että mainittua organismia tai sen tunnettuja vektoreita ei voi esiintyä;

e)

mainittujen kasvien erille on tehty välittömästi ennen vientiä virallinen silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja testaus käyttäen näytteenottojärjestelmää, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla, että mainitun organismin esiintyminen kyseisissä kasveissa on alle 1 prosentti, ja joka kohdistuu erityisesti kasveihin, joilla on mainittuun organismiin viittaavia oireita.

4.

Edellä olevia 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin mainittuihin kasveihin, jotka on kasvatettu sekä kasvintuhoojista vapaalla alueella että kasvintuhoojista vapaan alueen ulkopuolella.

2 JAKSO

Tarkastus

Asiasta vastaavan virallisen elimen on huolellisesti tarkastettava mainitut kasvit maahantulopaikassa tai määräpaikassa, jotka on vahvistettu komission direktiivin 2004/103/EY (1) mukaisesti. Tarkastus on tehtävä silmämääräisesti ja, jos epäillään mainitun organismin esiintymistä, jokaiselle mainittujen kasvien erälle on suoritettava näytteenotto ja testaus. Näytteiden on oltava kooltaan sellaisia, että on mahdollista vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla, että asianomaisen organismin esiintyminen kyseisissä kasveissa on alle 1 prosentti.


(1)  Komission direktiivi 2004/103/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten määrittelystä (EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16).


LIITE II

3 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA MAINITTUJEN KASVIEN SIIRTOJA UNIONISSA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

1.

Mainitut kasvit, jotka on kasvatettu vähintään osan niiden eliniästä rajatulla alueella, saa siirtää muille alueille kuin tartuntavyöhykkeille ja tällaisten alueiden sisällä vain, jos niiden mukana on kasvipassi, joka on laadittu ja myönnetty komission direktiivin 92/105/ETY (1) mukaisesti.

2.

Mainitut kasvit, jotka on kasvatettu vähintään osan niiden eliniästä rajatulla alueella, saa siirtää muille alueille kuin tartuntavyöhykkeille ja tällaisten alueiden sisällä vain, jos ne täyttävät 1 alakohdan lisäksi seuraavat edellytykset koko rajatulla alueella vietetyn ajan osalta:

a)

tuotantopaikka, jossa ne on kasvatettu rajatulla alueella, täyttää seuraavat edellytykset:

i)

sen on vahvistettu olevan vapaa mainitusta organismista;

ii)

se on rekisteröity komission direktiivin 92/90/ETY (2) mukaisesti;

iii)

se on fyysisesti suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta vektoriensa;

iv)

sille on tehty asianmukaiset kasvinsuojelulliset käsittelyt sen pitämiseksi vapaana mainitun organismin vektoreilta;

v)

sille tehdään vuosittain vähintään kaksi virallista tarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohtina. Aikaisempien tarkastusten aikana ei ole havaittu mainittua organismia eikä sen vektoreita tai, jos tartuntaan viittaavia oireita on havaittu, on suoritettu testaus ja mainitun organismien esiintymättömyys on vahvistettu;

b)

jokaisesta tuotantopaikasta peräisin olevien mainittujen kasvien jokaisen lajin edustaville näytteille on tehty vuosittain testaus, ja mainitun organismin oireeton esiintyminen on suljettu pois;

c)

tuotantopaikan välittömässä läheisyydessä suoritetaan kasvinsuojelullisia käsittelyjä mainitun organismien vektoreita vastaan.

3.

Rajattujen alueiden läpi tai rajatuilla alueilla siirrettävät mainitut kasvit on kuljetettava mainitun organismin tunnettujen vektorien lentokauden ulkopuolella tai suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa, joiden avulla varmistetaan, että mainittua organismia tai sen tunnettuja vektoreita ei voi esiintyä.


(1)  Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä kuljetettaessa käytettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22).

(2)  Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 344, 26.11.1992, s. 38).


LIITE III

RAJATTUJEN ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA NIITÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET 7 ARTIKLAN MUKAISESTI

1 JAKSO

Rajattujen alueiden määrittäminen

1.

Tartuntavyöhykkeen on sisällettävä kaikki kasvit, jotka tiedetään mainitun organismin tartuttamiksi, kaikki kasvit, joissa on oireita mainitun organismin mahdollisesti aiheuttamasta tartunnasta, ja kaikki muut kasvit, jotka todennäköisesti ovat kyseisen organismin tartuttamia siksi, että ne sijaitsevat lähellä tartunnan saaneita kasveja tai että niiden tuotantolähde, jos se on tiedossa, on sama kuin tartunnan saaneilla kasveilla tai niistä kasvatetuilla kasveilla.

2.

Puskurivyöhykkeen leveyden on oltava vähintään 2 000 metriä.

Puskurivyöhykkeen leveys voidaan vähentää vähintään 1 000 metriin, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tartunnan saaneet kasvit on poistettu, samoin kuin kaikki kasvit, joissa on oireita mainitun organismin mahdollisesti aiheuttamasta tartunnasta, sekä kaikki kasvit, jotka on määritetty todennäköisesti tartunnan saaneiksi. Poistaminen on tehtävä siten, että poistetuista kasveista ei jää jäljelle yhtään kasviainesta;

b)

on tehty määrittelykartoitus, johon sisältyy testausta sellaisella näytteenottojärjestelmällä, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla, että mainitun organismin esiintyminen kasveissa 2 000 metrin sisällä tartuntavyöhykkeen rajasta on alle 0,1 prosenttia.

3.

Vyöhykkeiden täsmällisen määrityksen on perustuttava vankkoihin tieteellisiin periaatteisiin, mainitun organismin ja sen vektorien biologiaan, tartunta-asteeseen, vektorien esiintymiseen ja mahdollisten isäntäkasvien jakautumiseen kyseisellä alueella.

4.

Jos mainitun organismin esiintyminen tartuntavyöhykkeen ulkopuolella varmistuu, tartuntavyöhykkeen ja puskurivyöhykkeen rajat on tarkistettava ja niitä on muutettava vastaavasti.

5.

Jos mainittua organismia ei ole 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten ja tässä liitteessä olevan 2 jakson h alakohdassa tarkoitetun seurannan perusteella havaittu rajatulla alueella viiden vuoden aikana, alueen rajaaminen voidaan poistaa.

2 JAKSO

Rajatuilla alueilla toteutettavat toimenpiteet

Asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava rajatulla alueella seuraavat toimenpiteet mainitun organismin hävittämiseksi:

a)

sen on mahdollisimman nopeasti poistettava kaikki mainitun organismin tartuttamat kasvit sekä kaikki kasvit, joissa on oireita mainitun organismin aiheuttamasta mahdollisesta tartunnasta, sekä kaikki kasvit, jotka on määritetty todennäköisesti tartunnan saaneiksi. Poistaminen on tehtävä siten, että poistetuista kasveista ei jää jäljelle yhtään kasviainesta, ja toteuttaen kaikki tarvittavat varotoimet, jotta vältetään mainitun organismin leviäminen poistamisen aikana ja sen jälkeen;

b)

sen on otettava näytteet ja testattava mainitut kasvit, tartunnan saaneiden kasvien kanssa samaan sukuun kuuluvat kasvit ja kaikki kasvit, joissa on oireita mainitusta organismista, 200 metrin säteellä tartunnan saaneista kasveista sellaisella näytteenottojärjestelmällä, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla, että mainitun organismin esiintyminen on alle 0,1 prosenttia;

c)

se on tuhottava paikan päällä tai lähellä, rajatun alueen sisällä sijaitsevassa tähän tarkoitukseen varatussa paikassa kokonaiset kasvit, kasvien tai puun osat, jotka voivat edistää mainitun organismin leviämistä. Tuhoamisen on tapahduttava tavalla, jolla varmistetaan, että mainittu organismi ei leviä;

d)

sen on tuhottava paikan päällä tai lähellä sijaitsevassa paikassa kaikki mainittujen kasvien sekä tartunnan saaneiden kasvien kanssa samaa sukua olevien kasvien leikkaamisesta peräisin oleva kasviaines. Tuhoamisen on tapahduttava tavalla, jolla varmistetaan, että mainittu organismi ei leviä vektorinsa välityksellä;

e)

sen on tehtävä mainitulle kasveille ja kasveille, jotka saattavat olla mainitun organismin vektorien isäntäkasveja, asianmukaiset kasvinsuojelulliset käsittelyt, joilla estetään mainitun organismin leviäminen kyseisten vektorien välityksellä;

f)

sen on jäljitettävä tartunnan alkuperä ja kyseiseen tartuntatapaukseen liittyvät mainitut kasvit, jotka on saatettu siirtää ennen rajatun alueen määrittämistä. Kyseisten kasvien määräpaikan asianomaisille viranomaisille on ilmoitettava kaikki tällaisia siirtoja koskevat tiedot, jotta kasvit voidaan tutkia ja tarvittaessa ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin;

g)

sen on kiellettävä mainittujen kasvien ja tartunnan saaneiden kasvien kanssa samaa sukua olevien kasvien istuttaminen alueille, joka ei ole suojattu vektoreita vastaan;

h)

sen on tiiviisti seurattava mainitun organismin esiintymistä tarkastuksin, jotka tehdään vähintään vuosittain tarkoituksenmukaisina aikoina ja joissa kiinnitetään erityistä huomiota puskurivyöhykkeeseen sekä mainittuihin kasveihin ja tartunnan saaneiden kasvien kanssa samaa sukua oleviin kasveihin, minkä lisäksi on testattava erityisesti kaikki kasvit, joissa on oireita. Näytteiden määrä on ilmoitettava 8 artiklassa tarkoitetussa raportissa;

i)

sen on toteutettava toimia, joilla lisätään yleistä tietoisuutta mainitun organismin aiheuttamasta uhasta, toteutetuista toimenpiteistä, joilla ehkäistään sen kulkeutuminen unioniin ja leviäminen siellä, mukaan luettuna edellytykset, jotka koskevat mainittujen kasvien siirtoa 7 artiklan mukaisesti määritetyltä rajatulta alueelta;

j)

sen on tarvittaessa toteutettava erityistoimenpiteitä sellaisten erityistilanteiden tai ongelmien ehkäisemiseksi, joiden voidaan kohtuudella olettaa estävän, vaikeuttavan tai viivyttävän hävittämistä, etenkin toimenpiteitä, jotka liittyvät kaikkien tartunnan saaneiden tai tartunnan saaneiksi epäiltyjen kasvien luokse pääsemiseen ja asianmukaiseen hävittämiseen niiden sijainnista, julkisesta tai yksityisestä omistuksesta tai niistä vastaavasta henkilöstä tai organisaatiosta riippumatta;

k)

sen on toteutettava mahdollisia muita toimenpiteitä, joilla voidaan edistää mainitun organismin hävittämistä, ottaen huomioon ISPM nro 9 (1) ja soveltaen yhdennettyä lähestymistapaa ISPM nro 14:ssa (2) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.


(1)  ”Guidelines for pest eradication programmes — Reference Standard ISPM No. 9”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma. Julkaistu 15. joulukuuta 2011.

(2)  ”The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No. 14”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma. Julkaistu 8. tammikuuta 2014.


Top