EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013 , Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 216/2013,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013,

Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 352 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklassa määrätään Euroopan unionin säädösten julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jäljempänä ’virallinen lehti’, ja niiden voimaantulosta.

(2)

Euroopan unionin toimielinten viralliset kielet on määritelty asetuksessa N:o 1/1958 (1) ja siihen myöhemmin tehdyissä muutoksissa.

(3)

Virallisen lehden painettu versio, joka on saatavilla kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä, on tällä hetkellä ainoa oikeudellisesti sitova julkaisu, vaikka lehti on saatavilla myös verkossa.

(4)

Euroopan unionin julkaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyllä Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätöksellä 2009/496/EY, Euratom (2) varmistetaan, että julkaisutoimisto antaa toimielimille mahdollisuuden täyttää velvoitteensa julkaista säädöstekstit.

(5)

Euroopan unionin tuomioistuin on asiassa C-161/06, Skoma-Lux sro v. Celní ředitelství Olomouc (3) antamassaan tuomiossa katsonut, ettei unionin säädöksiä voida panna täytäntöön yksittäisten henkilöiden osalta, ellei niitä ole asianmukaisesti julkaistu virallisessa lehdessä, ja että säädösten julkaiseminen verkossa ei vastaa niiden pätevää julkaisemista virallisessa lehdessä, sillä unionin oikeudessa ei ole tältä osin sääntöjä.

(6)

Jos virallisen lehden julkaiseminen sähköisessä muodossa katsottaisiin päteväksi julkaisemiseksi, unionin lainsäädäntö olisi nopeammin ja taloudellisemmin saatavilla. Kansalaisilla olisi kuitenkin oltava edelleen mahdollisuus saada julkaisutoimistolta virallisen lehden painettu versio.

(7)

Eurooppalaista digitaalistrategiaa koskevassa komission tiedonannossa korostetaan, että oikeudellisen sisällön saatavuus verkossa edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä, mikä tuottaa taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä.

(8)

Siksi olisi annettava säännöt, joilla varmistetaan virallisen lehden sähköisen julkaisemisen todistusvoimaisuus, eheys ja muuttamattomuus.

(9)

Tässä asetuksessa olisi annettava myös säännöt, joita voidaan soveltaa tapauksissa, joissa ei ennakoimattomien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ole mahdollista julkaista ja asettaa saataville virallisen lehden sähköistä versiota.

(10)

Sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/93/EY (4) vahvistetaan sähköisten allekirjoitusten oikeusvaikutukset todentamiskeinona. Mainitun direktiivin mukaisella hyväksyttyyn varmenteeseen perustuvalla ja turvallisella allekirjoituksen luomismenetelmällä luodulla kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella annetaan yleisölle riittävät takeet, jotta voidaan varmistaa virallisen lehden sähköisen version todistusvoimaisuus, eheys ja muuttamattomuus. Sähköisesti allekirjoitetun virallisen lehden todentamisen olisi oltava mahdollista helposti saatavilla oleva keinoja käyttäen.

(11)

On varmistettava EUR-Lexin verkkosivuston käyttömahdollisuus vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 26 päivänä marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/48/EY (5) mukaisia vammaisten suojelua koskevia sitoumuksia noudattaen.

(12)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeellista sen tavoitteen saavuttamiseksi, jonka mukaan kaikki Euroopan kansalaiset voivat luottaa virallisen lehden sähköiseen julkaisemiseen, sillä tämän asetuksen soveltamisala rajoittuu siihen, että sähköisestä julkaisemisesta tehdään todistusvoimainen samalla tavoin kuin painettu versio on tällä hetkellä.

(13)

Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ei ole muita määräyksiä valtuuksista tämän asetuksen antamiseksi kuin sen 352 artikla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Virallinen lehti julkaistaan tämän asetuksen mukaisesti sähköisessä muodossa Euroopan unionin toimielinten virallisilla kielillä.

2.   Vain sähköisessä muodossa julkaistu virallinen lehti, jäljempänä ’virallisen lehden sähköinen versio’, on todistusvoimainen ja vain sillä on oikeusvaikutuksia, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 3 artiklan soveltamiseen.

2 artikla

1.   Virallisen lehden sähköisessä versiossa on direktiivissä 1999/93/EY tarkoitettu hyväksyttyyn varmenteeseen perustuvalla turvallisella allekirjoituksen luomismenetelmällä luotu kehittynyt sähköinen allekirjoitus. Hyväksytty varmenne ja sen kukin uusiminen julkaistaan EUR-Lexin verkkosivustolla, jotta yleisön olisi mahdollista todentaa kehittynyt sähköinen allekirjoitus ja virallisen lehden sähköisen version todistusvoimaisuus.

2.   Virallisen lehden sähköisessä versiossa on oltava tiedot sen julkaisupäivästä.

3.   Virallisen lehden sähköinen versio on asetettava yleisesti saataville EUR-Lexin verkkosivustolla vanhentumattomassa muodossa ja rajoittamattoman ajan. Siihen tutustuminen on maksutonta.

3 artikla

1.   Jos virallisen lehden sähköistä versiota ei ole mahdollista julkaista julkaisutoimiston tietojärjestelmän ennakoimattoman ja poikkeuksellisen häiriön vuoksi, tietojärjestelmä on palautettava toimintaan niin pian kuin mahdollista.

Julkaisutoimisto toteaa ajankohdan, jolloin tällainen häiriö ilmenee.

2.   Jos on välttämätöntä julkaista virallinen lehti, kun julkaisutoimiston tietojärjestelmä ei ole toiminnassa 1 kohdassa tarkoitetun häiriön vuoksi, vain virallisen lehden painettu versio on todistusvoimainen ja vain sillä on oikeusvaikutuksia.

Kun julkaisutoimiston tietojärjestelmä on palautettu toimintaan, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua painettua versiota vastaava sähköinen versio asetetaan yleisesti saataville EUR-Lexin verkkosivustolla vain tiedotustarkoituksessa, ja sen on sisällettävä tätä seikkaa koskeva ilmoitus.

3.   Kun julkaisutoimiston tietojärjestelmä on palautettu toimintaan, EUR-Lexin verkkosivustolla annetaan tieto kaikista painetuista versioista, jotka ovat todistusvoimaisia ja joilla on oikeusvaikutuksia 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

4 artikla

1.   Virallisen lehden sähköisen version osalta julkaisutoimiston tehtävänä on:

a)

julkaista se ja taata sen todistusvoimaisuus;

b)

toteuttaa virallisen lehden sähköisen version tuottamiseen käytettävä tietojärjestelmä, hallinnoida ja pitää sitä yllä sekä päivittää sitä tulevan teknisen kehityksen mukaisesti;

c)

toteuttaa ja laajentaa teknisiä valmiuksia sen varmistamiseksi, että virallisen lehden sähköinen versio on kaikkien käyttäjien saatavilla;

d)

antaa virallisen lehden sähköisen version tuottamiseen käytettävän tietojärjestelmän turvallisuutta ja käyttöoikeuksia koskevat sisäiset säännöt;

e)

säilyttää ja arkistoida sähköiset tiedostot ja käsitellä niitä tulevan teknisen kehityksen mukaisesti.

2.   Julkaisutoimisto toteuttaa 1 kohdassa säädetyt tehtävät päätöksen 2009/496/EY, Euratom mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sen hyväksymistä seuraavan neljännen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. SHATTER


(1)  Asetus N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(2)  EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41.

(3)  Kok. 2007, s. I-10841.

(4)  EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12.

(5)  EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35.


Top