EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0005(01)

2014/434/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014 , tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden rahayksikkö ei ole euro (EKP/2014/5)

OJ L 198, 5.7.2014, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/434/oj

5.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/7


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2014,

tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden rahayksikkö ei ole euro

(EKP/2014/5)

(2014/434/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro, saattavat haluta osallistua yhteiseen valvontamekanismiin (YVM). Tätä varten ne voivat pyytää Euroopan keskuspankkia (EKP) aloittamaan kanssaan asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuissa tehtävissä tiiviin yhteistyön kaikkien kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolaitosten osalta.

(2)

Tiivis yhteistyö luodaan EKP:n päätöksellä edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(3)

On määritettävä menettelylliset näkökohdat, jotka koskevat a) tiiviin yhteistyön aloittamista koskevia hakemuksia niiltä jäsenvaltioilta, joiden rahayksikkö ei ole euro (jäljempänä ’euroalueeseen kuulumattomat jäsenvaltiot’), b) tällaisten hakemusten arviointia EKP:ssä ja c) EKP:n päätöstä luoda tiivis yhteistyö tietyn jäsenvaltion kanssa.

(4)

Asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 luetellaan myös tapaukset, joissa EKP voi keskeyttää tai päättää tiiviin yhteistyön. On määritettävä tiiviin yhteistyön mahdolliseen keskeyttämiseen tai päättämiseen liittyvät menettelylliset näkökohdat,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 OSASTO

TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1)

’vähemmän merkittävällä valvottavalla yhteisöllä’ valvottavaa yhteisöä, a) joka on sijoittautunut euroalueeseen kuulumattomaan jäsenvaltioon, joka on osallistuva jäsenvaltio asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 1 alakohdan mukaisesti, ja b) jolla ei ole merkittävän valvottavan yhteisön asemaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohtaan tai 6 artiklan 5 kohdan b alakohtaan perustuvan EKP:n päätöksen nojalla;

2)

’kansallisella toimivaltaisella viranomaisella’ mitä tahansa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä kansallista toimivaltaista viranomaista;

3)

’kansallisella nimetyllä viranomaisella’ asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 7 alakohdassa määriteltyä kansallista nimettyä viranomaista;

4)

’osallistumattomalla jäsenvaltiolla’ mitä tahansa jäsenvaltiota, joka ei ole asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 1 alakohdassa määritelty osallistuva jäsenvaltio;

5)

’hakemuksen esittävällä jäsenvaltiolla’ osallistumatonta jäsenvaltiota, joka on ilmoittanut EKP:lle tämän päätöksen 2 artiklan mukaisesti hakemuksensa aloittaa tiivis yhteistyö asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan nojalla;

6)

’merkittävällä valvottavalla yhteisöllä’ valvottavaa yhteisöä, a) joka on sijoittautunut euroalueeseen kuulumattomaan jäsenvaltioon, joka on osallistuva jäsenvaltio, ja b) jolla on merkittävän valvottavan yhteisön asema asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohtaan tai 6 artiklan 5 kohdan b alakohtaan perustuvan EKP:n päätöksen nojalla;

7)

’valvottavalla yhteisöllä’ asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 määriteltyä luottolaitosta, rahoitusalan holdingyhtiötä tai rahoitusalan sekaholdingyhtiötä, joka on sijoittautunut hakemuksen esittävään jäsenvaltioon, sekä sivuliikettä, jonka osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut hakemukseen esittävään jäsenvaltioon.

2 artikla

Hakemus tiiviin yhteistyön aloittamisesta

1.   Osallistumattoman jäsenvaltion, joka haluaa osallistua YVM:ään, on pyydettävä EKP:ltä tiiviin yhteistyön aloittamista liitteessä I olevaa mallia käyttäen.

2.   Tällainen hakemus on esitettävä vähintään viisi kuukautta ennen päivää, josta lähtien osallistumaton jäsenvaltio aikoo osallistua YVM:ään.

3 artikla

Tiiviin yhteistyön aloittamista koskevan hakemuksen sisältö

1.   Tiiviin yhteistyön aloittamista koskevassa hakemuksessa on oltava kaikki seuraavat:

a)

hakemuksen esittävän jäsenvaltion sitoutuminen varmistamaan, että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja sen kansallinen nimetty viranomainen noudattavat ohjeita, suuntaviivoja tai kehotuksia, joita EKP mahdollisesti antaa siitä päivästä alkaen, jona tiivis yhteistyö alkaa;

b)

hakemuksen esittävän jäsenvaltion sitoutuminen toimittamaan kaikki kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita valvottavia yhteisöjä koskevat tiedot, joita EKP saattaa tarvita suorittaakseen kyseisistä valvottavista yhteisöistä kattavan arvioinnin. Hakemuksen esittävän jäsenvaltion on varmistettava, että tiedot, joita tarvitaan merkittävyyden arvioinnissa ja kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolaitosten kattavan arvioinnin suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla, voidaan toimittaa EKP:lle heti kun tiiviin yhteistyön aloittamista koskeva hakemus on ilmoitettu EKP:lle;

c)

sitoutuminen toimittamaan EKP:lle kaikki luottamukselliset tiedot, joita se pyytää saattaakseen loppuun valmistelutoimensa.

2.   Tiiviin yhteistyön aloittamista koskevassa hakemuksessa on oltava kaikki seuraavat liitteet:

a)

hakemuksen esittävän jäsenvaltion sitoumus siitä, että se hyväksyy asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että säädökset, joita EKP antaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla, ovat velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia hakemuksen esittävässä jäsenvaltiossa ja että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja sen kansallinen nimetty viranomainen ovat velvollisia toteuttamaan valvottavien yhteisöjen osalta toimenpiteet, joita EKP mahdollisesti edellyttää asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

b)

jäljennös asiaa koskevista kansallisista lakiluonnoksista ja niiden englanninkieliset käännökset sekä EKP:lle osoitettu lausuntopyyntö kyseisistä lakiluonnoksista;

c)

sitoutuminen ilmoittamaan EKP:lle välittömästi, kun asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö on tullut voimaan, ja sitoutuminen asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla annettavan vakuutuksen toimittamiseen käyttäen tämän päätöksen liitteessä II olevaa mallia. Vakuutuksessa on oltava EKP:n kannalta tyydyttävä oikeudellinen lausunto, jossa vahvistetaan, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla annetut EKP:n säädökset ovat velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia hakemuksen esittävässä jäsenvaltiossa ja että asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö velvoittaa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ja kansallisen nimetyn viranomaisen noudattamaan merkittäviä valvottavia yhteisöjä koskevia EKP:n erityisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpiteitä sekä vähemmän merkittäviä valvottavia yhteisöjä koskevia EKP:n yleisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpiteitä EKP:n asettamassa määräajassa, silloin kun sellainen on asetettu.

3.   Hakemuksen esittävän jäsenvaltion on toimitettava EKP:lle kaikki asiakirjat, joita EKP katsoo hakemuksen arvioinnin edellyttävän. Hakemuksen esittävän jäsenvaltion on myös varmistettava, että EKP:lle toimitetaan kaikki tiedot, jotka EKP katsoo aiheelliseksi saada arvioidakseen luottolaitosten merkittävyyden ja suorittaakseen asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 vaaditun kattavan arvioinnin.

4 artikla

Tiiviin yhteistyön aloittamista koskevan hakemuksen arviointi EKP:ssä

1.   EKP ilmoittaa kirjallisesti vastaanottaneensa jäsenvaltion hakemuksen tiiviin yhteistyön aloittamisesta.

2.   EKP voi pyytää mitä tahansa lisätietoja, joita se katsoo jäsenvaltion hakemuksen arvioinnin edellyttävän, mukaan luettuina tiedot luottolaitosten merkittävyyden arvioimiseksi ja kattavan arvioinnin suorittamiseksi.

Jos hakemuksen esittävä jäsenvaltio on jo laatinut kattavan arvioinnin sen lainkäyttöalueelle sijoittautuneista luottolaitoksista, sen on toimitettava tuloksista yksityiskohtaiset tiedot. EKP voi päättää, että lisäarviointia ei tarvita, edellyttäen, että a) kansallisten viranomaisten laatima arviointi vastaa laadullisesti ja menetelmällisesti EKP:n vaatimuksia ja että b) EKP katsoo, että kansallisten viranomaisten laatima arviointi on edelleen ajan tasalla ja että hakemuksen esittävään jäsenvaltioon sijoittuneiden luottolaitosten tilanteessa ei ole tapahtunut sellaista merkittävää muutosta, joka edellyttäisi lisäarviointia.

3.   Arvioidessaan asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä EKP ottaa huomioon myös tällaisen lainsäädännön käytännön täytäntöönpanon.

4.   Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun EKP on vastaanottanut 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun vakuutuksen tai mahdolliset lisätiedot, joita se on pyytänyt 2 kohdan nojalla, EKP ilmoittaa hakemuksen esittävälle jäsenvaltiolle alustavan arviointinsa. Hakemuksen esittävällä jäsenvaltiolla on tilaisuus esittää alustavasta arvioinnista näkemyksensä 20 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. EKP:n ja hakemuksen esittävän jäsenvaltion välillä tältä osin käytävä kirjeenvaihto on luottamuksellista.

5 artikla

Päätös tiiviin yhteistyön luomisesta

1.   Jos EKP katsoo hakemuksen esittävän jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella, että tämä täyttää asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa säädetyt edellytykset tiiviin yhteistyön aloittamisesta, ja kun kattava arviointi on valmistunut ja tämän päätöksen liitteen II mukainen vakuutus annettu, EKP antaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdan perusteella hakemuksen esittävälle jäsenvaltiolle osoitetun päätöksen, jolla tiivis yhteistyö luodaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa päätöksessä on esitettävä yksityiskohtaiset järjestelyt valvontatehtävien siirtämiseksi EKP:lle ja tiiviin yhteistyön aloittamispäivä, joka voi olla riippuvainen hakemuksen esittävän jäsenvaltion edistymisestä kattavan arvioinnin tulosten perusteella vaadittujen toimenpiteiden toteuttamisessa.

3.   Jos EKP katsoo hakemuksen esittävän jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella, että tämä ei täytä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, tai jos EKP ei saa arviointinsa suorittamiseksi tarvitsemiaan tietoja vuoden kuluessa hakemusta koskevasta jäsenvaltion ilmoituksesta, se voi antaa hakemuksen esittävälle jäsenvaltiolle osoitetun päätöksen, jolla tiiviin yhteistyön aloittamista koskeva hakemus hylätään.

4.   Edellä 1 ja 3 kohdissa tarkoitetut päätökset on perusteltava.

5.   Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti päätös tiiviin yhteistyön luomisesta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sen soveltaminen alkaa 14 päivän kuluttua sen julkaisemisesta.

2 OSASTO

TIIVIIN YHTEISTYÖN KESKEYTTÄMINEN TAI PÄÄTTÄMINEN

6 artikla

Keskeyttäminen tai päättäminen

1.   Jos EKP päättää keskeyttää tiiviin yhteistyön asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 5 kohdan tai 7 artiklan 7 kohdan nojalla, se perustelee päätöksensä, selventää keskeyttämispäätöksen vaikutukset ja ilmoittaa päivämäärän, jona keskeytys tulee voimaan, sekä ajanjakson, jonka aikana keskeytystä sovelletaan. Viimeksi mainittu ajanjakso saa olla enintään kuuden kuukauden pituinen. EKP voi poikkeuksellisissa olosuhteissa pidentää ajanjaksoa, mutta vain kerran.

2.   Jos syitä, jotka johtivat keskeytykseen asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 5 kohdan nojalla, ei korjata ja jos EKP tekee päätöksen tiiviin yhteistyön päättämisestä, EKP päättää tiiviin yhteistyön antamalla tätä koskevan uuden päätöksen.

3.   Jos EKP tekee päätöksen tiiviin yhteistyön päättämisestä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 5 kohdan tai 7 artiklan 7 kohdan nojalla, se perustelee päätöksensä, selventää päättämispäätöksen vaikutukset ja ilmoittaa päivämäärän, jona päättäminen tulee voimaan.

4.   EKP:n päätöksellä tiiviin yhteistyön keskeyttämisestä tai päättämisestä voidaan myös säännellä asianomaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevilta valvottavilta yhteisöiltä perittävien maksujen maksamisjärjestelyjä.

5.   Jos jäsenvaltio, jonka kanssa on luotu tiivis yhteistyö asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan nojalla, pyytää EKP:tä päättämään tiiviin yhteistyön asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 6 kohdassa ja 7 artiklan 8 kohdassa säädetyin edellytyksin, EKP antaa päätöksen, jossa selvennetään tällaisen päättämistä koskevan päätöksen vaikutukset ja ilmoitetaan päivämäärä, jona päättäminen tulee voimaan.

6.   Jos EKP on antanut sen kanssa tiiviin yhteistyön aloittaneen jäsenvaltion valvottavien yhteisöjen osalta päätöksiä, jotka olivat voimassa jo ennen tiiviin yhteistyön päättämistä, ne pysyvät voimassa tiiviin yhteistyön päättämisestä huolimatta.

7.   Päätökset tiiviin yhteistyön keskeyttämisestä tai päättämisestä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 31 päivänä tammikuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.


LIITE I

ASETUKSEN (EU) N:o 1024/2013 7 ARTIKLASSA TARKOITETUN TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN MALLI

[Hakemuksen esittävä jäsenvaltio]

Ilmoitus EKP:lle hakemuksesta aloittaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklassa tarkoitettu tiivis yhteistyö

1.

[Hakemuksen esittävän jäsenvaltion nimi] pyytää tiiviin yhteistyön aloittamista Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan nojalla ja tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden rahayksikkö ei ole euro, 31 päivänä tammikuuta 2014 annetun päätöksen EKP/2014/5 mukaisesti.

2.

[Hakemuksen esittävän jäsenvaltion nimi] sitoutuu

a)

varmistamaan, että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja kansallinen nimetty viranomainen noudattavat EKP:n ohjeita, suuntaviivoja, toimenpiteitä tai kehotuksia, jotka koskevat valvottavia yhteisöjä (sellaisina kuin ne on määritelty päätöksessä EKP/2014/5);

Asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä varmistetaan erityisesti myös, että kansallinen toimivaltainen viranomainen ja kansallinen nimetty viranomainen velvoitetaan noudattamaan merkittäviä valvottavia yhteisöjä koskevia EKP:n erityisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpiteitä sekä vähemmän merkittäviä valvottavia yhteisöjä koskevia EKP:n yleisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpiteitä. Tältä osin [hakemuksen esittävän jäsenvaltion nimi] sitoutuu

hyväksymään asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että säädökset, joita EKP antaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla, ovat velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia [kyseessä olevan jäsenvaltion nimi] ja että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja sen kansallinen nimetty viranomainen velvoitetaan toteuttamaan valvottavien yhteisöjen osalta toimenpiteet, joita EKP mahdollisesti edellyttää asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

ilmoittamaan EKP:lle päivän, jona asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö on tullut voimaan.

b)

toimittamaan milloin tahansa sen jälkeen kun tiiviin yhteistyön aloittamista koskevasta hakemuksesta on ilmoitettu EKP:lle ja ennen tiiviin yhteistyön aloittamista EKP:n pyynnöstä sekä myöhemminkin myös kaikki kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita valvottavia yhteisöjä koskevat tiedot, joita EKP saattaa tarvita suorittaakseen kyseisistä valvottavista yhteisöistä kattavan arvioinnin, luottamukselliset tiedot mukaan luettuina.

EKP:lle on toimitettava seuraavat tiedot:

i)

jäljennös asiaa koskevista kansallisista lakiluonnoksista;

ii)

ajantasaiset tiedot hakemuksen esittävään jäsenvaltioon sijoittautuneista laitoksista sekä vähintään täydellinen luettelo seuraavista jäsenvaltiossa sijaitsevista yhteisöistä:

luottolaitokset,

rahoitusalan holdingyhtiöt tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöt korkeimmalla konsolidointitasolla valvottavissa ryhmittymissä,

muiden maiden luottolaitosten rajatylittävät sivuliikkeet,

sekä tiedot kunkin yhteisön kokonaisvaroista.

Jos luottolaitos on tytäryritys tai sivuliike, on toimitettava tieto siitä, mikä on sen emoyrityksenä toimiva laitos ja perimmäinen emoyrityksenä toimiva laitos.

Jos valvottavan ryhmän pääkonttori sijaitsee ja valvonta suoritetaan jäsenvaltiossa, on toimitettava tiedot sen ulkomailla sijaitsevista osista;

iii)

kansallisessa toimivaltaisessa viranomaisessa ja kansallisessa nimetyssä viranomaisessa olevat yhteyshenkilöt, joille EKP:n lisätiedustelut voidaan osoittaa.

Jäsenvaltion puolesta

[Allekirjoitus]

Tiedoksi:

i)

Euroopan komissio

ii)

Euroopan pankkiviranomainen

iii)

Muut jäsenvaltiot


LIITE II

ASETUKSEN (EU) N:o 1024/2013 7 ARTIKLAN 2 KOHDAN c ALAKOHDAN NOJALLA ANNETTAVAN VAKUUTUKSEN MALLI

Vakuutuksen antaja:

[Hakemuksen esittävä jäsenvaltio]

Vakuutuksen vastaanottaja:

Euroopan keskuspankki (EKP)

Vakuutus asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla liittyen hakemukseen aloittaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklassa tarkoitettu tiivis yhteistyö

[Kyseessä olevan jäsenvaltion nimi] vakuuttaa, että se on hyväksynyt asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä varmistaakseen, että säädökset, joita EKP antaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla, ovat velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia [kyseessä olevan jäsenvaltion nimi] ja että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja sen kansallinen nimetty viranomainen velvoitetaan toteuttamaan valvottavien yhteisöjen osalta toimenpiteet, joita EKP mahdollisesti edellyttää asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja että asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö tuli voimaan [LISÄÄ PÄIVÄMÄÄRÄ].

Tämän vakuutuksen liitteenä olevassa oikeudellisessa lausunnossa vahvistetaan, että asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä on varmistettu, että kansallinen toimivaltainen viranomainen ja kansallinen nimetty viranomainen velvoitetaan noudattamaan merkittäviä valvottavia yhteisöjä koskevia EKP:n erityisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpiteitä sekä vähemmän merkittäviä valvottavia yhteisöjä koskevia EKP:n yleisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpiteitä.

Jäsenvaltion puolesta

[Allekirjoitus]

Liite

:

Jäljennös asiaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, jonka hakemuksen esittävä jäsenvaltio on hyväksynyt varmistaakseen, että säädökset, joita EKP on antanut asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla, ovat velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia [kyseessä olevan jäsenvaltion nimi] ja että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja sen kansallinen nimetty viranomainen velvoitetaan toteuttamaan valvottavien yhteisöjen osalta EKP:n mahdollisesti edellyttämät toimenpiteet.


Top