EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0575R(02)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013 , luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta ( EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1 )

OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–32 (SV)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–342 (DE, ET, EN, IT, HU, RO)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–30 (CS, FR, PL)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–29 (DA, PT)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–28 (EL, SK)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–26 (BG, NL)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–25 (LT, FI)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–47 (ES)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–36 (GA)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–27 (LV)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–35 (SL)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–31 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/corrigendum/2013-11-30/oj

30.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/6


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

( EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1 )

1)

Sivu 19, 4 artiklan 1 kohdan 19 alakohta

Oikaistaan

”19)

’omaisuudenhoitoyhtiöllä’ direktiivin 2002/87/EY 2 artiklan 5 kohdassa määriteltyä omaisuudenhoitoyhtiötä ja direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaa, …;”

seuraavasti:

”19)

’omaisuudenhoitoyhtiöllä’ direktiivin 2002/87/EY 2 artiklan 5 kohdassa määriteltyä omaisuudenhoitoyhtiötä tai direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaa, …;”

2)

Sivu 20, 4 artiklan 1 kohdan 26 alakohta

Oikaistaan

”… mutta poislukien vakuutusholdingyhtiöt ja direktiivin 2009/138 212 artiklan 1 kohdan g alakohdassa määritellyt sekavakuutushallintayhtiöt;”

seuraavasti:

”… mutta poislukien direktiivin 2009/138/EY 212 artiklan 1 kohdan f alakohdassa määritellyt vakuutushallintayhtiöt (vakuutusholdingyhtiöt) ja sen g alakohdassa määritellyt sekavakuutushallintayhtiöt;”

3)

Sivu 20, 4 artiklan 1 kohdan 27 alakohdan h alakohta

Oikaistaan

”h)

vakuutusholdingyhtiötä;”

seuraavasti:

”h)

vakuutusholdingyhtiötä, jolla tarkoitetaan samaa kuin direktiivin 2009/138/EY 212 artiklan 1 kohdan f alakohdassa määritellyllä vakuutushallintayhtiöllä;”

4)

Sivu 20, 4 artiklan 1 kohdan 27 alakohdan i ja j alakohta

Poistetaan 4 artiklan 1 kohdan 27 alakohdan i ja j alakohta.

5)

Sivu 23, 4 artiklan 1 kohdan 71 alakohta

Oikaistaan:

”71)

’hyväksyttävällä pääomalla’ seuraavien varojen summaa:

a)

25 artiklassa tarkoitettu ensisijainen pääoma (T1);

b)

71 artiklassa tarkoitettu toissijainen pääoma (T2), jonka määrä on enintään yksi kolmasosa ensisijaisesta pääomasta (T1);”

seuraavasti:

”71)

’hyväksyttävällä pääomalla’:

a)

sovellettaessa toisen osan III osastoa seuraavien varojen summaa:

i)

25 artiklassa tarkoitettu ensisijainen pääoma (T1), soveltamatta 36 artiklan 1 kohdan k alakohdan i alakohdan mukaista vähennystä;

ii)

71 artiklassa tarkoitettu toissijainen pääoma (T2), jonka määrä on enintään yksi kolmasosa ensisijaisesta pääomasta (T1), laskettuna tämän alakohdan i alakohdan mukaan;

b)

sovellettaessa 97 artiklaa ja neljättä osaa seuraavien varojen summaa:

i)

25 artiklassa tarkoitettu ensisijainen pääoma (T1);

ii)

71 artiklassa tarkoitettu toissijainen pääoma (T2), jonka määrä on enintään yksi kolmasosa ensisijaisesta pääomasta (T1);”

6)

Sivu 24, 4 artiklan 1 kohdan 82 alakohta

Oikaistaan:

”82)

’takaisinostosopimuksella’ ja ’takaisinmyyntisopimuksella’ sopimusta, jolla laitos tai sen vastapuoli luovuttaa arvopapereita tai hyödykkeitä tai taattuja oikeuksia, jotka liittyvät jompaankumpaan seuraavista kohdista:

a)

arvopapereiden tai hyödykkeiden omistusoikeuteen ja jotka arvopapereihin tai hyödykkeisiin liittyvien oikeuksien haltijana oleva virallisesti hyväksytty pörssi on taannut, edellyttäen, että laitoksella ei sopimuksen mukaan ole oikeutta luovuttaa tai pantata tiettyä arvopaperia tai hyödykettä samanaikaisesti useammalle kuin yhdelle vastapuolelle ja että laitos tai sen vastapuoli sitoutuu ostamaan arvopaperit tai hyödykkeet takaisin;

b)

sopimuksessa yksilöityjä arvopapereita tai hyödykkeitä vastaaviin arvopapereihin, jotka laitos tai sen vastapuoli sitoutuu ostamaan takaisin sovittuun hintaan ajankohtana, jonka myyjä on määrännyt tai määrää myöhemmin; tällainen sopimus on takaisinostosopimus, jos laitos on sopimuksessa arvopapereiden tai hyödykkeiden myyjänä, ja takaisinmyyntisopimus, jos laitos on sopimuksessa ostajana;”

seuraavasti:

”82)

’takaisinostosopimuksella’ ja ’takaisinmyyntisopimuksella’ sopimusta, jolla laitos tai sen vastapuoli luovuttaa arvopapereita tai hyödykkeitä tai taattuja oikeuksia, jotka liittyvät arvopapereiden tai hyödykkeiden omistusoikeuteen ja jotka arvopapereihin tai hyödykkeisiin liittyvien oikeuksien haltijana oleva virallisesti hyväksytty pörssi on taannut, edellyttäen, että laitoksella ei sopimuksen mukaan ole oikeutta luovuttaa tai pantata tiettyä arvopaperia tai hyödykettä samanaikaisesti useammalle kuin yhdelle vastapuolelle ja että laitos tai sen vastapuoli sitoutuu ostamaan arvopaperit tai hyödykkeet takaisin, tai jotka liittyvät sopimuksessa yksilöityjä arvopapereita tai hyödykkeitä vastaaviin arvopapereihin, jotka laitos tai sen vastapuoli sitoutuu ostamaan takaisin sovittuun hintaan ajankohtana, jonka myyjä on määrännyt tai määrää myöhemmin; tällainen sopimus on takaisinostosopimus, jos laitos on sopimuksessa arvopapereiden tai hyödykkeiden myyjänä, ja takaisinmyyntisopimus, jos laitos on sopimuksessa ostajana;”

7)

Sivu 25, 4 artiklan 1 kohdan 91 alakohta

Oikaistaan

”91)

’kaupankäyntivastuulla’ keskusvastapuolen määritysosapuolen tai asiakkaan nykyhetken vastapuoliriskiä, mukaan lukien määritysosapuolesta johtuvan vakuusmarginaalin, …”

seuraavasti:

”91)

’kaupankäyntivastuulla’ keskusvastapuolen määritysosapuolen tai asiakkaan nykyhetken vastapuoliriskiä, mukaan lukien määritysosapuolesta tai asiakkaasta johtuva vakuusmarginaali, …”

8)

Sivu 27, 4 artiklan 2 kohta

Oikaistaan

”2.   Kun tässä asetuksessa viitataan kiinteistöä tai asuin- tai liikekiinteistöä tai tällaista omaisuutta koskevaan kiinnitysluottoon, viittaus kattaa sellaisen suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkeet, joka toimii Suomen vuoden 1991 asunto-osakeyhtiölain tai vastaavan myöhemmän lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia vastaavan välillisen omistusosuuden kiinteistössä muodostavat osakkeet edellyttäen, että tällaisesta välillisestä omistusosuudesta on nimenomaisesti säädetty kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä ja että vakuudeksi pantattuna se antaa vastaavan suojan velkojalle.”

seuraavasti:

”2.   Kun tässä asetuksessa viitataan kiinteään omaisuuteen tai asuin- tai liikekiinteistöön taikka tällaista omaisuutta koskevaan kiinnitysluottoon, viittaus kattaa sellaisen suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkeet, joka toimii Suomen vuoden 1991 asunto-osakeyhtiölain tai vastaavan myöhemmän lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia vastaavan välillisen omistusosuuden kiinteään omaisuuteen muodostavien osakkeiden käsittelyn suorina omistusosuuksina edellyttäen, että tällaisesta välillisestä omistusosuudesta on nimenomaisesti säädetty kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä ja että vakuudeksi pantattuna se antaa vastaavan suojan velkojalle.”

9)

Sivu 27, 6 artiklan 2 kohta

Oikaistaan

”2.   Jokaisen laitoksen, joka on joko tytäryritys siinä jäsenvaltiossa, jossa se on saanut toimiluvan ja jossa sen toimintaa valvotaan, tai emoyritys, ja jokaisen laitoksen, joka on sisällytetty 19 artiklan mukaiseen konsolidointiin, ei tarvitse yksittäisenä yrityksenä täyttää 89–91 artiklassa säädettyjä velvoitteita.”

seuraavasti:

”2.   Minkään laitoksen, joka on joko tytäryritys siinä jäsenvaltiossa, jossa se on saanut toimiluvan ja jossa sen toimintaa valvotaan, tai emoyritys, ei tarvitse yksittäisenä yrityksenä täyttää 89, 90 ja 91 artiklassa säädettyjä velvoitteita; ei myöskään minkään laitoksen, joka on sisällytetty 18 artiklan mukaiseen konsolidointiin.”

10)

Sivu 27, 6 artiklan 3 kohta

Oikaistaan

”3.   Jokaisen laitoksen, joka on joko emoyritys tai tytäryritys, ja jokaisen laitoksen, joka on sisällytetty 19 artiklan mukaiseen konsolidointiin, ei tarvitse yksittäisenä yrityksenä täyttää kahdeksannessa osassa säädettyjä velvoitteita.”

seuraavasti:

”3.   Minkään laitoksen, joka on joko emoyritys tai tytäryritys, ei tarvitse yksittäisenä yrityksenä täyttää kahdeksannessa osassa säädettyjä velvoitteita; ei myöskään minkään laitoksen, joka on sisällytetty 18 artiklan mukaiseen konsolidointiin.”

11)

Sivu 29, 8 artiklan 3 kohdan johdantokappale

Oikaistaan

”3.   Jos yhteen maksuvalmiusalaryhmään kuuluville laitoksille on myönnetty toimiluvat useissa jäsenvaltioissa, 1 kohtaa saa soveltaa vasta 19 artiklassa säädetyn menettelyn jälkeen…”

seuraavasti:

”3.   Jos yhteen maksuvalmiusalaryhmään kuuluville laitoksille on myönnetty toimiluvat useissa jäsenvaltioissa, 1 kohtaa saa soveltaa vasta 21 artiklassa säädetyn menettelyn jälkeen…”

12)

Sivu 29, 8 artiklan 4 kohta

Oikaistaan:

”4.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa 1, 2 ja 3 kohtaa myös sellaisiin laitoksiin, jotka ovat saman 113 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetun laitosten suojajärjestelmän jäseniä, jos laitokset täyttävät kaikki 113 artiklan 7 kohdassa säädetyt edellytykset, ja muihin laitoksiin, …”

seuraavasti:

”4.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa 1, 2 ja 3 kohtaa myös sellaisiin laitoksiin, jotka ovat saman 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun laitosten suojajärjestelmän jäseniä, jos laitokset täyttävät kaikki 113 artiklan 7 kohdassa säädetyt edellytykset, ja muihin laitoksiin, …”

13)

Sivu 29, 10 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

Oikaistaan:

”Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa ja käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen soveltamista koskevaa olemassa olevaa kansallista lainsäädäntöä, kunhan se ei ole ristiriidassa tämän asetuksen ja direktiivin 2013/36/EU kanssa.”

seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa ja käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen soveltamista koskevaa olemassa olevaa kansallista lainsäädäntöä, kunhan se ei ole ristiriidassa tämän asetuksen tai direktiivin 2013/36/EU kanssa.”

14)

Sivu 30, 11 artiklan 3 kohdan toinen virke

Oikaistaan:

”Toimivaltaiset viranomaiset voivat, siihen saakka kunnes komission 508 artiklan 2 kohdan mukaisesti antama kertomus on saatu ja jos ryhmään kuuluu ainoastaan sijoituspalveluyrityksiä, …”

seuraavasti:

”Toimivaltaiset viranomaiset voivat, siihen saakka kunnes komission tämän asetuksen 508 artiklan 2 kohdan mukaisesti antama kertomus on saatu ja jos ryhmään kuuluu ainoastaan sijoituspalveluyrityksiä, …”

15)

Sivu 31, 15 artiklan 1 kohdan a–c alakohta

Oikaistaan

”a)

jokainen ryhmään kuuluva EU:ssa toimiva sijoituspalveluyritys käyttää 95 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kokonaisriskin määrän vaihtoehtoista laskentatapaa;

b)

kaikki ryhmän sijoituspalveluyritykset kuuluvat 95 artiklan 1 kohdassa ja 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin;

c)

jokainen ryhmään kuuluva EU:ssa toimiva sijoituspalveluyritys täyttää yksittäisenä yrityksenä 95 artiklassa asetetut vaatimukset …”

seuraavasti:

”a)

jokainen ryhmään kuuluva EU:ssa toimiva sijoituspalveluyritys käyttää 95 artiklan 2 kohdassa tai 96 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kokonaisriskin määrän vaihtoehtoista laskentatapaa;

b)

kaikki ryhmän sijoituspalveluyritykset kuuluvat 95 artiklan 1 kohdassa tai 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin;

c)

jokainen ryhmään kuuluva EU:ssa toimiva sijoituspalveluyritys täyttää yksittäisenä yrityksenä 95 tai 96 artiklassa asetetut vaatimukset …”

16)

Sivu 32, 18 artiklan 5 kohdan ensimmäinen virke

Oikaistaan

”5.   Kun on kyse omistusyhteyksistä tai muista kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista pääomayhteyksistä, toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä…”

seuraavasti:

”5.   Kun on kyse omistusyhteyksistä tai muista kuin 1 ja 4 kohdassa tarkoitetuista pääomayhteyksistä, toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä…”

17)

Sivu 33, 19 artiklan 2 kohdan b alakohta

Oikaistaan

”b)

kun yrityksellä on ainoastaan vähäinen merkitys luottolaitosten valvonnan tavoitteiden kannalta;”

seuraavasti:

”b)

kun yrityksellä on ainoastaan vähäinen merkitys laitosten valvonnan tavoitteiden kannalta;”

18)

Sivu 35, 22 artikla

Oikaistaan

”Tytäryrityksinä toimivien laitosten on sovellettava 89–91 artiklassa sekä kolmannessa ja viidennessä osassa säädettyjä vaatimuksia alakonsolidointiryhmän tasolla,…”

seuraavasti:

”Tytäryrityksinä toimivien laitosten on sovellettava 89–91 artiklassa sekä kolmannessa ja neljännessä osassa säädettyjä vaatimuksia alakonsolidointiryhmän tasolla,…”

19)

Sivu 41, 33 artiklan 1 kohdan c alakohta

Oikaistaan

”c)

kaikki käypään arvoon arvostetut voitot ja tappiot, jotka aiheutuvat johdannaisvelkoihin liittyvästä laitoksen omasta luottoriskistä;”

seuraavasti:

”c)

laitoksen käypään arvoon arvostetut johdannaisvelkojen voitot ja tappiot, jotka aiheutuvat laitoksen oman luottokelpoisuuden muutoksesta;”

20)

Sivu 42, 37 artiklan b alakohta

Oikaistaan

”b)

vähennettävään määrään on sisällyttävä liikearvo, joka sisältyy laitoksen huomattavien sijoitusten arvostukseen.”

seuraavasti:

”b)

vähennettävään määrään on sisällyttävä liikearvo, joka sisältyy laitoksen merkittävien sijoitusten arvostukseen.”

21)

Sivu 43, 40 artikla

Oikaistaan

”… jos varaukset nousevat samalle tasolle kuin II osaston 3 luvun 3 jaksossa tarkoitetut odotetut tappiot.”

seuraavasti:

”… jos varaukset nousevat samalle tasolle kuin kolmannen osan II osaston 3 luvun 3 jaksossa tarkoitetut odotetut tappiot.”

22)

Sivut 43 ja 44, 41 artiklan 1 kohta

Oikaistaan

”1.   Sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on etuuspohjaisen eläkerahaston varojen määrää, joka on vähennettävä, pienennettävä seuraavilla määrillä:

a)

kaikkien sellaisten varoihin liittyvien laskennallisten verovelkojen määrä, jotka voivat mitätöityä, jos varojen arvo alenee tai varat kirjataan pois taseesta sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti;

b)

niiden etuuspohjaisessa eläkerahastossa olevien varojen määrä, joita laitos voi käyttää rajoituksettomasti, jos laitos on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteisen luvan. Varoille, joilla vähennettävää määrää pienennetään, on tarvittaessa annettava riskipaino kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisesti.”

seuraavasti:

”1.   Sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on etuuspohjaisen eläkerahaston varojen määrää, joka on vähennettävä, pienennettävä seuraavilla määrillä:

a)

kaikkien sellaisten varoihin liittyvien laskennallisten verovelkojen määrä, jotka voivat mitätöityä, jos varojen arvo alenee tai varat kirjataan pois taseesta sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti;

b)

niiden etuuspohjaisessa eläkerahastossa olevien varojen määrä, joita laitos voi käyttää rajoituksettomasti, jos laitos on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteisen luvan.

Varoille, joilla vähennettävää määrää pienennetään, on tarvittaessa annettava riskipaino kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisesti.”

23)

Sivu 45, 46 artiklan 1 kohdan b alakohta

Oikaistaan

”… välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärällä, jotka laitoksella on kyseisten finanssialan yhteisöjen omien varojen instrumenteista.”

seuraavasti:

”… välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärällä, jotka laitoksella on kyseisten finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista.”

24)

Sivu 45, 46 artiklan 3 kohdan johdantolause

Oikaistaan

”3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on kohdistettava kaikkiin hallussa oleviin ydinpääoman (CET1) instrumentteihin. Laitosten on määritettävä ydinpääoman (CET1) instrumenteista olevien omistusosuuksien osuus, joka on vähennettävä 1 kohdan mukaisesti, kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla osuudella:”

seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on kohdistettava kaikkiin hallussa oleviin ydinpääoman (CET1) instrumentteihin. Laitosten on määritettävä kustakin ydinpääoman (CET1) instrumentista se määrä, joka on vähennettävä 1 kohdan mukaisesti, kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla osuudella:”

25)

Sivu 45, 46 artiklan 5 kohta

Oikaistaan

”5.   Laitosten on määritettävä omien varojen instrumenteista olevien omistusosuuksien riskipainotettava osuus jakamalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

a)

4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien määrä;

b)

i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

i)

ydinpääoman (CET1) instrumenttien kokonaismäärä;

ii)

niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista (CET1), joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta (b).”

seuraavasti:

”5.   Laitosten on määritettävä kustakin ydinpääoman (CET1) instrumentista 4 kohdan mukaan riskipainotettava määrä kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

a)

4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien määrä;

b)

3 kohdan b alakohdan mukaisesta laskelmasta johtuva osuus.”

26)

Sivu 46, 48 artiklan 1 kohdan b alakohta

Oikaistaan

”b)

kun laitoksella on huomattava sijoitus finanssialan yhteisössä, suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet, jotka…”

seuraavasti:

”b)

kun laitoksella on merkittävä sijoitus finanssialan yhteisössä, suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet, jotka…”

27)

Sivu 47, 49 artiklan 1 kohta, johdantovirkkeen loppu

Oikaistaan

”…emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan holdingyhtiöllä tai emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä tai laitoksella on huomattava sijoitus, edellyttäen että tämän kohdan a–e alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät:”

seuraavasti:

”…emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan holdingyhtiöllä tai emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä tai laitoksella on merkittävä sijoitus, edellyttäen että tämän kohdan a–e alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät:”

28)

Sivu 48, 49 artiklan 5 kohta

Oikaistaan

”5.   Jos laitos soveltaa direktiivin 2002/87/EY liitteessä I olevia menetelmiä 1 tai 2, sen on julkistettava…”

seuraavasti:

”5.   Jos laitos soveltaa direktiivin 2002/87/EY liitteessä I olevia menetelmiä 1, 2 tai 3, sen on julkistettava…”

29)

Sivu 51, 56 artiklan c alakohdan loppu

Oikaistaan

”…kun laitoksella ei ole huomattavaa sijoitusta näissä yhteisöissä;”

seuraavasti:

”…kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä;”

30)

Sivu 51, 56 artiklan d alakohta

Oikaistaan

”d)

laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, kun laitoksella on huomattava sijoitus näissä yhteisöissä, …”

seuraavasti:

”d)

laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä, …”

31)

Sivu 52, 60 artiklan otsikko

Oikaistaan

”Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen, kun laitoksella ei ole huomattavaa sijoitusta finanssialan yhteisössä”

seuraavasti:

”Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta finanssialan yhteisössä”

32)

Sivu 52, 60 artiklan 1 kohdan a alakohta

Oikaistaan:

”a)

kokonaismäärä, jolla laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ylittävät 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä ja joka on laskettu seuraavien säännösten soveltamisen jälkeen:”

seuraavasti:

”a)

kokonaismäärä, jolla laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet niiden finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ylittävät 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä ja joka on laskettu seuraavien säännösten soveltamisen jälkeen:”

33)

Sivu 53, 60 artiklan 3 kohta

Oikaistaan

”3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on jaettava kaikkiin hallussa oleviin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteihin. Kustakin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentista 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä lasketaan kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla suhteella:

a)

1 kohdan mukaisesti vähennettävien omistusosuuksien määrä;

b)

i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

i)

ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin kokonaismäärä;

ii)

niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta.”

seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on jaettava kaikkiin hallussa oleviin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteihin. Laitosten on määritettävä kustakin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentista se määrä, joka on vähennettävä 1 kohdan mukaisesti, kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla osuudella:

a)

1 kohdan mukaisesti vähennettävien omistusosuuksien määrä;

b)

kunkin hallussa olevan ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin osuus niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärästä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta.”

34)

Sivu 53, 60 artiklan 5 kohta

Oikaistaan

”5.   Laitosten on määritettävä omien varojen instrumenteista olevien omistusosuuksien riskipainotettava osuus jakamalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

a)

4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien määrä;

b)

i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

i)

ydinpääoman (CET1) instrumenttien kokonaismäärä;

ii)

niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista (CET1), joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta (b).”

seuraavasti:

”5.   Laitosten on määritettävä kustakin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentista 4 kohdan mukaan riskipainotettava määrä kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

a)

4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien määrä;

b)

3 kohdan b alakohdan mukaisesta laskutoimituksesta saatava osuus.”

35)

Sivu 54, 63 artiklan e alakohta, johdantolause

Oikaistaan

”e)

instrumenteille tai etuoikeudeltaan huonommille lainoille ei ole annettu vakuutta tai takausta, joka tehostaa seuraavien yritysten esittämien vaateiden etuoikeusasemaa:”

seuraavasti:

”e)

instrumenteille tai etuoikeudeltaan huonommille lainoille ei ole mikään seuraavista tahoista antanut sellaista vakuutta tai takausta, joka parantaa vaateen etuoikeusasemaa”

36)

Sivu 56, 70 artiklan 1 kohdan a alakohta

Oikaistaan

”a)

kokonaismäärä, jolla laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ylittävät 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä ja joka on laskettu seuraavien säännösten soveltamisen jälkeen:”

seuraavasti:

”a)

kokonaismäärä, jolla laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet niiden finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ylittävät 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä ja joka on laskettu seuraavien säännösten soveltamisen jälkeen:”

37)

Sivu 56, 70 artiklan 1 kohdan b alakohta

Oikaistaan

”b)

finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista olevien laitoksen suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien määrä jaettuna kaikkien niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärällä, jotka laitoksella on kyseisten finanssialan yhteisöjen ensisijaisen oman ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista.”

seuraavasti:

”b)

niiden finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista olevien laitoksen suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien määrä jaettuna kaikkien niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärällä, jotka laitoksella on kyseisten finanssialan yhteisöjen ensisijaisen oman ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista.”

38)

Sivu 56, 70 artiklan 3 kohta

Oikaistaan

”3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on kohdistettava kuhunkin toissijaisen pääoman (T2) instrumenttiin. Laitosten on määritettävä toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista olevien omistusosuuksien osuus, joka on vähennettävä, kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla osuudella:

a)

1 kohdan mukaisesti vähennettävien omistusosuuksien kokonaismäärä;

b)

i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

i)

toissijaisen pääoman (T2) instrumentin kokonaismäärä;

ii)

niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta.”

seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on kohdistettava kuhunkin toissijaisen pääoman (T2) instrumenttiin. Laitosten on määritettävä kustakin toissijaisen pääoman (T2) instrumentista se määrä, joka on vähennettävä 1 kohdan mukaisesti, kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla osuudella:

a)

1 kohdan mukaisesti vähennettävien omistusosuuksien kokonaismäärä;

b)

kunkin hallussa olevan toissijaisen pääoman (T2) instrumentin osuus niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärästä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta.”

39)

Sivu 57, 70 artiklan 5 kohta

Oikaistaan

”5.   Laitosten on määritettävä omien varojen instrumenteista olevien omistusosuuksien riskipainotettava osuus jakamalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

a)

4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien määrä;

b)

i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

i)

ydinpääoman (CET1) instrumenttien kokonaismäärä;

ii)

niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista (CET1), joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta (b).”

seuraavasti:

”5.   Laitosten on määritettävä kustakin toissijaisen pääoman (T2) instrumentista 4 kohdan mukaan riskipainotettava määrä kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

a)

4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien määrä;

b)

3 kohdan b alakohdan mukaisesta laskutoimituksesta saatava osuus.”

40)

Sivu 62, 85 artiklan 1 kohdan johdantolause

Oikaistaan

”1.   Laitosten on määritettävä se tytäryrityksen ehdot täyttävän ensisijaisen pääoman määrä, joka sisältyy konsolidoituihin omiin varoihin, vähentämällä ehdot täyttävistä tytäryrityksen omista varoista tulos, joka …”

seuraavasti:

”1.   Laitosten on määritettävä se tytäryrityksen ehdot täyttävän ensisijaisen pääoman (T1) määrä, joka sisältyy konsolidoituihin omiin varoihin, vähentämällä tytäryrityksen ehdot täyttävästä ensisijaisesta pääomasta (T1) tulos, joka …”

41)

Sivu 64, 89 artiklan 3 kohta, johdantovirke

Oikaistaan

”3.   Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava a ja b alakohdan vaatimuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin laitosten huomattaviin omistusosuuksiin:”

seuraavasti:

”3.   Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava a tai b alakohdan vaatimuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin laitosten huomattaviin omistusosuuksiin:”

42)

Sivu 66, 95 artiklan 3 kohta

Oikaistaan

”3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan kaikkia muita direktiivin 2013/36/EU VII osaston 3 luvun II jakson 1 alajaksossa säädettyjä operatiivista riskiä koskevia säännöksiä.”

seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan kaikkia muita direktiivin 2013/36/EU VII osaston 2 luvun II jakson 2 alajaksossa säädettyjä operatiivista riskiä koskevia säännöksiä.”

43)

Sivu 68, 99 artiklan 4 kohta

Oikaistaan

”4.   Edellä 2 kohdassa ja 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut rahoitustiedot on annettava siltä osin kuin se on tarpeen, …”

seuraavasti:

”4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut rahoitustiedot on annettava siltä osin kuin se on tarpeen, …”

44)

Sivut 70 ja 71, 105 artiklan 2 kohdan b alakohta

Oikaistaan

”b)

ilmoituskanavat arvostusmenettelystä vastuussa olevaa osastoa varten ovat selkeät ja front office -toiminnoista riippumattomat.

Ilmoituskanavan päätepisteenä on oltava ylin hallintoelin.”

seuraavasti:

”b)

ilmoituskanavat arvostusmenettelystä vastuussa olevaa osastoa varten ovat selkeät ja front office -toiminnoista riippumattomat; ilmoituskanavan päätepisteenä on oltava ylin hallintoelin.”

45)

Sivu 72, 106 artiklan 1 kohdan e alakohta

Oikaistaan

”e)

sitä on seurattava tarkkaan.

Seuranta on varmistettava riittävin menettelyin.”

seuraavasti:

”e)

sitä on seurattava tarkkaan riittävin menettelyin.”

46)

Sivu 75, 113 artiklan 6 kohdan a alakohta

Oikaistaan

”a)

vastapuoli on laitos, rahoitusalan holdingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö, rahoituslaitos, omaisuudenhoitoyhtiö tai oheispalveluyritys, johon sovelletaan asianmukaisia vakavaraisuusvaatimuksia;”

seuraavasti:

”a)

vastapuoli on laitos, rahoituslaitos tai oheispalveluyritys, johon sovelletaan asianmukaisia vakavaraisuusvaatimuksia;”

47)

Sivu 76, 114 artiklan 5 kohta

Poistetaan 114 artiklan 5 kohta.

48)

Sivu 76, 114 artiklan 6 kohta

Oikaistaan

”6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitettujen vastuiden osalta:

a)

laskettujen riskipainotettujen vastuuerien määrän on vuonna 2018 oltava 20 prosenttia riskipainosta, jota sovelletaan kyseisiin vastuisiin 114 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

laskettujen riskipainotettujen vastuuerien määrään on vuonna 2019 oltava 50 prosenttia riskipainosta, jota sovelletaan kyseisiin vastuisiin 114 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

c)

laskettujen riskipainotettujen vastuuerien määrä on vuonna 2020 ja sen jälkeen oltava 100 prosenttia riskipainosta, jota sovelletaan kyseisiin vastuisiin 114 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

seuraavasti:

”6.   Jäljempänä 495 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vastuiden osalta:

a)

vastuuarvoihin sovellettavan riskipainon on vuonna 2018 oltava 20 prosenttia riskipainosta, jota sovelletaan kyseisiin vastuisiin 2 kohdan mukaisesti;

b)

vastuuarvoihin sovellettavan riskipainon on vuonna 2019 oltava 50 prosenttia riskipainosta, jota sovelletaan kyseisiin vastuisiin 2 kohdan mukaisesti;

c)

vastuuarvoihin sovellettavan riskipainon on vuonna 2020 ja sen jälkeen oltava 100 prosenttia riskipainosta, jota sovelletaan kyseisiin vastuisiin 2 kohdan mukaisesti.”

49)

Sivu 80, 124 artiklan 1 kohta

Oikaistaan

”1.   Vastuuseen tai osaan vastuuta, jolla on täysimääräinen kiinteistövakuus, on sovellettava 100 prosentin riskipainoa, jos 125 ja 126 artiklan mukaiset edellytykset eivät täyty, lukuun ottamatta sitä osaa vastuusta, joka on luokiteltu toiseen vastuuryhmään. Siihen osaan vastuusta, jonka arvo ylittää kiinteistön arvon, on sovellettava samaa riskipainoa, jota sovelletaan asianomaisen vastapuolen vakuudettomaan vastuuseen.”

seuraavasti:

”1.   Vastuuseen tai osaan vastuuta, jolla on täysimääräinen kiinteistövakuus, on sovellettava 100 prosentin riskipainoa, jos 125 tai 126 artiklan mukaiset edellytykset eivät täyty, lukuun ottamatta sitä osaa vastuusta, joka on luokiteltu toiseen vastuuryhmään. Siihen osaan vastuusta, jonka arvo ylittää kiinteistön arvon, on sovellettava samaa riskipainoa, jota sovelletaan asianomaisen vastapuolen vakuudettomaan vastuuseen.”

50)

Sivu 81, 124 artiklan 2 kohdan kuudennen alakohdan toinen virke

Oikaistaan

”EPV julkaisee riskipainot ja kriteerit, jotka toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat 125, 126 ja 199 artiklassa tarkoitetuille vastuille.”

seuraavasti:

”EPV julkaisee riskipainot ja kriteerit, jotka toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat 125 ja 126 artiklassa ja 199 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille vastuille.”

51)

Sivu 86, 134 artiklan 1 kohta

Oikaistaan

”1.   Direktiivin 86/635/ETY 4 artiklan 10 kohdassa tarkoitettuihin aineellisiin hyödykkeisiin on sovellettava 100 prosentin riskipainoa.”

seuraavasti:

”1.   Direktiivin 86/635/ETY 4 artiklan ’Vastaavaa’ -otsikon alla olevassa 10 kohdassa tarkoitettuihin aineellisiin hyödykkeisiin on sovellettava 100 prosentin riskipainoa.”

52)

Sivu 90, 142 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan johdantolause

Oikaistaan

”4)

’suurella finanssialan yhteisöllä’ mitä tahansa finanssialan yhteisöä, poislukien 4 artiklan 1 kohdan 27 alakohdan j alakohdassa tarkoitetut yhteisöt, joka täyttää seuraavat ehdot,”

seuraavasti:

”4)

’suurella finanssialan yhteisöllä’ mitä tahansa finanssialan yhteisöä, joka täyttää seuraavat ehdot,”

53)

Sivu 94, 150 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohta

Oikaistaan

”ii)

saamisiin keskushallinnolta ja keskuspankilta sovelletaan 0 prosentin riskipainoa 114 artiklan 2, 4 tai 5 kohdan nojalla;”

seuraavasti:

”ii)

saamisiin keskushallinnolta ja keskuspankilta sovelletaan 0 prosentin riskipainoa 114 artiklan 2 tai 4 kohdan taikka 495 artiklan 2 kohdan nojalla;”

54)

Sivu 95, 150 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

Oikaistaan

”2.   Sovellettaessa 1 kohtaa laitoksen oman pääoman ehtoisten sijoitusten ryhmä katsotaan merkittäväksi, jos niiden yhteenlaskettu arvo, josta on vähennetty 1 kohdan g alakohdassa …”

seuraavasti:

”2.   Sovellettaessa 1 kohtaa laitoksen oman pääoman ehtoisten sijoitusten ryhmä katsotaan merkittäväksi, jos niiden yhteenlaskettu arvo, josta on vähennetty 1 kohdan h alakohdassa …”

55)

Sivu 96, 152 artiklan 3 kohta

Oikaistaan

”3.   Jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut eivät täytä 132 artiklan 3 kohdassa säädettyjä kriteereitä eikä laitoksella ole tietoja kaikista yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen suojattavista vastuista tai niistä suojattavista vastuista, jotka ovat yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevia vastuita, laitoksen on otettava kyseiset suojattavat vastuut huomioon ja laskettava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ja ennakoidun tappion määrä 155 artiklan 2 kohdassa säädetyn yksinkertaisen riskipainon menetelmän mukaisesti.”

seuraavasti:

”3.   Jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut eivät täytä 132 artiklan 3 kohdassa säädettyjä kriteereitä, tai jos laitoksella ei ole tietoja kaikista yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen suojattavista vastuista tai yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä olevan sellaisen osuuden tai osakkeen suojattavista vastuista, joka itsessään on yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen suojattava vastuu, laitoksen on otettava kyseiset suojattavat vastuut huomioon ja laskettava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ja ennakoidun tappion määrä 155 artiklan 2 kohdassa säädetyn yksinkertaisen riskipainon menetelmän mukaisesti.”

56)

Sivu 97, 153 artiklan 1 kohdan ii alakohdan toinen luetelmakohta

Oikaistaan

”–

jos laitokset käyttävät omia LGD-estimaatteja, RW:n on oltava

Formula

;”

seuraavasti:

”–

jos laitokset käyttävät omia LGD-estimaatteja, RW:n on oltava

Formula

;”

57)

Sivu 108, 166 artiklan 8 kohdan d alakohdan loppu ja e alakohdan alku

Oikaistaan

”…on sovellettava 75 prosentin luottovasta-arvokerrointa;

e)

laitokset, jotka täyttävät 6 jaksossa määritetyt luottovasta-arvokerrointen omien estimaattien käytön vaatimukset, voivat toimivaltaisten viranomaisten luvalla soveltaa luottovasta- arvokerrointen omia estimaattejaan eri tuotetyyppeihin, jotka mainitaan a–d alakohdassa.”

seuraavasti:

”…on sovellettava 75 prosentin luottovasta-arvokerrointa.

Laitokset, jotka täyttävät 6 jaksossa määritetyt luottovasta-arvokerrointen omien estimaattien käytön vaatimukset, voivat toimivaltaisten viranomaisten luvalla soveltaa luottovasta- arvokerrointen omia estimaattejaan eri tuotetyyppeihin, jotka mainitaan a–d alakohdassa.”

58)

Sivu 116, 181 artiklan 3 kohdan b alakohta

Oikaistaan

”b)

perusteet, joiden mukaisesti toimivaltainen viranomainen voi sallia laitoksen käyttää IRB-menetelmään siirtyessään 3 kohdan nojalla merkityksellisiä aineistoja kahden vuoden ajalta.”

seuraavasti:

”b)

perusteet, joiden mukaisesti toimivaltainen viranomainen voi sallia laitoksen 2 kohdan nojalla käyttää IRB-menetelmään siirtyessään merkityksellisiä aineistoja kahden vuoden ajalta.”

59)

Sivu 122, 190 artiklan 2 kohdan b alakohta

Oikaistaan

”b)

laitoksen luottoluokitusmenetelmiä koskevien tiivistelmäraporttien tuottaminen ja analysointi;”

seuraavasti:

”b)

laitoksen luottoluokitusmenetelmien tiivistelmäraporttien tuottaminen ja analysointi;”

60)

Sivu 122, 190 artiklan 3 kohdan b alakohta

Oikaistaan

”b)

laitoksen luottoluokitusmenetelmiä koskevien tiivistelmäraporttien tuottaminen;”

seuraavasti:

”b)

laitoksen luottoluokitusmenetelmien tiivistelmäraporttien tuottaminen;”

61)

Sivu 125, 197 artiklan 5 kohdan b alakohta

Oikaistaan

”b)

CIU:t sijoittavat ainoastaan rahoitusvälineisiin, jotka ovat 1 ja 2 kohdan mukaan hyväksyttäviä;”

seuraavasti:

”b)

CIU:t sijoittavat ainoastaan rahoitusvälineisiin, jotka ovat 1 ja 4 kohdan mukaan hyväksyttäviä;”

62)

Sivu 131, 208 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

Oikaistaan

”Laitokset voivat käyttää tilastollisia menetelmiä kiinteistön arvon seurannassa ja arvon uudelleenarvostusta edellyttävien kiinteistöjen havaitsemiseksi.”

seuraavasti:

”Laitokset voivat käyttää tilastollisia menetelmiä kiinteän omaisuuden arvon seurannassa ja arvon uudelleenarvostusta edellyttävän kiinteän omaisuuden havaitsemiseksi.”

63)

Sivu 131, 208 artiklan 5 kohta

Oikaistaan

”5.   Laitoksilla on oltava menettelyt, joilla seurataan, että luottosuojana olevalla kiinteistöllä on riittävä vakuutusturva vahinkojen varalta.”

seuraavasti:

”5.   Laitoksilla on oltava menettelyt, joilla seurataan, että luottosuojana olevalla kiinteällä omaisuudella on riittävä vakuutusturva vahinkojen varalta.”

64)

Sivu 138, 221 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke

Oikaistaan

”Laitokset, jotka ovat saaneet luvan käyttää sisäisen riskienhallinnan mallia IV osaston 5 luvun mukaisesti, voivat soveltaa sisäisten mallien menetelmää…”

seuraavasti:

”Laitokset, jotka ovat saaneet luvan käyttää sisäistä riskienarviointimallia IV osaston 5 luvun mukaisesti, voivat soveltaa sisäisten mallien menetelmää…”

65)

Sivu 146, 229 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

Oikaistaan

”Niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat säätäneet säädösperusteisesti tiukoista kiinteistön kiinnitysluottoarvon arviointiperusteista, riippumaton arvioija voi arvostaa kiinteistön sen kiinteistöluottoarvoon tai sitä alhaisempaan arvoon…”

seuraavasti:

”Niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat säätäneet säädösperusteisesti tiukoista kiinnitysluottoarvon arviointiperusteista, riippumaton arvioija voi arvostaa kiinteän omaisuuden sen kiinteistöluottoarvoon tai sitä alhaisempaan arvoon…”

66)

Sivu 146, 229 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

Oikaistaan

”Vakuuden arvon on oltava tapauksesta riippuen markkina-arvo tai kiinnitysluottoarvo, jota on tarpeen mukaan pienennetty 208 artiklan 3 kohdassa edellytetyn kiinteistön arvon seurannan johdosta ja kiinteistöön kohdistuvien mahdollisten etuoikeutettujen vaateiden huomioon ottamiseksi.”

seuraavasti:

”Vakuuden arvon on oltava tapauksesta riippuen markkina-arvo tai kiinnitysluottoarvo, jota on tarpeen mukaan pienennetty 208 artiklan 3 kohdassa edellytetyn kiinteän omaisuuden arvon seurannan johdosta ja kiinteään omaisuuteen kohdistuvien mahdollisten etuoikeutettujen vaateiden huomioon ottamiseksi.”

67)

Sivu 147, 230 artiklan 3 kohta

Oikaistaan

”3.   Vaihtoehtona 1 ja 2 kohdassa säädetylle käsittelylle ja jollei 124 artiklan 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu ja kun kaikki 199 artiklan 4 kohdassa asetetut vaatimukset…”

seuraavasti:

”3.   Vaihtoehtona 1 ja 2 kohdassa säädetylle käsittelylle ja jollei 124 artiklan 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu ja kun kaikki 199 artiklan 3 tai 4 kohdassa asetetut vaatimukset…”

68)

Sivu 151, 242 artiklan 9 alakohta

Oikaistaan

”9)

’yritystodistusten arvopaperistamisohjelmalla (ABCP-ohjelma)’ arvopaperistamisohjelmaa, jonka kautta liikkeeseen lasketut arvopaperit ovat pääasiallisesti arvopapereita, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään yksi vuosi;”

seuraavasti:

”9)

’yritystodistusten arvopaperistamisohjelmalla’ tai ’ABCP-ohjelmalla’ arvopaperistamisohjelmaa, jonka kautta liikkeeseen lasketut arvopaperit ovat pääasiallisesti arvopapereita, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään yksi vuosi;”

69)

Sivu 153, 244 artiklan 2 kohdan b alakohdan loppu ja c alakohta

Oikaistaan

”… 1 250 prosentin riskipainoa;

c)

jos riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän mahdollista vähentämistä, jonka alullepaneva laitos saavuttaisi tällä arvopaperistamisella, ei voida perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osapuolille, toimivaltainen viranomainen voi päättää tapauskohtaisesti, ettei merkittävää luottoriskiä katsota siirretyksi kolmansille osapuolille.”

seuraavasti:

”… 1 250 prosentin riskipainoa.

Jos riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän mahdollista vähentämistä, jonka alullepaneva laitos saavuttaisi tällä arvopaperistamisella, ei voida perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osapuolille, toimivaltainen viranomainen voi päättää tapauskohtaisesti, ettei merkittävää luottoriskiä katsota siirretyksi kolmansille osapuolille.”

70)

Sivu 168, 272 artiklan 10 alakohta

Oikaistaan

”10)

’sisäisen mallin menetelmän mukaisella efektiivisellä maturiteetilla nettoutusryhmälle, jonka maturiteetti on enemmän kuin yksi vuosi’ nettoutusryhmään sisältyvien liiketoimien maturiteettiin sisältyvän odotetun vastapuoliriskin riskittömällä tuotolla diskontattua yhteismäärää jaettuna nettoutusryhmään vuoden kuluessa sisältyvän odotetun vastapuoliriskin riskittömällä tuotolla diskontatulla yhteismäärällä.”

seuraavasti:

”10)

’efektiivisellä maturiteetilla’, joka sisäisen mallin menetelmän mukaisesti koskee nettoutusryhmää, jonka maturiteetti on enemmän kuin yksi vuosi, nettoutusryhmään sisältyvien liiketoimien maturiteettiin sisältyvän odotetun vastapuoliriskin riskittömällä tuotolla diskontattua yhteismäärää jaettuna nettoutusryhmään vuoden kuluessa sisältyvän odotetun vastapuoliriskin riskittömällä tuotolla diskontatulla yhteismäärällä.”

71)

Sivu 173, 279 artiklan a ja b alakohta

Oikaistaan

”a)

vastapuolelta saatua vakuutta on pidettävä määrittämispäivänä erääntyvän johdannaissopimuksen mukaisena vaateena vastapuolelle (pitkä positio);

b)

vastapuolelle asetettua vakuutta on pidettävä vastapuolta koskevana, määrittämispäivänä erääntyvänä velvoitteena (lyhyt positio).”

seuraavasti:

”a)

vastapuolelta saatua vakuutta on pidettävä määrittämispäivänä erääntyvänä johdannaissopimuksen mukaisena vastapuolta koskevana velvoitteena (lyhyt positio);

b)

vastapuolelle asetettua vakuutta on pidettävä määrittämispäivänä erääntyvänä vaateena vastapuolelle (pitkä positio).”

72)

Sivu 177, 285 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

Oikaistaan

”1.   Jos nettoutusryhmään sovelletaan vakuusvajesopimusta (margin agreement) ja ne arvostetaan päivittäin markkinahintaan, laitos voi käyttää yhtä seuraavista EPE-luvuista:

a)

efektiivinen EPE ottamatta huomioon mahdollista vakuutta, joka on hallussa tai asetettu vakuusvaatimuksen vuoksi, lisättynä mahdollisella vakuudella, joka on asetettu vastapuolelle riippumatta päivittäisestä arvostus- ja vakuusmenettelystä tai nykyhetken vastapuoliriskistä;

b)

korotus, joka kuvaa riskin potentiaalista kasvua riskivakuusjakson aikana lisättynä suuremmalla seuraavista:

i)

nykyhetken vastapuoliriski mukaan lukien kaikki mahdolliset hallussa olevat tai asetetut vakuudet, paitsi vaaditut tai kiistanalaiset vakuudet;

ii)

suurin nettoriski, mukaan lukien vakuusvajesopimuksen mukainen vakuus, joka ei laukaisisi vakuuden vaatimista. Tässä määrässä on näyttävä kaikki vakuusvajesopimuksen mukaiset sovellettavat kynnykset, siirron vähimmäismäärät, itsenäiset määrät ja alkumarginaalit;

c)

jos sisäisessä mallissa otetaan huomioon vakuuksien vaikutukset estimoitaessa EE:n arvoa, laitos voi toimivaltaisten viranomaisten luvalla käyttää mallin tuottamaa EE:n arvoa sellaisenaan 284 artiklan 5 kohtaan sisältyvässä laskelmassa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tällaisen luvan ainoastaan, jos ne todentavat, että sisäisessä mallissa otetaan asianmukaisesti huomioon vakuuksien vaikutukset estimoitaessa EE:n arvoa.”

seuraavasti:

”1.   Jos nettoutusryhmään sovelletaan vakuusvajesopimusta (margin agreement) ja ne arvostetaan päivittäin markkinahintaan, laitoksen on laskettava efektiivinen EPE tässä kohdassa säädetyllä tavalla. Jos sisäisessä mallissa otetaan huomioon vakuuksien vaikutukset estimoitaessa EE:n arvoa, laitos voi toimivaltaisten viranomaisten luvalla käyttää mallin tuottamaa EE:n arvoa sellaisenaan 284 artiklan 5 kohtaan sisältyvässä laskelmassa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tällaisen luvan ainoastaan, jos ne todentavat, että sisäisessä mallissa otetaan asianmukaisesti huomioon vakuuksien vaikutukset estimoitaessa EE:n arvoa. Laitoksen, joka ei ole saanut tällaista lupaa, on käytettävä yhtä seuraavista efektiivisistä EPE-luvuista:

a)

efektiivinen EPE laskettuna ottamatta huomioon mahdollista vakuutta, joka on hallussa tai asetettu vakuusvaatimuksen vuoksi, lisättynä mahdollisella vakuudella, joka on asetettu vastapuolelle riippumatta päivittäisestä arvostus- ja vakuusmenettelystä tai nykyhetken vastapuoliriskistä;

b)

efektiivinen EPE, laskettuna riskin potentiaalisena kasvuna riskivakuusjakson aikana lisättynä suuremmalla seuraavista:

i)

nykyhetken vastapuoliriski mukaan lukien kaikki mahdolliset hallussa olevat tai asetetut vakuudet, paitsi vaaditut tai kiistanalaiset vakuudet;

ii)

suurin nettoriski, mukaan lukien vakuusvajesopimuksen mukainen vakuus, joka ei laukaisisi vakuuden vaatimista. Tässä määrässä on näyttävä kaikki vakuusvajesopimuksen mukaiset sovellettavat kynnykset, siirron vähimmäismäärät, itsenäiset määrät ja alkumarginaalit.”

73)

Sivu 177, 285 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toinen virke

Oikaistaan

”Vakuusarvon muutokset on otettava huomioon käyttäen 4 luvun 3 jakson mukaista valvojan …”

seuraavasti:

”Vakuusarvon muutokset on otettava huomioon käyttäen 4 luvun 4 jakson mukaista valvojan …”

74)

Sivu 190, 303 artiklan 2–5 kohta

Poistetaan 303 artiklan 2–5 kohta.

75)

Sivu 193, 309 artiklan 1 kohta

Oikaistaan

”1.   Laitoksen on sovellettava seuraavaa kaavaa laskeakseen omien varojen vaatimuksen (Ki) vastuille, jotka aiheutuvat sen ennakkoon rahastoimista osuuksista muun kuin ehdot täyttävän keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon (DFi) ja rahastoimattomista osuuksista (UCi) kyseiseen keskusvastapuoleen:

Formula

jossa c2·ja μ on määritelty samoin kuin 308 artiklan 3 kohdassa.”

seuraavasti:

”1.   Laitoksen on sovellettava seuraavaa kaavaa laskeakseen omien varojen vaatimuksen (Ki) vastuille, jotka aiheutuvat sen ennakkoon rahastoimista osuuksista muun kuin ehdot täyttävän keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon (DFi) ja rahastoimattomista osuuksista (UCi) kyseiseen keskusvastapuoleen:

Formula

jossa c2·ja μ on määritelty samoin kuin 308 artiklan 3 kohdassa.”

76)

Sivu 208, 344 artiklan 2 kohta

Oikaistaan

”2.   Ennen 1 kohdassa tarkoitettujen teknisten standardien voimaantuloa laitokset voivat jatkaa 3 ja 4 kohdassa säädetyn käsittelytavan soveltamista, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat soveltaneet kyseistä käsittelytapaa ennen 1 päivää tammikuuta 2014.”

seuraavasti:

”2.   Ennen 1 kohdassa tarkoitettujen teknisten standardien voimaantuloa laitokset voivat jatkaa 4 kohdan toisessa virkkeessä säädetyn käsittelytavan soveltamista, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat soveltaneet kyseistä käsittelytapaa ennen 1 päivää tammikuuta 2014.”

77)

Sivu 224, 382 artiklan 4 kohdan d alakohta

Oikaistaan

”d)

liiketoimet asetuksen (EU) N:o 648/2012 1 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen vastapuolten kanssa ja liiketoimet sellaisten vastapuolten kanssa, joiden osalta tämän asetuksen 115 artiklassa säädetään kyseisiin vastapuoliin liittyville vastuille riskipainoksi 0 prosenttia.”

seuraavasti:

”d)

liiketoimet asetuksen (EU) N:o 648/2012 1 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen vastapuolten kanssa ja liiketoimet sellaisten vastapuolten kanssa, joiden osalta tämän asetuksen 114 artiklan 4 kohdassa ja 115 artiklan 2 kohdassa säädetään kyseisiin vastapuoliin liittyville vastuille riskipainoksi 0 prosenttia.”

78)

Sivu 224, 382 artiklan 4 kohta

Lisätään toisen alakohdan jälkeen uusi alakohta seuraavasti:

”Jos laitos a alakohtaa sovellettaessa lakkaa olemasta vapautuksen piirissä vapautuskynnyksen ylittymisen tai vapautuskynnyksen muuttumisen vuoksi, selvittämättä olevat sopimukset pysyvät vapautuksen piirissä niiden erääntymispäivään asti.”

79)

Sivu 228, 386 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

Oikaistaan

”b)

indeksiin perustuvia luottoriskinvaihtosopimuksia edellyttäen, että yksittäiseen vastapuoleen liittyvä perusriski ja luottoriskinvaihtosopimusten suojausten indeksin perusriskit otetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla huomioon VaR-luvussa.”

seuraavasti:

”b)

indeksiin perustuvia luottoriskinvaihtosopimuksia edellyttäen, että yksittäiseen vastapuoleen liittyvä perusriski ja luottoriskinvaihtosopimusten suojausten indeksin perusriskit otetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla huomioon VaR-luvussa ja stressitestatussa VaR-luvussa.”

80)

Sivu 228, 386 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

Oikaistaan

”Edellä b alakohdan vaatimusta siitä, että yksittäiseen vastapuoleen liittyvä perusriski ja edellä mainitun suojausindeksin perusriskit on otettava huomioon VaR-luvussa, sovelletaan myös tapauksiin, joissa vastapuoleen liittyvästä hintaerosta käytetään arviota.”

seuraavasti:

”Edellä b alakohdan vaatimusta siitä, että yksittäiseen vastapuoleen liittyvä perusriski ja edellä mainitun suojausindeksin perusriskit on otettava huomioon VaR-luvussa ja stressitestatussa VaR-luvussa, sovelletaan myös tapauksiin, joissa vastapuoleen liittyvästä hintaerosta käytetään arviota.”

81)

Sivu 228, 386 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

Oikaistaan

”…laitoksen on sisällytettävä VaR-lukuun ainoastaan 50 prosenttia indeksiin liittyvien suojausten nimellisarvosta.”

seuraavasti:

”…laitoksen on sisällytettävä VaR-lukuun ja stressitestattuun VaR-lukuun ainoastaan 50 prosenttia indeksiin liittyvien suojausten nimellisarvosta.”

82)

Sivu 236, 402 artiklan 1 kohdan johdantolause

Oikaistaan

”1.   Laitos voi laskiessaan vastuuarvoja 395 artiklan soveltamiseksi alentaa sellaisen vastuun tai vastuun osan arvoa, jonka täytenä vakuutena on kiinteistö 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kyseisen kiinteistön markkina-arvon tai kiinnitysluoton arvon kiinnitetyllä määrällä, mutta enintään 50 prosentilla kyseisen kiinteistön markkina-arvosta tai 60 prosentilla kiinnitysluoton arvosta niiden jäsenvaltioiden osalta…”

seuraavasti:

”1.   Laitos voi laskiessaan vastuuarvoja 395 artiklan soveltamiseksi alentaa sellaisen vastuun tai vastuun osan arvoa, jonka täytenä vakuutena on kiinteä omaisuus 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kyseisen kiinteän omaisuuden markkina-arvon tai kiinnitysluoton arvon kiinnitetyllä määrällä, mutta enintään 50 prosentilla markkina-arvosta tai 60 prosentilla kiinnitysluoton arvosta niiden jäsenvaltioiden osalta…”

83)

Sivu 236, 402 artiklan 2 kohdan johdantolause

Oikaistaan

”2.   Laitos voi laskiessaan vastuuarvoja 395 artiklan soveltamiseksi alentaa sellaisen vastuun tai vastuun osan arvoa, jonka täytenä vakuutena on kiinteistö 126 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kyseisen kiinteistön markkina-arvon tai kiinnitysluoton arvon kiinnitetyllä määrällä, mutta enintään 50 prosentilla kyseisen kiinteistön markkina-arvosta tai 60 prosentilla kiinnitysluoton arvosta niiden jäsenvaltioiden osalta…”

seuraavasti:

”2.   Laitos voi laskiessaan vastuuarvoja 395 artiklan soveltamiseksi alentaa sellaisen vastuun tai vastuun osan arvoa, jonka täytenä vakuutena on kiinteä omaisuus 126 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kyseisen kiinteän omaisuuden markkina-arvon tai kiinnitysluoton arvon kiinnitetyllä määrällä, mutta enintään 50 prosentilla markkina-arvosta tai 60 prosentilla kiinnitysluoton arvosta niiden jäsenvaltioiden osalta…”

84)

Sivu 236, 402 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta

Oikaistaan

”ii)

toimisto- tai muut liiketilat ja vastuut, jotka liittyvät omaisuuden leasing-sopimuksiin;”

seuraavasti:

”ii)

toimisto- tai muut liiketilat ja vastuut, jotka liittyvät kiinteän omaisuuden leasing-sopimuksiin;”

85)

Sivu 242, 415 artiklan 5 kohdan johdantolause

Oikaistaan

”5.   Toimivaltaisten viranomaisten, jotka harjoittavat konsolidoitua valvontaa direktiivin 2013/36/EU 1112 artiklan mukaisesti…”

seuraavasti:

”5.   Toimivaltaisten viranomaisten, jotka harjoittavat konsolidoitua valvontaa direktiivin 2013/36/EU 111 artiklan mukaisesti…”

86)

Sivu 243, 416 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

Oikaistaan

”Ensimmäisen alakohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ei sovelleta 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin varoihin.”

seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ei sovelleta 1 kohdan a, e ja f alakohdassa tarkoitettuihin varoihin.”

87)

Sivu 244, 417 artiklan d alakohta

Oikaistaan

”d)

osa likvideistä varoista, 416 artiklan 1 kohdan a, c ja e alakohdassa tarkoitettuja varoja lukuun ottamatta…”

seuraavasti:

”d)

osa likvideistä varoista, 416 artiklan 1 kohdan a, c, e ja f alakohdassa tarkoitettuja varoja lukuun ottamatta…”

88)

Sivu 250, 424 artiklan 6 kohdan toinen virke

Oikaistaan

”Poiketen siitä mitä 425 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään, jos kyseiset edistämislainat siirretään välittäjänä toimivan toisen laitoksen kautta…”

seuraavasti:

”Poiketen siitä mitä 425 artiklan 2 kohdan g alakohdassa säädetään, jos kyseiset edistämislainat siirretään välittäjänä toimivan toisen laitoksen kautta…”

89)

Sivu 251, 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv alakohta

Oikaistaan

”…tai kolmannen maan vastaavaa talletussuojajärjestelmää 421 artiklan 2 kohdan mukaisesti;”

seuraavasti:

”…tai kolmannen maan vastaavaa talletussuojajärjestelmää 421 artiklan 1 kohdan mukaisesti;”

90)

Sivu 259, 447 artiklan e alakohta

Oikaistaan

”e)

realisoitumattomien voittojen ja tappioiden yhteismäärä ja uudelleenarvostuksesta syntyneiden piilevien voittojen ja tappioiden yhteismäärä sekä kaikki kyseiset määrät, jotka sisältyvät ensisijaisiin tai toissijaisiin omiin varoihin.”

seuraavasti:

”e)

realisoitumattomien voittojen ja tappioiden yhteismäärä ja uudelleenarvostuksesta syntyneiden piilevien voittojen ja tappioiden yhteismäärä sekä kaikki kyseiset määrät, jotka sisältyvät ydinpääomaan (CET1).”

91)

Sivu 269, 467 artiklan 3 kohta

Oikaistaan

”3.   Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä sovellettava prosenttiosuus 2 kohdan b–e alakohdassa mainituissa vaihteluväleissä.”

seuraavasti:

”3.   Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä sovellettava prosenttiosuus 2 kohdan a–d alakohdassa mainituissa vaihteluväleissä.”

92)

Sivu 269, 468 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

Oikaistaan

”Kun 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen toimivaltainen viranomainen vaatii 467 artiklan nojalla laitoksia sisällyttämään ydinpääomaa (CET1) koskevaan laskelmaan käypään arvoon arvioidun realisoitumattomien tappioiden prosenttiosuuden, kyseinen toimivaltainen viranomainen ei voi asettaa tämän artiklan 2 kohdan mukaiseksi realisoitumattomiin voittoihin sovellettavaksi prosenttiosuudeksi prosenttiosuutta, joka ylittää 467 artiklan mukaisesti asetetun realisoitumattomiin tappioihin sovellettavan prosenttiosuuden.”

seuraavasti:

”Kun 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen toimivaltainen viranomainen vaatii 467 artiklan nojalla laitoksia sisällyttämään ydinpääomaa (CET1) koskevaan laskelmaan käypään arvoon arvioidun realisoitumattomien tappioiden prosenttiosuuden, kyseinen toimivaltainen viranomainen ei saa asettaa tämän artiklan 2 kohdan mukaiseksi realisoitumattomiin voittoihin sovellettavaksi prosenttiosuudeksi prosenttiosuutta, joka johtaa ydinpääomaa (CET1) koskevaan laskelmaan sisällytettyyn realisoimattomien voittojen prosenttiosuuteen, joka ylittää 467 artiklan mukaisesti asetetun realisoitumattomiin tappioihin sovellettavan prosenttiosuuden.”

93)

Sivu 270, 468 artiklan 3 kohta

Oikaistaan

”3.   Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava realisoitumattomiin voittoihin sovellettava prosenttiosuus, jota ei poisteta ydinpääomasta (CET1), 2 kohdan a–c alakohdassa mainituissa vaihteluväleissä.”

seuraavasti:

”3.   Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkaistava realisoitumattomiin voittoihin sovellettava prosenttiosuus, joka poistetaan ydinpääomasta (CET1), 2 kohdan a–c alakohdassa mainituissa vaihteluväleissä.”

94)

Sivu 270, 468 artiklan 4 kohta

Oikaistaan

”4.   Poiketen siitä, mitä 33 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana laitosten on sisällytettävä omiin varoihinsa 478 artiklassa määritetty sovellettava prosenttiosuus käypään arvoon arvostetuista voitoista ja tappioista, jotka ovat peräisin laitoksen omasta luottoriskistä aiheutuvista johdannaisveloista.”

seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 33 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana laitokset eivät saa sisällyttää omiin varoihinsa 478 artiklassa määritettyä sovellettavaa prosenttiosuutta laitoksen oman luottokelpoisuuden muutoksista aiheutuvien johdannaisvelkojen käypään arvoon arvostetuista voitoista ja tappioista. Laitoksen oman luottokelpoisuuden muutoksista aiheutuviin käypään arvoon arvostettuihin tappioihin sovellettava prosenttiosuus ei saa ylittää laitoksen oman luottokelpoisuuden muutoksista aiheutuviin käypään arvoon arvostettuihin voittoihin sovellettavaa prosenttiosuutta.”

95)

Sivu 275, 481 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

Oikaistaan

”2.   Poiketen siitä, mitä 36 artiklan 1 kohdan i alakohdassa ja 49 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä aikana vaatia laitoksia soveltamaan tai antaa niille luvan soveltaa 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä, kun 49 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdan vaatimukset eivät täyty, sen sijaan että ne soveltaisivat 36 artiklan 1 kohdassa vaadittua vähennystä.”

seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä, mitä 36 artiklan 1 kohdan i alakohdassa ja 49 artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä aikana vaatia laitoksia soveltamaan tai antaa niille luvan soveltaa 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä, kun 49 artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimukset eivät täyty, sen sijaan että ne soveltaisivat 36 artiklan 1 kohdassa vaadittua vähennystä.”

96)

Sivu 276, 483 artiklan 1 kohdan c alakohdan loppu ja d alakohta

Oikaistaan

”… sopimuksen 107 artiklan nojalla;

d)

jos instrumentit ovat sekä jäsenvaltion että yksityisten sijoittajien merkitsemiä ja jos tällöin jäsenvaltion merkitsemät instrumentit lunastetaan osittain, vastaava osuus yksityisesti merkityistä instrumenteista on vapautettava uusista säännöksistä määräajaksi 484 artiklan mukaisesti. Kun kaikki jäsenvaltion merkitsemät instrumentit on lunastettu, jäljelle jäävät yksityisten sijoittajien merkitsemät instrumentit vapautetaan uusista säännöksistä määräajaksi 484 artiklan mukaisesti.”

seuraavasti:

”… sopimuksen 107 artiklan nojalla.

Jos instrumentit ovat sekä jäsenvaltion että yksityisten sijoittajien merkitsemiä ja jos tällöin jäsenvaltion merkitsemät instrumentit lunastetaan osittain, vastaava osuus yksityisesti merkityistä instrumenteista on vapautettava uusista säännöksistä määräajaksi 484 artiklan mukaisesti. Kun kaikki jäsenvaltion merkitsemät instrumentit on lunastettu, jäljelle jäävät yksityisten sijoittajien merkitsemät instrumentit vapautetaan uusista säännöksistä määräajaksi 484 artiklan mukaisesti.”

97)

Sivu 277, 484 artiklan 1 kohta

Oikaistaan

”1.   Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan ennen 31 päivää joulukuuta 2011 liikkeeseen laskettuihin tai omiksi varoiksi katsottuihin instrumentteihin ja eriin, joita ei ole mainittu 483 artiklan 1 kohdassa.”

seuraavasti:

”1.   Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan instrumentteihin ja eriin, jotka oli laskettu liikkeeseen 31 päivänä joulukuuta 2011 tai sitä ennen, ja jotka katsottiin omiksi varoiksi 31 päivänä joulukuuta 2011, ja joita ei ole mainittu 483 artiklan 1 kohdassa.”

98)

Sivu 279, 489 artiklan 1 kohta

Oikaistaan

”… välisenä aikana sovellettava tämän artiklan 2–7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.”

seuraavasti:

”… välisenä aikana sovellettava tätä artiklaa.”

99)

Sivu 280, 490 artiklan 1 kohta

Oikaistaan

”… välisenä aikana sovellettava tämän artiklan 2–7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.”

seuraavasti:

”… välisenä aikana sovellettava tätä artiklaa.”

100)

Sivu 280, 490 artiklan 4 kohdan johdantolause

Oikaistaan

”4.   Eriä ei katsota toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi 1 päivästä tammikuuta 2013, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:”

seuraavasti:

”4.   Eriä ei katsota toissijaisen pääoman (T2) eriksi 1 päivästä tammikuuta 2014, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:”

101)

Sivu 282, 494 artiklan johdantolause

Oikaistaan

”Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdan 71 alakohdan b alakohdassa säädetään, hyväksyttävään pääomaan voi sisältyä toissijaista pääomaa enintään”

seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdan 71 alakohdan a alakohdan ii alakohdassa ja b alakohdan ii alakohdassa säädetään, hyväksyttävään pääomaan voi sisältyä toissijaista pääomaa enintään:”

102)

Sivu 283, 495 artiklan 2 kohta

Oikaistaan

”2.   Laskettaessa 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää on 31 päivään joulukuuta 2015 asti sellaisten…”

seuraavasti:

”2.   Laskettaessa 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää on 31 päivään joulukuuta 2017 asti sellaisten…”

103)

Sivu 283, 496 artiklan 1 kohdan johdantolause

Oikaistaan

”1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat olla soveltamatta kokonaan tai osittain 129 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa vahvistettua, …”

seuraavasti:

”1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat olla soveltamatta kokonaan tai osittain 129 artiklan 1 kohdan d ja f alakohdassa vahvistettua, …”

104)

Sivu 283, 496 artiklan 2 kohta

Oikaistaan

”2.   Laitoksen etuoikeusasemaltaan parhaat vakuudettomat vastuut, joihin ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettiin kansallisen lainsäädännön nojalla 20 prosentin riskipainoa, on 31 päivään joulukuuta 2014 asti sijoitettava 129 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa luottoluokkaan 1.”

seuraavasti:

”2.   Laitoksen etuoikeusasemaltaan parhaat vakuudettomat vastuut, joihin ennen 28 päivää kesäkuuta 2013 sovellettiin kansallisen lainsäädännön nojalla 20 prosentin riskipainoa, on 31 päivään joulukuuta 2014 asti sijoitettava 129 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa luottoluokkaan 1.”

105)

Sivu 283, 496 artiklan 3 kohta

Oikaistaan

”3.   Laitoksen etuoikeusasemaltaan parhaisiin vakuudettomiin vastuisiin, joihin ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettiin kansallisen lainsäädännön nojalla 20 prosentin riskipainoa, on 31 päivään joulukuuta 2014 asti sovellettava 129 artiklan 5 kohtaa sovellettaessa 20 prosentin riskipainoa.”

seuraavasti:

”3.   Laitoksen etuoikeusasemaltaan parhaisiin vakuudettomiin vastuisiin, joihin ennen 28 päivää kesäkuuta 2013 sovellettiin kansallisen lainsäädännön nojalla 20 prosentin riskipainoa, on 31 päivään joulukuuta 2014 asti sovellettava 129 artiklan 5 kohtaa sovellettaessa 20 prosentin riskipainoa.”

106)

Sivu 283, 497 artiklan 1 kohta

Oikaistaan

”1.   Enintään 15 kuukauden ajan siitä, kun viimeisin asetuksen (EU) 648/2012 89 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan lopussa tarkoitetuista yhdestätoista teknisestä sääntelystandardista tulee voimaan, tai kun tehdään kyseisen asetuksen 14 artiklan mukainen päätös toimiluvan myöntämisestä keskusvastapuolelle, sen mukaan, kumpi ajankohta on aiempi, laitos voi pitää kyseistä keskusvastapuolta ehdot täyttävänä keskusvastapuolena edellyttäen, että mainitun alakohdan ensimmäisessä osassa säädetyt ehdot täyttyvät.”

seuraavasti:

”1.   Enintään 15 kuukauden ajan siitä, kun viimeisin asetuksen (EU) N:o 648/2012 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 ja 49 artiklassa tarkoitetuista teknisistä sääntelystandardeista tulee voimaan, tai kun tehdään kyseisen asetuksen 14 artiklan mukainen päätös toimiluvan myöntämisestä keskusvastapuolelle, sen mukaan, kumpi ajankohta on aiempi, laitos voi pitää kyseistä keskusvastapuolta ehdot täyttävänä keskusvastapuolena edellyttäen, että keskusvastapuolelle oli myönnetty lupa tarjota selvityspalveluja sijoittautumisjäsenvaltiossaan kyseisen valtion kansallisen oikeuden mukaisesti ennen kuin kaikki mainitun asetuksen 5, 8–11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 ja 81 artiklan mukaiset tekniset sääntelystandardit on hyväksytty.”

107)

Sivu 283, 497 artiklan 2 kohta

Oikaistaan

”2.   Enintään 15 kuukauden ajan siitä, kun viimeisin asetuksen (EU) 648/2012 89 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan lopussa tarkoitetuista kymmenestä teknisestä sääntelystandardista tulee voimaan, tai kun tehdään kyseisen asetuksen 25 artiklan mukainen päätös kolmanteen maahan sijoittautuneen keskusvastapuolen tunnustamisesta, sen mukaan, kumpi ajankohta on aiempi, laitos voi pitää kyseistä keskusvastapuolta ehdot täyttävänä keskusvastapuolena.”

seuraavasti:

”2.   Enintään 15 kuukauden ajan siitä, kun viimeisin asetuksen (EU) N:o 648/2012 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 ja 49 artiklassa tarkoitetuista teknisistä sääntelystandardeista tulee voimaan, tai kun tehdään kyseisen asetuksen 25 artiklan mukainen päätös kolmanteen maahan sijoittautuneen keskusvastapuolen tunnustamisesta, sen mukaan, kumpi ajankohta on aiempi, laitos voi pitää kyseistä keskusvastapuolta ehdot täyttävänä keskusvastapuolena.”

108)

Sivu 291, 520 artiklan 1 kohta, muutettavaan asetukseen (EU) N:o 648/2012 lisättävän 50 a artiklan 1 kohta

Oikaistaan

”1.   Sovellettaessa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (*) 308 artiklaa ja kun keskusvastapuoli on vastaanottanut mainitun asetuksen 301 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen, sen on laskettava …”

seuraavasti:

”1.   Sovellettaessa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (*) 308 artiklaa keskusvastapuolen on laskettava …”

109)

Sivu 292, 520 artiklan 1 kohta, muutettavaan asetukseen (EU) N:o 648/2012 lisättävän 50 a artiklan 2 kohdan loppu

Oikaistaan

”RW

=

20 prosentin riskipaino;

Vakavaraisuussuhde

=

%.”

seuraavasti:

”RW

=

20 prosentin riskipaino;

Vakavaraisuussuhde

=

8 prosenttia.

Kaikki ensimmäisessä alakohdassa olevan kaavan arvot liittyvät arvostukseen päivän päättyessä ennen päivän viimeisen vakuuspyynnön mukaisen vakuuden vaihtamista.”

110)

Sivu 292, 520 artiklan 1 kohta, muutettavaan asetukseen (EU) N:o 648/2012 lisättävän 50 b artiklan a alakohdan i alakohta

Oikaistaan

”i)

vastuut, jotka aiheutuvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 301 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa luetelluista sopimuksista ja liiketoimista;”

seuraavasti:

”i)

vastuut, jotka aiheutuvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 301 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdassa luetelluista sopimuksista ja liiketoimista, sen on laskettava 274 artiklassa säädetyn käyvän arvon menetelmän mukaisesti;”

111)

Sivu 292, 520 artiklan 1 kohta, muutettavaan asetukseen (EU) N:o 648/2012 lisättävän 50 b artiklan d alakohta

Poistetaan 520 artiklan 1 kohdasta muutettavaan asetukseen (EU) N:o 648/2012 lisättävän 50 b artiklan d alakohta.

112)

Sivu 292, 520 artiklan 1 kohta, muutettavaan asetukseen (EU) N:o 648/2012 lisättävän 50 b artiklan g alakohta

Poistetaan 520 artiklan 1 kohdasta muutettavaan asetukseen (EU) N:o 648/2012 lisättävän 50 b artiklan g alakohta.

113)

Sivu 293, 520 artiklan 1 kohta, muutettavaan asetukseen (EU) N:o 648/2012 lisättävän 50 b artiklan i alakohdan ii alakohta

Oikaistaan

”ii)

se voi kolmen kuukauden ajan käyttää NGR:n arvona 0,3:a laskeakseen g alakohdassa täsmennetyn PCEred -arvon;”

seuraavasti:

”ii)

se voi kolmen kuukauden ajan käyttää NGR:n arvona 0,3:a laskeakseen tämän artiklan h alakohdassa täsmennetyn PCEred - arvon;”

114)

Sivu 293, 520 artiklan 1 kohta, muutettavaan asetukseen (EU) N:o 648/2012 lisättävän 50 c artiklan 1 kohdan e ja f alakohta

Oikaistaan

”e)

50 d artiklassa esitetty keskittymäkerroin (β);

f)

kaikkien sopimuksessa sidottujen osuuksien summa (DFCM c ).”

seuraavasti:

”e)

50 d artiklassa esitetty keskittymäkerroin (β).”

115)

Sivu 294, 520 artiklan 3 kohta, muutettavan asetuksen (EU) N:o 648/2012 89 artiklaan lisättävä 5 a kohta

Oikaistaan

”5 a.   Siihen asti, kun on kulunut 15 kuukautta siitä, kun viimeisin 3 kohdan ensimmäisen alakohdan lopussa tarkoitetuista yhdestätoista teknisestä sääntelystandardista tulee voimaan, tai kun tehdään 14 artiklan mukainen päätös toimiluvan myöntämisestä keskusvastapuolelle, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi, kyseisen keskusvastapuolen on sovellettava tämän kohdan kolmannessa alakohdassa yksilöityä käsittelyä.

Siihen asti, kun on kulunut 15 kuukautta siitä, kun viimeisin 3 kohdan toisen alakohdan lopussa tarkoitetuista yhdestätoista teknisestä sääntelystandardista tulee voimaan, tai kun tehdään 25 artiklan mukainen päätös keskusvastapuolen tunnustamisesta, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi, kyseisen keskusvastapuolen on sovellettava tämän kohdan kolmannessa alakohdassa yksilöityä käsittelyä.

Jos keskusvastapuolella ei ole maksukyvyttömyysrahastoa eikä sellaista sitovaa järjestelyä määritysosapuoltensa kanssa, jonka ansiosta se voi käyttää määritysosapuoliltaan saamansa alkumarginaalin tai osan siitä ennakkoon rahastoitujen osuuksien tapaan, keskusvastapuolen on sisällytettävä 50 c artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittamiinsa tietoihin määritysosapuoliltaan saamiensa alkumarginaalien kokonaismäärä (IM).

Tämän kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan määräaikoja voidaan pidentää kuudella kuukaudella, jos komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen.”

seuraavasti:

”5 a.   Siihen asti, kun on kulunut 15 kuukautta siitä, kun viimeisin 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 ja 49 artiklassa tarkoitetuista teknisistä sääntelystandardeista tulee voimaan, tai kun tehdään 14 artiklan mukainen päätös toimiluvan myöntämisestä keskusvastapuolelle, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi, kyseisen keskusvastapuolen on sovellettava tämän kohdan kolmannessa alakohdassa yksilöityä käsittelyä.

Siihen asti, kun on kulunut 15 kuukautta siitä, kun viimeisin 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 ja 49 artiklassa tarkoitetuista teknisistä sääntelystandardeista tulee voimaan, tai kun tehdään 25 artiklan mukainen päätös keskusvastapuolen tunnustamisesta, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi, kyseisen keskusvastapuolen on sovellettava tämän kohdan kolmannessa alakohdassa yksilöityä käsittelyä.

Tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa määriteltyjen määräaikojen päättymiseen asti, ja jollei tämän kohdan neljännestä alakohdasta muuta johdu; jos keskusvastapuolella ei ole maksukyvyttömyysrahastoa eikä sellaista sitovaa järjestelyä määritysosapuoltensa kanssa, jonka ansiosta se voi käyttää määritysosapuoliltaan saamansa alkumarginaalin tai osan siitä ennakkoon rahastoitujen osuuksien tapaan, keskusvastapuolen on sisällytettävä 50 c artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittamiinsa tietoihin määritysosapuoliltaan saamiensa alkumarginaalien kokonaismäärä.

Tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuja määräaikoja voidaan pidentää kuudella kuukaudella asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksytyn komission täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti.”


Top