Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0827

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 827/2012, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012 , teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta niiden keinojen osalta, joilla osakkeita koskevia nettomääräisiä lyhyitä positioita voidaan julkistaa, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavien tietojen muodon ja niiden sopimusten, järjestelyjen ja toimenpiteiden tyyppien osalta, joilla voidaan riittävässä määrin varmistaa, että osakkeet tai valtion velkainstrumentit ovat saatavilla selvitystä varten, ja niiden päivämäärien ja sen jakson osalta, joita käytetään osakkeen pääasiallisen markkinapaikan määrittämisessä lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 mukaisesti ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 251, 18.9.2012, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 37 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/827/oj

18.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 251/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 827/2012,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012,

teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta niiden keinojen osalta, joilla osakkeita koskevia nettomääräisiä lyhyitä positioita voidaan julkistaa, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavien tietojen muodon ja niiden sopimusten, järjestelyjen ja toimenpiteiden tyyppien osalta, joilla voidaan riittävässä määrin varmistaa, että osakkeet tai valtion velkainstrumentit ovat saatavilla selvitystä varten, ja niiden päivämäärien ja sen jakson osalta, joita käytetään osakkeen pääasiallisen markkinapaikan määrittämisessä lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 14 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 (1) sekä erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan, 11 artiklan 4 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 5 kohdan ja 16 artiklan 4 kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tämän asetuksen tarkoituksena on määrittää luettelo poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvista osakkeista, mikä on välttämätöntä kaikkia poikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä osakkeita koskevien lyhyiden positioiden julkistamiseksi, sekä edellytykset, joilla kyseiset tiedot olisi lähetettävä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’. Sen vuoksi on olennaista, että annetaan myös säännöt järjestelyistä ja toimenpiteistä, jotka on toteutettava poikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien osakkeiden osalta. Jotta varmistettaisiin niiden lyhyeksimyyntiä koskevien säännösten yhdenmukaisuus, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ja jotta asianomaisten velvoitteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys ja jotta heillä olisi yhtäläinen mahdollisuus tutustua niihin, on asianmukaista, että kaikki asetuksessa (EU) N:o 236/2012 edellytetyt tekniset täytäntöönpanostandardit sisällytetään yhteen asetukseen.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 236/2012 yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi niiden tietojen osalta, jotka toimivaltaisten viranomaisten on annettava EAMV:lle ja kyseisien tietojen tehokkaan käsittelyn varmistamiseksi tiedot olisi vaihdettava sähköisesti, turvallisella tavalla ja käyttäen vakiomallia.

(3)

On tärkeää helpottaa niiden nettomääräisiä lyhyitä positioita koskevien tietojen saantia ja uudelleenkäyttöä, jotka markkinoille annetaan toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämien ja valvomien keskusverkkosivustojen kautta. Tämän vuoksi nämä tiedot olisi toimitettava muodossa, joka mahdollistaa tietojen joustavan käytön eikä pelkästään tarjoa mahdollisuutta muuttumattomina pysyvien näköispainosten käyttöön. Sen ollessa teknisesti mahdollista olisi käytettävä koneellisesti luettavia formaatteja, jotta käyttäjät pystyisivät käsittelemään tietoja jäsennellysti ja kustannustehokkaasti.

(4)

Näiden tietojen julkistamisen varmistamiseksi markkinoilla, nettomääräisiä lyhyitä positioita koskevia yksityiskohtaisia tietoja olisi sen lisäksi, että niitä annetaan toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämillä tai valvomilla keskusverkkosivustoilla, oltava mahdollista julkistaa myös muilla tavoin.

(5)

On olennaista, että käyttäjät antavat kahdenlaisia perustietoja julkistaessaan tietyn julkistamiselle asetetun kynnysarvon ylittävät osakkeita koskevat nettomääräiset lyhyet positiot. Tietoihin olisi sisällyttävä tiivis luettelo tai taulukko julkistamiselle asetetun kynnysarvon ylittävistä nettomääräisistä lyhyistä positioista, jotka ovat liikkeessä ajankohtana, jona keskusverkkosivustolla käydään, sekä luettelo tai taulukko, jossa on historiallisia tietoja kaikista julkaistuista yksittäisistä nettomääräisistä lyhyistä positioista.

(6)

Kun osakkeita koskeva nettomääräinen lyhyt positio alittaa tietyn julkistamiselle asetetun kynnysarvon, sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien position tosiasiallinen koko, olisi julkaistava. Jottei keskusverkkosivustoilla kävijöiden keskuudessa aiheutuisi sekaannusta, positioita, jotka ovat pienentyneet alle 0,5 prosenttiin kyseisen yrityksen liikkeeseenlasketusta osakepääomasta, ei pitäisi jättää voimassa olevien positioiden joukkoon määräämättömäksi ajaksi, vaan ne olisi sisällytettävä 24 tunnin julkaisujakson jälkeen historiallisiin tietoihin.

(7)

Jotta voidaan luoda johdonmukainen ja selkeä kehys, joka on kuitenkin samalla joustava, on tärkeää määrittää lainaamista koskevien sopimusten ja vaikutuksiltaan vastaavien täytäntöönpanokelpoisten vaatimusten tyypit sekä sellaisten kolmannen kanssa sovittavien järjestelyjen tyypit, joilla voidaan riittävässä määrin varmistaa, että osakkeet tai valtion velkainstrumentit ovat saatavilla selvitystä varten, ja määrittää perusteet, jotka kyseisien sopimusten ja järjestelyjen on täytettävä.

(8)

Uusien osakkeiden merkintäoikeuksien käytöllä lyhyeksimyynnin yhteydessä voidaan varmistaa osakkeiden tai velkainstrumenttien saatavuus selvitystä varten riittävässä määrin, vain silloin, kun järjestely on sellainen, että lyhyeksimyynnin selvitys varmistetaan määräajankohtana. Sen vuoksi on olennaista täsmentää säännöt, joilla varmistetaan, että merkintäoikeuksista johtuvat osakkeet ovat saatavilla selvityspäivänä tai sitä ennen ja että niitä on vähintään määrä, joka vastaa lyhyeksi myytäviksi tarkoitettujen osakkeiden määrää.

(9)

Määriteltäessä ajallisesti rajattuja vahvistusjärjestelyjä on tärkeää täsmentää aikataulu, jonka kuluessa lyhyeksimyynti voidaan kattaa ostoilla, tavalla, joka sopii yhteen eri lainakäyttöalueiden toisistaan poikkeavien selvitysjaksojen kanssa.

(10)

Jotta voidaan riittävässä määrin varmistaa, että instrumentit ovat saatavilla selvitystä varten, kun lyhyeksimyyntiä harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sopinut kolmannen kanssa järjestelystä, jonka yhteydessä kyseinen kolmas on vahvistanut, että instrumentti on paikannettu, on olennaista, että voidaan luottaa siihen, että kyseistä kolmatta valvotaan asianmukaisesti, jos se on sijoittautunut kolmanteen maahan, ja että käytössä on asianmukaiset järjestelyt valvontaviranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten. Näihin asianmukaisiin järjestelyihin voisi kuulua Kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) laatiman yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen.

(11)

Jotta voidaan varmistaa sen vaatimuksen asianmukainen täytäntöönpano, joka koskee sen määrittämistä, sijaitseeko osakkeen pääasiallinen markkinapaikka unionin ulkopuolella, olisi otettava käyttöön siirtymäjärjestelyt poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden luettelon määrittämiseksi ensimmäistä kertaa asetuksen (EU) N:o 236/2012 16 artiklan nojalla. Vaikka poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden luettelo on voimassa kaksi vuotta, on lisäksi tarpeen jättää jonkin verran joustovaraa, koska luetteloa voidaan tietyissä tilanteissa joutua tarkistamaan kyseisen kahden vuoden pituisen kauden aikana.

(12)

Johdonmukaisuuden varmistamiseksi tätä asetusta ja asetusta (EU) N:o 236/2012 olisi sovellettava samasta päivästä. Jotta luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä kuitenkin olisi riittävästi aikaa käsitellä luetteloa osakkeista, jotka ovat saaneet poikkeuksen asetuksen (EU) N:o 236/2012 nojalla, kyseinen luettelo olisi laadittava ja julkaistava sen jälkeen EAMV:n verkkosivustolla riittävän ajoissa ennen asetuksen (EU) N:o 236/2012 soveltamisen alkamista. Sen vuoksi säännöksiä, jotka koskevat päivää ja jaksoa, joina laskenta pääasiallisen markkinapaikan määrittämiseksi on suoritettava, päivää, jona EAMV:lle on ilmoitettava osakkeet, joiden pääasiallinen kauppapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella, ja poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden luettelon voimaantuloa, olisi sovellettava päivästä, jona tämä asetus tulee voimaan.

(13)

Koska asetuksessa (EU) N:o 236/2012 todetaan, että sitovat tekniset standardit olisi hyväksyttävä ennen kuin mainittua asetusta voidaan soveltaa hyödyllisellä tavalla, ja koska on olennaista täsmentää edellytetyt muut kuin keskeiset osat ennen 1 päivää marraskuuta 2012, jotta markkinatoimijoiden olisi helpompi noudattaa asetusta (EU) N:o 236/2012 ja toimivaltaisten viranomaisten olisi helpompi valvoa mainitun asetuksen täytäntöönpanoa, on tarpeen, että tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

(14)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(15)

EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekniset täytäntöönpanostandardit, joissa määritetään seuraavat:

a)

asetuksen (EU) N:o 236/2012 9 artiklan 6 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keinot, joilla luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat julkistaa nettomääräisiä lyhyitä positioita koskevia tietoja, ja niiden tietojen muoto, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ‧EAMV‧;

b)

asetuksen (EU) N:o 236/2012 12 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti ne sopimusten, järjestelyjen ja toimenpiteiden tyypit, joilla voidaan riittävässä määrin varmistaa, että osakkeet ovat saatavilla selvitystä varten, ja niiden sopimusten tai järjestelyjen tyypit, joilla voidaan riittävässä määrin varmistaa, että valtionlaina on saatavilla selvitystä varten;

c)

asetuksen (EU) N:o 236/2012 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti päivä ja jakso, joina laskenta pääasiallisen markkinapaikan määrittämiseksi on suoritettava, joihin mennessä EAMV:lle on annettava ilmoitus ja joista lukien asianomainen luettelo on voimassa.

II   LUKU

KEINOT, JOILLA OSAKKEITA KOSKEVIA MERKITTÄVIÄ NETTOMÄÄRÄISIÄ LYHYITÄ POSITIOITA VOIDAAN JULKISTAA

[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 9 ARTIKLA]

2 artikla

Keinot, joilla tietoja voidaan julkistaa

Tiedot osakkeita koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista on julkistettava asettamalla ne asetuksen (EU) N:o 236/2012 9 artiklan 4 kohdan nojalla saataville asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämälle tai valvomalle keskusverkkosivustolle. Tiedot on julkistettava tavalla, jolla

a)

ne voidaan julkaista liitteessä I määritetyssä muodossa siten, että verkkosivustoa käyttävä yleisö voi tutustua yhteen tai useampaan taulukkoon, jossa on asianmukaiset tiedot positioista kutakin liikkeeseenlaskijaa kohden;

b)

mahdollistetaan se, että käyttäjät voivat yksilöidä ja suodattaa tietoja siitä, ovatko osakkeen liikkeeseenlaskijaa koskevat nettomääräiset lyhyet positiot saavuttaneet tai ylittäneet asianomaisen julkistamista koskevan kynnysarvon verkkosivustolla käynnin ajankohtana;

c)

annetaan historiallisia tietoja osakkeen liikkeeseenlaskijaa koskevista julkaistuista nettomääräisistä lyhyistä positioista;

d)

sisällytetään aina kun se on teknisesti mahdollista ladattavia tiedostoja, joissa ilmoitetaan julkaistut ja aiemmat nettomääräiset lyhyet positiot koneellisesti luettavassa muodossa, mikä tarkoittaa sitä, että tiedostot ovat riittävän jäsenneltyjä, jotta ohjelmistosovellukset pystyvät luotettavasti tunnistamaan yksittäiset tosiseikat ja niiden sisäisen rakenteen;

e)

esitetään yhden päivän ajan yhdessä b alakohdan mukaisten tietojen kanssa nettomääräiset lyhyet positiot, jotka julkaistaan, koska ne ovat pienentyneet alle julkistamiselle asetetun 0,5 prosentin kynnysarvon liikkeeseenlasketusta osakepääomasta, ennen tietojen poistamista ja siirtämistä historiallisten tietojen osastoon.

III   LUKU

NIIDEN TIETOJEN MUOTO, JOTKA TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN ON ANNETTAVA EAMV:LLE NETTOMÄÄRÄISISTÄ LYHYISTÄ POSITIOISTA

[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 11 ARTIKLA]

3 artikla

Säännöllisesti annettavien tietojen muoto

1.   Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EAMV:lle asetuksen (EU) N:o 236/2012 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti neljännesvuosittain tiedot osakkeita, valtionlainaa ja valtionlainan luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista tämän asetuksen liitteessä II määritetyssä muodossa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava EAMV:lle sähköisesti käyttäen EAMV:n perustamaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että tietojen kattavuus, oikeellisuus ja luottamuksellisuus säilytetään tiedonsiirron aikana.

4 artikla

Pyynnöstä toimitettavien tietojen muoto

1.   Asianomaisen toimivaltaisen viranomainen on annettava asetuksen (EU) N:o 236/2012 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti tiedot osakkeita ja valtionlainaa koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista tai valtionlainan luottoriskivaihtosopimuksia koskevista kattamattomista positioista muodossa, jonka EAMV määrittää pyynnössään.

2.   Kun pyydetyt tiedot liittyvät siihen ilmoitukseen sisältyviin tietoihin, jonka toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut asetuksen (EU) N:o 236/2012 5, 7 ja 8 artiklan mukaisesti, kyseiset tiedot on annettava komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 826/2012 (3) 2 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä pyydetyt tiedot sähköisessä muodossa käyttäen EAMV:n perustamaa tietojenvaihtojärjestelmää, jolla varmistetaan, että tietojen kattavuus, oikeellisuus ja luottamuksellisuus säilytetään tiedonsiirron aikana.

IV   LUKU

SOPIMUKSET, JÄRJESTELYT JA TOIMENPITEET, JOILLA VOIDAAN RIITTÄVÄSSÄ MÄÄRIN VARMISTAA, ETTÄ OSAKE ON SAATAVILLA SELVITYSTÄ VARTEN

[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 12 JA 13 ARTIKLA]

5 artikla

Sopimukset osakkeen lainaamisesta tai muut vaikutuksiltaan vastaavat täytäntöönpanokelpoiset vaatimukset

1.   Sopimuksessa osakkeen lainaamisesta tai muussa asetuksen (EU) N:o 236/2012 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanokelpoisessa vaatimuksessa on käytettävä seuraavia sopimus- tai vaatimustyyppejä, jotka ovat oikeudellisesti sitovia koko lyhyeksimyynnin keston ajan:

a)

futuurit ja swap-sopimukset: futuurit ja swap-sopimukset, jotka johtavat asianomaisten osakkeiden tai valtionlainan fyysiseen selvittämiseen ja kattavat vähintään niiden osakkeiden lukumäärän tai sen valtionlainan määrän, jonka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tarjoutuu myymään lyhyeksi, jotka on tehty ennen lyhyeksimyyntiä tai samaan aikaan sen kanssa ja joissa määritetään toimitus- tai toteutuspäivä, jolla varmistetaan, että lyhyeksimyynnin selvitys voi tapahtua määräajankohtana;

b)

optiot: optiosopimukset, jotka johtavat asianomaisten osakkeiden tai valtionlainan fyysiseen selvittämiseen ja kattavat vähintään niiden osakkeiden lukumäärän tai sen valtionlainan määrän, jonka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tarjoutuu myymään lyhyeksi, jotka on tehty ennen lyhyeksimyyntiä tai samaan aikaan sen kanssa ja joissa määritetään toteutuspäivä, jolla varmistetaan, että lyhyeksimyynnin selvitys voi tapahtua määräajankohtana;

c)

takaisinostosopimukset: takaisinostosopimukset, jotka kattavat vähintään niiden osakkeiden lukumäärän tai sen valtionlainan määrän, jonka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tarjoutuu myymään lyhyeksi, jotka on tehty ennen lyhyeksimyyntiä tai samaan aikaan sen kanssa ja joissa määritetään takaisinostopäivä, jolla varmistetaan, että lyhyeksimyynnin selvitys voi tapahtua määräajankohtana;

d)

pysyvät sopimukset tai liukuvat järjestelyt: sopimus tai järjestely, joka tehdään tai josta sovitaan ennen lyhyeksimyyntiä tai samaan aikaan sen kanssa ennakkoon määritellystä määrästä erikseen yksilöityjä osakkeita tai valtionlainaa ja joka kattaa lyhyeksimyynnin aikana vähintään niiden osakkeiden lukumäärän tai sen valtionlainan määrän, jonka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tarjoutuu myymään lyhyeksi, sekä jossa määritetään toimitus- tai toteutuspäivä, jolla varmistetaan, että lyhyeksimyynnin selvitys voi tapahtua määräajankohtana;

e)

merkintäoikeuksiin liittyvät sopimukset: merkintäoikeuksiin liittyvät sopimukset, kun luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on oikeudet saman liikkeeseenlaskijan ja samaan osakelajiin kuuluvien uusien osakkeiden merkintään ja kun sopimukset kattavat vähintään niiden osakkeiden lukumäärän, jonka tarjoudutaan myymään lyhyeksi, edellyttäen, että luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on oikeus vastaanottaa osakkeet lyhyeksimyynnin selvityspäivänä tai ennen kyseistä päivää;

f)

muut vaatimukset tai sopimukset, jotka johtavat osakkeiden tai valtionlainan toimitukseen: sopimukset tai vaatimukset, jotka kattavat vähintään niiden osakkeiden lukumäärän tai sen valtionlainan määrän, jonka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tarjoutuu myymään lyhyeksi, jotka tehdään tai asetetaan ennen lyhyeksimyyntiä tai samaan aikaan sen kanssa ja joissa määritetään toimitus- tai toteutuspäivä, jolla varmistetaan, että lyhyeksimyynnin selvitys voi tapahtua määräajankohtana.

2.   Vastapuolen on toimitettava sopimus tai vaatimus luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle pysyvällä välineellä näyttönä lainaamisesta tehdystä sopimuksesta tai muusta täytäntöönpanokelpoisesta vaatimuksesta.

6 artikla

Järjestelyt ja toimenpiteet, jotka toteutetaan, kun myydään lyhyeksi markkinapaikassa julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettu osake

[asetuksen (EU) N:o 236/2012 12 artiklan 1 kohdan c alakohta]

1.   Jäljempänä 2, 3 ja 4 kohdassa määritellään asetuksen (EU) N:o 236/2012 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset järjestelyt ja toimenpiteet, jotka toteutetaan, kun myydään lyhyeksi markkinapaikassa julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettu osake.

2.   Vakiomuotoisilla paikannusjärjestelyillä ja -toimenpiteillä tarkoitetaan järjestelyjä, vahvistuksia ja toimenpiteitä, jotka sisältävät jokaisen seuraavista seikoista:

a)

paikannuksen vahvistus: vahvistus, jonka kolmas antaa ennen kuin luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö aloittaa lyhyeksimyynnin, jossa kolmas ilmoittaa, että se katsoo voivansa asettaa osakkeet saataville siten, että selvitys tapahtuu määräajankohtana, ottaen huomioon mahdollinen myyntimäärä ja markkinaolosuhteet, ja jossa ilmoitetaan jakso, jota varten osake on paikannettu;

b)

vahvistus odottamassapidosta (put on hold confirmation): kolmannen ennen lyhyeksimyynnin aloittamista antama vahvistus siitä, että se pitää vähintään odottamassa pyydetyn osakemäärän kyseistä henkilöä varten.

3.   Saman päivän aikana suoritettavaa paikannusta koskevalla vakiomuotoisella järjestelyllä ja sitä koskevilla toimenpiteillä tarkoitetaan järjestelyjä, vahvistuksia ja toimenpiteitä, jotka sisältävät jokaisen seuraavista seikoista:

a)

vahvistuspyyntö: luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kolmannelle esittämä vahvistuspyyntö, jonka mukaan lyhyeksimyynti katetaan osakeostoilla sen päivän aikana, jona lyhyeksimyynti tapahtuu;

b)

paikannuksen vahvistus: vahvistus, jonka kolmas antaa ennen lyhyeksimyynnin aloittamista ilmoittaakseen, että se katsoo voivansa asettaa osakkeet saataville siten, että selvitys tapahtuu määräajankohtana, ottaen huomioon mahdollinen myyntimäärä ja markkinaolosuhteet, ja jossa ilmoitetaan jakso, jota varten osakkeet on paikannettu;

c)

vahvistus siitä, että osake on helposti lainattavissa tai ostettavissa: kolmannen ennen lyhyeksimyynnin aloittamista antama vahvistus siitä, osake on helposti lainattavissa tai ostettavissa kyseessä olevana määränä, ottaen huomioon markkinaolosuhteet ja muut asianomaisen kolmannen saatavilla olevat tiedot osakkeiden tarjonnasta, tai jos kolmas ei anna tällaista vahvistusta, ilmoitus siitä, että kolmas pitää vähintään odottamassa pyydetyn osakemäärän luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä varten;

d)

seuranta: luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön antama sitoumus siitä, että se seuraa sen lyhyeksimyynnin määrää, jota ostot eivät kata;

e)

ohjeistus lyhyeksimyynnin kattamisen laiminlyönnin tapauksessa; luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön sitoumus siitä, että jos toteutettua lyhyeksimyyntiä ei kateta ostoilla saman päivän aikana, luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö lähettää kolmannelle välittömästi ohjeet osakkeiden hankinnasta lyhyeksimyynnin kattamiseksi siten, että selvitys voi tapahtua määräajankohtana.

4.   Osakkeiden helppoa lainausta tai ostamista koskevilla järjestelyillä ja toimenpiteillä, kun luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö alkaa myydä lyhyeksi osakkeita, jotka täyttävät komission asetuksen (EY) N:o 1287/2006 (4) 22 artiklassa vahvistetut likvidiysvaatimukset, tai muita osakkeita, jotka sisältyvät kunkin jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen yksilöimään kansalliseen pääosakeindeksiin ja ovat markkinapaikassa julkisen kaupankäynnin kohteeksi otetun johdannaissopimuksen kohde-etuutena olevia rahoitusvälineitä, tarkoitetaan järjestelyjä, vahvistuksia ja toimenpiteitä, jotka sisältävät seuraavat seikat:

a)

paikannuksen vahvistus: vahvistus, jonka kolmas antaa ennen lyhyeksimyynnin aloittamista ilmoittaakseen, että se katsoo voivansa asettaa osakkeet saataville siten, että selvitys voi tapahtua määräajankohtana, ottaen huomioon mahdollinen myyntimäärä ja markkinaolosuhteet, ja jossa ilmoitetaan jakso, jota varten osake on paikannettu;

b)

vahvistus siitä, että osake on helposti lainattavissa tai ostettavissa: kolmannen ennen lyhyeksimyynnin aloittamista antama vahvistus siitä, että osake on helposti lainattavissa tai ostettavissa kyseessä olevana määränä, ottaen huomioon markkinaolosuhteet ja muut asianomaisen kolmannen saatavilla olevat tiedot osakkeiden tarjonnasta, tai jos kolmas ei anna tällaista vahvistusta, ilmoitus siitä, että kolmas pitää vähintään odottamassa pyydetyn osakemäärän luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä varten; sekä

c)

kattamista koskeva ohjeistus: kun ostaminen tai lainaaminen ei kata toteutettua lyhyeksimyyntiä, sitoumus siitä, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö lähettää kolmannelle välittömästi ohjeet osakkeiden hankinnasta lyhyeksimyynnin kattamiseksi siten, että selvitys voi tapahtua määräajankohtana.

5.   Kolmannen on toimitettava 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut järjestelyt, vahvistukset ja ohjeet pysyvällä välineellä luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle näyttönä siitä, että järjestelyt, vahvistukset ja ohjeet ovat olemassa.

7 artikla

Kolmansien kanssa sovitut valtionlainaa koskevat järjestelyt

[asetuksen (EU) N:o 236/2012 13 artiklan 1 kohdan c alakohta]

1.   Jäljempänä 2–5 kohdassa määritellään asetuksen (EU) N:o 236/2012 13 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kolmansien kanssa sovitut valtionlainaa koskevat järjestelyt.

2.   Valtionlainan paikantamista koskevalla vakiomuotoisella järjestelyllä tarkoitetaan vahvistusta, jonka kolmas antaa ennen lyhyeksimyynnin aloittamista ilmoittaakseen, että se katsoo voivansa asettaa valtionlainan saataville siten, että selvitys voi tapahtua määräajankohtana, luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyytämänä määränä, ottaen huomioon markkinaolosuhteet, ja jossa ilmoitetaan jakso, jota varten valtionlaina on paikannettu.

3.   Määräaikaisella vahvistusjärjestelyllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ilmoittaa kolmannelle, että lyhyeksimyynti katetaan ostoilla lyhyeksimyynnin toteutuspäivän aikana ja jossa kolmas vahvistaa ennen lyhyeksimyynnin aloittamista voivansa kohtuudella olettaa, että valtionlaina voidaan ostaa kyseessä olevana määränä, ottaen huomioon markkinaolosuhteet ja muut asianomaisen kolmannen saatavilla olevat tiedot valtion velkainstrumenttien tarjonnasta päivänä, jona lyhyeksimyynti aloitetaan.

4.   Ehdotonta takaisinostoa koskevalla vahvistuksella tarkoitetaan vahvistusta, jonka kolmas antaa ennen lyhyeksimyynnin aloittamista siitä, että se voi kohtuudella olettaa, että selvitys voi tapahtua määräajankohtana, koska se osallistuu keskuspankin, velkakonttorin tai arvopaperien selvitysjärjestelmän järjestämään tai ylläpitämään rakennepohjaiseen järjestelyyn, joka mahdollistaa kyseisen valtionlainan saannin ilman ehtoja lyhyeksimyynnin määrää vastaavalla määrällä.

5.   Vahvistuksella siitä, että valtionlaina on helposti ostettavissa, tarkoitetaan vahvistusta, jonka kolmas antaa ennen lyhyeksimyynnin aloittamista siitä, että se voi kohtuudella olettaa, että selvitys voi tapahtua määräajankohtana, koska kyseinen valtionlaina on helposti lainattavissa tai ostettavissa kyseessä olevana määränä, ottaen huomioon markkinaolosuhteet ja kyseisen kolmannen saatavilla olevat muut tiedot valtionlainan tarjonnasta.

6.   Kolmannen on toimitettava 2–5 kohdassa tarkoitetut järjestelyt, vahvistukset ja ohjeet luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle pysyvällä välineellä todisteena siitä, että järjestelyt, vahvistukset ja ohjeet ovat olemassa.

8 artikla

Kolmannet, joiden kanssa järjestelyt tehdään

1.   Jos 6 ja 7 artiklassa tarkoitettu järjestely tehdään kolmannen kanssa, kyseisen kolmannen on oltava jokin seuraavista:

a)

jos kyseessä on sijoituspalveluyritys: 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset täyttävä sijoituspalveluyritys;

b)

jos kyseessä on keskusvastapuoli: kyseiset osakkeet tai kyseisen valtionlainan selvittävä keskusvastapuoli;

c)

jos kyseessä on arvopaperien selvitysjärjestelmä: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (5) määritelmän mukainen arvopaperien selvitysjärjestelmä, joka selvittää kyseisiä osakkeita tai kyseistä valtionlainaa koskevia maksuja;

d)

jos kyseessä on keskuspankki: keskuspankki, joka hyväksyy kyseiset osakkeet tai kyseisen valtionlainan vakuutena tai suorittaa kyseisiin osakkeisiin tai valtionlainaan liittyviä avomarkkina- tai repo-operaatioita;

e)

jos kyseessä on kansallinen velkakonttori: kyseisen valtionlainan liikkeeseenlaskijan kansallinen velkakonttori;

f)

kuka tahansa muu henkilö, joka kuuluu Euroopan finanssivalvojien järjestelmän jäsenen soveltamien unionin oikeuden mukaisten lupa- tai rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan ja täyttää 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset;

g)

kolmanteen maahan sijoittautunut henkilö, joka on saanut toimiluvan ja on rekisteröity, on kyseisessä kolmannessa maassa valvontaviranomaisen valvonnan kohteena ja täyttää 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset, edellyttäen, että kyseisen kolmannen maan viranomainen osallistuu asianmukaiseen yhteistyöjärjestelyyn, joka koskee tietojenvaihtoa asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa.

2.   Edellä 1 kohdan a, f ja g alakohdan soveltamiseksi kolmannen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

osallistuttava kyseisien osakkeiden tai kyseisen valtiovelan lainaamisen tai ostamisen hallinnointiin;

b)

esitettävä todisteet tällaisesta osallistumisesta;

c)

voitava pyynnöstä esittää todisteet, mukaan lukien tilastotiedot, kyvystään toimittaa osakkeet tai valtionvelka tai osallistua niiden toimittamiseen vastapuolilleen päivinä, joina se on sitoutunut tekemään niin.

V   LUKU

PÄÄASIALLISEN MARKKINAPAIKAN MÄÄRITTÄMINEN POIKKEUSTA VARTEN

[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 16 ARTIKLA]

9 artikla

Päivämäärät ja jaksot pääasiallista markkinapaikkaa koskevia laskelmia varten

1.   Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä osakkeen pääasiallisen markkinapaikan määritystä koskevat laskelmat 1 päivästä tammikuuta 201031 päivään joulukuuta 2011 ulottuvan jakson osalta vähintään 35 kalenteripäivää ennen päivää, jona asetusta (EU) N:o 236/2012 aletaan soveltaa.

2.   Tämän jälkeen laskelmat on tehtävä ennen 22 päivää helmikuuta 20141 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisen jakson osalta, ja sen jälkeen kahden vuoden välein myöhempien kahden vuoden pituisten jaksojen osalta.

3.   Jos kyseistä osaketta ei otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi koko kahden vuoden pituisella jaksolla unionissa sijaitsevassa markkinapaikassa eikä kolmannessa maassa sijaitsevassa markkinapaikassa, laskentajakso on jakso, jonka aikana osake otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi molemmissa markkinapaikoissa samanaikaisesti.

10 artikla

Päivämäärä, johon mennessä ilmoitus on annettava EAMV:lle

Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle osakkeet, joiden pääasiallinen markkinapaikka on unionin ulkopuolella, vähintään 35 kalenteripäivään ennen päivää, jona asetuksen (EU) N:o 236/2012 soveltaminen alkaa, ja sen jälkeen ensimmäistä kaupankäyntipäivää edeltävänä päivänä maaliskuussa joka toinen vuosi alkaen vuoden 2014 maaliskuusta.

11 artikla

Poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden luettelon voimaantulo

Luettelo osakkeista, joiden pääasiallinen markkinapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta EAMV:n julkaistua luettelon, lukuun ottamatta EAMV:n julkaisemaa ensimmäistä luetteloa, joka tulee voimaan päivänä, jona asetuksen (EU) N:o 236/2012 soveltaminen alkaa.

12 artikla

Poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden uudelleentarkastelun erityistapaukset

1.   Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen, joka määrittää jonkin 2 kohdan mukaisen tilanteen jälkeen, sijaitseeko osakkeen pääasiallinen markkinapaikka unionin ulkopuolella, on varmistettava, että

a)

pääasiallisen markkinapaikan määrittämistä koskevat laskelmat tehdään mahdollisimman pian kyseisen tilanteen syntymisen jälkeen ja ne kattavat laskentapäivää edeltävä kahden vuoden pituisen jakson;

b)

se ilmoittaa EAMV:lle määrityksen tuloksen mahdollisimman pian ja tarvittaessa ennen osakkeen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi unionissa sijaitsevassa markkinapaikassa.

Mahdollinen tarkistettu luettelo tulee voimaan sen sitä päivää seuraavana päivänä, jona EAMV julkaisee luettelon.

2.   Edellä 1 kohdan säännöksiä sovelletaan, kun

a)

kaupankäynti yhtiön osakkeilla lopetetaan pysyvästi unionin ulkopuolella sijaitsevassa pääasiallisessa markkinapaikassa;

b)

kaupankäynti yhtiön osakkeilla lopetetaan pysyvästi unionissa sijaitsevassa markkinapaikassa;

c)

yhtiön osakkeet, jotka oli aiemmin otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi unionin ulkopuolella sijaitsevassa markkinapaikassa, otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi unionissa sijaitsevassa markkinapaikassa.

VI   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2012, lukuun ottamatta 9, 10 ja 11 artiklaa, joita sovelletaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(4)  EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1.

(5)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.


LIITE I

Merkittävien nettomääräisten lyhyiden positioiden julkaiseminen (2 artikla)

Position haltija

Liikkeeseen-laskijan nimi

ISIN-koodi

Nettomääräinen lyhyt positio

(%)

Päivä, jona positio luotiin, jona sitä muutettiin tai jona sen hallussapito päättyi

(vvvv-kk-pp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE II

EAMV:lle neljännesvuosittain toimitettavien tietojen muoto (3 artikla)

Tiedot

Muoto

1.

Liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot

 

Osakkeet: sen yrityksen täydellinen nimi, jonka osakkeita on otettu kaupankäynnin kohteeksi markkinapaikassa

 

Valtionlaina: liikkeeseenlaskijan täydellinen nimi

 

Kattamattomat valtionlainan luottoriskinvaihtosopimukset: kohde-etuutena olevan valtionlainan liikkeeseenlaskijan täydellinen nimi

2.

ISIN-koodi

Osakkeet: liikkeeseenlaskijan kantaosakkeiden pääasiallisen osakelajin ISIN-koodi. Jos kantaosakkeita ei ole otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, etuosakkeiden lajin ISIN-koodi (tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettujen etuosakkeiden pääasiallinen osakelaji, jos kyseisien osakkeiden lajeja on useita).

3.

Maakoodi

Valtionlainan liikkeeseenlaskijamaan kaksikirjaiminen maakoodi ISO 3166-1 -standardin mukaisesti

4.

Position päiväys

Päivä, jolta positio ilmoitetaan, ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa muodossa (vvvv-kk-pp)

5.

Päivittäin yhteen kerätyt tiedot kansallisten pääomaindeksien osakkeita koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista

Prosenttiluku pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuudella

6.

Vuosineljänneksen lopussa yhteen kerätyt tiedot muita osakkeita koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista

Prosenttiluku pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuudella

7.

Päivittäin kerätyt tiedot valtionlainaa koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista

Vastaava nimellinen määrä euroina

8.

Päivittäin yhteen kerätyt tiedot valtionlainan liikkeeseenlaskijoiden luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista kattamattomista positioista

Vastaava nimellinen määrä euroina


Top