EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1260

Neuvoston asetus (EU) N:o 1260/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012 , yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavan tiiviimmän yhteistyön täytäntöönpanoon sovellettavista käännösjärjestelyistä

OJ L 361, 31.12.2012, p. 89–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 216 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1260/oj

31.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 361/89


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1260/2012,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2012,

yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavan tiiviimmän yhteistyön täytäntöönpanoon sovellettavista käännösjärjestelyistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 118 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi 10 päivänä maaliskuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/167/EU (1),

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2011/167/EU nojalla Belgialle, Bulgarialle, Tšekille, Tanskalle, Saksalle, Virolle, Irlannille, Kreikalle, Ranskalle, Kyprokselle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Unkarille, Maltalle, Alankomaille, Itävallalle, Puolalle, Portugalille, Romanialle, Slovenialle, Slovakialle, Suomelle, Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle, jäljempänä ’osallistuvat jäsenvaltiot’, annettiin lupa aloittaa toistensa kanssa tiiviimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi.

(2)

Tietyillä eurooppapatenteilla, jotka Euroopan patenttivirasto on myöntänyt eurooppapatenttien myöntämisestä 5 päivänä lokakuuta 1973 tehdyn yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna 17 päivänä joulukuuta 1991 ja 29 päivänä marraskuuta 2000, jäljempänä ’Euroopan patenttisopimus’, sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, olisi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä 17 päivänä joulukuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2012 (2) nojalla oltava patentinhaltijan pyynnöstä yhtenäinen vaikutus osallistuvissa jäsenvaltioissa.

(3)

Sellaisia eurooppapatentteja, joilla on yhtenäinen vaikutus osallistuvissa jäsenvaltioissa, jäljempänä ’vaikutukseltaan yhtenäinen eurooppapatentti’, koskevista käännösjärjestelyistä olisi säädettävä erillisellä asetuksella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 118 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

(4)

Vaikutukseltaan yhtenäisten eurooppapatenttien käännösjärjestelyjen olisi päätöksen 2011/167/EU mukaisesti oltava yksinkertaiset ja kustannustehokkaat. Niiden olisi vastattava niitä järjestelyjä, joita esitetään komission 30 päivänä kesäkuuta 2010 antamassa ehdotuksessa neuvoston asetukseksi kääntämistä koskevista järjestelyistä Euroopan unionin patentin osalta, ja niissä olisi otettava huomioon puheenjohtajavaltion marraskuussa 2010 ehdottamat kompromissin ainekset, jotka saivat neuvostossa laajaa kannatusta.

(5)

Tällaisten käännösjärjestelyjen olisi turvattava oikeusvarmuus ja edistettävä innovointia sekä hyödytettävä erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Niiden olisi tehtävä vaikutukseltaan yhtenäisen eurooppapatentin ja koko patenttijärjestelmän käytöstä helpompi, kustannuksiltaan edullisempi ja oikeudellisesti varma.

(6)

Koska Euroopan patenttivirasto vastaa eurooppapatenttien myöntämisestä, vaikutukseltaan yhtenäisten eurooppapatenttien käännösjärjestelyjen olisi perustuttava Euroopan patenttiviraston tällä hetkellä soveltamaan menettelyyn. Näiden järjestelyjen tavoitteena olisi oltava tarvittavan tasapainon saavuttaminen talouden toimijoiden etujen ja toisaalta menettelykustannuksiin ja teknisen tiedon saatavuuteen liittyvän yleisen edun välillä.

(7)

Jos vaikutukseltaan yhtenäisen eurooppapatentin patenttijulkaisu on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen 14 artiklan 6 kappaleen mukaisesti, ei muita käännöksiä saisi vaatia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta siirtymäkauden järjestelyjen soveltamista. Euroopan patenttisopimuksen 14 artiklan 6 kappaleessa määrätään, että eurooppapatentin patenttijulkaisu julkaistaan Euroopan patenttiviraston käsittelykielellä ja että ne sisältävät patenttivaatimusten käännökset muille kahdelle Euroopan patenttiviraston viralliselle kielelle.

(8)

Vaikutukseltaan yhtenäiseen eurooppapatenttiin liittyvässä riita-asiassa on perusteltua vaatia, että patentinhaltijan olisi väitetyn patentinloukkaajan pyynnöstä toimitettava täydellinen käännös patentista joko sen osallistuvan jäsenvaltion viralliselle kielelle, jossa väitetty patentinloukkaus on tapahtunut tai sen osallistuvan jäsenvaltion viralliselle kielelle, jossa väitetyn patentinloukkaajan kotipaikka sijaitsee. Jos tuomioistuin, joka on osallistuvissa jäsenvaltioissa toimivaltainen vaikutukseltaan yhtenäistä eurooppapatenttia koskevissa riita-asioissa, sitä pyytää, patentinhaltijan olisi myös toimitettava patentista täydellinen käännös tässä tuomioistuimessa kyseisessä oikeudenkäynnissä käytettävälle kielelle. Tällaisia käännöksiä ei saisi tehdä automaattisin menetelmin, ja ne olisi toimitettava patentinhaltijan kustannuksella.

(9)

Jos kyseessä on vahingonkorvausvaatimusta koskeva riita-asia, asiaa käsittelevän tuomioistuimen olisi otettava huomioon se, että väitetty patentinloukkaaja on, ennen kuin on saanut käännöksen omalle kielelleen, saattanut toimia hyvässä uskossa eikä mahdollisesti ole tiennyt tai perustellusti voinut tietää loukkaavansa patenttia. Toimivaltaisen tuomioistuimen olisi arvioitava kunkin yksittäisen tapauksen olosuhteet ja otettava huomioon muun muassa se, onko väitetty patentinloukkaaja pieni tai keskisuuri yritys, joka toimii ainoastaan paikallisella tasolla, Euroopan patenttivirastossa käytetty käsittelykieli ja, siirtymäkauden aikana, käännös, joka on toimitettu yhdessä yhtenäistä vaikutusta koskevan pyynnön kanssa.

(10)

Jotta helpotettaisiin vaikutukseltaan yhtenäisten eurooppapatenttien saatavuutta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, hakijoiden olisi voitava toimittaa patenttihakemuksensa Euroopan patenttivirastolle millä tahansa unionin virallisella kielellä. Tiettyjen sellaisten hakijoiden, jotka hankkivat vaikutukseltaan yhtenäisen eurooppapatentin ja jotka ovat tehneet eurooppapatenttihakemuksen jollain unionin virallisella kielellä, joka ei ole Euroopan patenttiviraston virallinen kieli, ja joiden asuinpaikka tai päätoimipaikka on jossain jäsenvaltiossa, olisi sen lisäksi, mitä Euroopan patenttivirastossa on jo nyt saatavilla, lisätoimenpiteenä saatava erillinen korvaus kustannuksista, jotka aiheutuvat käännöksistä patenttihakemuksen kielestä Euroopan patenttiviraston käsittelykielelle. Euroopan patenttiviraston olisi hallinnoitava tällaisia korvauksia asetuksen (EU) N:o 1257/2012 9 artiklan mukaisesti.

(11)

Patentteja koskevan tiedon saatavuuden ja teknologiaa koskevan tietämyksen jakamisen edistämiseksi olisi patenttihakemusten ja -julkaisujen konekäännösten oltava mahdollisimman pian saatavilla kaikilla unionin virallisilla kielillä. Euroopan patenttivirasto kehittää parhaillaan konekäännöksiä, ja ne ovat hyvin tärkeä väline pyrittäessä parantamaan patentteja koskevan tiedon saatavuutta ja jakamaan teknologiaa koskevaa tietämystä laajalti. Eurooppapatenttihakemuksista ja -julkaisuista tehtyjen korkealaatuisten konekäännösten saatavuus hyvissä ajoin kaikilla unionin virallisilla kielillä hyödyttäisi kaikkia eurooppapatenttijärjestelmän käyttäjiä. Konekäännökset ovat keskeinen osa Euroopan unionin toimintapolitiikkaa. Tällaisia konekäännöksiä olisi käytettävä ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eikä niillä saisi olla oikeusvaikutusta.

(12)

Ennen kuin käytössä on järjestelmä, jolla voidaan tuottaa korkealaatuisia konekäännöksiä kaikille unionin virallisille kielille, olisi asetuksen (EU) N:o 1257/2012 9 artiklassa tarkoitettuun yhtenäistä vaikutusta koskevaan pyyntöön siirtymäkauden ajan liitettävä täydellinen käännös patenttijulkaisusta englanniksi, jos käsittelykielenä Euroopan patenttivirastossa on ranska tai saksa, tai täydellinen käännös mille tahansa jäsenvaltioiden viralliselle kielelle, joka on unionin virallinen kieli, jos käsittelykielenä Euroopan patenttivirastossa on englanti. Näillä järjestelyillä varmistettaisiin, että kaikki vaikutukseltaan yhtenäiset eurooppapatentit asetetaan siirtymäkauden aikana saataville englanniksi, joka on kansainvälisissä teknologian alan tutkimuksissa ja julkaisuissa tavanomaisesti käytetty kieli. Tällaisilla järjestelyillä varmistettaisiin lisäksi, että vaikutukseltaan yhtenäisistä eurooppapatenteista julkaistaisiin käännöksiä osallistuvien jäsenvaltioiden muilla virallisilla kielillä. Tällaisia käännöksiä ei saisi tehdä automaattisin menetelmin, ja niiden korkean laadun olisi tarkoitus omalta osaltaan vaikuttaa Euroopan patenttiviraston käännöskoneiden harjaantumiseen. Niillä edistettäisiin myös patentteja koskevan tiedon jakamista.

(13)

Siirtymäkauden olisi päätyttävä, kun korkealaatuisia konekäännöksiä on saatavilla kaikille unionin virallisille kielille, mikä todetaan säännöllisin väliajoin tehtävällä ja objektiivisella laadun arvioinnilla, jonka suorittaa riippumaton asiantuntijakomitea, jonka osallistuvat jäsenvaltiot ovat perustaneet Euroopan patenttijärjestön yhteyteen ja joka koostuu Euroopan patenttiviraston edustajista ja Euroopan patenttijärjestelmän käyttäjistä. Kun otetaan huomioon teknologian kehitysaste, korkealaatuisten konekäännösten kehittämiseen tarvittavan enimmäisajan ei voida katsoa ylittävän 12 vuotta. Tämän vuoksi siirtymäkauden olisi päätyttävä 12 vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä, jollei siirtymäkautta ole päätetty lopettaa jo aikaisemmin.

(14)

Koska vaikutukseltaan yhtenäisiin eurooppapatentteihin sovellettavat aineelliset säännökset kuuluvat asetuksen (EU) N:o 1257/2012 piiriin ja koska niitä täydennetään tässä asetuksessa säädetyillä käännösjärjestelyillä, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) N:o 1257/2012.

(15)

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 342 artiklan mukaisesti vahvistetun unionin toimielimissä käytettäviä kieliä koskevan sääntelyn eikä Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä 15 päivänä huhtikuuta 1958 annetun neuvoston asetuksen N:o 1 (3) soveltamiseen. Tämä asetus perustuu Euroopan patenttiviraston kielijärjestelyyn, eikä sen olisi katsottava luovan unioniin erityistä kielijärjestelyä eikä muodostavan ennakkotapausta rajoitetun kielijärjestelyn käytölle missään tulevassa unionin oikeudellisessa välineessä.

(16)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla yksin toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on yhdenmukaisten ja yksinkertaisten kielijärjestelyjen luominen vaikutukseltaan yhtenäisiä eurooppapatentteja varten, vaan se voidaan tämän asetuksen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi tarvittaessa tiiviimmällä yhteistyöllä toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella toteutetaan päätöksellä 2011/167/EU luvan saaneen yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavan tiiviimmän yhteistyön täytäntöönpanoon sovellettavat käännösjärjestelyt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’vaikutukseltaan yhtenäisellä eurooppapatentilla’ eurooppapatenttia, jolla on asetuksen (EU) N:o 1257/2012 nojalla yhtenäinen vaikutus osallistuvissa jäsenvaltioissa;

b)

’käsittelykielellä’ kieltä, jolla asia käsitellään Euroopan patenttivirastossa, siten kuin 5 päivänä lokakuuta 1973 tehdyn Euroopan patenttisopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna 17 päivänä joulukuuta 1991 ja 29 päivänä marraskuuta 2000, jäljempänä ’Euroopan patenttisopimus’, 14 artiklan 3 kohdassa on määrätty.

3 artikla

Vaikutukseltaan yhtenäisiä eurooppapatentteja koskevat käännösjärjestelyt

1.   Jos eurooppapatentin, jolla on yhtenäinen vaikutus, patenttijulkaisu on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti, muita käännöksiä ei vaadita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 4 ja 6 artiklan soveltamista.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1257/2012 9 artiklassa tarkoitettu yhtenäistä vaikutusta koskeva pyyntö on esitettävä käsittelykielellä.

4 artikla

Käännökset riita-asioissa

1.   Vaikutukseltaan yhtenäisen eurooppapatentin väitettyyn loukkaamiseen liittyvässä riita-asiassa patentinhaltijan on väitetyn patentinloukkaajan pyynnöstä ja valinnan mukaisesti toimitettava täydellinen käännös vaikutukseltaan yhtenäisestä eurooppapatentista joko sen osallistuvan jäsenvaltion viralliselle kielelle, jossa väitetty patentinloukkaus on tapahtunut tai sen jäsenvaltion viralliselle kielelle, jossa väitetyn patentinloukkaajan kotipaikka sijaitsee.

2.   Jos tuomioistuin, joka on osallistuvissa jäsenvaltioissa toimivaltainen vaikutukseltaan yhtenäistä eurooppapatenttia koskevissa riita-asioissa, sitä pyytää, patentinhaltijan on vaikutukseltaan yhtenäiseen eurooppapatenttiin liittyvässä riita-asiassa toimitettava oikeudenkäynnin aikana patentista täydellinen käännös tässä tuomioistuimessa kyseisessä oikeudenkäynnissä käytettävälle kielelle.

3.   Patentinhaltija vastaa edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen käännösten kustannuksista.

4.   Jos kyseessä on vahingonkorvauksia koskeva riita-asia, asiaa käsittelevän tuomioistuimen on, erityisesti jos väitetty loukkaaja on pieni tai keskisuuri yritys, luonnollinen henkilö taikka voittoa tavoittelematon järjestö, yliopisto tai julkinen tutkimuslaitos, arvioitava ja otettava huomioon, onko väitetty patentinloukkaaja toiminut tietämättään tai ilman, että hän on perustellusti voinut tietää loukkaavansa vaikutukseltaan yhtenäistä eurooppapatenttia, ennen kuin on saanut 1 kohdassa tarkoitetun käännöksen.

5 artikla

Korvausjärjestelmän hallinnointi

1.   Koska eurooppapatenttihakemukset voidaan tehdä millä tahansa Euroopan patenttisopimuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisella kielellä, osallistuvien jäsenvaltioiden on asetuksen (EU) N:o 1257/2012 9 artiklan mukaisesti annettava Euroopan patenttisopimuksen 143 artiklassa tarkoitetulla tavalla Euroopan patenttiviraston tehtäväksi hallinnoida korvausjärjestelmää, jolla kaikki käännöskustannukset korvataan tiettyyn enimmäismäärään saakka niille hakijoille, jotka tekevät patenttihakemuksen Euroopan patenttivirastoon jollain unionin virallisella kielellä, joka ei ole Euroopan patenttiviraston virallinen kieli.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvausjärjestelmä rahoitetaan asetuksen (EU) N:o 1257/2012 11 artiklassa tarkoitetuilla maksuilla, ja se on ainoastaan sellaisten pienten ja keskisuurten yritysten, luonnollisten henkilöiden, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, yliopistojen ja julkisten tutkimuslaitosten saatavilla, joiden kotipaikka tai päätoimipaikka on jäsenvaltiossa.

6 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Tämän asetuksen soveltamispäivästä alkavan siirtymäkauden aikana toimitettavaan asetuksen (EU) N:o 1257/2012 9 artiklassa tarkoitettuun yhtenäistä vaikutusta koskevaan pyyntöön on liitettävä seuraava:

a)

jos käsittelykieli on ranska tai saksa, täydellinen eurooppapatentin patenttijulkaisun käännös englanniksi; tai

b)

jos käsittelykieli on englanti, täydellinen eurooppapatentin patenttijulkaisun käännös jollekin muulle unionin viralliselle kielelle.

2.   Osallistuvien jäsenvaltioiden on asetuksen (EU) N:o 1257/2012 9 artiklan mukaisesti annettava Euroopan patenttisopimuksen 143 artiklassa tarkoitetulla tavalla Euroopan patenttiviraston tehtäväksi julkaista tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut käännökset mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asetuksen (EU) N:o 1257/2012 9 artiklassa tarkoitettu yhtenäistä vaikutusta koskeva pyyntö on toimitettu. Tällaisilla käännöksillä ei ole oikeusvaikutusta, ja niitä käytetään ainoastaan tiedotustarkoituksissa.

3.   Riippumaton asiantuntijakomitea tekee kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä ja sen jälkeen joka toinen vuosi objektiivisen arvioinnin siitä, onko patenttihakemuksista ja -julkaisuista saatavilla Euroopan patenttiviraston kehittämiä korkealaatuisia konekäännöksiä kaikille unionin virallisille kielille. Osallistuvat jäsenvaltiot perustavat tämän asiantuntijakomitean Euroopan patenttijärjestön yhteyteen, ja se koostuu Euroopan patenttiviraston edustajista sekä Euroopan patenttijärjestelmän käyttäjiä edustavista hallituksista riippumattomista järjestöistä, jotka Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvosto on kutsunut tarkkailijoiksi Euroopan patenttisopimuksen 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4.   Komissio esittää tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen arvioinnin perusteella ja sen jälkeen myöhempien arviointien perusteella joka toinen vuosi neuvostolle kertomuksen ja tekee tarvittaessa ehdotuksia siirtymäkauden lopettamisesta.

5.   Jos siirtymäkautta ei komission ehdotuksesta lopeteta, se päättyy 12 vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä.

7 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 tai yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehtävän sopimuksen voimaantulopäivästä sen mukaan, kumpi päivä on myöhäisempi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan osallistuvissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 76, 22.3.2011, s. 53.

(2)  Ks. tämän virallisen lehden s. 1.

(3)  EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58.


Top