Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0422

2014/422/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2014 , tiettyjä Etelä-Afrikasta peräisin olevia sitrushedelmiä koskevista toimenpiteistä Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 4191)

OJ L 196, 3.7.2014, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2016; Kumoaja 32016D0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/422/oj

3.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 196/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä heinäkuuta 2014,

tiettyjä Etelä-Afrikasta peräisin olevia sitrushedelmiä koskevista toimenpiteistä Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 4191)

(2014/422/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Guignardia citricarpa Kiely (kaikki sitrukselle patogeeniset kannat) vahvistetaan direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan I jakson c kohdan 11 alakohdassa haitalliseksi organismiksi, jota ei esiinny unionissa. Kansainvälinen kasvitieteellinen kongressi hyväksyi vuonna 2011 uuden koodin sienten nimistölle, minkä jälkeen kyseisestä organismista on käytetty nimeä Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, jäljempänä ’mainittu organismi’.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, julkaisi mainittua organismia koskevan tuholaisriskinarvioinnin 21 päivänä helmikuuta 2014 (2). Tuholaisriskinarvioinnin perusteella katsotaan, että direktiivissä 2000/29/EY vahvistetut mainittua organismia koskevat vaatimukset, siltä osin kuin on kyse mainitusta organismista vapaaksi tunnustetun alueen ulkopuolisilta viljelyksistä peräisin olevien sitrushedelmien tuonnista unioniin, eivät ole riittävät suojaamaan unionia kyseisen organismin unioniin kulkeutumiselta. Koska Etelä-Afrikasta peräisin olevien, mainitun organismin tartuttamien sitrushedelmien pysäytysten määrä on toistuvasti ollut suuri viime vuosina, on tarpeen toteuttaa viipymättä tiukempia toimenpiteitä, jotta unionia voidaan suojata entistä paremmin kyseisen organismin unioniin kulkeutumiselta. Pysäytyksistä useat ovat koskeneet lajin Citrus sinensis (L.) Osbeck ”Valencia” hedelmiä, minkä vuoksi kyseiset hedelmät olisi kaikkia hedelmiä koskevien toimenpiteiden lisäksi testattava piilevän tartunnan varalta.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan on kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että mainittu organismi kulkeutuu unioniin lajin Citrus latifolia Tanaka tuonnissa. Sen vuoksi on aiheellista jättää Citrus latifolia Tanaka tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden ulkopuolelle.

(4)

Jos Etelä-Afrikasta peräisin olevia, mainitun organismin tartuttamia sitrushedelmiä pysäytetään, komissio arvioi, johtuuko tartunnan saaneiden hedelmien saapuminen puutteista Etelä-Afrikan virallisissa seuranta- ja varmennusmenettelyissä. Jos seuranta- ja varmennusmenettelyjen puutteista johtuvia pysäytyksiä tapahtuu toistuvasti saman vuoden aikana, komissio tarkastelee uudelleen tätä päätöstä ennen kuin kuudennesta pysäytyksestä on ilmoitettu.

(5)

Selvyyden vuoksi komission täytäntöönpanopäätös 2013/754/EU (3) olisi kumottava.

(6)

Tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä olisi sovellettava 24 päivästä heinäkuuta 2014, jotta toimijoilla olisi riittävästi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sitrushedelmien tuonti unioniin

Rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.1, 16.2, 16.3 ja 16.5 kohdan soveltamista ja poiketen siitä, mitä sen 16.4 kohdan c ja d alakohdassa säädetään, Etelä-Afrikasta peräisin olevia, sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. hedelmiä ja niiden hybridejä, lukuun ottamatta lajien Citrus aurantium L. ja Citrus latifolia Tanaka hedelmiä, jäljempänä ’mainitut hedelmät’, saa tuoda unioniin ainoastaan, jos ne täyttävät tämän päätöksen liitteessä vahvistetut vaatimukset.

2 artikla

Raportointivelvollisuus

Tuojajäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain ennen 31 päivää joulukuuta raportti, jossa ilmoitetaan mainittujen hedelmien määrät, jotka on tuotu unioniin tämän päätöksen mukaisesti edellisen tuontikauden aikana. Kyseisen raportin on sisällettävä myös liitteessä olevassa 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulokset.

3 artikla

Ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava välittömästi komissiolle, muille jäsenvaltioille ja Etelä-Afrikalle mainitun organismin vahvistetusta havaitsemisesta.

4 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2013/754/EU.

5 artikla

Soveltamispäivä

Tätä päätöstä sovelletaan 24 päivästä heinäkuuta 2014.

6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), 2014. Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the EU territory with identification and evaluation of risk reduction options. EFSA Journal 2014;12(2):3557, 243 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/754/EU, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Etelä-Afrikkaa koskevista toimenpiteistä Guignardia citricarpa Kiely -organismin (kaikki Citrus-kasveille patogeeniset kannat) unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (EUVL L 334, 13.12.2013, s. 44).


LIITE

VAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT 1 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN MAINITTUJEN HEDELMIEN TUONTIA

1.   Mainittuja hedelmiä koskevat vaatimukset

1.1

Mainittujen hedelmien mukana on seurattava direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kasvinterveystodistus, jonka kohtaan ”Lisäilmoitus” sisältyvät seuraavat lausumat:

a)

mainitut hedelmät ovat peräisin tuotantoviljelmältä, jolle on tehty käsittelyjä mainittua organismia vastaan asianmukaisena ajankohtana viimeisen kasvukauden alun jälkeen;

b)

tuotantoviljelmällä on tehty virallinen tarkastus kasvukauden aikana, eikä mainituissa hedelmissä ole havaittu mainitun organismin aiheuttamia oireita viimeisen kasvukauden alun jälkeen;

c)

jokaisen lajin osalta on otettu näytteitä vähintään 600 hedelmästä 30:tä tonnia tai osaa siitä kohden hedelmien saapumisen ja pakkaustiloissa tapahtuvan pakkaamisen välillä, ja näytteet on valittu mahdollisimman pitkälti mainitun organismin mahdollisesti aiheuttamien oireiden perusteella; kaikki näytteenottoon valitut hedelmät, joissa on esiintynyt oireita, on testattu ja todettu mainitusta organismista vapaiksi;

1.2

Kun kyse on lajista Citrus sinensis (L.) Osbeck ”Valencia”, kasvinterveystodistuksen kohdassa ”Lisäilmoitus” on oltava myös lausuma siitä, että 30:tä tonnia tai osaa siitä kohden on testattu näyte piilevän tartunnan varalta ja että se on todettu mainitusta organismista vapaaksi.

1.3

Mainittujen hedelmien täydellinen jäljitettävyys on varmistettava seuraavasti:

a)

tuotantoviljelmän, pakkaustilojen, viejien ja kaikkien muiden toimijoiden, jotka osallistuvat mainittujen hedelmien käsittelyyn, on oltava virallisesti rekisteröityjä kyseiseen tarkoitukseen;

b)

ennen sadonkorjuuta ja sen jälkeen tehtävistä käsittelyistä on kirjattava ylös yksityiskohtaiset tiedot;

c)

mainittujen hedelmien mukana on koko kuljetuksen ajan tuotantoviljelmältä unionissa sijaitsevaan vientipaikkaan saakka oltava Etelä-Afrikan kansallisen kasvinsuojeluelimen valvonnassa laaditut asiakirjat osana dokumentointijärjestelmää, johon Etelä-Afrikka asettaa tietoja komission saataville.

2.   Unionissa tehtäviä tarkastuksia koskevat vaatimukset

2.1

Mainitut hedelmät on tarkastettava silmämääräisesti komission direktiivin 2004/103/EY (1) mukaisesti vahvistetussa saapumispaikassa tai määräpaikassa. Kyseiset tarkastukset on tehtävä näytteille siten, että mainittujen hedelmien jokaisen lajin osalta tarkastetaan vähintään 200 hedelmää 30 tonnin erää tai osaa siitä kohden, ja näytteet on valittava mainitun organismin mahdollisesti aiheuttamien oireiden perusteella.

2.2

Jos mainitun organismin aiheuttamia oireita havaitaan 2.1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten aikana, mainitun organismin esiintyminen on vahvistettava tai kumottava testaamalla hedelmät, joissa esiintyy oireita. Jos mainitun organismin esiintyminen vahvistetaan, on siihen erään, josta näyte otettiin, kohdistettava jokin seuraavista toimenpiteistä:

i)

unioniin tulon epääminen;

ii)

tuhoaminen, muulla tavoin kuin jalostamalla.


(1)  Komission direktiivi 2004/103/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten määrittelystä (EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16).


Top