EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013 , suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä ja päätöksen EKP/2008/3 muuttamisesta (EKP/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/29


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2013,

suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä ja päätöksen EKP/2008/3 muuttamisesta

(EKP/2013/54)

(2014/106/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 16 ja 34.3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 128 artiklan 1 kohdassa ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 16 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankilla (EKP) on yksinoikeus antaa lupa eurosetelien liikkeeseen laskemiseen unionissa. Tähän sisältyy toimivalta toteuttaa toimenpiteitä, joilla voidaan suojata eurosetelien luotettavuutta maksuvälineenä.

(2)

EKP hyväksyi 15 päivänä toukokuuta 2008 päätöksen EKP/2008/3 (2) suojattavan euroseteliaineiston valmistajien hyväksymismenettelyistä; tässä päätöksessä luodaan turva-akkreditointimenettely, jonka avulla vahvistetaan, täyttävätkö valmistajat eurosetelien ja niiden komponenttien sekä muiden sellaisten varotoimenpiteitä edellyttävän aineiston ja tiedon tuotantoa, käsittelyä, varastointia ja kuljettamista koskevat EKP:n vähimmäisturvavaatimukset, joiden menetys, varkauden kohteeksi joutuminen tai julkaiseminen voisi vahingoittaa euroseteleiden luotettavuutta tai edistää väärennettyjen euroseteleiden tai niiden komponenttien tuotantoa. Lisäksi päätöksessä EKP/2008/3 vahvistettiin menettelyt, joilla varmistetaan, että edellä mainittuja turvavaatimuksia noudatetaan jatkuvasti.

(3)

EKP hyväksyi 25 päivänä marraskuuta 2010 päätöksen EKP/2010/22 (3) eurosetelien valmistajien laatuakkreditointimenettelyistä sen varmistamiseksi, että ainoastaan valmistajat, jotka täyttävät eurosetelien ja eurosetelien raaka-aineiden valmistusta koskevat EKP:n vähimmäislaatuvaatimukset, saavat setelien ja raaka-aineiden valmistusta koskevan akkreditoinnin.

(4)

Perussopimuksen 9 ja 11 artiklan mukaisesti EKP hyväksyi 21 päivänä kesäkuuta 2011 päätöksen EKP/2011/8 (4) eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointimenettelyistä, sen varmistamiseksi, että ainoastaan valmistajat, jotka täyttävät ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat EKP:n vähimmäisvaatimukset, saavat eurosetelien valmistustoimintaa koskevan akkreditoinnin.

(5)

Päätösten EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8 soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella on tarpeen panna täytäntöön yksi ainoa tehokas akkreditointijärjestelmä, jotta vältettäisiin edellä mainittujen päätösten soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvat sisällölliset ja menettelylliset epäjohdonmukaisuudet; tällaisia epäjohdonmukaisuuksia voivat olla esim. suhteettomat erot akkreditointien voimassaolossa, menettelyissä ja terminologiassa.

(6)

Edellä mainittujen seikkojen huomioon ottamiseksi ja valmistajien hallinnollisten rasitteiden lieventämiseksi olisi tarpeen ottaa käyttöön yksi ainoa akkreditointimenettely, jossa a) arvioidaan täyttävätkö valmistajat EKP:n vahvistamat asianomaiset turva-, laatu, ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusvaatimukset, b) näiden vaatimusten täyttyminen arvioidaan yhtenäisen tarkastusmenettelyn perusteella, c) näiden vaatimusten laiminlyönnin varalta on käytössä asianmukaiset ja suhteelliset seuraamukset, taloudelliset seuraamukset mukaan luettuina, ja d) varmistetaan, että suojattavaa euroseteliaineistoa voi toimittaa ainoastaan kansallisille keskuspankeille sekä tuleville eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille EKP:n neuvoston päätöksen perusteella, muille akkreditoiduille valmistajille ja/tai EKP:lle.

(7)

Tämän uuden yhtenäistetyn akkreditointijärjestelmän tulisi perustua moniportaiseen arviointimenettelyyn, jossa arvioidaan, täyttääkö akkreditointia hakevat valmistajat täysin tässä päätöksessä vahvistettujen relevanttien akkreditointivaatimusten kaikki aspektit.

(8)

Tämän arvioinnin, joka sisältää myös valmistajan jatkuvaa noudattamista koskevan arvioinnin, mahdollistamiseksi tarvitaan standardisoitu tarkastusjärjestelmä, jonka mukaan EKP voi suorittaa sekä paikalla tehtäviä tarkastuksia että muuten kuin paikalla tehtäviä tarkastuksia.

(9)

Jotta ei enää tarvittaisi useita yksittäisiä akkreditointeja, olisi luotava järjestelmä, jossa annetaan yksi ainoa alustava akkreditointi, joka voidaan muuttaa yhdeksi ainoaksi akkreditoinniksi, edellyttäen että valmistaja on saatuaan virallisen toimeksiannon akkreditoidulta valmistajalta, EKP:ltä tai kansalliselta keskuspankilta osittanut noudattavansa kaikkia akkreditointivaatimuksia myös tuotannon aikana.

(10)

Akkreditointiprosessin joustavuuden varmistamiseksi EKP:llä tulisi olla harkintavalta päättää miten se järjestää alustavaa akkreditointia koskevan aloituspyynnön arvioinnin eri vaiheet.

(11)

Jotta varmistettaisiin akkreditointiprosessin hyvä hallinto, alustavan akkreditoinnin ja akkreditoinnin tulisi pysyä voimassa jatkuvasti, paitsi jos valmistaja ei noudata sovellettavia akkreditointivaatimuksia. Tästä syystä EKP:llä olisi oltava toimivalta muuttaa alustava akkreditointi akkreditoinniksi, jos valmistaja – saatuaan EKP:ltä tai kansalliselta keskuspankilta virallisen toimeksiannon – on tuottanut suojattavaa euroseteliaineistoa ja/tai euroseteliaineistoa 36 kuukauden ajan keskeytyksettä. EKP:llä tulee myös olemaan toimivalta muuttaa omasta aloitteestaan akkreditointi alustavaksi akkreditoinniksi, jos valmistaja ei ole 36 kuukauden keskeytyksettömän ajanjakson ajan valmistanut suojattavaa euroseteliaineistoa ja/tai euroseteliaineistoa.

(12)

Tästä syystä päätökset EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8 olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä. Jotta varmistettaisiin kitkaton siirtyminen nykyisistä akkreditointijärjestelmistä tämän päätöksen mukaiseen yhteen ainoaan akkreditointijärjestelmään, olisi säädettävä vuoden pituisesta siirtymäajasta. Näin valmistajilla, joilla on turva-, laatu, ympäristö sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointeja, voivat tehdä tarvittavat järjestelyt tämän päätöksen mukaisten asianomaisten akkreditointivaatimusten noudattamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I   JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1.

’euroseteliaineistolla’ tarkoitetaan euroseteleitä, osittain painettuja euroseteleitä sekä eurosetelien ja osittain painettujen eurosetelien valmistuksessa käytettävää paperia, mustetta, foliota ja lankaa,

2.

’euroseteliaineistotoiminnalla’ tarkoitetaan euroseteliaineiston tuotantoa,

3.

’suojattavalla euroseteliaineistolla’ aineellisissa turvavaatimuksissa lueteltua aineistoa, mukaan lukien eurosetelit, jotka ovat a) kierrossa, b) joita kehitellään ja jotka tulevat korvaamaan kierrossa olevia euroseteleitä, tai c) jotka on poistettu kierrosta, yhdessä sellaisten komponenttien ja tietojen kanssa, jotka edellyttävät varotoimenpiteitä, koska niiden menetys, varkauden kohteeksi joutuminen tai luvaton julkaiseminen voisi vahingoittaa euroseteleiden luotettavuutta maksuvälineenä,

4.

’suojattavalla eurosetelitoiminnalla’ mitä tahansa seuraavista: suojattavan euroseteliaineiston originointia, tuotantoa, hävittämistä, siirtämistä valmistuspaikan sisällä sekä kuljetusta,

5.

’originoinnilla’ kehitteillä olevien eurosetelien luonnoksen toteutusta luomalla sommitelmia, värien erottelua, grafiikkaa ja painolevyjä sekä luonnoksen mukaisten komponenttien sommitelmien ja prototyyppien valmistamista,

6.

’valmistajalla’ yhteisöä, joka osallistuu tai haluaa osallistua suojattavaan eurosetelitoimintaan ja/tai euroseteliaineistotoimintaan, pois lukien yhteisöt jotka osallistuvat tai haluavat osallistua ainoastaan suojattavan euroseteliaineiston kuljetukseen tai erityisen hävittämispaikan tarjoamiseen,

7.

’valmistuspaikalla’ tiloja, joita valmistaja käyttää tai haluaa käyttää suojattavan euroseteliaineiston ja/tai euroseteliaineiston originointiin, tuotantoon, käsittelyyn, hävittämiseen tai varastoimiseen,

8.

’akkreditointivaatimuksilla’ tässä päätöksessä vahvistettuja EKP:n aineellisia vaatimuksia, akkreditointimenettelyä ja sijaintia koskevia vaatimuksia sekä jatkuvia velvoitteita, joita valmistajan on noudatettava alustavan akkreditoinnin tai akkreditoinnin saamiseksi ja ylläpitämiseksi,

9.

’akkreditoidulla valmistajalla’ valmistajaa, jolla on alustava akkreditointi tai akkreditointi;

10.

’aineellisilla vaatimuksilla’ EKP:n erikseen vahvistamia asianomaisia turva-, laatu- sekä ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia, joita valmistajan on noudatettava voidakseen harjoittaa suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai euroseteliaineistotoimintaa,

11.

’järjestelyillä’ turva-, laatu-, ympäristö- tai terveys- ja turvallisuustoimia, joihin valmistaja ryhtyy asianomaisten aineellisten vaatimusten noudattamiseksi,

12.

’aikaisemman järjestelmän mukaisilla akkreditoinneilla’ EKP:n valmistajalle päätösten EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8 nojalla suojattavan eurosetelitoiminnan ja/tai euroseteliaineistotoiminnan harjoittamista varten myöntämiä voimassa olevia väliaikaisia tai täysimääräisiä akkreditointeja, erityisesti turva-, laatu-, ympäristö- tai terveys- ja turvallisuusakkreditointeja,

13.

’kumotuilla EKP:n akkreditointipäätöksillä’ kaikkia päätöksiä EKP/2008/3, EKP/2012/22 ja EKP/2011/8 yhdessä,

14.

’kansallisella keskuspankilla’ sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro,

15.

’tulevalla eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla’ sellaisen jäsenvaltion keskuspankkia, jota koskee poikkeus, joka on täyttänyt euron käyttöönotolle asetetut edellytykset ja jonka osalta on tehty päätös poikkeuksen kumoamisesta perussopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

16.

’sertifiointiviranomaisella’ riippumatonta sertifiointiviranomaista, joka arvioi valmistajan laatu-, ympäristö- tai terveys- ja turvallisuushallintajärjestelmät ja joka on toimivaltainen vahvistamaan sertifioimalla, että valmistaja täyttää ISO 14000 tai OHSAS 18000 -standardisarjassa vahvistetut vaatimukset,

17.

’työpäivällä’ EKP:n työpäivää eli maanantaita, tiistaita, keskiviikkoa, torstaita ja perjantaita, lukuun ottamatta EKP:n verkkosivuilla julkaistuja EKP:n yleisiä vapaapäiviä,

18.

’tarkastuksella’ akkreditointimenettelyä, jonka tarkoituksena on arvioida noudattaako valmistaja akkreditointivaatimuksia; tarkastus voi muodoltaan olla joko paikalla tehtävä tarkastus tai muuten kuin paikalla tehtävä tarkastus, ja se päättyy, kun tämän arvion päätelmät sisältävä valvontaraportin on viimeistelty,

19.

’paikalla tehtävällä tarkastuksella’ EKP:n tarkastusryhmän käyntiä valmistuspaikalla niiden järjestelyjen arvioimiseksi, jotka on otettu käyttöön valmistuspaikassa asianomaisten akkreditointivaatimusten noudattamiseksi,

20.

’muuten kuin paikalla tehtävällä tarkastuksella’ tarkastuksen puitteissa valmistajan toimittamiin asiakirjoihin kohdistuvaa arviointia, jonka EKP suorittaa muualla kuin valmistajan valmistuspaikassa ja jonka tarkoituksena on selvittää noudattaako valmistaja asianomaisia akkreditointivaatimuksia,

21.

’kansallisten keskuspankkien erityisillä turvakontrolleilla’ 11 artiklan mukaisia varasto-, hävittämis- tai kuljetuskontrolleja, joita toimeksiannon antanut kansallinen keskuspankki suorittaa akkreditoidussa valmistuspaikassa akkreditoidulle valmistajalle annettuun viralliseen toimeksiantoon liittyen,

22.

’varastokontrollilla’ toimeksiannon antaneen kansallisen keskuspankin käyntiä akkreditoidun valmistajan valmistuspaikassa sen arvioimiseksi, onko kyseisen valmistajan hallussa olevan suojattavan euroseteliaineiston varaston inventaario täsmällinen,

23.

’hävittämiskontrollilla’ toimeksiannon antaneen kansallisen keskuspankin käyntiä 11 artiklan mukaisesti akkreditoidussa valmistuspaikassa tarkkaillakseen suojattavan euroseteliaineiston hävittämistä ja suorittaakseen varastokontrolleja suojattavan euroseteliaineiston hävittämisen aikana,

24.

’kuljetuskontrollilla’ sen arviointia, täyttävätkö valmistajan käyttöönottamat eurosetelien ja/tai eurosetelipaperin kuljetuksia koskevat järjestelyt asianomaiset kuljetusturvavaatimukset,

25.

’tuotannolla’ suojattavan euroseteliaineiston tai euroseteliaineiston valmistusta toisen akkreditoidun valmistajan, kansallisen keskuspankin tai EKP:n virallisesta toimeksiannosta, pois lukien valmistus tutkimusta, kehitystä ja testitarkoituksia varten, kun tuotoksia ei ole tarkoitettu kiertoon, sekä valmistus sisäistä varastoa varten.

2 artikla

Yleiset akkreditointiperiaatteet

1.   Valmistaja saa harjoittaa suojattua eurosetelitoimintaa ja/tai euroseteliaineistotoimintaa ainoastaan sellaisen suojattavan euroseteliaineiston ja/tai euroseteliaineiston osalta ja sellaisessa valmistuspaikassa, jota varten EKP on myöntänyt akkreditoinnin tai alustavan akkreditoinnin.

2.   Jos valmistaja ei ole harjoittanut tuotantoa, EKP voi 4, 5 ja 6 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti myöntää alustavan akkreditoinnin kyseistä suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai euroseteliaineistotoimintaa varten.

3.   Alustava akkreditointi voidaan muuttaa akkreditoinniksi jos valmistaja valmistuksen aikana 7 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti läpäisee asianomaiset tarkastukset.

4.   Jos akkreditoitu valmistaja ei ole 36 kuukauden pituisen keskeytyksettömän ajanjakson ajan harjoittanut tuotantoa, EKP voi 8 artiklan mukaisesti muuttaa akkreditoinnin alustavaksi akkreditoinniksi.

5.   Alustavan akkreditoinnin tai akkreditoinnin saamiseksi EKP:ltä ja sen säilyttämiseksi valmistajan on tässä päätöksessä vahvistettujen vaatimusten lisäksi noudatettava

a)

asianomaisia aineellisia vaatimuksia, jotka ovat vähimmäisvaatimuksia. Valmistajat voivat ottaa käyttöön ja soveltaa tiukempia turva-, laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia,

b)

seuraavia sijaintia koskevia vaatimuksia:

i.

jos kyseessä ei ole setelipaino, valmistuspaikan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan vapaakauppajärjestön jäsenvaltioissa, tai

ii.

jos kyseessä on setelipaino, valmistuspaikan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

6.   Johtokunta voi olosuhteiden vaatiessa myöntää poikkeuksia 5 kohdan b alakohdassa vahvistetuista sijaintia koskevista vaatimuksista. Jos johtokunta myöntää tällaisen poikkeuksen, sen on perusteltava päätöksensä.

7.   Valmistajilla on sama kelpoisuus osallistua tarjouskilpailuihin siihen katsomatta onko heille myönnetty alustava akkreditointi vai akkreditointi.

8.   Akkreditoitu valmistaja saa tuottaa ja/tai toimittaa suojattavaa euroseteliaineistoa ainoastaan sellaisen virallisen toimeksiannon johdosta, jonka on tehnyt

a)

toinen akkreditoitu valmistaja, joka tarvitsee suojattavan euroseteliaineiston suojattavaa eurosetelitoimintaansa varten,

b)

kansallinen keskuspankki,

c)

EKP:n neuvoston päätöksen perusteella tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki, tai

d)

EKP.

9.   Valmistaja vastaa kaikista kustannuksista ja menetyksistä, joita sille aiheutuu tämän päätöksen soveltamisesta.

3 artikla

Johtokunnan päätökset

1.   Johtokunta on toimivaltainen tekemään kaikki 6, 16–18 ja 20 artiklan mukaiset valmistajan akkreditointiin liittyvät päätökset.

2.   Johtokunta voi siirtää 6 artiklan mukaisen toimivallan myöntää alustavia akkreditointeja edelleen yhdelle tai useammalle johtokunnan jäsenelle.

II   JAKSO

AKKREDITOINTIMENETTELY

4 artikla

Alustavan akkreditoinnin aloittamispyyntö

1.   Valmistajan, jolla ei ole minkään tyyppistä akkreditointia, ja joka haluaa harjoittaa suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai euroseteliaineistotoimintaa, on toimitettava EKP:lle alustavan akkreditoinnin aloittamista koskeva pyyntö.

2.   Pyynnössä on

a)

yksilöitävä suojattava eurosetelitoiminta ja suojattava(t) euroseteliaineisto(t) ja/tai euroseteliaineistotoiminta ja euroseteliaineisto(t) sekä sen valmistuspaikan tarkka osoite, jota varten valmistaja hakee alustavaa akkreditointia,

b)

oltava pyynnön esittävän valmistajan lausuma siitä, että se pitää aineelliset vaatimukset salassa,

c)

annettava kirjallinen sitoumus siitä, että valmistaja noudattaa tämän päätöksen soveltuvia säännöksiä.

3.   Jos valmistaja haluaa harjoittaa euroseteliaineistotoimintaa, sen on toimitettava jäljennökset toimivaltaisten sertifiointiviranomaisten myöntämistä ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -sertifikaateista, joissa vahvistetaan valmistajan täyttävän relevantit standardit kyseessä olevassa valmistuspaikassa suunnitellun eurosetelitoiminnan osalta.

4.   EKP arvioi valmistajan aloittamispyynnössä toimittamat tiedot ja asiakirjat ja voi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvityksiä.

5.   EKP voi hylätä aloittamispyynnön, jos se on yhä puutteellinen EKP:n 4 kohdan mukaisesti esittämistä lisätieto- ja lisäselvityspyynnöistä huolimatta tai jos valmistaja ei noudata 2 artiklan 5 kohdan b alakohtaa.

5 artikla

Aineellisten vaatimusten alustava arviointi

1.   EKP antaa valmistajalle jäljennöksen asianomaisista aineellisista vaatimuksista hyväksyttyään aloittamispyynnön. EKP antaa myös asiakirjat, joissa valmistajan on selvitettävä, miten sen järjestelyt täyttäisivät asianomaiset aineelliset vaatimukset. Valmistaja täyttää ja palauttaa nämä asiakirjat EKP:lle, jotta EKP voi tehdä alustavan arvion siitä, saattaako valmistaja täyttää asianomaiset aineelliset vaatimukset.

2.   Valmistajan on myös annettava tiedot erityisestä hävittämispaikasta, jota se suunnittelee käyttävänsä, jos alustavaa akkreditointia suojattavaa eurosetelitoimintaa varten pyytävä valmistaja on kansallisen lain nojalla velvollinen käyttämään erityistä hävittämispaikkaa, eikä tällaista paikkaa voi sisällyttää valmistuspaikkaan; näihin tietoihin on sisällytettävä täydelliset tiedot

a)

kyseessä olevista kansallisen lain säännöksistä sekä siitä, miksi hävittämispaikkaa ei voi sisällyttää valmistuspaikkaan,

b)

erityisestä hävittämispaikasta, jota valmistaja suunnittelee käyttävänsä,

c)

suojattavasta euroseteliaineistosta tai suojattavista euroseteliaineistoista, jotka valmistaja suunnittelee hävittävänsä kyseisessä erityisessä hävittämispaikassa,

d)

turvajärjestelyistä, joita valmistaja aikoo käyttää suojattavan euroseteliaineiston tai suojattavien euroseteliaineistojen suojelemiseksi koko prosessin aikana, johon sisältyy kuljetus hävittämispaikalle ja takaisin sekä itse hävittäminen.

3.   EKP arvioi 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut valmistajan toimittamat tiedot ja asiakirjat ja se voi pyytää lisätietoja ja -selvityksiä. EKP voi hylätä alustavaa akkreditointia koskevan pyynnön, jos se on yhä puutteellinen EKP:n esittämistä lisätieto- ja lisäselvityspyynnöstä huolimatta tai jos se ei täytä tämän artiklan vaatimuksia.

6 artikla

Alustavan akkreditoinnin myöntäminen

1.   EKP voi myöntää alustavan akkreditoinnin, jos valmistaja on ennen suojattavan eurosetelitoiminnan ja/tai euroseteliaineistotoiminnan aloittamista osoittanut, että se on valmistuspaikassa ottanut käyttöön asianomaisten akkreditointivaatimusten noudattamisen tarvittavat menettelyt ja infrastruktuurit.

2.   EKP tekee 9 artiklan mukaisesti tarkastuksia sen arvioimiseksi, täyttääkö valmistaja kaikki akkreditointivaatimukset.

3.   Kun valmistaja pyytää alustavaa akkreditointia suunniteltua suojattavaa eurosetelitoimintaa varten, on ensin tarkastettava täyttääkö se turvavaatimukset. Muita tarkastuksia ei saa aloittaa ennen kuin valmistaja on läpäissyt turvatarkastuksen.

7 artikla

Alustavan akkreditoinnin muuttaminen akkreditoinniksi

EKP voi muuttaa valmistajan alustavan akkreditoinnin akkreditoinniksi, edellyttäen että valmistaja on tuotannon aikana läpäissyt asianomaiset tarkastukset ja tässä yhteydessä osoittanut, että suorittaessaan asianomaista suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai euroseteliaineistotoimintaa sillä on käytössään vaadittavat menettelyt ja infrastruktuurit ja noudattaa valmistuspaikassa tosiasiallisesti akkreditointivaatimuksia.

8 artikla

Akkreditoinnin muuttaminen alustavaksi akkreditoinniksi

EKP voi muuttaa valmistajan akkreditoinnin alustavaksi akkreditoinniksi, jos valmistaja ei ole harjoittanut tuotantoa EKP:n tai kansallisen keskuspankin virallisesta toimeksiannosta keskeytyksettömän 36 kuukauden pituisen ajanjakson ajan.

III   JAKSO

TARKASTUKSET JA KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN ERITYISET TURVAKONTROLLIT

9 artikla

Tarkastukset

1.   EKP arvioi tarkastuksin noudattaako valmistaja asianomaisia akkreditointivaatimuksia. Tarkastukset voivat olla joko paikalla tehtäviä tarkastuksia ja/tai muuten kuin paikalla tehtäviä tarkastuksia.

2.   Muuten kuin paikalla tehtävät tarkastukset kohdistuvat valmistajien toimittamiin asiakirjoihin, jotka vaikuttavat akkreditointivaatimusten noudattamisen arviointiin.

3.   Paikalla tehtävissä tarkastuksissa arvioidaan miten valmistaja noudattaa valmistuspaikassa asianomaisia aineellisia akkreditointivaatimuksia, erityisesti turva- ja laatuvaatimuksia. EKP voi päättää tehdä tällaisia paikalla tehtäviä tarkastuksia aina kun se tarpeen; EKP:n on kuitenkin euroseteliaineistotoiminnan ja/tai suojattavan eurosetelitoiminnan aineellisten turva- ja laatuvaatimusten osalta suoritettava tarkastus vähintään joka 36. kuukausi.

4.   Aineellisia turva- ja laatuvaatimuksia koskevista paikalla tehtävistä tarkastuksista voidaan ilmoittaa etukäteen. Jos turva- ja laatuvaatimuksia koskevasta paikalla tehtävästä tarkastuksesta on ilmoitettu etukäteen, tarkastus alkaa valmistajan ja EKP:n välillä sovittuna päivämääränä. Valmistajan aloitettua suojattavan eurosetelitoiminnan ja/tai euroseteliaineistotoiminnan, paikalla tehtävät turva- ja laatutarkastukset ovat mahdollisia myös ilman etukäteisilmoitusta.

5.   EKP voi viimeistään 10 työpäivää ennen etukäteen ilmoitettua paikalla tehtävää tarkastusta toimittaa valmistajalle valmistajan täytettäväksi paikalla tehtävään tarkastukseen liittyvää etukäteismateriaalia. Valmistajan on palautettava tällainen etukäteismateriaali viimeistään viisi työpäivää ennen tarkastuksen suunniteltua aloituspäivämäärää.

6.   Jos valmistaja on kansallisen lain mukaan velvollinen käyttämään erityistä hävittämispaikkaa, tarkastusryhmä voi käydä myös tässä hävittämispaikassa arvioimassa tarjoavatko valmistajan ehdottamat järjestelyt riittävän suojan asianomaisen suojattavan euroseteliaineiston luotettavuudelle.

10 artikla

Tarkastushavaintokirje ja tarkastusraportti

1.   Jos tarkastuksessa havaitaan asianomaisten akkreditointivaatimusten laiminlyöntejä, EKP lähettää seuraavia määräaikoja noudattaen valmistajalle laiminlyönnin tai laiminlyönnit yksilöivän tarkastushavaintokirjeen:

a)

15 työpäivää paikalla tehtävän tarkastuksen loppuunsaattamisesta,

b)

40 päivän sisällä siitä, kun EKP on vastaanottanut muuten kuin paikalla tehtävään tarkastukseen liittyvät asiakirjat, erityisesti koskien 12 artiklassa vahvistettujen jatkuvien velvoitteiden osalta,

c)

15 työpäivän sisällä siitä, kun EKP on vastaanottanut kansallisen keskuspankin raportin kansallisen keskuspankin 11 artiklan mukaisesti suorittamista kansallisen keskuspankin turvakontrolleista.

2.   Valmistaja voi 15 työpäivän sisällä tarkastushavaintokirjeen vastaanottamisesta toimittaa EKP:lle kirjalliset huomautuksensa sekä tiedot tarkastushavaintokirjeen sisältöön liittyvistä suunnitelluista järjestelyistä tai parannuksista.

3.   EKP laatii tarkastusraporttiluonnoksen 25 työpäivän sisällä a) tarkastuksen loppuunsaattamisesta tapauksissa, joissa olla havaittu vaatimusten laiminlyöntejä, b) siitä, kun EKP on vastaanottanut tarkastushavaintokirjettä koskevat valmistajan kirjalliset huomautukset, tai c) tällaisten huomautusten antamista koskevan määräajan päättymisestä tapauksissa, joissa huomautuksia ei ole toimitettu. Tarkastusraporttiluonnos sisältää tarkastushavainnot sekä valmistajan asianomaiset huomautukset. Lisäksi tarkastusraporttiluonnoksessa on tehtävä päätelmiä siitä, noudattaako valmistaja akkreditointivaatimuksia.

4.   Valmistaja voi 15 työpäivän sisällä tarkastusraporttiluonnoksen vastaanottamisesta toimittaa EKP:lle kirjalliset huomautuksensa sekä tiedot tarkastusraporttiluonnoksen sisältöön liittyvistä suunnitelluista järjestelyistä tai parannuksista. EKP viimeistelee tarkastusraporttiluonnoksen ja toimittaa sen asianomaiselle valmistajalle 30 työpäivän sisällä valmistajan huomautusten vastaanottamisesta tai tällaisten huomautusten antamista koskevan määräajan päättymisestä.

5.   Sen varmistamiseksi, että valmistaja noudattaa asianomaisia akkreditointivaatimuksia tällaisten järjestelyjen tai parannusten täytäntöönpanon jälkeen, voidaan järjestää paikalla tehtäviä lisätarkastuksia. Paikalla tehtävät lisätarkastukset saattavat viivästyttää tarkastusraporttiluonnoksen loppuunsaattamista.

6.   Jos kyseessä on akkreditointivaatimusten vakava laiminlyönti, joka vaatii EKP:n kiireellistä päätöstä ja joka kohtuudella voidaan olettaa johtavan 17 artiklan mukaiseen keskeytyspäätökseen tai 18 artiklan mukaiseen peruuttamispäätökseen, EKP voi lyhentää 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn siten, että valmistajalla on enintään viisi työpäivää aikaa kommentoida kyseessä olevaa laiminlyöntiä; EKP:n on perusteltava tällainen kiireellisyys.

7.   EKP voi pidentää tässä artiklassa tarkoitettuja määräaikoja.

11 artikla

Kansallisen keskuspankin erityiset turvakontrollit

1.   Eurosetelien tuotantoa koskevan virallisen toimeksiannon antanut kansallinen keskuspankki voi tällaisiin toimeksiantoihin liittyen tehdä varastokontrolleja ja suojattavan euroseteliaineiston hävittämistä koskevia hävittämiskontrolleja valmistuspaikassa jossa eurosetelit tuotetaan tai missä tahansa toisessa valmistuspaikassa, jossa näiden euroseteleiden komponentteja tuotetaan, käsitellään, varastoidaan tai hävitetään.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen keskuspankki voi myös tehdä eurosetelien tai eurosetelipaperin kuljetuksia koskevia kuljetuskontrolleja.

3.   Jos valmistajan todetaan rikkovan aineellisiin sääntöihin sisältyviä EKP:n kuljetussääntöjä tai jos varastokontrolleissa tai hävittämiskontrolleissa todetaan poikkeamia, kansallinen keskuspankki lähettää EKP:lle kirjallisen raportin kolmen päivän sisällä kontrollin loppuunsaattamisesta.

4.   EKP voi nimittää erityisen turvatarkastusryhmän, jonka tehtävänä on suorittaa kansallisen keskuspankin havaitsemia laiminlyöntejä ja poikkeamia koskevia paikalla tehtäviä tarkastuksia valmistuspaikassa. Erityisen turvatarkastusryhmän tarkastuksen tuloksiin perustuvat mahdolliset EKP:n havainnot on raportoitava 10 artiklan mukaisesti.

IV   JAKSO

JATKUVAT VELVOITTEET

12 artikla

Akkreditoitujen valmistajien jatkuvat velvoitteet

1.   Akkreditoidun valmistajan on kunkin valmistuspaikan osalta toimitettava EKP:lle jäljennös 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta sertifikaatista aina kun sertifikaatti uusitaan tai sitä muutetaan; jäljennös on toimitettava viimeistään kolme kuukautta sertifikaatin uusimisesta tai muuttamisesta.

2.   Akkreditoidun valmistajan on heti ilmoitettava EKP:lle vaadittavan sertifikaatin peruttamisesta.

3.   Hyväksytty valmistaja ilmoittaa heti EKP:lle kirjallisesti

a)

valmistajan toiminnan lopettamiseen tai uudelleenjärjestelyihin liittyvien menettelyjen tai muiden vastaavien menettelyjen alkamisesta,

b)

selvitysmiehen, pesänhoitajan, toimitusmiehen tai muun vastaavan henkilön nimittämisestä valmistajan osalta,

c)

aikomuksista käyttää alihankintaa tai ottaa kolmansia osapuolia mukaan euroseteliaineistotoimintaan tai suojattavaan eurosetelitoimintaan, joita valmistajan akkreditointi koskee,

d)

akkreditoinnin myöntämisen jälkeen tapahtuvista muutoksista valmistuspaikan järjestelyissä, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa asianomaisten akkreditointivaatimusten noudattamiseen, mukaan lukien 5 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen tietojen muutokset,

e)

aikomuksista muuttaa akkreditoidun valmistajan määräysvaltasuhteita tai omistusrakennetta,

f)

jos viimeisestä tuotannosta on kulunut 34 kuukauden keskeytyksetön ajanjakso.

4.   Akkreditoidu valmistaja ei saa siirtää tai antaa akkreditointejaan kolmannelle osapuolelle, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt mukaan luettuina.

5.   Akkreditoitu valmistaja ei saa siirtää mitään osaa suojattavasta eurosetelitoiminnasta tai euroseteliaineistotoiminnasta taikka suojattavasta euroseteliaineistosta tai euroseteliaineistosta omistamaansa, vuokraamaansa tai muuten hallinnoimaansa paikkaan, paitsi jos paikka on saanut 2 artiklan mukaisen asianmukaisen akkreditoinnin tai EKP on antanut kirjallisen etukäteissuostumuksensa siirrolle.

6.   Akkreditoitu valmistaja ei saa ulkoistaa tai siirtää mitään osaa suojattavasta eurosetelitoiminnasta tai euroseteliaineistotoiminnasta taikka suojattavasta euroseteliaineistosta tai euroseteliaineistosta kolmannelle osapuolelle, valmistajan tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt mukaan luettuina, paitsi jos kolmas osapuoli on saanut 2 artiklan mukaisen asianmukaisen akkreditoinnin tai EKP on antanut ulkoistamiselle tai siirrolle kirjallisen etukäteissuostumuksensa.

7.   Jos akkreditoitu valmistaja haluaa ulkoistaa minkä tahansa osan suojattavasta eurosetelitoiminnasta tai euroseteliaineistotoiminnasta toiseen paikkaan, tähän tarvitaan EKP:n kirjallinen etukäteissuostumus.

8.   Jotta asianomaiset tarkastukset voidaan suorittaa niin pian kuin mahdollista, valmistajan, jolla on alustava akkreditointi, on välittömästi ilmoitettava EKP:lle, kun se saa virallisen toimeksiannon toiselta akkreditoidulta valmistajalta, kansalliselta keskuspankilta tai EKP:ltä. Ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot tuotantoa koskevasta virallisesta toimeksiannosta sekä tuotannon suunnitellusta aloitus- ja lopetuspäivämäärästä.

9.   Valmistajan, jolla on alustava akkreditointi, on aineellisissa vaatimuksissa vaaditulla tavalla annettava EKP:lle tiedot ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaspekteista.

10.   Jos akkreditoitu valmistaja on setelipaino, sen on järjestettävä analyysi valmiiden seteleiden kemiallisista aineista ja raportoitava EKP:lle ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

11.   Akkreditoidun valmistajan on pidettävä aineelliset vaatimukset salassa.

13 artikla

EKP:n jatkuvat velvoitteet

EKP ilmoittaa akkreditoiduille valmistajille kaikki aineellisten vaatimusten päivitykset, jotka koskevat suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai euroseteliaineistotoimintaa, jota varten niille on myönnetty akkreditointi tai alustava akkreditointi.

V   JAKSO

LAIMINLYÖNNIN SEURAUKSET

14 artikla

Laiminlyöntitapaukset

1.   Kaikki seuraavat valmistajan toimet ovat laiminlyöntitapauksia:

a)

asianomaisten akkreditointivaatimusten noudattamatta jättäminen,

b)

EKP:n kanssa sovittujen parannusten täytäntöönpanon laiminlyönti,

c)

se, että tarkastusryhmää tai kansallisen keskuspankin varasto-, hävittämis- tai kuljetuskontrolleja varten nimittämää henkilökuntaa ei päästetä välittömästi valmistuspaikkaan,

d)

väärän tai harhaanjohtavan lausuman antaminen tai väärennetyn asiakirjan toimittaminen tämän päätöksen mukaisissa menettelyissä EKP:lle tai, soveltuvin osin, kansalliselle keskuspankille,

e)

aineellisten vaatimusten sisältöä koskevan salassapitovelvoitteen rikkominen.

2.   Asianomaisen akkreditointivaatimuksen laiminlyönti on ilmoitettava laiminlyönnistä vastaavalle valmistajalle 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti tai muulla tavoin. Laiminlyönti on korjattava sovitussa ajassa. Tämän ajanjakson on oltava oikeassa suhteessa laiminlyönnin vakavuuteen.

3.   Vakava laiminlyönti on tapaus, jolla on tai on ollut välittömiä ja vakavia kielteisiä vaikutuksia suojattavan eurosetelitoiminnan suojaan ja/tai välittömiä ja vakavia kielteisiä vaikutuksia euroseteliaineistotoiminnan laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaspekteihin.

4.   EKP voi antaa parannusehdotuksia sisältävän suosituksen valmistajalle sellaisesta järjestelystä, joka kuitenkin täyttää akkreditointivaatimukset.

15 artikla

Laiminlyöntiä koskeva EKP:n päätös

1.   EKP tekee 16–18 ja 20 artiklassa tarkoitetut päätökset kirjallisesti. Päätöksessä on mainittava

a)

laiminlyöntitapaus, ja valmistajan mahdolliset huomautukset,

b)

valmistuspaikka, suojattava euroseteliaineisto ja/tai euroseteliaineisto ja suojattava eurosetelitoiminta ja/tai euroseteliaineistotoiminta, joihin päätös liittyy,

c)

päivämäärä, jona päätös tulee voimaan, ja

d)

mahdollinen määräaika, jonka kuluessa laiminlyönti on korjattava,

e)

päätöksen perustelut.

2.   Kaikkien EKP:n 16–18 ja 20 artiklan nojalla tekemien päätösten on oltava oikeassa suhteessa laiminlyönnin vakavuuteen sekä siihen, onko laiminlyöntejä tapahtunut aikaisemmin ja miten mahdollisia laiminlyöntejä on korjattu.

3.   EKP voi ilmoittaa kansallisille keskuspankeille ja kaikille akkreditoiduille valmistajille tämän päätöksen nojalla tehdyistä päätöksistä, niiden soveltamisalasta ja kestosta, ja sen on todettava tällaisessa tapauksessa, että kansallisille keskuspankeille ilmoitetaan, mikäli valmistajan status myöhemmin vielä muuttuu.

16 artikla

Varoituspäätös

1.   EKP voi tehdä akkreditoitua valmistajaa koskevan varoituspäätöksen, jos

a)

kyseessä on suojattavan eurosetelitoiminnan turva-aspekteja tai euroseteliaineiston laatu-, ympäristö- tai terveys- ja turvallisuusaspekteja koskeva vakava laiminlyönti,

b)

kyseessä ovat jatkuvasti toistuvat laiminlyöntitapaukset,

c)

laiminlyöntitapausta ei ole korjattu ajallaan ja tehokkaasti.

2.   EKP:n on otettava kaikki valmistajan antamat asianomaiset selitykset huomioon.

3.   Varoituspäätöksessä voidaan myös määrätä, että 17 ja 18 artiklaa sovelletaan, jos laiminlyöntiä ei korjata tietyssä määräajassa.

4.   EKP voi tehdä 17 tai 18 artiklan mukaisen päätöksen, jos se katsoo että varoituspäätös yksinään ei olisi riittävä ottaen huomioon todetun laiminlyöntitapauksen vakavuus.

17 artikla

Voimassaolon keskeyttäminen uusien toimeksiantojen osalta

1.   EKP voi tehdä akkreditoitua valmistajaa koskevan keskeytyspäätöksen, jonka mukaan valmistaja voi saattaa meneillään olevan tuotannon päätökseen mutta ei saa hyväksyä uusia toimeksiantoja ennen keskeytyspäätöksen poistamista. Keskeytyspäätös voidaan tehdä, jos

a)

kyseessä on vakava laiminlyönti, jolla on välittömiä kielteisiä vaikutuksia suojattavan eurosetelitoiminnan suojaan, mutta valmistaja pystyy osoittamaan, että suojattavaa euroseteliaineistoa ei ole menetetty ja tietoja ei ole julkaistu tavalla, joka voisi vaarantaa suojattavan euroseteliaineiston luotettavuuden,

b)

valmistaja ei korjaa varoituspäätöksessä yksilöityä laiminlyöntiä.

2.   EKP ottaa huomioon kaikki valmistajan antamat asianomaiset selitykset.

3.   Keskeytyspäätöksessä voidaan myös todeta, että jos laiminlyöntiä ei ole korjattu vahvistetussa määräajassa, sovelletaan 18 artiklaa.

4.   Jos EKP:n arvion mukaan keskeytyspäätös ei olisi perusteltu todetun laiminlyönnin vakavuuteen nähden, se voi tehdä 18 artiklan mukaisen peruuttamispäätöksen.

5.   Keskeytyspäätös voidaan kumota ainoastaan jos kaikki laiminlyöntitapaukset on korjattu ja ne on tarkastuksessa todettu korjatuiksi.

18 artikla

Akkreditoinnin peruuttaminen

1.   EKP voi tehdä peruuttamispäätöksen jos

a)

valmistaja ei ole ryhtynyt toimiin keskeytyspäätöksen johdosta,

b)

valmistaja on laiminlyönyt 19 artiklan noudattamisen,

c)

valmistaja on laiminlyönyt velvollisuuden ilmoittaa EKP:lle välittömästi 12 artiklan 3 kohdan c–f alakohdassa tarkoitettujen olosuhteista,

d)

akkreditoitu valmistaja pyytää suojattavan eurosetelitoiminnan ja/tai euroseteliaineistotoiminnan siirtämistä kokonaan tai osittain uuteen valmistuspaikkaan. Tällainen peruuttaminen sisältää vanhan valmistuspaikan, josta asianomainen toiminta siirretään,

e)

akkreditoitu valmistaja on pyytänyt alustavan akkreditoinnin tai akkreditoinnin peruuttamista.

2.   EKP voi tehdä peruuttamispäätöksen, jos se arvioi peruuttamisen olevan oikeassa suhteessa

a)

laiminlyöntitapauksen tai -tapausten vakavuuteen,

b)

tosiasiallisen tai potentiaalisen menetyksen tai varkauden merkittävyyteen tai suojattavaan euroseteliaineistoon liittyvien tietojen luvattomasta julkaisemisesta aiheutuvan mahdollisen välillisen taloudellisen vahingon ja mainevahingon merkittävyyteen,

c)

valmistajan riittävään reaktioon, kapasiteettiin ja kykyyn korjata laiminlyönti.

3.   EKP ottaa kaikki kyseessä olevan valmistajan antamat asianomaiset selitykset huomioon.

4.   Jos euroseteleiden luotettavuus maksuvälineenä saattaisi vaarantua sen johdosta, että valmistajalla on peruuttamisen jälkeen hallussaan suojattavaa euroseteliaineistoa, EKP voi vaatia valmistajaa ryhtymään toimenpiteisiin, kuten toimittamaan EKP:lle tai jollekin kansalliselle keskuspankille tietyn suojattavan euroseteliaineiston tai hävittämään sen, jotta varmistettaisiin, ettei valmistajan hallussa peruuttamisen voimaantulon jälkeen enää ole tällaista suojattavaa euroseteliaineistoa.

5.   Peruuttamispäätöksessä on yksilöitävä päivämäärä, jonka jälkeen valmistaja voi uudestaan hakea alustavaa akkreditointia. Päivämäärä määritellään peruuttamisen taustalla olevien olosuhteiden perusteella ja peruuttamispäätöksen ja päivämäärän välissä on oltava vähintään vuosi.

19 artikla

Suojattavan eurosetelitoiminnan keskeyttäminen välittömästi

1.   Tarkastusryhmä voi poikkeuksellisissa olosuhteissa – kun kyseessä on vakava laiminlyönti joka saattaisi johtaa suojattavan euroseteliaineiston menetykseen tai varkauden kohteeksi joutumiseen tai tietojen luvattomaan julkaisemiseen, joka saattaisi vahingoittaa euroseteleiden luotettavuutta maksuvälineenä, jollei korjaaviin toimiin ryhdytä välittömästi – vaatia laiminlyönnistä vastaavan valmistajan lopettavan kyseessä olevan suojattavan eurosetelitoiminnan välittömästi siihen saakka, kunnes laiminlyönti on korjattu. Tällaisissa tapauksissa valmistaja ei voi jatkaa tätä toimintaa ilman EKP:n kirjallista etukäteissuostumusta.

2.   Tällaisen valmistajan on annettava EKP:lle tiedot muusta asiakkaana tai tavarantoimittajana toimivasta valmistajasta, johon suojattavan eurosetelitoiminnan tai euroseteliaineistotoiminnan keskeyttäminen saattaa vaikuttaa. Turvatarkastusryhmä voi myös vaatia akkreditoidulta valmistajalta 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja toimia sen varmistamiseksi, että valmistajan hallussa ei ole tiettyä suojattavaa euroseteliaineistoa aikana, jona suojattava eurosetelitoiminta on keskeytetty.

3.   Jos valmistajan suojattava eurosetelitoiminta on keskeytetty 1 kohdan nojalla, EKP:n on ilmoitettava keskeytyksestä kaikille 2 kohdassa tarkoitetuille muille valmistajille, joihin keskeytys saattaa vaikuttaa, ja sen on tällaisessa tapauksessa täsmennettävä, että kolmansille osapuolille, joihin keskeytys saattaa vaikuttaa, ilmoitetaan valmistajan statuksen mahdollisista muutoksista.

4.   Niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun EKP:n tarkastusryhmä on vaatinut suojattavan eurosetelitoiminnan keskeyttämistä, sen on – todettuaan myöhemmässä tarkastuksessa, että kyseessä oleva laiminlyönti on korjattu – viipymättä poistettava tällainen keskeytys, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 16–18 artiklan nojalla tehtyihin muihin päätöksiin.

20 artikla

Taloudelliset seuraamukset tapauksissa, joissa eurosetelien tai eurosetelipaperin määrissä on poikkeamia

1.   Valmistajan, joka tuottaa eurosetelipaperia tai euroseteleitä, on aineellisten turvavaatimusten mukaisesti raportoitava EKP:lle kaikista valmistuspaikassa suojattavan eurosetelitoiminnan aikana havaituista poikkeamista eurosetelipaperin määrissä tai kokonaan tai osittain painettujen euroseteleiden määrissä.

2.   Jos tällainen valmistaja havaitsee valmistuspaikassa suojattavan eurosetelitoiminnan aikana poikkeaman eurosetelipaperin määrissä tai osittain tai kokonaan painettujen eurosetelien määrissä, eikä raportoi poikkeamia aineellisten turvavaatimusten mukaisesti, ja poikkeama tulee EKP:n tietoon muulla tavoin, EKP määrää valmistajalle vähintään 50 000 euron määräisen taloudellisen seuraamuksen. Jos poikkeaman nimellisarvo ylittää 50 000 euroa, EKP määrää valmistajalle nimellisarvon määräisen taloudellisen seuraamuksen, seuraamus on kuitenkin korkeintaan 500 000 euroa.

3.   Jos akkreditoitu valmistaja raportoi EKP:lle akkreditoidussa valmistuspaikassa suojattavan eurosetelitoiminnan aikana havaitun poikkeaman eurosetelipaperin määrissä tai osittain tai kokonaan painettujen eurosetelien määrissä, mutta ei yksilöi ja raportoi poikkeaman syytä EKP:lle aineellisissa turvavaatimuksissa vahvistetussa aikarajoissa, EKP harkitsee vähintään 50 000 euron määräisen taloudellisen seuraamuksen määräämistä. Jos poikkeaman nimellisarvo ylittää 50 000 euroa, EKP määrää valmistajalle nimellisarvon määräisen taloudellisen seuraamuksen, seuraamus on kuitenkin korkeintaan 500 000 euroa.

4.   Jos valmistaja ei akkreditoidussa valmistuspaikassa suojattavan eurosetelitoiminnan aikana huomaa poikkeamaa eurosetelipaperin määrissä tai kokonaan tai osittain painettujen eurosetelien määrissä, ja poikkeama huomataan ja saatetaan EKP:n tietoon muulla tavoin, EKP määrää valmistajalle vähintään 50 000 euron määräisen taloudellisen seuraamuksen. Jos poikkeaman nimellisarvo ylittää 50 000 euroa, EKP määrää valmistajalle nimellisarvon määräisen taloudellisen seuraamuksen, seuraamus on kuitenkin enintään 500 000 euroa.

5.   Päätös taloudellisen seuraamuksen suuruudesta tehdään arvioimalla poikkeaman vakavuus tapauskohtaisesti, ja tapauskohtainen arviointi voi olla perusteena määrätä taloudellinen seuraamus joka on pienempi tai suurempi kuin 50 000 euroa. Poikkeaman vakavuus vahvistetaan asianomaisen poikkeaman nimellisarvon perusteella. Taloudelliset seuraamukset eivät missään olosuhteissa ylitä 500 000:ta euroa.

6.   Taloudellisia seuraamuksia koskevat päätökset tehdään asetuksen (EY) N:o 2532/98 sekä Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) (5) mukaisesti. Taloudellisten seuraamusten lisäksi EKP voi tehdä varoituspäätöksen tai peruuttaa tai keskeyttää alustavan akkreditoinnin tai akkreditoinnin.

21 artikla

Oikaisumenettely

1.   EKP arvioi valmistajan toimittamat tähän päätökseen liittyvät pyynnöt ja tiedot ja antaa kirjallisen päätöksen pyynnön tai vastaanotettujen tietojen paikkansapitävyyden hyväksymisestä tai hylkäämisestä 50 työpäivän sisällä

a)

akkreditoinnin aloittamista koskevan pyynnön vastaanottamisesta, tai

b)

EKP:n pyytämien lisätietojen tai -selvitysten vastaanottamisesta.

2.   Jos EKP on

a)

hylännyt pyynnön akkreditointimenettelyn aloittamisesta,

b)

evännyt i) alustavan akkreditoinnin hyväksymisen, ii) alustavan akkreditoinnin muuttamisen akkreditoinniksi, tai ii) akkreditoinnin muuttamisen alustavaksi akkreditoinniksi,

c)

muuttanut vanhan järjestelmän mukaisen akkreditoinnin alustavaksi akkreditoinniksi tai akkreditoinniksi.

d)

tehnyt päätöksen 16–19 artiklan nojalla,

valmistaja voi 30 EKP:n pankkipäivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta esittää päätöstä koskevan kirjallisen oikaisuvaatimuksen EKP:n neuvostolle. Valmistajan on perusteltava oikaisupyyntönsä ja sisällytettävä siihen kaikki sitä tukevat tiedot.

3.   Oikaisulla ei ole lykkäävää vaikutusta. EKP:n neuvosto voi keskeyttää oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen soveltamisen, jos valmistaja sitä nimenomaisesti oikaisuvaatimuksessaan vaatii ja perustelee vaatimuksensa.

4.   EKP:n neuvosto tarkastelee päätöstä valmistajan oikaisupyynnön valossa. Jos EKP katsoo päätöksen rikkovan tätä päätöstä, se joko määrää että menettely on toistettava tai tekee lopullisen päätöksen. Muussa tapauksessa valmistajan oikaisupyyntö on hylättävä. Valmistajalle on ilmoitettava oikaisumenettelyn tuloksesta 60 työpäivän sisällä oikaisupyynnön vastaanottamisesta. EKP:n neuvoston päätös on perusteltava.

5.   Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta kaikissa tähän päätökseen liittyvissä EKP:n ja valmistajan välisissä riidoissa. Jos oikaisumenettely on käytettävissä 2 kohdan nojalla, valmistajan on odotettava EKP:n oikaisupäätöstä ennen kuin se saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Perussopimuksessa vahvistetut määräajat alkavat oikaisupäätöksen vastaanottamisesta.

6.   Poiketen 1–4 kohdasta, 20 artiklan mukaisissa taloudellisia seuraamuksia koskevissa oikaisumenettelyissä noudatetaan asetuksessa (EY) N:o 2532/98 ja asetuksessa (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) vahvistettuja menettelyitä.

22 artikla

Akkreditoinneista pidettävä EKP:n rekisteri

1.   EKP pitää rekisteriä akkreditoinneista, jossa

a)

luetellaan kaikki valmistajat, joille on myönnetty alustava akkreditointi tai akkreditointi,

b)

yksilöidään jokaisen valmistuspaikan osalta suojattava eurosetelitoiminta ja/tai euroseteliaineistotoiminta, suojattava euroseteliaineisto ja euroseteliaineisto, joita varten alustava akkreditointi tai akkreditointi on myönnetty.

2.   EKP antaa akkreditointirekisterin tiedot kaikkien kansallisten keskuspankkien, tulevien eurojärjestelmän keskuspankkien ja akkreditoitujen valmistajien käyttöön. EKP päivittää säännöllisesti akkreditointirekisteriä akkreditoidun valmistajan ja kansallisten keskuspankkien tämän päätöksen mukaisesti antamien tietojen mukaisesti. Akkreditointirekisterin säännöllistä päivittämistä varten EKP voi kerätä sellaisia relevantteja tietoja akkreditoiduilta valmistajilta, kansallisilta keskuspankeilta ja tulevilta eurojärjestelmän kansallisilta keskuspankeilta, joita EKP pitää tarpeellisina akkreditointirekisterin täsmällisyyden ja oikeellisuuden ylläpitämiseksi.

3.   Jos EKP tekee 17 artiklan nojalla keskeytyspäätöksen, sen on keskeytyspäätöksen mukaisesti kirjattava toimenpiteen soveltamisala ja kesto sekä nimeen, kyseessä olevaan valmistuspaikkaan, suojattavaan euroseteliaineistoon, euroseteliaineistoon, suojattavaan eurosetelitoimintaan ja euroseteliaineistotoimintaan liittyvät valmistajan statuksen muutokset.

4.   Jos EKP tekee 18 artiklan nojalla peruuttamispäätöksen, sen on tällaisen peruuttamispäätöksen ehtojen mukaisesti poistettava akkreditointirekisteristä valmistajan nimi, valmistuspaikka, suojattava euroseteliaineisto, suojattava eurosetelitoiminta ja/tai euroseteliaineisto tai euroseteliaineistotoiminta.

VI   JAKSO

MUUTTAMINEN SEKÄ SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Muuttaminen

Korvataan päätöksen EKP/2008/3 1 artiklan c kohta seuraavasti:

”c)

”suojattavalla euroseteliaineistolla” aineellisissa turvallisuussäännöissä lueteltua aineistoa, mukaan lukien eurosetelit, jotka ovat a) kierrossa, b) joita kehitellään ja jotka tulevat korvaamaan kierrossa olevia euroseteleitä, tai c) jotka on poistettu kierrosta, yhdessä sellaisten komponenttien ja tietojen kanssa, jotka edellyttävät varotoimenpiteitä, koska niiden menetys, varkauden kohteeksi joutuminen tai julkaiseminen voisi vahingoittaa euroseteleiden luotettavuutta maksuvälineenä,”.

24 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätökset EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8 26 artiklan 3 kohdassa täsmennettynä päivämääränä. Viittauksia päätöksiin EKP/2008/3, EKP/2010/22, EKP/2011/8 pidetään viittauksina tähän päätökseen.

25 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Valmistajilla, joilla on vanhan järjestelmän mukainen akkreditointi, on oikeus harjoittaa suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai euroseteliaineistotoimintaa 26 artiklan 3 kohdassa täsmennettyyn päivämäärään asti.

2.   Valmistajien, joilla on vanhan järjestelmän mukainen akkreditointi, on kaksi kuukautta ennen 26 artiklan 3 kohdassa täsmennettyä päivämäärää ilmoitettava EKP:lle ovatko ne harjoittaneet suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai euroseteliaineistotoimintaa 23 edellisen kuukauden aikana.

3.   Vanhan järjestelmän mukaiset akkreditoinnit, jotka on myönnetty kumottujen EKP:n akkreditointipäätösten nojalla, on joko muutettava 4 ja 5 kohdan mukaisesti, tai niiden voimassaolo päättyy 26 artiklan 3 kohdassa täsmennettynä päivämääränä niiden jäljellä olevaan voimassaoloaikaan tai pysyvään luonteeseen katsomatta.

4.   Sellaisen valmistajan akkreditointi, jolla on voimassa oleva turva-, laatu-, ympäristö- ja terveys- ja turvallisuusakkreditointi, ja joka on 26 artiklan 3 kohdassa täsmennettyä päivämäärää edeltävän 36 kuukauden ajan tuottanut suojattavaa euroseteliaineistoa ja/tai eurosetelien raaka-aineita kumottujen EKP:n akkreditointipäätösten mukaisesti, muutetaan tämän päätöksen 7 artiklan ja tässä päätöksessä olevien akkreditointivaatimusten mukaisesti.

5.   Sellaisen valmistajan akkreditointi, jolla on voimassa oleva turva-, laatu-, ympäristö- ja terveys- ja turvallisuusakkreditointi, ja joka ei ole 26 artiklan 3 kohdassa täsmennettyä päivämäärää edeltävän 36 kuukauden ajan tuottanut suojattavaa euroseteliaineistoa ja/tai eurosetelien raaka-aineita kumottujen EKP:n akkreditointipäätösten mukaisesti, muutetaan alustavaksi akkreditoinniksi tämän päätöksen 8 artiklan ja tässä päätöksessä olevien akkreditointivaatimusten mukaisesti.

6.   Kakki vanhan järjestelmän mukaisiin akkreditointeihin liittyvät kumottujen EKP:n akkreditointipäätöksen mukaiset aloitetut tai meneillään olevat menettelyt on 26 artiklan 3 kohdassa täsmennettyyn päivämäärään saakka saatettava loppuun kumottujen EKP:n akkreditointisäännösten mukaisesti; tällaisia menettelyjä ovat erityisesti

a)

alustava turvatarkastus tai seurantatarkastus, laatutarkastus ja laatuesitarkastus mukaan luettuina,

b)

akkreditoinnin myöntäminen,

c)

varoituspäätös, akkreditoinnin keskeytys tai peruuttaminen, tai

d)

edellä a–c alakohdassa tarkoitettujen toimien tai päätösten oikaisu.

7.   Vuoden 2016 eurosetelien valmistuksesta lähtien kansalliset keskuspankit eivät validoi painettuja euroseteleitä, joissa kemiallisten aineiden pitoisuudet ylittävät ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa tarkoitetut raja-arvot.

26 artikla

Loppusäännökset

1.   Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tämän päätöksen 23 ja 25 artiklaa sovelletaan seuraavasta päivästä sen jälkeen kun tämä päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.   Tämän päätöksen muita säännöksiä sovelletaan 12 kuukauden kuluttua sen jälkeen kun tämä päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

27 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajille sekä kansallisille keskuspankeille tapauksissa, joissa jälkimmäiset suorittavat varastokontrolleja, hävittämiskontrolleja tai kuljetuskontrolleja.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä joulukuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.

(2)  EUVL L 140, 30.5.2008, s. 26.

(3)  EUVL L 330, 15.12.2010, s. 14.

(4)  EUVL L 176, 5.7.2011, s. 52.

(5)  EYVL L 264, 12.10.1999, s. 21.


Top