EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0839

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 839/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012 , urean hyväksymisestä märehtijöiden rehun lisäaineena ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 252, 19.9.2012, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 200 - 202

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/839/oj

19.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 252/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 839/2012,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2012,

urean hyväksymisestä märehtijöiden rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten tuotteiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista 30 päivänä kesäkuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/471/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Urean käyttö hyväksyttiin ilman aikarajoitusta direktiivillä 82/471/ETY. Kyseinen tuote kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan yhteisön rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koski urean uudelleenarviointia märehtijöiden rehun lisäaineena ja jossa pyydettiin, että kyseinen lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 7 päivänä maaliskuuta 2012 antamassaan lausunnossa (3), että urealla ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että siitä saadaan ei-proteiinityppeä mikrobien proteiinisynteesiin pötsissä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(5)

Urean arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen aineen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Koska urean hyväksymisedellytyksiin tehdään muutoksia mutta muutoksilla ei ole suoria välittömiä turvallisuusvaikutuksia, olisi säädettävä kohtuullisesta määräajasta ennen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat valmistautua täyttämään hyväksymisestä aiheutuvat uudet vaatimukset. Lisäksi on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta direktiivin 82/471/ETY mukaisesti hyväksytyn urean ja ureaa sisältävien rehujen olemassa olevat varastot voidaan käyttää loppuun.

(7)

Toimijoiden on kohtuuttoman monimutkaista mukauttaa jatkuvasti ja nopeasti useita sellaisia lisäaineita sisältävien rehujen merkintöjä, jotka on hyväksytty yksi kerrallaan asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja joiden osalta uusia merkintäsääntöjä noudatetaan. Sen vuoksi on aiheellista vähentää toimijoiden hallinnollista rasitetta ja säätää määräajasta, joka sallii merkintöjen muuttamisen joustavasti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”urea ja sen johdannaiset” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Merkintävaatimukset

Ureaa sisältävät rehut on varustettava tämän asetuksen mukaisella merkinnällä viimeistään 19 päivänä toukokuuta 2013..

Direktiivin 82/471/ETY mukaisella merkinnällä ennen 19 päivää toukokuuta 2013 varustettuja ureaa sisältäviä rehuja voidaan kuitenkin saattaa markkinoille varastojen loppumiseen saakka.

3 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Tämän asetuksen voimaantulopäivänä olemassa olevat urean ja ureaa sisältävien rehujen varastot voidaan saattaa markkinoille ja niitä voidaan käyttää direktiivin 82/471/ETY edellytysten mukaisesti niiden loppumiseen saakka.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EYVL L 213, 21.7.1982, s. 8.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(3):2624.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: urea ja sen johdannaiset

3d1

Urea

 

Lisäaineen koostumus

 

Ureapitoisuus: vähintään 97 %

 

Typpipitoisuus: 46 %

 

Tehoaineen kuvaus:

Diaminometanoni, CAS-numero 58069-82-2, kemiallinen kaava: (NH2)2CO

 

Analyysimenetelmät  (1)

 

Typen kokonaispitoisuuden määrittäminen lisäaineesta: Titrimetria (asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä IV olevassa 2.3.3 kohdassa tarkoitettu menetelmä)

 

Biureetin määrittäminen lisäaineen sisältämän typen kokonaispitoisuudesta: Spektrofotometria (asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä IV olevassa 2.5 kohdassa tarkoitettu menetelmä)

 

Ureapitoisuuden määrittäminen esiseoksista, rehuseoksista ja rehuaineista: Spektrofotometria (asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III oleva D kohta)

Märehtijät, joilla on toimiva pötsi

 

8 800

Rehun lisäaineen ja ureaa sisältävän rehun käyttöohjeissa on mainittava seuraavat tiedot:

”Ureaa saa antaa vain eläimille, joilla on toimiva pötsi. Urean määrää on lisättävä vähitellen ennen enimmäisannoksen antamista. Vain sellainen ruokinta, joka sisältää paljon hyvin sulavia hiilihydraatteja ja vähän liukenevaa typpeä, saa sisältää enimmäispitoisuuden ureaa.

Enintään 30 % typen päivittäisestä kokonaissaannista saa olla peräisin ureatypestä.”

19. marraskuuta 2022


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


Top