Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0755

Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013 , merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös)

OJ L 344, 19.12.2013, p. 1–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/755/oj

19.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 344/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/755/EU,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2013,

merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin

(MMA-assosiaatiopäätös)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 203 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tämä päätös korvaa neuvoston päätöksen 2001/822/EY (1), jota sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2013. Päätöksen 2001/822/EY 62 artiklan mukaisesti neuvoston on vahvistettava säännökset Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 198–202 artiklassa määrättyjen periaatteiden soveltamista varten.

(2)

EU:n suhteista merentakaisiin maihin ja alueisiin (MMA:t) 22 päivänä joulukuuta 2009 antamissaan päätelmissä neuvosto kehotti komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen assosiaatiopäätöksen tarkistamiseksi ennen heinäkuuta 2012. Neuvosto yhtyi komission ehdotukseen, jonka mukaan unionin ja MMA:iden tuleva kumppanuus pohjautuisi kolmeen keskeiseen tekijään: 1) kilpailukyvyn parantaminen; 2) selviytymiskyvyn kehittäminen ja haavoittuvuuden vähentäminen; ja 3) MMA:iden sekä muiden kumppanien ja naapurialueiden välisen yhteistyön ja yhdentymisen edistäminen.

(3)

Komissio järjesti julkisen kuulemisen vuoden 2008 kesä- ja lokakuun välisenä aikana ja ehdotti useita suuntaviivoja uudeksi assosiaatiopäätökseksi. Kuulemisen tulokset esitettiin 6 päivänä marraskuuta 2009 annetussa komission tiedonannossa ”EU:n ja merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:iden) uuden kumppanuuden perustekijät”.

(4)

SEUT-sopimusta ja sen johdettua oikeutta ei sovelleta automaattisesti MMA:ihin, lukuun ottamatta useita säännöksiä, joissa nimenomaisesti säädetään toisin. Vaikka MMA:t eivät ole kolmansia maita, ne eivät ole osa sisämarkkinoita, vaan niiden on noudatettava kolmansille maille asetettuja kauppaa koskevia velvoitteita, erityisesti alkuperäsääntöjä, terveyttä ja kasvien terveyttä koskevia vaatimuksia sekä suojatoimenpiteitä.

(5)

Unionin ja MMA:iden erityissuhteessa olisi siirryttävä perinteisestä kehitysyhteistyöhön perustuvasta lähestymistavasta vastavuoroiseen kumppanuuteen MMA:iden kestävän kehityksen tukemiseksi. Unionin ja MMA:iden välisen yhteisvastuun olisi perustuttava niiden ainutlaatuiseen suhteeseen ja kuulumiseen samaan ”eurooppalaiseen perheeseen”.

(6)

Kansalaisyhteiskunnan panosta MMA:iden kehitykseen voidaan edistää lujittamalla kansalaisjärjestöjä kaikilla yhteistyöaloilla.

(7)

Kun otetaan huomioon MMA:iden maantieteellinen sijainti, niiden ja niiden naapurien välistä yhteistyötä olisi jatkettava kaikkien osapuolten eduksi ja keskityttävä erityisesti yhteisen edun mukaisiin aloihin ja unionin arvojen ja normien edistämiseen, huolimatta kunkin tietyllä maantieteellisellä alueella sijaitsevan toimijan erilaisesta asemasta suhteessa unionin lainsäädäntöön. Lisäksi MMA:t voisivat toimia huippuosaamiskeskuksina omilla alueillaan.

(8)

Unionin olisi tuettava MMA:n politiikkoja ja strategioita yhteisen edun mukaisella alalla kyseisen MMA:n erityisen tarpeen, potentiaalin ja valinnan mukaan.

(9)

Assosiaation tavoitteena olisi oltava biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen suojelu, ennalleen palauttaminen ja kestävä käyttö keskeisinä tekijöinä kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

(10)

MMA:issa on rikas maan ja merten biologinen monimuotoisuus. Ilmastonmuutos voisi vaikuttaa MMA:iden luonnonympäristöön ja muodostaa uhkan niiden kestävälle kehitykselle. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen suojeluun, katastrofiriskin vähentämiseen, luonnonvarojen kestävään hallinnointiin ja kestävän energian edistämiseen liittyvät toimet auttavat sopeutumista ilmastonmuutokseen ja sen lieventämistä MMA:issa.

(11)

MMA:illa voisi olla merkittävä rooli edistettäessä monenvälisiin ympäristösopimuksiin liittyviä unionin sitoumuksia, ja tämä olisi tunnustettava unionin ja MMA:iden välisissä suhteissa.

(12)

On tärkeää tukea MMA:ita niiden pyrkiessä vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista tarkoituksena vähentää polttoaineiden saantiin ja hintavaihteluihin liittyvää haavoittuvuutta ja lisätä näin talouden selviytymiskykyä ja vähentää alttiutta ulkoisille häiriöille.

(13)

Unioni voisi auttaa MMA:ita vähentämään katastrofialttiuttaan ja tukea niiden tässä tarkoituksessa toteuttamia toimia ja toimenpiteitä.

(14)

MMA:iden syrjäisen sijainnin vaikutukset ovat este niiden kilpailukyvylle ja sen vuoksi on tärkeää parantaa niiden yhteyksiä.

(15)

Unioni ja MMA:t tunnustavat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen tärkeyden MMA:iden kestävän kehityksen edistäjänä.

(16)

MMA:iden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen olisi oltava toisiaan tukevaa ja sen tavoitteena olisi oltava MMA:iden talouden kilpailukyvyn parantaminen sekä sosiaalinen hyvinvointi ja osallisuus, erityisesti muita heikommassa asemassa olevien ryhmien ja vammaisten osalta. Tässä tarkoituksessa unionin ja MMA:iden väliseen yhteistyöhön olisi sisällyttävä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto asiaankuuluvilla aloilla, mukaan lukien osaamisen kehittäminen ja sosiaaliturva, sekä vammaisten oikeuksien edistäminen ottaen huomioon YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Unionin ja MMA:iden välisen assosiaation olisi lisäksi edistettävä ihmisarvoista työtä, mukaan lukien työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskevat parhaat käytännöt, sekä työelämän perusnormit, yhtäläiset mahdollisuudet, syrjinnän kieltäminen ja yhteyksien parantaminen MMA:issa ja alueilla, joilla ne sijaitsevat.

(17)

Matkailu voisi olla yhteistyöalue unionin ja MMA:iden välillä. Yhteistyön tavoitteena olisi oltava se, että tuetaan MMA:iden viranomaisten pyrkimyksiä saada mahdollisimman suuri hyöty paikallisesta, alueellisesta ja kansainvälisestä matkailusta, koska matkailulla on merkittävä vaikutus talouskehitykseen, sekä suunnata lisää yhteisöstä ja muista lähteistä peräisin olevia yksityisiä rahavirtoja MMA:iden matkailun kehittämiseen. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä tarpeeseen yhdistää matkailu väestöjen yhteiskunnalliseen ja kulttuuri- ja talouselämään sekä ympäristöstä huolehtimiseen.

(18)

MMA:issa esiintyvillä tartuntataudeilla, kuten denguekuume Karibian ja Tyynenmeren alueilla ja chikungunya-virus Intian valtameren alueella, voi olla huomattavia kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja talouteen. Sen lisäksi, että epidemiat heikentävät MMA:iden väestön tuottavuutta, niillä on todennäköisesti suuri vaikutus matkailuun, joka on monen MMA:n talouden tukipilari. Koska MMA:ihin matkustavien matkailijoiden ja siirtotyöläisten määrä on suuri, ne ovat alttiita näin maahan tuleville infektiotaudeille. Myös MMA:ista takaisin matkustavat voivat tuoda tartuntatauteja mukanaan Eurooppaan. Turvallisen matkailun varmistaminen on näin ollen erittäin keskeinen tekijä matkailuun suuresti tukeutuvien MMA:iden talouksien kestävyyden kannalta.

(19)

Unionin ja MMA:iden välisessä assosiaatiossa olisi otettava huomioon MMA:iden kulttuurisen moninaisuuden ja identiteetin suojelu ja edistettävä sitä.

(20)

Unioni tunnustaa, että on tärkeää luoda MMA:iden kanssa aktiivisempi kumppanuus, jonka puitteissa edistetään hyvää hallintotapaa ja torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmiskauppaa, terrorismia ja korruptiota.

(21)

Unionin ja MMA:iden välisen kaupan alan ja kauppaan liittyvän yhteistyön olisi edistettävä kestävän kehityksen tavoitetta taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä sekä ympäristönsuojelussa.

(22)

Maailmanlaajuiset muutokset, jotka ilmenevät kaupan jatkuvana vapautumisena, koskevat keskeisesti unionia, MMA:iden tärkeintä kauppakumppania, sekä MMA:iden AKT-naapurimaita ja niiden muita talouskumppaneita.

(23)

MMA:t ovat herkästi haavoittuvia saaria, joita on suojeltava asianmukaisesti, myös jätehuollon osalta. Radioaktiivisten jätteiden suhteen tästä määrätään Euratomin perustamissopimuksen 198 artiklassa ja siihen liittyvässä johdetussa oikeudessa, paitsi Grönlannin osalta, johon Euratomin perustamissopimusta ei sovelleta. Muun jätteen suhteen olisi täsmennettävä, mitä unionin sääntöjä sovelletaan MMA:ihin.

(24)

Tässä päätöksessä olisi säädettävä joustavammista alkuperäsäännöistä, mukaan lukien uudet mahdollisuudet alkuperäkumulaatioon. Kumulaation olisi oltava mahdollinen paitsi MMA:iden ja talouskumppanuussopimusmaiden kanssa myös tietyin edellytyksin silloin, kun on kyse tuotteista, jotka ovat peräisin maista, joihin unioni soveltaa vapaakauppasopimusta, ja tuotteista, jotka hyötyvät tulli- ja kiintiövapaasta pääsystä unioniin unionin yleisen tullietuusjärjestelmän (2) perusteella. Nämä edellytykset ovat tarpeen kauppaa koskevien toimenpiteiden kiertämisen estämiseksi ja kumulaatiojärjestelyjen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

(25)

MMA-alkuperän todentamismenettelyt olisi saatettava ajan tasalle MMA:iden toimijoiden ja hallintoviranomaisten edun mukaisesti. Myös unionin ja MMA:iden välistä hallinnollista yhteistyötä koskevat säännökset olisi päivitettävä.

(26)

Olisi luotava hallinnollisen yhteistyön menetelmät ja mahdollisuus peruuttaa etuuskohtelu väliaikaisesti MMA:iden kaikkien tai joidenkin alkuperätuotteiden osalta, kun on kyse petoksesta, sääntöjenvastaisuuksista tai tuotteiden alkuperää koskevien sääntöjen järjestelmällisestä noudattamatta jättämisestä tai hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnistä. Lisäksi olisi annettava riittävän yksityiskohtaiset suoja- ja valvontatoimenpiteitä koskevat säännökset. Näin MMA:iden ja unionin toimivaltaisilla viranomaisilla sekä talouden toimijoilla olisi käytössään selvät ja läpinäkyvät säännöt ja menettelyt. Lisäksi on yhteisen edun mukaista varmistaa niiden menettelyjen ja järjestelyjen asianmukainen soveltaminen, joiden perusteella MMA:t voivat viedä tavaroita unioniin tulli- ja kiintiövapaasti.

(27)

Ottaen huomioon yhdentymisen tavoitteet ja maailmankaupan kehityksen palvelujen ja sijoittautumisen alalla on tarpeen tukea palvelumarkkinoiden ja sijoitusmahdollisuuksien kehitystä parantamalla MMA:iden palvelujen ja sijoitusten pääsyä unionin markkinoille. Unionin olisi tältä osin tarjottava MMA:ille sellainen paras mahdollinen kohtelu, joka tarjotaan mille tahansa muulle kauppakumppanille kattavalla suosituimmuuskohtelulausekkeella, ja varmistettava MMA:ille joustavampi mahdollisuus kauppasuhteisiin rajoittamalla MMA:iden unionille tarjoama kohtelu siihen, joka tarjotaan muille keskeisille kauppakumppaneille.

(28)

Teollis- ja tekijänoikeudet ovat keskeinen tekijä innovoinnin kannustamisessa, ja niiden avulla voidaan edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Ne hyödyttävät maita antamalla niille mahdollisuuden suojella henkisen luomistyön tuotteita ja henkistä pääomaa. Niiden suojelu ja täytäntöönpano helpottavat kauppaa, kasvua ja ulkomaisia sijoituksia, ja ne auttavat torjumaan väärennettyjen tuotteiden terveys- ja turvallisuusriskejä. MMA:t voivat hyötyä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta politiikasta erityisesti biologisen monimuotoisuuden suojelun ja teknologian kehityksen yhteydessä.

(29)

Terveys- ja kasvinsuojelutoimilla ja kaupan teknisillä esteillä voi olla vaikutusta kauppaan, mikä edellyttää yhteistyötä. Kaupassa ja kauppaan liittyvässä yhteistyössä olisi käsiteltävä myös kilpailupolitiikkaa sekä teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka vaikuttavat kaupan tuottojen oikeudenmukaiseen jakoon.

(30)

Sen varmistamiseksi, että MMA:t voivat osallistua parhain edellytyksin unionin sisämarkkinoille samoin kuin alueellisille, alialueellisille ja kansainvälisille markkinoille, on tärkeää kehittää MMA:iden valmiuksia asiaankuuluvilla aloilla. Näitä ovat henkilöresurssien ja osaamisen kehittäminen, pienten ja keskisuurten yritysten kehittäminen, toimialojen monipuolistaminen ja asianmukaisen oikeudellisen kehyksen täytäntöönpano investointeja edistävän liikeympäristön luomiseksi.

(31)

Unionin ja MMA:iden välisen rahoituspalveluyhteistyön avulla olisi edistettävä turvallisemman, vakaamman ja avoimemman rahoitusjärjestelmän luomista, mikä on olennaista maailman finanssimarkkinoiden vakauden parantamiseksi ja kestävän kasvun lujittamiseksi. Tällä alalla toteutettavat toimet olisi keskitettävä lähentymiseen kansainvälisesti sovittuihin normeihin ja MMA:iden lainsäädännön lähentämiseen rahoituspalveluja koskevaan unionin säännöstöön. Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä MMA:iden viranomaisten, valvonta-ala mukaan lukien, hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen.

(32)

MMA:ille olisi myönnettävä rahoitusapua yhtenäisin, avoimin ja tehokkain perustein ja ottaen huomioon MMA:iden tarpeet ja suorituskyvyn. Näissä perusteissa olisi otettava huomioon asukasmäärä, bruttokansantuote (BKT), aiemmista Euroopan kehitysrahastoista (EKR) myönnetyt määrärahat ja MMA:iden maantieteellisestä eristyneisyydestä johtuvat erityisongelmat.

(33)

MMA:iden viranomaisten hallinnollisten valmiuksien tehostamiseksi, yksinkertaistamiseksi ja tunnustamiseksi MMA:ille myönnettyjen varojen hoito olisi toteutettava vastavuoroisen kumppanuuden pohjalta. MMA:iden viranomaisten olisi oltava vastuussa osapuolten välillä yhteistyöstrategioiksi sovittujen politiikkojen määrittelemisestä ja toteuttamisesta.

(34)

Rahoitusapua koskevilla menettelyillä olisi siirrettävä erityisesti MMA:ille päävastuu 11. EKR:n ohjelmointiin ja toteuttamiseen liittyvästä yhteistyöstä. Yhteistyötä olisi tehtävä pääosin MMA:iden alueellisten säännösten mukaisesti, ja samalla olisi vahvistettava tuki ohjelmoitujen toimien seurannalle, arvioinnille ja tarkastamiselle. MMA:iden rajalliset hallinnolliset ja henkilöstöresurssit olisi otettava huomioon ohjelmointi- ja täytäntöönpanoprosessissa. Lisäksi on tarkennettava, että MMA:ille voidaan myöntää rahoitusta eri lähteistä.

(35)

MMA:t voivat osallistua eurooppalaisiin alueellisen yhteistyön yhtymiin (EAYY) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 (3) nojalla. MMA:iden alueellinen yhteistyö voi näin ollen muodostua heidän osallistumisestaan EAYY:hyn siihen jäsenvaltioon, johon MMA on sidoksissa, sovellettavien järjestelyjen mukaisesti. EAYY:hyn kuuluvat MMA-jäsenet voivat saada alueellista rahoitusta.

(36)

Teknologian kehityksen ja tullilainsäädännön muutosten ottamiseksi huomioon SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukainen valta antaa säädöksiä, joilla muutetaan liitteen VI lisäyksiä, olisi myös siirrettävä komissiolle. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää asianmukaiset kuulemiset valmistelutyönsä kuluessa, asiantuntijataso mukaan lukien. Delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan komission olisi varmistettava, että asiaankuuluvat asiakirjat siirretään viipymättä ja asianmukaisesti neuvostolle.

(37)

Tämän päätöksen perusteella neuvoston olisi voitava ehdottaa innovatiivista, johdonmukaista ja eri tilanteisiin sovitettua ratkaisua kaikkiin edellä lueteltuihin asioihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

ENSIMMÄINEN OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET MERENTAKAISTEN MAIDEN JA ALUEIDEN ASSOSIAATIOSTA UNIONIIN

1   Luku

Yleiset säännökset

1 artikla

Tarkoitus

1.   Tällä päätöksellä perustetaan merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t) assosiaatio unioniin, jäljempänä ’assosiaatio’, joka muodostaa SEUT-sopimuksen 198 artiklaan perustuvan kumppanuuden, jolla tuetaan MMA:iden kestävää kehitystä ja edistetään unionin arvoja ja normeja maailmanlaajuisesti.

2.   Assosiaation kumppaneita ovat unioni, MMA:t ja jäsenvaltiot, joihin ne ovat sidoksissa.

2 artikla

Alueellinen soveltamisala

Assosiaatiota sovelletaan SEUT-sopimuksen liitteessä II lueteltuihin MMA:ihin.

3 artikla

Tavoitteet, periaatteet ja arvot

1.   Unionin ja MMA:iden välinen assosiaatio perustuu MMA:iden, niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, ja unionin yhteisiin tavoitteisiin, periaatteisiin ja arvoihin.

2.   Assosiaatiolla pyritään saavuttamaan SEUT-sopimuksen 199 artiklassa määrätyt yleistavoitteet parantamalla MMA:iden kilpailukykyä, kehittämällä niiden selviytymiskykyä, vähentämällä niiden haavoittuvuutta talouden ja ympäristön kannalta ja edistämällä niiden ja muiden kumppanien välistä yhteistyötä.

3.   Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi assosiaatiossa kunnioitetaan perusperiaatteita, joita ovat vapaus, demokratia, ihmisoikeudet ja perusvapaudet, oikeusvaltioperiaate, hyvä hallintotapa ja kestävä kehitys, jotka kaikki ovat yhteisiä MMA:ille ja niille jäsenvaltioille, joihin ne ovat sidoksissa.

4.   Tässä päätöksessä mainituilla yhteistyöaloilla ei saa olla sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

5.   Kumppanit tunnustavat toistensa oikeuden määritellä kestävää kehitystä koskevan politiikkansa ja painopisteensä, vahvistaa omat kansalliset ympäristönsuojelun ja työsuojelun tasonsa ja antaa tai muuttaa asiaa koskevaa lainsäädäntöään ja politiikkaansa kansainvälisesti tunnustettuja normeja ja sopimuksia noudattaen. Tässä toiminnassa ne pyrkivät varmistamaan korkeatasoisen ympäristönsuojelun ja työsuojelun.

6.   Tätä päätöstä täytäntöönpantaessa kumppaneita ohjaavat läpinäkyvyyttä, toissijaisuutta ja tehokkuuden tarvetta koskevat periaatteet ja ne myös pyrkivät toteuttamaan MMA:iden kestävän kehityksen kolmea pilaria: talouden kehitys, sosiaalinen kehitys ja ympäristönsuojelu.

4 artikla

Assosiaation hallinto

Assosiaation hallinnosta vastaavat komissio ja MMA:iden viranomaiset ja tarvittaessa se jäsenvaltio, johon MMA on sidoksissa, institutionaalisen, oikeudellisen ja varainhoidollisen toimivallan mukaisesti.

5 artikla

Yhteinen etu, täydentävyys ja painopisteet

1.   Assosiaatio muodostaa puitteet poliittiselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle yhteistä etua koskevissa asioissa.

2.   Etusijalla on yhteistyö yhteisen edun mukaisilla aloilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

a)

MMA:iden talouksien monipuolistaminen, mukaan lukien niiden yhdentyminen edelleen maailmantalouteen ja alueellisiin talouksiin;

b)

ympäristöystävällisen kasvun edistäminen;

c)

luonnonvarojen kestävä hallinnointi, mukaan lukien biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen suojelu ja kestävä käyttö;

d)

ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen ja niiden lieventäminen;

e)

katastrofiriskin vähentämisen edistäminen;

f)

tutkimustyön, innovaatiotoiminnan ja tieteellisen yhteistyön edistäminen;

g)

sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten vaihtojen edistäminen MMA:iden, niiden naapurimaiden ja muiden kumppanien kesken.

3.   Yhteisen edun mukaisilla aloilla tehtävän yhteistyön tavoitteena on MMA:iden omavaraisuuden lisääminen ja niiden valmiuksien kehittäminen 2 kohdassa vahvistettujen strategioiden ja politiikkojen laatimiseksi, toteuttamiseksi ja seuraamiseksi.

6 artikla

Assosiaation edistäminen

1.   Lujittaakseen keskinäisiä suhteitaan unioni ja MMA:t pyrkivät tiedottamaan assosiaatiosta kansalaisilleen, erityisesti edistämällä MMA:iden viranomaisten, tiedeyhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten ja niiden unionissa sijaitsevien kumppanien välisten yhteyksien ja yhteistyön kehittämistä.

2.   MMA:iden pyrkivät lujittamaan ja edistämään suhteitaan koko unioniin. Jäsenvaltiot tukevat näitä pyrkimyksiä.

7 artikla

Alueellinen yhteistyö, alueellinen yhdentyminen ja yhteistyö muiden kumppanien kanssa

1.   Jollei tämän päätöksen 3 artiklasta muuta johdu, assosiaation tavoitteena on tukea MMA:ita niiden pyrkiessä osallistumaan asiaankuuluviin kansainvälisiin, alueellisiin ja/tai alialueellisiin yhteistyöaloitteisiin sekä alueellisiin tai alialueellisiin yhdentymisprosesseihin omien toiveidensa ja MMA:iden toimivaltaisten viranomaisten määrittelemien tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti.

2.   Tätä tarkoitusta varten unioni ja MMA:t voivat vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä tai luoda muunlaisen tiiviin yhteistyö- ja koordinointitavan muiden kumppanien kanssa MMA:iden osallistuessa alueellisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, soveltuvin osin kansainvälisten sopimusten perusteella.

3.   Assosiaation tavoitteena on tukea MMA:iden ja muiden kumppanien välistä yhteistyötä tämän päätöksen toisessa ja kolmannessa osassa määritellyillä yhteistyöaloilla. Tältä osin assosiaation tavoitteena on edistää MMA:iden ja SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden ja niiden naapurimaiden, jotka voivat olla Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioita, välistä yhteistyötä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi unioni parantaa EU:n eri rahoitusvälineistä tuettujen yhteistyöohjelmien välistä koordinointia ja synergioita. Unioni pyrkii myös ottamaan MMA:t mukaan foorumeihinsa, joissa käydään vuoropuhelua naapurimaiden kanssa, ovatpa ne AKT- tai muita maita, ja tarvittaessa syrjäisimpien alueiden kanssa.

4.   Tuki, jota annetaan MMA:iden osallistumiseen asiaankuuluviin alueellisiin yhdentymisjärjestöihin, kohdistetaan erityisesti seuraaviin:

a)

niiden asiaankuuluvien alueellisten järjestöjen ja instituutioiden valmiuksien kehittäminen, joiden jäseniä MMA:t ovat;

b)

alueelliset tai alialueelliset aloitteet, kuten tämän päätöksen toisessa ja kolmannessa osassa määriteltyihin yhteistyöaloihin liittyvien alakohtaisten uudistuspolitiikkojen täytäntöönpano;

c)

MMA:iden tietoisuus ja tiedot alueellisten yhdentymisprosessien vaikutuksista eri aloilla;

d)

MMA:iden osallistuminen alueellisten markkinoiden kehittämiseen alueellisissa yhdentymisjärjestöissä;

e)

MMA:iden ja niiden naapurimaiden väliset rajat ylittävät investoinnit.

8 artikla

Osallistuminen eurooppalaisiin alueellisen yhteistyön yhtymiin

Sovellettaessa tämän päätöksen 7 artiklan 1–3 kohtaa yhteistyöaloitteet tai muut yhteistyömuodot merkitsevät myös, että MMA:n valtion viranomaiset, alueelliset ja alialueelliset järjestöt, paikallisviranomaiset ja tarvittaessa muut julkiset ja yksityiset elimet tai instituutiot (mukaan luettuina julkisten palvelujen tarjoajat) voivat osallistua eurooppalaisiin alueellisen yhteistyön yhtymiin (EAYY) tämän päätöksen sekä asetuksen (EY) N:o 1082/2006 mukaisia yhteistyötoimia koskevien sääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti ja siihen jäsenvaltioon, johon MMA on sidoksissa, sovellettavien järjestelyjen mukaisesti.

9 artikla

Erityiskohtelu

1.   Assosiaatiossa otetaan huomioon MMA:iden moninaisuus talouskehityksen ja niiden valmiuksien osalta, joita tarvitaan 7 artiklassa tarkoitetun alueellisen yhteistyön ja alueellisen yhdentymisen hyödyntämiseksi täysimääräisesti.

2.   Eristyneiden MMA:iden osalta otetaan käyttöön erityiskohtelu.

3.   Jotta eristyneet MMA:t voisivat selvittää kehitykseen liittyvät rakenteelliset ja muut esteet, erityiskohtelussa on otettava huomioon niiden erityiset vaikeudet muun muassa silloin kun määritetään rahoitusavun määrä ja sitä koskevat edellytykset.

4.   MMA:t, jotka katsotaan eristyneiksi, luetellaan liitteessä I.

2   Luku

Yhteistyötoimijat

10 artikla

Yleinen lähestymistapa

1.   Assosiaatio perustuu laajaan vuoropuheluun ja kuulemisiin yhteistä etua koskevista kysymyksistä MMA:iden, niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, ja komission sekä tarvittaessa Euroopan investointipankin (EIP) välillä.

2.   MMA:t järjestävät tarvittaessa vuoropuhelua ja kuulemisia esimerkiksi seuraavien viranomaisten ja elinten kanssa:

a)

toimivaltaiset paikallis- ja muut viranomaiset;

b)

taloudelliset ja sosiaaliset kumppanit;

c)

muu kansalaisyhteiskuntaa edustava elin, ympäristönsuojelukumppanit, valtiosta riippumattomat järjestöt ja miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä vastaavat elimet.

11 artikla

Yhteistyötoimijat

1.   MMA:iden yhteistyötoimijoita ovat

a)

MMA:iden valtion viranomaiset;

b)

MMA:iden paikallisviranomaiset;

c)

julkisten palvelujen tarjoajat ja kansalaisjärjestöt, kuten yhteiskunnalliset järjestöt, liike-elämän järjestöt, työnantajajärjestöt ja ammattiyhdistykset, sekä paikalliset, kansalliset ja kansainväliset valtiosta riippumattomat järjestöt;

d)

alueelliset ja alialueelliset järjestöt.

2.   Jäsenvaltioiden, joihin MMA:t ovat sidoksissa, on toimitettava komissiolle tämän päätöksen voimaantuloa seuraavien kolmen kuukauden kuluessa tiedot 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista valtion viranomaisista ja paikallisviranomaisista.

12 artikla

Valtiosta riippumattomien toimijoiden tehtävät

1.   Valtiosta riippumattomat toimijat voivat osallistua yhteistyötä koskevaan tietojenvaihtoon ja kuulemisiin erityisesti valmisteltaessa ja täytäntöönpantaessa yhteistyöhön perustuvaa apua, hankkeita tai ohjelmia. Niille voidaan siirtää varainhoitoon liittyvää toimivaltaa paikallisia kehitysaloitteita tukevien hankkeiden tai ohjelmien toteuttamiseksi.

2.   Valtiosta riippumattomat toimijat, jotka voivat osallistua hankkeiden tai ohjelmien hajautettuun hallinnointiin, määritellään MMA:iden viranomaisten, komission ja jäsenvaltion, johon MMA on sidoksissa, välisellä sopimuksella sen mukaisesti, mitä asioita käsitellään ja mitkä ovat valtiosta riippumattomien järjestöjen toimialat ja asiantuntemus. Määrittely tehdään MMA-kohtaisesti 10 artiklassa tarkoitetun laajan vuoropuhelun ja kuulemisten yhteydessä.

3.   Assosiaation tavoitteena on edistää MMA:iden pyrkimyksiä lujittaa kansalaisjärjestöjä erityisesti niiden perustamisen ja kehittämisen osalta sekä sellaisten järjestelyjen kehittämistä, jotka ovat tarpeen, jotta MMA:t voivat osallistua kehitysstrategioiden ja -ohjelmien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

3   Luku

Assosiaation institutionaaliset puitteet

13 artikla

Vuoropuhelua ohjaavat periaatteet

1.   Unioni, MMA:t ja jäsenvaltiot, joihin ne ovat sidoksissa, käyvät säännöllisesti kattavaa poliittista vuoropuhelua.

2.   Vuoropuhelu käydään unionin, MMA:iden ja niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, institutionaalisten, oikeudellisten ja varainhoidollisten toimivaltuuksien mukaisesti. Vuoropuhelu toteutetaan joustavasti: se voi olla muodollista tai epämuodollista, asianmukaisella tasolla tai asianmukaisessa muodossa, ja se käydään 14 artiklassa tarkoitetuissa puitteissa.

3.   Vuoropuhelun johdosta MMA:t voivat osallistua täysimääräisesti assosiaation täytäntöönpanoon.

4.   Vuoropuhelussa keskitytään muun muassa tiettyihin yhteistä etua koskeviin tai assosiaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta yleisesti merkittäviin poliittisiin kysymyksiin.

14 artikla

Assosiaatiofoorumit

1.   Assosiaation puitteissa perustetaan seuraavat vuoropuhelufoorumit:

a)

unionin ja MMA:iden välisellä keskustelufoorumilla, jäljempänä ’MMA–EU-foorumi’, kokoontuvat vuosittain MMA:iden viranomaiset, jäsenvaltioiden edustajat ja komissio. Euroopan parlamentin jäsenet, EIP:n edustajat ja syrjäisimpien alueiden edustajat osallistuvat tarvittaessa MMA–EU-foorumiin;

b)

komissio, MMA:t ja jäsenvaltiot, joihin ne ovat sidoksissa, järjestävät säännöllisesti kolmikantaneuvotteluja. Näitä neuvotteluja järjestetään ainakin neljä kertaa vuodessa komission aloitteesta tai MMA:iden ja niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, pyynnöstä;

c)

MMA:iden, niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, ja komission niin sopiessa perustetaan neuvonantajina toimivia työryhmiä, jotka seuraavat assosiaation toteuttamista käsiteltävän kysymyksen edellyttämässä muodossa. Nämä työryhmät voidaan kutsua koolle komission, jäsenvaltion tai MMA:n pyynnöstä. Ne tarjoavat foorumin teknisille neuvotteluille asioista, jotka ovat tärkeitä MMA:ille ja niille jäsenvaltioille, joihin ne ovat sidoksissa, ja täydentävät tällä tavoin työtä, jota tehdään MMA–EU-foorumilla ja/tai kolmikantaneuvotteluissa.

2.   Komissio huolehtii MMA–EU-foorumin, kolmikantaneuvottelujen ja työryhmien puheenjohtajuudesta ja niiden sihteeripalveluista.

TOINEN OSA

ASSOSIAATIOON LIITTYVÄT KESTÄVÄN KEHITYKSEN YHTEISTYÖALAT

1   Luku

Ympäristökysymykset, ilmastonmuutos ja katastrofiriskin vähentäminen

15 artikla

Yleiset tavoitteet ja periaatteet

Assosiaation puitteissa tehtävä ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen ja katastrofiriskin vähentämisen alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

tuki MMA:iden pyrkimyksille määritellä ja toteuttaa politiikkoja, strategioita, toimintasuunnitelmia ja toimenpiteitä;

b)

tuki MMA:iden pyrkimyksille liittyä alueellisiin verkostoihin ja aloitteisiin;

c)

kestävän resurssien käytön ja resurssitehokkuuden sekä talouskasvun ja ympäristön tilan huonontumisen välisen kytköksen katkaisemisen edistäminen; ja

d)

tuki MMA:n pyrkimyksille toimia alueellisina huippuosaamiskeskuksina.

16 artikla

Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen kestävä hoito ja suojelu

Assosiaation puitteissa tehtävä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen kestävän hoidon alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

maan ja merten suojelualueiden perustamisen ja tehokkaan hoidon edistäminen ja olemassa olevien suojelualueiden hoidon parantaminen;

b)

maan ja merten resurssien kestävän hoidon edistäminen, mikä myötävaikuttaa suojelualueiden ulkopuolisten lajien, elinympäristöjen ja ekosysteemitoimintojen suojeluun, erityisesti uhanalaisten, vaarantuneiden ja harvinaisten lajien osalta;

c)

maan ja merten biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelun ja kestävän käytön lujittaminen seuraavin toimin:

i)

vastaamalla ilmastonmuutokseen liittyvään laajempaan haasteeseen ekosysteemin osalta ylläpitämällä terveitä, vahvoja ekosysteemejä ja edistämällä ympäristöystävällistä infrastruktuuria ja ekosysteemipohjaisia lähestymistapoja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen vaikutusten lieventämisessä, mikä tuo usein moninkertaisia hyötyjä;

ii)

kehittämällä valmiuksia paikallisella, alueellisella ja/tai kansainvälisellä tasolla edistämällä tietojen, osaamisen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa kaikkien sidosryhmien välillä, mukaan lukien julkiset viranomaiset, maanomistajat, yksityissektori, tutkijat ja kansalaisyhteiskunta;

iii)

vahvistamalla olemassa olevia luonnonsuojeluohjelmia ja niihin liittyviä toimia suojelualueilla ja niiden ulkopuolella;

iv)

laajentamalla osaamispohjaa ja korjaamalla osaamispuutteet, myös määrittelemällä ekosysteemitoimintojen ja -palvelujen arvo;

d)

alueellisen yhteistyön edistäminen ja helpottaminen, jotta voidaan puuttua esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin kuin haitalliset vieraslajit tai ilmastonmuutoksen vaikutukset;

e)

menetelmien kehittäminen resurssien kasvattamiseksi, mukaan lukien maksut ekosysteemipalveluista.

17 artikla

Kestävä metsänhoito

Assosiaation puitteissa tehtävä kestävän metsänhoidon alan yhteistyö voi käsittää metsien suojelun ja kestävän hoidon edistämisen, mukaan lukien puiden tehtävä ympäristön suojelemisessa eroosiolta ja aavikoitumiselta, metsittäminen ja puun viennin hallinnointi.

18 artikla

Rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito

Assosiaation puitteissa tehtävä rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

tuki MMA:iden toimille, joiden tavoitteena on meri- ja rannikkoalueiden tehokas kestävä käyttö ja hoito määriteltäessä strategisia ja yhdennettyjä lähestymistapoja meri- ja rannikkoalueiden suunnitteluun, käyttöön ja hoitoon;

b)

taloudellisten ja sosiaalisten toimintojen kuten kalastuksen, vesiviljelyn, matkailun, meriliikenteen ja maatalouden yhteensovittaminen meri- ja rannikkoalueiden potentiaalin kanssa uusiutuvien energialähteiden ja raaka-aineiden osalta ottaen huomioon ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutukset.

19 artikla

Meriasiat

Assosiaation puitteissa tehtävä merialan yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

vuoropuhelun edistäminen kyseistä alaa koskevissa yhteisen edun mukaisissa kysymyksissä;

b)

merialan osaamisen ja biotekniikan, merienergian, merivalvonnan, rannikkoalueiden käytön ja hoidon sekä ekosysteemipohjaisen hallinnoinnin edistäminen;

c)

yhdennettyjen lähestymistapojen edistäminen kansainvälisellä tasolla.

20 artikla

Kalakantojen kestävä hoito

1.   Assosiaation puitteissa tehtävä kalakantojen kestävän hoidon alan yhteistyö perustuu seuraaviin periaatteisiin:

a)

sitoutuminen vastuuntuntoiseen kalastuksenhoitoon ja kalastuskäytäntöihin;

b)

pidättäytyminen toimenpiteistä tai toiminnoista, jotka ovat ristiriidassa kalakantojen kestävää käyttöä koskevien periaatteiden kanssa;

c)

sanotun rajoittamatta voimassa olevia tai tulevia unionin ja MMA:iden kahdenvälisiä kalastuskumppanuussopimuksia, unioni ja MMA:t pyrkivät konsultoimaan toisiaan säännöllisesti meren elollisten luonnonvarojen suojelusta ja hoidosta ja vaihtamaan tietoja näiden luonnonvarojen tilasta 14 artiklassa tarkoitetuissa assosiaatiofoorumeissa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

hyvän hallintotavan, parhaiden käytäntöjen ja vastuuntuntoisen kalastuksenhoidon aktiivinen edistäminen kalakantojen suojelussa ja kestävässä hoidossa, mukaan lukien yhteisen edun mukaiset kalakannat ja ne, joita alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt hoitavat;

b)

kalakantojen suojelua koskeva vuoropuhelu ja yhteistyö, mukaan lukien toimenpiteet laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi ja tehokas yhteistyö alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä ja niiden kanssa. Vuoropuheluun ja yhteistyöhön kuuluvat valvonta- ja tarkastusjärjestelmät, -kannustimet ja -velvoitteet kalastuksen ja rannikkoympäristöjen tehokkaamman hoidon toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä.

21 artikla

Kestävä vesihuolto

1.   Assosiaation puitteissa unioni ja MMA:t voivat tehdä yhteistyötä kestävän vesihuollon alalla, johon kuuluu vesipolitiikka ja laitosten perustaminen, vesivarojen suojelu, vesihuolto maaseudulla ja kaupungeissa kotitalous-, teollisuus- tai maatalouskäyttöä varten, vesivarojen varastointi, jakelu ja hoito sekä jätevesihuolto.

2.   Vesihuollon alalla kiinnitetään erityistä huomiota juomavesi- ja sanitaatiopalvelujen tarjoamiseen sellaisilla alueilla, joilla nykyiset palvelut eivät ole riittäviä ja jotka ovat erityisen alttiita luonnonkatastrofeille, mikä edistää suoraan henkilöresurssien kehittämistä parantamalla terveydentilaa ja lisäämällä tuottavuutta.

3.   Näillä aloilla tehtävää yhteistyötä ohjaa periaate siitä, että jatkuva tarve ulottaa vesihuollon peruspalvelujen tarjonta sekä kaupunkien että maaseutujen väestöille on ratkaistava ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

22 artikla

Jätehuolto

Assosiaation puitteissa tehtävä jätehuoltoalan yhteistyö voi käsittää parhaiden ympäristökäytäntöjen edistämisen kaikissa jätehuoltoon liittyvissä toiminnoissa, mukaan luettuna jätteiden vähentäminen, kierrätys tai muut hyödyntämisprosessit, esimerkiksi energiakäyttö ja jätteiden hävittäminen.

23 artikla

Energia

Assosiaation puitteissa tehtävä kestävän energian alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

energiantuotanto, -jakelu ja -saanti, erityisesti kestävien energialähteiden kehittäminen, edistäminen, käyttö ja varastointi uusiutuvista energialähteistä;

b)

energiapolitiikka ja -säännökset, erityisesti sellaisten politiikkojen laatiminen ja säännösten antaminen, jotka takaavat edulliset ja kestävät energian hinnat;

c)

energiatehokkuus, erityisesti energiatehokkuutta koskevien normien kehittäminen ja käyttöönotto sekä energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen eri aloilla (teollisuus, kauppa, julkiset kuluttajat ja kotitaloudet) samoin kuin niihin liittyvät koulutus- ja tiedotustoiminnot;

d)

liikenne, erityisesti ympäristöystävällisemmän julkisen ja yksityisen liikenteen kehittäminen, edistäminen ja käyttö, esimerkiksi hybridi-, sähkö- tai vetyajoneuvot, yhteiskyydit ja pyöräilyjärjestelmät;

e)

kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen, erityisesti korkeiden ympäristön laatua ja energiatehokkuutta koskevien normien edistäminen ja käyttöönotto kaupunkisuunnittelussa ja -rakentamisessa; ja

f)

matkailu, erityisesti energia-omavaraisuuden (uusiutuvat energialähteet) edistäminen ja/tai ympäristöystävälliset matkailuinfrastruktuurit.

24 artikla

Ilmastonmuutos

Assosiaation puitteissa tehtävän ilmastonmuutosalan yhteistyön tavoitteena on tukea MMA:iden aloitteita, jotka koskevat ilmastonmuutoksen lieventämistä ja ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin sopeutumista, ja se voi kattaa seuraavat:

a)

näytön hankkiminen; pääasiallisten riskien ja hallintoalue- ja aluekohtaisten ja/tai kansainvälisten toimien, suunnitelmien tai toimenpiteiden kartoittaminen ilmastonmuutokseen sopeutumista tai sen haittavaikutusten lieventämistä varten;

b)

ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen vaikutusten lieventämisen sisällyttäminen julkisiin toimintapolitiikkoihin ja strategioihin;

c)

tilastotietojen ja -indikaattorien, jotka ovat olennaisia välineitä politiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, laatiminen ja kartoittaminen; ja

d)

sen edistäminen, että MMA:at osallistuvat alueelliseen ja kansainväliseen vuoropuheluun yhteistyön, mukaan lukien osaamisen ja kokemusten vaihdon, lisäämiseksi.

25 artikla

Katastrofiriskin vähentäminen

Assosiaation puitteissa tehtävä katastrofiriskin vähentämiseen liittyvä yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

katastrofien ennaltaehkäisemistä ja niihin valmistautumista koskevien järjestelmien, mukaan lukien infrastruktuurien, kehittäminen tai täydentäminen, mukaan luettuina ennakointi- ja varhaisvaroitusjärjestelmät, katastrofien seurausten lieventämiseksi;

b)

MMA:iden ja niiden sijaintialueiden katastrofialttiutta koskevien yksityiskohtaisten tietojen ja nykyisten toimintavalmiuksien kehittäminen;

c)

katastrofien ennaltaehkäisemistä ja niihin valmistautumista koskevien nykyisten toimenpiteiden vahvistaminen paikallisella, kansallisella ja alueellisella tasolla;

d)

asiaankuuluvien toimijoiden toimintavalmiuksien parantaminen, jotta ne olisivat koordinoidumpia, tehokkaampia ja vaikuttavampia;

e)

väestölle suunnatun riskialttiutta, ehkäisemistä, valmistautumista ja katastrofin iskiessä toteutettavia toimia koskevan tiedotuksen parantaminen, ottaen asianmukaisesti huomioon vammaisten erityistarpeet;

f)

pelastuspalveluihin osallistuvien keskeisten toimijoiden välisen yhteistyön lujittaminen; ja

g)

MMA:iden osallistumisen edistäminen alueellisilla, eurooppalaisilla ja/tai kansainvälisillä foorumeilla eri toimijoiden välisen säännöllisen tiedonvaihdon lisäämiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi katastrofitilanteissa.

2   Luku

Yhteydet

26 artikla

Yleiset tavoitteet

1.   Assosiaation puitteissa tehtävän yhteyksiä koskevan yhteistyön tavoitteena on

a)

varmistaa MMA:iden paremmat yhteydet maailmanlaajuisiin liikenneverkkoihin; ja

b)

varmistaa MMA:ille tieto- ja viestintätekniikan ja -palveluiden parempi saatavuus.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

politiikka ja laitosten perustaminen;

b)

maantie-, rautatie-, lento-, meri- ja sisävesiliikenne; ja

c)

varastointimahdollisuudet satamissa ja lentoasemilla.

27 artikla

Meriliikenne

1.   Assosiaation puitteissa tehtävän meriliikennealan yhteistyön tavoitteena on kustannustehokkaiden ja toimivien meriliikennepalvelujen kehittäminen ja edistäminen MMA:issa, ja se voi koskea seuraavia:

a)

tehokkaan rahtiliikenteen edistäminen taloudellisesti ja kaupallisesti kannattavin hinnoin;

b)

MMA:iden kansainvälisiin merikuljetuspalveluihin osallistumisen lisääminen;

c)

alueellisten ohjelmien edistäminen;

d)

tuki paikallisen yksityissektorin osallistumiseksi merikuljetustoimintaan; ja

e)

infrastruktuurin kehittäminen.

2.   Unioni ja MMA:t edistävät meriliikenteen ja miehistöjen turvallisuutta sekä merten pilaantumista ehkäiseviä toimia.

28 artikla

Lentoliikenne

Assosiaation puitteissa tehtävä lentoliikennealan yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

MMA:iden lentoliikennealan uudistaminen ja ajanmukaistaminen;

b)

MMA:iden lentoliikennealan kaupallisen kannattavuuden ja kilpailukyvyn edistäminen;

c)

yksityissektorin investointien ja osallistumisen helpottaminen; ja

d)

osaamista ja hyviä yrityskäytäntöjä koskevan vaihdon edistäminen.

29 artikla

Lentoliikenteen turvallisuus

Assosiaation puitteissa tehtävän lentoliikenteen turvallisuutta koskevan yhteistyön tavoitteena on tukea MMA:ita niiden pyrkiessä noudattamaan kansainvälisiä normeja, ja se voi kattaa muun muassa seuraavat:

a)

ilmaliikenteen turvallisuusjärjestelmien täytäntöönpano;

b)

lentoasemien turvallisuuden varmistaminen ja siviili-ilmailuviranomaisten valmiuksien lisääminen niin, että ne pystyvät hallitsemaan kaikki niiden toimivaltaan kuuluvat toimintojen turvallisuusnäkökohdat; ja

c)

infrastruktuurin ja henkilöresurssien kehittäminen.

30 artikla

Tieto- ja viestintätekniikan palvelut

Assosiaation puitteissa tehtävän tieto- ja viestintätekniikan palvelujen alan yhteistyön tavoitteena on edistää MMA:issa innovointia, talouskasvua ja parannuksia sekä kansalaisten että yritysten jokapäiväisessä elämässä, mukaan lukien vammaisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien lisääminen. Yhteistyö keskittyy erityisesti MMA:iden sääntelyvalmiuksien parantamiseen, ja sen puitteissa voidaan tukea MMA:iden tieto- ja viestintäpalvelujen laajentamista seuraavilla toimenpiteillä:

a)

sellaisen ennustettavissa olevan sääntely-ympäristön luominen, joka pysyy mukana teknisessä kehityksessä ja edistää kasvua, innovointia, kilpailua ja kuluttajansuojaa;

b)

vuoropuhelu erilaisista poliittisista kysymyksistä, jotka koskevat tietoyhteiskunnan edistämistä ja seurantaa;

c)

tietojenvaihto standardeja ja yhteentoimivuutta koskevista kysymyksistä;

d)

yhteistyön edistäminen tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksen alalla sekä tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvien tutkimusinfrastruktuurien alalla;

e)

palvelujen ja sovellusten kehittäminen aloilla, joilla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus.

3   Luku

Tutkimus- ja innovaatiotoiminta

31 artikla

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan yhteistyö

Assosiaation puitteissa tehtävä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan alan yhteistyö voi kattaa tieteen ja teknologian, mukaan lukien tieto- ja viestintätekniikka, ja sen tavoitteena on edistää MMA:iden kestävää kehitystä sekä MMA:iden tehtävää alueellisina huippuosaamiskeskuksina ja niiden teollisuuden kilpailukykyä. Erityisesti yhteistyön kohteena voivat olla seuraavat:

a)

vuoropuhelu, koordinointi ja synergioiden luominen MMA:iden ja unionin politiikkojen sekä tiedettä, teknologiaa ja innovointia koskevien aloitteiden välillä;

b)

politiikan suunnittelu ja laitosten rakentaminen MMA:issa ja yhteiset toiminnot paikallisella, kansallisella tai alueellisella tasolla tavoitteena kehittää tieteeseen, teknologiaan ja innovointiin liittyviä toimintoja ja niiden soveltamista;

c)

MMA:ista, unionista, jäsenvaltioista ja kolmansista maista peräisin olevien oikeushenkilöiden välinen yhteistyö;

d)

yksittäisten MMA:ista peräisin olevien tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja oikeushenkilöiden osallistuminen unionin tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin yhteistyön puitteissa ja yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) puitteissa; ja

e)

MMA:iden tutkijoiden koulutus, kansainvälinen liikkuvuus ja vaihto.

4   Luku

Nuoriso, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, terveydenhuolto, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka

32 artikla

Nuoriso

1.   Unioni varmistaa, että MMA:iden luonnolliset henkilöt, siten kuin heidät on määritelty 50 artiklassa, voivat osallistua unionin nuorisoaloitteisiin samalta pohjalta kuin jäsenvaltioiden kansalaiset.

2.   Assosiaation tavoitteena on vahvistaa MMA:issa ja unionissa asuvien nuorten välisiä siteitä muun muassa edistämällä MMA:iden nuorison oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja lisäämällä nuorten välistä yhteisymmärrystä.

33 artikla

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

1.   Assosiaation puitteissa tehtävä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

korkealaatuisen ja osallistavan koulutuksen tarjoaminen perus-, keski- ja korkea-asteen tasolla ja ammatillisessa koulutuksessa; ja

b)

MMA:iden tukeminen koulutus- ja ammattikoulutuspolitiikan määrittelyssä ja toteutuksessa.

2.   Unioni varmistaa, että MMA:iden luonnolliset henkilöt, siten kuin heidät on määritelty 50 artiklassa, voivat osallistua unionin koulutus- ja ammattikoulutusaloitteisiin samalta pohjalta kuin jäsenvaltioiden kansalaiset.

3.   Unioni varmistaa, että MMA:iden koulutusalan elimet ja laitokset voivat ottaa osaa unionin koulutukseen liittyvien yhteistyöaloitteisiin samalta pohjalta kuin jäsenvaltioiden koulutus- ja ammattikoulutusalan elimet ja laitokset.

34 artikla

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka

1.   Unioni ja MMA:t käyvät työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alan vuoropuhelua antaakseen panoksensa MMA:iden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja ihmisarvoisen työn edistämiseen MMA:issa ja alueilla, joilla ne sijaitsevat. Vuoropuhelun tavoitteena on myös tukea MMA:iden viranomaisten pyrkimyksiä kehittää alan politiikkaa ja lainsäädäntöä.

2.   Vuoropuhelu käsittää ensi sijassa työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä unionin ja MMA:iden yhteisen edun mukaista politiikkaa ja lainsäädäntöä koskevien tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon. Tältä osin otetaan huomioon sellaiset alat kuin osaamisen kehittäminen, sosiaaliturva, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, yhtäläiset mahdollisuudet, syrjinnän kieltäminen ja vammaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet, työterveys ja -turvallisuus sekä muut työelämän perusnormit.

35 artikla

Kansanterveys

Assosiaation puitteissa tehtävän kansanterveysalan yhteistyön tavoitteena on lisätä MMA:iden valmiuksia valvoa ja havaita tartuntatauteja varhaisessa vaiheessa ja reagoida niihin muun muassa seuraavin toimin:

a)

toimet, joiden tarkoituksena on parantaa valmiuksia ja reagointikykyä rajat ylittävien terveysuhkien kuten tartuntatautien varalta käyttäen perustana nykyisiä rakenteita ja kohdistaen toimet epätavallisiin tapahtumiin;

b)

valmiuksien kehittäminen vahvistamalla kansanterveysverkostoja alueellisella tasolla, helpottamalla asiantuntijoiden välistä tiedonvaihtoa ja edistämällä riittävää koulutusta;

c)

välineiden ja tiedotusfoorumien sekä MMA:iden tarpeisiin mukautettujen verkko-opetusohjelmien kehittäminen.

5   Luku

Kulttuuri

36 artikla

Kulttuurivaihto ja kulttuurinen vuoropuhelu

1.   Assosiaation puitteissa tehtävä kulttuurivaihdon ja kulttuurisen vuoropuhelun alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

MMA:iden omavarainen, ihmispainotteinen kehitys, jonka juuret ovat kunkin kansan kulttuurissa;

b)

sellaisen politiikan ja toimenpiteiden tukeminen, joita MMA:iden toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tehostaakseen MMA:iden henkilöresursseja, lisätäkseen niiden luomiskykyä ja vahvistaakseen niiden kulttuuri-identiteettiä;

c)

väestön osallistuminen kehitysprosessiin;

d)

tietojenvaihdon ja yhteisymmärryksen edistäminen kulttuuri- ja audiovisuaaliasioissa vuoropuhelun kautta.

2.   Yhteistyön kautta unioni ja MMA:t pyrkivät edistämään kulttuurivaihtoa seuraavin tavoin:

a)

kaikkien kumppanien kulttuuri- ja luovien alojen välinen yhteistyö;

b)

kulttuuriteosten ja luovien teosten levityksen sekä toimijoiden liikkuvuuden edistäminen;

c)

poliittinen yhteistyö politiikan kehityksen, innovoinnin, yleisöpohjan laajentamisen ja uusien yritysmallien edistämiseksi.

37 artikla

Audiovisuaalinen yhteistyö

1.   Assosiaation puitteissa tehtävän audiovisuaalialan yhteistyön tavoitteena on edistää kummankin osapuolen audiovisuaalista tuotantoa, ja se voi kattaa seuraavat toimet:

a)

yleisradiotoiminnan harjoittajien välinen yhteistyö ja vaihto;

b)

audiovisuaalisten teosten vaihdon edistäminen;

c)

audiovisuaali- ja yleisradiotoimintaa koskevaan politiikkaan ja sääntelykehykseen liittyvien tietojen ja näkemysten vaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä;

d)

kummankin osapuolen alueella ja kolmansissa maissa järjestettäviin kansainvälisiin tapahtumiin tehtävien vierailujen ja niihin osallistumisen edistäminen.

2.   Yhteistuotantona tuotettuihin audiovisuaalisiin teoksiin voidaan soveltaa mitä tahansa sellaista järjestelmää, jonka tarkoituksena on edistää paikallista tai alueellista kulttuurillista sisältöä ja joka on perustettu unionissa, MMA:issa ja jäsenvaltioissa, joihin ne ovat sidoksissa.

38 artikla

Esittävät taiteet

Assosiaation puitteissa tehtävä esittävien taiteiden alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

esittävien taiteiden harjoittajien välisten yhteyksien lisäämisen helpottaminen, mukaan lukien ammatillinen vaihto ja koulutus, osallistuminen esiintymiskokeisiin, verkkojen kehittäminen sekä verkottumisen edistäminen;

b)

unionin yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman MMA:n tuottajien välisten yhteistuotantojen edistäminen; ja

c)

kansainvälisten teatteritekniikkastandardien kehittämisen ja näyttämömerkkien käytön edistäminen, myös asianomaisten standardointielinten avulla.

39 artikla

Kulttuuriperinnön ja historiallisten muistomerkkien suojelu

Assosiaation puitteissa tehtävän aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön ja historiallisten muistomerkkien suojeluun liittyvän alan yhteistyön tavoitteena on edistää asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa seuraavin toimin:

a)

asiantuntijavaihtojen helpottaminen;

b)

ammatillisen koulutusyhteistyön edistäminen;

c)

paikallisen yleisön tietoisuuden lisääminen; ja

d)

historiallisten muistomerkkien ja suojeltujen alueiden suojelua sekä kulttuuriperintöön liittyvää lainsäädäntöä ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamista, erityisesti sen liittämistä paikalliseen elämään, koskevan neuvonnan edistäminen.

6   Luku

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

40 artikla

Järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston, terrorismin ja korruption torjunta

1.   Assosiaation puitteissa tehtävä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

innovatiivisten ja tehokkaiden toimintatapojen kehittäminen poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä varten, mukaan lukien muiden sidosryhmien, kuten kansalaisyhteiskunnan, kanssa tehtävä yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston, terrorismin ja korruption torjumiseksi; ja

b)

tuki, jonka tarkoituksena on tehostaa MMA:iden politiikkoja torjuttaessa järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmiskauppaa, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja riistoa, terrorismia ja korruptiota sekä kaikenlaisten huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden tuotantoa, jakelua, ja kauppaa sekä ehkäistäessä ja vähennettäessä huumeiden käyttöä ja huumehaittoja, ottaen huomioon kansainvälisten elinten näillä aloilla tekemän työn, muun muassa seuraavien toimien avulla:

i)

koulutus ja valmiuksien kehittäminen järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston, terrorismin ja korruption torjumiseksi;

ii)

ehkäisevät toimet, mukaan lukien huumeriippuvaisiin kohdistuva koulutus, tiedotus, terveyskasvatus, hoito ja kuntoutus, mukaan luettuina suunnitelmat heidän sopeuttamisekseen työelämään ja yhteiskuntaan;

iii)

tehokkaiden täytäntöönpanotoimenpiteiden kehittäminen;

iv)

tekninen, hallinnollinen ja rahoitusapu ihmiskauppaa koskevan tehokkaan politiikan ja lainsäädännön luomiseksi, erityisesti tiedotuskampanjat, ohjausmekanismit ja uhriensuojelujärjestelmät, yhteistyössä kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa;

v)

tekninen, hallinnollinen ja rahoitusapu, joka liittyy huumehaittojen ehkäisyyn, hoitoon ja vähentämiseen;

vi)

tekninen apu lainsäädännön laatimiseksi ja toimintalinjojen kehittämiseksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston torjumiseksi; ja

vii)

tekninen apu ja koulutus, joiden tarkoituksena on tukea valmiuksien kehittämistä ja edistää kansainvälisten korruptionvastaisten normien noudattamista, erityisesti niiden, jotka on vahvistettu korruption vastaisessa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa.

2.   Assosiaation puitteissa MMA:t toimivat yhteistyössä unionin kanssa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi 70 ja 71 artiklan mukaisesti.

7   Luku

Matkailu

41 artikla

Matkailu

Assosiaation puitteissa tehtävä matkailun alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

a)

toimenpiteet, joilla pyritään kestävien matkailupolitiikkojen määrittelyyn, mukauttamiseen ja kehittämiseen;

b)

toimenpiteet ja toimet kestävän matkailun kehittämiseksi ja tukemiseksi;

c)

toimenpiteet, joilla pyritään kestävän matkailun yhdistämiseen MMA:iden kansalaisten sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen elämään.

KOLMAS OSA

KAUPPA JA KAUPPAAN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

I   OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

42 artikla

Yleiset tavoitteet

Unionin ja MMA:iden välisen kaupan ja kauppaan liittyvän yhteistyön yleisenä tavoitteena on

a)

edistää MMA:iden taloudellista ja sosiaalista kehitystä luomalla läheiset taloudelliset suhteet niiden ja koko unionin välille;

b)

lisätä MMA:iden yhdentymistä alueellisiin talouksiin ja maailmantalouteen ja edistää tavara- ja palvelukaupan kehitystä;

c)

auttaa MMA:ita luomaan sellainen investointiympäristö, joka tukee niiden sosiaalista ja taloudellista kehitystä;

d)

edistää maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän vakautta, eheyttä ja läpinäkyvyyttä sekä hyvää verohallintoa;

e)

tukea MMA:iden talouksien monipuolistamista;

f)

tukea MMA:iden valmiuksia laatia ja toteuttaa politiikkoja, jotka ovat tarpeen niiden tavara- ja palvelukaupan kehittämiseksi;

g)

tukea MMA:iden vienti- ja kaupankäyntivalmiuksia;

h)

tukea MMA:iden pyrkimyksiä saattaa lainsäädäntönsä unionin lainsäädännön mukaiseksi tai sovittaa se unionin lainsäädäntöön, mikäli se on aiheellista;

i)

tarjota kohdennettua yhteistyötä ja vuoropuhelua unionin kanssa kaupan alalla ja siihen liittyvillä aloilla.

II   OSASTO

TAVAROIDEN JA PALVELUJEN KAUPPAA SEKÄ SIJOITTAUTUMISTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

1   Luku

Tavarakauppaa koskevat järjestelyt

43 artikla

Alkuperätavaroiden vapaa pääsy

1.   MMA:ista peräisin olevia tuotteita unioniin tuotaessa niistä ei kanneta tuontitullia.

2.   Alkuperätuotteen käsite määritellään ja niihin liittyvät hallinnollisen yhteistyön menetelmät vahvistetaan liitteessä VI.

44 artikla

Määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet

1.   Unioni ei sovella MMA:ista peräisin olevien tuotteiden tuontiin mitään määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei estä tavaroiden tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen, ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja elämän suojelun, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelun, uusiutumattomien luonnonvarojen säilyttämisen tai teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelun kannalta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja kieltoja tai rajoituksia ei saa missään tapauksessa käyttää mielivaltaiseen tai perusteettomaan syrjintään tai ylipäätään kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

45 artikla

MMA:iden toteuttamat toimenpiteet

1.   MMA:iden viranomaiset voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön unionista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa kehitystarpeidensa kannalta tarpeellisiksi katsomiaan tulleja ja määrällisiä rajoituksia.

2.   MMA:t myöntävät unionille tämän luvun soveltamisalaan kuuluvilla aloilla kohtelun, joka on vähintään yhtä edullinen kuin edullisin kohtelu, jota ne soveltavat mihin tahansa kaupan kannalta merkittävään talouteen, sellaisena kuin se on määritelty 4 kohdassa.

3.   Edellä oleva 2 kohta ei estä MMA:ta myöntämästä tietyille muille MMA:ille tai muille kehitysmaille edullisempaa kohtelua kuin sen unionille myöntämä kohtelu.

4.   Tässä osastossa ’kaupan kannalta merkittävällä taloudella’ tarkoitetaan mitä tahansa kehittynyttä maata tai maata, jonka osuus maailman tavaraviennistä on enemmän kuin 1 prosentti, tai, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista, mitä tahansa ryhmää maita, jotka toimivat yksin, yhdessä tai taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen puitteissa ja joiden yhteinen osuus maailman tavaraviennistä on enemmän kuin 1,5 prosenttia. Osuuden laskemiseen käytetään Maailman kauppajärjestön (WTO) tuoreimpia saatavilla olevia virallisia tilastotietoja maailman tavarakaupan johtavista viejistä (unionin sisäinen kauppa pois lukien).

5.   MMA:iden viranomaisten on ilmoitettava komissiolle viimeistään 2 päivänä huhtikuuta 2014 tämän päätöksen nojalla soveltamansa tullitariffit ja määrälliset rajoitukset.

MMA:iden viranomaisten on ilmoitettava komissiolle myös kyseisiin toimenpiteisiin myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset siinä vaiheessa, kun ne hyväksytään.

46 artikla

Syrjimättömyys

1.   Unioni ei harjoita MMA:iden kesken syrjintää eivätkä MMA:t saa harjoittaa jäsenvaltioiden kesken syrjintää.

2.   Tämän päätöksen erityisten säännösten ja erityisesti 44 artiklan 2 kohdan, 45, 48, 49, ja 51 artiklan sekä 59 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanoa ei 65 artiklan mukaisesti katsota syrjinnäksi.

47 artikla

Jätesiirtojen edellytykset

1.   Jäsenvaltioiden ja MMA:iden välillä tapahtuvia jätesiirtoja valvotaan kansainvälisen ja unionin oikeuden mukaisesti. Unioni tukee alan tehokasta kansainvälistä yhteistyötä ja sen kehittämistä ympäristön ja kansanterveyden suojelemiseksi.

2.   Unioni kieltää kaiken jätteiden suoran tai välillisen viennin MMA:ihin, lukuun ottamatta hyötykäyttöön tarkoitettujen vaarattomien jätteiden vientiä, ja MMA:iden viranomaisten on vastaavasti kiellettävä tällaisten jätteiden suora tai välillinen tuonti unionista tai mistä tahansa kolmannesta maasta alueelleen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisiä alueita koskevien kansainvälisten sitoumusten noudattamista, jotka on tehty tai joita saatetaan tehdä toimivaltaisilla kansainvälisillä foorumeilla.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on niissä MMA:issa, jotka perustuslaillisen asemansa vuoksi eivät ole Baselin yleissopimuksen sopimuspuolia, annettava viipymättä sisäiset lait ja hallinnolliset määräykset, joita Baselin yleissopimuksen määräysten täytäntöönpano niiden alueella edellyttää.

4.   Lisäksi niiden jäsenvaltioiden, joihin MMA:t ovat sidoksissa, on tuettava MMA:ita sellaisten sisäisten lakien ja hallinnollisten määräysten antamisessa, joilla pannaan täytäntöön seuraavat säädökset:

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 (4) seuraavasti:

40 artikla siltä osin kuin on kyse jätteiden viennistä MMA:ihin;

46 artikla siltä osin kuin on kyse jätteiden tuonnista MMA:ista;

b)

komission asetus (EY) N:o 1418/2007 (5); ja

c)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY (6), jollei sen 16 artiklassa säädetyistä mainitun direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevista määräajoista muuta johdu.

5.   Yksi tai useampi MMA ja jäsenvaltiot, joihin se on tai ne ovat sidoksissa, voi soveltaa omia menettelyjään MMA:(i)sta kyseiseen jäsenvaltioon suuntautuvassa jätteiden viennissä.

6.   Tällöin jäsenvaltion, johon MMA on sidoksissa, on ilmoitettava komissiolle asiassa sovellettava lainsäädäntö viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2014 sekä ilmoitettava asiassa myöhemmin mahdollisesti annettava kansallinen lainsäädäntö ja siihen tehtävät muutokset.

48 artikla

Etuuksien väliaikainen peruuttaminen

Jos komissio katsoo, että on riittäviä perusteita asettaa kyseenalaiseksi, pannaanko tämä päätös moitteettomasti täytäntöön, komissio aloittaa neuvottelut MMA:n ja sen jäsenvaltion, jonka kanssa MMA:lla on erityiset suhteet, kanssa varmistaakseen, että tämä päätös pannaan moitteettomasti täytäntöön. Jos neuvotteluissa ei päästä molemmin puolin hyväksyttävään tapaan panna tämä päätös täytäntöön, unioni voi väliaikaisesti peruuttaa kyseiseen MMA:han sovellettavat etuudet liitteen VII mukaisesti.

49 artikla

Suoja- ja valvontatoimenpiteet

Tämän päätöksen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi unioni voi toteuttaa liitteen VIII mukaisia suoja- ja valvontatoimenpiteitä.

2   Luku

Palvelukauppaa ja sijoittautumista koskevat järjestelyt

50 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:

a)

’MMA:n luonnollisella henkilöllä’ MMA:ssa vakinaisesti asuvaa henkilöä, joka on jonkin jäsenvaltion kansalainen tai jolle on myönnetty erityinen oikeudellinen asema jossakin MMA:ssa. Tämä määritelmä ei rajoita SEUT-sopimuksessa tarkoitettuja unionin kansalaisuuden suomia oikeuksia;

b)

’MMA:n oikeushenkilöllä’ MMA:ssa sovellettavien lakien mukaisesti perustettua oikeushenkilöä, jonka kotipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka on kyseisen MMA:n alueella; jos oikeushenkilöllä on ainoastaan kotipaikka tai keskushallinto MMA:ssa, sitä ei katsota MMA:n oikeushenkilöksi, paitsi jos se harjoittaa toimintaa, jolla on todellinen ja pysyvä kytkös kyseisen maan tai alueen talouteen;

c)

51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa taloudellista yhdentymistä koskevissa sopimuksissa vahvistettuja vastaavia määritelmiä sovelletaan unionin ja MMA:iden toisilleen myöntämään kohteluun.

51 artikla

Suosituimmuuskohtelu

1.   Palvelukauppaan ja taloudellisen toiminnan sijoittautumiseen vaikuttavien toimenpiteiden osalta

a)

unioni myöntää MMA:iden luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille kohtelun, joka on vähintään yhtä edullinen kuin minkä tahansa sellaisen kolmannen maan vastaaviin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin soveltamansa suosituimmuuskohtelu, jonka kanssa unioni tekee tai on tehnyt taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen;

b)

MMA:n on myönnettävä unionin luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille kohtelu, joka on vähintään yhtä edullinen kuin minkä tahansa sellaisen kaupan kannalta merkittävän talouden vastaaviin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin soveltamansa suosituimmuuskohtelu, jonka kanssa MMA on 1 päivän tammikuuta 2014 jälkeen tehnyt taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä velvoitteita ei sovelleta kohteluun, joka myönnetään

a)

sellaisilla sisämarkkinoilla, jonka osapuolten edellytetään lähentävän lainsäädäntöään huomattavasti poistaakseen syrjimättömät esteet sijoittautumiselta ja palvelukaupalta;

b)

sellaisten toimenpiteiden nojalla, jotka koskevat pätevyyden, toimilupien tai vakavaraisuusvaatimusten tunnustamista palvelukaupan yleissopimuksen (GATS-sopimus) VII artiklan tai sen rahoituspalveluja koskevan liitteen mukaisesti. Tämä ei rajoita MMA:ihin tämän artiklan nojalla sovellettavia erityisiä toimenpiteitä;

c)

minkä tahansa kokonaan tai pääosin verotukseen liittyvän kansainvälisen sopimuksen tai järjestelyn nojalla;

d)

sellaisten GATS-sopimuksen II.2 artiklan mukaisesti lueteltujen toimenpiteiden nojalla, jotka hyötyvät kuulumisesta suosituimmuuskohtelusta myönnetyn poikkeuksen alaan.

3.   MMA:n viranomaiset voivat paikallista työllisyyttä edistääkseen tai tukeakseen antaa MMA:n luonnollisia henkilöitä ja paikallistoimintaa avustavia säädöksiä. Tällöin MMA:n viranomaisten on ilmoitettava antamistaan säädöksistä komissiolle, joka puolestaan ilmoittaa niistä jäsenvaltioille.

52 artikla

Ammattipätevyys

Neuvosto vahvistaa SEUT-sopimuksen 203 artiklan mukaisesti luettelon MMA:issa hankitusta lääkärin, hammaslääkärin, kätilön, yleissairaanhoitajan, farmaseutin ja eläinlääkärin ammattipätevyydestä, joka tunnustetaan jäsenvaltioissa.

III   OSASTO

KAUPPAAN LIITTYVÄT ALAT

1   Luku

Kauppa ja kestävä kehitys

53 artikla

Yleinen lähestymistapa

Assosiaation puitteissa tapahtuvan kaupan ja kauppaan liittyvän yhteistyön tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen taloudellista, sosiaalista ja ympäristöulottuvuutta. Tässä yhteydessä ympäristöön ja työntekoon liittyviä MMA:iden lakeja ja määräyksiä ei saa lieventää kaupan tai sijoitusten kannustamiseksi.

54 artikla

Ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevat normit kaupan alalla

1.   Assosiaation puitteissa tapahtuvan kaupan ja kauppaan liittyvän yhteistyön tarkoituksena on lisätä kauppa- ja ympäristöpolitiikan ja -velvoitteiden keskinäistä täydentävyyttä. Assosiaation puitteissa tapahtuvassa kaupassa ja kauppaan liittyvässä yhteistyössä on otettava huomioon kansainvälisen ympäristöhallinnon periaatteet ja monenväliset ympäristösopimukset.

2.   Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) ja sen Kioton pöytäkirjan perimmäiseen tavoitteeseen on edelleen pyrittävä. Yhteistyö perustuu sellaisen tulevan oikeudellisesti sitovan kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen kehittämiseen, joka sisältää kaikkien osapuolten hillitsemissitoumukset UNFCCC:n sopimuspuolten konferensseissa tehtyjen päätösten täytäntöönpanon mukaisesti.

3.   Monenvälisten ympäristösopimusten täytäntöönpanotoimenpiteitä ei saa soveltaa tavalla, joka johtaisi mielivaltaiseen tai perusteettomaan syrjintään kumppaneiden välillä tai kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

55 artikla

Työnormit kaupan alalla

1.   Assosiaation tarkoituksena on edistää kauppaa tavalla, joka tukee täyttä ja tuottavaa työllisyyttä ja ihmisarvoista työtä kaikille.

2.   Kansainvälisesti tunnustettuja perustyönormeja, sellaisina kuin ne on määritelty Kansainvälisen työjärjestön asianomaisissa yleissopimuksissa, on noudatettava laissa ja käytännössä. Tällaisia työnormeja ovat varsinkin yhdistymisvapaus, kollektiivinen neuvotteluoikeus, pakkotyön kaikkien muotojen ja lapsityövoiman räikeimpien muotojen poistaminen, työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä ja syrjimättömyys työhönotossa.

3.   Perustyönormien rikkomiseen ei voida vedota eikä sitä voida muutenkaan käyttää oikeutettuna kilpailuetuna. Näitä normeja ei saa käyttää protektionistisiin tarkoituksiin.

56 artikla

Kalastustuotteiden kestävä kauppa

Kalakantojen kestävän hoidon edistämiseksi assosiaatioon voi sisältyä yhteistyötä, jolla torjutaan laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ja siihen liittyvää kauppaa. Alan yhteistyöllä pyritään

a)

edistämään laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ja siihen liittyvän kaupan torjuntatoimenpiteiden täytäntöönpanoa MMA:issa;

b)

helpottamaan MMA:iden ja alueellisten kalastusjärjestöjen välistä yhteistyötä erityisesti sellaisten valvonta- ja tarkastusjärjestelmien, kannustimien ja toimenpiteiden kehittämiseksi ja soveltamiseksi käytännössä, joiden avulla kalastusta ja meriekosysteemejä voidaan hallinnoida ja hoitaa tehokkaasti pitkällä aikavälillä.

57 artikla

Kestävä puukauppa

Puukaupan alalla assosiaation puitteissa tehtävän yhteistyön tavoitteena on edistää laillisesti hakatun puun kauppaa. Yhteistyöhön voi sisältyä vuoropuhelua sääntelytoimenpiteistä ja tiedonvaihtoa markkinapohjaisista tai vapaaehtoisista toimenpiteistä, kuten metsien sertifioinnista tai ympäristöystävällisistä hankinnoista.

58 artikla

Kestävä kehitys kaupan alalla

1.   Assosiaation puitteissa voidaan tehdä yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi

a)

helpottamalla ja edistämällä kauppaa ja investointeja ympäristöhyödykkeiden ja -palveluiden alalla, myös paikallisen lainsäädännön laatimisen ja täytäntöönpanon avulla, sekä sellaisten tavaroiden alalla, joilla parannetaan MMA:iden sosiaalisia oloja;

b)

helpottamalla kaupan ja investointien esteiden poistamista sellaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, joilla on erityistä merkitystä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisen kannalta, esimerkiksi kestävät ja uusiutuvat energialähteet sekä energiatehokkaat tuotteet ja palvelut, muun muassa laatimalla poliittisia toimintakehyksiä, jotka edistävät parhaiden saatavilla olevien teknologioiden käyttöönottoa, sekä edistämällä normeja, jotka vastaavat ympäristön ja talouden tarpeita ja minimoivat kaupan tekniset esteet;

c)

edistämällä sellaisten tavaroiden kauppaa, jotka parantavat sosiaalisia oloja ja ympäristöä säästäviä käytäntöjä, mukaan lukien tavarat, jotka kuuluvat kestävyyden takaavien vapaaehtoisten järjestelmien, esimerkiksi reilun kaupan, eettisen kaupan, ympäristömerkkien ja luonnonvaroja hyödyntävien tuotteiden sertifiointijärjestelmien, piiriin;

d)

edistämällä yritysten sosiaalista vastuuta koskevia kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita ja suuntaviivoja ja kannustamalla MMA:iden alueella toimivia yrityksiä soveltamaan niitä;

e)

vaihtamalla yritysten sosiaalista vastuuta koskevia tietoja ja parhaita toimintatapoja.

2.   Suunnitellessaan ja toteuttaessaan toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan ympäristöä tai työehtoja ja jotka saattavat vaikuttaa kauppaan tai investointeihin, unionin ja MMA:iden on otettava huomioon käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset tiedot sekä asiaankuuluvat kansainväliset normit, suuntaviivat ja suositukset varovaisuusperiaate mukaan lukien.

3.   Unionin ja MMA:iden on noudatettava täyttä avoimuutta kehittäessään, ottaessaan käyttöön ja pannessaan täytäntöön toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan ympäristöä ja työehtoja ja jotka vaikuttavat kauppaan tai investointeihin.

2   Luku

Muut kauppaan liittyvät alat

59 artikla

Juoksevat maksut ja pääomanliikkeet

1.   Unionin ja MMA:iden kansalaisten välisten vaihtotaseeseen perustuvien maksujen suorittamista vapaasti vaihdettavassa valuutassa ei rajoiteta millään tavalla.

2.   Jäsenvaltioiden ja MMA:iden viranomaiset eivät saa millään tavalla rajoittaa maksutaseen pääomatiliin sisältyvien suoritusten osalta pääoman vapaata liikkuvuutta sellaisten yritysten suorissa investoinneissa, jotka on perustettu vastaanottavan jäsenvaltion, maan tai alueen lainsäädännön mukaisesti, ja niiden on varmistettava, että tällaiset investoinnit ja niistä saadut voitot voidaan muuttaa rahaksi ja kotiuttaa.

3.   Unionilla ja MMA:illa on oikeus toteuttaa soveltuvin osin SEUT-sopimuksen 64, 65, 66, 75 ja 215 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet kyseisissä artikloissa vahvistetuin edellytyksin.

4.   MMA:n viranomaisten, asianomaisen jäsenvaltion tai unionin on ilmoitettava toisilleen viipymättä tällaisista toimenpiteistä ja esitettävä aikataulu niiden kumoamiselle mahdollisimman pian.

60 artikla

Kilpailupolitiikka

Kilpailun vääristymisen torjunta niin, että kunkin MMA:n kehitystaso ja taloudelliset tarpeet otetaan riittävällä tavalla huomioon, edellyttää paikallisten, kansallisten tai alueellisten sääntöjen ja politiikkojen toteuttamista, mukaan lukien sellaisten yritysten välisten sopimusten, yritysten yhteenliittymien päätösten ja yritysten kesken yhdenmukaistettujen menettelyjen valvonta ja joissakin tapauksissa niiden kieltäminen, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen. Kielto koskee myös yhden tai useamman yrityksen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä unionin tai MMA:n alueella.

61 artikla

Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja

1.   Kahdenvälisen kaupan vääristymien ja esteiden vähentämiseksi on huolehdittava teollis- ja tekijänoikeuksien riittävästä ja tehokkaasta suojasta, mukaan lukien keinot niiden toteutumisen valvomiseksi, tarpeen mukaan tiukimpia kansainvälisiä normeja noudattaen.

2.   Assosiaation puitteissa tehtävä alan yhteistyö voi koskea teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja toteutumisen valvontaa koskevien lakien ja määräysten valmistelua, oikeudenhaltijoiden toimesta tapahtuvan oikeuksien väärinkäytön ja kilpailijoiden toimesta tapahtuvien oikeuksien loukkauksien estämistä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien toteutumista valvovien ja suojelevien alueellisten järjestöjen tukemista, niiden henkilöstön koulutus mukaan lukien.

62 artikla

Kaupan tekniset esteet

Assosiaatio voi käsittää yhteistyötä tavaroita koskevan teknisen sääntelyn, standardoinnin, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, akkreditoinnin, markkinavalvonnan ja laadunvarmistuksen aloilla tarpeettomien teknisten esteiden poistamiseksi unionin ja MMA:iden välisestä kaupasta ja eroavuuksien vähentämiseksi kyseisillä aloilla.

63 artikla

Kuluttajapolitiikka, kuluttajien terveyden suojelu ja kauppa

Assosiaation puitteissa kuluttajapolitiikan, kuluttajien terveyden suojelun ja kaupan alalla tehtävään yhteistyöhön voi sisältyä lakien ja määräysten valmistelu kuluttajapolitiikan ja kuluttajien terveyden suojelun aloilla tarpeettomien kaupan esteiden välttämiseksi.

64 artikla

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Assosiaation puitteissa tehtävän terveys- ja kasvinsuojeluyhteistyön tavoitteena on:

a)

helpottaa kauppaa unionin ja MMA:iden välillä kaiken kaikkiaan sekä MMA:iden ja kolmansien maiden välillä turvaten samalla ihmisten, eläinten ja kasvien terveys ja/tai elämä terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn WTO:n sopimuksen mukaisesti;

b)

puuttua terveys- ja kasvinsuojelutoimista aiheutuviin ongelmiin;

c)

varmistaa unionin ja MMA:iden väliseen kauppaan sovellettavien terveys- ja kasvinsuojelutoimien läpinäkyvyys;

d)

edistää toimien yhdenmukaistamista kansainvälisten normien kanssa terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn WTO:n sopimuksen mukaisesti;

e)

tukea MMA:iden tosiasiallista osallistumista kansainvälisiä terveys- ja kasvinsuojelunormeja laativien järjestöjen toimintaan;

f)

edistää MMA:iden sekä eurooppalaisten laitosten ja laboratorioiden välistä kuulemista ja vaihtoa;

g)

luoda MMA:ille tekniset valmiudet panna täytäntöön ja valvoa terveys- ja kasvinsuojelutoimia sekä kehittää kyseisiä valmiuksia;

h)

edistää teknologian siirtoa terveys- ja kasvinsuojelutoimien alalla.

65 artikla

Protektionististen toimenpiteiden kielto

Edellä olevien 1 ja 2 luvun säännöksiä ei saa käyttää mielivaltaiseen syrjintään tai kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

3   Luku

Raha- ja veroasiat

66 artikla

Verotusta koskeva poikkeuslauseke

1.   Tämän päätöksen mukaisesti myönnettyä suosituimmuuskohtelua ei sovelleta veroetuihin, joita jäsenvaltioiden tai MMA:iden viranomaiset myöntävät kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehtyjen sopimusten, muiden verotusjärjestelyjen tai voimassa olevan kansallisen verolainsäädännön perusteella joko tällä hetkellä tai tulevaisuudessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 67 artiklan soveltamista.

2.   Minkään tässä päätöksessä ei saa tulkita estävän veropetosten tai veronkierron estämiseen tarkoitetun toimenpiteen käyttöönottoa tai toteuttamista kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehtyjen sopimusten, muiden verojärjestelyjen tai voimassa olevan kansallisen verolainsäädännön perusteella.

3.   Minkään tässä päätöksessä ei saa tulkita estävän jäsenvaltioiden ja MMA:iden toimivaltaisia viranomaisia tekemästä verolainsäädäntönsä asiaa koskevia säännöksiä soveltaessaan eroa eri tilanteessa olevien veronmaksajien välillä, erityisesti asuinpaikan suhteen tai sen suhteen, minne he ovat sijoittaneet pääomansa.

67 artikla

Unionin rahoittamien sopimusten verotus- ja tullijärjestelyt

1.   MMA:iden on sovellettava unionin rahoittamiin sopimuksiin vähintään yhtä edullisia verotus- ja tullijärjestelyjä kuin mitä ne soveltavat jäsenvaltioihin, joihin ne ovat sidoksissa, tai valtioihin, joille on myönnetty suosituimmuuskohtelu, taikka niihin kansainvälisiin kehitysjärjestöihin, joihin niillä on suhteet, sen mukaan mikä järjestely on edullisin.

2.   Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista unionin rahoittamiin sopimuksiin sovelletaan seuraavia järjestelyjä:

a)

sopimuksesta ei peritä edunsaaja-MMA:ssa leimaveroa, rekisteröintiveroa eikä vaikutukseltaan vastaavia veronluonteisia maksuja riippumatta siitä, ovatko kyseiset maksut jo voimassa vai otetaanko ne käyttöön myöhemmin; sopimukset kuitenkin rekisteröidään MMA:ssa voimassa olevien lakien mukaisesti ja rekisteröinnistä voidaan veloittaa palvelumaksu;

b)

sopimusten täytäntöönpanosta syntyviä tuottoja ja/tai tuloja verotetaan edunsaaja-MMA:n sisäisen verojärjestelmän mukaisesti, jos kyseiset tuotot ja/tai tulot aikaansaaneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vakituinen kotipaikka on kyseisessä MMA:ssa tai jos sopimuksen täytäntöönpano kestää kauemmin kuin kuusi kuukautta;

c)

yritykset, joiden on tuotava tarvikkeita urakkasopimusten panemiseksi täytäntöön, ovat pyynnöstä oikeutettuja väliaikaiseen maahantuontimenettelyyn sellaisena kuin se kyseisten tarvikkeiden osalta määritelty edunsaaja-MMA:n lainsäädännössä;

d)

palvelusopimuksessa määriteltyjen tehtävien suorittamisessa tarvittavat ammattikäyttöön tarkoitetut välineet voidaan tuoda väliaikaisesti edunsaaja-MMA:han ilman, että niistä peritään fiskaalisia tulleja, tuontitulleja ja/tai -maksuja tai muita vaikutukseltaan vastaavia maksuja edellyttäen, että kyseiset tullit ja maksut eivät ole korvausta tarjotuista palveluista;

e)

tavarahankintasopimuksen nojalla edunsaaja-MMA:han tapahtuvasta tuonnista ei peritä tuontimaksuja ja/tai -tulleja, veroja eikä vaikutukseltaan vastaavia veronluonteisia maksuja. Asianomaisesta MMA:sta peräisin olevia tavaroita koskeva hankintasopimus tehdään tavaroiden vapaasti lähettäjältä -hinnan perusteella, johon voidaan lisätä niihin kyseisessä MMA:ssa mahdollisesti sovellettavat sisäiset veronluonteiset maksut;

f)

polttoaineet, voiteluaineet, hiilivetyjen sideaineet ja kaikki urakkasopimusten täytäntöönpanossa käytettävät aineet katsotaan ostetuiksi paikallisilta markkinoilta ja niihin sovelletaan edunsaaja-MMA:ssa voimassa olevan lainsäädännön mukaisia verosääntöjä;

g)

palvelusopimuksessa määriteltyjä tehtäviä suorittavien, muiden kuin paikalta palkattujen luonnollisten henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisten tavaroiden ja kotitaloustavaroiden tuonti vapautetaan tuontimaksuista ja/tai -tulleista, veroista ja muista vaikutukseltaan vastaavista veronluonteisista maksuista edunsaaja-MMA:ssa voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajoissa.

3.   Asianomaisen MMA:n lainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin 1 ja 2 kohdan soveltamisalaan kuulumattomiin sopimusasioihin.

4   Luku

Kaupankäyntivalmiuksien kehittäminen

68 artikla

Yleinen lähestymistapa

Assosiaation tarkoituksena on kehittää MMA:iden kaupankäyntivalmiuksia, jotta MMA:t saisivat mahdollisimman suuren hyödyn tämän päätöksen säännöksistä ja voisivat osallistua unionin sisämarkkinoiden sekä alueellisten, alialueellisten ja kansainvälisten markkinoiden toimintaan parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, seuraavin keinoin:

a)

kehitetään MMA:iden kilpailukykyä, omavaraisuutta ja talouden selviytymiskykyä monipuolistamalla MMA:iden tavara- ja palvelukauppaa, kasvattamalla kyseisen kaupan arvoa ja määrää sekä parantamalla MMA:iden kykyä houkutella yksityisiä investointeja talouden eri sektoreille;

b)

parannetaan MMA:iden ja niiden naapurimaiden välistä yhteistyötä tavara- ja palvelukaupan sekä sijoittautumisen aloilla.

69 artikla

Vuoropuhelu, yhteistyö ja valmiuksien kehittäminen kaupan alalla

Assosiaation puitteissa toteutettavilla kaupan alan vuoropuhelua, yhteistyötä ja valmiuksien kehittämistä koskevilla aloitteilla voidaan esimerkiksi

a)

parantaa MMA:iden valmiuksia laatia ja panna täytäntöön politiikkoja, joita tarvitaan tavara- ja palvelukaupan kehittämiseksi;

b)

tukea MMA:iden pyrkimyksiä luoda asianmukaiset oikeudelliset ja institutionaaliset puitteet, sääntelykehys ja tarvittavat hallinnolliset menettelyt;

c)

edistää yksityissektorin, erityisesti pk-yritysten, kehittämistä;

d)

helpottaa markkinoiden kehittämistä ja tuotekehitystä, mukaan lukien tuotteiden laadun parantaminen;

e)

edistää tavara- ja palvelukaupan kannalta olennaisten henkilöstöresurssien ja ammattitaidon kehittämistä;

f)

parantaa liike-elämässä välittäjinä toimivien valmiuksia tarjota MMA:iden yrityksille niiden vientitoiminnan kannalta olennaisia palveluja, esimerkiksi markkinatietoutta;

g)

edistää sijoittamiseen kannustavan liiketoimintaympäristön luomista.

5   Luku

Rahoituspalveluja ja verotusta koskeva yhteistyö

70 artikla

Kansainvälisiä rahoituspalveluja koskeva yhteistyö

Assosiaation puitteissa voidaan maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän vakauden, eheyden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi tehdä kansainvälisiä rahoituspalveluja koskevaa yhteistyötä. Yhteistyö voi koskea seuraavaa:

a)

tehokkaan ja riittävän suojan tarjoaminen sijoittajille ja muille rahoituspalvelujen kuluttajille;

b)

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisy ja torjuminen;

c)

rahoitusjärjestelmän eri toimijoiden, myös sääntely- ja valvontaviranomaisten, välisen yhteistyön edistäminen;

d)

rahoituspalveluja koskevien riippumattomien ja tehokkaiden valvontamekanismien perustaminen.

71 artikla

Rahoituspalvelujen sääntelyn yhdenmukaistaminen

Unioni ja MMA:t edistävät rahoituspalveluja koskevan sääntelyn lähentämistä alalla kansainvälisesti tunnustettuihin sääntely- ja valvontanormeihin, mukaan lukien Baselin komitean pankkivalvonnan perusperiaate, kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön vakuuttamisen perusperiaatteet, kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön arvopaperikaupan sääntelyn tavoitteet ja periaatteet, OECD:n sopimus tietojenvaihdosta veroasioissa, G20-ryhmän julkilausuma verotusta koskevasta avoimuudesta ja tietojenvaihdosta, finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän rahoituslaitosten kriisinratkaisujärjestelmien avaintekijät sekä rahanpesunvastaisen toimintaryhmän suositukset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ja leviämisen torjuntaa koskevista kansainvälisistä normeista.

Silloin kun se on asianmukaista tai asianomaisen MMA:n pyynnöstä unioni ja MMA:t edistävät myös MMA:iden lainsäädännön suurempaa lähentämistä rahoituspalveluja koskevaan unionin lainsäädäntöön.

72 artikla

Sääntely- ja valvontaviranomaisten välinen yhteistyö

Unioni ja MMA:t tukevat sääntely- ja valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä, joka kattaa tietojenvaihdon, rahoitusmarkkina-asiantuntemuksen jakamisen ja muut vastaavat toimenpiteet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä viranomaisten hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen esimerkiksi henkilöstövaihdon ja yhteisen koulutuksen avulla.

73 artikla

Yhteistyö veroasioissa

Unioni ja MMA:t edistävät yhteistyötä verotuksen alalla tarkoituksenaan helpottaa lainmukaisten verotulojen keräämistä ja laatia toimenpiteitä, joiden avulla hyvää verohallintoa, muun muassa läpinäkyvyyttä, tietojenvaihtoa ja oikeudenmukaista verokilpailua, koskevia periaatteita voidaan soveltaa käytännössä.

NELJÄS OSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN VÄLINEET

1   Luku

Yleiset säännökset

74 artikla

Yleiset tavoitteet

Unioni edistää assosiaation yleisten tavoitteiden saavuttamista antamalla

a)

riittävät taloudelliset resurssit ja asianmukaista teknistä apua, jolla pyritään parantamaan MMA:iden valmiuksia laatia strategia- ja sääntelykehyksiä ja panna ne täytäntöön;

b)

pitkäkestoista rahoitusta yksityissektorin kasvun edistämiseen.

75 artikla

Määritelmät

Tässä osassa tarkoitetaan:

a)

’ohjelmoitavalla avulla’ Euroopan kehitysrahastosta MMA:ille ohjelma-asiakirjoissa vahvistettujen hallintoalue- tai aluekohtaisten strategioiden ja painopisteiden rahoittamiseen kohdennettua apua, jota ei makseta takaisin;

b)

’ohjelmoinnilla’ MMA:iden kestävälle kehitykselle assosiaation puitteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tämän päätöksen toisessa osassa tarkoitetulla alalla toteutettavan monivuotisen toimen täytäntöönpanoon liittyvää organisointia, päätöksentekoa ja ohjeellisten määrärahojen myöntämistä;

c)

’ohjelma-asiakirjalla’ asiakirjaa, jossa esitetään MMA:n strategia, painopisteet ja järjestelyt sekä valjastetaan MMA:n omat kestävän kehityksen tavoitteet palvelemaan assosiaation tavoitteita tehokkaasti ja tuloksellisesti;

d)

83 artiklassa tarkoitetuilla ’kehittämissuunnitelmilla’ MMA:iden kehittämispolitiikkojensa ja -strategioidensa puitteissa yksin määrittelemien ja rahoittamien toimintojen muodostamaa johdonmukaista kokonaisuutta sekä MMA:n ja sen jäsenvaltion, johon kyseinen MMA on sidoksissa, kesken sopimia toimintoja;

e)

’hallintoaluekohtaisella määrärahalla’ yksittäisille MMA:ille ohjelma-asiakirjoissa vahvistettujen hallintoaluekohtaisten strategioiden ja painopisteiden rahoittamiseen Euroopan kehitysrahastosta myönnettävän ohjelmoitavan avun määrää;

f)

’aluekohtaisella määrärahalla’ ohjelma-asiakirjoissa vahvistettujen alueellisten yhteistyöstrategioiden tai useille MMA:ille yhteisten temaattisten painopisteiden rahoittamiseen Euroopan kehitysrahastosta myönnettävän ohjelmoitavan avun määrää;

g)

’rahoituspäätöksellä’ komission hyväksymää säädöstä, jossa täsmennetään unionin rahoitusosuus ja jolla annetaan valtuutus rahoituksen myöntämiseen Euroopan kehitysrahastosta.

76 artikla

Rahoitusyhteistyön periaatteet

1.   Unionin rahoitusapu perustuu kumppanuuden, omistajuuden, alueellisten järjestelmien lähentämisen, täydentävyyden ja toissijaisuuden periaatteisiin.

2.   Tämän päätöksen nojalla toteutettavat toiminnot voidaan rahoittaa ohjelmoitavalla tai ei-ohjelmoitavalla avulla.

3.   Unionin rahoitusapu

a)

pannaan täytäntöön ottaen asianmukaisesti huomioon MMA:iden maantieteelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ominaispiirteet samoin kuin niiden erityiset voimavarat;

b)

takaa sen, että varat myönnetään ennakoidusti ja säännöllisesti;

c)

on joustavaa ja räätälöity kunkin MMA:n tilanteeseen; ja

d)

noudattaa täysimääräisesti kunkin kumppanin institutionaalisia, oikeudellisia ja rahoitusta koskevia toimivaltuuksia.

4.   Asianomaisen MMA:n viranomaiset vastaavat toimintojen täytäntöönpanosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission toimivaltaa, jonka tarkoituksena on varmistaa moitteeton varainhoito unionin varoja käytettäessä.

2   Luku

Rahoitusvarat

77 artikla

Rahoituslähteet

MMA:ille voidaan myöntää rahoitusta seuraavista lähteistä:

a)

MMA:ille 11. Euroopan kehitysrahaston (EKR) perustamisesta tehdyn unionin jäsenvaltioiden sisäisen sopimuksen mukaisesti kohdennetut varat;

b)

unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavat unionin ohjelmat ja välineet; ja

c)

EIP:n hallinnoimat EIP:n omat varat ja EKR:n investointikehykseen osoitetut varat 11. EKR:n perustamisesta tehdyssä unionin jäsenvaltioiden sisäisessä sopimuksessa (7), jäljempänä ’11. EKR:n perustamisesta tehty sisäinen sopimus’, vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

3   Luku

11. EKR:stä myönnettävää rahoitusapua koskevat erityissäännökset

78 artikla

Kohde ja soveltamisala

Rahoitustukea voidaan myöntää seuraaviin toimintoihin tässä päätöksessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi asianomaisten MMA:iden paikallis- tai aluetasolla vahvistamien strategioiden ja painopisteiden puitteissa ja humanitaarista apua ja hätäapua mitenkään rajoittamatta:

a)

alakohtaiset politiikat ja uudistukset sekä niiden kanssa yhdenmukaiset hankkeet;

b)

instituutioiden ja valmiuksien kehittäminen sekä ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen;

c)

tekninen yhteistyö; ja

d)

lisätuki siinä tapauksessa, että 82 artiklassa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen vientituloissa on vaihtelua.

79 artikla

Humanitaarinen apu ja hätäapu

1.   Humanitaarista apua ja hätäapua myönnetään MMA:ille, jotka kärsivät vakavista ja poikkeuksellisista taloudellisista ja sosiaalisista vaikeuksista, jotka ovat seurausta luonnononnettomuudesta tai ihmisen aiheuttaman onnettomuuden vaikutukseltaan vastaavista erityisolosuhteista. Humanitaarista apua ja hätäapua annetaan niin kauan kuin on tarpeen tällaisissa tilanteissa syntyvien kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Humanitaarista apua ja hätäapua annetaan ainoastaan katastrofien uhrien tarpeiden ja edun mukaisesti.

2.   Humanitaarisen avun ja hätäavun tarkoituksena on

a)

pelastaa ihmishenkiä, ehkäistä ja lievittää kärsimystä ja ylläpitää ihmisarvoa kriiseissä ja niiden jälkeisissä tilanteissa;

b)

osallistua humanitaarisen avun rahoittamiseen ja toimittamiseen sekä kaikin käytettävissä olevin logistisin keinoin sen varmistamiseen, että apu menee suoraan niille, joille se on tarkoitettu;

c)

toteuttaa lyhytkestoisia kunnostus- ja jälleenrakennustoimia, jotta uhreille voitaisiin tarjota sosioekonomisen sopeutumisen vähimmäisedellytykset, ja luoda mahdollisimman pian edellytykset kehityksen jatkumiselle pitkän aikavälin tavoitteiden pohjalta;

d)

vastata luonnononnettomuuden tai ihmisen aiheuttaman onnettomuuden vuoksi asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden henkilöiden, kuten pakolaisten, hätäsiirtolaisten ja paluumuuttajien, kaikkiin tarpeisiin riippumatta heidän sijaintipaikastaan niin pitkään kuin on tarpeen sekä helpottaa heidän vapaaehtoista paluumuuttoaan ja uudelleenkotoutumistaan lähtömaassaan; ja

e)

avustaa MMA:ita luomaan lyhyen aikavälin järjestelmät onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi, ennustus- ja ennakkovaroitusjärjestelmät mukaan lukien, jotta onnettomuuksien seurauksia voitaisiin vähentää.

3.   Tässä artiklassa säädettyä apua voidaan myöntää myös pakolaisia tai paluumuuttajia vastaanottaville MMA:ille hätäavun piiriin kuulumattomiin akuutteihin tarpeisiin.

4.   Tämän artiklan nojalla myönnettävä apu rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Sitä voidaan poikkeuksellisesti rahoittaa asianomaisen budjettikohdan lisäksi liitteessä II vahvistetuista määrärahoista.

5.   Humanitaarisen avun ja hätäavun toimia toteutetaan apua tarvitsevan MMA:n, komission, sen jäsenvaltion, johon MMA on sidoksissa, kansainvälisten järjestöjen taikka paikallisten tai kansainvälisten valtiosta riippumattomien järjestöjen pyynnöstä. Apua hallinnoidaan ja se pannaan täytäntöön sellaisia menettelyjä noudattaen, jotka tukevat nopeaa, joustavaa ja tuloksellista toimintaa.

80 artikla

Valmiuksien kehittäminen

1.   Rahoitusavulla voidaan edistää muun muassa MMA:iden tukemista sellaisten valmiuksien kehittämisessä, joita tarvitaan hallintoalue- ja/tai aluekohtaisten strategioiden ja toimien määrittelyssä, täytäntöönpanossa ja seurannassa, jotta saavutettaisiin toisessa ja kolmannessa osassa mainittujen yhteistyöalojen yleiset tavoitteet.

2.   Unioni tukee MMA:iden pyrkimyksiä kehittää luotettavia tilastotietoja kyseisillä aloilla.

3.   Unioni voi tukea MMA:ita niiden pyrkimyksissä parantaa makrotaloudellisten indikaattoriensa vertailtavuutta.

81 artikla

Tekninen apu

1.   Komission aloitteesta voidaan rahoittaa selvityksiä tai teknisiä avustustoimia, jotta voidaan varmistaa tämän päätöksen täytäntöönpanon ja sen kokonaisarvioinnin edellyttämät valmistelu-, seuranta-, arviointi- ja valvontatoimet. Paikallistasolla annettava tekninen apu toteutetaan kaikissa tapauksissa hajautettuun varainhoitoon sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

2.   MMA:iden aloitteesta voidaan rahoittaa ohjelma-asiakirjoihin sisältyvien toimien täytäntöönpanoon liittyviä selvityksiä tai teknisiä avustustoimia. Komissio voi päättää rahoittaa tällaiset toimet joko ohjelmoitavalla avulla tai teknisen yhteistyön toimenpiteisiin varatuista määrärahoista.

82 artikla

Vientitulojen vaihtelujen perusteella myönnettävä lisätuki

1.   Liitteessä II tarkoitettujen määrärahojen puitteissa luodaan järjestelmä, josta myönnetään lisätukea erityisesti maatalouden, kalatalouden ja kaivosteollisuuden vientitulojen lyhytkestoisesta vaihtelusta johtuvien sellaisten kielteisten vaikutusten lieventämiseksi, jotka saattavat vaarantaa asianomaisen MMA:n kehitystavoitteiden toteutumisen.

2.   Lyhytkestoisen vientitulojen vaihtelun vuoksi myönnettävällä tuella pyritään säilyttämään ne makrotaloudelliset ja alakohtaiset uudistukset ja politiikat, joiden toteutuminen vaarantuisi tulojen vähenemisen seurauksena, sekä korjaamaan erityisesti maatalous- ja kaivannaistuotteiden vientitulojen epävakaudesta aiheutuvat kielteiset vaikutukset.

Liitteessä V tarkoitettuja varoja kohdennettaessa otetaan huomioon MMA:iden talouksien, erityisesti maatalouden ja kaivosteollisuuden, riippuvuus viennistä. Liitteessä I tarkoitetut eristyneet MMA:t saavat tältä osin edullisemman kohtelun liitteessä V esitettyjen perusteiden mukaisesti.

3.   Lisävaroja myönnetään liitteessä V tarkoitetun tukijärjestelmän sääntöjen mukaisesti.

4.   Unioni tukee myös MMA:ita varten suunniteltuja markkinapohjaisia vakuutusjärjestelmiä, joilla MMA:t pyrkivät suojautumaan vientitulojen vaihteluilta.

83 artikla

Ohjelmointi

1.   Tämän päätöksen mukainen ohjelmoitava apu perustuu ohjelma-asiakirjaan.

2.   Ohjelma-asiakirjassa voidaan ottaa huomioon aluekehityssuunnitelmat tai muut sellaiset suunnitelmat, joista MMA:t ja ne jäsenvaltiot, joihin MMA:t ovat sidoksissa, ovat sopineet keskenään.

3.   MMA:iden viranomaisilla on 10 artiklan mukaisesti päävastuu strategioiden, painopisteiden ja järjestelyjen suunnittelusta, mikä tapahtuu laatimalla ohjelma-asiakirjat koordinoidusti komission ja sen jäsenvaltion kanssa, johon asianomainen MMA on sidoksissa.

4.   MMA:iden viranomaiset

a)

määrittelevät painopisteet, joihin strategia perustuu; ja

b)

laativat hanke- ja ohjelmaehdotukset, jotka toimitetaan komissiolle ja joita ne tarkastelevat yhdessä komission kanssa.

84 artikla

Ohjelma-asiakirjan valmistelu, arviointi ja hyväksyminen

1.   Toimivaltainen paikallinen tai, jos kyse on alueellisista ohjelmista, alueellinen tulojen ja menojen hyväksyjä valmistelee ehdotuksen ohjelma-asiakirjaksi käytyään mahdollisimman monen sidosryhmän kanssa ja käyttää hyväkseen saatuja kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

2.   Jokainen ohjelma-asiakirjaa koskeva ehdotus sopeutetaan kunkin MMA:n tarpeisiin ja erityisiin olosuhteisiin. Siihen on sisällyttävä keskeinen ala tai keskeiset alat, jotka on valittu unionin rahoitusta varten, erityiset tavoitteet, odotetut tulokset, suoritusindikaattorit, joiden mukaan sitä arvioidaan sekä ohjeelliset määrärahat. Se edistää yhteistyöohjelmien paikallista omavastuuta.

3.   MMA:t ja kyseinen jäsenvaltio ja komissio keskustelevat ehdotuksesta ohjelma-asiakirjaksi ohjelmasuunnitteluprosessin varhaisista vaiheista alkaen tarkoituksena edistää täydentävyyttä ja johdonmukaisuutta niiden yhteistyötoimien kesken.

4.   Komissio arvioi ehdotusta ohjelma-asiakirjaksi tarkistaakseen, että siinä on kaikki tarvittavat osatekijät ja että se on johdonmukainen tämän päätöksen ja asiaankuuluvien unionin politiikkojen kanssa. Komissio neuvottelee Euroopan investointipankin kanssa ohjelma-asiakirjan luonnoksesta.

5.   MMA:t toimittavat kaikki tarvittavat tiedot, mukaan luettuina toteutettavuustutkimusten tulokset, jotta komissio voi arvioida ohjelma-asiakirjan luonnosta mahdollisimman tehokkaasti.

6.   MMA:iden viranomaiset ja komissio vastaavat yhdessä ohjelma-asiakirjan hyväksymisestä. Komissio hyväksyy ohjelma-asiakirjan 86 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

85 artikla

Täytäntöönpano

1.   Komissio hyväksyy ohjelma-asiakirjaa vastaavan rahoituspäätöksen 11. EKR:n varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti ja 87 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2.   Komissio panee 11. EKR:stä MMA:ille kohdennetut varat täytäntöön millä tahansa 11. EKR:n varainhoitoasetuksessa esitetyistä tavoista tässä päätöksessä ja sen täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistetuin edellytyksin. Tätä varten se tekee rahoitussopimukset MMA:iden asianomaisten viranomaisten kanssa.

3.   MMA:iden viranomaiset

a)

valmistelevat, neuvottelevat ja tekevät sopimukset;

b)

huolehtivat hankkeiden ja ohjelmien täytäntöönpanosta ja hallinnoinnista; ja

c)

huolehtivat hankkeiden ja ohjelmien toiminnasta ja niiden kestävyydestä.

4.   MMA:iden viranomaiset ja komissio yhdessä

a)

varmistavat tasapuoliset edellytykset osallistua tarjouspyyntöihin ja sopimusten tekemiseen;

b)

seuraavat ja arvioivat hankkeiden ja ohjelmien vaikutuksia ja tuloksia; ja

c)

varmistavat hankkeiden ja ohjelmien asianmukaisen, ripeän ja tehokkaan täytäntöönpanon.

5.   Keskustelun helpottamiseksi tulojen ja menojen paikallisten hyväksyjien, asianomaisten jäsenvaltioiden ja ohjelmoinnissa mukana olevien komission edustajien kesken pidetään ainakin kerran vuodessa teknisiä kokouksia, varsinkin käyttäen nykyaikaista tekniikkaa, tai jos mahdollista MMA–EU-foorumilla käytävän vuoropuhelun yhteydessä.

6.   11. EKR:stä rahoitetut toimet voidaan panna täytäntöön rinnakkaisen tai yhdistetyn yhteisrahoituksen avulla 11. EKR:n varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

86 artikla

Tulojen ja menojen paikallinen ja alueellinen hyväksyjä

1.   Kunkin MMA:n hallitus nimeää tulojen ja menojen paikallisen hyväksyjän edustamaan itseään kaikissa komission ja EIP:n hallinnoiman rahaston varoista rahoitettavissa toimenpiteissä. Paikallinen tulojen ja menojen hyväksyjä nimittää itselleen yhden tai useamman varamiehen, joka toimii kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän sijaisena tämän ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään ja ilmoittaa tällaisesta sijaisuudesta komissiolle. Paikallinen tulojen ja menojen hyväksyjä voi siirtää asianomaisten ohjelmien ja hankkeiden täytäntöönpanoa koskevaa toimivaltaansa vastuuyksikölle toimivaltaisen MMA-viranomaisen sisällä aina, kun institutionaalisia valmiuksia ja moitteetonta varainhoitoa koskevat edellytykset täyttyvät. Paikallinen tulojen ja menojen hyväksyjä ilmoittaa komissiolle etukäteen tällaisesta toimivallan siirtämisestä.

Kun komission tietoon tulee, että 11. EKR:n varojen hoitoon liittyvien menettelyjen hallinnoinnissa on ongelmia, se huolehtii yhdessä paikallisen tulojen ja menojen hyväksyjän kanssa kaikista yhteydenotoista korjatakseen tilanteen ja toteuttaakseen tarvittavat toimet. Paikallinen tulojen ja menojen hyväksyjä on taloudellisessa vastuussa vain hänelle annetuista täytäntöönpanotehtävistä.

Silloin kun 11. EKR:n varoja hallinnoidaan välillisesti ja sillä varauksella, että komissio myöntää kansalliselle tulojen ja menojen hyväksyjälle lisävaltuuksia, paikallinen tulojen ja menojen hyväksyjä

a)

on vastuussa koordinoinnista, ohjelmoinnista, säännöllisestä seurannasta ja yhteistyön täytäntöönpanoa koskevista katsauksista ja avunantajien kanssa koordinoinnista;

b)

on vastuussa läheisessä yhteistyössä komission kanssa ohjelmien ja hankkeiden valmistelusta, esittämisestä ja arvioinnista.

2.   Kun 11. EKR:n varoja hallinnoidaan välillisesti ja sillä varauksella, että komissio myöntää kansalliselle tulojen ja menojen hyväksyjälle lisävaltuuksia, asianomainen paikallinen tulojen ja menojen hyväksyjä toimii hankintaviranomaisena tarjouskilpailujen tai ehdotuspyyntöjen avulla täytäntöönpantavien ohjelmien osalta komission etukäteisvalvonnassa.

3.   Paikallinen tulojen ja menojen hyväksyjä päättää toimien täytäntöönpanon aikana seuraavista asioista ja antaa kyseiset päätökset komission tiedoksi:

a)

ohjelmien ja hankkeiden tekniset mukautukset ja muutokset yksityiskohtia koskevissa asioissa, kunhan ne eivät vaikuta hyväksyttyyn tekniseen ratkaisuun vaan pysyvät rahoitussopimukseen sisältyvän mukautuksia koskevan varauman rajoissa;

b)

moniosaisten ohjelmien tai hankkeiden toteutuspaikan muutokset, jos ne ovat perusteltuja teknisistä, taloudellisista tai sosiaalisista syistä;

c)

viivästyssakkojen käyttöönotto tai niistä vapauttaminen;

d)

vastuuvapauden myöntäminen takaajille;

e)

alihankinta;

f)

lopullinen hyväksyminen, edellyttäen että komissio on hyväksynyt alustavan hyväksymisen, hyväksyy asian käsittelyä koskevan pöytäkirjan ja on tarvittaessa edustettuna lopullisen hyväksymisen yhteydessä erityisesti, jos alustavan hyväksymisen yhteydessä kirjattujen varaumien laajuus edellyttää huomattavaa lisätyötä; ja konsulttien ja muiden teknisen avun asiantuntijoiden palkkaaminen.

4.   Alueellisten ohjelmien osalta osallistuvien MMA:iden viranomaiset nimeävät alueellisen tulojen ja menojen hyväksyjän 11 artiklassa tarkoitettujen yhteistyötoimijoiden joukosta. Alueellisen tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät vastaavat soveltuvin osin paikallisen tulojen ja menojen hyväksyjän tehtäviä.

87 artikla

EKR–MMA-komitea

1.   Komissiota avustaa tarvittaessa 11. EKR:stä tehdyllä sisäisellä sopimuksella perustettu komitea.

2.   Komitean käyttäessä sille tällä päätöksellä siirrettyä toimivaltaa siitä käytetään nimitystä ”EKR–MMA-komitea”. EKR–MMA-komiteaan sovelletaan 11. EKR:n perustamisesta tehdyssä sisäisessä sopimuksessa ja 11. EKR:ään sovellettavassa täytäntöönpanoasetuksessa vahvistettuja komitean menettelyjä. Viimeksi mainitun asetuksen voimaantuloon saakka sovelletaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 617/2007 (8) säädettyjä menettelyjä.

3.   Komitea keskittyy työssään olennaisiin yhteistyökysymyksiin MMA:iden tasolla ja aluetasolla. Johdonmukaisuuden, koordinoinnin ja täydentävyyden varmistamiseksi se seuraa ohjelma-asiakirjojen täytäntöönpanoa.

4.   Komitea antaa lausuntonsa seuraavista:

a)

ohjelma-asiakirjojen luonnokset ja niihin tehdyt muutokset; ja

b)

päätöksen tämän osan täytäntöönpanoa koskevat rahoituspäätökset.

88 artikla

Unionin edustustojen tehtävä

1.   Kun unionia edustaa edustusto edustuston päällikön alaisuudessa, sovelletaan 11. EKR:n varainhoitoasetuksen säännöksiä, jotka koskevat tulojen ja menojen hyväksyjien ja tilinpitäjien edelleenvaltuutusta.

2.   Paikallinen ja/tai alueellinen tulojen ja menojen hyväksyjä tekevät yhteistyötä keskenään edustuston päällikön kanssa, joka on pääasiallinen yhteyspiste yhteistyötoimijoille asianomaisissa MMA:issa.

89 artikla

Kansallisuutta ja alkuperää koskevat säännöt MMA:iden hankinta-, avustus- ja muita menettelyjä varten

1.   Tukikelpoisuutta koskevat yleiset säännöt

a)

Osallistuminen hankinta-, avustus- ja muihin menettelyihin tämän päätöksen mukaisesti rahoitettujen toimien osalta kolmansien osapuolten hyväksi on avointa kaikille luonnollisille henkilöille, jotka ovat tukikelpoisen maan tai alueen kansalaisia, ja oikeushenkilöille, jotka ovat sinne tosiasiallisesti sijoittautuneet 2 kohdan mukaisesti, sekä kansainvälisille järjestöille.

b)

Kun on kyse toimista, jotka katetaan yhdistetyllä yhteisrahoituksella jonkin kumppanin tai toisen avunantajan kanssa, tai jotka jäsenvaltio panee täytäntöön yhteisesti hallinnoituina tai jotka pannaan täytäntöön komission perustaman erityisrahaston kautta, tukikelpoisia ovat myös maat, jotka ovat kyseisen kumppanin, toisen avunantajan tai jäsenvaltion sääntöjen mukaan tukikelpoisia tai jotka on määritetty erityisrahaston perussäädöksessä.

Kun on kyse toimista, jotka panee täytäntöön uskottu elin, kuten jäsenvaltio tai sen virasto tai Euroopan investointipankki tai kansainvälinen järjestö tai sen virasto, tukikelpoisia ovat myös kaikki luonnolliset ja oikeushenkilöt, jotka ovat kyseisen uskotun elimen sääntöjen, sellaisina kuin ne on määritelty yhteisrahoitus- tai täytäntöönpanoelimen kanssa tehdyissä sopimuksissa, mukaan tukikelpoisia.

c)

Kun on kyse toimista, joita rahoitetaan tämän päätöksen mukaisesti ja lisäksi jollain toisella ulkoisen toiminnan välineellä, mukaan lukien Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettu kumppanuussopimus (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta2010 (10), tukikelpoisiksi katsotaan kyseisten toimien osalta missä tahansa kyseisissä välineissä nimetyt maat.

Kun on kyse luonteeltaan maailmanlaajuisista, alueellisista tai rajatylittävistä toimista, joita rahoitetaan jollakin tämän päätöksen mukaisesti, toimen piiriin kuuluvista maista ja alueilta olevat luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat osallistua tällaisten toimien täytäntöönpanomenettelyihin.

d)

Kaikkien tämän päätöksen nojalla tehdyn hankinta- tai avustussopimuksen mukaisesti ostettujen tarvikkeiden on oltava peräisin tukikelpoisesta maasta tai tukikelpoiselta alueelta. Ne voivat kuitenkin olla peräisin mistä tahansa valtiosta tai miltä tahansa alueelta, jos ostettavien tarvikkeiden kokonaismäärä ei ylitä kilpailuun perustuvan neuvottelumenettelyn kynnysarvoa. Tätä artiklaa sovellettaessa termi ”alkuperä” on määritelty neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (11) 23 ja 24 artiklassa ja muussa tavaran muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevassa unionin lainsäädännössä.

e)

Tämän artiklan sääntöjä ei sovelleta luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat tukikelpoisen toimeksisaajan tai mahdollisen alihankkijan palveluksessa tai muussa oikeudellisessa sopimussuhteessa siihen, eikä niihin sisälly kyseisten henkilöiden kansallisuutta koskevia rajoituksia.

f)

Tässä artiklassa määriteltyä tukikelpoisuutta voidaan rajoittaa hakijoiden kansallisuuden, sijainnin tai luonteen osalta, jos toimen luonne, tavoitteet ja tehokas täytäntöönpano sitä edellyttävät.

g)

Niiden luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, joiden kanssa on tehty sopimus, on noudatettava asiassa sovellettavaa ympäristölainsäädäntöä sekä monenvälisiä ympäristösopimuksia ja kansainvälisesti sovittuja työelämän perusnormeja.

2.   Tämän päätöksen mukaista rahoitusta voivat saada tarjoajat, hakijat ja ehdokkaat seuraavista maista:

a)

jäsenvaltiot, ehdokasmaat ja unionin tunnustamat mahdolliset ehdokasmaat sekä Euroopan talousalueen jäsenmaat;

b)

MMA:t;

c)

kehitysmaat ja -alueet, sellaisina kuin ne ovat OECD:n kehitysapukomitean (DAC) luetteloon sisältyvät julkista kehitysapua saavat maat, jotka eivät ole G20-ryhmän jäseniä;

d)

maat, joiden osalta komissio on vahvistanut ulkoisen avun vastavuoroisen saantimahdollisuuden. Vastavuoroinen avunsaantimahdollisuus voidaan myöntää vähintään vuoden pituiseksi määräajaksi edellyttäen, että asianomainen maa soveltaa samoja tukikelpoisuusehtoja unionista ja MMA:ista oleviin yhteisöihin;

e)

OECD:n jäsenvaltiot, niiden sopimusten osalta, jotka pannaan täytäntöön jossakin vähiten kehittyneistä maista;

f)

kun se ilmoitetaan etukäteen menettelyä koskevissa asiakirjoissa:

i)

maat, joilla on pitkään jatkuneet taloudelliset, kaupalliset tai maantieteelliset kytkökset naapurimaina oleviin edunsaajamaihin;

ii)

kaikki maat kiireellisissä tapauksissa tai jos tuotteita ja palveluita ei ole saatavilla tukikelpoisten maiden markkinoilla.

3.   Komissio voi hyväksyä tarjoajat, hakijat ja ehdokkaat muista kuin tukikelpoisista maista tai tuen ulkopuolella olevaa alkuperää olevat tavarat asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, jolloin kelpoisuussäännöt tekisivät hankkeen, ohjelman tai toimen toteuttamisen mahdottomaksi tai liian vaikeaksi.

4.   Yhteisesti hallinnoitujen toimien osalta asiaankuuluva jäsenvaltio, jolle komissio on siirtänyt täytäntöönpanotehtäviä, on oikeutettu komission puolesta valtuuttamaan muista maista tulevien tarjoajien, hakijoiden ja ehdokkaiden osallistumisen ja valtuuttamaan tavarat muista maista 2 kohdan f alakohdan mukaisesti ja hyväksymään tukikelpoisiksi tarjoajat, hakijat ja ehdokkaat muista kuin tukikelpoisista maista 3 kohdan mukaisesti tai tuen ulkopuolella olevaa alkuperää olevat tavarat 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

90 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen ja varainhoidon valvonta

1.   Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän päätöksen nojalla rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta ehkäiseviä seuraamuksia.

2.   Komissiolla ja tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’OLAF’, voi neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (12) säädettyjen menettelyjen mukaisesti tehdä niihin talouden toimijoihin kohdistuvia paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, joille on suoraan tai välillisesti myönnetty asianomaista rahoitusta, selvittääkseen, onko avustussopimukseen tai -päätökseen taikka unionin rahoitusta koskevaan sopimukseen liittynyt petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

Tämän päätöksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä yhteistyösopimuksissa, avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja sopimuksissa on nimenomaisesti annettava komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia asianomaisen EKR:n varainhoitoasetuksen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen ja toisen alakohdan soveltamista.

3.   MMA:illa on päävastuu unionin varojen käytön valvonnasta. Valvonta suoritetaan tarvittaessa koordinoidusti sen jäsenvaltion kanssa, johon asianomainen MMA on sidoksissa, asiassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

4.   Komission vastuulla on

a)

varmistaa, että asianomaisella MMA:lla on moitteettomasti toimivat hallinto- ja valvontajärjestelmät unionin varojen asianmukaisen ja tehokkaan käytön varmistamiseen; ja

b)

sääntöjenvastaisuuksien ilmetessä lähettää suosituksia tai pyyntöjä toimenpiteistä, joilla kyseiset sääntöjenvastaisuudet ja hallinnossa mahdollisesti havaitut puutteet voidaan korjata.

5.   Komissio, asianomainen MMA ja tarvittaessa se jäsenvaltio, johon kyseinen MMA on sidoksissa, tekevät hallinnollisten järjestelyjen pohjalta yhteistyötä kerran tai kahdesti vuodessa järjestettävissä tapaamisissa koordinoidakseen ohjelmia, menetelmiä ja valvonnan toteutusta.

6.   Rahoitusoikaisujen osalta

a)

asianomaisella MMA:lla on ensisijainen vastuu rahoitukseen liittyvien sääntöjenvastaisuuksien havaitsemisesta ja korjaamisesta;

b)

komissio ryhtyy kuitenkin toimiin ohjelma-asiakirjan rahoituspäätöksen kokonaismäärärahasta jäljellä olevan määrän vähentämiseksi tai peruuttamiseksi, jos asianomaisen MMA:n toiminta ei ole tyydyttävää eikä se korjaa tilannetta ja jos sovitteluyrityksissä epäonnistutaan.

91 artikla

Seuranta, tarkastus, uudelleentarkastelu ja raportointi

1.   Rahoitusyhteistyön on oltava riittävän joustavaa, jotta voidaan varmistaa, että operaatiot pysyvät tämän päätöksen tavoitteiden mukaisina ja että niissä otetaan huomioon kaikki kyseisen MMA:n taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat muutokset, prioriteetit ja tavoitteet, erityisesti ohjelma-asiakirjan ad hoc -uudelleentarkastelun avulla.

2.   Uudelleentarkastelun voi aloittaa komissio tai se voidaan aloittaa kyseisen MMA:n pyynnöstä komission suostumuksella.

3.   Komissio tarkastelee MMA:ille 11. EKR:stä annetun rahoitustuen täytäntöönpanon edistymistä ja toimittaa neuvostolle vuodesta 2015 alkaen joka vuosi kertomuksen täytäntöönpanosta ja tuloksista sekä mahdollisuuksien mukaan unionin rahoitustuen tärkeimmistä tuloksista ja vaikutuksista. Kertomus toimitetaan myös Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettu kertomus sisältää edellisvuotta koskevia tietoja rahoitetuista toimenpiteistä, seurannan ja arviointien tuloksista, asianomaisten kumppaneiden osallistumisesta sekä 11. EKR:n talousarviositoumusten ja maksumäärärahojen toteuttamisesta. Kertomuksessa arvioidaan tuen tuloksia käyttäen mahdollisimman pitkälti erityisiä mitattavia indikaattoreita. Siinä otetaan huomioon tärkeimmät saadut kokemukset ja aiempia vuosia koskeneisiin arviointeihin sisältyneiden suositusten seuranta.

4   Luku

Kelpoisuusperiaatteet

92 artikla

Hallintoaluekohtaisen rahoituksen saantiedellytykset

1.   MMA:iden viranomaisille voidaan myöntää tämän päätöksen mukaista rahoitustukea.

2.   Asianomaisten MMA:iden viranomaisten suostumuksella myös seuraaville yhteisöille tai elimille voidaan myöntää tämän päätöksen mukaista rahoitustukea:

a)

MMA:iden julkiset tai puolijulkiset paikalliset, kansalliset ja/tai alueelliset laitokset, virastot tai paikallisviranomaiset ja varsinkin rahoituslaitokset ja kehityspankit;

b)

MMA:iden ja alueellisten ryhmittymien yhtiöt ja yritykset;

c)

jäsenvaltion yhtiöt ja yritykset, jotta ne voisivat toteuttaa jonkin MMA:n alueella tuottavia hankkeita, joiden rahoitukseen niiden on itsekin osallistuttava;

d)

MMA:iden tai unionin rahoituksen välittäjät, jotka edistävät ja rahoittavat yksityisiä investointeja MMA:issa; ja

e)

MMA:iden ja unionin hajautetun yhteistyön toimijat ja muut valtiosta riippumattomat toimijat, jotta ne voisivat toteuttaa taloudellisia, sosiaalisia sekä kulttuuri- ja koulutusalan hankkeita ja ohjelmia MMA:issa osana 12 artiklassa tarkoitettua hajautettua yhteistyötä.

93 artikla

Aluekohtaisen rahoituksen saantiedellytykset

1.   Aluekohtaista määrärahaa myönnetään toimiin, joista hyötyvät ja joihin osallistuu

a)

kaksi tai useampi MMA niiden sijainnista riippumatta;

b)

yksi tai useampi MMA ja yksi tai useampi SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuista syrjäisimmistä alueista;

c)

yksi tai useampi MMA ja yksi tai useampi naapurimaa, joka voi olla AKT-valtio;

d)

yksi tai useampi MMA, yksi tai useampi syrjäisempi alue ja yksi tai useampi muu maa, joka voi olla AKT-valtio;

e)

kaksi sellaista alueellista elintä, joiden jäseninä on MMA:ita, tai useampi tällainen elin,

f)

yksi tai useampi MMA ja sellainen alueellinen elin, jonka jäseninä on MMA:ita, AKT-valtioita tai yksi tai useampi syrjäisin alue;

g)

MMA:t ja unioni kokonaisuudessaan; tai

h)

yksi tai useampi yhteisö, viranomainen tai muu elin ainakin yhdestä MMA:sta, jotka ovat EAYY:n jäseniä 8 artiklan mukaisesti, yksi tai useampi syrjäisin alue tai yksi tai useampi naapurimaa, joka voi olla AKT-valtio.

2.   AKT-valtioiden, syrjäisimpien alueiden ja muiden maiden osallistumisen mahdollistava rahoitus myönnetään MMA:ille tämän päätöksen nojalla myönnettävän rahoituksen lisäksi.

3.   AKT-valtioiden, syrjäisimpien alueiden ja muiden maiden osallistumista tällä päätöksellä perustettuihin ohjelmiin voidaan ajatella vain siinä tapauksessa, että

a)

yhteistyön monivuotisesta rahoituskehyksestä rahoitettavien hankkeiden ja ohjelmien painopiste pysyy MMA:ssa;

b)

unionin rahoitusvälineisiin sisältyy vastaavia säännöksiä; ja

c)

suhteellisuusperiaatetta noudatetaan.

4.   Tarkoituksenmukaisten toimenpiteiden, erityisesti hankkeiden yksinkertaistettujen yhteishallinnointijärjestelmien, avulla EKR:stä ja unionin yleisestä talousarviosta myönnettävät määrärahat voidaan sovittaa yhteen MMA:iden, AKT-valtioiden, syrjäisimpien alueiden ja muiden maiden välisten yhteistyöhankkeiden rahoittamiseksi.

94 artikla

Unionin ohjelmiin osallistumista ja osallistumisen rahoitusta koskevat kelpoisuusehdot

1.   MMA:n luonnolliset henkilöt, siten kuin heidät on määritelty 50 artiklassa, ja soveltuvin osin MMA:n asiaankuuluvat julkiset ja/tai yksityiset elimet ja laitokset voivat osallistua unionin ohjelmiin ja saada niistä rahoitusta ohjelmien sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon MMA on sidoksissa.

2.   MMA:t voivat saada tukea myös yhteistyöohjelmista, joita unionilla on muiden maiden, varsinkin kehitysmaiden, kanssa, kyseisten ohjelmien sääntöjen, tavoitteiden ja järjestelyjen mukaisesti.

3.   Komissio raportoi EKR–MMA-komitealle MMA:iden osallistumisesta unionin ohjelmiin MMA:iden toimittaman vuosittaiseen täytäntöönpanokertomukseen sisältyneiden tietojen ja muiden saatavilla olleiden tietojen perusteella.

VIIDES OSA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

95 artikla

Säädösvallan siirtäminen komissiolle

Komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteen VI lisäyksiä teknologian kehityksen ja tullilainsäädännön muutosten huomioon ottamiseksi 96 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

96 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 95 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 95 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi neuvostolle.

5.   Edellä olevan 95 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu sille tiedoksi, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos se on ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittanut komissiolle, ettei se vastusta säädöstä. Neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

97 artikla

Aseman muuttuminen

Neuvosto päättää SEUT-sopimuksen 203 artiklan mukaisesti muutoksista, jotka tähän päätökseen on tehtävä, kun

a)

MMA itsenäistyy;

b)

MMA eroaa assosiaatiosta;

c)

MMA:sta tulee syrjäisin alue;

d)

syrjäisimmästä alueesta tulee MMA.

98 artikla

Kumoaminen

Kumotaan neuvoston päätös 2001/822/EY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

99 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Liitettä VI sovelletaan sen 65 artiklan mukaisesti.

Tehty Brysselissä 25 päivänä marraskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. PAVALKIS


(1)  Neuvoston päätös 2001/822/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2001, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön (”päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta”) (EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta (EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 1418/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta (EUVL L 316, 4.12.2007, s. 6).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa (EUVL L 332, 28.12.2000, s. 81).

(7)  Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1).

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 617/2007, annettu 14 päivänä toukokuuta 2007, kymmenennen Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti (EUVL L 152, 13.6.2007, s. 1).

(9)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(10)  EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3.

(11)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

(12)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).


LIITE I

LUETTELO ERISTYNEISTÄ MERENTAKAISISTA MAISTA JA ALUEISTA (MMA:ISTA)

Falklandinsaaret

Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha

Saint-Pierre ja Miquelon


LIITE II

UNIONIN RAHOITUSTUKI: 11. EKR

1 artikla

Varojen kohdentaminen eri välineiden kesken

1.   Unionin rahoitustuen 364,5 miljoonan euron kokonaismäärä, joka on sisäisessä sopimuksessa vahvistettu myönnettäväksi yhdennestätoista Euroopan kehitysrahastosta (EKR) 1 päivästä tammikuuta 201431 päivään joulukuuta 2020 ulottuvalle seitsenvuotiskaudelle tämän päätöksen soveltamistarkoituksessa, jakautuu seuraavasti:

a)

351 miljoonaa euroa avustuksina pitkän aikavälin kehitystyöhön, humanitaariseen apuun sekä hätä- ja pakolaisapuun tarkoitettuun ohjelmoitavaan tukeen, vientitulojen vakauttamiseen tarkoitettuun lisätukeen sekä alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen tukemiseen;

b)

5 miljoonaa euroa korkotukien ja teknisen avun rahoittamiseksi liitteessä IV tarkoitetun MMA-investointikehyksen puitteissa;

c)

8,5 miljoonaa euroa teknisen avun tutkimuksiin tai toimiin tämän päätöksen 80 artiklan mukaisesti ja päätöksen kokonaisarviointiin, joka on suoritettava viimeistään neljä vuotta ennen päätöksen voimassaolon päättymistä.

2.   Yhdennentoista EKR:n varoja ei saa sitoa 31 päivän joulukuuta 2020 jälkeen, ellei neuvosto yksimielisesti komission ehdotuksesta toisin päätä.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut varat loppuvat tämän päätöksen voimassaoloaikana, neuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

2 artikla

Varojen hallinnointi

EIP hallinnoi liitteessä III tarkoitettuja omista varoistaan myöntämiään lainoja sekä liitteessä IV tarkoitettuja MMA-investointikehyksestä rahoitettavia lainoja. Kaikkien muiden tämän päätöksen nojalla myönnettävien varojen hallinnoinnista vastaa komissio.

3 artikla

Varojen kohdentaminen eri MMA:ille

Tämän liitteen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainittu 351 miljoonan euron määrä kohdennetaan MMA:iden tarpeiden ja saavutusten perusteella jäljempänä mainittuja perusteita noudattaen:

1.

Kaikille MMA:ille Grönlantia lukuun ottamatta jaetaan 229,5 miljoonan euron A-määräraha erityisesti ohjelma-asiakirjassa mainittujen aloitteiden rahoittamiseen. Ohjelma-asiakirjassa on tarvittaessa kiinnitettävä erityistä huomiota toimiin, joiden tarkoituksena on vahvistaa tukea saavien MMA:iden hallintoa ja institutionaalisia valmiuksia, sekä suunniteltujen toimien todennäköiseen aikatauluun silloin kun tällä on merkitystä.

A-määrärahojen jaossa on otettava huomioon asukasmäärä, bruttokansantuote (BKT), aiemmista EKR:istä myönnetyt määrärahat ja tämän päätöksen 9 artiklassa tarkoitetut maantieteellisestä eristyneisyydestä johtuvat erityisongelmat. Varoja myönnetään ainoastaan, jos niitä voidaan käyttää tuloksellisesti. Varojen myöntämiseen liittyvässä päätöksenteossa olisi noudatettava toissijaisuusperiaatetta.

2.

Tämän päätöksen 7 artiklassa tarkoitettuun alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen tukemiseen myönnetään 100 miljoonaa euroa, ottaen erityisesti huomioon tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetut painopisteet ja yhteistä etua koskevat alat sekä konsultoimalla tämän päätöksen 14 artiklassa tarkoitettujen EU:n ja MMA:iden kumppanuutta edistävien järjestelyjen yhteydessä. Varojen käyttöä koordinoidaan unionin muiden rahoitusvälineiden kanssa, ja yhteistyötä edistetään MMA:iden ja SEUT-sopimuksen 349 artiklassa mainittujen syrjäisimpien alueiden välillä.

3.

Kohdentamattomat B-määrärahat muodostavat 21,5 miljoonan euron varauksen, josta voidaan

a)

rahoittaa MMA:ille annettavaa humanitaarista apua ja hätäapua sekä tarvittaessa antaa ylimääräistä tukea vientitulojen vakauttamiseen liitteen IV mukaisesti; ja

b)

myöntää lisää varoja 1 kohdassa tarkoitettujen MMA:iden tarpeiden ja saavutusten mukaan.

Saavutuksia arvioidaan puolueettomasti ja avoimesti ottamalla huomioon muun muassa myönnettyjen varojen käyttöaste, meneillään olevien toimien täytäntöönpanon tehokkuus sekä toteutetut kestävän kehityksen toimenpiteet.

4.

Komissio voi väliarvioinnin perusteella päättää kohdentaa tässä artiklassa tarkoitetut kohdentamattomat varat. Väliarvioinnin menettelyistä sekä uusista määrärahakohdennuksista päätetään tämän päätöksen 87 artiklan mukaisesti.


LIITE III

UNIONIN RAHOITUSTUKI: EIP:N OMISTA VAROISTA MYÖNNETTÄVÄT LAINAT

1 artikla

Määrä

EIP myöntää 100 miljoonaa euroa omista varoistaan rahoitusta varten omien sääntöjensä ja menettelyjensä ja sen perussäännössä ja tässä liitteessä esitetyin ehdoin.

2 artikla

EIP

1.   EIP:

a)

edistää kansallisella ja alueellisella tasolla MMA:iden talouden ja teollisuuden kehitystä hallinnoimiensa varojen avulla ja rahoittaa tässä tarkoituksessa ensisijaisesti tuottavia hankkeita tai muita yksityissektorin edistämiseen tähtääviä investointeja kaikilla talouden osa-aloilla;

b)

luo tiiviit yhteistyösuhteet kansallisten ja alueellisten kehityspankkien sekä MMA:iden ja unionin pankkien ja rahoituslaitosten kanssa; ja

c)

vahvistaa yhteistyössä asianomaisen MMA:n kanssa järjestelyt ja menettelyt kehitysrahoitusyhteistyön täytäntöönpanemiseksi tässä päätöksessä esitetyn mukaisesti ja tarvittaessa hankkeiden luonteen huomioon ottamiseksi ja toimiakseen tässä päätöksessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti pankin perussäännössä vahvistettuja menettelyjä noudattaen.

2.   EIP:n omista varoista myönnetään rahoitusta seuraavin ehdoin:

a)

viitekorko on se, jota EIP soveltaa sopimuksen allekirjoituspäivänä tai maksun suorituspäivänä valuuttaa, takaisinmaksuaikoja ja arvopapereita koskevien ehtojen osalta samanlaisiin lainoihin;

b)

kuitenkin niin, että

i)

julkisen sektorin hankkeisiin sovelletaan pääsääntöisesti kolmen prosentin korkotukea;

ii)

yksityisen sektorin hankkeisiin, joihin sisältyy rakenneuudistustoimia osana yksityistämistä tai joiden sosiaaliset tai ympäristöön liittyvät edut ovat merkittäviä ja selvästi osoitettavissa, annetuille lainoille voidaan myöntää korkotukea, jonka määrä ja muoto määritellään hankkeen erityispiirteiden perusteella. Korkotuki on kuitenkin enintään kolme prosenttia;

iii)

lopullinen korko on joka tapauksessa aina vähintään 50 prosenttia viitekorosta;

c)

korkotuen määrä, jonka arvo lasketaan lainan suoritusajankohtina, vähennetään liitteessä IV olevan 2 artiklan 11 kohdassa määritellystä korkotukimäärärahasta ja maksetaan suoraan EIP:lle. Korkotuet voidaan kapitalisoida tai käyttää avustuksina hankkeisiin liittyvän, erityisesti MMA:iden rahoituslaitoksille annettavan teknisen avun tukemiseen;

d)

EIP:n omista varoistaan rahoittamien lainojen takaisinmaksuaika määräytyy hankkeen taloudellisten ja rahoituksellisten ominaisuuksien perusteella mutta on enintään 25 vuotta. Lainoihin sisältyy tavallisesti aika, jona lyhennyksiä ei peritä ja joka vahvistetaan hankkeen rakentamisjakson perusteella.

3.   EIP:n omista varoistaan rahoittamien julkisen sektorin yrityksiin tehtävien investointien osalta asianomaiselta MMA:lta voidaan vaatia hankekohtaisia erityistakuita tai sitoumuksia.

3 artikla

Valuuttasiirtoja koskevat säännöt

1.   Tähän päätökseen perustuvissa toimissa, jotka MMA:t ovat kirjallisesti hyväksyneet, asianomaiset MMA:t:

a)

myöntävät asianomaisen MMA:n tai asianomaisten MMA:iden lainsäädännön nojalla vapautuksen kaikista erääntyvien lainojen koroista, provisioista ja kuoletuksista perittävistä kansallisista ja paikallisista maksuista ja veroista;

b)

antavat edunsaajien käyttöön erääntyvien lainojen korkojen, provisioiden ja kuoletusten maksamiseen tarvittavan valuutan niiden alueella toteutettavien hankkeiden täytäntöönpanemiseksi tehtyjen rahoitussopimusten mukaisesti;

c)

antavat EIP:n käyttöön sen kansallisena valuuttana saamien rahamäärien siirtoon tarvittavan ulkomaisen valuutan euron tai muiden siirtovaluuttojen ja kansallisen valuutan välillä siirtopäivänä sovellettavalla vaihtokurssilla; näitä ovat kaikenlaiset niiden alueella toteutettavien hankkeiden täytäntöönpanemiseksi tehtyjen rahoitussopimusten mukaisesti maksettavat suoritukset, kuten korot, osingot, provisiot ja muut palkkiot sekä lainojen kuoletukset ja osakkeiden myyntitulot.

2.   Tässä artiklassa ”asianomaisella MMA:lla” tarkoitetaan toimesta hyötyvää MMA:ta.


LIITE IV

UNIONIN RAHOITUSTUKI: EIP:N INVESTOINTIKEHYS

1 artikla

Tavoite

Päätöksellä 2001/822/EY perustettu MMA-investointikehys kaupallisesti kannattavien yritysten tukemiseksi pidetään voimassa.

Yhdennentoista EKR:n perustamista koskevassa sisäisessä sopimuksessa, liitteessä III ja tässä liitteessä vahvistetaan investointikehyksestä ja EIP:n omista varoista rahoitettavia lainoja koskevat rahoitusehdot.

Nämä varat voidaan ohjata tukikelpoisille yrityksille joko suoraan tai välillisesti hyväksyttyjen sijoitusrahastojen ja/tai rahoituksen välittäjien kautta.

2 artikla

Investointikehyksen varat

1.   Investointikehyksen varoja voidaan käyttää muun muassa

a)

riskipääoman tarjoamiseen seuraavasti:

i)

pääomaosakkuudet MMA:iden yrityksissä, riippumatta siitä, sijaitsevatko ne MMA:ssa, myös rahoituslaitoksissa;

ii)

kvasipääomatuki MMA:iden yrityksille, myös rahoituslaitoksille; ja

iii)

sekä ulkomaisille että paikallisille investoijille ja lainanantajille tarkoitetut takaukset ja muut luottokelpoisuutta lisäävät järjestelyt, joita voidaan käyttää kattamaan investointeihin liittyviä poliittisia tai muita riskejä;

b)

tavallisten lainojen myöntämiseen.

2.   Pääomaosakkuus on yleensä vähemmistöosakkuus, joka ei johda määräysvallan syntymiseen, ja siitä maksetaan korvausta asianomaisen hankkeen tulosten perusteella.

3.   Kvasipääomatuki voi muodostua osakkaiden ennakkomaksuista, vaihtovelkakirjoista, ehdollisista lainoista, toissijaisista lainoista ja osakkuuslainoista tai muista vastaavista tukimuodoista. Tällaista tukea voidaan antaa erityisesti

a)

ehdollisina lainoina, joiden hoito ja/tai kesto on sidoksissa tiettyjen, hankkeen tulokseen liittyvien ehtojen täyttymiseen; jos ehdollista lainaa myönnetään investointia edeltäviin selvityksiin tai hankkeeseen liittyvään muuhun tekniseen apuun, lainanhoidosta voidaan vapauttaa, jos investointi ei toteudu;

b)

osakkuuslainoina, joiden takaisinmaksu ja/tai kesto on sidoksissa hankkeen taloudellisiin tuloksiin;

c)

toissijaisina lainoina, jotka maksetaan takaisin vasta sen jälkeen, kun muut saatavat on hoidettu.

4.   Kunkin toimen korvaukset eritellään lainan myöntämisen yhteydessä.

5.   Rajoittamatta 4 kohdan soveltamista

a)

ehdollisen lainan tai osakkuuslainan osalta korvaus käsittää yleensä enintään kolmen prosentin kiinteän koron sekä hankkeen tuloksiin liittyvän muuttuvan maksuosan;

b)

toissijaisen lainan korkoprosentti on markkinaperusteinen.

6.   Takaukset hinnoitellaan niin, että niissä otetaan huomioon katettavat riskit ja toimenpiteen erityispiirteet.

7.   Tavallisten lainojen korko käsittää viitekoron, jota EIP soveltaa vastaaviin, vapaavuosia ja takaisinmaksuaikoja koskevilta ehdoiltaan samanlaisiin lainoihin, sekä EIP:n määrittelemän lisän.

8.   Tavallisia lainoja on myönnettävä edullisin ehdoin seuraavissa tapauksissa:

a)

yksityissektorin kehityksen kannalta välttämättömiin infrastruktuurihankkeisiin vähiten kehittyneissä tai selkkauksista tai luonnonkatastrofeista toipuvissa MMA:issa. Tällöin lainan korkoa alennetaan kolmella prosentilla; ja

b)

hankkeisiin, joihin sisältyy rakenneuudistustoimia osana yksityistämistä tai joiden sosiaaliset tai ympäristöön liittyvät edut ovat merkittäviä ja selvästi osoitettavissa. Tällöin lainoille voidaan myöntää korkotukea, jonka määrä ja muoto päätetään hankkeen erityispiirteiden perusteella; korkotuki on kuitenkin enintään kolme prosenttia.

9.   Edellä 8 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen lainojen lopullinen korko on joka tapauksessa aina vähintään 50 prosenttia viitekorosta.

10.   Varat näihin edullisin ehdoin rahoitettaviin tarkoituksiin saadaan investointikehyksestä, ja ne ovat määrältään enintään investointikehyksestä osoitettava ja EIP:n omista varoistaan osoittama kokonaismäärä.

11.   Korkotuet voidaan pääomittaa tai käyttää avustuksina hankkeisiin liittyvän, erityisesti MMA:iden rahoituslaitoksille annettavan teknisen avun rahoittamiseen.

3 artikla

Investointikehyksen alaiset toimet

1.   Investointikehys koskee kaikkia talouden sektoreita, ja sillä tuetaan yksityissektorin ja kaupallisesti johdettujen julkisen sektorin yksiköiden investointeja, mukaan lukien tuloja tuottavaan yksityissektorille välttämättömään talouden ja tekniikan alan infrastruktuuriin tehtävät investoinnit. Investointikehystä hallinnoidaan

a)

uudistuvana rahastona, ja sen on tarkoitus olla taloudellisesti kestävä. Sen alaisiin toimiin sovelletaan markkinaehtoja, ja niissä pyritään välttämään paikallisten markkinoiden vääristyminen ja yksityisten rahoituslähteiden syrjäyttäminen;

b)

investointikehyksestä tuetaan MMA:iden rahoitussektoria, ja sillä on katalyyttinen vaikutus, koska sillä kannustetaan pitkäaikaisten paikallisten varojen käyttöönottoa ja houkutellaan yksityisiä ulkomaisia investoijia ja lainanantajia mukaan MMA:issa toteutettaviin hankkeisiin;

c)

investointikehys kattaa osan sen varoilla rahoitettavien hankkeiden riskeistä, koska sen taloudellinen kestävyys perustuu investointikehykseen kokonaisuudessaan eikä yksittäisiin toimiin;

d)

investointikehyksestä myönnettävä rahoitus pyritään kanavoimaan MMA:iden sellaisten laitosten ja ohjelmien kautta, jotka edistävät pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistä.

2.   EIP:lle korvataan investointikehyksen hallinnoinnista aiheutuvat kulut. EIP:lle maksettava korvaus muodostuu kiinteästä osuudesta, joka on vuosittain 0,5 prosenttia investointikehykseen alun perin myönnetyistä varoista, ja muuttuvasta osuudesta, joka on vuosittain enintään 1,5 prosenttia MMA:issa toteutettaviin hankkeisiin investointikehyksestä myönnetystä kokonaisrahoituksesta. Korvaus maksetaan investointikehyksen varoista.

3.   Tämän päätöksen voimassaolon päättyessä ja jos neuvosto ei ole tehnyt asiassa erityistä päätöstä, investointikehykseen tehtävät kumulatiiviset nettotakaisinmaksut siirretään seuraavaan MMA-rahoitusvälineeseen.

4 artikla

Valuuttakurssiriskiä koskevat säännöt

Valuuttakurssivaihtelujen vaikutusten minimoimiseksi valuuttakurssiriskiin liittyvät ongelmat ratkaistaan seuraavasti:

a)

pääomaosakkuudessa, jonka tavoitteena on yrityksen omien varojen vahvistaminen, valuuttakurssiriski katetaan yleensä investointikehyksestä;

b)

pk-yritysten riskipääomarahoituksessa valuuttakurssiriski jaetaan yleensä unionin ja muiden osapuolten kesken. Keskimäärin valuuttakurssiriski jaetaan tasan;

c)

investointikehyksestä rahoitettavat lainat pyritään aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, varsinkin vakaan makrotalouden ja rahoitusalan maissa, myöntämään MMA:n kansallisessa valuutassa, jolloin valuuttakurssiriski katetaan investointikehyksestä.

5 artikla

Rahoituksen valvonta

1.   MMA-investointikehyksestä rahoitettaviin toimiin sovelletaan EIP:n perussäännöissä vahvistettuja valvonta- ja vastuuvapausmenettelyjä.

2.   Euroopan tilintarkastustuomioistuin valvoo investointikehyksestä rahoitettavia toimia komission, EIP:n ja tilintarkastustuomioistuimen välillä sovittujen menettelyjen, erityisesti 27 päivänä lokakuuta 2003 tehdyn Euroopan komission, tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan investointipankin välisen kolmikantasopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin kyseinen sopimus on muutettuna, täydennettynä tai ajoittain mukautettuna.

6 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

1.   EIP:n edustajat, kun heidän toimintansa liittyy tähän sopimukseen tai sen täytäntöönpanoon, ovat tehtäviä hoitaessaan ja matkustaessaan siihen paikkaan tai siitä paikasta, jossa heidän kuuluu tehtävänsä suorittaa, oikeutettuja MMA:issa tavanomaisiin erioikeuksiin ja vapauksiin.

2.   Virallisessa viestinnässään ja kaikkien asiakirjojensa toimittamisessa EIP:llä on MMA:iden alueella oikeus kansainvälisille järjestöille myönnettävään kohteluun.

3.   EIP:n virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedonantoja ei saa sensuroida.


LIITE V

UNIONIN RAHOITUSTUKI: VIENTITULOJEN LYHYTAIKAISTEN VAIHTELUJEN PERUSTEELLA MYÖNNETTÄVÄ LISÄTUKI

1 artikla

Periaatteet

1.   Tietyn MMA:n talouden riippuvuus tavaroiden, erityisesti maataloustuotteiden, kalastustuotteiden ja kaivannaisten viennistä on yksi peruste jaettaessa varoja pitkän aikavälin kehitystyöhön.

2.   Maan pitkän aikavälin kehittämiseen ohjelmoiduista varoista voidaan tämän liitteen 2 ja 3 artiklan perusteella myöntää ylimääräistä rahoitustukea vientitulojen epävakaudesta johtuvien haittavaikutusten lieventämiseksi ja tulojen laskun vaarantaman kehitysohjelman turvaamiseksi.

2 artikla

Kelpoisuusperusteet

1.   Ylimääräisiä varoja myönnetään seuraavin perustein:

a)

vientitulojen kymmenen prosentin tai liitteessä I mainittujen eristyneiden MMA:iden tapauksessa kahden prosentin menetys tavaraviennissä soveltamisvuotta edeltävien neljän vuoden jakson kolmen ensimmäisen vuoden vientitulojen aritmeettiseen keskiarvoon verrattuna;

b)

vientitulojen kymmenen prosentin tai liitteessä I mainittujen eristyneiden MMA:iden tapauksessa kahden prosentin menetys maataloustuotteiden, kalastustuotteiden tai kaivannaisten kokonaisviennissä soveltamisvuotta edeltävien neljän vuoden jakson kolmen ensimmäisen vuoden vientitulojen aritmeettiseen keskiarvoon verrattuna niiden maiden osalta, joissa maataloustuotteiden, kalastustuotteiden tai kaivannaisten osuus on yli 40 prosenttia tavaroiden kokonaisvientituloista.

2.   Ylimääräistä tukea myönnetään enintään neljänä peräkkäisenä vuotena.

3.   Ylimääräiset varat otetaan huomioon asianomaisen maan kansantalouden tilinpidossa. Ne käytetään tämän päätöksen 85 artiklassa vahvistettujen täytäntöönpanosäännösten mukaisesti. Molempien osapuolten suostumuksella varoja voidaan käyttää kansalliseen talousarvioon sisältyvien ohjelmien rahoittamiseen. Osa ylimääräisistä varoista voidaan kuitenkin varata erityisaloja varten.

3 artikla

Ennakkomaksut

Ylimääräisten varojen myöntämisjärjestelmästä myönnetään ennakkoa yhdistettyjen kauppatilastojen valmistumisen mahdollisesta viivästymisestä aiheutuvien haittojen kattamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kyseiset varat voidaan sisällyttää soveltamisvuotta seuraavan vuoden talousarvioon. Ennakot pannaan maksuun asianomaisen MMA:n viranomaisten laatimien väliaikaisten vientitilastojen perusteella, jotka toimitetaan komissiolle ennen virallisten ja lopullisten, yhdistettyjen tilastojen valmistumista. Ennakko on enintään 80 prosenttia soveltamisvuodelle arvioidusta ylimääräisten varojen määrästä. Näin käyttöön otettujen varojen määrää mukautetaan komission ja MMA:n viranomaisten yhteisellä suostumuksella lopullisten yhdistettyjen vientitilastojen ja julkisen talouden lopullisen alijäämän perusteella.

4 artikla

Uudelleentarkastelu

Neuvosto tarkastelee tämän liitteen määräyksiä uudelleen viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän päätöksen 85 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäännösten voimaantulosta ja sen jälkeen komission, jonkin jäsenvaltion tai jonkin MMA:n pyynnöstä.


LIITE VI

KÄSITTEEN ”ALKUPERÄTUOTTEET” MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ

SISÄLLYSLUETTELO

I OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET 37

II OSASTO

ALKUPERÄTUOTTEIDEN KÄSITTEEN MÄÄRITELMÄ 38

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET 44

IV OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS 45

V OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT 53

VI OSASTO

CEUTA JA MELILLA 57

VII OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET 57
Lisäykset I–XIII 59

I   OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

a)

’talouskumppanuussopimusmailla’ alueita tai valtioita, jotka ovat osa Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmää ja jotka ovat tehneet sopimuksen talouskumppanuussopimuksesta tai siihen johtavan sopimuksen, kun kyseistä talouskumppanuussopimusta sovelletaan joko väliaikaisesti tai kun se tulee voimaan, riippuen siitä kumpi päivämäärä on aikaisempi;

b)

’valmistuksella’ kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista;

c)

’aineksella’ kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa;

d)

’tuotteella’ valmista tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa;

e)

’tavaroilla’ sekä aineksia että tuotteita;

f)

’keskenään korvattavissa olevilla aineksilla’ samanlaisia aineksia, jotka ovat samaa kaupallista laatua, joiden tekniset ja fyysiset ominaisuudet ovat samat ja joita ei voida erottaa toisistaan sen jälkeen, kun ne on käytetty valmiin tuotteen valmistukseen;

g)

’tullausarvolla’ tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta 1994 tehdyn sopimuksen (WTO:n sopimus tullausarvosta) mukaisesti määritettyä arvoa;

h)

’ainesten arvolla’ lisäyksen II luettelon mukaisessa valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa tuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä tai voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista MMA:ssa maksettua hintaa. Kun käytettyjen alkuperäainesten arvo on määritettävä, tämän kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin;

i)

’vapaasti tehtaalla -hinnalla’ sille valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, tuotteesta maksettua vapaasti tehtaalla -hintaa, johon sisältyvät kaikkien valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo ja muut sen tuottamiseen liittyvät kustannukset ja josta on vähennetty mahdolliset sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä.

Jos todellinen maksettu hinta ei vastaa kaikkia tuotteen valmistukseen liittyviä kustannuksia, jotka tosiasiallisesti aiheutuivat MMA:ssa, vapaasti tehtaalla -hinnalla tarkoitetaan kaikkien näiden kustannusten summaa, josta on vähennetty mahdolliset sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä.

Jos tätä määritelmää sovellettaessa viimeisen valmistuksen tai käsittelyn suorittaa alihankkija, tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ilmaisu ”valmistaja” voi tarkoittaa yritystä, joka on teettänyt toiminnan kyseisellä alihankkijalla.

j)

’ei-alkuperäaineisten enimmäismäärällä’ sitä, kuinka paljon enintään ei-alkuperäaineksia sallitaan valmistuksessa, jotta sitä voidaan pitää riittävänä valmistuksena tai käsittelynä antamaan tuotteelle alkuperäaseman. Tämä voidaan ilmaista prosenttiosuutena tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta tai prosenttiosuutena sellaisten käytettyjen ainesten nettopainosta, jotka kuuluvat tiettyyn ryhmäkokonaisuuteen, ryhmään, nimikkeeseen tai alanimikkeeseen;

k)

’nettopainolla’ tavaroiden painoa ilman mitään pakkausaineita ja pakkauspäällyksiä;

l)

’ryhmillä’, ’nimikkeillä’ ja ’alanimikkeillä’ (neli- tai kuusinumeroisia) ryhmiä, nimikkeitä ja alanimikkeitä, joita käytetään harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän (harmonoidun järjestelmän) muodostavassa nimikkeistössä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna tulliyhteistyöneuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2004 antamalla suosituksella;

m)

’luokittelulla’ tuotteen tai aineksen luokittelua harmonoidun järjestelmän tiettyyn nimikkeeseen tai alanimikkeeseen;

n)

’lähetyksellä’ tuotteita, jotka joko

i)

lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle; tai

ii)

kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla, tai jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle;

o)

’viejällä’ henkilöä, joka vie tavarat unioniin tai MMA:han ja joka pystyy todistamaan tavaroiden alkuperän riippumatta siitä, onko henkilö valmistaja ja suorittaako hän itse vientimuodollisuudet;

p)

’rekisteröidyllä viejällä’ viejää, jonka asianomaisen MMA:n toimivaltaiset viranomaiset tai unionin toimivaltaiset viranomaiset ovat rekisteröineet alkuperävakuutusten laatimiseksi tämän päätöksen mukaista vientiä varten;

q)

’alkuperävakuutuksella’ viejän laatimaa vakuutusta, jolla osoitetaan, että siinä tarkoitetut tuotteet ovat tämän liitteen alkuperäsääntöjen mukaiset, ja jolla henkilö, joka ilmoittaa tavarat luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen unionissa, voi hakea tullietuuskohtelua tai MMA:ssa oleva taloudellinen toimija, joka tuo aineksia jatkokäsittelyä varten kumulaatiosääntöjen mukaisesti, voi todistaa tällaisten tavaroiden alkuperäaseman;

r)

’GSP-edunsaajamaalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 (1) 2 artiklan d alakohdassa määriteltyä maata tai aluetta.

II   OSASTO

ALKUPERÄTUOTTEIDEN KÄSITTEEN MÄÄRITELMÄ

2 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Seuraavia tuotteita on pidettävä MMA:n alkuperätuotteina:

a)

tämän liitteen 3 artiklan mukaiset MMA:ssa kokonaan tuotetut tuotteet;

b)

MMA:ssa tuotetut tuotteet, jotka sisältävät muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu tämän liitteen 4 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

2.   Alkuperätuotteita, jotka on valmistettu kahdessa tai useammassa MMA:ssa kokonaan tuotetuista tai riittävästi valmistetuista tai käsitellyistä aineksista, pidetään sen MMA:n alkuperätuotteina, jossa viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa MMA:iden alueita pidetään yhtenä alueena.

3 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

1.   Seuraavia tuotteita pidetään MMA:ssa kokonaan tuotettuina:

a)

sen maaperästä tai sen merenpohjasta louhitut kivennäistuotteet;

b)

siellä kasvatetut tai korjatut kasvit ja vihannestuotteet;

c)

siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

d)

siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;

e)

siellä syntyneistä ja kasvatetuista teurastetuista eläimistä saadut tuotteet;

f)

siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet;

g)

vesiviljelytuotteet, jos asianomaiset kalat, äyriäiset ja nilviäiset ovat syntyneet tai kasvatettu siellä munista, toukista tai kalanpoikasista;

h)

sen alusten aluemerten ulkopuolelta pyytämät merikalastustuotteet ja muut sen alusten aluemerten ulkopuolelta saamat tuotteet;

i)

sen tehdasaluksilla ainoastaan h alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet;

j)

siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiden talteenottoon soveltuvat käytetyt tavarat;

k)

siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu;

l)

minkä tahansa aluemeren ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saadut tuotteet, jos sillä on yksinoikeus hyödyntää tätä merenpohjaa tai sen alaisia kerrostumia;

m)

siellä yksinomaan a–l alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

2.   Edellä 1 kohdan h ja i alakohdassa käytetyillä ilmaisuilla ’sen alusten’ ja ’sen tehdasaluksilla’ tarkoitetaan ainoastaan sellaisia aluksia ja tehdasaluksia, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

ne on merkitty MMA:n tai jäsenvaltion alusrekisteriin;

b)

ne purjehtivat MMA:n tai jäsenvaltion lipun alla;

c)

ne täyttävät toisen seuraavista edellytyksistä:

i)

ne ovat vähintään puoliksi MMA:iden tai jäsenvaltioiden kansalaisten omistamia; tai

ii)

ne ovat sellaisten yritysten omistamia, joiden kotipaikka tai päätoimipaikka on MMA:ssa tai jäsenvaltiossa ja jotka ovat vähintään puoliksi MMA:n, sen julkisten elinten tai kansalaisten taikka jäsenvaltion omistuksessa.

3.   Edellä olevan 2 kohdan mukaiset edellytykset voidaan täyttää jäsenvaltioissa tai eri edunsaajamaissa. Tällaisessa tapauksessa tuotteet on katsottava sen MMA:n alkuperätuotteiksi, jossa alus tai tehdasalus on rekisteröity 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

4 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1.   Tuotteita, joita ei ole tuotettu kokonaan MMA:ssa tämän liitteen 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla, on pidettävä sen alkuperätuotteina, jos lisäyksessä II olevassa luettelossa säädetyt edellytykset täyttyvät asianomaisten tavaroiden osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 5 ja 6 artiklan soveltamista.

2.   Jos tuote, joka on saanut jossakin MMA:ssa alkuperäaseman 1 kohdan mukaisesti, jatkokäsitellään kyseisessä MMA:ssa ja sitä käytetään aineksena jonkin toisen tuotteen valmistuksessa, kyseisen aineksen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia ei oteta huomioon.

3.   Kunkin tuotteen osalta on määritettävä, täyttyvätkö 1 kohdan vaatimukset.

Jos kuitenkin asiaankuuluva sääntö perustuu ei-alkuperäainesten enimmäismäärän noudattamiseen, ei-alkuperäaineisten arvo voidaan laskea keskiarvon perusteella 4 kohdan mukaisesti kustannusten ja valuuttakurssien vaihtelujen huomioon ottamiseksi.

4.   Edellä 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tuotteen keskimääräinen vapaasti tehtaalla -hinta on laskettava näiden tuotteiden kaikesta edellisenä verovuonna tapahtuneesta myynnistä veloitettujen vapaasti tehtaalla -hintojen summan perusteella ja käytettyjen ei-alkuperäainesten keskiarvo on laskettava edellisenä verovuonna tapahtuneessa tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäaineisten arvon summan perusteella, sellaisina kuin ne on määritelty viejävaltiossa, tai, jos koko verovuotta koskevia lukuja ei vielä ole saatavilla, käytetään lyhyempää, kuitenkin vähintään kolmen kuukauden pituista ajanjaksoa.

5.   Jos viejät ovat valinneet keskiarvoihin perustuvat laskelmat, niiden on johdonmukaisesti sovellettava tällaista menetelmää viiteverovuotta seuraavana vuonna tai, soveltuvin osin, viitekautena käytettyä lyhyempää ajanjaksoa seuraavana vuonna. Ne voivat lopettaa tällaisen järjestelmän soveltamisen, jos ne toteavat jonkin verovuoden tai vähintään kolmen kuukauden pituisen lyhyemmän edustavan ajanjakson aikana, että tällaisen menetelmän käytön perusteena olleita kustannusten tai valuuttakurssin vaihteluja ei enää ole.

6.   Edellä 4 kohdassa tarkoitettuja keskiarvoja on käytettävä vapaasti tehtaalla -hintana ja ei-alkuperäaineisten arvona ei-alkuperäainesten enimmäismäärää koskevan vaatimuksen noudattamisen tarkastamiseksi.

5 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimenpiteet

1.   Seuraavia valmistus- tai käsittelytoimia pidetään riittämättöminä antamaan alkuperäasema riippumatta siitä, täyttyvätkö 4 artiklan vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 3 kohdan soveltamista:

a)

toimet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana;

b)

kollien jakaminen ja yhdistäminen;

c)

pesu, puhdistus; pölyn, oksidin, öljyn, maalin tai muun peiteaineen poistaminen;

d)

tekstiilien ja tekstiilitavaroiden silitys tai prässäys;

e)

yksinkertainen maalaus ja kiillotus;

f)

viljan ja riisin esikuorinta, hienontaminen osittain tai kokonaan, kiillotus ja lasitus;

g)

sokerin värjäys tai maustaminen taikka sokeripalojen muodostus; kidesokerin hienontaminen osittain tai kokonaan;

h)

hedelmien, pähkinöiden ja vihannesten kuoriminen ja kivien poisto;

i)

teroitus, yksinkertainen hiominen tai yksinkertainen leikkaaminen;

j)

seulonta, lajittelu, luokittelu, ryhmittely, yhteensovitus (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi);

k)

yksinkertainen pullotus, tölkitys, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille tai levyille kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

l)

merkkien, nimilappujen, logojen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tai painaminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

m)

erilaistenkin tuotteiden yksinkertainen sekoittaminen; sokerin sekoittaminen muiden ainesten kanssa;

n)

yksinkertainen veden lisääminen tai tuotteiden laimentaminen, dehydratointi tai denaturointi;

o)

osien yksinkertainen yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi tai tuotteiden purkaminen osiin;

p)

kahden tai useamman a–o alakohdassa tarkoitetun toiminnon toteuttaminen yhdessä;

q)

eläinten teurastus.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa toimia on pidettävä yksinkertaisina silloin, kun niiden suorittamiseksi ei tarvita erityistaitoja eikä nimenomaisesti näitä toimia varten tuotettuja tai asennettuja koneita, laitteita tai välineitä.

3.   Kaikki tietylle tuotteelle jossakin MMA:ssa suoritetut toimet on otettava huomioon määritettäessä, pidetäänkö tälle tuotteelle suoritettua valmistusta tai käsittelyä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riittämättömänä.

6 artikla

Toleranssit

1.   Poiketen siitä, mitä tämän liitteen 4 artiklassa säädetään, ja tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti ei-alkuperäaineksia, joita lisäyksessä II olevassa luettelossa vahvistettujen edellytysten mukaisesti ei saa käyttää tietyn tuotteen valmistuksessa, voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo tai nettopaino on enintään

a)

15 prosenttia tuotteen painosta, kun kyse on 2 ja 4–24 ryhmään kuuluvista tuotteista, lukuun ottamatta 16 ryhmään kuuluvia käsiteltyjä kalastustuotteita;

b)

15 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, kun kyse on muista tuotteista, lukuun ottamatta 50–63 ryhmään kuuluvia tuotteita, joihin sovelletaan lisäyksessä I olevissa 6 ja 7 huomautuksessa mainittuja poikkeuksia.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa mitään lisäyksessä II olevassa luettelossa vahvistetuissa säännöissä eriteltyä ei-alkuperäaineisten enimmäismäärää koskevaa prosenttiosuutta ei saa ylittää.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta tuotteisiin, jotka on tuotettu kokonaan MMA:ssa tämän liitteen 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Kyseisissä kohdissa säädettyä poikkeusta on kuitenkin sovellettava kaikkien sellaisten jonkin tuotteen valmistuksessa käytettyjen ainesten summaan, joiden osalta lisäyksessä I olevassa luettelossa vahvistettu kyseistä tuotetta koskeva sääntö edellyttää, että tällaisten ainesten on oltava kokonaan tuotettuja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 5 artiklan ja 11 artiklan 2 kohdan soveltamista.

7 artikla

Kumulaatio unionin kanssa

1.   Unionin alkuperäaineksia pidetään MMA:n alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen, edellyttäen että niitä on valmistettu tai käsitelty 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 2 artiklan soveltamista.

2.   Unionissa tehtyä valmistusta tai käsittelyä pidetään MMA:ssa tehtynä, jos aineksia myöhemmin valmistetaan tai käsitellään siellä siten, että valmistus tai käsittely ulottuu tämän liitteen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimia laajemmalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 2 artiklan soveltamista.

3.   Tässä artiklassa säädetyn kumulaation mahdollistamiseksi ainesten alkuperä vahvistetaan tämän liitteen mukaisesti.

8 artikla

Kumulaatio talouskumppanuussopimusmaiden kanssa

1.   Talouskumppanuussopimusmaan alkuperäaineksia pidetään MMA:n alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen, edellyttäen että niitä on valmistettu tai käsitelty tämän liitteen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 2 artiklan soveltamista.

2.   Talouskumppanuussopimusmaissa tehtyä valmistusta tai käsittelyä pidetään MMA:ssa tehtynä, jos aineksia myöhemmin valmistetaan tai käsitellään siellä siten, että valmistus tai käsittely ulottuu tämän liitteen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimia laajemmalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 2 artiklan soveltamista.

3.   Tämän artiklan 1 kohtaa sovellettaessa talouskumppanuussopimusmaan ainesten alkuperä määritetään kyseiseen talouskumppanuussopimusmaahan sovellettavien alkuperäsääntöjen sekä alkuperäselvitysten ja hallinnollisen yhteistyön mukaisesti.

Tässä artiklassa säädettyä kumulaatiota ei sovelleta seuraaviin:

a)

Etelä-Afrikan tasavallan alkuperäainekset, joita ei voida tuoda suoraan unioniin tulli- ja kiintiövapaasti Unionin ja eteläisen Afrikan alueellisen kehitysyhteisön (SADC) tekemän talouskumppanuussopimuksen puitteissa;

b)

lisäyksessä XIII luetellut ainekset.

4.   Tässä artiklassa säädettyä kumulaatiota sovelletaan ainoastaan seuraavin edellytyksin:

a)

ainekset toimittava talouskumppanuussopimusmaa ja lopputuotteen valmistava MMA ovat sitoutuneet

i)

noudattamaan tämän liitteen säännöksiä tai varmistamaan niiden noudattamisen; ja

ii)

tekemään tarvittavaa hallinnollista yhteistyötä varmistaakseen, että tämä liite pannaan täytäntöön asianmukaisesti sekä unionin osalta että niiden itsensä välillä;

b)

asianomainen MMA on ilmoittanut komissiolle a alakohdassa tarkoitetuista sitoumuksista.

5.   Jos talouskumppanuusmaat noudattavat 4 kohtaa jo ennen tämän päätöksen voimaantuloa, uutta sitoumusta ei vaadita.

9 artikla

Kumulaatio muiden maiden kanssa, joilla on tulli- ja kiintiövapaa pääsy unionin markkinoille yleisen tullietuusjärjestelmän perusteella

1.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen maiden ja alueiden alkuperäaineksia pidetään MMA:n alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen, edellyttäen että niitä on valmistettu tai käsitelty tämän liitteen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 2 artiklan soveltamista.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa ainekset ovat sellaisen maan tai alueen alkuperäaineksia, joka

a)

hyötyy yleiseen tullietuusjärjestelmään (GSP) sisältyvästä vähiten kehittyneitä maita koskevasta erityisestä menettelystä (2);

b)

hyötyy tulli- ja kiintiövapaasta pääsystä unionin markkinoille harmonoidun järjestelmän (HS) kuusinumerotasolla yleisen tullietuusjärjestelmän yleisen menettelyn mukaisesti (3);

3.   Asianomaisten maiden tai alueiden ainesten alkuperä määritetään asetuksen (EU) N:o 978/2012 33 artiklan mukaisesti vahvistettujen alkuperäsääntöjen ja tämän liitteen 32 tai 41 artiklan mukaisesti.

4.   Tässä kohdassa säädettyä kumulaatiota ei sovelleta seuraaviin:

a)

ainekset, joihin unioniin tuotaessa sovelletaan polkumyynti- tai tasoitustulleja, kun ne ovat peräisin maasta, joihin kyseisiä tulleja sovelletaan;

b)

harmonoidun järjestelmän 3 tai 16 ryhmään luokitellut tonnikalatuotteet, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 978/2012 7 ja 12 artiklan ja myöhempien muutossäädösten ja vastaavien säädösten soveltamisalaan;

c)

ainekset, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 978/2012 22 ja 30 artiklan ja myöhempien muutossäädösten ja vastaavien säädösten soveltamisalaan.

5.   Tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä kumulaatiota sovelletaan ainoastaan seuraavin edellytyksin:

a)

kumulaatioon osallistuvat maat tai alueet ovat sitoutuneet noudattamaan tässä liitteessä säädettyjä vaatimuksia tai varmistamaan niiden noudattamisen ja tekemään tarvittavaa hallinnollista yhteistyötä varmistaakseen, että tämä liite pannaan täytäntöön oikein sekä unionin osalta että kumulaatioon osallistuvien välillä;

b)

asianomainen MMA on ilmoittanut komissiolle a alakohdassa tarkoitetusta sitoumuksesta.

6.   Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarja) päivämäärän, josta alkaen tässä artiklassa säädettyä kumulaatiota voidaan soveltaa tarvittavat vaatimukset täyttäneiden 1 artiklassa mainittujen maiden tai alueiden kanssa.

10 artikla

Kumulaation laajentaminen

1.   Komissio voi MMA:n pyynnöstä myöntää alkuperää koskevan kumulaation MMA:n ja sellaisen maan välillä, jonka kanssa Euroopan unioni on tehnyt voimassa olevan vapaakauppasopimuksen tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan mukaisesti, edellyttäen että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kumulaatioon osallistuvat maat tai alueet ovat sitoutuneet noudattamaan tässä liitteessä säädettyjä vaatimuksia tai varmistamaan niiden noudattamisen ja tekemään tarvittavaa hallinnollista yhteistyötä varmistaakseen, että tämä liite pannaan täytäntöön oikein sekä unionin osalta että kumulaatioon osallistuvien välillä;

b)

asianomainen MMA on ilmoittanut komissiolle a alakohdassa tarkoitetusta sitoumuksesta.

Komissio, joka ottaa huomioon kauppaa koskevien toimenpiteiden kiertämisen riskin ja kumulaatiossa käytettävien ainesten erityiset herkkyystekijät, voi asettaa lisää edellytyksiä pyydetyn kumulaation myöntämiseksi.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu pyyntö on osoitettava komissiolle kirjallisesti. Siinä on mainittava asianomainen kolmas maa tai maat, siinä on oltava luettelo asianomaisista kumulaation kohteena olevista aineksista, ja sen mukana on toimitettava todiste siitä, että tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3.   Käytettyjen ainesten alkuperä ja se, millaista alkuperän todistavaa asiakirja-aineistoa sovelletaan, on määritettävä kyseisessä vapaakauppasopimuksessa määrättyjen sääntöjen mukaisesti. Unioniin vietävien tuotteiden alkuperä on määritettävä tässä liitteessä säädettyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti.

4.   Jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman, ei ole välttämätöntä, että riittävä valmistus tai käsittely on suoritettu unioniin vietäväksi tarkoitetun tuotteen valmistuksessa MMA:ssa käytetyille kolmannen maan alkuperäaineksille, jos asianomaisessa MMA:ssa tehty valmistus tai käsittely ylittää tämän liitteen 5 artiklan 1 kohdassa kuvatut toiminnot.

5.   Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarjassa) päivämäärän, jona laajennettu kumulaatio tulee voimaan, kyseiseen kumulaatioon osallistuvan unionin vapaakauppasopimuskumppanin, sovellettavat edellytykset ja luettelon aineksista, joihin tätä kumulaatiota sovelletaan.

6.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksinä toimenpiteen, jolla myönnetään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kumulaatio. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän artiklan 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

11 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

1.   Kelpuuttamisen yksikkö tämän liitteen säännöksiä sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä määritettäessä nimike harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaan.

2.   Kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka luokitellaan samaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen, kukin yksittäinen tuote on otettava huomioon tämän liitteen säännöksiä sovellettaessa.

3.   Jos harmonoidun järjestelmän 5 yleisen tulkintasäännön mukaan pakkausta pidetään tuotteeseen kuuluvana luokiteltaessa, sitä on pidettävä tuotteeseen kuuluvana myös alkuperää määritettäessä.

12 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, jotka kuuluvat tavanomaisena varustuksena tähän laitteistoon, koneeseen, laitteeseen tai ajoneuvoon ja jotka sisältyvät sen vapaasti tehtaalla -hintaan, on katsottava muodostavan niiden kanssa yhden kokonaisuuden.

13 artikla

Sarjat

Harmonoidun järjestelmän 3 yleisen tulkintasäännön mukaisia sarjoja on pidettävä alkuperätuotteina, jos kaikki sarjaan kuuluvat tuotteet ovat alkuperätuotteita.

Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on kuitenkin kokonaisuutena pidettävä alkuperätuotteena, jos ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta.

14 artikla

Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko jokin tuote alkuperätuote, huomioon ei oteta sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjen seuraavien tuotteiden alkuperää:

a)

energia ja polttoaineet;

b)

laitokset ja laitteistot;

c)

koneet ja työkalut;

d)

muut tavarat, jotka eivät sisälly ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen.

15 artikla

Kirjanpidollinen erottelu

1.   Jos tuotteen valmistuksessa tai käsittelyssä käytetään keskenään korvattavissa olevia alkuperä- ja ei-alkuperäaineksia, jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat taloudellisten toimijoiden kirjallisesta pyynnöstä antaa luvan siihen, että aineksia hallinnoidaan unionissa kirjanpidollisen erottelun menettelyä käyttäen niiden viemiseksi MMA:han kahdenvälistä kumulaatiota varten ilman ainesten erillisvarastointia.

2.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat myöntää 1 kohdassa tarkoitetun luvan asianmukaisina pitämillään edellytyksillä.

Lupa myönnetään ainoastaan, jos 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä käyttämällä voidaan varmistaa, että sellaisten tuotteiden määrä, joita voidaan pitää unionin alkuperätuotteina, on aina sama kuin jos varastot olisivat olleet fyysisesti erillään.

Jos lupa myönnetään, menettelyä on sovellettava, ja sen soveltamisesta on pidettävä kirjaa unionissa sovellettavien yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn luvansaajan on laadittava tai, siihen saakka kun rekisteröidyn viejän järjestelmää aletaan soveltaa, haettava alkuperäselvityksiä tuotteille, joita voidaan pitää unionin alkuperätuotteina. Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pyynnöstä luvansaajan on annettava selvitys siitä, kuinka tuotemääriä on hallinnoitu.

4.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on valvottava 1 kohdassa tarkoitetun luvan käyttöä.

Ne voivat peruuttaa luvan seuraavissa tapauksissa:

a)

luvansaaja käyttää lupaa väärin; tai

b)

luvansaaja ei täytä mitään muutakaan tässä liitteessä säädettyä edellytystä.

16 artikla

Poikkeukset

1.   MMA:lle voidaan komission aloitteesta tai jäsenvaltion taikka MMA:n pyynnöstä myöntää väliaikainen poikkeus tämän liitteen säännöksistä seuraavissa tapauksissa:

a)

se ei sisäisistä tai ulkoisista syistä väliaikaisesti kykene noudattamaan 2 artiklassa säädettyjä alkuperäaseman saamista koskevia sääntöjä, vaikka se on aiemmin kyennyt niitä noudattamaan;

b)

se tarvitsee aikaa valmistautuakseen noudattamaan 2 artiklassa säädettyjä alkuperäaseman saamista koskevia sääntöjä;

c)

se on olemassa olevien elinkeinojen kehittämisen tai uusien elinkeinojen luomisen vuoksi perusteltua.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö on osoitettava komissiolle kirjallisesti lisäyksessä X olevaa lomaketta käyttäen. Siinä on esitettävä pyynnön perustelut ja siihen on sisällyttävä asianmukaiset liiteasiakirjat.

3.   Pyyntöjä tutkittaessa otetaan huomioon erityisesti:

a)

asianomaisen MMA:n kehitystaso tai maantieteellinen sijainti, ottaen erityisesti huomioon tehtävän päätöksen taloudellisen ja sosiaalisen vaikutuksen erityisesti työllisyyden osalta;

b)

tapaukset, joissa voimassa olevien alkuperäsääntöjen soveltaminen vaikuttaisi merkittävästi kyseisen MMA:n olemassa olevan tuotannonalan kykyyn jatkaa vientiä unioniin, ja erityisesti tapaukset, joissa tämä johtaisi kyseisen tuotannonalan loppumiseen;

c)

erityistapaukset, joissa voidaan selkeästi osoittaa, että alkuperäsäännöt voisivat estää merkittäviä sijoituksia tuotannonalaan ja joissa sijoitusohjelman toteuttamista edistävä poikkeus mahdollistaisi näiden sääntöjen vaiheittaisen noudattamisen.

4.   Komissio myöntyy kaikkiin pyyntöihin, jotka on tämän artiklan mukaisesti perusteltu asianmukaisesti ja joista ei voi aiheutua vakavaa haittaa unionin vakiintuneelle elinkeinolle.

5.   Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että päätös tehdään mahdollisimman nopeasti ja muodostaa kantansa 95 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut täydellisen hakemuksen.

6.   Väliaikainen poikkeus on rajoitettava kestämään ainoastaan niin kauan kuin kyseiset sisäiset tai ulkoiset syyt ovat olemassa tai niin kauan kuin on tarpeen, jotta MMA kykenee noudattamaan mainittuja sääntöjä tai täyttämään tavoitteet, jotka on asetettu poikkeuksella, ottaen huomioon kyseisen MMA:n erityistilanteen ja sen vaikeudet.

7.   Kun poikkeus myönnetään, on noudatettava vaatimuksia, jotka koskevat komissiolle annettavia tietoja poikkeuksen käytöstä ja niiden määrien hallinnasta, joille poikkeus on myönnetty.

8.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksinä toimenpiteen, jolla myönnetään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu väliaikainen poikkeus. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän liitteen 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

III   OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

17 artikla

Alueperiaate

1.   Tässä liitteessä alkuperäaseman saamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä MMA:ssa, jollei tämän liitteen 7–10 artiklassa toisin säädetä.

2.   Jos MMA:sta toiseen maahan viedyt alkuperätuotteet palautetaan, niitä on pidettävä ei-alkuperätuotteina, jollei toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla voida osoittaa, että

a)

palautetut tuotteet ovat samat kuin viedyt tuotteet; ja

b)

niille ei ole suoritettu kyseisessä maassa tai viennin aikana muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimia.

18 artikla

Tavaroiden käsittelemättömyyttä koskeva lauseke

1.   Vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutettaviksi ilmoitettujen tuotteiden on oltava samat kuin siitä MMA:sta viedyt tuotteet, jonka alkuperätuotteita niiden katsotaan olevan. Ennen niiden ilmoittamista vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi niitä ei saa olla muutettu tai jalostettu millään tavalla eikä niille saa olla suoritettu mitään muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimia. Tuotteet tai lähetykset voidaan varastoida ja toimittaa osalähetyksinä, jos tämä tehdään viejän tai jonkin myöhemmän tavaroiden haltijan vastuulla ja tuotteet pysyvät tullivalvonnassa kauttakulkumaassa tai -maissa.

2.   Edellä olevan 1 kohdan noudattamista pidetään riittävänä, ellei tulliviranomaisilla ole aihetta toisin epäillä; tällaisissa tapauksissa tulliviranomaiset voivat pyytää tavaranhaltijaa antamaan täydentäviä todisteita, jollainen voi olla esimerkiksi konossementin kaltainen sopimusperusteinen kuljetusasiakirja tai pakkauksen merkintöihin tai numeroihin perustuva konkreettinen todiste taikka jokin muu itse tavaroihin liittyvä todiste.

3.   Mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, sovelletaan soveltuvin osin kun tämän liitteen 7–10 artiklan mukaista kumulaatiota sovelletaan.

19 artikla

Näyttelyt

1.   Alkuperätuotteille, jotka on lähetetty muuhun kuin MMA:ssa, talouskumppanuussopimusmaassa tai Euroopan unionin jäsenvaltiossa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen unioniin tuotaviksi, myönnetään tuonnissa tämän päätöksen säännösten mukaiset etuudet, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että:

a)

viejä on lähettänyt nämä tuotteet MMA:lta maahan, jossa näyttely pidetään, ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b)

kyseinen viejä on myynyt tai luovuttanut tuotteet unionissa olevalle vastaanottajalle;

c)

tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten;

d)

sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2.   Alkuperäselvitys on annettava tai laadittava tämän liitteen IV osaston mukaisesti ja esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille kyseisessä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tarvittaessa voidaan vaatia kirjallinen lisäselvitys olosuhteista, joissa tuotteita on pidetty näytteillä.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joita ei ole järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi ja joiden aikana tuotteet pysyvät tullivalvonnassa.

IV   OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

1   Jakso

Yleiset vaatimukset

20 artikla

Euroina ilmaistut määrät

1.   Tämän liitteen 26, 31, 43 ja 46 artiklan soveltamiseksi tapauksissa, joissa tuotteet laskutetaan muuna valuuttana kuin euroina, jäsenvaltiot vahvistavat euroina ilmaistuja määriä vastaavat määrät vuosittain omana kansallisena valuuttanaan.

2.   Lähetykseen sovelletaan 26, 31, 43 ja 44 artiklaa sen valuutan perusteella, jona kauppalasku on laadittu.

3.   Kansallisena valuuttana käytettävät määrät ovat euroina ilmaistujen määrien vasta-arvot kyseisenä valuuttana kunkin vuoden lokakuun ensimmäisen työpäivän euron kurssin mukaisesti. Määrät ilmoitetaan komissiolle 15 päivään lokakuuta mennessä, ja niitä sovelletaan seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä. Komissio ilmoittaa kaikille asianomaisille maille kyseisistä määristä.

4.   Jäsenvaltio voi pyöristää ylöspäin tai alaspäin määrää, joka saadaan muunnettaessa euroina ilmaistu määrä sen kansalliseksi valuutaksi. Pyöristyksen tuloksena saatu määrä saa poiketa muuntamisen tuloksena saadusta määrästä enintään viisi prosenttia. Jäsenvaltio voi pitää euroina ilmaistun määrän kansallisena valuuttana ilmaistun vasta-arvon muuttumattomana, jos kyseisen määrän muuntaminen 3 kohdassa määrättynä vuotuisen tarkistuksen ajankohtana ilman mahdollista pyöristystä korottaisi kansallisena valuuttana ilmaistua vasta-arvoa vähemmän kuin 15 prosenttia. Kansallisena valuuttana ilmaistu vasta-arvo voidaan pitää samana, jos kyseinen vasta-arvo alenisi muuntamisen tuloksena.

5.   Komissio tarkastelee omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion tai MMA:n pyynnöstä euroina ja niitä vastaavia eräiden jäsenvaltioiden kansallisessa valuutassa ilmaistuja määriä. Tätä tarkastelua tehdessään komissio harkitsee, onko aiheellista säilyttää näiden arvorajojen reaalivaikutus entisellään. Tätä tarkoitusta varten se voi päättää euroina ilmaistujen määrien muuttamisesta.

2   Jakso

Menettelyt ennen rekisteröidyn viejän järjestelmän soveltamista

21 artikla

Alkuperän todistaminen

MMA-alkuperätuotteisiin sovelletaan tämän päätöksen säännöksiä unioniin tuotaessa, kun esitetään joko:

a)

lisäyksessä III esitetyn mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus; tai

b)

jäljempänä 26 artiklassa eritellyissä tapauksissa ilmoitus, jonka teksti esitetään lisäyksessä VI ja jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi, jäljempänä ’alkuperäilmoitus’.

22 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

1.   Tuotteet vievän MMA:n tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen viejän tai tämän valtuuttaman edustajan viejän vastuulla tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2.   Tätä varten viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää sekä EUR.1-tavaratodistuksen että hakemuslomakkeen, joiden mallit esitetään lisäyksissä III ja IV. Nämä lomakkeet on täytettävä tässä liitteessä säädetyllä tavalla. Jos lomakkeet täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotteiden kuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, kuvauksen viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja täyttämätön tila on suljettava viivalla.

3.   EUR.1-tavaratodistusta hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen tuotteet vievän MMA:n tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän liitteen muiden vaatimusten täyttyminen.

4.   Tuotteet vievän MMA:n tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää MMA:n, unionin tai talouskumppanuussopimusmaan alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän liitteen muut vaatimukset.

5.   Tavaratodistuksen antavien tulliviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän liitteen muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia. Tavaratodistuksen antavien tulliviranomaisten on valvottava myös, että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne tarkastavat erityisesti, että tuotekuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

6.   EUR.1-tavaratodistuksen antopäivä merkitään tavaratodistuksen 11 kohtaan.

7.   Tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, ja se annetaan viejän käyttöön heti, kun vienti on tosiasiallisesti tapahtunut tai varmistunut.

23 artikla

Jälkikäteen annettu EUR.1-tavaratodistus

1.   Sen estämättä, mitä 22 artiklassa säädetään, EUR.1-tavaratodistus voidaan antaa siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos:

a)

sitä ei ollut annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi;

b)

tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä;

c)

EUR.1-tavaratodistus on annettu viennissä lähetykselle, joka myöhemmin jaettiin osiin kolmannessa varastointimaassa tämän liitteen 18 artiklan mukaisesti, edellyttäen että alkuperäinen EUR.1-tavaratodistus palautetaan sen myöntäneille tulliviranomaisille; tai

d)

EUR.1-tavaratodistusta ei ollut annettu viennissä, koska lähetyksen lopullista määräpaikkaa ei tunnettu tuolloin, ja määräpaikka päätettiin sen varastoinnin aikana ja lähetyksen mahdollisen osittamisen jälkeen kolmannessa maassa tämän liitteen 18 artiklan mukaisesti.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa viejän on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1-tavaratodistukseen merkittyjen tuotteiden vientipaikka ja -päivä sekä perusteet pyynnölleen.

3.   Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

4.   Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä seuraavat merkinnät EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan ”Huomautuksia” (kohta 7):

”ISSUED RETROSPECTIVELY”

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan ”huomautuksia”.

24 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1.   Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää todistuksen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2.   Näin annetun EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen kohtaan ”Huomautuksia” (kohta 7) on tehtävä kohtaan seuraava merkintä:

”DUPLICATE”.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen kohtaan ”huomautuksia”.

4.   Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen antopäivämäärä, on voimassa kyseisestä päivästä alkaen.

25 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

Kun alkuperätuotteet asetetaan Euroopan unionissa tai MMA:ssa tullitoimipaikan valvontaan, alkuperäinen alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla EUR.1-tavaratodistuksella kaikkien näiden tuotteiden tai niistä osan lähettämiseksi muualle unioniin tai MMA:lle. Korvaavan EUR.1-tavaratodistuksen tai -tavaratodistukset antaa tullitoimipaikka, jonka valvontaan tuotteet asetetaan.

26 artikla

Alkuperäilmoituksen laatimisedellytykset

1.   Tämän liitteen 21 artiklan b alakohdassa tarkoitetun alkuperäilmoituksen voivat laatia:

a)

tämän liitteen 27 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä; tai

b)

kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään 10 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle.

2.   Alkuperäilmoitus voidaan laatia, jos tuotteita voidaan pitää MMA:n, talouskumppanuussopimusmaan tai unionin alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän liitteen muut vaatimukset.

3.   Viejän, joka laatii alkuperäilmoituksen, on oltava valmis milloin tahansa viejämaan tai -alueen tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja tämän liitteen muiden vaatimusten täyttyminen.

4.   Viejä laatii alkuperäilmoituksen kirjoittamalla koneella, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan lisäyksessä VI olevan tekstin mukaisen ilmoituksen käyttäen yhtä liitteessä annetuista erikielisistä toisinnoista ja viejämaan tai -alueen sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin, se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

5.   Alkuperäilmoituksissa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Tämän liitteen 27 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos hän antaa viejämaan tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta alkuperäilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän olisi käsin allekirjoittanut sen.

6.   Viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.

27 artikla

Valtuutettu viejä

1.   Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa mille tahansa viejälle luvan laatia alkuperäilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta. Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava kaikki tulliviranomaisten tarpeellisina pitämät takeet tuotteiden alkuperäaseman ja muiden tässä liitteessä asetettujen vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

2.   Tulliviranomaiset voivat asettaa valtuutetun viejän aseman myöntämiselle kaikki tarpeellisena pitämänsä edellytykset.

3.   Tulliviranomaisten on annettava valtuutetulle viejälle tullin lupanumero, joka on merkittävä alkuperäilmoitukseen.

4.   Tulliviranomaisten on valvottava valtuutetun viejän luvankäyttöä.

5.   Tulliviranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan. Niiden on tehtävä näin silloin, kun valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita tai täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä taikka muutoin käyttää lupaa väärin.

28 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

1.   Alkuperäselvitys on voimassa kymmenen kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojamaan tulliviranomaisille.

2.   Alkuperäselvitykset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä ennen määräajan päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3.   Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

29 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

Alkuperäselvitys on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille tässä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Mainitut viranomaiset voivat vaatia alkuperäselvityksen käännöksen ja ne voivat lisäksi vaatia, että tuontitavarailmoitusta täydennetään tuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät tämän päätöksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

30 artikla

Tuonti osalähetyksinä

Jos tuojan pyynnöstä harmonoidun järjestelmän XVI ja XVII jaksoon tai nimikkeisiin 7308 ja 9406 kuuluva harmonoidun järjestelmän yleisessä tulkintasäännössä 2 a tarkoitettu osiin purettu tai kokoamaton tuote tuodaan maahan osalähetyksinä tuojavaltion tulliviranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille esitetään tällaisesta tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

31 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämiseen

1.   Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä liitteessä säädetyt vaatimukset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon CN22/CN23 tai kyseiseen asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2.   Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3.   Näiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa olla yli 500 euroa pikkulähetysten osalta eikä yli 1 200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

32 artikla

Kumulaatiota koskeva tiedotusmenettely

1.   Sovellettaessa tämän liitteen 2 artiklan 2 kohtaa ja 7 artiklan 1 kohtaa muista MMA:ista tai unionista tulevien ainesten tämän liitteen mukainen alkuperäasema todistetaan EUR.1-tavaratodistuksella tai alkuperäilmoituksella tai hankkijan ilmoituksella, jonka viejä antaa siinä maassa, josta aines tulee. Hankkijan ilmoituksen malli on lisäyksessä VII. Jos hankinnan suorittanut MMA soveltanut rekisteröidyn viejän järjestelmää mutta jatkokäsittelyn suorittanut MMA ei, alkuperäasema voidaan myös todistaa alkuperävakuutuksen avulla.

2.   Sovellettaessa tämän liitteen 2 artiklan 2 kohtaa ja 7 artiklan 2 kohtaa muissa MMA:issa tai unionissa suoritettu valmistus tai käsittely todistetaan hankkijan ilmoituksella, jonka viejä antaa siinä maassa, josta aines tulee. Hankkijan ilmoituksen malli on lisäyksessä VIII.

3.   Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa hankkijan on annettava erillinen hankkijan ilmoitus jokaisen aineslähetyksen osalta lähetystä koskevassa kauppalaskussa tai sen liitteessä taikka lähetysluettelossa tai muussa lähetystä koskevassa kaupallisessa asiakirjassa, jossa ainesten kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi.

Hankkijan ilmoitus voidaan laatia valmiille lomakkeelle.

Hankkijan ilmoitus on allekirjoitettava käsin. Kun kauppalasku ja hankkijan ilmoitus laaditaan tietokoneella, hankkijan ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse välttämättä allekirjoittaa käsin, jos hankkijayrityksessä asiasta vastaava työntekijä voidaan tunnistaa tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla siinä maassa tai sillä alueella, jossa hankkijan ilmoitus on laadittu. Mainitut tulliviranomaiset voivat vahvistaa tämän kohdan soveltamisen edellytykset.

Hankkijan ilmoitus esitetään sille tuotteet vievän MMA:n toimivaltaiselle tullitoimipaikalle, jota on pyydetty antamaan EUR.1-tavaratodistus.

4.   Sovellettaessa 8 ja 10 artiklaa unionin ja kyseisen maan asianomaisen vapaakauppasopimuksen mukainen alkuperäasema todistetaan kyseisessä vapaakauppasopimuksessa vahvistetuilla alkuperäselvityksillä.

5.   Sovellettaessa 9 artiklaa komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (4) mukainen alkuperäasema on todistettava samassa asetuksessa vahvistetuilla alkuperäselvityksillä.

6.   Edellä 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa EUR.1-tavaratodistuksen 7 kohtaan tai alkuperäilmoitukseen tai alkuperävakuutukseen on tarvittaessa merkittävä ”OCT cumulation”, ”EU cumulation”, ”EPA cumulation””cumulation with GSP country” tai ”extended cumulation with country x” tai ”Cumul PTOM”, ”Cumul UE”, ”cumul avec pays APE”, ”cumul pays SPG tai ”cumul étendu avec le pays x”.

33 artikla

Täydentävät asiakirjat

Edellä 22 artiklan 3 kohdassa ja 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, joita käytetään todisteena siitä, että EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa tarkoitettuja tuotteita voidaan pitää MMA:n, unionin tai talouskumppanuussopimusmaan alkuperätuotteina ja että ne täyttävät tämän liitteen muut vaatimukset, voivat olla muun muassa seuraavia:

a)

esimerkiksi viejän tai hankkijan tileihin tai sisäiseen kirjanpitoon sisältyvät välittömät todisteet toimista, jotka tämä on suorittanut tavaroiden tuottamiseksi;

b)

asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu MMA:ssa, unionissa tai talouskumppanuussopimusmaassa, jossa näitä asiakirjoja käytetään sisäisen lainsäädännön mukaisesti;

c)

asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten valmistus tai käsittely MMA:issa, Euroopan unionissa tai talouskumppanuussopimusmaassa ja jotka on annettu tai laadittu MMA:ssa, unionissa tai talouskumppanuussopimusmaassa, jossa näitä asiakirjoja käytetään sisäisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

EUR.1-tavaratodistukset tai alkuperäilmoitukset, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu MMA:issa, unionissa tai talouskumppanuussopimusmaassa tämän liitteen mukaisesti.

34 artikla

Alkuperäselvitysten ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

1.   Viejän, joka hakee EUR.1-tavaratodistusta, on säilytettävä 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

2.   Viejän, joka laatii alkuperäilmoituksen, on säilytettävä tämän alkuperäilmoituksen jäljennös ja 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

3.   Tuotteet vievän MMA:n tulliviranomaisten, jotka antavat EUR.1-tavaratodistuksen, on säilytettävä 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kolme vuotta.

4.   Tuojamaan tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1-tavaratodistukset ja alkuperäilmoitukset vähintään kolme vuotta.

35 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

1.   Pienet poikkeavuudet alkuperäselvityksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee alkuperäselvityksestä mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa tulliviranomaisille esitettyjä tuotteita.

2.   Alkuperäselvityksessä olevat selvät muotovirheet, kuten lyöntivirheet, eivät saa johtaa kyseisen asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

3   Jakso

Rekisteröidyn viejän järjestelmää koskevat menettelyt

1   AlaJakso

Vientimenettelyt MMA:issa

36 artikla

Yleiset vaatimukset

Tätä päätöstä sovelletaan seuraavissa tapauksissa:

a)

kyseessä ovat tässä liitteessä säädettyjen vaatimusten mukaiset tavarat, jotka vie 38 artiklassa tarkoitettu rekisteröity viejä;

b)

kyseessä on yhdestä tai useammasta kollista koostuva lähetys, joka sisältää minkä tahansa viejän viemiä alkuperätuotteita, joiden yhteisarvo on enintään 10 000 euroa.

37 artikla

Rekisteröityjen viejien luettelo

1)   MMA:iden toimivaltaisten viranomaisten on perustettava maassaan sijaitsevia rekisteröityjä viejiä koskeva sähköinen luettelo ja pidettävä se jatkuvasti ajan tasalla. Luettelo on päivitettävä viipymättä, kun viejä poistetaan rekisteristä tämän liitteen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Luettelossa on oltava seuraavat tiedot:

a)

rekisteröidyn viejän nimi ja sen paikan täydellinen osoite, johon rekisteröitynyt viejä on sijoittautunut tai jossa tämä asuu, sekä asianomaisen maan tai alueen tunnus (ISO alpha 2 -maakoodi);

b)

rekisteröidyn viejän numero;

c)

tuotteet, jotka on tarkoitettu vietäviksi tämän päätöksen mukaisesti (alustava luettelo harmonoidun järjestelmän ryhmistä tai nimikkeistä siten kuin hakija pitää tarpeellisena);

d)

päivämäärät, josta alkaen ja johon asti viejä on/oli rekisteröity;

e)

peruuttamisen syy (rekisteröidyn viejän pyyntö / toimivaltaisten viranomaisten suorittama peruutus). Nämä tiedot ovat ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.

3.   MMA:iden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle rekisteröityjen viejien nimeämisessä käytetystä kansallisesta numerointijärjestelmästä. Numeron alussa on oltava ISO alpha 2 -maakoodi.

38 artikla

Rekisteröintipyyntö

Jotta viejät voitaisiin rekisteröidä, niiden on jätettävä hakemus tämän liitteen 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille MMA:iden toimivaltaisille viranomaisille lisäyksessä XI olevaa mallia käyttäen. Hakemuksen täyttäessään viejät antavat luvan tallettaa antamansa tiedot komission tietokantaan ja julkaista ei-luottamukselliset tiedot internetissä.

Toimivaltaiset viranomaiset saavat hyväksyä hakemuksen vain, jos se on täytetty asianmukaisesti.

39 artikla

Rekisteröinnin peruuttaminen

1.   Rekisteröityjen viejien, jotka eivät enää täytä edellytyksiä tämän päätöksen kohteena olevien tavaroiden viemiseksi tai jotka eivät enää aio viedä tällaisia tavaroita, on ilmoitettava tästä MMA:iden toimivaltaisille viranomaisille, joiden on viipymättä poistettava ne kyseisessä MMA:ssa pidettävästä rekisteröityjen viejien luettelosta.

2.   Jos rekisteröidyt viejät tahallaan tai tuottamuksesta laativat tai laadituttavat sellaisia vääriä tietoja sisältävän alkuperävakuutuksen tai muun todisteasiakirjan, jotka johtavat siihen, että tullietuuskohtelu saadaan säännönvastaisesti tai vilpillisesti, MMA:n toimivaltaisten viranomaisten on poistettava viejä asianomaisen MMA:n pitämästä rekisteröityjen viejien luettelosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta MMA:n rangaistus- ja seuraamusjärjestelmän soveltamista.

3.   Rekisteröityjen viejien luettelosta poistamisella on vaikutusta vain sellaisiin vakuutuksiin, jotka laaditaan poistamispäivän jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kesken olevissa tarkastuksissa todettavien säännönvastaisuuksien mahdollista vaikutusta.

4.   Viejät, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat poistaneet rekisteröityjen viejien luettelosta 2 kohdan mukaisesti, voidaan lisätä uudelleen rekisteröityjen viejien luetteloon vasta sen jälkeen, kun ne ovat todistaneet MMA:n toimivaltaisille viranomaisille, että ne ovat korjanneet poistamisen aiheuttaneen tilanteen.

40 artikla

Täydentävät asiakirjat

1.   Sekä rekisteröityjen että muiden viejien on noudatettava seuraavia velvoitteita:

a)

niiden on pidettävä asianmukaista liikekirjanpitoa etuuskohteluun oikeutettujen tavaroiden tuotannosta ja luovutuksista;

b)

niiden on pidettävä saatavilla kaikki valmistuksessa käytettyihin aineksiin liittyvät todisteet;

c)

niiden on säilytettävä kaikki valmistuksessa käytettyihin aineksiin liittyvät tulliasiakirjat;

d)

niiden on pidettävä kirjaa vähintään kolmen vuoden ajan alkuperävakuutuksen laatimisvuoden päättymisestä tai pidempään, jos näin kansallisessa lainsäädännössä määrätään,

i)

laatimistaan alkuperävakuutuksista; ja

ii)

alkuperä- ja ei-alkuperäaineksistaan, tuotannostaan ja varastoistaan.

2.   Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu kirjanpito voi olla sähköinen, mutta sen on mahdollistettava vientituotteiden valmistuksessa käytettyjen kaikkien ainesten jäljittäminen ja niiden alkuperäaseman vahvistaminen.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä velvoitteita sovelletaan myös tavarantoimittajiin, jotka antavat viejille hankkijan ilmoituksia, joissa vahvistetaan niiden toimittamien tavaroiden alkuperäasema.

41 artikla

Alkuperän todistaminen

1.   Viejän on laadittava alkuperävakuutus, kun siihen liittyvät tuotteet viedään, jos asianomaisia tavaroita voidaan pitää kyseisen MMA:n alkuperätuotteina.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, alkuperävakuutus voidaan poikkeuksellisesti laatia viennin jälkeen (”jälkikäteen annettu vakuutus”) edellyttäen, että se esitetään siinä jäsenvaltiossa, jossa tuote ilmoitettiin vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi, viimeistään kaksi vuotta viennin jälkeen. Jos lähetyksen osittaminen tehdään tämän liitteen 18 artiklan mukaisesti, alkuperävakuutus voidaan myös laatia jälkikäteen.

3.   Viejän on annettava alkuperävakuutus unionissa olevalle asiakkaalleen, ja siinä on oltava lisäyksessä XII eritellyt tiedot. Alkuperävakuutus on laadittava englannin tai ranskan kielellä.

Se voidaan laatia mille tahansa kaupalliselle asiakirjalle, josta asianomainen viejä ja kyseessä olevat tavarat voidaan tunnistaa.

4.   Kun tämän liitteen 2 ja 7 artiklan mukaista kumulaatiota sovelletaan ja viejä vie tuotteen, jonka valmistuksessa on käytetty MMA:n tai unionin alkuperäaineksia, viejän on otettava huomioon ainesten hankkijan antama alkuperävakuutus. Jos hankkija on sijoittautunut MMA:han, joka ei ole vielä pannut rekisteröidyn viejän järjestelmää täytäntöön, jatkokäsittelyn suorittavaan MMA:han sijoittautunut viejä voi myös käyttää EUR.1-tavaratodistusta, alkuperäilmoitusta tai hankkijan ilmoitusta.

5.   Tällaisissa tapauksissa viejän laatimassa alkuperävakuutuksessa on tapauksen mukaan oltava ilmaisu ”EU cumulation”, ”OCT cumulation”, ”Cumul UE” tai ”cumul PTOM”.

6.   Sovellettaessa tämän liitteen 8 ja 10 artiklaa unionin ja kyseisen maan asianomaisen vapaakauppasopimuksen mukainen alkuperäasema todistetaan kyseisessä vapaakauppasopimuksessa vahvistetuilla alkuperäselvityksillä.

Tällöin viejän laatimassa alkuperävakuutuksessa on oltava ilmaisu ”cumulation with EPA country” tai ”extended cumulation with country x” tai ”cumul avec pays APE” tai ”cumul étendu avec le pays x”.

7.   Sovellettaessa tämän liitteen 9 artiklan mukaista kumulaatiota asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukainen alkuperäasema on todistettava samassa asetuksessa vahvistetuilla alkuperäselvityksillä.

Tällöin viejän laatimassa alkuperävakuutuksessa on oltava ilmaisu ”cumulation with GSP country” tai ”cumul avec pays SPG”.

42 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

1.   Kullekin lähetykselle on laadittava alkuperävakuutus.

2.   Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päivämäärästä, jona viejä laati sen.

3.   Yksi alkuperävakuutus voi kattaa useita lähetyksiä, jos tavarat täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne ovat harmonoidun järjestelmän 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdassa tarkoitettuja osiin purettuja tai kokoamattomia tuotteita;

b)

ne kuuluvat harmonoidun järjestelmän XVI tai XVII jaksoon tai nimikkeeseen 7308 tai 9406; ja

c)

ne on tarkoitus tuoda osalähetyksinä.

2   AlaJakso

Vapaaseen liikkeeseen luovutusta unionissa koskevat menettelyt

43 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

1.   Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa on viitattava alkuperävakuutukseen. Alkuperävakuutus on pidettävä tulliviranomaisten saatavilla, ja nämä voivat pyytää sen esittämistä ilmoituksen tarkastamiseksi. Nämä viranomaiset voivat myös vaatia vakuutuksen kääntämistä asianomaisen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä.

2.   Jos tavaranhaltija pyytää tämän päätöksen soveltamista, vaikka sillä ei ole hallussaan alkuperävakuutusta vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan tulli-ilmoituksen vastaanottohetkellä, kyseistä ilmoitusta on pidettävä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 253 artiklan 1 kohdan mukaisena epätäydellisenä ilmoituksena ja sitä on käsiteltävä tämän mukaisesti.

3.   Ennen kuin tavarat ilmoitetaan luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen tavaranhaltijan on asianmukaisella tavalla varmistettava, että tavarat noudattavat tässä liitteessä vahvistettuja sääntöjä, tarkastamalla erityisesti

a)

tämän liitteen 58 artiklassa tarkoitetusta tietokannasta, että viejä on rekisteröity alkuperävakuutusten laatijaksi, paitsi jos lähetettävien alkuperätuotteiden yhteisarvo on enintään 10 000 euroa; ja

b)

että alkuperävakuutus on laadittu lisäyksen XII mukaisesti.

44 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

1.   Seuraavat tuotteet on vapautettava velvoitteesta laatia ja esittää alkuperävakuutus:

a)

yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pieninä lähetyksinä lähettämät tuotteet, joiden yhteisarvo on enintään 500 euroa;

b)

matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet, joiden yhteisarvo on enintään 1 200 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

kyseessä ei ole kaupallinen tuonti;

b)

niiden on ilmoitettu täyttävän tämän päätöksen soveltamiseksi säädetyt edellytykset;

c)

edellä b alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen todenmukaisuutta ei ole syytä epäillä.

3.   Edellä olevaa 2 kohdan a alakohtaa sovellettaessa tuontia ei pidetä kaupallisena, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tuonti on satunnaista;

b)

tuonti koostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista;

c)

tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

45 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

1.   Pienet poikkeavuudet alkuperävakuutuksessa ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tulliviranomaisille esitetyissä asiakirjoissa olevien tietojen välillä eivät sinänsä tee alkuperävakuutuksesta mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa asianomaisia tuotteita.

2.   Alkuperävakuutuksessa olevat selvät muotovirheet, kuten lyöntivirheet, eivät saa johtaa asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä kyseisen asiakirjan merkintöjen oikeellisuutta.

46 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

Alkuperävakuutukset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille tämän liitteen 41 artiklan 2 kohdassa mainitun voimassaoloajan päätyttyä, voidaan hyväksyä tullietuuksien soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä ennen määräajan päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä alkuperävakuutukset, jos tuotteet on esitetty tullille ennen mainitun määräajan päättymistä.

47 artikla

Osalähetyksinä tapahtuvaa tuontia koskeva menettely

1.   Tämän liitteen 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä on sovellettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten määrittämän ajan.

2.   Peräkkäisiä vapaaseen liikkeeseen luovutuksia valvovien tuojajäsenvaltion tulliviranomaisten on tarkastettava, että osalähetykset muodostavat osan niistä osiin puretuista tai kokoamattomista tuotteista, joille alkuperävakuutus on laadittu.

48 artikla

Alkuperävakuutuksen korvaaminen

1.   Jos tuotteita ei ole vielä luovutettu vapaaseen liikkeeseen, alkuperävakuutus voidaan korvata yhdellä tai useammalla tavaranhaltijoiden laatimalla korvaavalla alkuperävakuutuksella kaikkien tai joidenkin tuotteiden lähettämiseksi muualle unionin tullialueelle. Tavaranhaltijoiden ei tarvitse itse olla rekisteröityjä viejiä saadakseen laatia korvaavia alkuperävakuutuksia.

2.   Kun alkuperävakuutus korvataan, alkuperäiseen alkuperävakuutukseen on merkittävä seuraavat tiedot:

a)

korvaavan alkuperävakuutuksen tai korvaavien alkuperävakuutusten merkinnät;

b)

lähettäjän nimet ja osoitteet;

c)

vastaanottaja tai vastaanottajat unionissa.

Alkuperäiseen alkuperävakuutukseen on tehtävä merkintä ”Replaced” tai ”Remplacée”.

3.   Korvaavassa alkuperävakuutuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

kaikki uudelleen lähetettyjä tuotteita koskevat tiedot;

b)

alkuperäisen alkuperävakuutuksen laatimispäivämäärä;

c)

kaikki tarvittavat lisäyksessä XII eritellyt maininnat;

d)

tuotteiden lähettäjän nimi ja osoite unionissa;

e)

vastaanottajan nimi ja osoite unionissa;

f)

korvaamispäivämäärä ja -paikka.

Korvaavan alkuperävakuutuksen laativa henkilö voi liittää korvaavan alkuperävakuutuksen mukaan jäljennöksen alkuperäisestä alkuperävakuutuksesta.

4.   Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin vakuutuksiin, joilla korvataan alkuperävakuutukset, jotka itsekin ovat korvaavia alkuperävakuutuksia.

5.   Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osiin korvaaviin alkuperävakuutuksiin, jos kyseessä on tämän liitteen 18 artiklan mukainen osalähetys.

49 artikla

Alkuperävakuutuksen tarkastaminen

1.   Jos tulliviranomaiset epäilevät tuotteiden alkuperäasemaa, ne voivat pyytää tavaranhaltijaa esittämään vahvistamassaan kohtuullisessa määräajassa kaikki käytettävissä olevat todisteet ilmoituksessa olevien alkuperämerkintöjen paikkansapitävyyden tai tämän liitteen 18 artiklassa säädettyjen edellytysten noudattamisen tarkastamiseksi.

2.   Tulliviranomaiset voivat evätä tullietuustoimenpiteen soveltamisen tämän liitteen 64 artiklassa säädetyn tarkastusmenettelyn ajaksi, jos

a)

tavaranhaltijan antamat tiedot eivät ole riittävät vahvistamaan tuotteiden alkuperäasemaa taikka tämän liitteen 17 artiklan 2 kohdassa tai 18 artiklassa säädettyjen edellytysten noudattamista;

b)

tavaranhaltija ei vastaa 1 kohdassa tarkoitetussa tietojen antamiselle vahvistetussa määräajassa.

3.   Odotettaessa joko 1 kohdassa tarkoitettuja tavaranhaltijalta pyydettyjä tietoja tai 2 kohdassa tarkoitetun tarkastusmenettelyn tuloksia, tuotteet on luovutettava tuojalle, jos tarpeellisiksi katsotut varotoimenpiteet toteutetaan.

50 artikla

Etuuskohtelun epääminen

1.   Tuojajäsenvaltion tulliviranomaisten on evättävä tämän päätöksen soveltaminen ilman velvoitetta pyytää lisätodisteita tai lähettää tarkastuspyyntöä MMA:han, jos

a)

tavarat eivät ole samoja kuin alkuperävakuutuksessa mainitut tavarat;

b)

tavaranhaltija ei esitä alkuperävakuutusta asianomaisista tuotteista, vaikka tällaista vakuutusta edellytetään;

c)

tavaranhaltijan hallussa olevan alkuperävakuutuksen on laatinut joku muu kuin MMA:n rekisteröity viejä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 36 artiklan b alakohdan ja 44 artiklan 1 kohdan soveltamista;

d)

alkuperävakuutus ei ole laadittu lisäyksen XII mukaisesti;

e)

tämän liitteen 18 artiklan edellytykset eivät täyty.

2.   Tuojajäsenvaltion tulliviranomaisten on evättävä tämän päätöksen soveltaminen MMA:n toimivaltaisille viranomaisille osoitetun tämän liitteen 60 artiklassa tarkoitetun tarkastuspyynnön vuoksi, jos tuojajäsenvaltion tulliviranomaiset

a)

ovat vastaanottaneet vastauksen, jonka mukaan viejä ei ollut oikeutettu laatimaan alkuperävakuutusta;

b)

ovat vastaanottaneet vastauksen, jonka mukaan asianomaiset tuotteet eivät ole MMA:n alkuperätuotteita tai tämän liitteen 17 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyttyneet;

c)

epäilivät perustellusti alkuperävakuutuksen pätevyyttä tai tavaranhaltijan kyseessä olevien tuotteiden todellisesta alkuperästä antamien tietojen paikkansapitävyyttä tehdessään tarkastuspyynnön; ja

i)

eivät ole vastaanottaneet vastausta tämän liitteen 60 artiklan mukaisessa määräajassa; tai

ii)

ovat saaneet vastauksen, joka ei anna riittäviä vastauksia pyynnössä esitettyihin kysymyksiin.

V   OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

1   Jakso

Yleistä

51 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Jotta etuuskohtelua sovellettaisiin oikein, MMA:iden on sitouduttava

a)

ottamaan käyttöön tarvittavat hallinnolliset rakenteet ja järjestelmät, mukaan lukien soveltuvin osin kumulaation soveltamiseksi tarvittavat menettelyt, tässä liitteessä säädettyjen sääntöjen ja menettelyjen täytäntöönpanemiseksi ja hallinnoimiseksi kyseisessä maassa ja pidettävä niitä yllä;

b)

tekemään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kautta komission ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kanssa.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun yhteistyöhön kuuluvat

a)

kaiken tarvittavan tuen antaminen komission pyynnöstä silloin, kun komissio tarkastaa tämän liitteen asianmukaisen täytäntöönpanon kyseisessä maassa, mukaan lukien komission tai jäsenvaltioiden tulliviranomaisten suorittamat paikalla tehtävät tarkastukset;

b)

tuotteiden alkuperäaseman ja tässä liitteessä säädettyjen muiden edellytysten noudattamisen tarkastaminen, mukaan lukien komission tai jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pyynnöstä alkuperätutkimusten yhteydessä suoritettavat paikalla tehtävät tarkastukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 49, 50, 55 ja 56 artiklan soveltamista;

c)

jos tarkastusmenettely tai muu käytettävissä oleva tieto osoittaa, että tämän liitteen säännöksiä ilmeisesti rikotaan, MMA:n on omasta aloitteestaan tai komission taikka jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pyynnöstä suoritettava tarvittavat tutkimukset tai toteutettava tarvittavat toimenpiteet tutkimusten suorittamiseksi asianmukaista kiireellisyyttä noudattaen, jotta tällaiset rikkomukset voidaan todeta ja estää. Komissio ja jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat osallistua näihin tutkimuksiin.

3.   MMA:iden on esitettävä komissiolle ennen 1 päivää tammikuuta 2015 virallinen sitoumus 1 kohdan vaatimusten noudattamiseksi.

52 artikla

Julkaisemisvaatimukset ja säännösten noudattaminen

1.   Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarjassa) luettelon MMA:ista ja päivämäärän, jona niiden on katsottu täyttäneen tämän liitteen 51 ja 54 artiklassa tai 57 artiklassa tarkoitetut edellytykset. Komissio saattaa tämän luettelon ajan tasalle, kun uusi MMA täyttää samat ehdot.

2.   Kun tämän liitteen mukaisia MMA:n alkuperätuotteita luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa, niihin sovelletaan tariffietuuksia ainoastaan, jos ne on viety 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainittuna päivänä tai sen jälkeen.

3.   MMA:n katsotaan noudattavan tämän liitteen 51 ja 54 artiklan tai 57 artiklan säännöksiä päivänä, jona se on

a)

se on tehnyt tämän liitteen 54 artiklan 1 kohdassa tai 57 artiklan 1 kohdassa ja tarvittaessa tämän liitteen 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen; ja

b)

toimittanut tämän liitteen 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sitoumuksen.

4.   Tämän liitteen IV osaston 3 jakson ja V osaston 3 jakson täytäntöönpanemiseksi MMA:iden on toimitettava tämän liitteen 57 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot vähintään kolme kuukautta ennen kuin rekisteröidyn viejän järjestelmää aletaan tosiasiallisesti soveltaa niiden alueella.

53 artikla

Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

2   Jakso

Ennen rekisteröidyn viejän järjestelmän soveltamista noudatettavat hallinnollisen yhteistyön menetelmät

54 artikla

Leimasimista ja osoitteista tiedottaminen

1.   MMA:iden on ilmoitettava komissiolle sellaisten alueellaan sijaitsevien viranomaisten nimet ja osoitteet, jotka

a)

ovat asianomaisen maan valtion viranomaisia ja joilla on toimivalta tukea komissiota ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisia tässä osastossa säädetyssä hallinnollisessa yhteistyössä;

b)

ne tulliviranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia antamaan EUR.1-tavaratodistuksia ja suorittamaan EUR.1-tavaratodistusten alkuperäilmoitusten jälkitarkastuksia.

2.   MMA:iden on toimitettava komissiolle käyttämiensä leimasinten leimanäytteet.

3.   MMA:iden on ilmoitettava komissiolle viipymättä mahdollisista muutoksista 1 ja 2 kohdan nojalla ilmoitettuihin tietoihin.

4.   Komissio välittää nämä tiedot jäsenvaltioiden tulliviranomaisille.

55 artikla

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

1.   Alkuperäselvitysten jälkitarkastus suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä liitteessä säädettyjen vaatimusten täyttymistä.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viejämaan tai alueen tulliviranomaisille EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, alkuperäilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät tarvittaessa syyt tarkastuspyyntöön. Jälkitarkastuspyynnön tueksi toimitetaan kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden perusteella alkuperäselvityksessä olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3.   Tarkastuksen suorittavat viejämaan tai -alueen tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

4.   Jos tuojamaan tulliviranomaiset päättävät lykätä etuuskohtelun myöntämistä kyseisille tuotteille siihen asti, kun tarkastuksen tulokset on saatu, niiden on luovutettava tuotteet tuojalle, jos tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5.   Tarkastuksen tulokset on ilmoitettava tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille mahdollisimman pian. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisiä tuotteita pitää MMA:n, unionin tai talouskumppanuussopimusmaan alkuperätuotteina ja täyttävätkö ne tämän liitteen muut vaatimukset.

6.   Jos perustellun epäilyn tapauksessa vastausta ei ole saatu kymmenen kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön päivämäärästä tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen ratkaisemiseksi, ovatko kyseiset asiakirjat aitoja tai mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun myöntämisen, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

56 artikla

Hankkijan ilmoitusten tarkastaminen

1.   Hankkijan ilmoitus tarkastetaan pistokokein tai aina kun tuojamaan tai -alueen tulliviranomaisilla on aihetta epäillä asiakirjan aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai kyseisten ainesten tosiasiallista alkuperää koskevien tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä.

2.   Tulliviranomaiset, joille hankkijan ilmoitus esitetään, voivat pyytää sen maan tai alueen tulliviranomaisia, jossa ilmoitus on laadittu, antamaan lisäyksessä IX esitetyn mallin mukaisen tiedotustodistuksen. Vaihtoehtoisesti tulliviranomaiset, joille hankkijan ilmoitus esitetään, voivat pyytää viejää esittämään sen valtion tai alueen tulliviranomaisten antaman tiedotustodistuksen, jossa ilmoitus on laadittu.

Tiedotustodistuksen antaneen tullitoimipaikan on säilytettävä todistuksen jäljennös vähintään kolme vuotta.

3.   Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille niin pian kuin mahdollista. Näistä tuloksista on käytävä selkeästi ilmi, onko ainesten asemaa koskeva ilmoitus oikea.

4.   Tarkastuksia varten hankkijoiden on säilytettävä ilmoituksen sisältävän asiakirjan jäljennös sekä kaikki tarvittavat todisteet ainesten tosiasiallisesta asemasta vähintään kolme vuotta.

5.   Sen valtion tai alueen tulliviranomaisilla, jossa hankkijan ilmoitus on laadittu, on oikeus vaatia todistusaineistoa tai tehdä tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia hankkijan ilmoituksen oikeellisuuden tarkastamiseksi.

6.   Virheellisen hankkijan ilmoituksen perusteella annettuja tai laadittuja EUR.1-tavaratodistuksia tai kauppalaskuilmoituksia pidetään mitättöminä.

3   Jakso

Rekisteröidyn viejän järjestelmään sovellettavat hallinnollisen yhteistyön menetelmät

57 artikla

Leimasimista ja osoitteista tiedottaminen

1.   MMA:iden on ilmoitettava komissiolle sellaisten alueellaan sijaitsevien viranomaisten nimet ja osoitteet, jotka

a)

ovat asianomaisen maan valtion viranomaisia ja joilla on toimivalta tukea komissiota ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisia tässä osastossa säädetyssä hallinnollisessa yhteistyössä;

b)

ovat asianomaisen maan valtion viranomaisia tai toimivat hallituksen valtuutuksella ja joilla on toimivalta rekisteröidä viejiä ja poistaa ne rekisteröityjen viejien luettelosta.

2.   MMA:iden on ilmoitettava komissiolle viipymättä mahdollisista muutoksista 1 ja 2 kohdan nojalla ilmoitettuihin tietoihin.

3.   Komissio välittää nämä tiedot jäsenvaltioiden tulliviranomaisille.

58 artikla

Rekisteröityjen viejien tietokannan perustaminen

1.   Komissio perustaa rekisteröityjä viejiä koskevan sähköisen tietokannan MMA:iden valtion viranomaisten ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamien tietojen perusteella.

2.   Vain komissiolla on pääsy tähän tietokantaan ja sen sisältämiin tietoihin. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten on varmistettava, että komissiolle toimitettavat tiedot ovat ajan tasalla ja että ne ovat täydelliset ja täsmälliset.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tietokannassa käsiteltävät tiedot on julkaistava internetissä, lukuun ottamatta 28 artiklassa tarkoitetun, viejäksi rekisteröitymistä koskevan hakemuksen 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja.

4.   Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa tietokannassa käsitellyt henkilötiedot voidaan siirtää kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille tai antaa niiden käyttöön ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) 9 artiklaa noudattaen.

5.   Tällä päätöksellä ei millään tavalla vaikuteta unionin ja kansallisen lainsäädännön säännösten mukaiseen yksilöiden suojelun tasoon henkilötietojen käsittelyssä eikä sillä muuteta erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (6) mukaisia jäsenvaltioiden velvollisuuksia niiden suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä eikä asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisia unionin toimielinten ja muiden elinten velvollisuuksia niiden käsitellessä henkilötietoja tehtäviään suorittaessaan.

6.   Komissio julkaisee internetissä lisäyksessä XI olevassa 1 ja 3 kohdassa (joka liittyy toimintojen kuvaukseen) sekä sen 4 ja 5 kohdassa luetellut viejien tunniste- ja rekisteröintitiedot ainoastaan, jos kyseiset viejät ovat vapaaehtoisesti antaneet yksilöidyn ja tietoisen kirjallisen etukäteissuostumuksensa siihen.

7.   Viejille on annettava asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 artiklassa säädetyt tiedot.

8.   Lisäyksessä XI lueteltuihin, kansallisissa järjestelmissä käsiteltäviin rekisteröintitietoihin liittyviin henkilöiden oikeuksiin sovelletaan heidän henkilötietonsa tallentaneen jäsenvaltion lakia, jolla direktiivi 95/46/EY on pantu täytäntöön.

9.   Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn keskustietokannassa liittyviin henkilöiden oikeuksiin sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

10.   Kansallisten tietosuojavalvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun on toimivaltansa rajoissa tehtävä aktiivisesti yhteistyötä ja varmistettava 1–4 kohdassa tarkoitetun tietokannan koordinoitu valvonta.

59 artikla

Alkuperän tarkastaminen

1.   Tuotteiden alkuperäasemaa koskevien sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi MMA:n toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava

a)

tuotteiden alkuperäasemaa koskevat tarkastukset jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pyynnöstä;

b)

säännölliset viejiin kohdistuvat tarkastukset omasta aloitteestaan.

Laajennettu kumulaatio sallitaan tämän liitteen 10 artiklan nojalla ainoastaan, jos maa, jonka kanssa unionilla on voimassa oleva vapaakauppasopimus, on sitoutunut antamaan MMA:lle tukeaan hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä samalla tavalla kuin se antaisi tällaista tukea jäsenvaltioiden tulliviranomaisille asianomaisen vapaakauppasopimuksen asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla tarkastuksilla on varmistettava, että viejät täyttävät velvoitteensa jatkuvasti. Niitä on tehtävä asianmukaisten riskianalyysin perusteiden mukaisesti määritetyin väliajoin. Tätä varten MMA:iden toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava viejiä antamaan jäljennökset tai luettelo laatimistaan alkuperävakuutuksista.

3.   MMA:iden toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava oikeus pyytää todisteita ja tarkastaa viejän tilit ja soveltuvin osin viejälle tuotteita toimittavan tuottajan tilit, mukaan lukien paikalla tehtävin tarkastuksin, ja muut asianmukaisina pidettävät tarkastukset.

60 artikla

Alkuperäselvityksen tarkastaminen

1.   Alkuperävakuutusten jälkitarkastukset on tehtävä pistokokein tai aina, kun jäsenvaltioiden tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä niiden aitoutta, asianomaisten tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä liitteessä säädettyjen vaatimusten täyttymistä.

Kun jonkin jäsenvaltion tulliviranomaiset pyytävät MMA:n toimivaltaisia viranomaisia tekemään yhteistyötä alkuperävakuutusten pätevyyden, tuotteiden alkuperäaseman tai näiden molempien tarkastamiseksi, sen on soveltuvin osin ilmoitettava pyynnössään syyt, miksi sillä on perusteltua aihetta epäillä alkuperävakuutuksen pätevyyttä tai tuotteiden alkuperäasemaa.

Tarkastuspyynnön tueksi voidaan toimittaa alkuperävakuutuksen jäljennös ja muita lisätietoja tai -asiakirjoja, joiden perusteella kyseisessä vakuutuksessa annettuja tietoja epäillään virheellisiksi.

Pyynnön esittävän jäsenvaltion on asetettava kuuden kuukauden pituinen ensimmäinen määräaika tarkastuksen tulosten tiedoksi antamiselle alkaen päivästä, jona tarkastuspyyntö tehtiin.

2.   Jos epäilyyn on perusteltua aihetta ja vastausta ei ole saatu 1 kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa tai vastauksen sisältämät tiedot eivät ole riittävät tuotteiden tosiasiallisen alkuperän määrittämiseksi, toimivaltaisille viranomaisille on lähetettävä toinen tiedonanto. Tässä tiedonannossa on asetettava toinen määräaika, joka ei saa olla kuutta kuukautta pidempi.

61 artikla

Muut säännökset

1.   Tämän osaston III jaksoa ja VI osaston III jaksoa sovelletaan soveltuvin osin

a)

vientiin unionista MMA:han kahdenvälistä kumulaatiota varten;

b)

vientiin yhdestä MMA:sta toiseen tämän liitteen 2 artiklan 2 kohdassa säädettyä MMA-kumulaatiota varten.

2.   Jäsenvaltion tulliviranomaisen on unionin viejän pyynnöstä pidettävä tätä tämän päätöksen mukaisena rekisteröitynä viejänä, jos viejä täyttää seuraavat edellytykset:

a)

viejällä on asetuksen (ETY) N:o 2454/93 4 k – 4 t artiklan mukainen EORI-numero;

b)

viejällä on jonkin etuusjärjestelyn mukainen ”valtuutetun viejän” asema;

c)

viejä antaa asianomaisen jäsenvaltion tulliviranomaiselle osoittamassaan pyynnössä seuraavat tiedot lomakkeella, jonka malli on lisäyksessä XI:

i)

1 ja 4 kohdassa olevat tiedot;

ii)

5 kohdassa vahvistettu sitoumus.

VI   OSASTO

CEUTA JA MELILLA

62 artikla

1.   Tämän liitteen alkuperäselvitysten antamista, käyttöä ja jälkitarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin MMA:sta Ceutaan ja Melillaan vietäviin tuotteisiin sekä Ceutasta ja Melillasta MMA:han kahdenvälistä kumulaatiota varten vietäviin tuotteisiin.

2.   Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

3.   Espanjan tulliviranomaiset vastaavat tämän liitteen soveltamisesta Ceutassa ja Melillassa.

VII   OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

63 artikla

Rekisteröidyn viejän järjestelmää koskeva poikkeus

1.   Poiketen rekisteröidyn viejän järjestelmästä komissio voi antaa päätöksiä, joiden mukaan 21–35 artiklaa sekä 54, 55 ja 56 artiklaa voidaan soveltaa vientiin yhdestä tai useammasta MMA:sta 1 päivän tammikuuta 2017 jälkeen.

Poikkeus on voimassa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen, jotta MMA kykenee soveltamaan tämän liitteen 38–50 artiklaa ja 57–61 artiklaa.

2.   MMA:iden, jotka haluavat hyödyntää 1 kohdassa säädettyä poikkeusta, on tehtävä sitä koskeva pyyntö komissiolle. Pyynnössä on ilmoitettava aika, joka tarvitaan kunnes kyseisen MMA:n katsotaan olevan kykenevä soveltamaan tämän liitteen 38–50 artiklaa ja 57–61 artiklaa.

3.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksinä toimenpiteen, jolla myönnetään 1 kohdassa tarkoitettu väliaikainen poikkeus. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

64 artikla

Komiteamenettelyt

1.   Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 a artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (7) 5 artiklaa.

65 artikla

Soveltaminen

1.   Tätä liitettä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

2.   Tämän liitteen 52 artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

3.   Tämän liitteen 8 artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2015.

4.   Tämän liitteen 21–35 ja 54–56 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2016.

5.   Tämän liitteen 38–50 artiklaa ja 57–61 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1).

(2)  Asetus (EU) N:o 978/2012, 17 ja 18 artikla.

(3)  Asetuksen (EU) N:o 978/2012 1 artiklan 2 kohdan a alakohta. Ainekset, joihin sovelletaan tullivapauskohtelua kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn nojalla asetuksen (EU) N:o 978/2012 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti mutta ei mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaista yleistä menettelyä, eivät kuulu tämän säännöksen soveltamisalaan.

(4)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Lisäys I

Alkuhuomautukset

1 huomautus —   Yleistä

Tässä liitteessä vahvistetaan tämän liitteen 4 artiklan mukaiset edellytykset, joilla tuotteita voidaan pitää asianomaisen MMA:n alkuperätuotteina. Sääntöjä on neljänlaisia, ja ne vaihtelevat tuotteen mukaan:

a)

valmistuksessa tai käsittelyssä ei ylitetä ei-alkuperäainesten enimmäismäärää;

b)

valmistettujen tuotteiden harmonoidun järjestelmän nelinumeroinen nimike muuttuu muuksi kuin käytettyjen ainesten nelinumeroinen nimike tai valmistettujen tuotteiden kuusinumeroinen alanimike muuttuu muuksi kuin käytettyjen ainesten kuusinumeroinen alanimike;

c)

erityinen valmistus- ja käsittelytoiminto suoritetaan;

d)

valmistus tai käsittely suoritetaan tietyille kokonaan tuotetuille aineksille.

2 huomautus —   

Luettelon rakenne

2.1

Tuotettu tuote kuvataan 1 ja 2 sarakkeessa. Harmonoidussa järjestelmässä käytettävä ryhmän numero, nelinumeroinen nimike tai kuusinumeroinen alanimike on 1 sarakkeessa. Kuvaus kyseiseen nimikkeeseen tai ryhmään kuuluvista, harmonoidussa järjestelmässä käytettävistä tavaroista on 2 sarakkeessa. 1 ja 2 sarakkeessa olevia merkintöjä koskeva yksi tai useampi sääntö (”riittävän valmistuksen ehto”) on 3 sarakkeessa, jollei 2.4 huomautuksesta muuta johdu. Nämä valmistusehdot koskevat ainoastaan ei-alkuperäaineksia. Jos 1 sarakkeen numeron edellä on ”ex”, tämä tarkoittaa, että 3 sarakkeen sääntöä sovelletaan ainoastaan 2 sarakkeessa kuvattuun nimikkeen osaan.

2.2

Kun 1 sarakkeeseen on ryhmitelty useita harmonoidun järjestelmän nimikkeitä tai alanimikkeitä tai siinä on mainittu ryhmän numero ja 2 sarakkeessa on tämän vuoksi yleisluonteinen tavaran kuvaus, vastaavaa 3 sarakkeessa vahvistettua sääntöä sovelletaan kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka luokitellaan harmonoidussa järjestelmässä kyseisen ryhmän nimikkeisiin tai johonkin 1 sarakkeessa ryhmiteltyihin nimikkeisiin tai alanimikkeisiin.

2.3

Kun luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan samaan nimikkeeseen kuuluviin eri tuotteisiin, jokaisessa luetelmakohdassa on sen nimikkeen osan tavaran kuvaus, jota vastaava 3 sarakkeen sääntö koskee.

2.4

Kun 3 sarakkeessa on kaksi vaihtoehtoista sääntöä ”tai”-sanalla erotettuina, viejä voi itse valita, kumpaa käyttää.

3 huomautus —   

Esimerkkejä sääntöjen soveltamisesta

3.1

Alkuperäaseman saaneita, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettäviä tuotteita koskevaa tämän liitteen 4 artiklan 2 kohtaa on sovellettava riippumatta siitä, onko tämä asema saatu siinä tehtaassa, jossa nämä tuotteet käytetään vai jossakin muussa MMA:n tai unionin tehtaassa.

3.2

Suoritetun valmistuksen tai käsittelyn on tämän liitteen 5 artiklan mukaisesti ylitettävä mainitussa artiklassa tarkoitetut toiminnot. Jos näin ei tapahdu, tavaroille ei myönnetä tullietuuskohtelua, vaikka jäljempänä luetellut edellytykset täyttyisivät.

Jollei ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta säännöksestä muuta johdu, luettelon säännössä vahvistetaan vaadittava valmistuksen tai käsittelyn vähimmäismäärä, jonka ylittävä valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman; sen sijaan sitä vähäisempi valmistus tai käsittely ei voi antaa alkuperäasemaa. Toisin sanoen, jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia voidaan käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisten ainesten käyttö myös sallittua, mutta sen sijaan myöhemmällä valmistusasteella olevien ainesten käyttö ei ole.

3.3

Kun säännössä käytetään ilmaisua ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista”, minkä tahansa nimikkeen aineksia voidaan käyttää (myös sellaisia, joiden kuvaus ja nimike ovat samat kuin tuotteella) ottaen kuitenkin huomioon sääntöön mahdollisesti sisältyvät erityisrajoitukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3.2 huomautuksen soveltamista.

Ilmaisulla ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen… aineksista” tai ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvista aineksista” tarkoitetaan kuitenkin, että minkä tahansa nimikkeen aineksia voidaan käyttää paitsi niitä, joiden kuvaus on sama kuin luettelon 2 sarakkeessa oleva tuotteen kuvaus.

3.4

Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tämä tarkoittaa, että yhtä tai useampaa näistä aineksista voidaan käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

3.5

Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä sääntö ei estä käyttämästä myös muita aineksia, jotka eivät luonteensa vuoksi voi täyttää tätä edellytystä.

4 huomautus —   

Tiettyjä maataloustuotteita koskevat yleiset säännökset

4.1

Maataloustuotteita, jotka kuuluvat 6, 7, 8, 9, 10, 12 ryhmään tai nimikkeeseen 2401 ja jotka on kasvatettu tai korjattu MMA:n alueella, on kohdeltava kyseisen maan alueen alkuperätuotteina, vaikka ne olisi kasvatettu siemenistä, sipuleista, juurakoista, pistokkaista, varttamisoksista, versoista, nupuista tai muusta maasta tuoduista kasvien muista elävistä osista.

4.2

Jos jonkin tuotteen sisältämään ei-alkuperäsokerin pitoisuuteen sovelletaan rajoituksia, valmiin tuotteen valmistuksessa ja valmiiseen tuotteeseen sisällytettyjen ei-alkuperätuotteiden valmistuksessa käytetyn, nimikkeeseen 1701 (sakkaroosi) tai 1702 (esim. fruktoosi, glukoosi, laktoosi, maltoosi, isoglukoosi ja inverttisokeri) kuuluvan sokerin paino otetaan huomioon tällaisia rajoituksia laskettaessa.

5 huomautus —   

Tiettyjä tekstiilituotteita koskeva terminologia

5.1

Luettelossa käytetyllä ilmaisulla ”luonnonkuidut” tarkoitetaan muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja. Se rajoittuu kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin, ja siihen kuuluvat myös jätteet ja, jollei toisin mainita, kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin valmistettu, mutta joita ei ole kehrätty.

5.2

Ilmaisuun ”luonnonkuidut” kuuluvat nimikkeen 0503 jouhi, nimikkeiden 5002 ja 5003 silkki, nimikkeiden 5101–5105 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 5201–5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden 5301–5305 muut kasvitekstiilikuidut.

5.3

Ilmaisuja ”tekstiilimassa”, ”kemialliset aineet” ja ”paperinvalmistusaineet” käytetään luettelossa kuvaamaan 50–63 ryhmään kuulumattomia aineksia, joita voidaan käyttää muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai -lankojen valmistukseen.

5.4

Luettelossa käytettyyn ilmaisuun ”katkotut tekokuidut” kuuluvat nimikkeiden 5501–5507 synteetti- tai muuntokuitufilamenttitouvi, synteetti- ja muuntokatkokuidut ja niiden jätteet.

6 huomautus —   

Tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuihin tuotteisiin sovellettavat poikkeukset

6.1

Kun luettelossa mainittuun tuotteeseen liittyy viittaus tähän huomautukseen, luettelon 3 sarakkeessa vahvistettuja edellytyksiä ei sovelleta kyseisen tuotteen valmistuksessa käytettyihin perustekstiiliaineisiin, joiden paino yhteensä on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden yhteispainosta. (Ks. myös 6.3 ja 6.4 huomautus.)

6.2

Edellä 6.1 huomautuksessa mainittua poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan sekoitetuotteisiin, jotka on tehty kahdesta tai useammasta perustekstiiliaineesta.

Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

silkki,

villa,

karkea eläimenkarva,

hieno eläimenkarva,

jouhet,

puuvilla,

paperinvalmistusaineet ja paperi,

pellava,

hamppu,

juutti ja muut niinitekstiilikuidut,

sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,

kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,

synteettikuitufilamentit,

muuntokuitufilamentit,

sähköä johtavat filamentit,

polypropeenista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyesteristä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyamidista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyakryylinitriilistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyimidistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polytetrafluorieteenistä valmistetut synteettikatkokuidut,

poly(fenyleenisulfidista) valmistetut synteettikatkokuidut,

poly(vinyylikloridista) valmistetut synteettikatkokuidut,

muut synteettikatkokuidut,

viskoosista valmistetut muuntokatkokuidut,

muut muuntokatkokuidut,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyesterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

nimikkeen 5605 tuotteet (metalloitu lanka), joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä,

muut nimikkeen 5605 tuotteet,

lasikuidut,

metallikuidut.

Esimerkki:

Nimikkeen 5205 lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista, on sekoitelanka. Sen vuoksi ei-alkuperätuotteita olevia synteettikatkokuituja, joka eivät täytä alkuperäsääntöjä, voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia langan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tehty nimikkeen 5107 villalangasta ja nimikkeen 5509 synteettikatkokuitulangasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi synteettikuitulankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä, tai villalankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä, tai näiden kahden lankatyypin sekoitusta voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia kankaan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5210 puuvillakankaasta, on sekoitetuote ainoastaan, jos puuvillakangas itsessään on sekoitekangas, joka on tehty kahdesta eri nimikkeeseen luokiteltavasta langasta, tai jos käytetyt puuvillalangat itsessään ovat sekoitetuotteita.

Esimerkki:

Jos kyseinen tuftattu tekstiilikangas on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5407 kudotusta synteettikuitukankaasta, on selvää, että käytetyt langat ovat kahta eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas on näin ollen sekoitetuote.

6.3

Tuotteissa, joissa on ”segmentoitua polyuretaania olevaa lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystettyä”, tämä poikkeus on tällaisen langan osalta 20 prosenttia.

6.4

Tuotteissa, joissa on ”kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä”, tämä poikkeus on 30 prosenttia tällaisen kaistaleen osalta.

7 huomautus —   

Tiettyihin tekstiilituotteisiin sovellettavat muut poikkeukset

7.1

Kun luettelossa on viittaus tähän huomautukseen, voidaan käyttää tekstiiliaineita, jotka eivät täytä kyseistä sovitettua tuotetta koskevaa luettelon 3 sarakkeen sääntöä, jos ne luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja jos niiden arvo on enintään 8 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.

7.2

Aineksia, joita ei luokitella 50–63 ryhmään, saa käyttää vapaasti tekstiilituotteiden valmistuksessa riippumatta siitä, sisältävätkö ne tekstiiliainetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7,3 huomautuksen soveltamista.

Esimerkki:

Jos luettelon säännössä määrätään, että tietyn tekstiilitavaran (esimerkiksi housujen) valmistuksessa on käytettävä lankaa, tämä ei estä metallitavaroiden kuten nappien käyttöä, koska nappeja ei luokitella 50–63 ryhmään. Samasta syystä se ei estä vetoketjujen käyttöä, vaikka vetoketjut tavallisesti sisältävät tekstiiliainetta.

7.3

Prosenttisääntöä sovellettaessa on käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa laskettaessa otettava huomioon niiden ainesten arvo, joita ei luokitella 50–63 ryhmään.

8 huomautus —   

Tiettyjen käsittelyjen määritelmä ja tiettyjen 27 ryhmään kuuluvien tuotteiden osalta tehdyt yksinkertaiset toiminnot

8.1

Nimikkeissä ex 2707 ja 2713 tarkoitetaan ilmaisulla ”tietty käsittely” seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla (1);

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

i)

isomerointi.

8.2

Nimikkeissä 2710, 2711 ja 2712 ilmaisulla ”tietty käsittely” tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla (1);

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

i)

isomerointi;

j)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena valmistettujen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266-59 T -menetelmä);

k)

ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin suodattamalla;

l)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta vetykäsittely suuremmassa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmassa kuin 250 °C:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Nimikkeen ex 2710 voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esimerkiksi vedyn avulla tapahtuva viimeistely eli ”hydrofinishing” tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei kuitenkaan pidetä tiettynä käsittelynä;

m)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien polttoöljyjen osalta ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista (hävikki mukaan lukien) tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ASTM D 86 -menetelmän avulla määritettynä;

n)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen, muiden kuin kaasuöljyjen ja polttoöljyjen, osalta käsittely suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla;

o)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2712 kuuluvien raakatavaroiden, muiden kuin vaseliinin, otsokeriitin, ruskohiilivahan, turvevahan ja vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävän parafiinin, osalta rasvanpoisto kiteyttämällä jakotislausmenetelmän avulla.

8.3

Nimikkeissä ex 2707 ja 2713 yksinkertaiset toiminnot (kuten puhdistus, dekantointi, suolan poisto, veden erotus, suodatus, värjäys, merkintä, rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, näiden toimintojen tai niitä vastaavien toimintojen yhdistelmät) eivät anna alkuperäasemaa.


(1)  Ks. yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmän 4 lisähuomautuksen b alakohta.

Lisäys II

Luettelo valmistus- tai käsittelytoimista, jotka antavat alkuperäaseman

Harmonoidun järjestelmän nimike

Tavaran kuvaus

Riittävän valmistuksen ehto (ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman)

(1)

(2)

(3)

1 ryhmä

Elävät eläimet

Kaikki 1 ryhmän eläimet ovat kokonaan tuotettuja

2 ryhmä

Liha ja muut syötävät eläimenosat

Valmistus, jossa kaikki tämän ryhmän tuotteisiin sisältyvä liha ja kaikki niihin sisältyvät syötävät eläimenosat ovat kokonaan tuotettuja

ex 3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, lukuun ottamatta seuraavia:

Kaikki kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat ovat kokonaan tuotettuja

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

ex ex0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

ex ex0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat; vedessä elävät muut selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

4 ryhmä

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet;

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja ja

käytetyn sokerin paino (1) on enintään 40 prosenttia valmiin tuotteen painosta

ex 5 ryhmä

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

ex ex051191

Syötäväksi kelpaamaton mäti ja maiti

Mäti ja maiti ovat kokonaan tuotettuja

6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 6 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

7 ryhmä

Syötävät kasvikset ja tietyt syötävät juuret ja mukulat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 7 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

8 ryhmä

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt 8 ryhmän hedelmät ja pähkinät sekä sitrushedelmien ja melonin kuoret ovat kokonaan tuotettuja; ja

käytetyn sokerin paino (1) on enintään 40 prosenttia valmiin tuotteen painosta

9 ryhmä

Kahvi, tee, mate ja mausteet;

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

10 ryhmä

Vilja

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 10 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

ex 11 ryhmä

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 10 ja 11 ryhmän, nimikkeiden 0701 ja 2303 sekä alanimikkeen 071010 ainekset ovat kokonaan tuotettuja ex 1106

ex ex1106

Nimikkeen 0713 kuivatusta, silvitystä palkoviljasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

Nimikkeen 0708 palkokasvien kuivaus ja jauhaminen

12 ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

13 ryhmä

Kumilakat; kumit, hartsit ja muut kasvimehut ja -uutteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, ja käytetyn sokerin paino (1) on enintään 40 prosenttia valmiin tuotteen painosta

14 ryhmä

Kasviperäiset punonta- ja palmikointiaineet; muualle kuulumattomat kasvituotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

ex 15 ryhmä

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa alanimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman alanimikkeen aineksista

1501–1504

Sian-, siipikarjan-, naudan-, lampaan-, vuohen- tai kalanrasva jne.

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

1505, 1506 ja 1520

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini). Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat. Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

1509 ja 1510

Oliiviöljy ja sen jakeet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan tuotettuja

1516 ja 1517

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut.

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

16 ryhmä

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi 2 ryhmän lihasta ja muista syötävistä eläimenosista sekä 2 ryhmän lihasta ja muista syötävistä eläimenosista valmistetuista 16 ryhmän aineksista, ja

jossa kaikki 3 ryhmän ainekset ja 3 ryhmän kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä ja muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut 16 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

ex 17 ryhmä

Sokeri ja sokerivalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi ja glukoosi, jähmeät; sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja käytettyjen nimikkeiden 1101–1108, 1701 ja 1703 ainesten paino on enintään 30 prosenttia valmiin tuotteen painosta

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet, myös valkoinen suklaa

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista:

käytetyn sokerin (1) ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten erillispaino on enintään 40 prosenttia valmiin tuotteen painosta, ja

käytetyn sokerin (1) ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten yhteispaino on enintään 60 prosenttia valmiin tuotteen painosta

18 ryhmä

Kaakao ja kaakaovalmisteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista:

käytetyn sokerin (1) ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten erillispaino on enintään 40 prosenttia valmiin tuotteen painosta, ja

käytetyn sokerin (1) ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten yhteispaino on enintään 60 prosenttia valmiin tuotteen painosta

19 ryhmä

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista:

käytettyjen 2, 3 ja 16 ryhmän ainesten paino on enintään 20 prosenttia valmiin tuotteen painosta, ja

käytettyjen nimikkeiden 1006 ja 1101–1108 ainesten paino on enintään 20 prosenttia valmiin tuotteen painosta, ja

käytetyn sokerin (1) ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten erillispaino on enintään 40 prosenttia valmiin tuotteen painosta, ja

käytetyn sokerin (1) ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten yhteispaino on enintään 60 prosenttia valmiin tuotteen painosta

ex 20 ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja käytetyn sokerin paino (1) on enintään 40 prosenttia valmiin tuotteen painosta

2002 ja 2003

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit, sienet ja multasienet (tryffelit)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 7 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

21 ryhmä

Erinäiset elintarvikevalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista:

käytetyn sokerin (1) ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten erillispaino on enintään 40 prosenttia valmiin tuotteen painosta, ja

käytetyn sokerin (1) ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten yhteispaino on enintään 60 prosenttia valmiin tuotteen painosta

22 ryhmä

Juomat, väkevät alkoholijuomat ja etikka

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja nimikkeiden 2207 ja 2208 aineksista:

kaikki käytetyt alanimikkeiden 080610, 200961 ja 200969 ainekset ovat kokonaan tuotettuja, ja

käytetyn sokerin (1) ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten erillispaino on enintään 40 prosenttia valmiin tuotteen painosta, ja

käytetyn sokerin (1) ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten yhteispaino on enintään 60 prosenttia valmiin tuotteen painosta

ex 23 ryhmä

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex ex2303 ryhmä

Tärkkelyksen valmistuksen jätteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja käytettyjen 10 ryhmän ainesten paino on enintään 20 prosenttia valmiin tuotteen painosta

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista:

kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja, ja

käytettyjen 10 ja 11 ryhmän sekä nimikkeiden 2302 ja 2303 ainesten paino on enintään 20 prosenttia valmiin tuotteen painosta, ja

käytetyn sokerin (1) ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten erillispaino on enintään 40 prosenttia valmiin tuotteen painosta, ja

käytetyn sokerin ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten yhteispaino on enintään 60 prosenttia valmiin tuotteen painosta

ex 24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, ja käytettyjen 24 ryhmän ainesten paino on enintään 30 prosenttia käytettyjen 24 ryhmän ainesten yhteispainosta

2401

Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet

Kaikki 24 ryhmän valmistamaton tupakka ja tupakanjätteet ovat kokonaan tuotettuja

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista ja nimikkeen 2403 aineksista, ja käytettyjen nimikkeen 2401 ainesten paino on enintään 50 prosenttia käytettyjen nimikkeen 2401 ainesten yhteispainosta

ex 25 ryhmä

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex2519

Murskattu luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti) ilmanpitävissä astioissa ja magnesiumoksidi, myös puhdas, ei kuitenkaan sulatettu magnesiumoksidi (magnesia) tai perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Luonnon magnesiumkarbonaattia (magnesiittia) voidaan kuitenkin käyttää

26 ryhmä

Malmit, kuona ja tuhka

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 27 ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex2707

Korkean lämpötilan kivihiilitervasta tislaamalla saatujen kivennäisöljyjen kaltaiset öljyt, joissa aromaattisten aineosien paino ylittää muiden kuin aromaattisten aineosien painon ja joista 250 °C:seen tislattaessa tislautuu yli 65 tilavuusprosenttia (myös bensiini- ja bentsoliseokset), moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa’at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (3)

tai

Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (3)

tai

Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (3)

tai

Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

Muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 28 ryhmä

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 29 ryhmä

Orgaaniset kemialliset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex2905

Tämän nimikkeen alkoholien ja etanolin metallialkoholaatit; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 2905 aineksista; Tämän nimikkeen metallialkoholaatteja voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

290543; 290544; 290545

Mannitoli; D-glusitoli (sorbitoli); glyseroli

Valmistus minkä tahansa alanimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman alanimikkeen aineksista. Saman alanimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

30 ryhmä

Farmaseuttiset tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

31 ryhmä

Lannoitteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

32 ryhmä

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; musteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

33 ryhmä

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 34 ryhmä

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ”hammasvahat” ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet; lukuun ottamatta seuraavia

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex3404

Tekovahat ja valmistetut vahat:

jotka perustuvat parafiiniin, maaöljyvahoihin, bitumisista kivennäisistä saatuihin vahoihin, puristettuun parafiiniin (slack wax) tai öljyttömään parafiiniin (scale wax)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

35 ryhmä

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

36 ryhmä

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; helposti syttyvät aineet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

37 ryhmä

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 38 ryhmä

Erinäiset kemialliset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

382460

Sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 290544 kuuluva

Valmistus minkä tahansa alanimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman alanimikkeen ja alanimikkeen 290544 aineksista. Saman alanimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 39 ryhmä

Muovit ja muovitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex3907

– Polykarbonaattikopolymeereista ja akryylinitriili-butadieeni-styreeni- (ABS)-kopolymeereista valmistetut kopolymeerit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (4)

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Polyesteri

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus tetrabromi-(bisfenoli A)-polykarbonaatista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 40 ryhmä

Kumi ja kumitavarat, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

4012

Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat, kumia; umpikumirenkaat, joustorenkaat, ulkorenkaan kulutuspinnat sekä vannenauhat, kumia

 

– uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, umpikumirenkaat tai joustorenkaat, kumia

Käytettyjen renkaiden uudelleen pinnoittaminen

– muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 4011 ja 4012 aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 41 ryhmä

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

4101–4103

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut; lampaan ja karitsan raakanahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös villapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin 41 ryhmän 1 huomautuksen c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat; muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin 41 ryhmän 1 huomautuksen b tai c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

4104–4106

Parkitut tai viimeistelemättömät vuodat ja nahat, villa- tai karvapeitteettömät, myös halkaistut, mutta ei enempää valmistetut

Alanimikkeeseen 410411, 410419, 410510, 410621, 410631 tai 410691 kuuluvien parkittujen tai esiparkittujen vuotien ja nahkojen uudelleenparkitus

tai

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

4107, 4112, 4113

Nahka, parkituksen tai viimeistelyn jälkeen edelleen valmistettu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Alanimikkeiden 410441, 410449, 410530, 410622, 410632 ja 410692 aineksia voidaan käyttää ainoastaan, jos parkitut tai viimeistelemättömät vuodat ja nahat parkitaan uudelleen kuivina

42 ryhmä

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 43 ryhmä

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

4301

Raa’at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön), muut kuin nimikkeen 4101, 4102 ja 4103 raa’at vuodat ja nahat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

ex ex4302

Parkitut tai muokatut turkisnahat, yhdistetyt:

 

– levyt, ristit ja niiden kaltaiset muodot

Yhdistämättömien parkittujen tai muokattujen turkisnahkojen valkaisu tai värjäys leikkuun ja yhdistämisen lisäksi

– muut

Valmistus yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

4303

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat

Valmistus nimikkeen 4302 yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

ex 44 ryhmä

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex4407

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus yli 6 mm, höylätty, hiottu tai päistään jatkettu

Höylääminen, hiominen tai päistä jatkaminen

ex ex4408

Vaneriviilu, paksuus enintään 6 mm, saumaamalla tehty, ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, höylätty, hiottu tai päistään jatkettu

Saumaaminen, höylääminen, hiominen tai päistä jatkaminen

ex ex4410–ex ex4413

Puinen muotolista ja -lauta, myös muotoiltu jalkalista ja niiden kaltainen muotolauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

ex ex4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset

Valmistus määräkokoon leikkaamattomista laudoista

ex ex4418

– Puiset rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Puisia solulevyjä, kattopäreitä ja -paanuja voidaan kuitenkin käyttää

– muotolista ja -lauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

ex ex4421

Tulitikkutikut; jalkineiden puunaulat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen puusta paitsi nimikkeen 4409 puulangasta

45 ryhmä

Korkki ja korkkitavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

46 ryhmä

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

47 ryhmä

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla- hinnasta

48 ryhmä

Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

49 ryhmä

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet; käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 50 ryhmä

Silkki; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex ex5003 ryhmä

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), karstatut tai kammatut

Silkkijätteiden karstaus tai kampaus

5004–ex ex5006

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka

Luonnonkuitujen kehruu tai tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun tai kiertämisen (5) kanssa

5007

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat:

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus tai kiertäminen kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

Kutominen ja värjääminen

tai

Langan värjääminen ja kutominen

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

ex 51 ryhmä

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

5106–5110

Lanka villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

Luonnonkuitujen kehruu tai tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa (5)

5111–5113

Kudotut kankaat villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta:

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

Kutominen ja värjääminen

tai

Langan värjääminen ja kutominen

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

ex 52 ryhmä

Puuvilla; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

5204–5207

Puuvillalanka ja puuvillaompelulanka

Luonnonkuitujen kehruu tai tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa (5)

5208–5212

Kudotut puuvillakankaat:

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

Langan värjääminen ja kutominen

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

ex 53 ryhmä

Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

5306–5308

Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista valmistettu; paperilanka

Luonnonkuitujen kehruu tai tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa (5)

5309–5311

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut paperilankakankaat:

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

Langan värjääminen ja kutominen

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

5401–5406

Lanka, monofilamenttilanka ja ompelulanka, tekokuitufilamenttia

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa TAI luonnonkuitujen kehruu (5)

5407 ja 5408

Kudotut kankaat, tekokuitufilamenttilankaa

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

Kiertäminen tai teksturointi yhdessä kutomisen kanssa, jos käytettyjen kiertämättömien/teksturoimattomien lankojen arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

5501–5507

Katkotut tekokuidut

Tekokuitujen suulakepuristus

5508–5511

Lanka ja ompelulanka, katkottua tekokuitua

Luonnonkuitujen kehruu tai tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa (5)

5512–5516

Kudotut kankaat katkottua tekokuitua:

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

Langan värjääminen ja kutominen

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

ex 56 ryhmä

Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa tai luonnonkuitujen kehruu

tai

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa (5)

5602

Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu:

 

– neulahuopa

Tekokuitujen suulakepuristus ja kankaan valmistaminen

Kuitenkin

 

nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,

 

nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, tai

 

nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä,

voidaan käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 40 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Pelkkä kankaan valmistaminen, kun kyseessä on luonnonkuiduista tehty huopa (5)

– muu

Tekokuitujen suulakepuristus ja kankaan valmistaminen

tai

Pelkkä kankaan valmistaminen, kun kyseessä on luonnonkuiduista tehty muu huopa (5)

5603

Kuitukangas, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

Tekokuitujen suulakepuristus tai luonnonkuitujen käyttö yhdessä neulaamisen kaltaisten kuitukangastekniikoiden kanssa

5604

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippaiset:

 

– yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty

Valmistus yksinkertaisesta tai kerratusta tekstiilillä päällystämättömästä kumilangasta

– muu

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa tai luonnonkuitujen kehruu (5)

5605

Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstiililanka tai nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on yhdistetty lankana, kaistaleena tai jauheena olevaan metalliin tai päällystetty metallilla

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa tai luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu (5)

5606

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (muut kuin nimikkeen 5605 tuotteet ja kierrepäällystetty jouhilanka); chenillelanka (myös flokki-chenillelanka); chainettelanka

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa tai luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu

tai

Kehruu ja nukkaaminen

tai

Nukkaaminen ja värjääminen (5)

57 ryhmä

Matot ja muut lattianpäällysteet:

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

Valmistus kookoskuitu-, sisal- tai juuttilangasta

tai

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa

tai

Tuftaus yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä neulaamisen kaltaisten kuitukangastekniikoiden kanssa (5)

Kuitenkin

nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,

nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, tai

nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä, voidaan käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Juuttikangasta voidaan kuitenkin käyttää pohjana

ex 58 ryhmä

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset; lukuun ottamatta seuraavia:

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

Kutominen yhdessä värjäämisen, nukkaamisen tai päällystämisen kanssa

tai

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa

tai

Langan värjääminen ja kutominen

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

5805

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

5810

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

5901

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

Kutominen yhdessä värjäämisen, nukkaamisen tai päällystämisen kanssa

tai

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa

5902

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta valmistettu

 

– jossa on enintään 90 paino–prosenttia tekstiiliainetta

Kutominen

– muu

Tekokuitujen suulakepuristus ja kutominen

5903

Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

5904

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa (5)

5905

Seinäpäällysteet tekstiiliainetta:

 

– kumilla, muovilla tai muilla aineilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

– muut

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)

5906

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat:

 

– neulokset

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä neulomisen kanssa

tai

Neulominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

Luonnonkuiduista valmistetun langan värjääminen ja neulominen (5)-

– muut synteettikuitufilamentti–langasta valmistetut kankaat, joissa on yli 90 painoprosenttia tekstiiliainetta

Tekokuitujen suulakepuristus ja kutominen

– muut

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

Luonnonkuiduista valmistetun langan värjääminen ja kutominen

5907

Muulla tavalla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalattu kangas

Kutominen yhdessä värjäämisen, nukkaamisen tai päällystämisen kanssa

tai

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

5908

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja niiden kaltaisten tavaroiden sydämet, tekstiili-aineesta kudotut, palmikoidut, punotut tai neulotut; hehkusukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös kyllästetyt:

 

– kyllästetyt hehkusukat

Valmistus pyöröneulotusta hehkusukkakankaasta

– muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

5909–5911

Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin:

 

– kiillotuslaikat ja -renkaat, ei kuitenkaan nimikkeen 5911 huovasta valmistetut

Kutominen

– nimikkeen 5911 kudotut kankaat, myös huovutetut, jollaisia tavallisesti käytetään paperikoneissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin, myös kyllästetyt tai päällystetyt, letkumaiset tai päättömät, yksinkertaisin tai moninkertaisin loimin ja/tai kutein kudotut, taikka litteäksi moninkertaisin loimin ja/tai kutein kudotut

Tekokuitujen suulakepuristus tai luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

Ainoastaan seuraavia kuituja voidaan käyttää:

 

– – kookoskuitulanka

 

– – polytetrafluorieteenilanka (6),

 

– – kerrattu polyamidilanka, fenolihartsilla päällystetty, kyllästetty tai peitetty,

 

– – m-fenyleenidiamiinin ja isoftaalihapon polykondensaatiossa saatua aromaattista polyamidia olevista synteettisistä tekstiilikuiduista valmistettu lanka;

 

– – polytetrafluorieteenilanka (6),

 

– – poly(p-fenyleenitereftalamidia) olevista synteettisistä tekstiilikuiduista valmistettu lanka,

 

– – lasikuitulanka, fenolihartsilla päällystetty ja akryylilangalla

kierrepäällystetty (6)

 

– – kopolyesterimonofilamentit, jotka on valmistettu polyesteristä sekä tereftaalihaposta, 1,4-sykloheksaanidietanolista ja isoftaalihaposta muodostuneesta hartsista

– muut

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus tai luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen kanssa (5)

tai

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

60 ryhmä

Neulokset

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä neulomisen kanssa

tai

Neulominen yhdessä värjäämisen, nukkaamisen tai päällystämisen kanssa

tai

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa

tai

Luonnonkuiduista valmistetun langan värjääminen ja neulominen

tai

Kiertäminen tai teksturointi yhdessä neulomisen kanssa, jos käytettyjen kiertämättömien/teksturoimattomien lankojen arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

61 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta:

 

– kahdesta tai useammasta määrämuotoon leikatusta tai suoraan määrämuotoon neulotusta neuloskappaleesta yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistetut

Neulominen ja vaatteeksi valmistus (mukaan lukien leikkaaminen) (5)  (7)

– muut

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä neulomisen kanssa (suoraan määrämuotoon neulotut tuotteet)

tai

Luonnonkuiduista valmistetun langan värjääminen ja neulominen (suoraan määrämuotoon neulotut tuotteet) (5)

ex 62 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta; lukuun ottamatta seuraavia:

Kutominen ja tarvikkeen valmistus (mukaan lukien leikkaaminen)

tai

Vaatteeksi valmistus, jota edeltää painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)  (7)

ex ex6202, ex ex6204, ex ex6206, ex ex6209 ja ex ex6211

Naisten ja tyttöjen vaatteet ja vauvanvaatteet ja vauvanvaatetustarvikkeet, koruommellut

Kutominen ja tarvikkeen valmistus (mukaan lukien leikkaaminen)

tai

Valmistus koruompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (7)

ex ex6210 ja ex ex6216

Tulensuojavarusteet, aluminoidulla polyesterikalvolla päällystettyä kangasta

Kutominen ja tarvikkeen valmistus (mukaan lukien leikkaaminen)

tai

Päällystäminen, jos käytetyn päällystämättömän kankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja vaatteeksi valmistus (mukaan lukien leikkaaminen) (7)

ex ex6212 ryhmä

Rintaliivit, lantioliivit, korsetit, housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

 

– kahdesta tai useammasta määrämuotoon leikatusta tai suoraan määrämuotoon neulotusta neuloskappaleesta yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistetut

Neulominen ja vaatteeksi valmistus (mukaan lukien leikkaaminen) (5)  (7)

– muut

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä neulomisen kanssa (suoraan määrämuotoon neulotut tuotteet)

tai

Luonnonkuiduista valmistetun langan värjääminen ja neulominen (suoraan määrämuotoon neulotut tuotteet) (5)

6213 ja 6214

Nenäliinat ja taskuliinat, hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat:

 

– koruommellut

Kutominen ja tarvikkeen valmistus (mukaan lukien leikkaaminen)

tai

Valmistus koruompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (7)

tai

Tarvikkeen valmistus, jota edeltää painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)  (7)

– muut

Kutominen ja tarvikkeen valmistus (mukaan lukien leikkaaminen)

tai

Tarvikkeen valmistus ja sen jälkeen painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistelytoimenpiteen kanssa (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (5)  (7)

6217

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet; vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin nimikkeeseen 6212 kuuluvat

 

– koruommellut

Kutominen ja tarvikkeen valmistus (mukaan lukien leikkaaminen)

tai

Valmistus koruompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (7)

– tulensuojavarusteet, aluminoidulla polyesterikalvolla päällystettyä kangasta

Kutominen ja tarvikkeen valmistus (mukaan lukien leikkaaminen)

tai

Päällystäminen, jos käytetyn päällystämättömän kankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja tarvikkeen valmistus (mukaan lukien leikkaaminen) (7)

– välivuorit kauluksia ja kalvosimia varten, määrämuotoon leikatut

Valmistus minkä tahansa alanimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman alanimikkeen aineksista, ja kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

– muut

Kutominen ja tarvikkeen valmistus (mukaan lukien leikkaaminen) (7)

ex 63 ryhmä

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet; lumput; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

6301–6304

Vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet jne.; verhot jne.; muut sisustustavarat:

 

– huopaa, kuitukangasta

Tekokuitujen suulakepuristus tai luonnonkuitujen käyttö kussakin tapauksessa yhdessä neulaamisen kaltaisen kuitukangasprosessin ja sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa (5)

– muut:

 

– – koruommellut

Kutominen tai neulominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa

Valmistus koruompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (7)

– – muu

Kutominen tai neulominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa

6305

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen

Tekokuitujen suulakepuristus tai luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen kanssa tai neulominen ja tekstiilituotteen valmistus (mukaan lukien leikkaaminen) (5)

6306

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; teltat; purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; leirintävarusteet:

 

– kuitukangasta

Teko- tai luonnonkuitujen suulakepuristaminen kussakin tapauksessa yhdessä neulaamisen kaltaisen kuitukangastekniikan kanssa

– muut

Kutominen yhdessä tekstiilituotteen valmistuksen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa (5)  (7)

tai

Päällystäminen, jos käytetyn päällystämättömän kankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa

6307

Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaavat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

6308

Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa (ja joissa voi olla myös tarvikkeita), mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytäliinojen tai lautasliinojen tai niiden kaltaisten tekstiilitavaroiden valmistusta varten, vähittäismyyntipakkauksissa

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuulumattomana tavarana. Ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 64 ryhmä

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; niiden osat, lukuun ottamatta:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 6406 kokoonpannuista päällisistä, jotka on kiinnitetty sisäpohjiin tai muihin pohjan osiin

6406

Jalkineiden osat (mukaan lukien päälliset, myös jos ne on kiinnitetty muihin pohjiin kuin ulkopohjiin); irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

65 ryhmä

Päähineet ja niiden osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

66 ryhmä

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä niiden osat;

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

67 ryhmä

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 68 ryhmä

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex6803 ryhmä

Liuskekivitavarat, myös yhteenpuristettua liuskekiveä

Valmistus työstetystä liuskekivestä

ex ex6812 ryhmä

Asbestiin perustuvista sekoituksista tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvista sekoituksista valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

ex ex6814 ryhmä

Kiilletavarat, myös yhteenpuristettu tai rekonstruoitu kiille, paperi-, kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla

Valmistus työstetystä kiilteestä (myös yhteenpuristetusta tai rekonstruoidusta kiilteestä)

69 ryhmä

Keraamiset tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 70 ryhmä

Lasi ja lasitavarat, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

7006

Nimikkeen 7003, 7004 tai 7005 lasi, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu

 

– lasilevyt (alustat), dielektrisellä ohutkalvolla päällystetyt, SEMII:n standardien mukaan puolijohtavat (8)

Valmistus nimikkeen 7006 päällystämättömistä lasilevyistä (alustoista)

– muut

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

7010

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

7013

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen (muut kuin nimikkeiden 7010 ja 7018 tavarat)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Käsinpuhallettujen lasiesineiden käsin tehty koristelu (lukuun ottamatta silkkipainoa), jos käsinpuhallettujen lasiesineiden arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 71 ryhmä

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

7106, 7108 ja 7110

Jalometallit:

 

– muokkaamattomat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 7106, 7108 ja 7110 aineksista

tai

Nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 jalometallien elektrolyyttinen, terminen tai kemiallinen erottaminen

tai

Nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 jalometallien sulattaminen ja/tai seostaminen toistensa tai epäjalojen metallien kanssa

– puolivalmisteina tai jauheena

Valmistus muokkaamattomista jalometalleista

ex ex7107, ex ex7109 ja ex ex7111

Jalometallilla pleteroidut metallit, puolivalmisteina

Valmistus muokkaamattomista jalometalleilla pleteroiduista metalleista

7115

Muut tavarat, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

7117

Epäaidot korut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus epäjaloa metallia olevista osista, joita ei ole pinnoitettu jalometalleilla, jos kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 72 ryhmä

Rauta ja teräs; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

7207

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 tai 7206 aineksista

7208–7216

Levyvalmisteet, tangot ja profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7206 tai 7207 valanteista, muista alkumuodoista tai välituotteista

7217

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7207 välituotteista

721891 ja 721899

Välituotteet

Valmistus nimikkeen 7201, 7202, 7203, 7204 tai 7205 taikka alanimikkeen 721810 aineksista

7219–7222

Levyvalmisteet, tangot ja profiilit, ruostumatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7218 valanteista, muista alkumuodoista tai välituotteista

7223

Lanka, ruostumatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7218 välituotteista

722490

Välituotteet

Valmistus nimikkeen 7201, 7202, 7203, 7204 tai 7205 taikka alanimikkeen 722410 aineksista

7225–7228

Levyvalmisteet, kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt; profiilit, muuta seosterästä; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7206, 7207, 7218 tai 7224 valanteista, muista alkumuodoista tai väliaineksista

7229

Lanka, muuta seosterästä

Valmistus nimikkeen 7224 välituotteista

ex 73 ryhmä

Rauta- ja terästavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex ex7301 ryhmä

Ponttirauta ja -teräs

Valmistus nimikkeen 7207 aineksista

7302

Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat

Valmistus nimikkeen 7206 aineksista

7304, 7305 ja 7306

Putket ja profiiliputket, rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä

Valmistus nimikkeen 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 tai 7224 aineksista

ex ex7307

Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä

Taottujen teelmien sorvaaminen, poraus, väljentäminen, kierteittäminen, purseenpoisto ja hiekkapuhallus, jos teelmien arvo on enintään 35 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

7308

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Nimikkeen 7301 hitsattuja profiileja ei kuitenkaan voida käyttää

ex ex7315

Lumi- ja muut liukuesteketjut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 7315 ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 74 ryhmä

Kupari ja kuparitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

7403

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

75 ryhmä

Nikkeli ja nikkelitavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 76 ryhmä

Alumiini ja alumiinitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

7601

Muokkaamaton alumiini

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

7607

Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja nimikkeen 7606 aineksista

77 ryhmä

Varattu mahdolliselle tulevalle käytölle harmonoidussa järjestelmässä

 

ex 78 ryhmä

Lyijy ja lyijytavarat, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

7801

Muokkaamaton lyijy:

 

– puhdistettu lyijy

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

– muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Nimikkeen 7802 jätteitä ja romua ei kuitenkaan voida käyttää

79 ryhmä

Sinkki ja sinkkitavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

80 ryhmä

Tina ja tinatavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

81 ryhmä

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat;

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

ex 82 ryhmä

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8206

Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten pakatut, kahteen tai useampaan nimikkeistä 8202–8205 kuuluvat työkalut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 8202–8205 aineksista. Nimikkeiden 8202–8205 työkaluja voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta

8211

Veitset, leikkaavin, myös hammastetuin terin (myös puutarhaveitset), nimikkeeseen 8208 kuulumattomat, ja niiden terät

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Epäjaloa metallia olevia veitsen teriä ja kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

8214

Muut leikkaamisvälineet (esim. tukan- ja karvanleikkuuvälineet, teurastajien ja talouskäyttöön tarkoitetut liha- ja muut veitset ja hakkurit sekä paperiveitset); manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet (myös kynsiviilat)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

8215

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voiveitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keittiö- ja ruokailuvälineet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

ex 83 ryhmä

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex8302 ryhmä

Muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, rakennuksiin soveltuvat, ja itsetoimivat ovensulkimet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Nimikkeen 8302 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex8306 ryhmä

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, epäjaloa metallia

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Nimikkeen 8306 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 30 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 84 ryhmä

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8401

Ydinreaktorit; ydinreaktorien säteilyttämättömät polttoaine-elementit; koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8407

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8408

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8427

Haarukkatrukit; muut trukit, joissa on nosto- tai käsittelylaitteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8482

Kuulalaakerit ja rullalaakerit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 85 ryhmä

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8501, 8502

Sähkömoottorit ja -generaattorit; sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät sähkömuuttajat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja nimikkeen 8503 aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8513

Kannettavat sähkövalaisimet, jotka saavat virran omasta energialähteestä (esim. kuivaparistoista, akuista tai magneetoista), muut kuin nimikkeen 8512 valaistuslaitteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8519

Äänentallennus- tai äänentoistolaitteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja nimikkeen 8522 aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8521

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja nimikkeen 8522 aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8523

Valmistettu tallentamaton materiaali äänen tallennukseen tai muiden ilmiöiden vastaavalla tavalla tapahtuvaan tallennukseen, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8525

Yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja nimikkeen 8529 aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8526

Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja nimikkeen 8529 aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8527

Yleisradiovastaanottimet, myös jos samaan koteloon on yhdistetty äänentallennus- tai -toistolaite tai kello

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja nimikkeen 8529 aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8528

Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennettuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallennus- tai toistolaittein

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja nimikkeen 8529 aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8535–8537

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten; liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita varten; taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja nimikkeen 8538 aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

854011 ja 854012

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien katodisädeputket

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

854231–854233 ja 854239

Integroidut monoliittipiirit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

Diffuusio, jossa integroidut piirit muodostuvat puolijohdealustalle sopivan seostusaineen selektiivisellä käytöllä, myös jos kokoaminen ja/tai testaus suoritetaan kyseisessä edunsaajamaassa

8544

Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja kaapeli (myös koaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt sähköjohtimet, myös jos niissä on liittimiä; valokaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin on yhdistetty sähköjohtimia tai jos niissä on liittimiä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8545

Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampunhiilet, paristohiilet ja muut grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin, myös jos niissä on metallia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8546

Mitä ainetta tahansa olevat sähköeristimet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8547

Sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joitakin vähäisiä valettaessa tai puristettaessa ainoastaan yhteenliittämistarkoituksessa kiinnitettyjä metalliosia (esim. kierteitettyjä hylsyjä) lukuun ottamatta kokonaan eristysaineesta valmistettuja, muut kuin nimikkeen 8546 eristimet; sähköjohdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia, eristysaineella vuoratut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8548

Galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu; loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut; koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

86 ryhmä

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 87 ryhmä

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8711

Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupyörät, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 88 ryhmä

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex8804 ryhmä

Roottorivarjot (rotochutes)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 8804 aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

89 ryhmä

Alukset ja uivat rakenteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 90 ryhmä

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; niiden osat ja tarvikkeet, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9002

Mitä ainetta tahansa olevat kehystetyt linssit, prismat, peilit ja muut optiset elementit, kun ne ovat kojeiden tai laitteiden osia tai tarvikkeita, muut kuin tällaiset elementit, optisesti työstämätöntä lasia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9033

90 ryhmän koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja tarvikkeet (muualle tähän ryhmään kuulumattomat)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

91 ryhmä

Kellot ja niiden osat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

92 ryhmä

Soittimet; niiden osat ja tarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

93 ryhmä

Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

94 ryhmä

Huonekalut; vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet, kuten patjat ja tyynyt, sekä niiden kaltaiset pehmustetut sisustustavarat; valokilvet ja niiden kaltaiset tavarat; tehdasvalmisteiset rakennukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 95 ryhmä

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex9506 ryhmä

Golfmailat ja niiden osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Karkeasti muotoiltuja teelmiä golfmailojen päiden valmistusta varten voidaan kuitenkin käyttää

ex 96 ryhmä

Erinäiset tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9601 ja 9602

Norsunluu, luu, kilpikonnankuori, sarvi, koralli, helmiäinen ja muut eläinkunnasta saadut veistoaineet, valmistetut, sekä näistä aineista tehdyt tavarat (myös muotoon puristetut).

Kasvi- tai kivennäisveistoaineet, valmistetut, ja näistä aineista tehdyt tavarat; vahasta, steariinista, luonnosta saaduista kumeista, luonnonhartsista tai muovailumassasta valetut, muotoon puristetut tai veistetyt tavarat sekä muut muualle kuulumattomat valetut, muotoon puristetut tai veistetyt tavarat; valmistettu kovettamaton gelatiini (ei kuitenkaan nimikkeen 3503 gelatiini) sekä kovettamattomasta gelatiinista tehdyt tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

9603

Luudat, harjat (myös jos ne ovat koneiden, laitteiden tai kulkuneuvojen osia), siveltimet, käsikäyttöiset mekaaniset lattianlakaisimet, moottorittomat, sekä mopit ja höyhenhuiskut; maalaustyynyt ja -telat; kumi- ja muut kuivauspyyhkimet (ei kuitenkaan kuivaustelat)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9605

Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuulumattomana tavarana. Ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta

9606

Napit, myös painonapit, napinsydämet ja muut näiden tavaroiden osat; napinteelmät

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9608

Kuulakärkikynät; huopa-, kuitu- tai muulla huokoisella kärjellä varustetut kynät; täytekynät ja niiden kaltaiset kynät; monistuskynät; lyijytäytekynät; kynänvarret, kynänpitimet ja niiden kaltaiset pitimet; edellä mainittujen tavaroiden osat (myös hylsyt ja pidikkeet), muut kuin nimikkeeseen 9609 kuuluvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Tuotteen oman nimikkeen kynänteriä ja niiden kärkiä voidaan kuitenkin käyttää

9612

Kirjoituskoneiden värinauhat ja niiden kaltaiset värinauhat, joihin on imeytetty väri tai joita on muuten valmistettu jättämään painantajälkeä, myös keloilla tai kaseteissa; värityynyt, myös jos niihin on imeytetty väri, koteloineen tai ilman

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

961320

Kaasukäyttöiset taskusytyttimet, uudelleen täytettävät

Valmistus, jossa käytettyjen nimikkeen 9613 ainesten yhteisarvo on enintään 30 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9614

Tupakkapiiput (myös piipunpesät), sikari- tai savukeimukkeet sekä niiden osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

97 ryhmä

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista


(1)  Ks. 4.2 alkuhuomautus.

(2)  Ks. tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 8.1 ja 8.3 alkuhuomautuksessa.

(3)  Ks. tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 8.2 alkuhuomautuksessa.

(4)  Sellaisten tuotteiden osalta, jotka on valmistettu sekä nimikkeiden 3901–3906 e