Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1318

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1318/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013 , verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muuttamisesta

OJ L 340, 17.12.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1318/oj

17.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1318/2013,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2013,

verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten 30 päivänä marraskuuta 2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1217/2009 (3) siirretään komissiolle valta panna täytäntöön joitakin mainitun asetuksen säännöksiä. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan tämä täytäntöönpanovalta on mukautettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 290 ja 291 artiklaan.

(2)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti eräiden asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muiden kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi seuraavilta osin: liitteen I muuttaminen maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa (FADN) koskevien jäsenvaltioiden piirien osalta, kirjanpitotilojen taloudellista kokoa koskevan kynnyksen ja kirjanpitotilojen valintasuunnitelman laatimista koskevien sääntöjen vahvistaminen, standardituotosten viitekauden vahvistaminen, tilojen yleis- ja päätuotantosuuntien määritteleminen, kerättävien kirjanpitotietojen päätyyppien eritteleminen ja yleisten maatilailmoituksiin sisällytettäviä kirjanpitotietoja koskevien sääntöjen hyväksyminen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(3)

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1217/2009 yhdenmukainen täytäntöönpano ja estää viljelijöiden välinen syrjintä, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta vahvistaa kirjanpitotilojen taloudellista kokoa koskeva kynnys, vahvistaa jäsenvaltioiden ja FADN-piirien kirjanpitotilojen lukumäärä, vahvistaa ja päivittää menetelmät ja mallit, joilla valintasuunnitelmat ilmoitetaan komissiolle, vahvistaa unionin maatilaluokituksessa sovellettavat menettelyt ja laskentamenetelmät sekä tietoverkkoa käsittelevien kansallisten komiteoiden ja jäsenvaltioiden yhdyselinten toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja määritellä maatilailmoitusten muoto ja rakenne sekä maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää kiinteää korvausta koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (4) mukaisesti.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella mainitun asetuksen joitakin säännöksiä olisi muutettava tai kumottava sen yksinkertaistamiseksi.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle on esitettävä vuosittain maatalouden kirjanpidon tietoverkon tietoihin perustuvat kertomukset erityisesti maataloustuotteiden hintojen vuosittaista vahvistamista varten. Tällaisia kertomuksia ei käytännössä kuitenkaan enää toimiteta mainituille toimielimille tätä tarkoitusta varten. Jotta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon perustuvat vuosittaiset analyyttiset kertomukset olisivat muiden toimielinten ja kansalaisten saatavilla yksinkertaisesti ja helposti, olisi säädettävä, että eräitä aloja koskevat kertomukset julkaistaan omalla verkkosivullaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan kirjanpitotilojen enimmäismäärä. Kyseisen säännöksen tarkoituksena on vahvistaa maatalouden kirjanpidon tietoverkon tietojen keruuseen liittyvät määrärahojen rajat. Koska nämä rajat asetetaan nyt unionin vuotuisen talousarvion valmistelu- ja hyväksymismenettelyssä, asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 artiklan 3 kohdassa säädetty enimmäismäärä on tarpeeton.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 II luvussa vahvistetaan säännöt siitä, miten maatilojen tulot todetaan, ja III luvussa puolestaan maatilojen taloudellisen toiminnan tutkimista koskevat säännöt. Molempiin selvityksiin sovelletaan valtaosin samoja sääntöjä, joten nämä säännökset olisi niiden yksinkertaistamiseksi yhdistettävä yhdeksi luvuksi, joka koskee molempia selvityksiä.

(8)

Asetuksessa (EY) N:o 1217/2009 on lisäksi säännöksiä, jotka eivät enää vastaa mainitun asetuksen mukaista käytäntöä. Komissio ei etenkään edellytä jäsenvaltioilta luetteloa kirjanpitotiloista ja valittavissa olevista kirjanpitotoimistoista, sillä useimmilla tiloilla on oma kirjanpitäjänsä tai kirjanpitotoimistonsa, jolta tiedot saadaan maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon, tai tiedonkeruusta huolehtii yhdyselin tai sen alihankkijat. Komissio ei myöskään enää edellytä kertomuksia kansallisten komiteoiden hyväksymien kirjanpitotilojen valintasuunnitelmien täytäntöönpanosta.

(9)

Asetus (EY) N:o 1217/2009 olisi näin ollen muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1217/2009 seuraavasti:

1)

Korvataan asetuksen otsikko seuraavasti:

2)

Muutetaan I luvun otsikko seuraavasti:

”UNIONIN MAATALOUDEN KIRJANPIDON TIETOVERKON PERUSTAMINEN”

3)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Yhteisen maatalouspolitiikan tarpeita varten perustetaan unionin maatalouden kirjanpidon tietoverkko, jäljempänä ’tietoverkko’.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tämän asetuksen nojalla hankittu aineisto on ennen kaikkea perusta unionin maataloutta ja maataloustuotteiden markkinoita sekä maataloustuloja koskevien komission kertomusten laatimiselle. Nämä kertomukset on julkistettava omalla verkkosivullaan.”

4)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”tilan johtajalla” ilmaisulla ”viljelijällä”;

b)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”-b)

’tilalla’ maatalousyritystä siten kuin ilmaisua yleensä käytetään unionin maataloutta koskevissa selvityksissä ja maatalouslaskennassa;

b)

’tilaluokalla’ maatiloja, jotka kuuluvat samaan maatilan tuotantosuuntaa ja taloudellista kokoa koskevaan luokkaan, sellaisena kuin se määritellään unionin maatilaluokituksessa;”;

c)

korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

’maatalouden kirjanpidon tietoverkon piirillä’ tai ’FADN-piirillä’ jäsenvaltion aluetta tai siitä kirjanpitotilojen valitsemiseksi rajattua osaa (piirien luettelo on liitteessä I);”;

d)

lisätään alakohta seuraavasti:

”f)

’standardituotoksella’ bruttotuotannon standardiarvoa.”

5)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Jotta varmistetaan, että FADN-piirien luettelo voidaan saattaa ajan tasalle jäsenvaltion pyynnöstä, siirretään komissiolle valta antaa 19 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I jäsenvaltioiden FADN-piirejä koskevan luettelon osalta.”

6)

Korvataan II luvun otsikko seuraavasti:

”TIEDOT MAATILOJEN TULOJEN TOTEAMISEKSI JA TALOUDELLISEN TOIMINNAN TUTKIMISEKSI”

7)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tätä lukua sovelletaan kirjanpitotietojen keruuseen maatilojen tulojen toteamiseksi vuosittain ja taloudellisen toiminnan tutkimiseksi.

Kyseiset tiedot kerätään säännöllisin selvityksin ja erityisselvityksin.”

8)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu seuranta-ala käsittää maatilat, joiden taloudellinen koko on yhtä suuri tai suurempi kuin kynnys, joka on ilmaistu euroina ja vastaa yhtä 5 b artiklassa määriteltyä unionin maatilaluokituksen alemmista taloudellisen kokoluokan rajoista.

Komissio antaa 19 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kynnyksen vahvistamista koskevat säännöt.

Komissio hyväksyy jäsenvaltioilta saamiensa tietojen perusteella täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kynnys. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

b)

korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

jotka muiden tilojen kanssa edustavat seuranta-aluetta kunkin FADN-piirin tasolla.”;

c)

kumotaan 3 ja 4 kohta.

9)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”5 a artikla

1.   Jokaisen jäsenvaltion on laadittava kirjanpitotilojen valintasuunnitelma, jolla varmistetaan edustava kirjanpito-otos seuranta-alasta.

Komissio antaa 19 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan säännöt, joiden mukaan jäsenvaltioiden on laadittava tällaiset suunnitelmat. Tällaisilla säännöillä varmistetaan, että kirjanpitotilojen valintasuunnitelmat:

laaditaan uusimpien tilastotietojen perusteella,

esitetään unionin maatilaluokituksen mukaisesti, ja

sisältävät erityisesti kirjanpitotilojen jaottelun tilaluokkiin ja kyseisten tilojen valintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti ja jäsenvaltioilta saatujen tietojen perusteella komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan jäsenvaltioiden ja FADN-piirien kirjanpitotilojen lukumäärä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   FADN-piireittäin valittavien kirjanpitotilojen lukumäärä voi poiketa 2 kohdan mukaisesti hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetusta lukumäärästä enintään 20 prosenttia kumpaankin suuntaan kyseisen jäsenvaltion kirjanpitotilojen kokonaismäärän rajoissa.

4.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan ja saatetaan ajan tasalle mallit ja menetelmät, jotka liittyvät niiden tietojen muotoon ja sisältöön, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5 b artikla

1.   Maatilat luokitellaan yhtenäisesti unionin maatilaluokituksen, jäljempänä ’luokitus’, mukaisesti niiden tuotantosuunnasta, taloudellisesta koosta ja suoraan tilan toimintaan liittyvän muun ansiotoiminnan osuudesta riippuen.

Luokitusta käytetään pääasiassa esittämään tilan tuotantosuunnan ja taloudellisen kokoluokan mukaan ryhmiteltyjä tietoja, jotka on kerätty unionin maatilojen rakennetutkimusten ja maatalouden kirjanpidon tietoverkon avulla.

2.   Tilan tuotantosuunta määritetään sen perusteella, mikä on kyseisen tilan eri ominaisuuksien standardituotoksen suhteellinen osuus tilan kokonaisstandardituotoksesta.

Siirretään komissiolle valta antaa 19 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan standardituotoksen viitekausi.

3.   Tilat luokitellaan tiettyjen tuotantosuuntien mukaisesti. Yleistuotantosuunnat määritellään tarkemmin. Yleistuotantosuunnat jaotellaan päätuotantosuuntiin riippuen siitä, kuinka yksityiskohtaisia tietoja tarvitaan.

Siirretään komissiolle valta antaa 19 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yleistuotantosuuntien ja päätuotantosuuntien määrittämistä.

Yleis- ja päätuotantosuuntien vastaavuudet sekä erityistuotantosuuntien erikoistumisalojen ja päätuotantosuuntien vastaavuudet määritellään tarkemmin.

4.   Tilan taloudellinen koko määritetään tilan kokonaisstandardituotoksen perusteella.

5.   Suoraan tilan toimintaan liittyvän muun ansiotoiminnan kuin maataloustoiminnan osuus määritetään sen perustella, mikä on kyseisen muun ansiotoiminnan osuus tilan tuotoksesta.

6.   Kunkin jäsenvaltion 7 artiklan mukaisesti nimeämän yhdyselimen tai sellaisen elimen, jolle tämä tehtävä on siirretty, on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) standardituotokset ja niiden määrittämiseen käytetyt tiedot.

7.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan

edellä 3 kohdassa tarkoitettujen erityistuotantosuuntien erikoistumisalojen laskentamenetelmät ja tilan päätuotantosuunnan määrittämismenetelmät,

tilan taloudellisen koon laskentamenetelmä,

edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilojen taloudellisen koon luokat,

tilan tuotoksen laskentamenetelmät ja tilan muun ansiotoiminnan tuotoksesta muodostaman osuuden arviointimenetelmät 5 kohtaa sovellettaessa,

edellä 2 kohdassa tarkoitettujen kuhunkin ominaisuuteen liittyvien standardituotosten määrittämiseksi käytettävä laskentamenetelmä, niitä koskevien tietojen keruussa noudatetut menettelyt sekä 6 kohdan mukaisesti komissiolle ilmoitettavien standardituotostietojen toimitustavat ja määräpäivät.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

10)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kirjanpitotilojen valinnasta vastaa kansallinen komitea. Tätä varten sen tehtävänä on erityisesti hyväksyä kirjanpitotilojen valintasuunnitelma.”;

b)

korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltiot, joissa on useita FADN-piirejä, voivat perustaa alueensa kunkin FADN-piirin tasolle tietoverkkoa käsittelevän alueellisen komitean, jäljempänä ’aluekomitea’.”;

c)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

11)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

1.   Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yhdyselin, jonka tehtävänä on

a)

antaa kansalliselle komitealle, aluekomiteoille ja kirjanpitotoimistoille tietoa sovellettavasta sääntelystä ja varmistaa sen moitteeton täytäntöönpano;

b)

laatia kirjanpitotilojen valintasuunnitelma ja esittää se sen jälkeen kansallisen komitean hyväksyttäväksi ja toimittaa se edelleen komissiolle;

c)

laatia

i)

luettelo kirjanpitotiloista;

ii)

tapauksen mukaan luettelo kirjanpitotoimistoista, jotka ovat valmiita ja kykeneviä täyttämään maatilailmoituksen;

d)

koota yhteen maatilailmoitukset, jotka kirjanpitotoimistot sille toimittavat;

e)

tarkistaa, että maatilailmoitukset on täytetty asianmukaisesti;

f)

toimittaa asianmukaisesti täytetyt maatilailmoitukset komissiolle vaaditussa muodossa ja asetetussa määräajassa;

g)

toimittaa 17 artiklassa tarkoitetut selvityspyynnöt kansalliselle komitealle, aluekomiteoille ja kirjanpitotoimistoille sekä toimittaa komissiolle niihin annetut vastaukset.

2.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

12)

Korvataan 8 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Asianmukaisesti täytetyssä maatilailmoituksessa on kirjanpitotietoja, joiden avulla voidaan

luonnehtia kirjanpitotilaa sen tuotannontekijöiden olennaisten osien avulla,

arvioida tilan tulonmuodostusta erilaisten näkökohtien kannalta,

ryhtyä sen sisällön todenmukaisuutta koskeviin tarkistuksiin.

3.   Maatilailmoituksen tietojen on liityttävä yksittäiseen maatilaan ja yhteen tilikauteen, jossa on 12 perättäistä kuukautta, ja tietojen on koskettava ainoastaan kyseistä maatilaa. Tietojen on koskettava tilan maataloustoimintaa ja suoraan tilan toimintaan liittyvää muuta ansiotoimintaa. Mitään tietoja, jotka liittyvät viljelijän tai hänen perheensä muuhun kuin maataloustoimintaan tai koskevat eläkkeitä, perintöjä, yksityisiä pankkitilejä, muuta omaisuutta kuin maatilaa, henkilökohtaisia veroja tai yksityisiä vakuutuksia, ei ole otettava huomioon maatilailmoituksia laadittaessa.

Siirretään komissiolle valta antaa 19 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään kerättävien kirjanpitotietojen pääryhmät ja tiedonkeruun yleiset säännöt.

Sen varmistamiseksi, että maatilailmoituksilla kerättävät kirjanpitotiedot ovat vertailukelpoisia seurattavista kirjanpitotiloista riippumatta, komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan maatilailmoituksen muoto ja rakenne sekä komissiolle ilmoitettavien tietojen toimitustavat ja määräajat.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

13)

Kumotaan 9–15 ja 18 artikla.

14)

Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

kiinteän korvauksen, joka maksetaan jäsenvaltioille asianmukaisesti täytettyjen maatilailmoitusten toimittamisesta asetetussa määräajassa korkeintaan 5 a artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistetun kirjanpitotilojen enimmäismäärän osalta. Jos asianmukaisesti täytettyjen ja toimitettujen maatilailmoitusten kokonaismäärä on tietyssä FADN-piirissä tai jäsenvaltiossa vähemmän kuin 80 prosenttia kyseiselle FADN-piirille tai jäsenvaltiolle vahvistetusta kirjanpitotilojen lukumäärästä, sovelletaan kyseisen FADN-piirin tai jäsenvaltion kuhunkin maatilailmoitukseen maksua, joka on suuruudeltaan 80 prosenttia kiinteästä korvauksesta;”;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kansallisen komitean, aluekomiteoiden ja yhdyselinten perustamis- ja toimintakuluja ei sisällytetä unionin yleiseen talousarvioon.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kiinteää korvausta koskevat yksityiskohtaiset menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

15)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”19 a artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 20 päivästä joulukuuta 2013 viiden vuoden ajaksi 3 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 5 a artiklan 1 kohdassa, 5 b artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolmea kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 5 a artiklan 1 kohdassa, 5 b artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 3 artiklan, 5 artiklan 1 kohdan, 5 a artiklan 1 kohdan, 5 b artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 8 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

19 b artikla

1.   Komissiota avustaa maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevä komitea. Tämä komitea on yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (5) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

16)

Korvataan liitteen I otsikko seuraavasti:

”Luettelo 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuista FADN-piireistä”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä lokakuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  EUVL C 143, 22.5.2012, s. 149.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. syyskuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, annettu 7. lokakuuta 2013.

(3)  EUVL L 328, 15.12.2009, s. 27.

(4)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.”


Top