Help Print this page 

Document 32012R0919

Title and reference
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 919/2012, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2012 , lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä likvidien osakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden arvon alenemisen laskennassa käytettävää menetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/16


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 919/2012,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2012,

lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä likvidien osakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden arvon alenemisen laskennassa käytettävää menetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 14 päivänä maaliskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (2) liitteessä I olevassa C osassa oleva rahoitusvälineiden arvon merkittävän alenemisen laskennassa käytettävä menetelmä olisi mukautettava eri tapoihin, joilla arvon aleneminen kyseisestä rahoitusvälineestä riippuen ilmenee. Menetelmä voi perustua rahoitusvälineen hinnan todelliseen alenemiseen, yrityksen liikkeeseen laskeman velkainstrumentin tuoton nousuun tai valtionlainan liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemien velkainstrumenttien tuoton nousuun tuottokäyrällä.

(2)

Tätä asetusta olisi luettava yhdessä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 918/2012 (3) kanssa. Mainitussa asetuksessa määritellään kynnysarvot, joita sovelletaan epälikvidien osakkeiden, valtionlainan liikkeeseenlaskijoiden ja yritysten liikkeeseen laskemien velkainstrumenttien, pörssilistattujen rahastojen, rahamarkkinavälineiden ja johdannaisten, joiden ainoana kohde-etuutena olevalla rahoitusvälineellä käydään kauppaa markkinapaikassa, arvon merkittävään alenemiseen. Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi rajoituttava täsmentämään näiden välineiden arvon merkittävän alenemisen laskennassa käytettävä menetelmä.

(3)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus ja oikeusvarmuus markkinatoimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten kannalta, tätä asetusta olisi alettava soveltaa samana päivänä kuin asetusta (EU) N:o 236/2012 ja delegoitua asetusta (EU) N:o 918/2012.

(4)

Koska asetuksessa (EU) N:o 236/2012 säädetään, että velvoittavat tekniset standardit olisi hyväksyttävä ennen kuin mainittua asetusta voidaan soveltaa toimivalla tavalla, ja koska on erityisen tärkeää yksilöidä ennen 1 päivää marraskuuta 2012 muut kuin keskeiset säännökset, joilla edistetään sitä, että markkinatoimijat noudattavat mainittua asetusta, ja tuetaan toimivaltaisia viranomaisia sen noudattamisen valvonnassa, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut komissiolle.

(6)

EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (4) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.   Tässä asetuksessa täsmennetään menetelmä, jota käytetään laskettaessa asetuksen (EU) N:o 236/2012 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu likvidien osakkeiden, joilla käydään kauppaa markkinapaikassa, arvon 10 prosentin aleneminen.

2.   Tässä asetuksessa täsmennetään myös menetelmä, jota käytetään laskettaessa asetuksen (EU) N:o 236/2012 23 artiklan 7 kohdan mukaisesti annetussa delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 918/2012 täsmennettyjen seuraavien rahoitusvälineiden, joilla käydään kauppaa markkinapaikassa, arvon aleneminen:

a)

epälikvidit osakkeet;

b)

seuraavat rahoitusvälineet, jotka eivät ole johdannaisia:

i)

valtionlainan liikkeeseenlaskijoiden ja yritysten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit;

ii)

pörssilistatut rahastot;

iii)

rahamarkkinavälineet;

c)

johdannaiset, joiden ainoana kohde-etuutena on rahoitusväline, jolla käydään kauppaa markkinapaikassa.

2 artikla

Likvidien ja epälikvidien osakkeiden arvon merkittävän alenemisen laskennassa käytettävä menetelmä

1.   Sellaisen osakkeen, jolla käydään kauppaa markkinapaikassa, arvon aleneminen lasketaan ottaen huomioon kyseisessä markkinapaikassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti määritetty virallinen hinta edellisenä kaupankäyntipäivänä saman markkinapaikan sulkemishetkellä.

2.   Tässä laskentamenetelmässä ei oteta huomioon hinnan laskusuuntausta, joka johtuu yksinomaan liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemansa osakepääoman suhteen suorittamasta osakkeiden pilkkomisesta tai toteuttamista mistä tahansa yhtiöoikeudellisista tai muista vastaavasta toimista, joiden vuoksi hinta kyseisessä markkinapaikassa voi muuttua.

3 artikla

Muiden rahoitusvälineiden, jotka eivät ole johdannaisia, arvon merkittävän alenemisen laskennassa käytettävä menetelmä

1.   Sellaisten muiden rahoitusvälineiden kuin osakkeiden, jotka eivät kuulu direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 4–10 kohdassa lueteltuihin johdannaisluokkiin, arvon merkittävä aleneminen lasketaan 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistetun menetelmän mukaisesti.

2.   Kun kyseessä on rahoitusväline, jonka osalta asetuksen (EU) N:o 236/2012 23 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua arvon merkittävää alenemista mitataan suhteessa hintaan kyseisessä markkinapaikassa, arvon aleneminen lasketaan ottaen huomioon asianomaisessa markkinapaikassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti määritetty virallinen hinta markkinapaikan sulkemishetkellä.

3.   Kun kyseessä on valtionlainan liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskema velkainstrumentti, jonka osalta asetuksen (EU) N:o 236/2012 23 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua arvon merkittävää alenemista mitataan suhteessa tuottokäyrään, arvon aleneminen lasketaan nousuna tuottokäyrällä verrattuna valtionlainan liikkeeseenlaskijan tuottokäyrään edellisen kaupankäyntipäivän päättyessä; laskenta suoritetaan kyseisessä markkinapaikassa liikkeeseenlaskijan osalta saatavilla olevien tietojen perusteella.

4.   Kun kyseessä on rahoitusväline, jonka osalta asetuksen (EU) N:o 236/2012 23 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua arvon merkittävää alenemista mitataan suhteessa tuoton vaihteluun, arvon aleneminen lasketaan nousuna tuottokäyrällä verrattuna kyseisen välineen tuottoon edellisen kaupankäyntipäivän päättyessä; laskenta suoritetaan kyseisessä markkinapaikassa kyseisen välineen osalta saatavilla olevien tietojen perusteella.

4 artikla

Johdannaisten arvon merkittävän alenemisen laskennassa käytettävä menetelmä

Direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 4–10 kohdassa lueteltuihin johdannaisluokkiin kuuluvien sellaisten rahoitusvälineiden, joiden ainoana kohde-etuutena on rahoitusväline, jolla käydään kauppaa markkinapaikassa ja jonka arvon merkittävä aleneminen on määritetty 2 tai 3 artiklan mukaisesti, arvon merkittävä aleneminen lasketaan suhteessa kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen arvon merkittävään alenemiseen.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(4)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.


Top