EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/433, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014 , eettisen komitean perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/59)

EUVL L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 70/58


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/433,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2014,

eettisen komitean perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/59)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (1) ja erityisesti sen 9 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamalla Euroopan keskuspankin eettisen komitean (jäljempänä ’eettinen komitea’) EKP:n neuvosto pyrkii vahvistamaan olemassa olevia eettisiä sääntöjä ja edelleen parantamaan Euroopan keskuspankin (EKP), Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ), eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin (YVM) hallintoa ja valvontaa.

(2)

Julkinen tietoisuus hallintoon ja valvontaan liittyvistä seikoista sekä eettisistä säännöistä on lisääntynyt viime vuosina. YVM:n perustamisen jälkeen hallintoon ja valvontaan liittyvien seikkojen merkitys on kasvanut EKP:n kannalta. Jotta voidaan turvata EKP:n koskemattomuus ja välttää sen mainetta vahingoittavat riskit, lisääntynyt julkinen tietoisuus ja seuranta edellyttävät, että EKP:llä on käytössään korkeatasoiset eettiset säännöt, joita noudatetaan tarkkaan.

(3)

EKP:n päätöksentekoprosesseihin osallistuvien elimien jäseniin (jäljempänä adressaatit) sovellettavien eettisten sääntöjen tulisi perustua samoihin periaatteisiin, joita sovelletaan EKP:n henkilöstöön, ja niiden tulisi olla oikeassa suhteessa adressaattien velvollisuuksiin. Tämän vuoksi EKP:n eettisen säännöstön muodostavia sääntöjä, eli menettelytapaohjeita EKP:n neuvoston jäsenille (2), eettisiä lisäohjeita Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenille (3), menettelytapaohjeita valvontaelimen jäsenille sekä EKP:n henkilöstösääntöjä, olisi tulkittava johdonmukaisella tavalla.

(4)

Eettiset säännöt tarvitsevat tuekseen toimivan valvonnan sekä toimivat raportointimekanismit ja menettelytavat, joiden avulla varmistetaan sääntöjen tarkoituksenmukainen ja yhtenäinen täytäntöönpano; tässä eettisellä komitealla on keskeinen rooli.

(5)

Jotta varmistettaisiin tehokas keskinäinen toimivuus niiden eettisten sääntöjen näkökohtien välillä, jotka yhtäältä liittyvät lähinnä toiminnalliseen täytäntöönpanoon ja toisaalta lähinnä institutionaalisiin ja säädöskehystä koskeviin seikkoihin, vähintään yhden EKP:n tarkastuskomitean jäsenen (jäljempänä ’tarkastuskomitea’) tulisi myös olla eettisen komitean jäsen.

(6)

Eettiseen komiteaan tulisi kuulua tarkastuskomitean ulkopuolinen jäsen. Tarkastuskomitean ulkopuoliset jäsenet valitaan keskuspankkitoimintaan perehtyneiden johtavien virkamiesten keskuudesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustaminen ja kokoonpano

1.   Tällä päätöksellä perustetaan eettinen komitea.

2.   Eettinen komitea koostuu kolmesta ulkopuolisesta jäsenestä, joista vähintään yhden on oltava tarkastuskomitean ulkopuolinen jäsen.

3.   Eettisen komitean jäsenten on oltava jäsenvaltioista tulevia hyvämaineisia henkilöitä, joiden riippumattomuus on kiistaton ja joilla on perusteellinen ymmärrys EKP:n, EKPJ:n, eurojärjestelmän ja YVM:n tavoitteista, tehtävistä ja hallinnosta. He eivät saa kuulua EKP:n nykyiseen henkilöstöön eivätkä olla EKP:n, kansallisten keskuspankkien tai neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 (4) määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten päätöksentekomenettelyihin osallistuvien elimien nykyisiä jäseniä.

2 artikla

Jäsenten nimittäminen

1.   EKP:n neuvosto nimittää eettisen komitean jäsenet.

2.   Eettinen komitea valitsee puheenjohtajansa.

3.   Eettisen komitean jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Niiden eettisen komitean jäsenten, jotka ovat myös tarkastuskomitean jäseniä, mandaatti päättyy, kun heidän jäsenyytensä tarkastuskomiteassa päättyy.

4.   Eettisen komitean jäsenet noudattavat korkeimpia eettisiä periaatteita. Heidän odotetaan toimivan rehellisesti, riippumattomasti, puolueettomasti ja tahdikkaasti omaa etuaan tavoittelematta sekä välttävän tilanteita, jotka voivat johtaa henkilökohtaisiin eturistiriitoihin. Heidän odotetaan olevan tietoisia tehtäviensä ja vastuidensa tärkeydestä. Eettisen komitean jäsenten tulee pidättyä osallistumasta sellaisten asioiden käsittelyyn, joissa on näennäinen tai mahdollinen henkilökohtainen eturistiriita. Heihin sovelletaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 37 artiklassa määrättyä salassapitovelvollisuutta myös heidän tehtäviensä päättymisen jälkeen.

5.   Eettisen komitean jäsenillä on oikeus saada korvaus, joka koostuu vuosipalkkiosta ja tuntiveloitukseen perustuvasta palkkiosta todellisen tehdyn työn mukaan. EKP:n neuvosto määrittää tämän korvauksen suuruuden.

3 artikla

Toiminta

1.   Eettinen komitea päättää puheenjohtajansa ehdotuksesta kokoustensa ajankohdan. Puheenjohtaja voi myös kutsua eettisen komitean koolle aina, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi.

2.   Kokouksia voidaan komitean jäsenen pyynnöstä ja puheenjohtajan suostumuksella pitää myös puhelinneuvotteluina, ja asioita voidaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

3.   Eettisen komitean jäsenten odotetaan osallistuvan kuhunkin kokoukseen henkilökohtaisesti. Kokouksiin voivat osallistua vain komitean jäsenet ja heidän sihteerinsä. Eettinen komitea voi kuitenkin kutsua kokouksiinsa myös muita henkilöitä, jos se katsoo sen aiheelliseksi.

4.   EKP:n johtokunta osoittaa jollekin EKP:n henkilöstön jäsenelle tehtävän toimia eettisen komitean sihteerinä.

5.   Eettinen komitea voi olla yhteydessä johdon ja henkilöstön jäseniin, ja se saa käyttöönsä asiakirjat ja tiedot, joita se pyytää tehtäviensä suorittamista varten.

4 artikla

Tehtävät

1.   Eettinen komitea antaa eettisiä kysymyksiä koskevia neuvoja yksittäisten pyyntöjen perusteella asioista, joista nimenomaisesti säädetään EKP:n hyväksymissä säädöksissä tai päätöksentekoprosesseihin osallistuvien elinten hyväksymissä eettisissä säännöissä.

2.   Eettinen komitea ottaa hoitaakseen tehtävät, jotka on osoitettu EKP:n neuvoston jäsenten menettelytapaohjeiden mukaisesti nimitetylle eettisten asiain neuvonantajalle, sekä tehtävät, jotka on EKP:n johtokunnan jäsenten eettisten sääntöjen nojalla osoitettu EKP:n eettisten asiain neuvonantajalle.

3.   Eettinen komitea raportoi antamistaan neuvoista ja niiden täytäntöönpanon laajuudesta tarkastuskomitealle auttaakseen sitä tekemään arvion siitä, ovatko EKP:n, EKPJ:n, eurojärjestelmän ja YVM:n järjestelyt toiminnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi kaiken kaikkiaan riittävät ja onko niillä käytössä tehokkaat prosessit, joilla säännönmukaisuutta seurataan.

4.   Eettinen komitea raportoi vuosittain EKP:n neuvostolle tekemästään työstä. Lisäksi eettinen komitea raportoi EKP:n neuvostolle aina katsoessaan tarpeelliseksi ja/tai kun raportointia edellytetään sen tehtävien hoitamiseksi.

5.   Tässä artiklassa täsmennettyjen velvollisuuksien lisäksi eettinen komitea voi EKP:n neuvoston pyynnöstä suorittaa muita sen mandaattiin liittyviä tehtäviä.

5 artikla

Neuvojen täytäntöönpanoa koskevat tiedot

Eettisen komitean neuvojen adressaatit antavat eettiselle komitealle tiedot sen antamien neuvojen täytäntöönpanosta.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 17 päivänä joulukuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  EYVL C 123, 24.5.2002, s. 9.

(3)  EUVL C 104, 23.4.2010, s. 8.

(4)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).


Top