Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0782

2013/782/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013 , päätöksen 2002/757/EC muuttamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa Acer macrophyllum Pursh- ja Quercus spp. L. -lajien kuoretonta sahatavaraa koskevan, haitalliseen organismiin Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. liittyvän kasvien terveystodistusvaatimuksen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9181)

OJ L 346, 20.12.2013, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/782/oj

20.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/69


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

päätöksen 2002/757/EC muuttamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa Acer macrophyllum Pursh- ja Quercus spp. L. -lajien kuoretonta sahatavaraa koskevan, haitalliseen organismiin Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. liittyvän kasvien terveystodistusvaatimuksen osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9181)

(2013/782/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan neljännen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2002/757/EY (2) jäsenvaltioita edellytetään toteuttamaan toimenpiteitä suojautuakseen direktiivin 2000/29/EY liitteessä I tai II luettelemattoman haitallisen organismin Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. unioniin kulkeutumiselta ja siellä leviämiseltä.

(2)

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa, Acer macrophyllum Pursh- ja Quercus spp. L. -lajien kuoretonta sahatavaraa ei saa tuoda unioniin, ellei sen mukana ole direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa ja päätöksen 2002/757/EY liitteessä olevassa 2 kohdassa tarkoitettua kasvien terveystodistusta.

(3)

Komissio on todennut Amerikan yhdysvaltojen toimittamien tietojen perusteella, että Yhdysvaltain maatalousministeriön kasvintarkastus- ja eläinlääkintäviranomainen (Animal and Plant Health Inspection Service, US Department of Agriculture) on hyväksynyt virallisen ohjelman Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program, jota ylläpitää Yhdysvaltain National Hardwood Lumber Association (NHLA).

(4)

Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification -ohjelmalla varmistetaan, että Yhdysvalloissa hyväksytyt lehtipuuta käsittelevät laitokset toimivat Kiln Drying Sawn Hardwood -standardin mukaisesti. Standardin avulla varmistetaan, että kaikki kyseisen ohjelman puitteissa vietävä sahattu lehtipuutavara on uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus on uunikuivatusohjelman mukaisessa käsittelyssä laskenut alle 20 prosenttiin, ja että puu on kuoretonta.

(5)

Kyseisellä standardilla varmistetaan myös, että kaikkiin uunikuivattuihin lehtipuunippuihin kiinnitetään NHLA:n teräksinen tunnisteliuska, jossa on merkintä ”NHLA – KD” ja jokaiselle nipulle osoitettu yksilöllinen numero. Kukin numero on mainittu sitä vastaavassa asiakirjassa Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate, jäljempänä ’uunikuivaustodistus’.

(6)

Sen vuoksi olisi säädettävä poikkeuksesta, jonka mukaan sallitaan Amerikan Yhdysvalloista peräisin olevan, Acer macrophyllum Pursh- ja Quercus spp. L. -lajien kuorettoman sahatun puutavaran tuonti unioniin, kun sen mukana on uunikuivaustodistus kasvien terveystodistuksen vaihtoehtona ja edellyttäen, että tietyt edellytykset täyttyvät.

(7)

Komission olisi varmistettava, että Amerikan yhdysvallat asettaa saataville kaikki tekniset tiedot, joita tarvitaan ohjelman toiminnan arvioimiseksi. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi jatkuvasti arvioitava NHLA:n tunnisteliuskojen ja niihin liittyvien uunikuivaustodistusten käyttöä.

(8)

Päätöksen 2002/757/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä päätöksellä, 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä poikkeusta olisi sovellettava 30 päivään marraskuuta 2016 sen mukauttamiseksi komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/780/EU (3) vaatimuksiin.

Sen vuoksi päätöstä 2002/757/EY olisi muutettava.

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2002/757/EC seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tartunnalle alttiita kasveja ja tartunnalle altista puuta saa tuoda unionin alueelle ainoastaan, jos ne ovat tämän päätöksen liitteessä olevassa 1A ja 2 kohdassa vahvistettujen kiireellisten kasvinsuojelutoimenpiteiden mukaisia, jos direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut muodollisuudet on täytetty ja jos haitallisen organismin Euroopan ulkopuolisten kantojen esiintymistä koskevien muodollisuuksien tuloksena tartunnalle alttiit kasvit ja tartunnalle altis puu on havaittu haitallisesta organismista vapaiksi.

Poiketen siitä mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa, Acer macrophyllum Pursh- ja Quercus spp. L. -lajien kuoretonta sahatavaraa saa tuoda unioniin 30 päivään marraskuuta 2016 asti noudattamatta tämän päätöksen liitteessä I olevaa 2 kohtaa edellyttäen, että tämän päätöksen liitteessä II vahvistettuja edellytyksiä on noudatettu.”

2)

Korvataan 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”tämän päätöksen liitteessä” ilmaisulla ”tämän päätöksen liitteessä I”, ja tehdään tästä korvaamisesta mahdollisesti aiheutuvat tarvittavat kieliopilliset mukautukset.

3)

Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä kirjallinen ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos ne ovat käyttäneet 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä poikkeusta.

Poikkeusta käyttäneiden jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille ennen kunkin vuoden heinäkuun 15:ttä päivää tiedot tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla edellisenä vuonna tuotujen lähetysten määrästä ja yksityiskohtainen raportti kaikista tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista pysäyttämistapauksista.

2.   Jäsenvaltioiden on kahden työpäivän kuluessa lähetyksen pysäyttämispäivästä tehtävä ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille jokaisesta niiden alueelle 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla tuodusta lähetyksestä, joka ei täytä liitteessä II vahvistettuja edellytyksiä.

3.   Komissio pyytää Amerikan yhdysvaltoja toimittamaan sille tarvittavat tekniset tiedot, jotta komissio voi arvioida Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification -ohjelman toimintaa.”

4)

Nimetään liite uudelleen liitteeksi I.

5)

Lisätään liite II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission päätös 2002/757/EY, tehty 19 päivänä syyskuuta 2002, väliaikaisista kiireellisistä kasvinsuojelutoimenpiteistä Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (EYVL L 252, 20.9.2002, s. 37).

(3)  Komissio täytäntöönpanopäätös 2013/780/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdan säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan, Quercus L.- ja Platanus L. -sukujen ja Acer saccharum Marsh. -lajin kuorettoman sahatavaran osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 61).


LIITE

”LIITE II

I   OSA

Päätöksen 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut edellytykset:

Päätöksen 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut edellytykset, joiden nojalla Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa Acer macrophyllum Pursh- ja Quercus spp. L. -lajien kuoretonta sahatavaraa saa tuoda unioniin noudattamatta liitteessä I olevaa 2 kohtaa, ovat seuraavat:

1)

jotta puutavara voi päästä Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification -ohjelman piiriin, jäljempänä ’ohjelma’, sen on oltava työstetty sahoilla tai käsitelty asianmukaisissa tiloissa, jotka Yhdysvaltojen National Hardwood Lumber Association (NHLA) on hyväksynyt ja auditoinut;

2)

puutavaran on oltava uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila-ohjelman mukaisessa käsittelyssä laskenut alle 20 prosenttiin;

3)

kun 2 kohdassa asetettu edellytys on täytetty, kuhunkin nippuun (bundle) kiinnitetään teräksinen tunnisteliuska (ID clip) 1 kohdassa tarkoitetun sahan nimeämän vastuuhenkilön toimesta tai hänen valvonnassaan. Kussakin tunnisteliuskassa on oltava merkintä ”NHLA – KD” ja jokaiselle nipulle osoitettu yksilöllinen numero;

4)

sen varmistamiseksi, että 2 ja 3 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät, puutavaraan on sovellettava tarkastusjärjestelmää, joka perustetaan ohjelman puitteissa ja joka sisältää riippumattoman kolmannen osapuolen pätevien ja tätä tarkoitusta varten hyväksyttyjen tarkastajien suorittaman kuljetusta edeltävän tarkastuksen ja seurannan hyväksytyillä sahoilla. Yhdysvaltain maatalousministeriön kasvintarkastus- ja eläinlääkintäviranomainen (Animal and Plant Health Inspection Service, US Department of Agriculture) suorittaa ajoittaisia lähetystä edeltäviä tarkastuksia ja puolivuosittaisia auditointeja, jotka koskevat ohjelmaan liittyviä NHLA:n asiakirjoja ja menettelyjä, riippumattoman kolmannen osapuolen tarkastajia sekä sahoja ja muita asianmukaisia toimitiloja, jotka ovat mukana ohjelmassa.

5)

puutavaran mukana on oltava tämän liitteen II osassa vahvistetun mallin mukainen vakiomuotoinen uunikuivaustodistus (Certificate of Kiln Drying), jonka on antanut henkilö tai henkilöt, joilla on valtuudet osallistua ohjelmaan, ja joka on NHLA:n tarkastajan vahvistama. Uunikuivaustodistus on täytettävä, ja sen on sisällettävä tiedot kuorettoman sahatun puutavaran määrästä lautajalkoina (board feet) ja kuutiometreinä. Todistuksessa on myös täsmennettävä nippujen kokonaismäärä ja kullekin nipulle osoitetun tunnisteliuskan numero.

II   OSA

Model of Certificate of Kiln-drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518, Memphis, TN 38184–0518 | Ph. 901-377-1818 | Faksi 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top