EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0043

Neuvoston direktiivi 2013/43/EU, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013 , yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden tavaroiden luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan käännetyn verovelvollisuuden osalta

OJ L 201, 26.7.2013, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/43/oj

26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/4


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/43/EU,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013,

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden tavaroiden luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan käännetyn verovelvollisuuden osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (3) säädetään, että arvonlisäveroveron maksaa verovelvollinen henkilö, joka suorittaa verotettavia tavaroiden luovutuksia tai palvelujen suorituksia käsittäviä liiketoimia. Rajatylittävien liiketoimien ja eräiden jäsenvaltion sisäisten suuririskisten alojen osalta siinä kuitenkin säädetään, että velvollisuus maksaa arvonlisävero siirtyy luovutuksen tai suorituksen vastaanottajalle (käännetty verovelvollisuus).

(2)

Arvonlisäveropetosten vakavuuden vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava tilapäisesti soveltaa menettelyä, jossa arvonlisäveron maksuvelvollisuus tiettyihin luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta siirtyy henkilölle, jolle verotettava tavaran luovutus tai palvelujen suoritus tehdään, myös silloin, kun näitä luokkia ei luetella direktiivin 2006/112/EY 199 artiklassa eikä niihin sovelleta jäsenvaltioille myönnettyjä erityispoikkeuksia.

(3)

Tätä varten komissio teki vuonna 2009 ehdotuksen, jossa lueteltiin tavaroita ja palveluita, joihin käännettyä verovelvollisuutta voitaisiin soveltaa rajoitetun ajan. Neuvosto päätti jakaa ehdotuksen ja hyväksyi neuvoston direktiivin 2010/23/EU (4), jonka soveltamisala rajoitettiin kuitenkin vain kasvihuonekaasujen päästöoikeuksiin, sillä kyseisen sektorin petostilanne vaati välittömiä toimia. Samanaikaisesti neuvosto sitoutui poliittisesti jatkamaan neuvotteluja komission ehdotuksen jäljelle jääneestä osasta.

(4)

Petoksia on tämän jälkeen tehty muilla aloilla, minkä vuoksi uusia tavaroita ja palveluita olisi lisättävä komission ehdotuksen jäljelle jääneen osan etukäteen määriteltyyn luetteloon tavaroista ja palveluista, joihin käännettyä verovelvollisuutta voitaisiin soveltaa. Petoksia on tehty erityisesti kaasun ja sähkön luovutusten, televiestintäpalvelujen suorittamisen sekä pelikonsolien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden, viljatuotteiden, teollisuuskasvien, mukaan lukien öljysiemenet ja sokerijuurikkaat, sekä raaka- ja puolivalmistemetallien, mukaan lukien jalometallit, luovutusten yhteydessä.

(5)

Käännetyn verovelvollisuuden soveltamisen sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, jotka viimeaikaisten kokemusten mukaan ovat erityisen petosalttiita, sen sijaan että sitä sovellettaisiin yleisesti, ei pitäisi vaikuttaa kielteisesti arvonlisäverojärjestelmän perusperiaatteisiin, kuten veron maksamiseen vaiheittain.

(6)

Etukäteen määritelty luettelo, josta jäsenvaltiot voivat valita, olisi rajoitettava ainoastaan sellaisiin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin, jotka viimeaikaisen kokemuksen valossa ovat erityisen petosalttiita.

(7)

Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa jäsenvaltioilla on harkintavalta määritellä edellytykset sen soveltamiselle, mukaan lukien kynnysarvojen asettaminen, tavaroiden luovuttajien tai vastaanottajien tai palvelujen suorittajien tai vastaanottajien luokat, joihin käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa, ja käännetyn verovelvollisuuden osittainen soveltaminen luokkien sisällä.

(8)

Koska käännetty verovelvollisuus on tilapäinen toimenpide, joka riippuu pidemmän aikavälin lainsäädäntöratkaisuista, joilla arvonlisäverojärjestelmästä pyritään tekemään vahvempi yksittäisten arvonlisäveropetosten torjunnassa, direktiivin 2006/112/EY 199 a artiklan mukaista käännettyä verovelvollisuutta tulee soveltaa vain rajoitetun ajan.

(9)

On tarpeen pidentää nykyistä 30 päivänä kesäkuuta 2015 päättyvää määräaikaa sen varmistamiseksi, että käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa riittävän pitkän aikaa sen tehokkuuden toteamiseksi, ja jälkikäteisarvioinnin mahdollistamiseksi. Yhtä lailla olisi siirrettävä myöhemmäksi arviointijakson ajankohtaa ja sen jakson päättymispäivää, jonka aikana petollisen toiminnan muutoksista on ilmoitettava.

(10)

Direktiiviä 2006/112/EY on tarpeen muuttaa, jotta kaikilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus soveltaa käännettyä verovelvollisuutta edellä esitetyn mukaisesti.

(11)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa ehdotetun toimen tavoitetta eli torjua arvonlisäveropetoksia voimassa olevista unionin säännöistä poikkeavilla tilapäisillä toimenpiteillä, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(12)

Direktiivi 2006/112/EY olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 193 artiklassa oleva viittaus "194–199" artiklaan viittauksella "194–199 b" artiklaan.

2)

Muutetaan 199 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2018 ja vähintään kahden vuoden ajaksi säätää, että veronmaksuvelvollinen on verovelvollinen, joka vastaanottaa minkä tahansa seuraavista luovutuksista tai suorituksista:"

b)

Lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

"c)

luovutukset, jotka koskevat matkapuhelimia, jotka on valmistettu tai muunnettu toimiluvan saaneissa verkoissa käytettäviksi ja joita käytetään tietyillä taajuuksilla, riippumatta siitä, onko niillä muita käyttötarkoituksia;

d)

luovutukset, jotka koskevat integroituja piirejä, kuten mikroprosessoreita ja keskusyksiköitä, ennen kuin ne asennetaan loppukäyttäjille tarkoitettuihin tuotteisiin;

e)

38 artiklan 2 kohdassa määritetyt kaasun ja sähkön luovutukset verovelvolliselle jälleenmyyjälle;

f)

kaasua ja sähköä koskevien todistusten luovutukset;

g)

24 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen televiestintäpalvelujen suoritukset;

h)

pelikonsoleiden, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden luovutukset;

i)

luovutukset, jotka koskevat sellaisia viljatuotteita ja teollisuuskasveja, öljysiemenet ja sokerijuurikkaat mukaan lukien, joita ei tavallisesti sellaisinaan käytetä loppukulutukseen;

j)

luovutukset, jotka koskevat raakametalleja ja puolivalmisteita, jalometallit mukaan lukien, elleivät ne muutoin kuulu 199 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan tai käytettyjä tavaroita, taide-esineitä, keräilyesineitä ja antiikkiesineitä koskevien erityisjärjestelyjen piiriin 311–343 artiklan mukaisesti tai sijoituskultaa koskevan erityisjärjestelmän piiriin 344–356 artiklan mukaisesti."

c)

Lisätään kohdat seuraavasti:

"1 a.   Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 1 kohdassa säädetyn menettelyn soveltamisedellytykset.

1 b.   Edellä 1 kohdassa säädetyn menettelyn soveltaminen kyseisen kohdan c–j alakohdassa lueteltujen tavaroiden luovuttamiseen tai palvelujen suorittamiseen edellyttää asianmukaisten ja tehokkaiden raportointivelvoitteiden käyttöönottoa niiden verovelvollisten osalta, jotka luovuttavat tavaroita tai suorittavat palveluja, joihin sovelletaan 1 kohdassa säädettyä menettelyä."

d)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava arvonlisäverokomitealle 1 kohdassa säädetyn menettelyn soveltamisesta, kun tällainen menettely otetaan käyttöön, ja toimitettava arvonlisäverokomitealle seuraavat tiedot:

a)

menettelyn soveltamista koskevan toimenpiteen soveltamisala, petoksen tyyppi ja ominaispiirteet sekä yksityiskohtainen kuvaus liitännäistoimenpiteistä, mukaan lukien verovelvollisten raportointivelvoitteet ja valvontatoimenpiteet;

b)

toimet, joilla asianomaisille verovelvollisille ilmoitetaan menettelyn käyttöönotosta;

c)

arviointiperusteet, joiden avulla voidaan verrata 1 kohdassa lueteltuihin tavaroihin ja palveluihin kohdistuvaa petollista toimintaa ennen menettelyn soveltamista ja sen jälkeen, muihin tavaroihin ja palveluihin kohdistuvaa petollista toimintaa ennen menettelyn soveltamista ja sen jälkeen sekä muuntyyppisen petollisen toiminnan mahdollista kasvua ennen menettelyn soveltamista ja sen jälkeen;

d)

menettelyn soveltamista koskevan toimenpiteen voimaantulopäivämäärä ja kesto."

e)

Korvataan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Edellä 1 kohdassa säädettyä menettelyä soveltavien jäsenvaltioiden on 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä arviointiperusteita noudattaen toimitettava komissiolle kertomus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017."

f)

Korvataan 3 kohdan toisen alakohdan a alakohta seuraavasti:

"a)

vaikutus petolliseen toimintaan toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten osalta;"

g)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4.   Kunkin jäsenvaltion, joka on todennut alueellaan petollisen toiminnan kehityssuuntausten muutoksia 1 kohdassa lueteltujen tavaroiden tai palvelujen osalta sen jälkeen, kun tämä artikla on tullut voimaan tällaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, on toimitettava tästä komissiolle kertomus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017.

5.   Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen 1 päivää tammikuuta 2018 yleisarvioinnin 1 kohdassa säädetyn menettelyn vaikutuksista petosten torjuntaan."

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2018.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL C 341E, 16.12.2010, s. 81.

(2)  EUVL C 339, 14.12.2010, s. 41.

(3)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 2010/23/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan käännetyn verovelvollisuuden osalta (EUVL L 72, 20.3.2010, s. 1).


Top