Help Print this page 

Document 32014D0087

Title and reference
2014/87/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä helmikuuta 2014 , toimenpiteistä organismin Xylella fastidiosa (Well et Raju) unionissa leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 726)
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2014; Kumoaja 32014D0497
OJ L 45, 15.2.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/87/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 45/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä helmikuuta 2014,

toimenpiteistä organismin Xylella fastidiosa (Well et Raju) unionissa leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 726)

(2014/87/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Xylella fastidiosa (Well et Raju), jäljempänä ’mainittu organismi’ luetellaan direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksossa haitallisena organismina, jonka ei tiedetä esiintyvän unionissa ja jonka kulkeutuminen ja leviäminen on kiellettävä kaikissa jäsenvaltioissa.

(2)

Italia ilmoitti 21 päivänä lokakuuta 2013 muille jäsenvaltioille ja komissiolle mainitun organismin esiintymisestä alueellaan kahdella erillisellä alueella Leccen maakunnassa Apulian alueella. Samassa maakunnassa on sittemmin havaittu vielä kaksi erillistä tapausta. Mainitun organismin esiintyminen vahvistettiin useiden kasvilajien osalta, joita ovat Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. ja Quercus sp. L. ja joissa tapahtuu lehtien kuivumista ja nopeaa katoa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mainitun organismin esiintyminen unionin alueella on vahvistettu. Organismin esiintymistä koskevat tarkastukset useiden muiden kasvilajien osalta ovat vielä kesken. Mainittua organismia Apuliassa levittävä vektori on vielä tunnistettava.

(3)

Apulian alue ryhtyi 29 päivänä lokakuuta 2013 direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti hätätoimenpiteisiin mainitun organismin torjumiseksi ja hävittämiseksi (2).

(4)

Italia ilmoitti, että sen toteuttamissa tarkastuksissa ei ollut havaittu mainitun organismin esiintymistä naapurimaakuntien Brindisi ja Taranto alueella.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, antoi 25 päivänä marraskuuta 2013 komission pyynnöstä lausunnon (3), jossa esitetään seuraavat päätelmät. Mainitulla organismilla on todennäköisesti erittäin paljon eri isäntäkasveja, joihin kuuluu monia Euroopassa yleisiä viljeltyjä ja luonnonvaraisia kasveja.

(6)

Mainitun organismin päätuloväylänä ovat istutettavaksi tarkoitettujen kasvien siirrot, lukuun ottamatta siemeniä. Huolta aiheuttaa myös mainitun organismin vektorien kulku kasvilähetysten kautta. Hedelmät ja puutavara ovat merkitykseltään vähäisiä väyliä, joiden kautta organismin kulkeutuminen on hyvin epätodennäköistä. Myös siemenet, leikkokukat ja leikkovihreä ovat merkitykseltään vähäisiä väyliä, joiden kautta organismin kulkeutuminen on hyvin epätodennäköistä. Mainitun organismin pitkän matkan leviämisen kannalta tehokkain väylä ovat istutettavaksi tarkoitettujen tartunnan saaneiden kasvien siirrot.

(7)

Kun otetaan huomioon mainitun organismin luonne, se todennäköisesti leviää nopeasti ja laajalti. Jotta voidaan varmistaa, ettei mainittu organismi leviä unionin muihin osiin, on ryhdyttävä toimenpiteisiin välittömästi. Kunnes käyttöön saadaan tarkempia tietoja isäntäkasveista, vektoreista, kulkeutumisväylistä ja riskinvähentämisvaihtoehdoista, on aiheellista kieltää siirrot alueilta, joilla saattaa olla tartunnan saaneita kasveja.

(8)

Kun otetaan huomioon mainitun organismin esiintymispaikat, Leccen maakunnan erityinen maantieteellinen sijainti ja alueellisen rajaamisen perusteisiin liittyvät epävarmuustekijät, kieltoa olisi sovellettava koko maakuntaan, jotta sitä voidaan soveltaa nopeasti ja tehokkaasti.

(9)

Kieltoa olisi sovellettava istutettavaksi tarkoitettuihin kasveihin siemeniä lukuun ottamatta, koska nämä kasvit ovat mainitun organismin pääkulkeutumisväylä. Leccen maakunnassa tehdyssä laajassa näytteenotossa ja testauksessa on kuitenkin havaittu, että tiettyihin sukuihin ja lajeihin kuuluvat istutettavaksi tarkoitetut kasvit, jotka ovat peräisin Leccen niiltä alueilta, joilla mainittua organismia esiintyy, eivät ole mainitun organismin saastuttamia. Tämän näytön perusteella kieltoa ei pitäisi soveltaa istutettavaksi tarkoitettujen kasvien eriin, joiden sisältämät kasvit kuuluvat niihin sukuihin ja lajeihin, joille on tehty mainitun organismin esiintymistä koskeva näytteenotto ja testaus. Lisäksi olisi aiheellista vapauttaa kyseisestä kiellosta sellaiset istutettavaksi tarkoitetut kasvit, joiden kasvatuspaikka on fyysisesti täysin suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta ja jotka kuuluvat sellaisiin sukuihin ja lajeihin, joihin sovelletaan sertifiointijärjestelmää, jonka mukaan niille on tehtävä mainittua organismia koskeva virallinen testaus, jossa ne todetaan vapaaksi kyseisestä organismista.

(10)

Kun otetaan huomioon, että mainitun organismin mahdollisesta esiintymisestä muualla unionissa on vain rajoitetusti tietoa, jäsenvaltioiden olisi tehtävä vuosittain tutkimuksia kyseisen organismin esiintymisestä alueellaan. Koska mahdollisia isäntäkasveja on runsaasti, tutkimukset olisi mukautettava kunkin alueen, isäntäkasvin ja kasvituotteen erityisominaisuuksiin ja mahdollisten vektorien ominaisuuksiin.

(11)

Jotta mainitusta organismista ja sen esiintymisestä saataisiin mahdollisimman paljon tietoa, jäsenvaltioiden olisi varmistettava. että niille toimitetaan asian kannalta merkitykselliset tiedot.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava välittömästi komissiolle tämän päätöksen noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä, jotta tämän päätöksen täytäntöönpanoa voidaan seurata kattavasti.

(13)

On aiheellista, että toimenpiteitä tarkastellaan uudestaan viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014, jotta voidaan ottaa huomioon saataville tulevat tarkemmat tieteelliset ja tekniset tiedot sekä Italian viranomaisten paraikaa tekemien tutkimusten ja testien tulokset.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Istutettavaksi tarkoitettujen kasvien siirrot

Kielletään istutettavaksi tarkoitettujen kasvien siirrot Apulian alueella Italiassa sijaitsevasta Leccen maakunnasta.

Kieltoa ei sovelleta seuraaviin:

a)

siemenet;

b)

istutettavaksi tarkoitettujen kasvien erät, joiden sisältämät kasvit kuuluvat liitteessä I lueteltuihin sukuihin ja lajeihin ja joille on tehty näytteenotto ja testaus organismin Xylella fastidiosa (Well et Raju), jäljempänä ’mainittu organismi’, esiintymisen varalta ja joiden on todettu olevan vapaita kyseisestä organismista;

c)

liitteessä II lueteltuihin sukuihin ja lajeihin kuuluvat istutettavaksi tarkoitetut kasvit, joiden kasvatuspaikka on fyysisesti täysin suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta ja jotka on virallisesti sertifioitu noudattaen sertifiointijärjestelmää, jonka mukaan niille on tehtävä mainitun organismin esiintymistä koskeva virallinen testaus, jossa ne todetaan vapaaksi kyseisestä organismista.

2 artikla

Tutkimukset

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä vuosittain virallinen tutkimus mainitun organismin esiintymisestä kasveissa ja kasvituotteissa alueellaan. Näiden tutkimusten suorittamisessa on tapauksen mukaan otettava huomioon tutkittavien kasvien biologia, kasvuolosuhteet ja kasvukaudet, ilmasto-olosuhteet, mainitun organismin biologia ja mahdollisten vektorien ominaisuudet.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset on annettava tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille kunkin vuoden lokakuun 31 päivään mennessä, ja niiden on katettava saman vuoden syyskuun 30 päivänä päättynyt vuoden mittainen jakso. Ensimmäisen tutkimuksen tulokset on annettava tiedoksi 31 päivään lokakuuta 2014 mennessä, ja tutkimuksen on katettava 1 päivänä helmikuuta 2014 alkava ja 30 päivänä syyskuuta 2014 päättyvä kausi.

3 artikla

Esiintymisilmoitus

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos joku tulee tietoiseksi mainitun organismin esiintymisestä tai hänellä on syytä epäillä sen esiintymistä, hänen on ilmoitettava siitä toimivaltaiselle viranomaiselle kymmenen kalenteripäivän kuluessa.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos toimivaltainen viranomainen sitä pyytää, 1 kohdassa tarkoitetun henkilön on annettava viranomaiselle hallussaan olevat tiedot esiintymisestä.

4 artikla

Päätöksen noudattaminen

Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle tämän päätöksen noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä.

5 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014.

6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N.2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al ”Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”).

(3)  Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk reduction options for Xylella fastidiosa Wells et al. EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 s. doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


LIITE I

1 artiklan toisen kohdan b alakohdassa tarkoitettu sukujen ja lajien luettelo

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J. Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R. Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


LIITE II

1 artiklan toisen kohdan c alakohdassa tarkoitettu sukujen ja lajien luettelo

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


Top