EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0039(01)

2014/723/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 17 päivänä syyskuuta 2014 , Euroopan keskuspankin rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen toteuttamisesta (EKP/2014/39)

OJ L 300, 18.10.2014, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/723/oj

18.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/57


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä syyskuuta 2014,

Euroopan keskuspankin rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen toteuttamisesta

(EKP/2014/39)

(2014/723/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1024/2013 (jäljempänä ’YVM-asetus’) otetaan käyttöön yhteinen valvontamekanismi (YVM), joka koostuu Euroopan keskuspankista (EKP) ja osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisista toimivaltaisista viranomaisista.

(2)

YVM-asetuksen 25 artiklan 2 kohdan mukaan EKP hoitaa valvontatehtävänsä erillään rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistään ja muista tehtävistään ja niihin vaikuttamatta. EKP:n valvontatehtävät eivät saa vaikuttaa rahapolitiikkaan liittyviin tehtäviin ja rahapolitiikkaan liittyvät tehtävät eivät määrittele valvontatehtäviä. Valvontatehtävät eivät myöskään saa vaikuttaa Euroopan järjestelmäriskikomiteaan liittyviin EKP:n tehtäviin tai EKP:n muihin tehtäviin. EKP:n on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen siitä, miten se on noudattanut tätä säännöstä. EKP:n valvontatehtävät eivät saa vaikuttaa sen rahapolitiikan vastapuolten vakavaraisuuden jatkuvaan valvontaan. Valvontatehtävien hoitamisessa mukana olevalla henkilöstöllä on oltava EKP:lle annettuja muita tehtäviä hoitavasta henkilöstöstä erillinen organisaatio ja erilliset raportointikanavat.

(3)

YVM-asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa vaaditaan, että EKP hyväksyy ja julkaisee 25 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi tarvittavat sisäiset säännöt, mukaan lukien salassapitovelvollisuutta ja sen kahden tehtäväalueen välistä tietojenvaihtoa koskevat säännöt.

(4)

YVM-asetuksen 25 artiklan 4 kohdan mukaan EKP:n on varmistettava, että EKP:n neuvosto toimii täysin eriytetyllä tavalla valvontatehtävien ja rahapoliittisten tehtävien osalta. Tällaisen eriyttämisen tulisi sisältää tiukasti erilliset kokoukset ja esityslistat.

(5)

YVM-asetuksen 25 artiklan 5 kohdassa vaaditaan, että rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen varmistamiseksi EKP perustaa sovittelulautakunnan, joka ratkoo asianomaisten osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten eriäviä näkemyksiä tapauksissa, joissa EKP:n neuvosto on vastustanut valvontaelimen päätösehdotusta. Lautakuntaan otetaan yksi jäsen kustakin osallistuvasta jäsenvaltiosta, jonka kukin jäsenvaltio valitsee EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäsenten joukosta. Se tekee päätöksensä yksinkertaisella määräenemmistöllä ja kullakin jäsenellä on yksi ääni. EKP:n on hyväksyttävä ja julkaistava asetus sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä, ja EKP hyväksyi Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 673/2014 (EKP/2014/26) (2).

(6)

EKP:n työjärjestystä on muutettu (3) EKP:n ja sen päätöksentekoelinten sisäinen organisaation mukauttamiseksi YVM-asetuksen mukaisiin vaatimuksiin sekä valvontapäätösten laatimis- ja hyväksymisprosessiin osallistuvien elinten välisen vuorovaikutuksen selkiyttämiseksi.

(7)

EKP:n työjärjestyksen 13 g–13 j artiklassa vahvistetaan YVM-asetuksella EKP:lle annettuja tehtäviä koskevien EKP:n neuvoston päätösten hyväksymistä koskevat yksityiskohdat. Erityisesti 13 g artikla koskee päätösten hyväksymistä YVM-asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa ja 13 h artikla koskee päätösten hyväksymistä YVM-asetuksen 5 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa ja YVM-asetuksen 26 artiklan 8 kohdan täytäntöönpanemiseksi.

(8)

EKP:n työjärjestyksen 13 k artiklan mukaan EKP:n on hoidettava valvontatehtävänsä erillään rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistään ja muista tehtävistään ja niihin vaikuttamatta. Tähän liittyen EKP:n on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen varmistamiseksi. Rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttäminen ei kuitenkaan sulje pois EKP:n ja EKPJ:n päämäärien saavuttamiseksi tarvittavaa tietojenvaihtoa näiden kahden tehtäväalueen välillä.

(9)

EKP:n työjärjestyksen 13 l artiklan mukaan EKP:n neuvoston kokoukset järjestetään muista EKP:n neuvoston kokouksista erillään ja niitä varten laaditaan erillinen esityslista.

(10)

EKP:n sisäisen organisaation suhdetta valvontatehtäviin käsittelevän EKP:n työjärjestyksen 13 m artiklan mukaan EKP:n sisäistä organisaatioita ja henkilöstöä koskeva johtokunnan toimivalta kattaa myös valvontatehtävät. Johtokunta kuulee valvontaelimen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa tällaisista sisäistä organisaatiota koskevista asioista. Valvontaelin voi johtokunnan kanssa yhteisymmärryksessä perustaa ja purkaa väliaikaisia alaorganisaatioita, kuten työryhmiä ja erityisryhmiä. Ne avustavat valvontatehtävissä ja raportoivat valvontaelimelle. Lisäksi 13 m artiklassa säädetään, että EKP:n puheenjohtaja nimittää valvontaelimen ja ohjauskomitean sihteerin valvontaelimen puheenjohtajaa kuultuaan. Sihteeri on yhteydessä EKP:n neuvoston sihteeriin valvontatehtäviä koskevien EKP:n neuvoston kokousten järjestämiseksi ja laatii näiden kokousten pöytäkirjat.

(11)

YVM-asetuksen johdanto-osan 66 kappaleessa todetaan, että henkilöstön organisatorisen eriyttämisen olisi koskettava kaikkia yksiköitä, joita tarvitaan riippumattoman rahapolitiikan tarkoituksiin, ja että olisi varmistettava, että valvontatehtävät hoidetaan noudattaen täysimääräisesti demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa YVM-asetuksen mukaisesti. Valvontatehtävien hoitamiseen osallistuvan henkilöstön olisi raportoitava valvontaelimen puheenjohtajalle. YVM-asetuksen 25 artiklan 2 kohdan noudattamiseksi (4) EKP on tässä järjestelmässä perustanut valvontatehtävien hoitamiseksi neljä pääosastoa sekä valvontaelimen sihteeristön, jotka organisatorisesti raportoivat valvontaelimen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Lisäksi useat toimialat toimivat yhteisinä palveluyksikköinä eli tukevat sekä rahapoliittisia tehtäviä että valvontatehtäviä tapauksissa, joissa tällainen tuki ei johda eturistiriitoihin rahapoliittisten tavoitteiden ja valvontatehtävien tavoitteiden välillä. Monissa ”yhteisissä palveluyksiköissä” on valvontatehtäviä hoitavia osastoja.

(12)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 37 artiklassa määrätään EKP:n ja kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelinten ja henkilöstön salassapitovelvollisuudesta. YVM-asetuksen johdanto-osan 74 kohdan mukaan valvontaelimeen, ohjauskomiteaan ja valvontatehtäviä hoitavaan EKP:n henkilöstöön olisi sovellettava tarkoituksenmukaisia salassapitovelvollisuuksia. YVM-asetuksen 27 artiklan mukaan salassapitovelvollisuus koskee myös valvontaelimen jäseniä, valvontatehtäviä hoitavaa EKP:n henkilöstöä ja osallistuvien jäsenvaltioiden lähetettyä henkilöstöä.

(13)

Tietojenvaihto EKP:ssä rahapolitiikan tehtäväalueen ja valvonnan tehtäväalueen välillä olisi järjestettävä noudattaen kaikilta osin unionin lainsäädännössä asetettuja rajoja (5) ja ottaen huomioon eriyttämisperiaate. Sovelletaan sovellettavien lakien ja asetusten mukaisia luottamuksellisten tietojen suojaa koskevia vaatimuksia, kuten Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2533/98 (6) sekä valvontatietojen jakamista koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/36/EU (7). Ellei tästä päätöksestä muuta johdu, eriyttämisperiaatetta sovelletaan sekä tiedonjakoon rahapolitiikan tehtäväalueelta valvonnan tehtäväalueelle sekä valvonnan tehtäväalueelta rahapolitiikan tehtäväalueelle.

(14)

YVM-asetuksen johdanto-osan 65 kappaleen mukaan EKP vastaa rahapoliittisten tehtävien hoitamisesta hintavakauden säilyttämiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Valvontatehtävien tavoitteena on suojata luottolaitosten toiminnan turvallisuutta ja vakautta sekä rahoitusjärjestelmän vakautta. Ne olisi sen vuoksi hoidettava täysin erillisinä rahapolitiikasta, jotta vältettäisiin eturistiriidat ja varmistettaisiin, että kutakin toimintoa hoidetaan sovellettavien tavoitteiden mukaisesti. Rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien tehokas eriyttäminen ei kuitenkaan saa olla esteenä sille, että näiden kahden tehtäväalueen yhdistämisestä samassa organisaatiossa odotettavissa olevat edut toteutuvat aina kun se on suotavaa ja mahdollista. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi EKP:n laaja asiantuntemus makrotalouden ja rahoitusvakauden alalla sekä päällekkäisyyksien vähentäminen tiedonkeruussa. Näin ollen on tarpeen perustaa mekanismit, jotka mahdollistavat tiedon ja muiden luottamuksellisten tietojen asianmukaisen vaihdon kahden tehtäväalueen välillä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala ja tavoitteet

1.   Tässä päätöksessä vahvistetaan järjestelyt EKP:n rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien (jäljempänä yhdessä ’tehtäväalueet’) eriyttämistä koskevan vaatimuksen toteuttamiseksi erityisesti salassapitovelvollisuuden ja tehtäväalueiden välisen tiedonvaihdon osalta.

2.   EKP hoitaa valvontatehtävänsä erillään rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistään ja muista tehtävistään ja niihin vaikuttamatta.EKP:n valvontatehtävät eivät saa vaikuttaa sen rahapolitiikkaan liittyviin tehtäviin eivätkä saa määräytyä niiden mukaisesti. EKP:n valvontatehtävät eivät myöskään saa vaikuttaa EJRK:hon liittyviin tehtäviin tai mihinkään muihin tehtäviin. EKP:n valvontatehtävät ja rahapolitiikan vastapuolten luotettavuuden ja vakavaraisuuden jatkuva seuranta on muotoiltava siten, että ne eivät vaikuta negatiivisesti kummankaan funktion perimmäiseen tarkoitukseen.

3.   EKP:n on varmistettava, että EKP:n neuvosto toimii täysin eriytetyllä tavalla valvontatehtävien ja rahapoliittisten tehtävien osalta. Tällainen eriyttäminen sisältää tiukasti erilliset kokoukset ja esityslistat.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’luottamuksellisilla tiedoilla’ tietoja, joiden luokitus on EKP:n salassapitosääntöjen mukaisesti ”ECB-CONFIDENTIAL” tai ”ECB-SECRET”; muita luottamuksellisia tietoja, mukaan lukien EKP:ssä luodut tai muiden yhteisöjen tai henkilöiden EKP:lle toimittamat tiedot, joihin sovelletaan tietosuojasääntöjä tai salassapitovelvollisuutta; kaikkia direktiivin 2013/36/EU salassapitosäännösten mukaisia luottamuksellisia tietoja sekä asetuksen (EY) N:o 2533/98 mukaisia luottamuksellisia tilastotietoja,

2)

’tiedonsaantitarpeella’ tarvetta saada käyttöönsä luottamuksellisia tietoja, kun nämä tiedot ovat tarpeen EKP:n lakisääteisen toiminnon tai tehtävän hoitamisessa, tiedonsaantitarpeen on ”ECB-CONFIDENTIAL”-luokituksen tapauksessa oltava tarpeeksi laaja, jotta henkilöstö voi tutustua tehtäviensä kannalta merkityksellisiin tietoihin ja ottaa kollegoidensa tehtävät hoidettavakseen viivytyksettä,

3)

’raakatiedoilla’ tiedonantajien toimittamia tilastollisesti käsiteltyjä ja validoituja tietoja tai EKP:n toimintojensa hoidon yhteydessä tuottamia tietoja,

4)

’EKP:n salassapitosäännöillä’ EKP:n sääntöjä, jotka määrittävät, miten EKP:n luottamuksellisia tietoja luokitellaan, käsitellään ja suojataan.

3 artikla

Organisatorinen eriyttäminen

1.   EKP:llä on riippumattomat päätöksentekomenettelyt valvontatehtäviä ja rahapoliittisia tehtäviä varten.

2.   Kaikki EKP:n yksiköt asetetaan johtokunnan alaisuuteen. EKP:n sisäistä organisaatiota ja henkilöstöä koskeva johtokunnan toimivalta kattaa myös valvontatehtävät. Johtokunta kuulee valvontaelimen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa tällaista sisäistä organisaatiota koskevissa asioissa.

3.   Valvontatehtävien hoitamisessa mukana olevalla henkilöstöllä on oltava EKP:lle annettuja muita tehtäviä hoitavasta henkilöstöstä erillinen organisaatio. Valvontatehtävien hoitamisessa mukana oleva henkilöstö raportoi johtokunnalle organisatorisista asioista, henkilöstöasioista ja hallinnollisista asioista, mutta raportoivat toiminnallisesti valvontaelimen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, jollei 4 kohdassa säädetystä poikkeuksesta muuta johdu.

4.   Kaksinkertaisten tukitoimintojen välttämiseksi EKP voi perustaa sekä rahapolitiikan että valvonnan tehtäväaluetta tukevia yhteisiä palveluyksiköitä; tämä edistää palvelujen tuottamista tuloksellisesti ja tehokkaasti. Näiden palveluyksiköiden tiedonvaihtoon asianomaisen tehtäväalueen kanssa ei sovelleta 6 artiklaa.

4 artikla

Salassapitovelvollisuus

1.   Valvontaelimen jäsen, ohjauskomitean jäsen, valvontaelimen mahdollisesti perustaman alaorganisaation jäsen, valvontatehtäviä hoitava EKP:n henkilöstö ja osallistuvien jäsenvaltioiden lähetetty henkilöstö ei saa, tehtävänsä päätyttyäkään, ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja.

2.   Henkilöihin, joilla on käytettävissään unionin lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä tietoja, sovelletaan kyseistä lainsäädäntöä.

3.   EKP varmistaa sopimusjärjestelyin, että henkilöiden, jotka tarjoavat suoraan tai välillisesti, pysyvästi tai satunnaisesti valvontatehtävien hoitamiseen liittyviä palveluja, on noudatettava vastaavia salassapitovelvollisuuksia.

4.   Direktiivin 2013/36/EU mukaisia salassapitosääntöjäsovelletaan 1–3 kohdassa täsmennettyihin henkilöihin. Tällaiset henkilöt saavat ilmaista tehtävissään saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tiivistetysti tai kootusti siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä luottolaitoksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikoslainsäädännön alaan kuuluvien tapausten käsittelyä.

5.   Kuitenkin, jos luottolaitos on asetettu konkurssiin tai tuomioistuin on määrännyt sen lopettamaan toimintansa, voidaan siviili- tai kauppaoikeudellisessa menettelyssä ilmaista luottamuksellisia tietoja, jotka eivät koske kyseessä olevan luottolaitoksen pelastamiseen pyrkiviä kolmansia osapuolia.

6.   Mitä tässä artiklassa säädetään ei kuitenkaan estä EKP:n valvonnan tehtäväaluetta vaihtamasta sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti tietoja unionin muiden viranomaisten tai kansallisten viranomaisten kanssa. Tällä tavoin vaihdettuihin tietoihin sovelletaan 1–5 kohtaa.

7.   EKP:n nimittämien valvontaelimen jäsenten, valvontatehtäviä hoitavan EKP:n henkilöstön ja osallistuvien jäsenvaltioiden lähetetyn henkilöstön on noudatettava EKP:n salassapitosääntöjä vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.

5 artikla

Tietojensaantia tehtäväalueiden välillä sekä luokittelua koskevat yleiset periaatteet

1.   Sen estämättä mitä 4 artiklassa säädetään tehtäväalueet voivat vaihtaa tietoja edellyttäen, että tämä on sallittua sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti.

2.   Tiedot omistava EKP:n tehtäväalue luokittelee tiedot, raakatietoja lukuun ottamatta, EKP:n salassapitosääntöjen mukaisesti.Raakatiedot luokitellaan erikseen. Luottamuksellisten tietojen vaihtoon EKP:n kahden tehtäväalueen välillä sovelletaan tätä tarkoitusta varten vahvistettuja hallinto- ja menettelysääntöjä; lisäksi tietoja pyytävän EKP:n tehtäväalueen on osoitettava tiedonsaantitarve.

3.   Jollei tässä päätöksessä säädetä toisin, tiedot omistava rahapolitiikan tai valvonnan tehtäväalue määrittelee EKP:n salassapitosäännösten mukaisesti, saako toinen tehtäväalue tutustua luottamuksellisiin tietoihin.Jos EKP:n tehtäväalueet eivät pääse yhteisymmärryksen luottamuksellisten tietojen saannista, EKP:n johtokunta ratkaisee asian eriyttämisperiaatteen mukaisesti. On varmistettava, että tietojensaantia koskevat päätökset ovat johdonmukaisia ja että ne kirjataan asianmukaisesti.

6 artikla

Luottamuksellisten tietojen vaihtaminen tehtäväalueiden välillä

1.   Jollei unionin lainsäädännöstä muuta johdu, EKP:n tehtäväalueet antavat toisilleen johtokunnan hyväksynnän saatuaan pyynnöstä tiedonsaantitarpeen perusteella yleisen raportoinnin (COREP) ja tilinpäätösraportoinnin (FINREP) (8) muodossa olevat anonymisoimattomat luottamukselliset tiedot sekä muut raakatiedot. Jollei unionin lainsäädännöstä muuta johdu, valvonnan tehtäväalue antaa rahapolitiikan tehtäväalueelle pyynnöstä tiedonsaantitarpeen perusteella COPEP- ja FINREP-tietojen muodossa olevat anonymisoimattomat luottamukselliset tiedot.

2.   EKP:n tehtäväalueet eivät paljasta toisilleen arvioita tai poliittisia suosituksia sisältäviä luottamuksellisia tietoja paitsi pyynnöstä ja tiedonsaantitarpeen perusteella ja varmistaen että kukin tehtäväalue toimii sovellettavien tavoitteiden mukaisesti ja edellyttäen että johtokunta on nimenomaisesti hyväksynyt tällaisten tietojen antamisen.

EKP:n tehtäväalueet voivat pyynnöstä ja tiedonsaantitarpeen perusteella antaa toisilleen luottamuksellisia aggregoituja tietoja, joihin ei sisälly yksilöityjä pankkitietoja eikä päätösten valmisteluun liittyviä poliittisesti arkaluonteisia tietoja, varmistaen että kukin tehtäväalue toimii sovellettavien tavoitteiden mukaisesti.

3.   Tiedot vastaanottava tehtäväalue analysoi itsenäisesti tavoitteensa mukaisesti tämän artiklan mukaisesti vastaanottamansa tiedot. Mahdolliset myöhemmät päätökset tehdään ainoastaan tällä perusteella.

7 artikla

Henkilötietoja sisältävien luottamuksellisten tietojen vaihtaminen

Henkilötietoja sisältävien luottamuksellisten tietojen toimittamiseen sovelletaan unionin lainsäädäntöä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

8 artikla

Luottamuksellisten tietojen vaihtaminen kriisitilanteissa

Sen estämättä mitä 6 artiklassa säädetään, kukin EKP:n tehtäväalue toimittaa direktiivin 2013/36/EU 114 artiklassa tarkoitetussa kriisitilanteessa toiselle tehtäväalueelle viipymättä luottamuksellisia tietoja, kun nämä tiedot ovat kyseessä olevassa kriisitilanteessa merkityksellisiä toiselle tehtäväalueelle kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

9 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 17 päivänä syyskuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 673/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/26), (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 72).

(3)  Päätös EKP/2014/1, annettu 22 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta, (EUVL L 95, 29.3.2014, s. 56).

(4)  Ks. myös EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä tehdyn Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välisen toimielinten sopimuksen (2013/694/EU) (EUVL L 320, 30.11.2013, s. 1) johdanto-osan O kappale sekä yhteiseen valvontamekanismiin liittyviä menettelyjä koskevasta yhteistyöstä tehty Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan keskuspankin yhteisymmärryspöytäkirjan johdanto-osan G-kappale.

(5)  Ks. toimielinten välisen sopimuksen johdanto-osan H kappale. YVM-asetuksen johdanto-osan 74 kappaleen mukaan tietojenvaihtoa sellaisen EKP:n henkilöstön kanssa, joka ei ole mukana valvontatoiminnoissa, koskevien vaatimusten ei tulisi estää EKP:tä vaihtamasta tietoja asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä vahvistetuin rajoituksin ja edellytyksin, myös komission kanssa, sen SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisten tehtävien hoitamiseksi sekä talous- ja finanssipolitiikan parannettua valvontaa koskevan unionin lainsäädännön nojalla.

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).


LIITE

OTE EKP:N SALASSAPITOSÄÄNNÖISTÄ

Kukin EKP:n laatima asiakirja luokitellaan yhteen jäljempänä olevista viidestä tietoturvaluokasta.

EKP:n ulkopuolisilta osapuolilta saamat asiakirjat luokitellaan kunkin asiakirjan tietosuojamerkinnän mukaisesti. Jos tällaisella asiakirjalla ei ole tietosuojamerkintää, tai jos vastaanottaja arvioi suojaustason olevan liian alhainen, asiakirja luokitellaan uudestaan siten, että ainakin ensimmäisellä sivulla näkyy selvästi asianmukainen EKP:n tietoturvaluokka. Asiakirja voidaan luokitella matalampaan tietoturvaluokkaan ainoastaan asiakirjan laatineen yhteisön kirjallisella suostumuksella.

EKP:n tietoturvaluokat käyttöoikeuksineen luetellaan jäljempänä.

ECB-SECRET

:

Käyttöoikeus EKP:n sisällä tiukasti rajattu henkilöihin, joilla on tiedonsaantitarve, ja käyttöoikeuden edellytyksenä on asiakirjan laatineen toimialueen ylemmän esimiehen hyväksyntä.

ECB-CONFIDENTIAL

:

Käyttöoikeus EKP:n sisällä rajattu henkilöihin, joilla on tarpeeksi laaja ”tiedonsaantitarve”, jotta henkilöstö voi tutustua tehtäviensä kannalta merkityksellisiin tietoihin ja viivytyksettä ottaa kollegoidensa tehtävät hoidettavakseen.

ECB-RESTRICTED

:

Voidaan saattaa EKP:n henkilöstön ja tarvittaessa sellaisen EKPJ:n henkilöstön, jolla on oikeutettu intressi, saataville.

ECB-UNRESTRICTED

:

Voidaan saattaa EKP:n henkilöstön ja tarvittaessa EKPJ:n henkilöstön saataville.

ECB-PUBLIC

:

Voidaan saattaa yleisön saataville.


Top