Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0677

2013/677/EU: Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013 , luvan antamisesta Luxemburgille ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 285 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

OJ L 316, 27.11.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/677/oj

27.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/33


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2013,

luvan antamisesta Luxemburgille ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 285 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

(2013/677/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luxemburg pyysi komission pääsihteeristössä 24 päivänä lokakuuta 2012 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä lupaa soveltaa direktiivin 2006/112/EY 285 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä, jotta Luxemburg voisi vapauttaa arvonlisäverosta sellaiset verovelvolliset, joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 25 000 euroa. Tämän toimenpiteen ansiosta nämä verovelvolliset vapautettaisiin kaikista tai tietyistä direktiivin 2006/112/EY XI osaston 2–6 luvussa tarkoitetuista arvonlisäveroon liittyvistä velvoitteista.

(2)

Komissio antoi direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan mukaisesti Luxemburgin hakemuksen tiedoksi muille jäsenvaltioille 9 päivänä marraskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä. Komissio ilmoitti Luxemburgille 12 päivänä marraskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä saaneensa kaikki hakemuksen arviointia varten tarpeellisina pitämänsä tiedot.

(3)

Direktiivin 2006/112/EY 285 artiklan mukaan jäsenvaltiot, jotka eivät ole käyttäneet toisen neuvoston direktiivin 67/228/ETY (2) 14 artiklan mukaista mahdollisuutta, voivat vapauttaa arvonlisäverosta verovelvolliset, joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 5 000 euroa tai sen vasta-arvo kansallisena valuuttana, ja ne voivat myös myöntää asteittaisia verohelpotuksia verovelvollisille, joiden vuosittainen liikevaihto on suurempi kuin niiden verovapautuksen soveltamiselle vahvistama enimmäismäärä.

(4)

Luxemburg on ilmoittanut komissiolle vapauttavansa nykyisin arvonlisäverosta verovelvolliset, joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 10 000 euroa, ja soveltavansa asteittaisen verohelpotuksen myöntämismahdollisuutta verovelvollisiin, joiden vuosittainen liikevaihto on 10 000–25 000 euroa. Luxemburg on pyytänyt lupaa vapauttaa poikkeustoimenpiteenä arvonlisäverosta verovelvolliset, joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 25 000 euroa.

(5)

Erityisjärjestelmää koskeva korkeampi raja-arvo on yksinkertaistamistoimenpide, koska se saattaa merkittävästi alentaa pienten yritysten arvonlisäveroon liittyviä velvoitteita ja antaisi Luxemburgille mahdollisuuden lakata soveltamasta yrityksille raskasta asteittaisten verohelpotusten järjestelmää. Verovelvollisten olisi voitava edelleen päättää kuulua tavanomaisten arvonlisäverojärjestelyjen piiriin.

(6)

Komissio antoi 29 päivänä lokakuuta 2004 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY (3) muuttamisesta arvonlisäverovelvoitteiden yksinkertaistamiseksi; tämä ehdotus sisälsi säännöksiä, joiden nojalla jäsenvaltiot voisivat vahvistaa arvonlisäveron vapautusjärjestelmässä sovellettavaksi vuosittaisen liikevaihdon raja-arvoksi enintään 100 000 euroa tai sen vasta-arvon kansallisena valuuttana ja tarkistaa tätä enimmäismäärää vuosittain. Tämä päätös on kyseisen ehdotuksen mukainen.

(7)

Poikkeustoimenpiteellä on vain vähäinen vaikutus lopullisessa kulutusvaiheessa kannettavan veron kokonaismäärään, eikä sillä ole kielteistä vaikutusta arvonlisäverosta saataviin unionin omiin varoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 285 artiklassa säädetään, Luxemburgille annetaan lupa vapauttaa arvonlisäverosta verovelvolliset, joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 25 000 euroa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

Tätä päätöstä sovelletaan sellaisten unionin sääntöjen voimaantulopäivään saakka, joilla muutetaan sitä vuosittaisen liikevaihdon raja-arvoa, jonka alittuessa verovelvollisille voidaan myöntää arvonlisäverovapautus, tai 31 päivään joulukuuta 2016 saakka, sen mukaan, kumpi näistä päivistä on aiempi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Luxemburgin suurherttuakunnalle.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŠADŽIUS


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Toinen neuvoston direktiivi 67/228/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädäntöjen yhdenmukaistamisesta, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja soveltamissäännöistä (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1303/67).

(3)  Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1).


Top