EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1050

Komission asetus (EU) N:o 1050/2012, annettu 8 päivänä marraskuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on polyglysitolisiirapista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 310, 9.11.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1050/oj

9.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/45


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1050/2012,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on polyglysitolisiirapista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (3) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi 24. marraskuuta 2009 polyglysitolisiirapin turvallisuutta elintarvikelisäaineena koskevan lausunnon ottaen huomioon hakijan ehdottamat eritelmät. (4) Kyseinen elintarvikelisäaine on sittemmin hyväksytty erityiskäyttötarkoitusten perusteella, ja sille on annettu numero E 964 8 päivänä marraskuuta 2012 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1049/2012 (5), jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II siltä osin kuin kyse on polyglysitolisiirapin käytöstä useissa eri elintarvikeryhmissä. Sen vuoksi kyseiselle elintarvikelisäaineelle olisi hyväksyttävä eritelmät.

(3)

On tarpeen ottaa huomioon FAO:n ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineita käsittelevän asiantuntijakomitean esittämät lisäaineiden eritelmät ja analyyttiset tekniikat.

(4)

Näin ollen asetusta (EU) N:o 231/2012 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita käsittelevä lautakunta: Scientific Opinion on the use of Polyglycitol Syrup as a food additive on request from the European Commission. EFSA Journal 2009;7(12):1413.

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 41.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteessä olevan lisäainetta E 962 koskevan kohdan jälkeen lisäainetta E 964 koskeva kohta seuraavasti:

E 964 POLYGLYSITOLISIIRAPPI

Synonyymit

Hydrattu tärkkelyshydrolysaatti, hydrattu glukoosisiirappi ja polyglusitoli.

Määritelmä

Seos, joka koostuu pääosin maltitolista sekä sorbitolista sekä pienemmissä määrin hydratuista oligo- ja polysakkarideista sekä maltrotriitolista. Sitä valmistetaan glukoosista, maltoosista ja molekyylipainoltaan suurista glukoosipolymeereistä koostuvasta tärkkelyshydrolysaattiseoksesta samankaltaisella katalyyttisellä hydrausprosessilla, jota käytetään maltitolisiirapin valmistamiseen. Näin saadusta siirapista poistetaan suola ioninvaihdon avulla ja siirappi konsentroidaan halutulle tasolle.

Einecs

 

Kemiallinen nimi

Sorbitoli: D-glusitoli

Maltitoli: α-D-glukopyranosyyli-1,4-D-glusitoli

Kemiallinen kaava

Sorbitoli: C6H14O6

Maltitoli: C12H24O11

Molekyylipaino

Sorbitoli: 182,2

Maltitoli: 344,3

Pitoisuus

Aineen pitoisuuden on oltava vähintään 99 % hydrattujen sakkaridien kokonaismäärästä (vedetöntä ainetta), molekyylipainoltaan suurempien polyolien vähintään 50 %, maltitolin enintään 50 % ja sorbitolin enintään 20 % vedettömästä aineesta määritettynä.

Kuvaus

Väritön ja hajuton, kirkas viskoosi neste

Tunnistaminen

 

Liukoisuus

Liukenee erittäin hyvin veteen ja liukenee niukasti etanoliin

Malaattitesti

Läpäisee testin

Sorbitolitesti

Lisätään 5 grammaan näytettä 7 ml metanolia, 1 ml bentsaldehydiä ja 1 ml suolahappoa. Sekoitetaan ja ravistellaan koneellisessa ravistelijassa, kunnes muodostuu kiteitä. Kiteet suodatetaan ja liuotetaan 20 ml:aan kiehuvaa vettä, joka sisältää 1 g natriumbikarbonaattia. Kiteet suodatetaan, pestään 5 ml:lla vesimetanoliseosta (1:2) ja kuivatetaan ilmassa. Näin saadut sorbitolin monobentsylidiinijohdannaisen kiteet sulavat 173 °C–179 °C:ssa.

Puhtaus

 

Vesipitoisuus

Enintään 31 % (Karl Fischerin menetelmä)

Kloridit

Enintään 50 mg/kg

Sulfaatit

Enintään 100 mg/kg

Pelkistävät sokerit

Enintään 0,3 %

Nikkeli

Enintään 2 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg”


Top