Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0762

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 762/2013, annettu 7 päivänä elokuuta 2013 , täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden klooripyrifossi, klooripyrifossimetyyli, mankotsebi, manebi, MCPA, MCPB ja metirami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 213, 8.8.2013, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/762/oj

8.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 762/2013,

annettu 7 päivänä elokuuta 2013,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden klooripyrifossi, klooripyrifossimetyyli, mankotsebi, manebi, MCPA, MCPB ja metirami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta 25 päivänä toukokuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (2) liitteessä olevassa A osassa esitetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla hyväksyttyinä pidettävät tehoaineet.

(2)

Tehoaineiden klooripyrifossi, klooripyrifossimetyyli, mankotsebi, manebi, MCPA, MCPB ja metirami hyväksynnän voimassaolo päättyy 30 päivän huhtikuuta 2016 ja 30 päivän kesäkuuta 2016 välisenä aikana. Näiden tehoaineiden hyväksynnän uusimista varten on esitetty hakemukset. Koska säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti 18 päivänä syyskuuta 2012 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 844/2012 (3) vahvistettuja vaatimuksia sovelletaan kyseisiin tehoaineisiin, on tarpeen varata hakijoille riittävästi aikaa uusimismenettelyn toteuttamiseen kyseisen asetuksen mukaisesti. Näin ollen kyseisten tehoaineiden hyväksynnät todennäköisesti menevät umpeen ennen kuin on tehty päätös niiden uusimisesta. Niiden hyväksynnän voimassaoloaikoja on siksi tarpeen pidentää.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(4)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1107/2009 17 artiklan ensimmäisen kohdan tarkoituksen komissio vahvistaa niissä tapauksissa, joissa ei ole toimitettu täydentävää asiakirja-aineistoa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 mukaisesti 30 kuukautta ennen kulloistakin tämän asetuksen liitteessä vahvistettua voimassaolon päättymispäivää, päättymispäiväksi saman päivän, joka oli voimassa ennen tätä asetusta, tai aikaisimman mahdollisen päivän sen jälkeen.

(5)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1107/2009 17 artiklan ensimmäisen kohdan tarkoituksen komissio vahvistaa niissä tapauksissa, joissa komissio antaa asetuksen, jossa säädetään, että tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun tehoaineen hyväksyntää ei uusita, koska hyväksymisperusteet eivät täyty, voimassaolon päättymispäiväksi saman päivän, joka oli voimassa ennen tätä asetusta, tai tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättämisestä annetun asetuksen voimaantulopäivän, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhäisempi.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1.

(3)  EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26.


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa seuraavasti:

(1)

Korvataan MCPA:ta koskevan 107 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. huhtikuuta 2016” päivämäärällä ”31. lokakuuta 2017”.

(2)

Korvataan MCPB:tä koskevan 108 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. huhtikuuta 2016” päivämäärällä ”31. lokakuuta 2017”.

(3)

Korvataan klooripyrifossia koskevan 111 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. kesäkuuta 2016” päivämäärällä ”31. tammikuuta 2018”.

(4)

Korvataan klooripyrifossimetyyliä koskevan 112 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. kesäkuuta 2016” päivämäärällä ”31. tammikuuta 2018”.

(5)

Korvataan manebia koskevan 113 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. kesäkuuta 2016” päivämäärällä ”31. tammikuuta 2018”.

(6)

Korvataan mankotsebia koskevan 114 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. kesäkuuta 2016” päivämäärällä ”31. tammikuuta 2018”.

(7)

Korvataan metiramia koskevan 115 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. kesäkuuta 2016” päivämäärällä ”31. tammikuuta 2018”.


Top