EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013Q1130(01)

2013/694/EU: Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välinen toimielinten sopimus EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä

OJ L 320, 30.11.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2013/1130/oj

30.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/1


Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välinen toimielinten sopimus EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä

(2013/694/EU)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN KESKUSPANKKI, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 6 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen ja erityisesti sen 127 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 8 ja 9 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan yhteisen lausuman, jonka he antoivat parlamentin äänestäessä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 hyväksymisestä,

A.

toteavat, että asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annetaan Euroopan keskuspankille (EKP) luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevia erityistehtäviä luottolaitosten toiminnan turvallisuuden ja vakauden sekä rahoitusjärjestelmän vakauden edistämiseksi Euroopan unionissa ja kaikissa yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa;

B.

toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 9 artiklan mukaan EKP on toimivaltainen viranomainen sille kyseisellä asetuksella annettujen valvontatehtävien hoitamiseksi;

C.

toteavat, että valvontatehtävien antaminen EKP:lle tuo sille merkittävän vastuun turvata rahoitusvakaus unionissa käyttämällä valvontavaltuuksiaan mahdollisimman tehokkaalla ja oikein suhteutetulla tavalla;

D.

katsovat, että valvontavaltuuksien siirtämistä unionin tasolle olisi tasapainotettava vastuuvelvollisuutta koskevilla asianmukaisilla vaatimuksilla; toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan nojalla EKP on siksi vastuussa asetuksen täytäntöönpanosta parlamentille ja neuvostolle, jotka ovat unionin ja jäsenvaltioiden kansalaisia edustavia demokraattisesti oikeutettuja toimielimiä;

E.

toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan 9 kohdassa säädetään, että EKP tekee vilpitöntä yhteistyötä kaikissa Euroopan parlamentin tekemissä tutkimuksissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti;

F.

toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan 8 kohdassa säädetään, että EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja käy pyynnöstä luottamuksellisia suullisia keskusteluja valvontatehtävistään suljettujen ovien takana parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa silloin, kun tällaisia keskusteluja edellytetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisten Euroopan parlamentin toimivaltuuksien käyttämiseksi; toteavat kyseisen artiklan edellyttävän, että tällaisia keskusteluja järjestettäessä taataan täysi luottamuksellisuus niiden salassapitovelvoitteiden mukaisesti, jotka EKP:lle on määrätty asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisena toimivaltaisena viranomaisena;

G.

toteavat, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan unionin toimielimet toimivat mahdollisimman avoimesti; edellytyksistä, joiden täyttyessä EKP:n asiakirjat ovat luottamuksellisia, säädetään EKP:n päätöksessä 2004/258/EY (EKP/2004/3) (2); toteavat, että mainitun päätöksen mukaan jokaisella unionin kansalaisella sekä jokaisella luonnollisella henkilöllä, joka asuu jossain jäsenvaltiossa, sekä jokaisella oikeushenkilöllä, jolla on sääntömääräinen kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua EKP:n asiakirjoihin kyseisessä päätöksessä määriteltyjen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti; toteavat, että mainitun päätöksen mukaan EKP kieltäytyy luovuttamasta tietoja, joiden ilmaiseminen vahingoittaisi tiettyjä erikseen määritettyjä yleisiä tai yksityisiä etuja;

H.

toteavat, että luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tietojen julkistaminen ei ole EKP:n vapaasti päätettävissä, vaan siihen sovelletaan asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä asetettuja rajoituksia ja ehtoja, jotka koskevat sekä parlamenttia että EKP:tä; Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön, jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’, 37.2 artiklan nojalla henkilöt, joilla on käytettävissään unionin lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä tietoja, ovat tällaisen unionin lainsäädännön alaisia;

I.

toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 johdanto-osan 55 kappaleessa todetaan, että velvoitteissa raportoida parlamentille olisi noudatettava asianmukaisia salassapitovaatimuksia; mainitun asetuksen johdanto-osan 74 kappaleen ja 27 artiklan 1 kohdan mukaan valvontaelimen ja ohjauskomitean jäsenten sekä valvontatehtäviä hoitavan EKP:n henkilöstön ja osallistuvien jäsenvaltioiden lähetetyn henkilöstön on noudatettava EKPJ:n perussäännön 37 artiklassa ja asiaa koskevissa unionin säädöksissä vahvistettuja salassapitovaatimuksia; toteavat, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan ja EKPJ:n perussäännön 37 artiklan mukaan EKP:n ja kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelinten jäseniä ja henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus;

J.

toteavat, että EKPJ:n perussäännön 10.4 artiklan mukaan EKP:n neuvoston kokoukset ovat luottamuksellisia;

K.

toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että EKP:n on mainitulla asetuksella sille annettujen tehtävien hoitamiseksi sovellettava kaikkea asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä, ja jos kyseinen lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, sellaista kansallista lainsäädäntöä, jolla nämä direktiivit saatetaan kansallisen lainsäädännön osaksi;

L.

toteavat, että tulevat muutokset ja mahdolliset asiaa koskevat tulevat säädökset huomioon ottaen luottamuksellisiksi katsottujen tietojen käsittelyä koskevan unionin oikeuden säännöksissä ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (3) 53–62 artiklassa asetetaan toimivaltaisille viranomaisille ja niiden henkilöstölle tiukkoja salassapitovelvollisuuksia luottolaitosten valvonnan yhteydessä; kaikkia toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa olevia tai olleita henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus; luottamuksellisia tietoja, joita he saavat tehtävissään, voidaan ilmaista ainoastaan tiivistetysti tai kootusti siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä luottolaitoksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikoslainsäädännön piiriin kuuluvien tapausten käsittelyä;

M.

toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 27 artiklan 2 kohdan mukaan EKP voi sille kyseisellä asetuksella annettujen tehtävien hoitamiseksi vaihtaa asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä vahvistetuin rajoituksin ja edellytyksin tietoja kansallisten tai unionin viranomaisten ja elinten kanssa, kun asiaa koskeva unionin lainsäädäntö sallii kansallisten toimivaltaisten viranomaisten antaa tietoja näille tai kun jäsenvaltiot voivat säätää tällaisesta tietojen antamisesta asiaa koskevan unionin lainsäädännön nojalla;

N.

toteavat, että valvontatietojen salassapitovaatimusten rikkomisen olisi johdettava riittäviin seuraamuksiin; parlamentin olisi tarjottava asianmukainen kehys sellaisten tapausten seurantaa varten, joissa sen jäsenet tai henkilöstö rikkovat salassapitovelvollisuutta;

O.

toteavat, että EKP:n valvontatehtävien suorittamiseen osallistuva henkilöstö on erotettava rahapoliittisten tehtävien hoitoon osallistuvasta henkilöstöstä organisatorisesti niin, että asetusta (EU) N:o 1024/2013 noudatetaan täysimääräisesti;

P.

toteavat, ettei tämä sopimus koske luottamuksellisten tietojen vaihtoa, joka kohdistuu sellaisiin EKP:n rahapoliittisiin tai muihin tehtäviin, jotka eivät kuulu EKP:lle asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annettuihin tehtäviin;

Q.

toteavat, ettei tällä sopimuksella rajoiteta kansallisen lainsäädännön mukaista kansallisten toimivaltaisten viranomaisten vastuuvelvollisuutta kansallisille parlamenteille;

R.

toteavat, ettei tämä sopimus ei koske yhteisen valvontamekanismin vastuuvelvollisuutta ja raportointivelvollisuutta neuvostoa, komissiota tai kansallisia parlamentteja kohtaan eikä vaikuta näihin velvollisuuksiin,

SOPIVAT SEURAAVAA:

I   VASTUUVELVOLLISUUS, TIEDONSAANTI JA LUOTTAMUKSELLISUUS

1.   Kertomukset

EKP esittää parlamentille joka vuosi kertomuksen, jäljempänä ’vuosikertomus’, sille asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annettujen tehtävien hoidosta. Valvontaelimen puheenjohtaja esittelee vuosikertomuksen parlamentille julkisessa kuulemistilaisuudessa. Vuosikertomusluonnos toimitetaan parlamentille luottamuksellisena yhdellä unionin virallisista kielistä neljä työpäivää ennen kuulemista. Käännökset kaikilla unionin virallisilla kielillä toimitetaan myöhemmin. Vuosikertomuksessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

i.

valvontatehtävien suorittaminen,

ii.

tehtävien jakaminen kansallisten valvontaviranomaisten kanssa,

iii.

yhteistyö muiden asiaankuuluvien kansallisten tai unionin viranomaisten kanssa,

iv.

rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien erottaminen,

v.

valvontarakenteen ja henkilöstömäärän kehitys ja lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden lukumäärä ja kansallisuus,

vi.

menettelysääntöjen täytäntöönpano,

vii.

valvontamaksujen laskentatapa ja suuruus,

viii.

valvontatehtävien budjetti,

ix.

kokemukset asetuksen (EU) N:o 1024/2013 23 artiklan mukaisesta ilmoittamisesta (asetuksen rikkomisesta ilmoittaminen).

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aloitusvaiheen aikana EKP antaa parlamentille neljännesvuosittaisia kertomuksia asetuksen täytäntöönpanon edistymisestä käytännössä, ja kertomuksissa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

i.

työn sisäinen valmistelu, organisointi ja suunnittelu,

ii.

konkreettiset järjestelyt rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien erottamisvaatimuksen noudattamiseksi,

iii.

yhteistyö muiden toimivaltaisten kansallisten tai unionin viranomaisten kanssa,

iv.

EKP:n valvontatehtäviensä valmistelussa kohtaamat esteet,

v.

ongelmatapaukset ja menettelysääntöjen muutokset.

EKP julkaisee vuosikertomuksen yhteisen valvontamekanismin verkkosivuilla. Tiedotukseen käytettävää EKP:n sähköpostipalvelua laajennetaan niin, että siinä käsitellään erityisesti yhteiseen valvontamekanismiin liittyviä kysymyksiä, ja EKP siirtää sähköpostitse saadun palautteen yhteisen valvontamekanismin verkkosivuille osioon ”Usein kysytyt kysymykset”.

2.   Kuulemiset ja luottamukselliset suulliset keskustelut

Valvontaelimen puheenjohtaja osallistuu valvontatehtävien suorittamista koskeviin sääntömääräisiin julkisiin kuulemisiin parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä. Parlamentin asiasta vastaava valiokunta ja EKP sopivat seuraavan vuoden aikana järjestettävän kahden tällaisen kuulemistilaisuuden aikataulusta. Sovitun aikataulun muutospyynnöt on esitettävä kirjallisesti.

Lisäksi valvontaelimen puheenjohtaja voidaan kutsua muihin yksittäisiin keskusteluihin, joissa valvontaan liittyviä kysymyksiä käsitellään parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kanssa.

Jos parlamentin toimivallan käyttäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja unionin oikeuden mukaisesti sitä edellyttää, parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi pyytää kirjallisesti ja syyt mainiten erityisiä luottamuksellisia kokouksia valvontaelimen puheenjohtajan kanssa. Tällaiset kokoukset järjestetään yhteisesti sovittuna päivänä.

Kaikkiin erityisten luottamuksellisten kokousten osanottajiin sovelletaan samanlaisia salassapitovaatimuksia kuin valvontaelimen jäseniin ja valvonnasta vastaavaan EKP:n henkilöstöön.

Valvontaelimen puheenjohtajan tai parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan perustellusta pyynnöstä ja yhteisestä sopimuksesta sääntömääräisiin kuulemisiin,yksittäisiin keskusteluihin ja luottamuksellisiin kokouksiin voi osallistua valvontaelimessä olevia EKP:n edustajia tai johtavia EKP:n valvontahenkilöstön jäseniä (pääosastojen johtajat ja varajohtajat).

Yhteiseen valvontamekanismiin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaista unionin toimielinten avoimuusperiaatetta. Erityisissä luottamuksellisissa kokouksissa on noudatettava avoimuusperiaatetta ja periaatetta, jonka mukaan asian kannalta merkityksellisistä seikoista on tehtävä selkoa. Se käsittää valvontatehtävien suorittamista koskevien luottamuksellisten tietojen vaihdon unionin lainsäädännön asettamissa rajoissa. Tietojen julkistamista voidaan rajoittaa luottamuksellisuutta koskevilla lakisääteisillä rajoituksilla.

Parlamentin ja EKP:n palveluksessa olevat henkilöt eivät saa paljastaa asetuksella (EU) N:o 1024/2013 EKP:lle annettuihin tehtäviin liittyvien toimiensa yhteydessä saamiaan tietoja myöskään tällaisten toimien päättymisen jälkeen tai poistuttuaan palveluksesta.

Sääntömääräisissä kuulemisissa, yksittäisissä keskusteluissa ja luottamuksellisissa kokouksissa voidaan käsitellä kaikkia asetuksen (EU) N:o 1024/2013 kattamia yhteisen valvontamekanismin tehtäviin ja toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Luottamuksellisista kokouksista ei laadita pöytäkirjoja eikä muita tallenteita. Lehdistölle tai muille tiedotusvälineille ei anneta mitään lausuntoja. Kunkin luottamuksellisiin keskusteluihin osallistuvan henkilön on joka kerta allekirjoitettava valaehtoinen vakuutus siitä, ettei keskustelujen sisältöä paljasteta kolmansille osapuolille.

Luottamuksellisiin kokouksiin voivat osallistua vain valvontaelimen puheenjohtaja ja parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Valvontaelimen puheenjohtaja voi ottaa mukaansa kaksi EKP:n henkilöstön jäsentä ja parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat voivat ottaa mukaansa kaksi parlamentin sihteeristön jäsentä.

3.   Kysymyksiin vastaaminen

EKP vastaa parlamentin sille esittämiin kirjallisiin kysymyksiin kirjallisesti. Parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja välittää kysymykset valvontaelimen puheenjohtajalle. Kysymyksiin vastataan mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viiden viikon kuluessa siitä, kun ne on toimitettu EKP:hen.

EKP ja parlamentti varaavat erillisen osan verkkosivuistaan edellä tarkoitetuille kysymyksille ja vastauksille.

4.   Tiedonsaanti

EKP antaa parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle valvontaelimen kokouksesta ainakin kattavan ja informatiivisen pöytäkirjan, josta saa käsityksen käydyistä keskusteluista, sekä sen liitteenä luettelon tehdyistä päätöksistä. Jos EKP:n neuvosto vastustaa valvontaelimen päätösluonnosta asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 8 kohdan mukaisesti, EKP:n pääjohtaja ilmoittaa parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle vastustuksen syistä noudattaen tässä sopimuksessa tarkoitettuja salassapitovaatimuksia.

Jos luottolaitos joutuu selvitystilaan, kyseistä luottolaitosta koskevat muut kuin luottamukselliset tiedot julkistetaan jälkikäteen, kun asiaa koskevien tietojen julkistamiseen ei enää sovelleta salassapitovaatimusten mukaisia rajoituksia.

Valvontamaksut ja selvitys niiden laskentatavasta julkistetaan EKP:n verkkosivuilla.

EKP julkistaa verkkosivuillaan valvontakäytäntöjään koskevan oppaan.

5.   EKP:n luottamuksellisten tietojen ja asiakirjojen suojaaminen

Parlamentti toteuttaa suojatoimenpiteitä ja toimia, jotka vastaavat EKP:n tietojen ja asiakirjojen arkaluonteisuutta, ja se ilmoittaa asiasta EKP:lle. Julkistettuja tietoja ja asiakirjoja voidaan joka tapauksessa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on annettu.

Parlamentin on saatava EKP:n suostumus tietojen julkistamiseen muille henkilöille tai elimille, ja molemmat toimielimet tekevät yhteistyötä kaikissa oikeudellisissa, hallinnollisissa ja muissa menettelyissä, joissa tällaisten tietojen tai asiakirjojen saantia pyydetään. EKP voi pyytää parlamenttia pitämään kaikkien tai tiettyjen julkistettujen tietojen tai asiakirjojen osalta yllä luetteloa henkilöistä, joilla on oikeus saada tällaisia tietoja ja asiakirjoja.

II   VALINTAMENETTELYT

EKP määrittää ja julkistaa valvontaelimen puheenjohtajan valintaperusteet, joiden avulla arvioidaan hakijan ammattitaitoja, rahoituslaitosten ja markkinoiden tuntemusta sekä kokemusta finanssivalvonnasta ja makrovakausvalvonnasta. Perusteita määrittäessään EKP pyrkii mahdollisimman korkeisiin ammattitaitovaatimuksiin ja ottaa huomioon tarpeen turvata unionin edut kokonaisuudessaan ja saada valvontaelimen kokoonpano monipuoliseksi.

Kaksi viikkoa ennen kuin EKP:n neuvosto julkaisee ilmoituksen avoimesta toimesta, parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ilmoitetaan puheenjohtajan valintaperusteet ja toimenkuva sekä muut yksityiskohtaiset tiedot ”avoimesta valintamenettelystä”, jota EKP:n neuvosto aikoo käyttää puheenjohtajan valinnassa.

EKP:n neuvosto ilmoittaa parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle tiedot puheenjohtajan toimen hakijajoukosta (esimerkiksi hakemusten määrä, ammattitaitoyhdistelmä sekä sukupuoli- ja kansalaisuusjakauma), ja se ilmoittaa myös, mikä on hakijoiden seulontamenetelmä vähintään kaksi ehdokasta käsittävän suppean luettelon laatimiseksi ja EKP:n ehdotuksen tekemiseksi.

EKP antaa parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle suppean luettelon valvontaelimen puheenjohtajaehdokkaista. EKP esittää suppean luettelon vähintään kolme viikkoa ennen kuin se esittää ehdotuksensa puheenjohtajan nimittämiseksi.

Parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi esittää EKP:lle valintaperusteita ja suppeaa ehdokasluetteloa koskevia kysymyksiä viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. EKP:n on vastattava tällaisiin kysymyksiin kirjallisesti kahden viikon kuluessa.

Hyväksymisprosessi käsittää seuraavat vaiheet:

EKP toimittaa parlamentille puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa koskevat ehdotukset sekä ehdotuksia koskevat kirjalliset perustelut.

Valvontaelimen puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokasta koskeva julkinen kuuleminen järjestetään parlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa.

Parlamentti päättää EKP:n ehdottamasta puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaasta äänestämällä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja täysistunnossa. Parlamentin on pyrittävä tekemään päätöksensä pääsääntöisesti kuuden viikon kuluessa ehdotuksesta parlamentin kalenteri huomioonottaen.

Jos puheenjohtajaa koskevaa ehdotusta ei hyväksytä, EKP voi päättää, että se joko hyödyntää tointa alun perin hakeneiden henkilöiden muodostamaa hakijajoukkoa tai käynnistää valintaprosessin uudelleen ja laatii ja julkistaa uuden ilmoituksen avoimesta toimesta.

EKP toimittaa parlamentille perusteluineen kaikki ehdotukset, jotka koskevat puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan erottamista tehtävästään.

Hyväksymisprosessi on seuraava:

päätöslauselmaluonnosta koskeva äänestys parlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa; ja

päätöslauselman hyväksyminen tai hylkääminen äänestämällä siitä täysistunnossa.

Jos parlamentti tai neuvosto on ilmoittanut EKP:lle, että se katsoo puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtävästä erottamista koskevien edellytysten täyttyvän asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi, EKP:n on esitettävä kantansa kirjallisesti neljän viikon kuluessa.

III   TUTKIMUKSET

Jos parlamentti perustaa tutkintavaliokunnan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY (4) nojalla, EKP avustaa unionin lainsäädännön mukaisesti tutkintavaliokuntaa sen tehtävien hoidossa vilpittömän yhteistyön periaatetta noudattaen.

EKP:n avustama tutkintavaliokunta toimii päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY mukaisesti.

EKP tekee vilpitöntä yhteistyötä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen parlamentin tutkimusten yhteydessä soveltaen samaa kehystä, jota sovelletaan tutkintavaliokuntiin, ja noudattaen samaa luottamuksellisten tietojen suojaa, josta tässä sopimuksessa määrätään luottamuksellisten suullisten kokouksen osalta (I.2).

Kaikkiin parlamentille tutkimusten yhteydessä annettuja tietoja saaviin henkilöihin sovelletaan samanlaisia salassapitovaatimuksia kuin valvontaelimen jäseniin ja EKP:n valvontahenkilöstöön, ja parlamentti ja EKP sopivat toimista, joita toteutetaan tällaisia tietoja koskevan suojan varmistamiseksi.

Jos päätöksen 2004/258/EY mukainen yleisen tai yksityisen edun suojelu edellyttää luottamuksellisuuden säilyttämistä, parlamentti varmistaa, että suoja säilyy, eikä se saa paljastaa mitään tällaisia tietoja.

Päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY mukaisia unionin toimielinten ja muiden elinten oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan EKP:hen soveltuvin osin.

Jos päätös 95/167/EY, Euratom, EHTY korvataan jollakin toisella säädöksellä tai sitä muutetaan, tämän sopimuksen III osasta neuvotellaan uudestaan. Ennen kuin asiaan liittyviä osia koskeva uusi sopimus on tehty, tämä sopimus sekä päätös 95/167/EY, Euratom, EHTY, sellaisena kuin se on tämän sopimuksen allekirjoittamishetkellä, pysyvät voimassa.

IV   MENETTELYSÄÄNNÖT

Ennen asetuksen (EU) N:o 1024/2013 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen menettelysääntöjen hyväksymistä EKP antaa parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle tiedot suunniteltujen menettelysääntöjen tärkeimmistä osatekijöistä.

EKP ilmoittaa parlamentille menettelysääntöjen täytäntöönpanosta kirjallisesti parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kirjallisesta pyynnöstä. EKP ilmoittaa parlamentille myös tarpeesta saattaa menettelysäännöt ajan tasalle.

Menettelysäännöissä käsitellään eturistiriitoihin liittyviä kysymyksiä, ja niillä varmistetaan, että sääntöjä valvonta- ja rahapoliittisten tehtävien erottamisesta noudatetaan.

V   EKP:N HYVÄKSYMÄT SÄÄDÖKSET

EKP ilmoittaa parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle asianmukaisesti menettelyistä (ja aikatauluista), joita se on ottanut käyttöön antaakseen EKP:n asetuksia, päätöksiä, suuntaviivoja ja suosituksia, jäljempänä ’säädökset’, ja joiden yhteydessä on järjestettävä julkinen kuuleminen asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti.

EKP ilmoittaa parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle erityisesti periaatteet ja indikaattorit sekä tiedot, joita se tavallisesti käyttää säädösten sekä toimintasuositusten laatimisessa, millä pyritään parantamaan avoimuutta ja politiikan johdonmukaisuutta.

EKP toimittaa säädösluonnokset parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ennen julkisen kuulemismenettelyn aloittamista. Jos parlamentti esittää säädöksistä huomautuksia, niistä voidaan keskustella EKP:n kanssa epävirallisesti. Tällaisia epävirallisia keskusteluja järjestetään samaan aikaan kuin avoimia julkisia kuulemisia, joita EKP järjestää asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Kun EKP on hyväksynyt säädöksen, se lähettää sen parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle. EKP myös tiedottaa parlamentille säännöllisesti kirjallisesti tarpeesta saattaa hyväksytyt säädökset ajan tasalle.

VI   LOPPUMÄÄRÄYKSET

1.

Molemmat toimielimet arvioivat tämän sopimuksen käytännön täytäntöönpanoa kolmen vuoden välein.

2.

Tämä sopimus tulee voimaan asetuksen (EU) N:o 1024/2013 voimaantulopäivänä tai tämän sopimuksen allekirjoittamista seuraavana päivänä sen mukaan, kumpi niistä on myöhempi.

3.

Tietojen luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet sitovat molempia toimielimiä myös tämän sopimuksen päätyttyä.

4.

Tämä sopimus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa ja Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Euroopan keskuspankin puolesta

Pääjohtaja

M. DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Euroopan keskuspankin päätös 2004/258/EY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2004/3) (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 42).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös 95/167/EY, Euratom, EHTY, tehty 19 päivänä huhtikuuta 1995, Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 78, 6.4.1995, s. 1).


Top