Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0707

(2013/707/EU): Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä joulukuuta 2013 , Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi

OJ L 325, 5.12.2013, p. 214–223 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; Kumoaja 32017R1570

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/707/oj

5.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/214


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2013,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi

(2013/707/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’polkumyynnin vastainen perusasetus’, ja erityisesti sen 8 ja 9 artiklan,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (2), jäljempänä ’tukien vastainen perusasetus’, ja erityisesti sen 13 ja 15 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Väliaikaiset toimenpiteet

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, otti asetuksella (EU) N:o 513/2013 (3) käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuonnissa unioniin.

(2)

Komissio hyväksyi päätöksellä 2013/423/EU (4) vientiä harjoittavien tuottajien yhdessä Kiinan koneiden ja elektroniikan tuonti- ja vientikauppakamarin, jäljempänä ’CCCME’, kanssa tarjoaman hintasitoumuksen, jäljempänä ’sitoumus’, väliaikaisten tullien osalta. Komissio muutti asetusta (EU) N:o 513/2013 asetuksella (EU) N:o 748/2013 (5) ottaakseen huomioon sitoumuksen hyväksymisen vuoksi tarvittavat tekniset muutokset.

(3)

Komissio pani 8 päivänä marraskuuta 2012 vireille Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) unioniin tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn (6).

2.   Myöhempi menettely

(4)

Väliaikaisten polkumyyntitoimenpiteiden hyväksymisen jälkeen komissio jatkoi polkumyynnin, vahingon ja unionin edun tutkimista samoin kuin rinnakkaista tukien vastaista menettelyä. Kiekot jätettiin molempien tutkimusten ja näin ollen lopullisten toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle.

(5)

Polkumyyntitutkimuksessa vahvistettiin alustavasti vahingollisen polkumyynnin esiintyminen. Tutkimuksen lopulliset päätelmät esitetään Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta annetussa neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1238/2013 (7).

(6)

Neuvosto otti käyttöön myös lopullisen tasoitustullin Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2013 (8).

B.   MUUTETTU SITOUMUS

1.   Muutettu sitoumustarjous

(7)

Polkumyyntiä ja tukea koskevien lopullisten päätelmien ilmoittamisen jälkeen vientiä harjoittavat tuottajat yhdessä CCCME:n kanssa toimittivat ilmoituksen alkuperäisen sitoumustarjouksensa muuttamiseksi.

(8)

Vientiä harjoittavat tuottajat yhdessä CCCME:n kanssa pyysivät tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa, että komissio hyväksyisi sitoumuksen ehdot poistamaan myös tuetun tuonnin mahdolliset vahingolliset vaikutukset.

(9)

Lisäksi joukko muita vientiä harjoittavia tuottajia pyysi sitoumukseen osallistumista polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artiklan 2 kohdassa ja tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa.

(10)

CCCME ja vientiä harjoittavat tuottajat pyysivät lisäksi sitoumuksen tarkistamista niin, että otetaan huomioon kiekkojen jättäminen tutkimuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

2.   Asianomaisten osapuolten esittämät huomautukset

(11)

Muutettu sitoumustarjous on toimitettu asianomaisille osapuolille. Komissio käsittelee jäljempänä tärkeimpiä huomautuksia, jotka osapuolet toimittivat sitoumustarjouksen vastaanottamisen jälkeen.

2.1   Luottamuksellisten tietojen saanti

(12)

Useat osapuolet pyysivät vähimmäistuontihintoja, vuositasoa tai yleisesti sitoumuksen eri ehtoja koskevia tietoja. Yksi osapuoli valitti, että sille ei ollut ilmoitettu ajoissa alkuperäisestä sitoumustarjouksesta. Komissio huomauttaa, että alkuperäisen sitoumustarjouksen ei-luottamuksellinen versio sisällytettiin polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitettuun avoimeen asiakirja-aineistoon heti kun se oli saatu.

(13)

Vähimmäistuontihintoja ja vuositasoa koskevat tiedot kuuluvat SEUT-sopimuksen 339 artiklan mukaisesti salassapitovelvollisuuden piiriin ja ovat luottamuksellisia polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 19 artiklan ja tukien vastaisen perusasetuksen 29 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi niitä ei komission käytännön mukaisesti paljasteta kolmansille osapuolille. Tässä tapauksessa komissio kysyi osapuolten pyynnöstä CCCME:ltä, voitaisiinko vähimmäistuontihintaan ja vuositasoon liittyviä joitakin tietoja paljastaa. CCCME suostui vähimmäistuontihinnan likiarvon paljastamiseen (määriteltynä ’alle’ tietyn arvon). Osapuolilla oli mahdollisuus tutustua näihin tietoihin ei-luottamuksellisissa asiakirjoissa. Komissio katsoo, että tässä tapauksessa näillä tiedoilla saavutetaan tasapaino luottamuksellisuutta ja puolustautumisoikeutta koskevien vaatimusten välillä.

(14)

Komissio on myös tarkastellut sitoumuksen eri ehtoihin liittyviä pyyntöjä. Se on tullut siihen lopputulokseen, että pyydettyjen tietojen paljastaminen lisäisi hintojen manipuloinnin ja keinottelun riskiä aurinkopaneelimarkkinoilla. Jottei aurinkopaneelimarkkinoiden toiminta vääristyisi aiheetta, komissio katsoo, että pyydettyjä tietoja ei pitäisi asettaa ostajien ja sitoumuksen tarjonneiden yritysten kilpailijoiden saataville. Samat päätelmät pätevät myös vähittäismyyntihintoihin ja vuositasoon, joita ei pitäisi paljastaa yksityiskohtaisemmin.

2.2   Siirtymäkausi

(15)

Yksi asianomainen osapuoli pyysi, että komissio mahdollistaisi siirtymäkauden (ja vapautuksen polkumyyntitulleista), jos tavarat oli tilattu ennen sitoumuksen voimaantuloa mutta esitetty tulliselvitykseen kyseisen päivämäärän jälkeen ilman sitoumuslaskua. Jotta tavarat voitaisiin vapauttaa polkumyyntitullista, tulliselvitykseen esitettyjen tavaroiden on täytettävä asetuksessa (EU) N:o 748/2013 esitetyt edellytykset. Pyyntö on näin ollen hylättävä.

3.   Muutetun sitoumustarjouksen arviointi

(16)

Komissio arvioi muutetun sitoumustarjouksen. Ensinnäkin on huomattava, että sitoumuksen tekninen tarkistus on tarpeen polkumyyntiä ja tukia koskevan tutkimuksen lopullisten päätelmien huomioon ottamiseksi (eli kiekkojen jättäminen tutkimuksen soveltamisalan ulkopuolelle).

(17)

Toiseksi komissio päätteli, että tutkimusajanjaksoa koskevien tietojen perusteella muiden yritysten kauppamäärä Kiinan kokonaisviennistä EU:hun on erittäin vähäinen eikä näin ollen muuta komission alustavaa arviota, jonka mukaan sitoumuksella poistetaan polkumyynnin vahingollinen vaikutus alkuperäisesti tarjotulla vähittäistuontihinnalla ja vuositasolla.

(18)

Komissio arvioi myös, vaarantaisiko muiden vientiä harjoittavien tuottajien sitoumukseen sisällyttäminen tehokkaan seurannan tai lisäisikö se toimenpiteiden kiertämisen riskiä. Tähän liittyen komissio huomauttaa, että CCCME osoitti aktiivisen roolinsa sitoumuksen käytännön täytäntöönpanossa. Muiden vientiä harjoittavien tuottajien sisällyttäminen sitoumukseen ei myöskään muuta sitoumuksen ehtoja. Sen vuoksi komissio päätteli, että muiden tuottajien sisällyttäminen sitoumukseen ei muuta sen alkuperäisiä päätelmiä sitoumuksen tehokkaasta seurannasta ja vähäisestä kiertämisriskistä.

(19)

Kolmanneksi tukien ja polkumyynnin vastaiset tutkimukset tehtiin rinnakkain tässä tapauksessa. Alhaisemman tullin säännön mukaisesti lopullinen tasoitustulli asetettiin tukimarginaalin tasolle ja lopullinen polkumyyntitulli vahingon korjaavalle tasolle. Näin ollen yhdistetty polkumyynti- ja tasoitustulli vastaa vahingon korjaavaa tasoa (tasoitustulli, johon on lisätty polkumyyntitulli vahingon korjaavalle tasolle). Sen vuoksi komissio päätteli, että sitoumuksella poistetaan edelleen sekä polkumyynnin että tuetun tuonnin vahingolliset vaikutukset, eikä vähimmäistuontihintaa ole tarvetta muuttaa.

(20)

Neljänneksi yksi osapuoli vastusti sitä, että komissio oli käyttänyt päätöksessä 2013/423/EU tutkimusajanjakson jälkeisiä tietoja arvioidakseen, poistaako sitoumus polkumyynnin vahingollisen vaikutuksen polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 6 artiklan 1 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan ”tutkimusajanjakson jälkeistä aikaa koskevia tietoja ei tavallisesti [korostus lisätty] oteta huomioon”. Samanlainen sanamuoto löytyy tukien vastaisen perusasetuksen 11 artiklan 1 kohdan viimeisestä virkkeestä. Päätöksen 2013/423/EU johdanto-osan 3 kappaleessa esitetään olosuhteet, jotka johtivat siihen, että komissio käytti tutkimusajanjakson jälkeisiä tietoja tässä tapauksessa. Osapuoli ei ole kiistänyt näiden olosuhteiden paikkansapitävyyttä. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(21)

Viidenneksi sitoumuksella taataan toimitusvarmuus unioniin kestävällä hintatasolla. Sen vuoksi ei ole yleisiä poliittisia syitä olla hyväksymättä sitoumusta.

(22)

Yksi osapuoli katsoi, että vähimmäistuontihinta on asetettu liian korkeaksi, toinen taas piti sitä liian alhaisena. Päätöksen 2013/423/EU johdanto-osan 7 kappaleessa esitetyn mukaisesti komissio on analysoinut muun muassa nykyiset vientihinnat ja väliaikaisen tullin suuruuden arvioidakseen, voidaanko polkumyynnin vahingolliset vaikutukset poistaa hintasitoumuksella. Analysoituaan osapuolten toimittamat lisätiedot, nykyisistä tuotantokustannuksista ja niiden odotetusta kehityksestä saatavilla olevat tiedot ja hintakehityksen päätöksen 2013/423/EU hyväksymisen jälkeen komissio vahvistaa päätöksen 2013/423/EU johdanto-osan 7 kappaleessa esitetyn päätelmän.

(23)

Koska muita huomautuksia ei esitetty, päätöksen 2013/423/EU johdanto-osan 3–9 kappaleessa esitetyt päätelmät, sellaisina kuin niitä on täydennetty edellä 16–22 kappaleessa esitetyillä päätelmillä, voidaan vahvistaa.

4.   Muutokset yritysten nimiin ja EU:ssa sijaitsevien etuyhteydessä olevien yritysten luetteloon

(24)

Uusien yritysten sisällyttäminen sitoumukseen aiheuttaa muutoksia EU:ssa sijaitsevien etuyhteydessä olevien yritysten luetteloon, joka toimitettiin alkuperäisen sitoumustarjouksen yhteydessä. Yksi vientiä harjoittava tuottaja pyysi lisäksi uuden EU:ssa sijaitsevan etuyhteydessä olevan yrityksen sisällyttämistä luetteloon toisen yrityksen sijaan.

(25)

Lisäksi yhden yrityksen nimi muuttui.

C.   MUUTETUN SITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN

(26)

Edellä esitetyn perusteella sitoumus, sellaisena kuin se on muutettuna, voidaan hyväksyä. Asianomaisille osapuolille on ilmoitettu niistä olennaisista tosiasioista, huomioista ja velvoitteista, joihin hyväksyntä perustuu. Komissio ei saanut näistä mitään huomautuksia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän päätöksen liitteessä mainittujen vientiä harjoittavien tuottajien yhdessä Kiinan koneiden ja elektroniikan tuonti- ja vientikauppakamarin (CCCME) kanssa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan polkumyynnin ja tukien vastaisen menettelyn yhteydessä tarjoama sitoumus.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2013.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.

(3)  EUVL L 152, 5.6.2013, s. 5.

(4)  EUVL L 209, 3.8.2013, s. 26.

(5)  EUVL L 209, 3.8.2013, s. 1.

(6)  EUVL C 340, 8.11.2012, s. 13.

(7)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(8)  Katso tämän virallisen lehden sivu 66.


LIITE

Luettelo yrityksistä:

Yrityksen nimi

Taric-lisäkoodi

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co. Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co.Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy(Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923


Top