EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/EU: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013 , tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/34


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

(uudelleenlaadittu)

(EKP/2013/24)

(2014/3/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa 21 päivänä marraskuuta 2002 annettuja suuntaviivoja EKP/2002/7 (1) on muutettu merkittävästi useita kertoja. Kun suuntaviivoja nyt jälleen muutetaan, ne olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Tehtäviensä suorittamiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) tarvitsee neljännesvuosittaisesta rahoitustilinpidosta kattavat ja luotettavat institutionaalisten sektorien mukaan eritellyt tiedot, jotka sisältävät sekä kansalliset tilastot että euroalueen aggregaatit.

(3)

Osan tiedoista, joita tarvitaan euroalueen neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien EKPJ:n tilastovaatimuksien täyttämiseksi, keräävät muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit. Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (2) 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on järjestettävä omalta osaltaan tilastotietojen keruu ja tehtävä EKPJ:n kanssa kiinteätä yhteistyötä varmistaakseen Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5 artiklasta johtuvien velvollisuuksien täyttämisen.

(4)

Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien Euroopan keskuspankin (EKP) vaatimusten olisi perustuttava tilastotietoja koskeviin unionin standardeihin, jotka on vahvistettu Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä (jäljempänä ’EKT 2010’) Euroopan unionissa 21 päivänä toukokuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 549/2013 (3).

(5)

Täydentäviä kansallisia tietoja neljännesvuosittaisesta rahoitustilinpidosta on toimitettava riittävän ajoissa, jotta euroalueen rahoitus- ja muista tileistä pystytään laatimaan rahapolitiikan harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukaiset yhtenäiset neljännesvuosittaiset tilastot.

(6)

Kansallisia tietoja neljännesvuosittaisesta rahoitustilinpidosta käytetään yhä enemmän myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi makrovakausanalyyseissa ja liiallisen epätasapainon seurannassa. EKP julkistaa näiden suuntaviivojen ja tarkoitusta varten kerättyjen kansallisten tietojen perusteella laaditut euroalueen aggregaatit, jotta niitä voidaan hyödyntää näissä tarkoituksissa sekä muussa kansainväliseen yhteistyöhön ja tutkimukseen liittyvässä toiminnassa.

(7)

Jotta eri institutionaalisten sektorien välisistä kytköksistä voidaan saada kattavampi käsitys, neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskeviin kansallisiin tietoihin olisi sisällyttävä rahoitussaamisten ja -velkojen erittely vastinsektoreittain (”keneltä kenelle” -tiedot).

(8)

Neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevissa kansallisissa kokonaistilastoissa ”muut virrat” olisi eriteltävä vielä ”uudelleenarvostuksiin” ja ”volyymin muihin muutoksiin”, jotta arvostusmuutosten vaikutus taseisiin voidaan hahmottaa paremmin.

(9)

EKP ja kansalliset keskuspankit pyrkivät jatkossakin yhteistyössä parantamaan neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien kansallisten tietojen kokoamisessa käytettäviä menetelmiä ja lähteitä tarkoituksenaan parantaa tietojen laatua, vaihtaa kokemuksia parhaista käytännöistä ja auttaa ymmärtämään paremmin yhteyttä niiden tilastotietojen välillä, joita EKP:lle on EKP:n eri säädösten nojalla toimitettava.

(10)

Institutionaalisten sektorien mukaan eritellyn euroalueen neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon laadunarviointi olisi suoritettava EKP:n tilastoinnin laatujärjestelmän (4) mukaisesti. Kansallisten keskuspankkien olisi arvioitava myös EKP:lle toimittamiensa tietojen laatua tarvittaessa yhteistyössä muiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 2533/98 3 a artiklan ja EKPJ:n tilastoinnin perustan (5) mukaisesti EKPJ noudattaa Euroopan tilastoja kehittäessään, tuottaessaan ja julkaistessaan puolueettomuuden, objektiivisuuden, ammatillisen riippumattomuuden, kustannustehokkuuden, tilastosalaisuuden, raportointirasitteen minimoinnin sekä laadukkaiden tilastojen periaatteita.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklan 4 kohdan mukaan luottamuksellisia tilastotietoja voidaan luovuttaa EKPJ:n sisällä siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen perussopimuksessa tarkoitettujen EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi. Jos luottamuksellisiksi ilmoitetut tilastotiedot ovat peräisin muilta toimivaltaisilta viranomaisilta kuin kansallisilta keskuspankeilta, EKP:n olisi käytettävä tällaisia tilastotietoja asetuksen (EY) N:o 2533/98 mukaisesti.

(13)

On tarpeen luoda tehokas menettely, jonka mukaisesti näiden suuntaviivojen liitteisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia, edellyttäen, että niillä ei muuteta näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä tietojenannosta koituvaa rasitetta. Menettelyä sovellettaessa otetaan huomioon EKPJ:n tilastokomitean näkökannat. Kansalliset keskuspankit voivat ehdottaa teknisiä muutoksia liitteisiin tilastokomiteassa,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan

1.

’euroalueella’ euroalueen jäsenvaltioiden aluetta, EKP:tä ja Euroopan vakausmekanismia;

2.

’euroalueen jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö on euro;

3.

’kansallisilla tiedoilla’ kaikkia liitteessä I olevien taulukoiden 1–9 soluissa ilmoitettavia tietoja;

4.

’lisätiedoilla’ liitteessä I olevien taulukoiden 1, 2, 4 ja 5 mustaksi värjätyissä soluissa ilmoitettavia tietoja;

5.

’viitevuosineljänneksellä’ viimeistä vuosineljännestä, jonka tiedot ovat mukana ilmoitettavassa aikasarjassa.

2 artikla

Tilastoihin liittyvät kansallisten keskuspankkien tiedonantovelvollisuudet

1.   Kansallisten keskuspankkien on toimitettava liitteessä I eritellyt tiedot EKP:lle neljännesvuosittain syyskuusta 2014 alkaen. Tietojen on oltava EKT 2010:n periaatteiden ja määritelmien mukaisia.

2.   Lisätietoja koskevat tiedonantovaatimukset kattavat taloustoimi- ja varantotiedot vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ja viitevuosineljänneksen väliseltä ajanjaksolta, nämä vuosineljännekset mukaan lukien. Lisätiedot on ilmoitettava parhaan arvion periaatteen mukaisesti, ja liitteessä I olevien taulukoiden 1, 2, 4 ja 5 sarakkeissa H, H.1 ja H.2 ilmoitettavien lisätietojen (julkisyhteisöjen sektoria ja sen alasektoreita koskevat lisätiedot) toimittaminen on vapaaehtoista.

3.   Liitteessä I olevissa taulukoissa 1–5 täsmennetyt kansallisia tietoja koskevat tiedonantovaatimukset kattavat

a)

taloustoimi- ja varantotiedot sekä volyymin muut muutokset vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ja viitevuosineljänneksen väliseltä ajanjaksolta (taloustoimi- ja varantotiedot ilmoitetaan vain taulukon 2 rivillä 33, ”rahoitustaloustoimet, netto/nettorahoitusvarallisuus”); ja

b)

taloustoimi- ja varantotiedot vuoden 1999 ensimmäisen neljänneksen ja vuoden 2012 kolmannen neljänneksen väliseltä ajanjaksolta. Nämä tiedot on ilmoitettava parhaan arvion periaatteen mukaisesti, ja liitteessä I olevien taulukoiden 1 ja 2 sarakkeissa J ja K ilmoitettavien tietojen (kotitalouksia sekä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä koskevien tietojen erittely) toimittaminen on vapaaehtoista.

4.   Liitteessä I olevissa taulukoissa 6 ja 9 täsmennetyt kansallisia tietoja koskevat tiedonantovaatimukset kattavat taloustoimi- ja varantotiedot sekä volyymin muut muutokset vuoden 2013 neljännen neljänneksen ja viitevuosineljänneksen väliseltä ajanjaksolta.

5.   Liitteessä I olevien taulukoiden 3–9 riveillä 12–21 mainitut vastinsektorit ”euroalue (muut kuin kotimaiset)” ja ”euroalueen ulkopuoliset” on mukautettava vastaamaan euroalueen kokoonpanoa tietojenantopäivänä. Tarvittavat muutokset on tehtävä aina uuden jäsenvaltion ottaessa euron käyttöön. Tiedot tarkistetaan noudattaen 3 ja 4 kohdassa täsmennettyjä eriytettyjä tiedonantovaatimuksia parhaan arvion periaatteen mukaisesti.

6.   Kansallisten keskuspankkien ei 1–5 kohdasta poiketen tarvitse toimittaa

a)

neljännesvuositietoja ajalta ennen sen vuoden ensimmäistä neljännestä, jona jäsenvaltio liittyi Euroopan unioniin;

b)

edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja ennen vuoden 2017 syyskuuta;

c)

edellä 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja ennen vuoden 2015 syyskuuta.

7.   Tietoihin, jotka on toimitettava 3–5 kohdan perusteella, on liitettävä selventäviä tietoja

a)

viitevuosineljänneksen aikaisista merkittävistä yksittäistapahtumista, jos niiden vaikutus on suuruusluokaltaan vähintään 0,2 prosenttia euroalueen neljännesvuosittaisesta bruttokansantuotteesta tai jos EKP pyytää tällaisia selvityksiä; ja

b)

EKP:lle näiden suuntaviivojen nojalla ilmoitettuihin tuoreimpiin kansallisiin tietoihin tehtyjen tarkistusten syistä, jos tarkistusten aiheuttamat muutokset tietoihin ovat suuruusluokaltaan vähintään 0,2 prosenttia euroalueen neljännesvuosittaisesta bruttokansantuotteesta tai jos EKP pyytää tällaisia selvityksiä.

3 artikla

EKP:n kokoamien tietojen jakelu ja julkaiseminen

1.   EKP toimittaa kansallisille keskuspankeille julkaisemansa euroalueen aggregaatit sekä 2 artiklan nojalla kerätyt ja sen 3–5 kohdassa esitetyt kansalliset tiedot.

2.   EKP julkaisee sellaiset kokoamansa euroalueen aggregaatit sekä 2 artiklan nojalla kerätyt ja sen 3–5 kohdassa esitetyt kansalliset tiedot, jotka tilastokomitea katsoo tarpeellisiksi, lukuun ottamatta liitteessä I olevien taulukoiden 3–9 riveillä 12–21 ilmoitettavia tietoja (vastinsektoreihin ”euroalue (muut kuin kotimaiset)” ja ”euroalueen ulkopuoliset” liittyvät tiedot).

3.   Kansallisten tietojen julkaisemisessa sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

kansallisia tietoja saa julkaista aikaisintaan seitsemän päivää 4 artiklassa säädettyjen toimitusmääräaikojen jälkeen; ja

b)

julkisyhteisöjen sektoriin liittyvät kansalliset tiedot saa kunkin vuoden huhti- ja lokakuussa julkaista vasta sen jälkeen, kun Euroopan komissio on Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2009 (6), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti julkaissut toteutunutta julkisen talouden alijäämää ja velkaa koskevat tiedot liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamista varten; ja

c)

edellä 2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kansallisten tietojen yhteydessä on julkaistava soveltuvin osin maininta, että tiedot ovat alustavia ja/tai perustuvat arvioihin. Samaa käsittelytapaa voidaan tiedot toimittaneen kansallisen keskuspankin perustellusta pyynnöstä soveltaa myös muihin 2 artiklan nojalla kerättyihin ja sen 3–5 kohdassa esitettyihin tietoihin.

4 artikla

Toimitusajat

1.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lisätiedot toimitetaan EKP:lle enintään 85 kalenteripäivän kuluessa viitevuosineljänneksen päättymisestä. Vuoden 2017 ensimmäisestä tietojen toimituskerrasta alkaen lisätiedot toimitetaan EKP:lle enintään 82 kalenteripäivän kuluessa viitevuosineljänneksen päättymisestä.

2.   Edellä 2 artiklan 3–5 kohdassa esitetyt kansalliset tiedot ja 2 artiklan 7 kohdassa esitetyt selventävät metatiedot toimitetaan EKP:lle enintään 100 kalenteripäivän kuluessa viitevuosineljänneksen päättymisestä. Vuoden 2017 ensimmäisestä tietojen toimituskerrasta alkaen kansalliset tiedot ja niihin liittyvät metatiedot toimitetaan EKP:lle enintään 97 kalenteripäivän kuluessa viitevuosineljänneksen päättymisestä.

3.   EKP toimittaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kansallisille keskuspankeille viimeistään seuraavana EKP:n työpäivänä sen jälkeen, kun se on julkaissut tiedot.

5 artikla

Yhteistyö toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa

1.   Mikäli muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit toimittavat osan 2 artiklassa esitetyistä tiedoista tai kaikki nämä tiedot, kansalliset keskuspankit pyrkivät luomaan tällaisten viranomaisten kanssa pysyvät yhteistyöjärjestelyt, joilla voidaan varmistaa tietojen toimittaminen näihin suuntaviivoihin kirjattujen sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti, ellei samaan tulokseen ole jo päästy kansallisen lainsäädännön perusteella.

2.   Mikäli kansallinen keskuspankki ei tämän yhteistyön yhteydessä kykene täyttämään 2 ja 4 artiklan mukaisia vaatimuksia siitä syystä, että toimivaltainen kansallinen viranomainen ei ole antanut kansalliselle keskuspankille tarvittavia tietoja, EKP ja kansallinen keskuspankki tarkastelevat asiaa uudelleen kyseisen kansallisen viranomaisen kanssa, jotta voidaan varmistaa, että tiedot saadaan ajoissa.

6 artikla

Toimitustapa

Tarvittavat tilastotiedot on toimitettava EKP:lle liitteessä II vahvistettujen vaatimusten mukaisessa muodossa. Tämä vaatimus ei estä käyttämästä varajärjestelynä muita keinoja tilastotietojen toimittamisessa EKP:lle, jos siitä on sovittu EKP:n ja kansallisen keskuspankin välillä.

7 artikla

Laatu

1.   EKP ja kansalliset keskuspankit valvovat EKP:lle toimitettavien tietojen laatua ja pyrkivät kehittämään sitä.

2.   EKP:n johtokunta esittää vuosittain EKP:n neuvostolle kertomuksen neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien tilastojen laadusta. Kertomuksessa käsitellään ainakin tietojen kattavuutta, niiden yhdenmukaisuutta käytettävien määritelmien kanssa sekä tarkistusten määrää ja laajuutta.

8 artikla

Yksinkertaistettu muutosmenettely

EKP:n johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä näiden suuntaviivojen liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, etteivät nämä muutokset vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai tietojenannosta koituvaan taakkaan. Johtokunta ilmoittaa viipymättä tällaisista muutoksista EKP:n neuvostolle.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan suuntaviivat EKP/2002/7 1 päivästä syyskuuta 2014. Viittauksia kumottuihin suuntaviivoihin pidetään viittauksina näihin suuntaviivoihin.

10 artikla

Loppusäännökset

1.   Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

2.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä heinäkuuta 2013.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 334, 11.12.2002, s. 24.

(2)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1.

(4)  Luettavissa EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu

(5)  Luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

(6)  EUVL L 145, 10.6.2009, s. 1.


LIITE I

TIEDONANTOVAATIMUKSET

Yhteenveto tiedonantovaatimuksista

Artikla

Sisältö

Taulukot

Tiedon tyyppi

Viiteajanjakso

Tiedot annettava 1. kerran

Toimitusajat

Huomautukset

Varannot

Taloustoimet

Volyymin muut muutokset

2 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohta

Lisätiedot; vain mustaksi värjätyt solut

T1

varat

T2

velat

T4

lyhytaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

T5

pitkäaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

Image

Image

 

2012Q4 alkaen

Syyskuu 2014

Joulukuuhun 2016 saakka: t + 85

Maaliskuusta 2017 alkaen: t + 82

Parhaat arviot

Sarakkeiden H, H.1 ja H.2 mustaksi värjättyjen solujen tiedot valinnaisia

2 artiklan 3 kohdan a alakohta

2 artiklan 5 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohdan

a ja b alakohta

4 artiklan 2 kohta

Kansalliset tiedot; kaikki solut

T1

varat

T2

velat

T3

talletukset (”keneltä kenelle”)

T4

lyhytaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

T5

pitkäaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

Image

Image

Image

2012Q4 alkaen

Syyskuu 2014

Joulukuuhun 2016 saakka: t + 100

Maaliskuusta 2017 alkaen: t + 97

Metatietojen kera

Taulukoiden T3–T5 riveillä 12–21 ilmoitettavat tiedot mukautettava vastaamaan euroalueen kokoonpanoa; parhaan arvion periaatteen mukaisesti

Taulukoiden T3–T5 riveillä 12–21 ilmoitettavia tietoja ei julkaista

2 artiklan3 kohdan

b alakohta

2 artiklan 5 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohdan c alakohta

4 artiklan 2 kohta

Kansalliset tiedot; kaikki solut

T1

varat

T2

velat

T3

talletukset (”keneltä kenelle”)

T4

lyhytaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

T5

pitkäaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

Image

Image

 

1999Q1–2012Q3

Syyskuu 2017

Joulukuuhun 2016 saakka: t + 100

Maaliskuusta 2017 alkaen: t + 97

Parhaat arviot

Taulukoissa T1 ja T2 sarakkeiden J ja K tiedot valinnaisia

Metatietojen kera

Taulukoiden T3–T5 riveillä 12–21 ilmoitettavat tiedot mukautettava vastaamaan euroalueen kokoonpanoa; parhaan arvion periaatteen mukaisesti

Taulukoiden T3–T5 riveillä 12–21 ilmoitettavia tietoja ei julkaista

2 artiklan4 kohta

2 artiklan 5 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohdan

a ja b alakohta

4 artiklan 2 kohta

Kansalliset tiedot; kaikki solut

T6

lyhytaikaiset velkapaperit (”keneltä kenelle”)

T7

pitkäaikaiset velkapaperit (”keneltä kenelle”)

T8

noteeratut osakkeet (”keneltä kenelle”)

T9

sijoitusrahasto-osuudet (”keneltä kenelle”)

Image

Image

Image

2013Q4 alkaen

Syyskuu 2015

Joulukuuhun 2016 saakka: t + 100

Maaliskuusta 2017 alkaen: t + 97

Metatietojen kera

Riveillä 12–21 ilmoitettavat tiedot mukautettava vastaamaan euroalueen kokoonpanoa; parhaan arvion periaatteen mukaisesti

Taulukoiden T3–T5 riveillä 12–21 ilmoitettavia tietoja ei julkaista


Taulukko 1

Rahoitusvarat  (1)  (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Velkojasektori

Rahoitusinstrumentti

 

Yhteensä

(S.1)

Kotimaiset

Ulkomaat

(S.2)

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (3)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (4) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet ja KPVTY:t (5)

Yhteensä

(S.13)

Valtionhallinto

(S.1311)

Sosiaaliturvarahastot

(S.1314)

Yhteensä

(S14+S15)

Kotitaloudet

(S.14)

KPVTY:t (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Varat yhteensä (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetaarinen kulta (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Erityiset nosto-oikeudet (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Käteisraha ja talletukset (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Käteisraha (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Talletukset (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Siirtokelpoiset talletukset (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Muut talletukset (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Velkapaperit (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Lyhytaikaiset velkapaperit (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pitkäaikaiset velkapaperit (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lainat (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Lyhytaikaiset lainat (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Pitkäaikaiset lainat (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Osakkeet ja osuudet (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noteeratut osakkeet (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Noteeraamattomat osakkeet (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Muut osuudet (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Sijoitusrahasto-osuudet (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Rahamarkkinarahasto-osuudet (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Muut sijoitusrahasto-osuudet kuin rahamarkkinarahasto-osuudet (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Vahinkovakuutustekninen vastuuvelka (F.61) ja Standarditakauksiin liittyvät varaukset (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Henkivakuutukseen ja annuiteettiin perustuvat vastuut (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Eläkevastuut (F.63), eläkerahastojen vaateet eläkkeiden hallinnoijia kohtaan (F.64) ja oikeudet muihin etuuksiin kuin eläke-etuihin (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Muut saamiset ja velat (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Kauppaluotot ja ennakot (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 2

Rahoitusvelat  (6)  (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Velallissektori

Rahoitusinstrumentti

 

Yhteensä

(S.1)

Kotimaiset

Ulkomaat

(S.2)

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (8)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (9) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet ja KPVTY:t (10)

Yhteensä

(S.13)

Valtionhallinto

(S.1311)

Sosiaaliturvarahastot

(S.1314)

Yhteensä

(S14+S15)

Kotitaloudet

(S.14)

KPVTY:t (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Velat yhteensä (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetaarinen kulta (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Erityiset nosto-oikeudet (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Käteisraha ja talletukset (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Käteisraha (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Talletukset (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Siirtokelpoiset talletukset (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Muut talletukset (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Velkapaperit (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Lyhytaikaiset velkapaperit (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pitkäaikaiset velkapaperit (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lainat (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Lyhytaikaiset lainat (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Pitkäaikaiset lainat (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Osakkeet ja osuudet (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noteeratut osakkeet (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Noteeraamattomat osakkeet (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Muut osuudet (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Sijoitusrahasto-osuudet (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Rahamarkkinarahasto-osuudet (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Muut sijoitusrahasto-osuudet kuin rahamarkkinarahasto-osuudet (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Vahinkovakuutustekninen vastuuvelka (F.61) ja Standarditakauksiin liittyvät varaukset (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Henkivakuutukseen ja annuiteettiin perustuvat vastuut (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Eläkevastuut (F.63), eläkerahastojen vaateet eläkkeiden hallinnoijia kohtaan (F.64) ja oikeudet muihin etuuksiin kuin eläke-etuihin (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Muut velat (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Kauppaluotot ja ennakot (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Muut velat kuin kauppaluotot ja ennakot (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Rahoitustaloustoimet, netto/nettorahoitusvarallisuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 3

Talletukset (F.22+F.29) (11)  (12)

 

 

 

A

B

C

Velkojasektori

Velallissektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

(S.1) (12)

Rahalaitokset (13)

(S.121+…+S.123)

Julkisyhteisöt

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 


Taulukko 4

Lyhytaikaiset lainat (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Velallissektori

Velkojasektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (15)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (16) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (17)

(S.14+S.15)

Yhteensä

(S.13)

Valtionhallinto

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 5

Pitkäaikaiset lainat (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Velallissektori

Velkojasektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (19)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (20) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (21)

(S.14+S.15)

Yhteensä

(S.13)

Valtionhallinto

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 6

Lyhytaikaiset velkapaperit (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Velkojasektori

Velallissektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (23)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (24) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

(S.13)

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 7

Pitkäaikaiset velkapaperit (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Velallissektori

Velkojasektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (27)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (28) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

(S.13)

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 8

Noteeratut osakkeet (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Velallissektori

Velkojasektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (31)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (32) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

(S.13)

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 9

Sijoitusrahasto-osuudet (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Velallissektori

Velkojasektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (35)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (36) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

(S.13)

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset, lukuun ottamatta monetaarista kultaa (F.11), joka on ulkomaita koskeva saamiserä ja jonka osalta pyydetään vain taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat tiedot.

(2)  EKT 2010:n mukaisia koodeja käytetään institutionaalisten sektorien (EKT 2010:n luku 2) sekä rahoitustaloustoimien, muiden volyymin muutosten ja taseiden (EKT 2010:n luvut 5, 6 ja 7) luokittelussa.

(3)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(4)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(5)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(6)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset, lukuun ottamatta monetaarista kultaa (F.11), joka on ulkomaita koskeva saamiserä ja jonka osalta pyydetään vain taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat tiedot.

(7)  EKT 2010:n mukaisia koodeja käytetään institutionaalisten sektorien (EKT 2010:n luku 2) sekä rahoitustaloustoimien, muiden volyymin muutosten ja taseiden (EKT 2010:n luvut 5, 6 ja 7) luokittelussa.

(8)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(9)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(10)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(11)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(12)  EKT 2010:n mukaan (kohta 5.79) talletukset ovat sopimuksia, joita tarjoavat talletuksia vastaanottavat yhteisöt (eli S.121 ja S.122) ja joissakin tapauksissa valtionhallinto. Kohdassa 5.86 todetaan lisäksi, että talletuksiin luetaan rahalaitosten velkana olevat takaisin maksettavat marginaalivakuusmaksut ja lyhytaikaiset takaisinostosopimukset (eli S.121, S.122 ja S.123).

(13)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(14)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(15)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123). EKT 2010:n mukaan (kohta 5.118) talletuksiksi (F.22 tai F.29) luokitellaan talletuksia vastaanottaville yhteisöille annetut lyhytaikaiset lainat (S.121+S.122).

(16)  Rahamarkkinarahastot (S.123).

(17)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(18)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(19)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(20)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(21)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(22)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(23)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(24)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(25)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(26)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(27)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(28)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(29)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(30)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(31)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(32)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(33)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(34)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(35)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(36)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(37)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).


LIITE II

TIETOJEN TOIMITTAMINEN EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Kansalliset keskuspankit toimittavat Euroopan keskuspankin (EKP) edellyttämät tilastotiedot elektronisessa muodossa käyttäen Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tietotekniikkajärjestelmiin perustuvia EKPJ:n järjestelyjä. EKPJ:n sisäisessä tietojenvaihdossa käytetään SDMX-tiedonsiirtomuotoa (Statistical Data and Metadata eXchange format). Tämä vaatimus ei estä käyttämästä muita keinoja tilastotietojen toimittamisessa EKP:lle, jos tällaisesta varajärjestelystä on sovittu.

Kansalliset keskuspankit noudattavat seuraavia suosituksia varmistaakseen, että tiedonsiirto toimii tyydyttävällä tavalla:

i)

Täydellisyys: Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kaikki edellytetyt aikasarjat. Jos aikasarjoja ei ilmoiteta tai jos ilmoitetaan tilastointiin kuulumattomia aikasarjoja, raportointi katsotaan puutteelliseksi. Jos jokin havainto puuttuu, puuttuvan erän kohdalle merkitään vastaava tilakoodi.

ii)

Tilastotietojen laskentayhtälöt ja sovittu merkkikäytäntö: kansallisten keskuspankkien on sovellettava tarkistussääntöjä, ennen kuin ne toimittavat tiedot EKP:lle.

Jos aikasarjaan sisältyvään alaerään tehdään korjauksia, tarkistussääntöjä sovelletaan koko raporttiin.


Top