EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0791

Komission asetus (EU) N:o 791/2012, annettu 23 päivänä elokuuta 2012 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan liittyvien tiettyjen säännöksien osalta

EUVL L 242, 7.9.2012, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/791/oj

7.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 791/2012,

annettu 23 päivänä elokuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan liittyvien tiettyjen säännöksien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan panna täytäntöön tietyt luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES), jäljempänä ’yleissopimus’, 15. osapuolikokouksessa hyväksytyt päätöslauselmat, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 4 päivänä toukokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 (2) tiettyjä säännöksiä olisi muutettava ja asetukseen olisi lisättävä tiettyjä säännöksiä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 865/2006 täytäntöönpanosta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että joitakin sen säännöksiä olisi muutettava, jotta voidaan varmistaa, että asetus pannaan unionissa täytäntöön yhdenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

(3)

Tämän vuoksi säännökset, joita sovelletaan yksilöiden tunnistamiseen ja merkitsemiseen, tiettyjen asiakirjojen myöntämiseen takautuvasti, edellytyksiin, jotka koskevat henkilökohtaista omistusta koskevien todistusten myöntämistä, järjestelmään, joka koskee henkilökohtaisia tavaroita ja kotiesineistöä unionissa sekä niiden jälleenvientiä, edellytyksiä, joiden mukaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöillä voidaan harjoittaa kaupallista toimintaa unionissa, sekä edellytyksiin, jotka koskevat ennalta myönnettyjä todistuksia.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 865/2006 2 ja 3 artiklat sekä liitteet I–VI olisi poistettava kyseisestä asetuksesta, koska ne sisältyvät olennaisina osina uuteen komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 792/2012 (3), joka hyväksytään asetuksen (EY) N:o 338/97 19 artiklan 1 kohdan nojalla yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 (4) tultua voimaan.

(5)

Yleissopimuksen 15. osapuolikokouksessa päivitettiin vakiintuneet nimistölähteet, joita käytetään tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja todistuksissa. Kyseiset muutokset olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII olevassa luettelossa.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 865/2006 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 865/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan johdanto-osassa lause, joka koskee asetuksen (EY) N:o 865/2006 oikeusperustaa, seuraavasti:

”ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (5) ja erityisesti sen 19 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan,

2)

Lisätään 1 artiklaan 4a ja 4b alakohta seuraavasti:

”4a)

’viljellyllä emokasvikannalla’ valvotuissa olosuhteissa kasvatettujen, lisäämiseen käytettävien kasvien joukkoa, joka on toimivaltaisen hallintoviranomaisen hyväksymällä tavalla ja kyseisen jäsenvaltion toimivaltaista tieteellistä viranomaista kuullen:

i)

saatu CITES-yleissopimuksen määräysten ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja tavalla, joka ei ole vahingollinen lajien säilymiselle luonnonvaraisessa ympäristössä; sekä

ii)

ylläpidetty riittävinä määrinä lisääntymistä varten siten, että minimoidaan tai poistetaan tarve lisätä yksilöitä ottamalla niitä luonnonvaraisesta ympäristöstä; tällainen lisääminen voi tapahtua ainoastaan poikkeuksellisesti ja sen on rajoituttava määrään, joka on tarpeen viljellyn emokasvikannan elinvoimaisuuden ja tuottavuuden ylläpitämiseksi;

4b)

’metsästysmuistolla’ kokonaista eläintä tai helposti tunnistettavaa eläimen osaa tai johdannaista, joka on määritetty siihen liittyvässä CITES-luvassa tai -todistuksessa ja joka täyttää seuraavat edellytykset:

i)

se on raaka, käsitelty tai valmistettu;

ii)

se on metsästäjän laillisesti hankkima metsästämällä metsästäjän henkilökohtaista käyttöä varten;

iii)

metsästäjä tuo, vie tai jälleenvie sen tai se tuodaan, viedään tai jälleenviedään metsästäjän puolesta osana siirtämistä sen alkuperämaasta viime kädessä metsästäjän vakituiseen asuinvaltioon.”

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”1.   Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 (6) 2 artiklassa tarkoitetut lomakkeet on täytettävä koneella.

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä I tarkoitetuissa lomakkeissa 1–4, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä II tarkoitetuissa lomakkeissa 1 ja 2, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä III tarkoitetuissa lomakkeissa 1 ja 2 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä V tarkoitetuissa lomakkeissa 1 ja 2 sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa lisälehdissä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa nimilapuissa olevaa kirjoitusta ei saa poistaa eikä muuttaa, ellei tällaisia poistoja tai muutoksia todisteta oikeiksi luvan tai todistuksen myöntävän hallintoviranomaisen leimalla ja allekirjoituksella. Poistot ja muutokset täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tuonti-ilmoituksissa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa lisälehdissä voidaan todistaa oikeiksi myös sen tullitoimipaikan leimalla ja allekirjoituksella, jonka kautta tuonti tapahtuu.”;

4)

Korvataan 5 a artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jos kasviyksilöihin ei enää voida soveltaa yleissopimuksen määräyksiä tai asetuksen (EY) N:o 338/97 säännöksiä koskevia poikkeuksia, jotka perustuvat kyseisen asetuksen liitteessä olevaan liitteiden A, B, C ja D tulkintaa koskevaan tekstiin ja joiden nojalla yksilöt on laillisesti viety ja tuotu, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä I ja III olevien lomakkeiden kohdassa 15, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä II olevien lomakkeiden kohdassa 4 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä V olevien lomakkeiden kohdassa 10 ilmoitettava maa voi olla se maa, jossa edellytykset soveltaa yksilöihin poikkeusta päättyivät.”;

5)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Lomakkeiden liitteet

1.   Jos jossakin täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklassa tarkoitetussa lomakkeessa on liite, joka on erottamaton osa lomaketta, liitteen kuuluminen erottamattomana osana lomakkeeseen sekä liitteen sivumäärä on ilmoitettava selkeästi kyseisessä luvassa tai todistuksessa, ja liitteen jokaisella sivulla on oltava seuraavat tiedot:

a)

luvan tai todistuksen numero sekä myöntämispäivä;

b)

luvan tai todistuksen myöntäneen hallintoviranomaisen allekirjoitus ja leima tai sinetti.

2.   Jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lomakkeita käytetään useampaa kuin yhtä lähetykseen kuuluvaa lajia varten, niihin on liitettävä liite, jossa on tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vaadittujen tietojen lisäksi oltava jokaisen lähetykseen kuuluvan lajin osalta asianomaisen lomakkeen kohdat 8–22 sekä kohdan 27 osiot, joissa ilmoitetaan ’todellisen tuonnin tai (jälleen)viennin määrä/nettopaino’ ja tarvittaessa ’lähetyksen saapuessa kuolleiden eläinten lukumäärä’.

3.   Jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) No 792/2012 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja lomakkeita käytetään useampaa kuin yhtä lajia varten, niihin on liitettävä liite, jossa on tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vaadittujen tietojen lisäksi jokaisen lähetykseen kuuluvan lajin osalta asianomaisen lomakkeen kohdat 8–18.

4.   Jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) No 792/2012 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja lomakkeita käytetään useampaa kuin yhtä lajia varten, niihin on liitettävä liite, jossa on tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vaadittujen tietojen lisäksi jokaisen lähetykseen kuuluvan lajin osalta asianomaisen lomakkeen kohdat 4–18.”;

6)

Lisätään 7 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Vienti- tai jälleenvientimaan viranomaisen on vahvistettava vientiluvat ja jälleenvientitodistukset määrällä, allekirjoituksella ja leimalla viennin vahvistamista koskevassa asiakirjan kohdassa. Jos vientiasiakirjaa ei ole vahvistettu vientiajankohtana, tuojamaan hallintoviranomaisen olisi oltava yhteydessä viejämaan hallintoviranomaiseen ja otettava asiakirjan hyväksymisen määrittämisessä huomioon mahdolliset lieventävät asianhaarat tai asiakirjat.”;

7)

Korvataan 8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Asiakirjat on myönnettävä ja niitä on käytettävä tämän asetuksen sekä asetuksen (EY) N:o 338/97 ja erityisesti sen 11 artiklan 1–4 kohdan säännösten ja edellytysten mukaisesti. Luvat ja todistukset voidaan myöntää paperilla tai sähköisesti.”;

8)

Korvataan 11 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3.   Todistukset, jotka myönnetään 48 ja 63 artiklan mukaisesti, ovat toimituskohtaisia, jollei yksilöitä, joita tällaiset todistukset koskevat, merkitä yksilöllisesti ja pysyvästi, tai kun kyseessä ovat kuolleet yksilöt, joita ei voida merkitä, tunnisteta muilla keinoin.”;

9)

Korvataan 15 artiklan 3a kohta seuraavasti:

”3 a.   Kun kyseessä ovat henkilökohtaisessa omistuksessa olevat elävät eläimet, jotka on hankittu laillisesti ja joita pidetään henkilökohtaisesti muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten, ja niille myönnetään tuontilupa 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kaupallinen toiminta on kiellettyä kahden vuoden ajan luvan myöntämispäivästä eikä tänä aikana myönnetä kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa mainittuja poikkeuksia liitteessä A luetelluille lajeille.

Tuontilupiin, jotka on myönnetty 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti henkilökohtaisessa omistuksessa oleville eläville eläimille ja asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A lueteltujen lajien asetuksen 4 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille yksilöille, lisätään kohtaan 23 ilmoitus ’Poiketen asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 ja 5 kohdasta kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kaupallinen toiminta on kiellettyä vähintään kahden vuoden ajan tämän luvan myöntämispäivästä’.”

10)

Korvataan 30 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos on kyse muista yksilöistä kuin elävistä eläimistä, hallintoviranomaisen on liitettävä kiertävän näyttelyn todistukseen luettelosivu, jossa esitetään kunkin yksilön osalta kaikki täytäntöönpanoasetuksessa (EU) No 792/2012 tarkoitetussa liitteessä III olevan mallilomakkeen kohtien 8–18 edellyttämät tiedot.”

11)

Korvataan 37 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltiot voivat myöntää henkilökohtaista omistusta koskevia todistuksia laillisesti hankittujen elävien eläinten, joita pidetään henkilökohtaisesti muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten, lailliselle omistajalle.”

12)

Korvataan 45 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Hallintoviranomaisten on tällaisia asiakirjoja saatuaan toimitettava viipymättä muiden jäsenvaltioiden myöntämät asiakirjat asianomaisille hallintoviranomaisille yhdessä niitä mahdollisesti tukevien yleissopimuksen mukaisesti myönnettyjen asiakirjojen kanssa. Raportointitarkoituksia varten myös tuonti-ilmoitusten alkuperäiskappaleet lähetetään edelleen tuontimaan hallintoviranomaisille, jos se on eri kuin se maa, jossa yksilö ensimmäisen kerran tuodaan unionin alueelle.”

13)

Korvataan 52 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja nimilappuja saa käyttää ainoastaan asianmukaisesti rekisteröityjen tutkijoiden ja tieteellisten laitosten välisissä, tieteelliseen tutkimukseen tarkoitettujen kasvikokoelmayksilöiden, preparoitujen, kuivattujen tai sulkuaineisiin konservoitujen museoyksilöiden taikka elävien kasvien muuhun kuin kaupalliseen lainaamiseen, lahjoittamiseen tai vaihtoon liittyvissä siirroissa.”

14)

Muutetaan 56 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

viljelty emokasvikanta on saatu ja sitä ylläpidetään 1 artiklan 4a kohdassa esitetyn määritelmän mukaisesti.”;

b)

Poistetaan c alakohta.

c)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

vartettujen kasvien osalta sekä perusrunko että varttamisoksa on lisätty keinotekoisesti a ja b alakohdan mukaisesti.”

d)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Yksilajisten puuviljelmien puista saadun puutavaran tai puiden muiden osien tai johdannaisten katsotaan olevan 1 kohdan mukaisesti keinotekoisesti lisättyjä.”;

15)

Lisätään 58 artiklaan uusi 3a kohta seuraavasti:

”3 a.   Kun henkilö, joka ei vakituisesti asu unionin alueella, jälleenvie henkilökohtaisia tavaroita tai kotiesineistöä, jotka on hankittu hänen vakinaisen asuinvaltionsa ulkopuolelta ja jotka ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A lueteltujen lajien yksilöitä, mukaan lukien henkilökohtaiset metsästysmuistot, tullille on esitettävä jälleenvientitodistus.”

16)

Lisätään 58 a artikla seuraavasti:

”58 a artikla

Henkilökohtaisten tavaroiden ja kotiesineistön kaupallinen käyttö unionissa

1.   Jäsenvaltion hallintoviranomainen voi sallia kaupallisen toiminnan liitteessä B lueteltujen lajien yksilöille, jotka tuodaan unioniin 57 artiklan mukaisesti, ainoastaan seuraavin edellytyksin:

a)

hakija osoittaa, että yksilö on tuotu unioniin vähintään kaksi vuotta ennen kuin sitä käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, ja

b)

kyseisen jäsenvaltion hallintoviranomainen on varmentanut, että kyseinen yksilö olisi voitu tuoda kaupallisia tarkoituksia varten asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ajankohtana, jona se tuotiin unioniin.

Kun nämä edellytykset täyttyvät, hallintoviranomaisen on annettava kirjallinen todistus siitä, että kyseistä yksilöä voidaan käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

2.   Kaupallinen toiminta liitteessä A lueteltujen lajien yksilöillä, jotka tuodaan unioniin 57 artiklan mukaisesti, on kiellettyä.”;

17)

Lisätään 59 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1 a.   Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yksilöitä koskeva vapautus voidaan myöntää ainoastaan, jos hakija on osoittanut toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle, että kyseessä olevat yksilöt on hankittu voimassa olevan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan lainsäädännön mukaisesti.”;

18)

Lisätään 62 artiklaan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4)

liitteessä A lueteltujen krokotiilieläinten (Crocodylia) kuolleille yksilöille, joiden alkuperätunnus on D, edellyttäen, että ne on merkitty tai tunnistettu muilla keinoin tämän asetuksen mukaisesti;

5)

lajin Acipenser brevirostrum ja sen risteymien kaviaarille, jonka alkuperätunnus on D, edellyttäen, että sitä säilytetään pakkauksessa, joka on merkitty tämän asetuksen mukaisesti.”;

19)

Lisätään 63 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Ennalta myönnetyt todistukset ovat voimassa vasta kun ne ovat täytetyt ja hakija on toimittanut todistuksen kopion todistuksen myöntävälle hallintoviranomaiselle.”;

20)

Lisätään 65 artiklan 4 kohtaan virke seuraavasti:

”Tätä ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä X lueteltujen lajien yksilöihin, paitsi jos liitteessä X olevassa huomautuksessa edellytetään merkintää.”;

21)

Korvataan 66 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvien elävien yksilöiden osalta ei myönnetä yksilökohtaisia todistuksia, kiertävän näyttelyn todistuksia eikä henkilökohtaista omistusta koskevia todistuksia.”;

22)

Korvataan 72 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltiot voivat edelleen myöntää liitteessä I, III ja IV olevien mallien mukaisia tuonti- ja vientilupia, jälleenvientitodistuksia, kiertävän näyttelyn todistuksia ja henkilökohtaista omistusta koskevia todistuksia, liitteessä II olevan mallin mukaisia tuonti-ilmoituksia ja asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä V olevan mallin mukaisia EU-todistuksia yhden vuoden ajan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 voimaantulosta.”;

23)

Korvataan liite VIII tämän asetuksen liitteellä.

24)

Muutetaan liitteessä IX oleva 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan tunnusta R koskeva rivi seuraavasti:

”R Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen”;

b)

Korvataan tunnusta D koskeva rivi seuraavasti:

”D Liitteeseen A sisältyvät eläimet, jotka on kasvatettu vankeudessa kaupallisia tarkoituksia varten CITES-sihteeristön päätöslauselman Conf.12.10 (Rev. CoP15) mukaisesti rekisteröimissä toiminnoissa ja liitteeseen A sisältyvät kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset”;

c)

Korvataan tunnusta C koskeva rivi seuraavasti:

”C Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetusta sovelletaan 27 päivästä syyskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 13.

(4)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  EUVL L 61, 3.3.1997, s. 1.”

(6)  EUVL L 242, 7.9.2012, s 13.”;


LIITE

”LIITE VIII

Vakiintuneet nimistölähteet tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja todistuksissa 5 artiklan 4 alakohdan mukaisesti

ELÄIMISTÖ

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. (kaikki nisäkkäät lukuun ottamatta seuraavien lajien luonnonvaraisessa ympäristössä elävien muotojen nimiä (joita olisi käytettävä vastaavien kotieläiminä pidettävien lajien nimien sijaan): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion, ja jäljempänä mainittujen lajien nimiä)

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. (Loxodonta africana ja Ovis vignei)

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. (Orcaella heinsohni)

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ’tucuxi’ (Sotalia fluviatilis) and ’costero’ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358–386 (Sotalia fluviatilis ja Sotalia guianensis)

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. (Tarsius lariang)

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas (Physeter macrocephalus ja Platanista gangetica)

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. (Balaenoptera omurai)

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. (lintujen lahkojen ja heimojen nimet)

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES-sivusto) (kaikki lintulajit lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita)

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. (Pyrrhura parvifrons)

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280–477: Lynx Edicions, Barcelona. (Psittacus intermedia ja Trichoglossus haematodus)

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. (Garrulax taewanus)

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. (Eriocnemis isabellae)

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. (Glaucidium mooreorum)

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. (Pionopsitta aurantiocephala)

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171. (Ninox burhani)

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's ’Guarouba’ or ’Perriche jaune’: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. (Aratinga maculata)

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. (Aquila hastata)

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. (Cacatua goffiniana)

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105. (Otus thilohoffmanni)

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. (Micrastur mintoni)

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53–68. (Calumma vatosoa & Calumma vencesi).

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1–38. (Varanus bushi)

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. (Tupinambis)

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5–10. (Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1–43. (Varanidae)

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51–59. (Varanus zugorum)

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. (Homopus solus)

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. (Bradypodion atromontanum)

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31–32. (Python natalensis)

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (CITES website Document NC2006 Doc. 8). (Cordylus)

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. (Cyclura lewisi)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. (Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477–492 (Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. (Eunectes beniensis)

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. (Tropidophis xanthogaster)

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27(1): 3–8. (Varanus reisingeri)

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. (Tupinambis duseni)

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864–5755 (ilman sen liitettä; Testudines, lukuun ottamatta seuraavien nimien säilyttämistä: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata)

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. (Uroplatus giganteus)

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. (Calumma ambreense)

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978–3-86659-059–5. (Phelsuma spp., säilytetään kuitenkin Phelsuma ocellata)

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139–185. (Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, sekä muuttuminen lajiksi Morelia kinghorni)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376–381. (Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436–441. (Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615–617. (Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157–161. (Tropidophis hendersoni)

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). (Iguanidae lukuun ottamatta seuraavien tunnistamista lajiksi: Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense ja P. wigginsi)

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65–74. (Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1–14. (Furcifer nicosiai)

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. (Python breitensteini & Python brongersmai)

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. (Brachylophus bulabula)

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. (Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo ja Furcifer – lukuun ottamatta seuraavien tunnistamista lajiksi: Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi ja C. marojezensis)

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109. (Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus)

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (Addendum in issue 5: 13). (Calumma cucullatum, Calumma nasutum)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1–10. (Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295–302. (Tupinambis palustris)

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. (Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei)

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. (Crocodilurus amazonicus)

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. (Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae – lukuun ottamatta Acrantophis-, Sanzinia-, Calabaria- ja Lichanura-sukujen säilyttämistä ja Epicrates maurus -lajin tunnistamista lajiksi)

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. (Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi)

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. (Chamaeleo narraioca)

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. (Chamaeleo ntunte)

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. (Sauria-ryhmän heimojen rajaaminen)

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429–442. (Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata)

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. (Batagur affinis)

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. (Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae)

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. (Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne)

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257–270. (Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293–299. (Chamaeleo balebicornutus ja Chamaeleo conirostratus)

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. (Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense)

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354–365. (Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale)

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. (Chamaeleo necasi)

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. (Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense)

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). (Crocodylia & Rhynchocephalia)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1–142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. (Uromastyx-suku)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339–406. (Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana)

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (täydennysosa): 109–119. (Varanus rainerguentheri)

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1–28. (Varanus beccarii)

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45–58. (Dendrobates uakarii)

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236–253. (Mantella ebenaui)

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99–104. (Dendrobates nubeculosus)

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115–124. (Epipedobates yungicola)

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. – Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1–10. (Epipedobates narinensis)

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39–54. (Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae)

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 as of 7 April 2006 (CITES website) (Amphibia)

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. (kaikki kalalajit)

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. (Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus)

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243–246. (Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293–340. (Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of he Australian Museum 55: 113–116. (Hippocampus)

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284–291. (Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 09534693 0 1 (Second edition available on CD-ROM). (Hippocampus)

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. (Hippocampus patagonicus)

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133–143. (Pandinus-suvun skorpionit)

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. (Brachypelma kahlenbergi)

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 as of April 7 2006 (CITES website) (Theraphosidae)

g)   Insecta

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352. (Colophon endroedyi)

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1–367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. (Ornithoptera-, Trogonoptera- ja Troides-sukujen linnunsiipiperhoset)

h)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927–6. (Hirudo medicinalis ja Hirudo verbana)

KASVISTO

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) (kaikkien asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä lueteltujen kasvien yleisessä käytössä olevat nimet, paitsi jos ne korvataan sopimusosapuolikokouksessa vahvistetuilla vakiintuneilla nimiluetteloilla).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (yleisessä käytössä olevien nimien synonyymit, joita ei ole mainittu teoksessa The Plant-Book, paitsi jos ne korvataan jäljempänä olevissa kohdissa tarkoitetuilla sopimusosapuolikokouksessa vahvistetuilla vakiintuneilla nimiluetteloilla).

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Cycadaceae-, Stangeriaceae- ja Zamiaceae-heimojen lajien nimiin.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Cyclamen-suvun (Primulaceae) sekä Galanthus- ja Sternbergia-heimojen (Liliaceae) lajien nimiin.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan kaktuskasvien (Cactaceae) lajien nimiin.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Dionaea-, Nepenthes- ja Sarracenia-sukujen lajien nimiin.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen päivitys Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland (CITES-sivusto), jonka nimistökomitea on hyväksynyt; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Aloe- ja Pachypodium-sukujen lajien nimiin.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Taxus-suvun lajien nimiin.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan seuraavien sukujen lajien nimiin: Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ja Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); julkaisu ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan sukkulenttien tyräkkikasvien (mehityräkit) lajien nimiin.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); julkaisu ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Dicksonia-suvun lajien nimiin.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa; julkaisu ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Hoodia-suvun lajien nimiin

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): – Medicinal Plant Conservation 12: #-#.′ (CITES-sivusto); julkaisu ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Guaiacum-suvun lajien nimiin.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES-sivusto); julkaisu ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Bulbophyllum-suvun lajien nimiin

Checklist of CITES species -julkaisua (2005, 2007 ja ajantasaistettuja laitoksia), jonka on julkaissut YK:n ympäristöohjelman maailman luonnonsuojelun seurantakeskus (UNEP-WCMC), voidaan käyttää epävirallisena yleislähteenä. Se sisältää sopimusosapuolikokouksen hyväksymät tieteelliset nimet niille eläinlajeille, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä. Sitä voidaan myös käyttää epävirallisena yhteenvetona tiedoista, jotka sisältyvät CITES-nimistöä varten hyväksyttyihin vakiintuneisiin nimistölähteisiin.”


Top