EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0091

2013/91/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013 , päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden osalta klassisen sikaruton torjumiseksi Latviassa (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 722) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 47, 20.2.2013, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; Kumoaja 32013D0764

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/91/oj

20.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 47/72


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2013,

päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden osalta klassisen sikaruton torjumiseksi Latviassa

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 722)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/91/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 3 päivänä marraskuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/855/EY (3) säädetään tietyistä klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteistä päätöksessä olevassa liitteessä esitetyissä jäsenvaltioissa tai niiden alueilla. Jäsenvaltioissa ja niiden alueilla on erilaisia klassisen sikaruton epidemiologisia tilanteita. Päätöksen 2008/855/EY liite sisältää kolme osaa, joista kussakin luetellaan jäsenvaltioiden alueet, joihin eri toimenpiteitä sovelletaan epidemiologisen tilanteen mukaan.

(2)

Jäsenvaltioiden, joilla on päätöksen 2008/855/EY liitteessä olevassa II osassa lueteltuja alueita, on varmistettava, että kyseisillä alueilla sijaitsevilta tiloilta peräisin olevia eriä tuoretta sianlihaa ja kyseisten sikojen lihasta koostuvia tai tällaista lihaa sisältäviä lihavalmisteita ja -tuotteita lähetetään muihin jäsenvaltioihin ainoastaan, jos ne täyttävät tietyt edellytykset.

(3)

Latvia ilmoitti 20 päivänä marraskuuta 2012, että klassista sikaruttoa on todettu villisioissa Dagdas- ja Zilupes-kunnissa lähellä Venäjän ja Valko-Venäjän vastaista rajaa. Villisikojen tarkastus oli osa kansallista valvontaohjelmaa. Lisäksi Latvia ilmoitti 27 päivänä marraskuuta, että klassista sikaruttoa oli havaittu saman alueen harrastesikaloissa.

(4)

Latvia on toteuttanut yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun direktiivin 2001/89/EY (4) mukaisia toimenpiteitä, ja tartunta-alueeksi on todettu osittain seuraavat kunnat: Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas ja Krāslavas. Lisäksi Latvia on toimittanut komissiolle suunnitelman klassisen sikaruton hävittämiseksi jäsenvaltion kyseiseltä alueelta. Täytäntöönpanosuunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi tietyillä Latvian alueilla 18 päivänä helmikuuta 2013 annetulla täytäntöönpanopäätöksellä 2013/90/EU (5), hyväksyttiin Latvian suunnitelma.

(5)

Latvian toimittamien tietojen perusteella on asianmukaista luetella asianomaiset seuraavien kuntien alueet päätöksen 2008/855/EY liitteessä olevassa II osassa: Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas ja Krāslavas.

(6)

Sen vuoksi päätöstä 2008/855/EY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen 2008/855/EY liitteessä olevaan II osaan seuraava kohta:

Latvia

Alūksnesin kunnassa (novadi) seuraavat alueet (pagasti): Pededzes ja Liepnas. Rēzeknesin kunnassa seuraavat alueet: Pušas, Mākoņkalna ja Kaunatas. Daugavpilsin kunnassa seuraavat alueet: Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes ja Laucesas. Balvun kunnassa seuraavat alueet: Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu ja Bērzpils. Rugājun kunnassa seuraavat alueet: Rugāju ja Lazdukalna. Viļakasin kunnassa seuraavat alueet: Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas ja Šķilbēnu. Baltinavasin kunnassa seuraava alue: Baltinavas. Kārsavasin kunnassa seuraavat alueet: Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes ja Mežvidu. Ciblasin kunnassa seuraavat alueet: Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes ja Blontu. Ludzasin kunnassa seuraavat alueet: Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu ja Istras. Zilupesin kunnassa seuraavat alueet: Zaļesjes, Lauderu ja Pasienes. Dagdasin kunnassa seuraavat alueet: Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas ja Andrupenes. Aglonasin kunnassa seuraavat alueet: Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas ja Aglonas. Krāslavasin kunnassa seuraavat alueet: Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu ja Izvaltas.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUVL L 302, 13.11.2008, s. 19.

(4)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5.

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 70.


Top