Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0349

Neuvoston päätös 2014/349/YUTP, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014 , Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta

OJ L 174, 13.6.2014, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/349/oj

13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/42


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/349/YUTP,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014,

Kosovossa (1) toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 4 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP (2).

(2)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 2010 päätöksen 2010/322/YUTP (3), jolla muutettiin yhteistä toimintaa 2008/124/YUTP ja jatkettiin Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) voimassaoloa kahdella vuodella 14 päivään kesäkuuta 2012.

(3)

Neuvosto hyväksyi 6 päivänä kesäkuuta 2012 päätöksen 2012/291/YUTP (4), jolla muutettiin yhteistä toimintaa 2008/124/YUTP ja jatkettiin EULEX KOSOVOn voimassaoloa kahdella vuodella 14 päivään kesäkuuta 2014.

(4)

Vuonna 2014 hyväksyttyyn strategiseen uudelleenarviointiin sisältyvien suositusten perusteella EULEX KOSOVOn voimassaoloa on tarpeen jatkaa vielä kahdella vuodella.

(5)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä toukokuuta 2013 päätöksen 2013/241/YUTP (5), jolla muutettiin yhteistä toimintaa 2008/124/YUTP siten, että siinä säädetään uusi rahoitusohje, jonka tarkoitus on kattaa ajanjakso, joka alkaa 15 päivänä kesäkuuta 2013 ja päättyy 14 päivänä kesäkuuta 2014. Yhteinen toiminta 2008/124/YUTP olisi muutettava siten, että siinä säädetään uusi rahoitusohje, jonka tarkoitus on kattaa siirtymäkausi, joka alkaa 15 päivänä kesäkuuta 2014 ja päättyy 14 päivänä lokakuuta 2014.

(6)

EULEX KOSOVO toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voisi vaikuttaa haitallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrättyihin unionin ulkoisen toiminnan tavoitteisiin.

(7)

Yhteinen toiminta 2008/124/YUTP olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2008/124/YUTP seuraavasti:

1)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Operaation johtaja edustaa operaatiota. Operaation johtaja voi siirtää hallintotehtäviä henkilöstö- ja rahoitusasioissa operaation henkilöstön jäsenille, jotka toimivat hänen alaisuudessaan.”

b)

poistetaan 5 kohta.

c)

korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Operaation johtaja varmistaa, että EULEX KOSOVO toimii tiiviissä yhteistyössä ja koordinoi toimintansa Kosovon toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa asiaankuuluvien kansainvälisten toimijoiden kanssa, mukaan luettuina Nato/KFOR-joukot, UNMIK, ETYJ ja oikeusvaltion alalla Kosovossa toimivat kolmannet valtiot.”

2)

Korvataan 9 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kaikkien henkilöstöön kuuluvien on hoidettava tehtävänsä ja toimittava operaation edun mukaisesti. Kaikkien henkilöstöön kuuluvien on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (6) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

(6)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).”"

3)

Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kansainvälisen ja paikallisen henkilöstön työehdot sekä oikeudet ja velvollisuudet määritetään EULEX KOSOVOn ja asianomaisten henkilöstön jäsenten välisissä sopimuksissa.”

4)

Korvataan 14 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Operaation johtaja huolehtii EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta päätöksen 2013/488/EU mukaisesti.”

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Oikeudelliset järjestelyt

EULEX KOSOVOlla on valtuudet hankkia palveluja ja tarvikkeita, tehdä sopimuksia ja hallinnollisia järjestelyjä, ottaa palvelukseen henkilöstöä, avata pankkitilejä, hankkia ja pitää hallussa omaisuutta ja maksaa velkojaan sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanon sitä edellyttäessä.”

6)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 14 päivään lokakuuta 2010 saakka on 265 000 000 euroa.

EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivästä lokakuuta 2010 lähtien 14 päivään joulukuuta 2011 saakka on 165 000 000 euroa.

EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivästä joulukuuta 2011 lähtien 14 päivään kesäkuuta 2012 saakka on 72 800 000 euroa.

EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivästä kesäkuuta 2012 lähtien 14 päivään kesäkuuta 2013 saakka on 111 000 000 euroa.

EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivästä kesäkuuta 2013 lähtien 14 päivään kesäkuuta 2014 saakka on 110 000 000 euroa.

EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivästä kesäkuuta 2014 lähtien 14 päivään lokakuuta 2014 saakka on 34 000 000 euroa.

Neuvosto päättää EULEX KOSOVOn seuraavan kauden rahoitusohjeesta.”

b)

Korvataan 4–6 kohta seuraavasti:

”4.   EULEX KOSOVO vastaa operaation talousarvion toteuttamisesta. EULEX KOSOVO allekirjoittaa tätä koskevan sopimuksen komission kanssa.

5.   EULEX KOSOVO vastaa toimeksiannon täytäntöönpanosta aiheutuvista vaatimuksista ja velvoitteista 15 päivästä kesäkuuta 2014 alkaen, lukuun ottamatta mahdollisia vaatimuksia, jotka liittyvät operaation johtajan vakaviin väärinkäytöksiin, joista hän on vastuussa.

6.   Rahoitusjärjestelyt toteutetaan rajoittamatta 7, 8 ja 11 artiklassa säädettyä johtamisjärjestelyä ja EULEX KOSOVOn operatiivisia vaatimuksia, joihin sisältyy laitteiden yhteensopivuus ja operaation ryhmien yhteistoimintakyky.

7.   Menot ovat rahoituskelpoisia tämän yhteisen toiminnan voimaantulopäivästä alkaen.”

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Hankeyksikkö

1.   EULEX KOSOVOlla on hankeyksikkö hankkeiden määrittelyä ja toteuttamista varten. EULEX KOSOVOssa koordinoidaan, avustetaan ja ohjeistetaan tarvittaessa jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden omalla vastuullaan toteuttamia hankkeita EULEX KOSOVOon liittyvillä aloilla ja sen tavoitteiden tukemiseksi.

2.   EULEX KOSOVOlla on lupa pyytää saada käyttää jäsenvaltioiden tai kolmansien valtioiden rahoitusosuuksia pannakseen täytäntöön valittuja hankkeita, jotka täydentävät johdonmukaisesti EULEX KOSOVOn muita toimia, jos hanke:

a)

sisältyy tämän yhteisen toiminnan rahoitusselvitykseen; tai

b)

on toimeksiannon aikana operaation johtajan pyynnöstä sisällytetty rahoitusselvitykseen sitä muuttamalla. EULEX KOSOVO tekee näiden valtioiden kanssa sopimuksen, johon sisällytetään erityisesti nimenomaiset menettelyt kolmansien osapuolien valitusten käsittelemisestä tapauksissa, joissa valitus koskee EULEX KOSOVOn toimista tai laiminlyönneistä aiheutuneita vahinkoja niiden varojen käytössä, jotka kyseiset valtiot ovat antaneet käyttöön. Rahoitukseen osallistuvat valtiot eivät voi missään olosuhteissa katsoa unionin tai korkean edustajan olevan vastuussa EULEX KOSOVOn toimista tai laiminlyönneistä, jotka liittyvät näiden valtioiden varojen käyttöön.

3.   PKT sopii kolmansien valtioiden osallistumisesta hankeyksikön rahoittamiseen.”

8)

Korvataan 18 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja EULEX KOSOVOa varten laadittuja asiakirjoja Yhdistyneille kansakunnille, Natolle/KFOR-joukoille ja tähän yhteiseen toimintaan osallistuville muille kolmansille osapuolille niitä kutakin vastaavaan turvallisuusluokittelutasoon asti päätöksen 2013/488/EU mukaisesti. Tämän helpottamiseksi tehdään paikallisia teknisiä järjestelyjä.

2.   Jos kyseessä on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, korkealla edustajalla on lisäksi valtuudet luovuttaa päätöksen 2013/488/EU mukaisesti toimivaltaisille paikallisille viranomaisille EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja EULEX KOSOVOa varten laadittuja asiakirjoja ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED” -turvallisuusluokkaan saakka. Kaikissa muissa tapauksissa tällaisia tietoja ja asiakirjoja luovutetaan toimivaltaisille paikallisille viranomaisille näiden viranomaisten Euroopan unionin kanssa tekemän yhteistyön tasoa vastaavien menettelyjen mukaisesti.”

9)

Korvataan 20 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 14 päivänä kesäkuuta 2016.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Y. MANIATIS


(1)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244(1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(2)  Neuvoston yhteinen toiminta 2008/124/YUTP, hyväksytty 4 päivänä helmikuuta 2008, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX KOSOVO (EUVL L 42, 16.2.2008, s. 92).

(3)  Neuvoston päätös 2010/322/YUTP, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2010, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta (EUVL L 145, 11.6.2010, s. 13).

(4)  Neuvoston päätös 2012/291/YUTP, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2012, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX KOSOVO, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta (EUVL L 146, 6.6.2012, s. 46).

(5)  Neuvoston päätös 2013/241/YUTP, annettu 27 päivänä toukokuuta 2013, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX KOSOVO, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta (EUVL L 141, 28.5.2013, s. 47).


Top