EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0577

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013 , koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 178, 28.6.2013, p. 109–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 284 - 323

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj

28.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/109


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 577/2013,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013,

koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 4 kohdan, 13 artiklan 1 ja 2 kohdan, 21 artiklan 2 kohdan sekä 25 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin jäsenvaltiosta toiseen tai joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon, ja tällaisiin siirtoihin kohdistettavia tarkastuksia koskevat säännöt. Mainitulla asetuksella kumotaan ja korvataan lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003 (2).

(2)

Koirat, kissat ja fretit yksilöidään asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä I olevassa A osassa kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluviksi eläinlajeiksi.

(3)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädetään, ettei koiria, kissoja tai frettejä saa siirtää jäsenvaltiosta toiseen tai alueilta tai kolmansista maista jäsenvaltioon, ellei niille ole annettu mainitun asetuksen liitteessä III vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukaista raivotautirokotetta. Kuitenkin sellaisten nuorten koirien, kissojen ja frettien, joita ei ole rokotettu tai jotka eivät täytä mainitun asetuksen liitteessä III asetettuja kelpoisuutta koskevia vaatimuksia, siirto jäsenvaltioista tai alueilta tai kolmansista maista, jotka mainitaan asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan mukaisesti laaditussa luettelossa, voidaan sallia muun muassa silloin, kun omistaja tai valtuutettu henkilö esittää allekirjoitetun ilmoituksen siitä, että kyseiset lemmikkieläimet eivät ole niiden syntymän ja muun kuin kaupallisen siirron välisenä aikana olleet kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvien luonnonvaraisten eläinten kanssa. Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa kyseisen ilmoituksen muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevat vaatimukset tässä asetuksessa.

(4)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädetään lisäksi, että komissio vahvistaa kaksi erillistä luetteloa alueista tai kolmansista maista, joista koirien, kissojen ja frettien muut kuin kaupalliset siirrot jäsenvaltioon voidaan sallia ilman näille eläimille tehtävää raivotaudin vasta-aineiden määritystä. Toiseen näistä luetteloista olisi sisällytettävä sellaiset alueet tai kolmannet maat, jotka ovat osoittaneet soveltavansa sääntöjä, jotka sisällöltään ja vaikutukseltaan vastaavat jäsenvaltioiden soveltamia sääntöjä, ja toiseen olisi sisällytettävä sellaiset alueet tai kolmannet maat, jotka ovat osoittaneet täyttävänsä vähintään asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset. Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa kyseiset luettelot tämän asetuksen liitteessä.

(5)

Näissä luetteloissa olisi lisäksi otettava huomioon Kroatian liittymissopimuksen määräykset, joiden mukaan Kroatiasta tulee 1 päivänä heinäkuuta 2013 Euroopan unionin jäsen, sekä Mayotten aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden 11 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Eurooppa-neuvoston päätös 2012/419/EU (3), jossa säädetään, että Mayotte lakkaa 1 päivästä tammikuuta 2014 olemasta merentakainen maa ja alue, johon sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännen osan määräyksiä, ja se saa tuolloin mainitun perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetun unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan alueen aseman.

(6)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädetään myös, ettei koiria, kissoja ja frettejä saa siirtää jäsenvaltioon sellaiselta alueelta tai sellaisesta kolmannesta maasta, jota ei mainita tämän asetuksen liitteessä olevassa luettelossa, ellei näille eläimille ole tehty asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä IV vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukaista raivotaudin vasta-aineiden määritystä. Tällaisen alueen tai kolmannen maan kautta tapahtuvassa kuljetuksessa ei kuitenkaan vaadita kyseistä määritystä, jos omistaja tai valtuutettu henkilö esittää allekirjoitetun ilmoituksen siitä, että lemmikkieläimet eivät ole olleet kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluviin eläimiin ja että niitä on pidetty suljettuina kuljetusvälineeseen tai kansainvälisen lentokentän alueella. Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa kyseisen ilmoituksen muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevat vaatimukset tässä asetuksessa.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä IV vahvistettuihin kelpoisuutta koskeviin vaatimuksiin sisältyy velvoite suorittaa kyseinen vasta-aineiden määritys laboratoriossa, joka on hyväksytty raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/258/EY (4) mukaisesti; mainitussa päätöksessä säädetään, että Nancyssa Ranskassa toimiva laboratorio Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy (AFSSA) (joka on yhdistetty 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) -laitokseen), arvioi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden laboratorioita tarkoituksena niiden hyväksyminen tekemään koirien, kissojen ja frettien raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä.

(8)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädetään myös, että jäsenvaltiosta toiseen tapahtuvissa koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa on eläinten mukana oltava komission hyväksymän mallin mukaisen passin muodossa oleva tunnistusasiakirja. Kyseisen mallin on sisällettävä kohdat, joihin voidaan kirjata asetuksessa (EU) N:o 576/2013 vaaditut tiedot. Passin malli ja sitä koskevat lisävaatimukset olisi esitettävä tämän asetuksen liitteessä, ja unionin lainsäädännön selkeyden ja yksinkertaistamisen vuoksi olisi mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten 26 päivänä marraskuuta 2003 tehty komission päätös 2003/803/EY (5) kumottava.

(9)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädetään myös, että joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvissa koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa on eläinten mukana oltava komission hyväksymän mallin mukaisen eläinten terveystodistuksen muodossa oleva tunnistusasiakirja. Kyseisen mallin on sisällettävä kohdat, joihin voidaan kirjata asetuksessa (EU) N:o 576/2013 vaaditut tiedot. Tämän vuoksi on aiheellista esittää kyseinen malli tämän asetuksen liitteessä.

(10)

Poiketen siitä, mitä säädetään joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvissa siirroissa vaadittavan eläinten terveystodistuksen muodon osalta, asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädetään, että jäsenvaltioiden on sallittava koirien, kissojen ja frettien muut kuin kaupalliset siirrot sellaiselta alueelta tai sellaisesta kolmannesta maasta, joka on osoittanut soveltavansa sääntöjä, jotka sisällöltään ja vaikutukseltaan vastaavat jäsenvaltioiden soveltamia sääntöjä, jos eläinten mukana oleva tunnistusasiakirja on myönnetty jäsenvaltiosta toiseen tapahtuvissa siirroissa sovellettavaa menettelyä noudattaen. Tällaisissa tapauksissa käytettävän passin malliin on kuitenkin tarpeen tehdä joitakin teknisiä mukautuksia erityisesti sen kansilehden osalta, joka ei voi täysin vastata jäsenvaltion myöntämiin passeihin sovellettavia vaatimuksia. Selkeyden vuoksi on aiheellista esittää tällaisen passin malli tässä asetuksessa.

(11)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädetään, että jos koirien, kissojen tai frettien lukumäärä yhden muun kuin kaupallisen siirron aikana on suurempi kuin viisi, kyseisiin eläimiin on sovellettava tiettyjä erityisedellytyksiä ja eläinluokkia lukuun ottamatta eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/65/ETY (6) säädettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 soveltamista koskevien sääntöjen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi hyväksyttiin lisäksi kolmansista maista yhteisöön tapahtuvia koiran- ja kissanpentujen muita kuin kaupallisia kuljetuksia koskevien edellytysten vahvistamisesta 3 päivänä joulukuuta 2004 tehty komission päätös 2004/839/EY (7) sekä aikajakson vahvistamisesta, jonka jälkeen raivotautirokotusta pidetään voimassa olevana, 2 päivänä helmikuuta 2005 tehty komission päätös 2005/91/EY (8). Mainituissa säädöksissä vahvistettuja sääntöjä on tarkistettu, ja ne on nyt sisällytetty asetuksen (EU) N:o 576/2013 säännöksiin. Unionin lainsäädännön selkeyden ja yksinkertaistamisen vuoksi olisi päätökset 2004/839/EY ja 2005/91/EY kumottava.

(13)

Eläimiä ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta 17 päivänä joulukuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/93/EY (9) vahvistetaan säännöt, joita on noudatettava myönnettäessä eläinlääkintälainsäädännön edellyttämiä todistuksia virheellisten tai harhaanjohtavien todistusten myöntämisen estämiseksi. On aiheellista varmistaa, että kolmansien maiden virkaeläinlääkärit noudattavat sääntöjä ja periaatteita, jotka vastaavat vähintään kyseisessä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta 14 päivänä heinäkuuta 2011 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2011 (10) säädetään, että 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen mainitun asetuksen liitteessä I lueteltuihin jäsenvaltioihin tai niiden osiin tuleville koirille on tehtävä Echinococcus multilocularis -loisen vastainen käsittely mainitussa asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

(15)

Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta eräistä Malesian niemimaalta ja Australiasta lähtöisin olevia hedelmälepakoita, koiria ja kissoja koskevista suojatoimenpiteistä 21 päivänä helmikuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/146/EY (11) soveltamista; mainitussa päätöksessä kielletään koirien ja kissojen tuonti Malesian niemimaalta ja kissojen tuonti Australiasta, elleivät tietyt Hendra- ja Nipah-tauteja koskevat edellytykset täyty.

(16)

Tätä asetusta olisi sovellettava asetuksen (EU) N:o 576/2013 soveltamispäivästä.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 7, 11 ja 12 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevat vaatimukset

1.   Asetuksen (EU) N:o 576/2013 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on laadittava tämän asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyä muotoa ja ulkoasua noudattaen, ja niiden on oltava mainitun liitteen 3 osassa vahvistettujen kieliä koskevien vaatimusten mukaisia.

2.   Asetuksen (EU) N:o 576/2013 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ilmoitus on laadittava tämän asetuksen liitteessä I olevassa 2 osassa esitettyä muotoa ja ulkoasua noudattaen, ja sen on oltava mainitun liitteen 3 osassa vahvistettujen kieliä koskevien vaatimusten mukainen.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklassa tarkoitetut alueiden ja kolmansien maiden luettelot

1.   Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luettelo esitetään tämän asetuksen liitteessä II olevassa 1 osassa.

2.   Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luettelo esitetään tämän asetuksen liitteessä II olevassa 2 osassa.

3 artikla

Passin malli koirien, kissojen ja frettien muita kuin kaupallisia siirtoja varten

1.   Asetuksen (EU) N:o 576/2013 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu passi on laadittava tämän asetuksen liitteessä III olevassa 1 osassa esitetyn mallin mukaisesti, ja siinä on noudatettava mainitun liitteen 2 osassa vahvistettuja lisävaatimuksia.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asetuksen (EU) N:o 576/2013 27 artiklan a alakohdan nojalla sellaisella alueella tai sellaisessa kolmannessa maassa, joka mainitaan tämän asetuksen liitteessä II olevan 1 osan luettelossa, myönnettävät passit on laadittava tämän asetuksen liitteessä III olevassa 3 osassa esitetyn mallin mukaisesti, ja niissä on noudatettava mainitun liitteen 4 osassa vahvistettuja lisävaatimuksia.

4 artikla

Eläinten terveystodistus koirien, kissojen ja frettien unioniin muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvia siirtoja varten

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun eläinten terveystodistuksen on oltava seuraavien vaatimusten mukainen:

a)

se on laadittava tämän asetuksen liitteessä IV olevassa 1 osassa esitetyn mallin mukaisesti;

b)

se on täytettävä asianmukaisesti ja myönnettävä kyseisessä liitteessä olevassa 2 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti;

c)

siihen on liitettävä asetuksen (EU) N:o 576/2013 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kirjallinen ilmoitus, joka on laadittava kyseisessä liitteessä olevan 3 osan A jaksossa esitetyn mallin mukaisesti ja jossa on noudatettava mainitussa liitteessä olevan 3 osan B jaksossa vahvistettuja lisävaatimuksia.

5 artikla

Kumoamiset

Kumotaan päätökset 2003/803/EY, 2004/839/EY ja 2005/91/EY.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä joulukuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(2)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131.

(4)  EYVL L 79, 30.3.2000, s. 40.

(5)  EUVL L 312, 27.11.2003, s. 1.

(6)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(7)  EUVL L 361, 8.12.2004, s. 40.

(8)  EUVL L 31, 4.2.2005, s. 61.

(9)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.

(10)  EUVL L 296, 15.11.2011, s. 6.

(11)  EUVL L 55, 25.2.2006, s. 44.


LIITE I

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen

ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevat vaatimukset

1   OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen muoto ja ulkoasu

Image

2   OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen muoto ja ulkoasu

Image

3   OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten kielivaatimukset

Ilmoitukset on laadittava vähintään yhdellä määränpää-/saapumisjäsenvaltion virallisista kielistä sekä englannin kielellä.


LIITE II

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luettelo

1   OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luettelo

ISO-koodi

Alue tai kolmas maa

AD

Andorra

CH

Sveitsi

FO

Färsaaret

GI

Gibraltar

GL

Grönlanti

HR (1)

Kroatia

IS

Islanti

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norja

SM

San Marino

VA

Vatikaanivaltio


2   OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luettelo

ISO-koodi

Alue tai kolmas maa

Mukaan luetut alueet

AC

Ascensionsaari

 

AE

Arabiemiirikunnat

 

AG

Antigua ja Barbuda

 

AR

Argentiina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrain

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BY

Valko-Venäjä

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandinsaaret

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaika

 

JP

Japani

 

KN

Saint Kitts ja Nevis

 

KY

Caymansaaret

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MU

Mauritius

 

MX

Meksiko

 

MY

Malesia

 

NC

Uusi-Kaledonia

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

PF

Ranskan Polynesia

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

RU

Venäjä

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad ja Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Amerikan yhdysvallat

AS – Amerikan Samoa

GU – Guam

MP – Pohjois-Mariaanit

PR – Puerto Rico

VI – Yhdysvaltain Neitsytsaaret

VC

Saint Vincent ja Grenadiinit

 

VG

Brittiläiset Neitsytsaaret

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis ja Futuna

 

YT (2)

Mayotte

 


(1)  Sovelletaan vain siihen asti, kun kyseinen liittymässä oleva valtio tulee unionin jäsenvaltioksi.

(2)  Sovelletaan vain siihen asti, kun kyseinen alue saa SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetun unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan alueen aseman.


LIITE III

Passin malli koirien, kissojen ja frettien muita kuin kaupallisia siirtoja varten

1   OSA

Jäsenvaltiossa myönnettävän passin malli

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2   OSA

Jäsenvaltiossa myönnettävää passia koskevat lisävaatimukset

1.

Passin muoto

Passin koon on oltava 100 × 152 mm.

2.

Passin kansi

a)

etukansi:

i)

väri: sininen (PANTONE® Reflex Blue) ja keltaiset tähdet (PANTONE® Yellow) ylimmässä neljänneksessä Euroopan tunnusta koskevien ohjeiden mukaisesti (1);

ii)

merkinnät ”Euroopan unioni” ja asianomaisen jäsenvaltion nimi on painettava samalla kirjasinlajilla;

iii)

alareunaan on painettava passin myöntävän jäsenvaltion ISO-maakoodi sekä ainutkertainen aakkosnumeerinen tunnus (1 osassa esitetyssä mallissa ”numero”);

b)

etu- ja takakannen sisäpuolen väri: valkoinen;

c)

takakannen väri: sininen (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Otsakkeiden järjestys ja sivunumerot

a)

otsakkeiden järjestystä (roomalaisine numeroineen) on ehdottomasti noudatettava;

b)

passin jokaisen sivun alalaitaan on merkittävä sivunumero seuraavassa muodossa: ”x/n”, jossa x on parhaillaan auki oleva sivu ja n on kokonaissivumäärä;

c)

passin jokaiselle sivulle on painettava passin myöntävän jäsenvaltion ISO-maakoodi sekä ainutkertainen aakkosnumeerinen tunnus;

d)

edellä 1 osassa esitetyn passin mallin sivujen määrä ja siinä olevien kehysten koko ja muoto ovat suuntaa-antavat.

4.

Kielet

Kaiken painetun tekstin on oltava passin myöntävän jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä ja englannin kielellä.

5.

Turvaominaisuudet

a)

kun vaaditut tiedot on merkitty passin III osaan, kyseinen sivu päällystetään läpinäkyvällä laminointikalvolla;

b)

jos jollekin passin sivulle merkittävät tiedot ovat tarrassa, eikä tarra ole irrotettaessa itsestään tuhoutuva, se on päällystettävä läpinäkyvällä laminointikalvolla.

3   OSA

Tämän asetuksen liitteessä II olevan 1 osan luettelossa mainitulla alueella tai siinä mainitussa kolmannessa maassa myönnettävän passin malli

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4   OSA

Tämän asetuksen liitteessä II olevan 1 osan luettelossa mainitulla alueella tai siinä mainitussa kolmannessa maassa myönnettävää passia koskevat lisävaatimukset

1.

Passin muoto

Passin koon on oltava 100 × 152 mm.

2.

Passin kansi

a)

etukansi

i)

väri: yksivärinen (PANTONE®), ylimmässä neljänneksessä kansallinen tunnus;

ii)

alareunaan on painettava passin myöntävän alueen tai kolmannen maan ISO-maakoodi sekä ainutkertainen aakkosnumeerinen tunnus (3 osassa esitetyssä mallissa ”numero”);

b)

etu- ja takakannen sisäpuolen väri: valkoinen;

c)

takakannen väri: yksivärinen (PANTONE®).

3.

Otsakkeiden järjestys ja sivunumerot

a)

otsakkeiden järjestystä (roomalaisine numeroineen) on ehdottomasti noudatettava;

b)

passin jokaisen sivun alalaitaan on merkittävä sivunumero seuraavassa muodossa: ”x/n”, jossa x on parhaillaan auki oleva sivu ja n on kokonaissivumäärä;

c)

passin jokaiselle sivulle on painettava passin myöntävän alueen tai kolmannen maan ISO-maakoodi sekä ainutkertainen aakkosnumeerinen tunnus;

d)

edellä 3 osassa esitetyn passin mallin sivujen määrä ja siinä olevien kehysten koko ja muoto ovat suuntaa-antavat.

4.

Kielet

Kaiken painetun tekstin on oltava yhdellä tai useammalla passin myöntävän alueen tai kolmannen maan virallisella kielellä sekä englannin kielellä.

5.

Turvaominaisuudet

a)

kun vaaditut tiedot on merkitty passin III osaan, kyseinen sivu päällystetään läpinäkyvällä laminointikalvolla;

b)

jos passin sivulle merkittävät tiedot ovat tarrassa, eikä tarra ole irrotettaessa itsestään tuhoutuva, se on päällystettävä läpinäkyvällä laminointikalvolla.


(1)  Euroopan tunnuksen graafinen käsikirja: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm


LIITE IV

1   OSA

Eläinten terveystodistuksen malli koirien, kissojen ja frettien asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvia muita kuin kaupallisia siirtoja varten

Image

Image

Image

Image

Image

2   OSA

Eläinten terveystodistusten täyttämistä koskevat selittävät huomautukset

a)

Kun todistuksessa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkaeläinlääkäri voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

b)

Kunkin todistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tilaa tarvitaan enemmän, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Todistus on laadittava vähintään yhdellä saapumisjäsenvaltion virallisista kielistä sekä englannin kielellä. Se on täytettävä suuraakkosin vähintään yhdellä saapumisjäsenvaltion virallisista kielistä tai englannin kielellä.

d)

Jos todistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa todistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkaeläinlääkärin on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

e)

Jos todistuksessa, d kohdassa tarkoitetut lisäsivut mukaan luettuina, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

f)

Todistuksen alkuperäiskappaleen on oltava sen alueen tai kolmannen maan, josta lähettäminen tapahtuu, virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin myöntämä ja kyseisen alueen tai maan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama. Lähettävän alueen tai kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että todistusta laadittaessa noudatetaan sääntöjä ja periaatteita, jotka vastaavat direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Tämä vaatimus koskee myös muita leimoja kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja.

g)

Kohdassa I.2 ja II.a tarkoitetun todistuksen viitenumeron antaa sen alueen tai kolmannen maan toimivaltainen viranomainen, josta lähettäminen tapahtuu.

3   OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kirjallinen ilmoitus

A   jakso

Ilmoituksen malli

Image

B   jakso

Ilmoitusta koskevat lisävaatimukset

Ilmoitus on laadittava suuraakkosin vähintään yhdellä saapumisjäsenvaltion virallisista kielistä sekä englannin kielellä.


Top