Help Print this page 

Document 32012R0826

Title and reference
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 826/2012, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä nettomääräisiin lyhyisiin positioihin liittyviä ilmoitus- ja julkistamisvaatimuksia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavia yksityiskohtaisia tietoja sekä poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden määrittämiseen käytettävän vaihdon laskentamenetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 251/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 826/2012,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä nettomääräisiin lyhyisiin positioihin liittyviä ilmoitus- ja julkistamisvaatimuksia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavia yksityiskohtaisia tietoja sekä poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden määrittämiseen käytettävän vaihdon laskentamenetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 14 päivänä maaliskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan ja 16 artiklan 3 kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tämän asetuksen tarkoituksena on laatia yhtenäinen järjestelmä niiden ilmoitusten ja tietojen toimittamiseksi, joita sijoittajat antavat kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tai kyseiset toimivaltaiset viranomaiset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’. Koska poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden määrittämiseksi suoritettava vaihdon laskenta on myös tiiviisti sidoksissa sellaisia osakkeita koskevien tietojen antamiseen, joiden pääasiallinen markkinapaikka sijaitsee unionissa, kyseinen vaihdon laskenta olisi myös sisällytettävä tämän asetuksen soveltamisalaan. Jotta varmistettaisiin, että tällaiset säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat yhdenmukaisia, ja jotta asianomaisten velvoitteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys ja jotta heillä olisi yhtäläinen mahdollisuus tutustua niihin, on suotavaa, että kaikki asetuksessa (EU) N:o 236/2012 edellytetyt tekniset sääntelystandardit sisällytetään yhteen asetukseen.

(2)

Osakkeita, valtionlainaa ja kattamattomia valtionlainan luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavien ilmoitusten ja osakkeita koskevien merkittävien nettomääräisten lyhyiden positioiden julkistamisen osalta olisi täsmennettävä yhdenmukaiset säännöt yksityiskohtaisista tiedoista, mukaan lukien ilmoituksessa käytettävä yhtenäinen standardi, jotta voidaan varmistaa ilmoitusvaatimusten yhdenmukainen soveltaminen koko unionissa, tehostaa raportointiprosessia ja antaa yleisölle vertailukelpoisia tietoja.

(3)

Positioiden haltijoiden asianmukaisen tunnistamisen varmistamiseksi ilmoituksessa olisi oltava mahdollinen tunnus, jolla voidaan täydentää position haltijan nimeä. Ennen yhteisen, vakaan ja yleisesti tunnustetun maailmanlaajuisen Legal Entity Identifier -järjestelmän saatavilletuloa on tarpeen käyttää joillakin positioiden haltijoilla mahdollisesti olevia nykyisiä tunnuksia, kuten kansainvälistä pankkikoodia (BIC-koodi).

(4)

Jotta EAMV voi hoitaa tämän asetuksen sekä Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) mukaiset tehtävänsä, toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava sille neljännesvuosittain tietoja ilmoituksista, jotka annetaan osakkeita, valtionlainaa ja kattamattomia valtionlainan luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista, sekä sen pyynnöstä lisätietoja nettomääräisistä lyhyistä positioista.

(5)

Jotta kyseisiä tietoja voidaan käyttää tehokkaasti erityisesti finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden sekä unionin rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseen, neljännesvuosittaiset tiedot olisi standardoitava, niiden olisi oltava ajallisesti vakaita ja riittävän hienojakoisia ja ne olisi kerättävä yhteen päivittäin, jotta EAMV voi käsitellä, tutkia ja analysoida niitä.

(6)

EAMV ei pysty ennakolta määrittämään, mitä erityisiä tietoja se saattaa vaatia toimivaltaiselta viranomaiselta, sillä kyseiset tiedot voidaan määrittää vain tapauskohtaisesti ja ne saattavat sisältää erilaisia yksittäisiä tai yhdisteltyjä syötteitä nettomääräisistä lyhyistä positioista tai luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista kattamattomista positioista. Olisi kuitenkin tärkeää vahvistaa tässä yhteydessä annettavat yleiset tiedot.

(7)

Sekä unionissa että unionin ulkopuolisissa markkinapaikoissa kertyvän vaihdon laskemiseksi osakkeen pääasiallisen markkinapaikan määritystä varten kunkin asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen olisi määritettävä asianmukaiset tietolähteet tiettyä osaketta koskevan kaupankäynnin yksilöintiä ja arviointia varten. Unionissa ei ole tällä hetkellä yhdenmukaistettuja vaatimuksia sellaisista liiketoimista annettavia ilmoituksia varten, jotka koskevat osakkeita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi vain monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, eikä kansainvälisiä standardeja markkinapaikoissa kaupattavia yksittäisiä osakkeita koskeville kaupankäyntitilastoille, joista nähtäisiin merkitykselliset erot. Tämän vuoksi toimivaltaisille viranomaisille on tarpeen jättää jonkin verran joustovaraa kyseisen laskelman suorittamista varten.

(8)

Johdonmukaisuuden varmistamiseksi tätä asetusta ja asetusta (EU) N:o 236/2012 olisi sovellettava samasta päivästä. Jotta luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä olisi kuitenkin riittävästi aikaa käsitellä luetteloa osakkeista, jotka ovat saaneet poikkeuksen asetuksen (EU) N:o 236/2012 16 artiklan nojalla, kyseinen luettelo olisi laadittava ja julkistettava sen jälkeen EAMV:n verkkosivustolla riittävän ajoissa ennen asetuksen (EU) N:o 236/2012 soveltamisen alkamista. Sen vuoksi osakkeen pääasiallisen markkinapaikan määrityksessä käytettävän vaihdon laskentamenetelmää olisi sovellettava tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(9)

Koska asetuksessa (EU) N:o 236/2012 todetaan, että sitovat tekniset standardit olisi hyväksyttävä ennen kuin mainittua asetusta voidaan soveltaa hyödyllisellä tavalla, ja koska on olennaista täsmentää edellytetyt muut kuin keskeiset osat ennen 1 päivää marraskuuta 2012, jotta markkinatoimijoiden olisi helpompi noudattaa kyseistä asetusta ja toimivaltaisten viranomaisten olisi helpompi valvoa mainitun asetuksen täytäntöönpanoa, on tarpeen, että tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

(10)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(11)

EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekniset sääntelystandardit, joissa määritetään seuraavat:

a)

nettomääräisiä lyhyitä positioita koskevat yksityiskohtaiset tiedot, jotka luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille ja julkistettava asetuksen (EU) N:o 236/2012 9 artiklan 5 kohdan nojalla;

b)

yksityiskohtaiset tiedot, jotka toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’, asetuksen (EU) N:o 236/2012 11 artiklan 3 kohdan nojalla;

c)

osakkeen pääasiallisen markkinapaikan määrityksessä asetuksen (EU) N:o 236/2012 16 artiklan 3 kohdan nojalla käytettävän vaihdon laskentamenetelmä.

II   LUKU

NETTOMÄÄRÄISIÄ LYHYITÄ POSITIOITA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT, JOTKA ON ILMOITETTAVA JA ANNETTAVA

[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 9 ARTIKLA]

2 artikla

Osakkeita, valtionlainaa ja kattamattomia valtionlainan luottoriskinvaihtosopimuksia koskevien nettomääräisten lyhyiden positioiden ilmoittaminen toimivaltaisille viranomaisille

1.   Asetuksen (EU) N:o 236/2012 5 artiklan 1 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan tai 8 artiklan nojalla annetun ilmoituksen on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 1 määritetyt tiedot.

Ilmoitus on tehtävä käyttäen asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen antamaa lomaketta, jonka on oltava liitteessä II vahvistetussa muodossa.

2.   Jos toimivaltaisella viranomaisella on käytettävissään turvalliset järjestelmät, joiden avulla se voi tunnistaa varmuudella ilmoituksen tekevän henkilön ja position haltijan, mukaan lukien kaikki liitteessä I olevassa taulukossa 1 olevissa kentissä 1–7 olevat tiedot, vastaavat kentät voidaan jättää ilmoituslomakkeessa tyhjiksi.

3.   Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, jonka antama 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on virheellinen, on lähetettävä virheen havaittuaan asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle peruutus.

Peruutus on tehtävä kyseisen toimivaltaisen viranomaisen antamalla lomakkeella, jonka on oltava liitteessä III vahvistetussa muodossa.

Asianomaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on tarvittaessa annettava 1 ja 2 kohdan mukainen uusi ilmoitus.

3 artikla

Osakkeita koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavien tietojen julkistaminen

Kaikkien tietojen, jotka julkistetaan asetuksen (EU) N:o 236/2012 6 artiklan 1 kohdan mukaisen julkistamista koskevan kynnysarvon saavuttavista tai kynnysarvon saavutettuaan sen alle laskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista, on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 2 vahvistetut tiedot.

III   LUKU

EAMV:LLE ANNETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT NETTOMÄÄRÄISISTÄ LYHYISTÄ POSITIOISTA

[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 11 ARTIKLA]

4 artikla

Säännöllisesti annettavat tiedot

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava asetuksen (EU) N:o 236/2012 11 artiklan 1 kohdan nojalla EAMV:lle neljännesvuosittain seuraavat tiedot:

a)

päivittäin yhteen kerätyt tiedot kutakin asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen yksilöimässä pääasiallisessa kansallisessa osakeindeksissä olevaa yksittäistä osaketta koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista;

b)

vuosineljänneksen lopussa yhteen kerätyt tiedot kutakin sellaista yksittäistä osaketta koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista, joka ei ole a alakohdassa tarkoitetussa indeksissä;

c)

päivittäin yhteen kerätyt tiedot kutakin valtion joukkolainan liikkeeseenlaskijaa koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista;

d)

tarvittaessa päivittäin yhteen kerätyt tiedot valtion joukkolainan liikkeeseenlaskijan luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista kattamattomista positioista.

5 artikla

Pyynnöstä annettavat tiedot

Tietojen, jotka asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tapauskohtaisesti asetuksen (EU) N:o 236/2012 11 artiklan 2 kohdan nojalla, on sisällettävä kaikki EAMV:n määrittämät pyydetyt tiedot, joita toimivaltainen viranomainen ei ole toimittanut aiemmin tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti.

IV   LUKU

OSAKKEEN PÄÄASIALLISEN MARKKINAPAIKAN MÄÄRITYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄN VAIHDON LASKENTAMENETELMÄ

[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 16 ARTIKLA]

6 artikla

Osakkeen pääasiallisen markkinapaikan määrityksessä käytettävän vaihdon laskenta

1.   Laskiessaan vaihtoa asetuksen (EU) N:o 236/2012 16 artiklan nojalla asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä parhaita saatavilla olevia tietoja, joita voivat olla seuraavat:

a)

julkisesti saatavilla olevat tiedot;

b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (3) 25 artiklan 3 kohdan nojalla saadut tiedot liiketoimista;

c)

niiltä markkinapaikoilta saadut tiedot, joissa kyseisellä osakkeella käydään kauppaa;

d)

toisen toimivaltaisen viranomaisen, mukaan lukien kolmannen maan toimivaltainen viranomainen, antamat tiedot;

e)

kyseisen osakkeen liikkeeseenlaskijan antamat tiedot;

f)

muilta kolmansilta, mukaan lukien tiedontuottajat, saadut tiedot.

2.   Määrittäessään, mitkä ovat parhaita saatavilla olevia tietoja, asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava siinä määrin kuin se on kohtuudella mahdollista, että:

a)

se käyttää ensisijaisesti julkisesti saatavilla olevia tietoja muiden tietolähteiden sijaan;

b)

tiedot kattavat kaikki pörssipäivät kyseisen jakson aikana riippumatta siitä, käytiinkö osakkeella kauppaa kaikkina pörssipäivinä;

c)

saadut ja laskelmiin sisällytetyt liiketoimet lasketaan ainoastaan kerran;

d)

markkinapaikan kautta ilmoitettuja mutta sen ulkopuolella suoritettuja liiketoimia ei oteta huomioon laskennassa.

3.   Osakkeesta markkinapaikassa kertynyt vaihto on katsottava nollaksi, jos osaketta ei enää oteta julkisen kaupankäynnin kohteeksi kyseisessä markkinapaikassa, vaikka osake olisi otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi markkinapaikassa asianomaisen laskentajakson aikana.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2012, lukuun ottamatta 6 artiklaa, jota sovelletaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.


LIITE I

TAULUKKO 1

Ilmoituksissa käytettävä luettelo kentistä (2 artikla)

Kentän tunniste

Kuvaus

1.

Position haltija

Luonnolliset henkilöt: etu- ja sukunimi

Oikeushenkilöt: täydellinen nimi, mukaan lukien oikeudellinen muoto rekisterissä, johon se on mahdollisesti merkitty

2.

Oikeushenkilön tunnistuskoodi

Kansainvälinen pankkikoodi (BIC-koodi), jos saatavilla

3.

Position haltijan osoite

Täydellinen osoite (esim. lähiosoite, postinumero, kaupunki, osavaltio/lääni) ja maa

4.

Position haltijan yhteystiedot

Puhelinnumero, faksinumero (jos saatavilla) ja sähköpostiosoite

5.

Ilmoituksen antava henkilö

Luonnolliset henkilöt: etu- ja sukunimi

Oikeushenkilöt: täydellinen nimi, mukaan lukien oikeudellinen muoto rekisterissä, johon oikeushenkilö on mahdollisesti merkitty

6.

Ilmoituksen antavan henkilön osoite

Täydellinen osoite (esim. katuosoite, postinumero, kaupunki, osavaltio/lääni) ja maa, jos eri kuin position haltijalla

7.

Ilmoituksen antavan henkilön yhteystiedot

Puhelinnumero, faksinumero (jos saatavilla), sähköpostiosoite, jos eri kuin position haltijalla

8.

Ilmoituspäivä

Päivä, jona ilmoitus annetaan, ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa muodossa (vvvv-kk-pp)

9.

Liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot

Osakkeet: Sen yrityksen täydellinen nimi, jonka osakkeita on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi markkinapaikassa

Valtionlaina: liikkeeseenlaskijan täydellinen nimi

Kattamattomat valtionlainan luottoriskinvaihtosopimukset: kohde-etuutena olevan valtionlainan liikkeeseenlaskijan täydellinen nimi

10.

ISIN-koodi

Osakkeet: liikkeeseenlaskijan kantaosakkeiden pääasiallisen osakelajin ISIN-koodi. Jos kantaosakkeita ei ole otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, etuosakkeiden lajin ISIN-koodi (tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettujen etuosakkeiden pääasiallinen osakelaji, jos osakelajeja on useita).

11.

Maakoodi

Valtionlainan liikkeeseenlaskijamaan kaksikirjaiminen maakoodi ISO 3166-1 -standardin mukaisesti

12.

Position päiväys

Päivä, jona positio luotiin, jona sitä muutettiin tai jona sen hallussapito päättyi, ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa muodossa (vvvv-kk-pp)

13.

Nettomääräisen lyhyen position koko prosentteina

Osakkeet: prosenttiosuus liikkeeseenlasketusta osakepääomasta (pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuudella), ilmaistuna absoluuttisina lukuina, ilman ” + ” tai ” - ” merkkejä

14.

Nettomääräistä lyhyttä positiota vastaava määrä

Osakkeet: vastaavien osakkeiden kokonaismäärä

Valtionlaina: vastaava nimellinen määrä euroina

Kattamattomat valtionlainan luottoriskinvaihtosopimukset: vastaava nimellinen määrä euroina

Luvut ilmaistaan absoluuttisina lukuina, ilman ” + ” tai ” - ” merkkejä, ja valuutta ilmaistaan ISO 4217 -standardin mukaisesti

15.

Edellisen ilmoituksen päiväys

Päivä, jona ilmoitettiin position haltijan viimeksi ilmoittamasta samaan liikkeeseenlaskijaan liittyvästä positiosta, ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa muodossa (vvvv-kk-pp)

16.

Peruutuksen päiväys

Päivä, jona peruutuslomake toimitetaan aiemmin annetun virheellisen ilmoituksen peruuttamiseksi, ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa muodossa (vvvv-kk-pp)

17.

Huomautukset

Vapaamuotoinen teksti – vapaaehtoinen


TAULUKKO 2

Julkistamisessa käytettävä luettelo kentistä (3 artikla)

Kentän tunniste

Kuvaus

1.

Position haltija

Luonnolliset henkilöt: etu- ja sukunimi

Oikeushenkilöt: täydellinen nimi, mukaan lukien oikeudellinen muoto rekisterissä, johon oikeushenkilö on mahdollisesti merkitty

2.

Liikkeeseenlaskijan nimi

Sen yrityksen täydellinen nimi, jonka osakkeita on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi markkinapaikassa

3.

ISIN-koodi

Liikkeeseenlaskijan kantaosakkeiden pääasiallisen osakelajin ISIN-koodi. Jos kantaosakkeita ei ole otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, etuosakkeiden lajin ISIN-koodi (tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettujen etuosakkeiden pääasiallinen osakelaji, jos osakelajeja on useita)

4.

Nettomääräisen lyhyen position koko prosentteina

Prosenttiosuus liikkeeseenlasketusta osakepääomasta (pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuudella)

5.

Position päiväys

Päivä, jona positio luotiin, jona sitä muutettiin tai jona sen hallussapito päättyi, ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa muodossa (vvvv-kk-pp)


LIITE II

Ilmoituslomakkeen malli nettomääräisiä lyhyitä positioita varten (2 artikla)

POSITION HALTIJA

Etunimi

SUKUNIMI

Yrityksen täydellinen nimi

 

BIC-koodi

(jos haltijalla on sellainen)

 

Maa

 

Osoite

 

Yhteyshenkilö

Etunimi

Sukunimi

 

Puhelinnumero

 

Faksinumero

 

Sähköpostiosoite

 


ILMOITUKSEN ANTAVA HENKILÖ

(jos eri)

Etunimi

SUKUNIMI

Yrityksen täydellinen nimi

 

Maa

 

Osoite

 

Yhteyshenkilö

Etunimi

Sukunimi

 

Puhelinnumero

 

Faksinumero

 

Sähköpostiosoite

 


OSAKKEITA KOSKEVAT NETTOMÄÄRÄISET LYHYET POSITIOT

1.

Ilmoituspäivä

(vvvv-kk-pp)

 

2.   

Liikkeeseenlaskijan nimi

2.1

ISIN-koodi

 

2.2

Täydellinen nimi

 

3.

Position päiväys

(vvvv-kk-pp)

 

4.   

Nettomääräinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymisen jälkeen

4.1

Vastaavien osakkeiden määrä

 

4.2

Prosenttiosuus liikkeeseenlasketusta osakepääomasta

 

5.

Edellisen ilmoituksen päivämäärä

(vvvv-kk-pp)

 

6.

Huomautukset

 


VALTIONLAINAA KOSKEVA NETTOMÄÄRÄINEN LYHYT POSITIO

1.

Ilmoituspäivä

(vvvv-kk-pp)

 

2.   

Liikkeeseenlaskijan nimi

2.1

Maakoodi

 

2.2

Täydellinen nimi

 

3.

Position päiväys

(vvvv-kk-pp)

 

4.

Nettomääräinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymisen jälkeen

Vastaava nimellisarvo

 

5.

Edellisen ilmoituksen päivämäärä

(vvvv-kk-pp)

 

6.

Huomautukset

 


KATTAMATTOMIA VALTIONLAINAN LUOTTORISKINVAIHTOSOPIMUKSIA KOSKEVA POSITIO

1.

Ilmoituspäivä

(vvvv-kk-pp)

 

2.   

Liikkeeseenlaskijan nimi

2.1

Maakoodi

 

2.2

Täydellinen nimi

 

3.

Position päiväys

(vvvv-kk-pp)

 

4.

Nettomääräinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymisen jälkeen

Vastaava nimellisarvo

 

5.

Edellisen ilmoituksen päivämäärä

(vvvv-kk-pp)

 

6.

Huomautukset

 


LIITE III

Peruutuslomakkeen malli virheellisiä ilmoituksia varten (2 artikla)

POSITION HALTIJA

Etunimi

SUKUNIMI

Yrityksen täydellinen nimi

 

BIC-koodi

(jos haltijalla on sellainen)

 

Maa

 

Osoite

 

Yhteyshenkilö

Etunimi

Sukunimi

 

Puhelinnumero

 

Faksinumero

 

Sähköpostiosoite

 


ILMOITUKSEN ANTAVA HENKILÖ

(jos eri)

Etunimi

SUKUNIMI

Yrityksen täydellinen nimi

 

Maa

 

Osoite

 

Yhteyshenkilö

Etunimi

Sukunimi

 

Puhelinnumero

 

Faksinumero

 

Sähköpostiosoite

 


PERUUTETTU OSAKKEITA KOSKEVA NETTOMÄÄRÄINEN LYHYT POSITIO

1.

Peruutuksen päiväys

(vvvv-kk-pp)

 

2.   

Liikkeeseenlaskijan nimi

2.1

ISIN-koodi

 

2.2

Täydellinen nimi

 

3.

Peruutettavan ilmoituksen position päiväys

(vvvv-kk-pp)

 

4.   

Peruutettuun ilmoitukseen sisältyvä nettomääräinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymisen jälkeen

4.1

Vastaavien osakkeiden määrä

 

4.2

Prosenttiosuus liikkeeseenlasketusta osakepääomasta

 

5.

Peruutettavan ilmoituksen ilmoituspäivä

(vvvv-kk-pp)

 

6.

Huomautukset

 


PERUUTETTU VALTIONLAINAA KOSKEVA NETTOMÄÄRÄINEN LYHYT POSITIO

1.

Peruutuksen päiväys

(vvvv-kk-pp)

 

2.   

Liikkeeseenlaskijan nimi

2.1

Maakoodi

 

2.2

Täydellinen nimi

 

3.

Peruutettavan ilmoituksen position päiväys

(vvvv-kk-pp)

 

4.

Peruutettuun ilmoitukseen sisältyvä nettomääräinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymisen jälkeen

Vastaava nimellisarvo

 

5.

Peruutettavan ilmoituksen ilmoituspäivä

(vvvv-kk-pp)

 

6.

Huomautukset

 


PERUUTETTU KATTAMATTOMIA VALTIONLAINAN LUOTTORISKINVAIHTOSOPIMUKSIA KOSKEVA POSITIO

1.

Peruutuksen päiväys

(vvvv-kk-pp)

 

2.   

Liikkeeseenlaskijan nimi

2.1

Maakoodi

 

2.2

Täydellinen nimi

 

3.

Peruutettavan ilmoituksen position päiväys

(vvvv-kk-pp)

 

4.

Peruutettuun ilmoitukseen sisältyvä nettomääräinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymisen jälkeen

Vastaava nimellisarvo

 

5.

Peruutettavan ilmoituksen ilmoituspäivä

(vvvv-kk-pp)

 

6.

Huomautukset

 


Top