EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0748

Komission asetus (EU) N:o 748/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012 , ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä (uudelleenlaadittu) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 224, 21.8.2012, p. 1–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj

21.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 748/2012,

annettu 3 päivänä elokuuta 2012,

ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä

(uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan ja 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä 24 päivänä syyskuuta 2003 annettua komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Koska uusia muutoksia tehdään mainittuun asetukseen, se olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 216/2008 vahvistetaan yhteiset keskeiset vaatimukset yhtenäisen ja korkean siviili-ilmailun turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason ylläpitämiseksi. Asetuksessa edellytetään, että komissio hyväksyy tarvittavat täytäntöönpanosäännöt vaatimusten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Asetuksella perustetaan Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto’, avustamaan komissiota kyseisten täytäntöönpanosäännösten kehittämisessä.

(3)

On välttämätöntä vahvistaa yhteiset tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 216/2008 soveltamisalaan kuuluvat ilmailualan tuotteet, osat ja laitteet täyttävät lentokelpoisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimukset. Tällaisissa vaatimuksissa ja menettelyissä olisi täsmennettävä edellytykset, jotka koskevat asianmukaisten todistusten antamista, voimassa pitämistä, muuttamista, tai voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista.

(4)

Tuotteiden, osien ja laitteiden suunnitteluun ja tuotantoon osallistuvien organisaatioiden olisi noudatettava tiettyjä teknisiä vaatimuksia osoittaakseen pätevyytensä ja keinonsa velvoitteidensa ja niihin liittyvien erioikeuksiensa täyttämiseen. Komission tehtävänä on vahvistaa toimenpiteet, joissa tällaisten vaatimustenmukaisuustodistusten antamista, voimassa pitämistä, muuttamista, tai voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset täsmennetään.

(5)

Vahvistaessaan toimenpiteitä lentokelpoisuutta koskevien yhteisten keskeisten vaatimusten täytäntöön panemiseksi komission on huolehdittava siitä, että ne noudattavat alan viimeisintä kehitystä ja parhaita toimintatapoja, että niissä otetaan huomioon maailmanlaajuinen ilma-aluksiin liittyvä käyttökokemus samoin kuin tieteen ja tekniikan kehitys, ja että niiden avulla on mahdollista välittömästi reagoida todettuihin onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden syihin.

(6)

Ilmailualan tuotteiden, osien ja laitteiden yhteisten lentokelpoisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimusten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa viraston on noudatettava yhteisiä menettelyjä arvioidessaan näiden vaatimusten noudattamista. Helpottaakseen säännösten yhdenmukaista soveltamista viraston olisi kehitettävä sertifiointieritelmiä sekä ohjeaineistoa.

(7)

On välttämätöntä tunnustaa ennen asetuksen (EY) N:o 1702/2003 voimaantuloa annettujen todistusten jatkuva voimassaolo asetuksen (EY) N:o 216/2008 69 artiklan mukaisesti.

(8)

Yhtenäisen ja korkean ilmailun turvallisuustason ylläpitämiseksi Euroopassa on tarpeen muuttaa ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevia vaatimuksia ja menettelyjä. Erityisesti on tarpeen vahvistaa tyyppisertifioinnin perusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen osoittamista koskevat säännöt sekä ottaa käyttöön mahdollisuus valita tyyppitodistusten muutosten osalta myöhemmin annettavien standardien noudattaminen.

(9)

Apuvoimalaitteet (APU) ovat perusajatukseltaan ja vaativuustasoltaan verrattavissa ilma-alusten moottoreihin, ja joissakin tapauksissa APU:jen suunnittelu perustuukin moottorien suunnitteluun. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa APU:jen korjaamista koskevia säännöksiä, jotta voidaan palauttaa johdonmukaisuus suhteessa moottorien korjaamiseen.

(10)

Moottorikäyttöisiin ilma-aluksiin, joita ei ole luokiteltu vaativiksi, sekä harrasteilma-aluksiin ja niihin liittyviin tuotteisiin, osiin ja laitteisiin sovellettavien toimenpiteiden olisi oltava oikeassa suhteessa niiden yksinkertaiseen suunnitteluun ja toiminnan lajiin. Samalla olisi kuitenkin varmistettava yhtenäisen ja korkean ilmailun turvallisuustason ylläpitäminen Euroopassa. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa kyseisten ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä niiden suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointivaatimuksia ja -menettelyjä. Erityisesti eurooppalaisten kevyiden ilma-alusten, jotka painavat alle 2 000 kg (ELA2) tai alle 1 200 kg (ELA1), omistajien osalta olisi otettava käyttöön mahdollisuus hyväksyä eräitä osia, jotka eivät ole turvallisuuden kannalta kriittisiä, asennettaviksi ilman EASA 1 -lomaketta.

(11)

Virasto on laatinut täytäntöönpanosäännöistä luonnokset ja toimittanut ne komissiolle lausuntoinaan 01/2009 ”Mahdollisuus poiketa lentokelpoisuusmääräyksistä suunnitelmamuutosten tapauksessa”, 02/2009 ”Eurooppalaisiin teknisiin standardeihin (ETSO) liittyvät korjaukset tai suunnitelmamuutokset”, 01/2010 ”Alaluku J DOA” ja 01/2011 ”ELA-menettely” ja ”vakiomuutokset ja -korjaukset” asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklan 1 kohdalla perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 216/2008 5 artiklan 5 kohdan ja 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia koskevat yhteiset tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt ja täsmennetään

a)

tyyppitodistusten, rajoitettujen tyyppitodistusten ja lisätyyppitodistusten sekä näiden todistusten muutosten antaminen;

b)

lentokelpoisuustodistusten, rajoitettujen lentokelpoisuustodistusten, ilmailulupien ja huoltotodisteiden antaminen;

c)

korjaussuunnitelman hyväksyntöjen antaminen;

d)

ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisuuden osoittaminen;

e)

melutodistusten antaminen;

f)

tuotteiden, osien ja laitteiden merkitseminen;

g)

tiettyjen osien ja laitteiden sertifiointi;

h)

suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointi;

i)

lentokelpoisuusmääräysten antaminen.

2.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’JAA:lla’ Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelintä (Joint Aviation Authorities);

b)

’JAR:lla’ yleiseurooppalaisia ilmailuvaatimuksia (Joint Aviation Requirements);

c)

’21 osalla’ vaatimuksia ja menettelyjä ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä tämän asetuksen liitteessä I vahvistettujen suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifioinnin antamiseksi;

d)

’M osalla’ lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti;

e)

’päätoimipaikalla’ sen yrityksen pääkonttoria tai rekisteröityä toimipaikkaa, joka harjoittaa tässä asetuksessa tarkoitetun toiminnan pääasiallista varainhoitoa ja operatiivista valvontaa;

f)

’artikkelilla’ siviili-ilma-aluksissa käytettävää osaa tai laitetta;

g)

’ETSO:lla’ (European Technical Standard Order) eurooppalaisia teknisiä standardeja. Eurooppalaiset tekniset standardit ovat Euroopan lentoturvallisuusviraston, jäljempänä ’virasto’, julkaisemia yksityiskohtaisia lentokelpoisuusspesifikaatioita, joiden avulla varmistetaan tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen ja joita on pidettävä määrättyjen artikkeleiden vähimmäistason standardina;

h)

’EPA:lla’ (European Part Approval) artikkelin osien eurooppalaista hyväksyntää. Osien eurooppalainen hyväksyntä tarkoittaa, että artikkeli on valmistettu sellaisten hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukaan, jotka eivät kuulu tuotteen tyyppitodistuksen haltijalle, lukuun ottamatta ETSO-artikkeleita.

i)

’ELA1-ilma-aluksella’ seuraavia miehitettyjä eurooppalaisia kevyitä ilma-aluksia:

i)

lentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 1 200 kg ja jota ei ole luokiteltu vaativaksi moottorikäyttöiseksi ilma-alukseksi;

ii)

purjelentokone tai moottoripurjelentokone, jonka MTOM on enintään 1 200 kg;

iii)

ilmapallo, jonka suurin sallittu suunnittelun mukainen nostamiseen tarvittavan kaasun tai kuuman ilman tilavuus on enintään 3 400 m3 kuumailmapallojen osalta, 1 050 m3 kaasupallojen osalta ja 300 m3 ankkuroitujen kaasupallojen osalta;

iv)

ilmalaiva, joka on suunniteltu enintään neljälle ja jonka suurin sallittu suunnittelun mukainen nostamiseen tarvittavan kaasun tai kuuman ilman tilavuus on enintään 3 400 m3 kuumailmalaivojen ja 1 000 m3 kaasuilmalaivojen osalta;

j)

’ELA2-ilma-aluksella’ seuraavia miehitettyjä eurooppalaisia kevyitä ilma-aluksia:

i)

lentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 2 000 kg ja jota ei ole luokiteltu vaativaksi moottorikäyttöiseksi ilma-alukseksi;

ii)

purjelentokone tai moottoripurjelentokone, jonka MTOM on enintään 2 000 kg;

iii)

ilmapallo;

iv)

kuumailmalaiva;

v)

kaasuilmalaiva, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

suurin staattinen paino 3 %

suuntaamaton työntövoima (lukuun ottamatta reverssityöntövoimaa)

seuraavien tavanomainen ja yksinkertainen suunnittelu: rakenne, ohjausjärjestelmä ja ilmasäiliöjärjestelmä

tehostamattomat ohjauslaitteet;

vi)

erittäin kevyt pyöriväsiipinen ilma-alus.

2 artikla

Tuotteiden, osien ja laitteiden sertifiointi

1.   Tuotteille, osille ja laitteille on annettava liitteen I (21 osa) mukaiset todistukset.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään ilma-aluksiin, mukaan lukien niihin asennetut tuotteet, osat tai laitteet, joita ei ole rekisteröity jäsenvaltiossa, ei sovelleta liitteessä I (21 osa) olevien H ja I alalukujen säännöksiä. Niihin ei myöskään sovelleta liitteessä I (21 osa) olevan P alaluvun säännöksiä, paitsi silloin, kun ilma-aluksen tunnistemerkinnöistä on määrännyt jokin jäsenvaltio.

3 artikla

Tyyppitodistusten ja niihin liittyvien lentokelpoisuustodistusten voimassaolon jatkuminen

1.   Jos tuotteella on ollut tyyppitodistus tai lentokelpoisuustodistuksen antamiseen oikeuttava asiakirja, jonka jokin jäsenvaltio on antanut ennen 28 päivää syyskuuta 2003, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

Tällaisella tuotteella katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisesti annettu tyyppitodistus, jos:

i)

sen tyyppisertifioinnin perusteina ovat olleet:

JAA:n tyyppisertifioinnin perusteet, jos tuote on sertifioitu JAA:n menettelyjen mukaisesti JAA:n tietolomakkeessa määritetyllä tavalla, tai

muiden tuotteiden osalta suunnitteluvaltion tyyppisertifioinnin tietolomakkeessa määritellyt tyyppisertifioinnin perusteet, jos kyseinen suunnitteluvaltio on ollut:

jäsenvaltio, ellei virasto ole määrittänyt, ottaen erityisesti huomioon käytössä olevat lentokelpoisuusmääräykset ja käyttökokemukset, että kyseiset tyyppisertifioinnin perusteet eivät tarjoa asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja tämän asetuksen turvallisuustasoa vastaavaa tasoa, tai

valtio, jonka kanssa jäsenvaltio on tehnyt kahdenvälisen lentokelpoisuutta koskevan sopimuksen tai vastaavan järjestelyn, jonka perusteella tällaiset tuotteet on sertifioitu kyseisen suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräysten mukaisesti, ellei virasto ole määrittänyt, että tällaiset lentokelpoisuusmääräykset tai käyttökokemus tai suunnitteluvaltion turvallisuusjärjestelmä eivät tarjoa asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja tämän asetuksen turvallisuustasoa vastaavaa tasoa.

Virasto tekee alustavan arvioinnin toisen luetelmakohdan säännösten vaikutuksista ja antaa komissiolle lausunnon, johon sisältyy mahdollisesti ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi;

ii)

ympäristönsuojeluvaatimuksina on käytetty Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan tuotteeseen;

iii)

siihen on sovellettu suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksiä.

b)

Jäsenvaltion ennen 28 päivää syyskuuta 2003 rekisteröimän yksittäisen ilma-aluksen suunnittelua on pidettävä tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttynä, jos:

i)

sen perustyyppisuunnittelu on ollut osa a alakohdassa tarkoitettua tyyppitodistusta;

ii)

kaikki perustyyppisuunnitteluun tehdyt muutokset, jotka eivät ole olleet tyyppitodistuksen haltijan vastuulla, on hyväksytty; ja

iii)

rekisteröintijäsenvaltion ennen 28 päivää syyskuuta 2003 antamia tai hyväksymiä lentokelpoisuusmääräyksiä on noudatettu, mukaan lukien rekisteröintijäsenvaltion hyväksymät suunnitteluvaltion tekemät lentokelpoisuusmääräysten muutokset.

2.   Tuotteisiin, joiden tyyppisertifiointimenettely oli käynnissä JAA:n tai jäsenvaltion menettelyjen mukaisesti 28 päivänä syyskuuta 2003, sovelletaan seuraavaa:

a)

jos tuotteelle on haettu sertifiointia useassa jäsenvaltiossa, vertailukohtana on käytettävä kaikkein pisimmälle edennyttä hanketta;

b)

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.15 kohdan a, b ja c alakohtaa ei sovelleta;

c)

poiketen siitä, mitä liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.17 kohdan a alakohdassa säädetään, tyyppisertifioinnin perusteina ovat JAA:n tai tarvittaessa jäsenvaltion hyväksynnän hakemisajankohtana vahvistamat perusteet;

d)

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.20 kohdan a ja b alakohdan noudattamiseksi JAA:n tai jäsenvaltion menettelyissä tehdyt vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot katsotaan viraston tekemiksi havainnoiksi.

3.   Tuotteisiin, joilla on kansallinen tyyppitodistus tai vastaava ja joita koskevaa muutoksen hyväksyntämenettelyä ei ollut saatettu loppuun jäsenvaltiossa, kun tyyppitodistuksen oli oltava tämän asetuksen mukainen, sovelletaan seuraavaa:

a)

jos hyväksyntämenettely on käynnissä useassa jäsenvaltiossa, vertailukohtana on käytettävä kaikkein pisimmälle edennyttä hanketta;

b)

liitteessä I (21 osa) olevaa 21.A.93 kohtaa ei sovelleta;

c)

sovellettavina tyyppisertifioinnin perusteina ovat JAA:n tai tarvittaessa jäsenvaltion muutoksen hyväksynnän hakemisajankohtana vahvistamat perusteet;

d)

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.103 kohdan a alakohdan 2 alakohdan ja b alakohdan noudattamiseksi JAA:n tai jäsenvaltion menettelyissä tehdyt vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot katsotaan viraston tekemiksi havainnoiksi.

4.   Sellaisten tuotteiden osalta, joilla on ollut kansallinen tyyppitodistus tai vastaava ja joihin tehtävää suurta korjausta koskevan suunnitelman hyväksymismenettelyä ei ollut saatettu loppuun jäsenvaltiossa, kun tämän asetuksen mukainen tyyppitodistus oli määritettävä, liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.433 kohdan a alakohdan noudattamiseksi JAA:n tai jäsenvaltion menettelyissä tehdyt vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot katsotaan viraston tekemiksi havainnoiksi.

5.   Jäsenvaltion antaman lentokelpoisuustodistuksen, jossa vahvistetaan yhdenmukaisuus 1 kohdan mukaisesti määritetyn tyyppitodistuksen kanssa, katsotaan olevan tämän asetuksen mukainen.

4 artikla

Lisätyyppitodistusten voimassaolon jatkuminen

1.   Sellaiset lisätyyppitodistukset, jotka jäsenvaltio on antanut JAA:n menettelyjen tai sovellettavien kansallisten menettelyjen mukaisesti, ja sellaiset muiden kuin tuotteen tyyppitodistuksen haltijan ehdottamat muutokset tuotteisiin, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sovellettavien kansallisten menettelyjen mukaisesti, katsotaan tämän asetuksen mukaan annetuiksi, jos kyseiset lisätyyppitodistukset tai muutokset olivat voimassa 28 päivänä syyskuuta 2003.

2.   Lisätyyppitodistuksiin, joita koskeva sovellettavien JAA:n lisätyyppitodistusmenettelyjen mukainen jäsenvaltion sertifiointimenettely oli käynnissä 28 päivänä syyskuuta 2003, sekä tuotteisiin tehtäviin suuriin muutoksiin, joita on ehdottanut muu kuin tuotteen tyyppitodistuksen haltija ja joita koskeva sovellettavien kansallisten menettelyjen mukainen jäsenvaltion sertifiointimenettely oli käynnissä 28 päivänä syyskuuta 2003, sovelletaan seuraavaa:

a)

jos sertifiointimenettely on ollut käynnissä useassa jäsenvaltiossa, vertailukohtana on käytettävä kaikkein pisimmälle edennyttä hanketta;

b)

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.113 kohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta;

c)

sovellettavina sertifioinnin perusteina ovat JAA:n tai tarvittaessa jäsenvaltion lisätyyppisertifioinnin tai suuren muutoksen hyväksynnän hakemisajankohtana vahvistamat perusteet;

d)

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.115 kohdan a alakohdan noudattamiseksi JAA:n tai jäsenvaltion menettelyissä tehdyt vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot katsotaan viraston tekemiksi havainnoiksi.

5 artikla

Tiettyjen jäsenvaltioissa rekisteröityjen ilma-alusten toiminnan jatkuminen

Sellaisten ilma-alusten osalta, joilla ei voida katsoa olevan tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti annettua tyyppitodistusta ja joille jokin jäsenvaltio on antanut lentokelpoisuustodistuksen ennen kuin asetusta (EY) N:o 1702/2003 alettiin soveltaa kyseisessä jäsenvaltiossa (4) ja jotka olivat edelleen jonkin jäsenvaltion rekisterissä 28 päivänä maaliskuuta 2007, seuraavien tekijöiden katsotaan yhdessä muodostavan tämän asetuksen mukaisesti annetut sovellettavat erityiset lentokelpoisuusspesifikaatiot:

a)

suunnitteluvaltion tyyppitodistuksen tietolomake ja melua koskeva tyyppitodistuksen tietolomake tai vastaavat asiakirjat edellyttäen, että suunnitteluvaltio on sopinut viraston kanssa asetuksen (EY) N:o 216/2008 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti työjärjestelyistä, jotka kattavat tällaisen ilma-aluksen suunnittelun jatkuvan lentokelpoisuuden;

b)

Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 vahvistetut ympäristönsuojeluvaatimukset, sellaisina kuin niitä sovelletaan kyseiseen ilma-alukseen; ja

c)

jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat suunnitteluvaltion pakolliset tiedot.

6 artikla

Osille ja laitteille annettujen todistusten voimassaolon jatkuminen

1.   Jäsenvaltioiden osille ja laitteille antamat hyväksynnät, jotka olivat voimassa 28 päivänä syyskuuta 2003, katsotaan annetuiksi tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Sellaisten osien ja laitteiden osalta, joiden hyväksymis- tai valtuutusmenettely oli jossakin jäsenvaltiossa meneillään 28 päivänä syyskuuta 2003, sovelletaan seuraavaa:

a)

jos valtuutusmenettely on ollut käynnissä useassa jäsenvaltiossa, vertailukohtana on käytettävä kaikkein pisimmälle edennyttä hanketta;

b)

liitteessä I (21 osa) olevaa 21.A.603 kohtaa ei sovelleta;

c)

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.605 kohdan sovellettavilla tietovaatimuksilla tarkoitetaan tietovaatimuksia, jotka olivat asianomaisen jäsenvaltion vahvistamia ajankohtana, jona hyväksyntää tai valtuutusta haettiin;

d)

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.606 kohdan b alakohdan noudattamiseksi asianomaisen jäsenvaltion tekemät vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot katsotaan viraston tekemiksi havainnoiksi.

7 artikla

Lupa ilmailuun

Jäsenvaltioiden ennen 28 päivää maaliskuuta 2007 määrittämät ehdot, jotka koskevat lupaa ilmailuun tai muuta lentokelpoisuustodistusta, joka annetaan ilma-alukselle, jolla ei ole tämän asetuksen mukaista lentokelpoisuustodistusta tai rajoitettua lentokelpoisuustodistusta, katsotaan määritetyiksi tämän asetuksen mukaisesti, ellei virasto ennen 28 päivää maaliskuuta 2008 todennut, että ehdot eivät tarjoa asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja tämän asetuksen turvallisuustasoa vastaavaa tasoa.

8 artikla

Suunnitteluorganisaatiot

1.   Tuotteiden, osien ja laitteiden suunnittelusta tai niihin tehtävistä muutoksista tai korjauksista vastaavan organisaation on osoitettava pätevyytensä liitteen I (21 osa) mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään organisaatio, jonka päätoimipaikka on muussa valtiossa kuin jäsenvaltiossa, voi osoittaa pätevyytensä tämän valtion kyseistä tuotetta, osaa tai laitetta varten antamalla todistuksella jos:

a)

kyseinen valtio on suunnitteluvaltio; ja

b)

virasto on vahvistanut, että kyseisessä valtiossa sovellettavan järjestelmän riippumaton vaatimustenmukaisuustarkastus, joka perustuu joko organisaatioiden vastaavaan hyväksymisjärjestelmään tai kyseisen valtion toimivaltaisen viranomaisen välittömiin toimiin, vastaa tasoltaan tämän asetuksen säännöksiä.

3.   Suunnitteluorganisaatioiden hyväksyntöjen, jotka jäsenvaltio on antanut tai tunnustanut sovellettavien JAA-vaatimusten ja -menettelyjen mukaisesti ja jotka ovat voimassa ennen 28 päivää syyskuuta 2003, katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisia.

9 artikla

Tuotanto-organisaatiot

1.   Tuotteiden, osien ja laitteiden valmistuksesta vastaavan organisaation on osoitettava pätevyytensä liitteen I (21 osa) mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään valmistaja, jonka päätoimipaikka on muussa valtiossa kuin jäsenvaltiossa, voi osoittaa pätevyytensä kyseisen valtion tuotetta, osaa tai laitetta varten antamalla todistuksella jos:

a)

kyseinen valtio on valmistusvaltio; ja

b)

virasto on vahvistanut, että kyseisessä valtiossa sovellettavan järjestelmän riippumaton vaatimustenmukaisuustarkastus, joka perustuu joko organisaatioiden vastaavaan hyväksymisjärjestelmään tai kyseisen valtion toimivaltaisen viranomaisen välittömiin toimiin, vastaa tasoltaan tämän asetuksen säännöksiä.

3.   Jäsenvaltion JAA:n menettelyjen mukaisesti ennen 28 päivää syyskuuta 2003 antamien tuotanto-organisaatioita koskevien hyväksyntöjen katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisia.

10 artikla

Viraston toimenpiteet

1.   Viraston on laadittava hyväksyttävät vaatimusten täyttämisen menetelmät, joilla toimivaltaiset viranomaiset, organisaatiot ja henkilöstö voivat osoittaa tämän asetuksen liitteen I (21 osa) vaatimusten täyttämisen.

2.   Viraston vahvistamissa hyväksyttävissä menetelmissä vaatimusten täyttämiseksi ei pidä ottaa käyttöön uusia vaatimuksia eikä lieventää tämän asetuksen liitteessä I (21 osa) vahvistettuja vaatimuksia.

3.   Kun käytetään viraston vahvistamia hyväksyttäviä menetelmiä vaatimusten täyttämiseksi, tämän asetuksen liitteessä I (21 osa) olevat niihin liittyvät vaatimukset katsotaan täytetyiksi ilman erillistä osoittamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 216/2008 54 ja 55 artiklan soveltamista.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1702/2003.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Katso liite II.

(4)  EU 15: 28 päivänä syyskuuta 2003; EU 10: 1 päivänä toukokuuta 2004; EU 2: 1 päivänä tammikuuta 2007.


LIITE I

21   OSA

Ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointi

Sisällys

21.1

Yleistä

LUKU A –

TEKNISET VAATIMUKSET

A ALALUKU –

YLEISET SÄÄNNÖKSET

21.A.1

Soveltamisala

21.A.2

Muun henkilön kuin todistuksen hakijan tai haltijan velvoittautuminen

21.A.3A

Vauriot, toimintahäiriöt ja viat

21.A.3B

Lentokelpoisuusmääräykset

21.A.4

Suunnittelun ja tuotannon välinen koordinaatio

B ALALUKU –

TYYPPITODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPITODISTUKSET

21.A.11

Soveltamisala

21.A.13

Hakukelpoisuus

21.A.14

Pätevyyden osoittaminen

21.A.15

Hakeminen

21.A.16A

Lentokelpoisuussäännöt

21.A.16B

Erityisehdot

21.A.17

Tyyppisertifioinnin perusteet

21.A.18

Sovellettavat ympäristönsuojeluvaatimukset ja sertifiointieritelmät

21.A.19

Uutta tyyppitodistusta edellyttävät muutokset

21.A.20

Tyyppisertifioinnin perusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattaminen

21.A.21

Tyyppitodistuksen antaminen

21.A.23

Rajoitetun tyyppitodistuksen antaminen

21.A.31

Tyyppisuunnitelma

21.A.33

Tarkastukset ja kokeet

21.A.35

Koelennot

21.A.41

Tyyppitodistus

21.A.44

Haltijan velvollisuudet

21.A.47

Siirrettävyys

21.A.51

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.55

Tietojen säilyttäminen

21.A.57

Käsikirjat

21.A.61

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

(C ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

D ALALUKU –

TYYPPITODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPITODISTUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

21.A.90A

Soveltamisala

21A.90B

Vakiomuutokset

21.A.91

Tyyppisuunnitelman muutosten luokitus

21.A.92

Hakukelpoisuus

21.A.93

Hakeminen

21.A.95

Pienet muutokset

21.A.97

Suuret muutokset

21.A.101

Sovellettavat sertifiointieritelmät ja ympäristönsuojeluvaatimukset

21.A.103

Hyväksynnän antaminen

21.A.105

Tietojen säilyttäminen

21.A.107

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21.A.109

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

E ALALUKU –

LISÄTYYPPITODISTUKSET

21.A.111

Soveltamisala

21.A.112A

Hakukelpoisuus

21.A.112B

Pätevyyden osoittaminen

21.A.113

Lisätyyppitodistuksen hakeminen

21.A.114

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

21.A.115

Lisätyyppitodistuksen antaminen

21.A.116

Siirrettävyys

21.A.117

Tuotteen sen osan muuttaminen, jota lisätyyppitodistus koskee

21.A.118A

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

21.A.118B

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.119

Käsikirjat

21.A.120

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

F ALALUKU –

TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21.A.121

Soveltamisala

21.A.122

Hakukelpoisuus

21.A.124

Hakeminen

21.A.125A

Hyväksymiskirjeen antaminen

21.A.125B

Havainnot

21.A.125C

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.126

Tuotannonvalvontajärjestelmä

21.A.127

Kokeet: ilma-alukset

21.A.128

Kokeet: moottorit ja potkurit

21.A.129

Valmistajan velvollisuudet

21.A.130

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

G ALALUKU –

TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.A.131

Soveltamisala

21.A.133

Hakukelpoisuus

21.A.134

Hakeminen

21.A.135

Tuotanto-organisaation hyväksynnän antaminen

21.A.139

Laatujärjestelmä

21.A.143

Käsikirja

21.A.145

Hyväksyntää koskevat vaatimukset

21.A.147

Hyväksytyssä tuotanto-organisaatiossa tapahtuvat muutokset

21.A.148

Toimipaikan muutokset

21.A.149

Siirrettävyys

21.A.151

Hyväksymisehdot

21.A.153

Hyväksymisehtojen muuttaminen

21.A.157

Tutkinnat

21.A.158

Havainnot

21.A.159

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.163

Oikeudet

21.A.165

Haltijan velvollisuudet

H ALALUKU –

LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21.A.171

Soveltamisala

21.A.172

Hakukelpoisuus

21.A.173

Luokittelu

21.A.174

Hakeminen

21.A.175

Kieli

21.A.177

Lisäykset tai muutokset

21.A.179

Siirrettävyys ja uudelleen antaminen jäsenvaltioissa

21.A.180

Tarkastukset

21.A.181

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.182

Ilma-aluksen merkinnät

I ALALUKU –

MELUTODISTUKSET

21.A.201

Soveltamisala

21.A.203

Hakukelpoisuus

21.A.204

Hakeminen

21.A.207

Lisäykset tai muutokset

21.A.209

Siirrettävyys ja uudelleen antaminen jäsenvaltioissa

21.A.210

Tarkastukset

21.A.211

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

J ALALUKU –

SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.A.231

Soveltamisala

21.A.233

Hakukelpoisuus

21.A.234

Hakeminen

21.A.235

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän antaminen

21.A.239

Suunnittelunvarmistusjärjestelmä

21.A.243

Tiedot

21.A.245

Hyväksyntää koskevat vaatimukset

21.A.247

Suunnittelunvarmistusjärjestelmän muutokset

21.A.249

Siirrettävyys

21.A.251

Hyväksymisehdot

21.A.253

Hyväksymisehtojen muuttaminen

21.A.257

Tutkinnat

21.A.258

Havainnot

21.A.259

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.263

Oikeudet

21.A.265

Haltijan velvollisuudet

K ALALUKU –

OSAT JA LAITTEET

21.A.301

Soveltamisala

21.A.303

Sovellettavien vaatimusten noudattaminen

21.A.305

Osien ja laitteiden hyväksyminen

21.A.307

Osien ja laitteiden luovuttaminen asennettavaksi

(L ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

M ALALUKU –

KORJAUKSET

21.A.431A

Soveltamisala

21A.431B

Vakiokorjaukset

21.A.432A

Hakukelpoisuus

21.A.432B

Pätevyyden osoittaminen

21.A.433

Korjausten suunnittelu

21.A.435

Korjausten luokittelu

21.A.437

Korjaussuunnitelman hyväksynnän antaminen

21.A.439

Korjausosien tuotanto

21.A.441

Korjauksen tekeminen

21.A.443

Rajoitukset

21.A.445

Korjaamattomat vauriot

21.A.447

Tietojen säilyttäminen

21.A.449

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21.A.451

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

(N ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

O ALALUKU –

EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER (ETSO) -VALTUUTUKSET

21.A.601

Soveltamisala

21.A.602A

Hakukelpoisuus

21.A.602B

Pätevyyden osoittaminen

21.A.603

Hakeminen

21.A.604

Apuvoimalaitetta (APU) koskeva ETSO-valtuutus

21.A.605

Tietovaatimukset

21.A.606

ETSO-valtuutuksen antaminen

21.A.607

ETSO-valtuutukseen liittyvät oikeudet

21.A.608

Suunnittelua ja suorituskykyä koskeva ilmoitus (DDP)

21.A.609

ETSO-valtuutuksen haltijoiden velvollisuudet

21.A.610

Poikkeuksien hyväksyminen

21.A.611

Suunnittelun muutokset

21.A.613

Tietojen säilyttäminen

21.A.615

Viraston tekemät tarkastukset

21.A.619

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.621

Siirrettävyys

P ALALUKU –

LUPA ILMAILUUN

21.A.701

Soveltamisala

21.A.703

Hakukelpoisuus

21.A.705

Toimivaltainen viranomainen

21.A.707

Ilmailuluvan hakeminen

21.A.708

Lentoehdot

21.A.709

Lentoehtojen hyväksynnän hakeminen

21.A.710

Lentoehtojen hyväksyminen

21.A.711

Ilmailuluvan antaminen

21.A.713

Muutokset

21.A.715

Kieli

21.A.719

Siirrettävyys

21.A.721

Tarkastukset

21.A.723

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.725

Ilmailuluvan uusiminen

21.A.727

Ilmailuluvan haltijan velvollisuudet

21.A.729

Tietojen säilyttäminen

Q ALALUKU –

TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

21.A.801

Tuotteiden merkitseminen

21.A.803

Tunnistetietojen käsittely

21.A.804

Osien ja laitteiden merkitseminen

21.A.805

Kriittisten osien merkitseminen

21.A.807

ETSO-artikkeleiden merkitseminen

B LUKU –

TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN MENETTELYT

A ALALUKU –

YLEISET SÄÄNNÖKSET

21.B.5

Soveltamisala

21.B.20

Toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet

21.B.25

Toimivaltaisen viranomaisen organisaatiota koskevat vaatimukset

21.B.30

Dokumentoidut menettelyt

21.B.35

Organisaation ja menettelyjen muutokset

21.B.40

Kiistojen ratkaiseminen

21.B.45

Raportointi/koordinointi

21.B.55

Tietojen säilyttäminen

21.B.60

Lentokelpoisuusmääräykset

B ALALUKU –

TYYPPITODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPITODISTUKSET

(C ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

D ALALUKU –

MUUTOKSET TYYPPITODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPITODISTUKSIIN

E ALALUKU –

LISÄTYYPPITODISTUKSET

F ALALUKU –

TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21.B.120

Tutkinta

21.B.125

Havainnot

21.B.130

Hyväksymiskirjeen antaminen

21.B.135

Hyväksymiskirjeen voimassa pitäminen

21.B.140

Hyväksymiskirjeen muuttaminen

21.B.145

Hyväksymiskirjeen rajoittaminen, voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.150

Tietojen säilyttäminen

G ALALUKU –

TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.B.220

Tutkinta

21.B.225

Havainnot

21.B.230

Todistuksen antaminen

21.B.235

Jatkuva valvonta

21.B.240

Tuotanto-organisaation hyväksynnän muuttaminen

21.B.245

Tuotanto-organisaation hyväksynnän voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.260

Tietojen säilyttäminen

H ALALUKU –

LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21.B.320

Tutkinta

21.B.325

Lentokelpoisuustodistusten antaminen

21.B.326

Lentokelpoisuustodistus

21.B.327

Rajoitettu lentokelpoisuustodistus

21.B.330

Lentokelpoisuustodistusten ja rajoitettujen lentokelpoisuustodistusten voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.345

Tietojen säilyttäminen

I ALALUKU –

MELUTODISTUKSET

21.B.420

Tutkinta

21.B.425

Melutodistusten antaminen

21.B.430

Melutodistuksen voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.445

Tietojen säilyttäminen

J ALALUKU –

SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

K ALALUKU –

OSAT JA LAITTEET

(L ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

M ALALUKU –

KORJAUKSET

(N ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

O ALALUKU –

ETSO-VALTUUTUKSET

P ALALUKU –

LUPA ILMAILUUN

21.B.520

Tutkinta

21.B.525

Ilmailulupien antaminen

21.B.530

Ilmailulupien peruuttaminen

21.B.545

Tietojen säilyttäminen

Q ALALUKU –

TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

Lisäykset

Lisäys I –

EASA 1 -lomake – huolto- ja valmistustodistus;

Lisäys II –

EASA 15a -lomake – lentokelpoisuuden tarkastustodistus;

Lisäys III –

EASA 20a -lomake – lupa ilmailuun;

Lisäys IV –

EASA 20b -lomake – lupa ilmailuun (hyväksytyn organisaation antama);

Lisäys V –

EASA 24 -lomake – rajoitettu lentokelpoisuustodistus;

Lisäys VI –

EASA 25 -lomake – lentokelpoisuustodistus;

Lisäys VII –

EASA 45 -lomake – melutodistus;

Lisäys VIII –

EASA 52 -lomake – ilma-aluksen vaatimustenmukaisuusilmoitus;

Lisäys IX –

EASA 53 -lomake – huoltotodiste;

Lisäys X –

EASA 55 -lomake – tuotanto-organisaation hyväksyntätodistus;

Lisäys XI –

EASA 65 -lomake – hyväksymiskirje tuotanto ilman tuotanto-organisaation hyväksyntää

21.1   Yleistä

Tässä liitteessä I (21 osa) ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan:

a)

niiden organisaatioiden osalta, joiden pääasiallinen toimipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, tai virastoa, jos jäsenvaltio niin vaatii; tai

b)

virastoa niiden organisaatioiden osalta, joiden pääasiallinen toimipaikka on jossakin muussa valtiossa kuin jäsenvaltiossa.

A   LUKU

TEKNISET VAATIMUKSET

A ALALUKU –   YLEISET SÄÄNNÖKSET

21.A.1   Soveltamisala

Tässä luvussa vahvistetaan yleiset säännökset tämän luvun mukaisesti annettujen tai annettavien todistusten hakijoiden ja haltijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

21.A.2   Muun henkilön kuin todistuksen hakijan tai haltijan velvoittautuminen

Tämän luvun mukaisen tuote-, osa- tai laitetodistuksen haltijalta tai hakijalta edellytettävät toimet ja velvoitteet voi suorittaa hänen puolestaan toinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jos todistuksen haltija tai hakija pystyy osoittamaan, että hän on tehnyt kyseisen henkilön kanssa sopimuksen, jolla varmistetaan todistuksen haltijan velvoitteista huolehtiminen.

21.A.3A   Vauriot, toimintahäiriöt ja viat

a)

Tiedonkeruu-, tutkinta- ja analysointijärjestelmä.

Tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen, ETSO-valtuutuksen, suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän tai muun hyväksynnän, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, haltijalla on oltava järjestelmä sellaisiin vaurioihin, toimintahäiriöihin, vikoihin ja muihin poikkeamiin liittyvien raporttien ja tietojen keräämistä, tutkimista ja analysoimista varten, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti tyyppitodistuksessa, rajoitetussa tyyppitodistuksessa, lisätyyppitodistuksessa, ETSO-valtuutuksessa tai suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnässä tai missä tahansa muussa hyväksynnässä, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, tarkoitetun tuotteen, osan tai laitteen jatkuvan lentokelpoisuuden säilymiseen. Tätä järjestelmää koskevat tiedot on annettava tuotteen, osan tai laitteen kaikkien tunnettujen käyttäjien saataville ja pyynnöstä sellaisen henkilön saataville, jolla on siihen muuhun täytäntöönpanomääräykseen perustuva valtuutus.

b)

Raportoiminen virastolle

1.

Tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen, ETSO-valtuutuksen, suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän tai minkä tahansa muun hyväksynnän, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, haltijan on ilmoitettava virastolle kaikki tiedossaan olevat vauriot, toimintahäiriöt, viat tai muut poikkeamat, jotka liittyvät tyyppitodistuksessa, rajoitetussa tyyppitodistuksessa, lisätyyppitodistuksessa, ETSO-valtuutuksessa, suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnässä tai missä tahansa muussa hyväksynnässä, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, tarkoitettuun tuotteeseen, osaan tai laitteeseen ja joista on seurannut tai joista voi seurata turvallisuuden vaarantuminen.

2.

Raportit on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, ja ne on lähetettävä joka tapauksessa 72 tunnin kuluessa mahdollisen turvallisuuden vaarantumisen havaitsemisesta, ellei se ole poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdotonta.

c)

Raportoitujen poikkeamien tutkinta

1.

Jos b alakohdan tai 21.A.129 kohdan f alakohdan 2 alakohdan tai 21.A.165 kohdan f alakohdan 2 alakohdan mukaisesti raportoitu poikkeama johtuu suunnitteluvirheestä tai valmistusviasta, tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen, ETSO-valtuututuksen tai suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän, tai minkä tahansa muun hyväksynnän, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, haltijan taikka valmistajan on tutkittava vian syy ja ilmoitettava virastolle selvityksensä tulokset sekä toimet, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä vian korjaamiseksi.

2.

Jos virasto toteaa, että vian korjaaminen edellyttää toimia, tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen, ETSO-valtuututuksen tai suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän tai minkä tahansa muun hyväksynnän, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, haltijan taikka valmistajan on toimitettava asiaa koskevat tiedot virastolle.

21.A.3B   Lentokelpoisuusmääräykset

a)

’Lentokelpoisuusmääräyksellä’ tarkoitetaan viraston antamaa tai hyväksymää asiakirjaa, jossa määrätään toimista, jotka on suoritettava hyväksyttävän turvallisuustason palauttamiseksi ilma-alukselle silloin, kun on olemassa näyttöä siitä, että kyseisen ilma-aluksen turvallisuustaso saattaa muuten heikentyä.

b)

Virasto antaa lentokelpoisuusmääräyksen seuraavissa tilanteissa:

1.

kun virasto on todennut, että ilma-alus ei siinä tai siihen asennetussa moottorissa, potkurissa, osassa tai laitteessa havaitun puutteen vuoksi ole turvallinen; ja

2.

kun on todennäköistä, että sama tilanne esiintyy tai voi syntyä muissa ilma-aluksissa.

c)

Kun virasto on antanut lentokelpoisuusmääräyksen b alakohdassa tarkoitetun turvallisuutta vaarantavan puutteen korjaamiseksi tai tarkastuksen vaatimiseksi, tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen, ETSO-valtuutuksen tai suuren korjaussuunnitelman hyväksynnän tai minkä tahansa muun hyväksynnän, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, haltijan on:

1.

ehdotettava sopivaa korjaustoimenpidettä tai vaadittavia tarkastuksia tai molempia ja toimitettava näiden ehdotusten tiedot virastolle hyväksyttäviksi;

2.

viraston hyväksyttyä 1 alakohdassa tarkoitetut ehdotukset ilmoitettava asiaa koskevat kuvaustiedot ja suorittamista koskevat ohjeet tuotteen, osan tai laitteen kaikille tunnetuille käyttäjille tai omistajille sekä pyydettäessä jokaiselle, jonka on noudatettava lentokelpoisuusmääräystä.

d)

Lentokelpoisuusmääräykseen on kuuluttava ainakin seuraavat tiedot:

1.

selvitys turvallisuutta vaarantavasta seikasta;

2.

niiden ilma-alusten tunnistetiedot, joita asia koskee;

3.

tarvittavat toimet;

4.

tarvittavien toimien suorittamisen määräaika;

5.

voimaantulopäivä.

21.A.4   Suunnittelun ja tuotannon välinen koordinaatio

Jokaisen tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen, ETSO-valtuutuksen, tyyppisuunnitelman muutoksen hyväksynnän tai korjaussuunnitelman hyväksynnän haltijan on tarvittaessa toimittava yhteistyössä tuotanto-organisaation kanssa, jotta varmistetaan:

a)

21.A.122 tai 21.A.133 kohdassa tai 21.A.165 kohdan c alakohdan 2 alakohdassa vaadittu riittävä yhteistyö suunnittelun ja tuotannon välillä; ja

b)

tuotteen, osan tai laitteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämisen tukeminen asianmukaisesti.

B ALALUKU –   TYYPPITODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPITODISTUKSET

21.A.11   Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettelytavat tuotteiden tyyppitodistusten ja ilma-alusten rajoitettujen tyyppitodistusten antamista varten sekä näiden todistusten hakijoiden ja haltijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

21.A.13   Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on osoittanut tai on osoittamassa pätevyytensä 21.A.14 kohdan mukaisesti, voi hakea tyyppitodistusta tai rajoitettua tyyppitodistusta tämän alaluvun ehtojen mukaisesti.

21.A.14   Pätevyyden osoittaminen

a)

Tyyppitodistusta tai rajoitettua tyyppitodistusta hakevan organisaation on osoitettava pätevyytensä viraston J alaluvun mukaisesti antaman suunnitteluorganisaation hyväksyntätodistuksen avulla.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään hakija voi pyytää virastolta lupaa osoittaa pätevyytensä muulla tavoin käyttäen menettelyjä, joissa määritetään suunnitteluperiaatteet, käytettävissä olevat resurssit sekä toimintojen järjestys tämän liitteen I (21 osa) vaatimusten noudattamiseksi, jos tuote on jokin seuraavista:

1.

ELA2-ilma-alus;

2.

ELA2-ilma-alukseen asennettu moottori tai potkuri;

3.

mäntämoottori;

4.

koneessa on kiinteä tai maassa säädettävä potkuri.

c)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, hakija voi pätevyyden osoittamiseksi toimittaa virastolle 21A.20 kohdan b alakohdan mukaisen sertifiointiohjelman, jos tuote on jokin seuraavista:

1.

ELA1-ilma-alus;

2.

ELA1-ilma-alukseen asennettu moottori tai potkuri.

21.A.15   Hakeminen

a)

Tyyppitodistusta tai rajoitettua tyyppitodistusta koskeva hakemus on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

b)

Ilma-aluksen tyyppitodistusta tai rajoitettua tyyppitodistusta koskevan hakemuksen mukana on toimitettava piirustus ilma-aluksesta kolmesta suunnasta sekä sen alustavat perustiedot, mukaan lukien suunnitellut käyttöominaisuudet ja -rajoitukset.

c)

Moottorin tai potkurin tyyppitodistusta koskevan hakemuksen mukana on toimitettava moottorin tai potkurin yleinen kokoonpanopiirustus, kuvaus suunnitteluominaisuuksista sekä käyttöominaisuuksista ja ehdotetuista käyttörajoista.

21.A.16A   Lentokelpoisuussäännöt

Virasto antaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan mukaisesti lentokelpoisuussääntöjä normeiksi, joiden avulla voidaan osoittaa tuotteiden, osien ja laitteiden täyttävän asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteen I (21 osa) keskeiset vaatimukset. Kyseisten sääntöjen on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta hakijat voivat selvittää, millä ehdoin todistuksia annetaan.

21.A.16B   Erityisehdot

a)

Virasto laatii tuotteelle erityiset yksityiskohtaiset tekniset eritelmät eli erityisehdot, jos tuotetta koskevissa lentokelpoisuussäännöissä ei ole annettu riittävän tarkkoja tai asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia tuotteelle seuraavista syistä:

1.

tuotteessa on uusia tai epätavallisia suunnitteluominaisuuksia, verrattuna niihin suunnitteluperiaatteisiin, joihin sovellettava lentokelpoisuussääntö perustuu; tai

2.

tuotteen aiottu käyttötarkoitus on epätavallinen; tai

3.

muiden samankaltaisten tuotteiden käytöstä tai tuotteista, joilla on samankaltaisia suunnitteluominaisuuksia, saatujen kokemusten perusteella on käynyt ilmi, että turvallisuutta vaarantavia vikoja voi syntyä.

b)

Erityisehdot sisältävät turvallisuusvaatimuksia, joita virasto pitää välttämättöminä vastaavan turvallisuustason saavuttamiseksi kuin se, joka sovellettavalla lentokelpoisuussäännöllä saavutetaan.

21.A.17   Tyyppisertifioinnin perusteet

a)

Tyyppitodistuksen tai rajoitetun tyyppitodistuksen antamista varten ilmoitettaviin tyyppisertifioinnin perusteisiin on kuuluttava:

1.

Viraston vahvistama sovellettava lentokelpoisuussääntö, joka on voimassa todistuksen hakupäivänä, ellei:

i)

virasto täsmennä muuta; tai

ii)

noudateta myöhemmin voimaantulevien muutosten sertifiointieritelmiä hakijan päätöksestä tai c ja d alakohdan mukaisesti;

2.

Edellä 21.A.16B kohdan a alakohdan mukaisesti määrätyt mahdolliset erityisehdot.

b)

Suuren lentokoneen ja suuren pyöriväsiipisen ilma-aluksen tyyppisertifiointia koskeva hakemus on voimassa viisi vuotta ja kaikki muut tyyppitodistusta koskevat hakemukset kolme vuotta, paitsi silloin, jos hakija osoittaa hakemuksen jättöhetkellä, että tuotteen suunnittelu, kehittäminen ja testaaminen vie pidemmän ajan ja virasto hyväksyy tämän pidemmän ajanjakson.

c)

Jos tyyppitodistusta ei ole annettu tai on ilmeistä, että sitä ei anneta b alakohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa, hakija voi:

1.

tehdä uuden tyyppitodistusta koskevan hakemuksen ja noudattaa kaikkia a alakohdan ehtoja, joita sovellettiin myös alkuperäiseen hakemukseen; tai

2.

hakea alkuperäiseen hakemukseen pidennystä ja noudattaa niitä sovellettavia lentokelpoisuussääntöjä, jotka ovat olleet voimassa hakijan valitsemana päivänä, joka ei saa olla aikaisempi kuin päivä, joka edeltää tyyppitodistuksen antamista enintään b alakohdassa alkuperäistä hakemusta varten vahvistetun ajan.

d)

Jos hakija haluaa noudattaa jotakin sellaisen lentokelpoisuussääntöihin tehdyn muutoksen mukaista sertifiointieritelmää, joka on tullut voimaan tyyppitodistusta koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen, hakijan on noudatettava myös muita sertifiointieritelmiä, joiden virasto katsoo liittyvän suoraan asiaan.

21.A.18   Sovellettavat ympäristönsuojeluvaatimukset ja sertifiointieritelmät

a)

Ilma-aluksen tyyppitodistuksen antamiseen sovellettavista melutasovaatimuksista määrätään Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 olevan 1 luvun I niteen II osassa ja:

1.

ääntä hitaampien suihkulentokoneiden osalta I niteen II osan 2, 3 ja 4 luvussa, soveltuvin osin;

2.

potkurikäyttöisten lentokoneiden osalta I niteen II osan 3, 4, 5, 6 ja 10 luvussa, soveltuvin osin;

3.

helikoptereiden osalta I niteen II osan 8 ja 11 luvussa, soveltuvin osin; ja

4.

ääntä nopeampien lentokoneiden osalta I niteen II osan 12 luvussa, soveltuvin osin.

b)

Ilma-aluksen ja moottorin tyyppitodistuksen antamiseen sovellettavista päästövaatimuksista määrätään Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16:

1.

tahallisen polttoaineen päästöjen estämisen osalta II niteen II osan 2 luvussa;

2.

vain ääntä hitaammilla nopeuksilla käytettäväksi tarkoitettujen suihku- ja ohivirtausmoottorien päästöjen osalta II niteen III osan 2 luvussa; ja

3.

vain ääntä nopeammilla nopeuksilla käytettäväksi tarkoitettujen suihku- ja ohivirtausmoottorien päästöjen osalta II niteen III osan 3 luvussa.

c)

Virasto antaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan mukaisesti sertifiointieritelmiä, jotka sisältävät hyväksyttävät menetelmät a ja b alakohdassa vahvistettujen melua ja päästöjä koskevien vaatimusten noudattamisen osoittamiseksi.

21.A.19   Uutta tyyppitodistusta edellyttävät muutokset

Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka ehdottaa tuotteeseen muutosta, on haettava virastolta uutta tyyppitodistusta, jos virasto katsoo, että suunnitteluun, tehoon, työntövoimaan tai massaan tehtävä muutos on niin merkittävä, että on tarpeen tehdä täydellinen tutkinta sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden noudattamisesta.

21.A.20   Tyyppisertifioinnin perusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattaminen

a)

Tyyppitodistuksen ja rajoitetun tyyppitodistuksen hakijan on osoitettava täyttävänsä sovellettavat tyyppisertifioinnin perusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset sekä esitettävä virastolle, miten vaatimustenmukaisuus on osoitettu.

b)

Hakijan on toimitettava virastolle sertifiointiohjelma, jossa on yksityiskohtaiset tiedot menetelmistä, joilla vaatimusten täyttäminen osoitetaan. Kyseistä asiakirjaa on tarvittaessa ajantasaistettava sertifioinnin kuluessa.

c)

Hakijan on merkittävä vaatimusten täyttämisen perustelut vaatimustenmukaisuusasiakirjoihin b alakohdassa tarkoitetun sertifiointiohjelman mukaisesti.

d)

Hakijan on annettava vakuutus siitä, että hän on osoittanut vaatimustenmukaisuuden kaikkien sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten osalta b alakohdassa tarkoitetun sertifiointiohjelman mukaisesti.

e)

Jos hakijalla on asianmukainen suunnitteluorganisaation hyväksyntä, (d) alakohdassa tarkoitettu vakuutus on annettava J alaluvun ehtojen mukaisesti.

21.A.21   Tyyppitodistuksen antaminen

Hakijalla on oikeus viraston antamaan tyyppitodistukseen seuraavien edellytysten täyttyessä:

a)

hakija on osoittanut pätevyytensä 21.A.14 kohdan mukaisesti;

b)

hakija on antanut kohdassa 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitetun vakuutuksen; ja

c)

on osoitettu, että:

1.

tuote, jolle sertifiointia haetaan, täyttää sovellettavat tyyppisertifioinnin perusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset, jotka on määritetty 21.A.17 ja 21.A.18 kohdan mukaisesti;

2.

mahdollisesti täyttämättä jääneet lentokelpoisuusehdot on kompensoitu tekijöillä, jotka antavat vastaavan turvallisuustason;

3.

mikään piirre tai ominaisuus ei tee tuotteesta vaarallista niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan; ja

4.

tyyppitodistuksen hakija on nimenomaisesti todennut olevansa valmis noudattamaan 21.A.44 kohdan edellytyksiä.

d)

Jos kyseessä on ilma-aluksen tyyppitodistus, siihen asennetulla moottorilla, potkurilla tai molemmilla on tyyppitodistus, joka on annettu tai määritetty tämän asetuksen mukaisesti.

21.A.23   Rajoitetun tyyppitodistuksen antaminen

a)

Jos 21.A.21 kohdan c alakohdan edellytykset eivät täyty ilma-aluksen osalta, hakijalla on oikeus viraston ilma-aluksen rajoitettuun tyyppitodistukseen, jos hakija:

1.

noudattaa viraston tyyppisertifioinnin perusteita, joilla varmistetaan riittävä turvallisuus ilma-aluksen aiotussa käytössä, sekä asiaan sovellettavia ympäristönsuojeluvaatimuksia;

2.

ilmoittaa nimenomaisesti olevansa valmis noudattamaan 21.A.44 kohdan edellytyksiä.

b)

Ilma-alukseen asennetulla moottorilla, potkurilla tai molemmilla:

1.

on oltava tyyppitodistus, joka on annettu tai määritetty tämän asetuksen mukaisesti; tai

2.

niiden on osoitetusti oltava ilma-aluksen turvallisen käytön kannalta tarpeellisten sertifiointieritelmien mukaisia.

21.A.31   Tyyppisuunnitelma

a)

Tyyppisuunnitelman on sisällettävä:

1.

piirustukset, eritelmät sekä piirustus- ja eritelmäluettelot, jotka tarvitaan asiaankuuluvat tyyppisertifioinnin perusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset täyttävän tuotteen konfiguraation ja suunnittelupiirteiden määrittämiseksi;

2.

materiaaleja, valmistusprosesseja ja -menetelmiä sekä kokoonpanoa koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi;

3.

hyväksytty lentokelpoisuussääntöjen mukainen lentokelpoisuusrajoituksia koskeva osa ohjeista jatkuvan lento-kelpoisuuden ylläpitämiseksi; ja

4.

muut tiedot, jotka ovat tarpeen myöhemmin valmistettavien samantyyppisten tuotteiden lentokelpoisuuden, meluominaisuuksien, polttoaineen päästöjen ja pakokaasupäästöjen (tarvittaessa) määrittämiseksi vertailemalla.

b)

Jokainen tyyppisuunnitelma on riittävästi yksilöitävä.

21.A.33   Tarkastukset ja kokeet

a)

Hakijan on tehtävä kaikki tarkastukset ja kokeet, jotka ovat tarpeen sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen osoittamiseksi.

b)

Ennen kunkin a alakohdan mukaisesti vaaditun kokeen tekemistä hakijan on määritettävä:

1.

testattavan näytteen osalta, että:

i)

materiaalit ja menettelyt ovat ehdotetun tyyppisuunnitelman eritelmien mukaiset;

ii)

tuotteiden osat ovat ehdotetun tyyppisuunnitelman piirustusten mukaiset;

iii)

valmistusprosessit, rakenne ja kokoonpano vastaavat ehdotetun tyyppisuunnitelman määrityksiä; ja

2.

koelaitteisto ja kokeissa ja testauksessa käytettävät mittalaitteet ovat testin kannalta sopivat ja ne on kalibroitu asianmukaisesti.

c)

Hakijan on annettava virastolle mahdollisuus tehdä tarkastukset, jotka ovat tarpeen b alakohdan noudattamisen varmistamiseksi.

d)

Hakijan on sallittava virastolle kaikkien raporttien tarkastaminen ja sellaisten tarkastusten ja koelentojen ja maakokeiden tekeminen, tai sen läsnäolo koelennoilla ja maakokeissa, jotka ovat tarpeen hakijan 21.A.20 kohdan d alakohdan mukaisesti antaman vaatimustenmukaisuutta koskevan ilmoituksen paikkansapitävyyden varmistamiseksi ja sen määrittämiseksi, että mikään piirre tai ominaisuus ei tee tuotteesta vaarallista niissä käyttötarkoituksissa, joille sertifiointia haetaan.

e)

Viraston d alakohdan mukaisesti tekemien tai valvomien kokeiden osalta:

1.

hakijan on toimitettava virastolle ilmoitus b alakohdan vaatimusten noudattamisesta; ja

2.

tuotteeseen, osaan tai laitteeseen ei saa tehdä kokeeseen liittyviä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa vaatimustenmukaisuusilmoitukseen b alakohdan vaatimustenmukaisuuden osoittamisen ja tuotteen, osan tai laitteen viraston tarkastettavaksi antamisen välisenä aikana.

21.A.35   Koelennot

a)

Tyyppitodistuksen saamiseksi tehtävät koelennot on suoritettava viraston tällaisia koelentoja varten täsmentämien ehtojen mukaisesti.

b)

Hakijan on suoritettava kaikki viraston tarpeellisina pitämät koelennot:

1.

sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen toteamiseksi; ja

2.

jos kyseessä on tämän liitteen I (21 osa) mukaisesti sertifioitava ilma-alus, sen määrittämiseksi, onko saatu riittävät takeet siitä, että ilma-alus, sen osat ja laitteet ovat luotettavia ja toimivat asianmukaisesti, lukuun ottamatta seuraavia:

i)

purjelentokoneet ja moottoroidut purjelentokoneet;

ii)

ELA1- tai ELA2-luokkaan kuuluviksi määritellyt ilmapallot;

iii)

lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 2 722 kg.

c)

(Varattu)

d)

(Varattu)

e)

(Varattu)

f)

edellä b alakohdan 2 alakohdassa säädettyjen koelentojen on sisällettävä:

1.

niiden turbiinimoottori-ilma-alusten osalta, joiden moottorityyppiä ei ole aiemmin käytetty tyyppisertifioidussa ilma-aluksessa, vähintään 300 käyttötuntia täydellisellä moottorikokoonpanolla, joka on tyyppitodistuksen mukainen; ja

2.

kaikkien muiden ilma-alusten osalta vähintään 150 tuntia käyttöä.

21.A.41   Tyyppitodistus

Tyyppitodistuksen ja rajoitetun tyyppitodistuksen katsotaan molempien kattavan tyyppisuunnitelman, käyttörajoitukset, tyyppitodistuksen lentokelpoisuutta ja päästöjä koskevat tietolomakkeet, sovellettavat tyyppisertifioinnin perusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset, joita virasto vaatii noudatettaviksi, sekä mahdolliset muut ehdot tai rajoitukset, joita tuotteelle on säädetty sovellettavissa sertifiointieritelmissä ja ympäristönsuojeluvaatimuksissa. Ilma-aluksen tyyppitodistus ja rajoitettu tyyppitodistus sisältävät molemmat lisäksi melua koskevat tyyppitodistuksen tietolomakkeet. Moottorin tyyppitodistuksen tietolomake sisältää myös tiedot päästövaatimusten noudattamisesta.

21.A.44   Haltijan velvollisuudet

Jokaisen tyyppitodistuksen ja rajoitetun tyyppitodistuksen haltijan on:

a)

noudatettava 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 ja 21.A.61 kohdassa vahvistettuja velvollisuuksia, ja todistuksen haltijan on sitä varten jatkuvasti täytettävä 21.A.14 kohdan kelpoisuutta koskevat vaatimukset; ja

b)

tehtävä Q alaluvun mukainen merkintä.

21.A.47   Siirrettävyys

Tyyppitodistuksen ja rajoitetun tyyppitodistuksen saa siirtää vain sellaiselle toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka pystyy ottamaan vastatakseen 21.A.44 kohdan mukaiset velvoitteet ja on sitä varten osoittanut pystyvänsä täyttämään 21.A.14 kohdan mukaiset ehdot.

21.A.51   Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a)

Tyyppitodistus ja rajoitettu tyyppitodistus ovat voimassa toistaiseksi. Ne pysyvät voimassa, jos:

1.

todistuksen haltija täyttää jatkuvasti tämän liitteen 1 (21 osa) vaatimukset; ja

2.

todistusta ei luovuteta tai peruuteta viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti.

b)

Jos tyyppitodistus ja rajoitettu tyyppitodistus luovutetaan tai peruutetaan, se palautetaan virastolle.

21.A.55   Tietojen säilyttäminen

Tyyppitodistuksen ja rajoitetun tyyppitodistuksen haltijan on pidettävä kaikki olennaiset suunnittelutiedot, piirustukset ja koeraportit mukaan lukien testatun tuotteen tarkastustiedot viraston käytettävissä ja tiedot on säilytettävä, jotta voidaan hankkia tarvittavat tiedot tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämisen sekä sovellettavien ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

21.A.57   Käsikirjat

Tyyppitodistuksen ja rajoitetun tyyppitodistuksen haltijan on laadittava tuotteelle kaikkien sellaisten käsikirjojen alkuperäiskappaleet, joita sovellettavat tyyppisertifioinnin perusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset edellyttävät, ylläpitää ja päivittää niitä sekä toimitettava pyydettäessä virastolle käsikirjojen jäljenteet.

21.A.61   Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

a)

Tyyppitodistuksen ja rajoitetun tyyppitodistuksen haltijan on laadittava jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä varten vähintään yksi täydellinen ohjesarja, joka sisältää sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden mukaisesti laaditut kuvaukset ja toteutusohjeet; ohjesarja on toimitettava jokaiselle yhden tai useamman ilma-aluksen, moottorin tai potkurin tunnetulle omistajalle tuotteen toimituksen yhteydessä tai välittömästi kyseisen ilma-aluksen ensimmäisen lentokelpoisuustodistuksen antamisen jälkeen, joista ajankohdista on valittava myöhäisempi, ja sen jälkeen antaa ohjeet pyynnöstä jokaisen sellaisen henkilön käytettäväksi, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvollisuutta. Joidenkin jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien käsikirjojen tai niiden osien toimittaminen, jotka liittyvät peruskorjaukseen tai muuhun raskaaseen huoltoon, saa viivästyä siihen saakka, kunnes tuote on otettu käyttöön, mutta ohjeiden on oltava käytettävissä ennen kuin mikään tuote saavuttaa määritetyn iän tai lentotuntien tai -käyttökertojen lukumäärän.

b)

Lisäksi jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden muutokset on toimitettava tuotteen kaikille tunnetuille käyttäjille sekä pyynnöstä jokaiselle, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvollisuutta. Virastolle on toimitettava ohjelma, josta käy ilmi, miten jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden muutokset jaetaan.

(C ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

D ALALUKU –   TYYPPITODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPITODISTUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

21.A.90A   Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely tyyppisuunnitelmien ja tyyppitodistusten muuttamista varten sekä vahvistetaan niiden hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi tässä alaluvussa määritellään vakiomuutokset, joihin ei sovelleta tämän alaluvun mukaista hyväksyntämenettelyä. Tässä alaluvussa tehdyt viittaukset tyyppitodistuksiin kattavat sekä tyyppitodistukset että rajoitetut tyyppitodistukset.

21A.90B   Vakiomuutokset

a)

Vakiomuutokset ovat tyyppisuunnitelmaan tehtäviä muutoksia, jotka

1.

koskevat seuraavia ilma-aluksia:

i)

lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 5 700 kg;

ii)

pyöriväsiipiset ilma-alukset, joiden MTOM on enintään 3 175 kg;

iii)

purjelentokoneet, moottoripurjelentokoneet, ilmapallot ja ilmalaivat siten kuin ELA1- tai ELA2-luokassa on määritelty;

2.

ovat viraston julkaisemiin sellaisiin sertifiointieritelmiin sisältyvien suunnittelutietojen mukaisia, joihin sisältyvät hyväksyttävät menetelmät, tekniikat ja käytännöt vakiomuutosten toteuttamiseksi ja tunnistamiseksi sekä niihin liittyvät jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat ohjeet; ja

3.

eivät ole ristiriidassa tyyppitodistuksen haltijan tietojen kanssa.

b)

Vakiomuutoksiin ei sovelleta 21A.91–21A.109 kohtaa.

21.A.91   Tyyppisuunnitelman muutosten luokitus

Tyyppisuunnitelmien muutokset jaetaan suuriin ja pieniin muutoksiin. Pieni muutos on muutos, joka ei vaikuta merkittävästi tuotteen massaan, tasapainoon, rakennelujuuteen, luotettavuuteen, käyttöominaisuuksiin, melutasoon, polttoaineen päästöihin, pakokaasupäästöihin tai muihin ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat tuotteen lentokelpoisuuteen. Rajoittamatta 21.A.19 kohdan soveltamista kaikkia muita muutoksia pidetään tässä luvussa suurina muutoksina. Suuret ja pienet muutokset on hyväksyttävä 21.A.95 tai 21.A.97 kohdan mukaisesti sekä yksilöitävä asianmukaisesti.

21.A.92   Hakukelpoisuus

a)

Vain tyyppitodistuksen haltija voi hakea tyyppisuunnitelmaan tehtävän suuren muutoksen hyväksymistä tämän alaluvun mukaisesti. Muiden on haettava tyyppisuunnitelmaan tehtävän suuren muutoksen hyväksymistä E alaluvun mukaisesti.

b)

Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hakea tyyppisuunnitelmaan tehtävän pienen muutoksen hyväksymistä tämän alaluvun mukaisesti.

21.A.93   Hakeminen

Hakemus tyyppisuunnitelmaan tehtävän muutoksen hyväksymisestä on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja sen vahvistamalla tavalla, ja hakemuksessa on oltava:

a)

Muutoksen kuvaus, josta käyvät ilmi:

1.

kaikki tyyppisuunnitelman ja hyväksyttyjen käsikirjojen osat, joihin muutos vaikuttaa; ja

2.

sertifiointieritelmät ja ympäristönsuojeluvaatimukset, jotka muutos on suunniteltu täyttämään 21.A.101 kohdan mukaisesti.

b)

Tiedot mahdollisista uudelleentutkinnoista, jotka tarvitaan sen osoittamiseksi, että muutettu tuote on sovellettavien sertifiointieritelmien ja ympäristönsuojeluvaatimusten mukainen.

21.A.95   Pienet muutokset

Tyyppisuunnitelmaan tehtävät pienet muutokset luokittelee ja hyväksyy joko:

a)

virasto; tai

b)

asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio viraston kanssa sovitun menettelyn mukaisesti.

21.A.97   Suuret muutokset

a)

Suuren muutoksen hyväksynnän hakijan on:

1.

toimitettava virastolle olennaiset tiedot sekä kaikki tarvittavat kuvaustiedot tyyppisuunnitelmaan tehtävästä muutoksesta;

2.

osoitettava, että muutettu tuote on sovellettavien sertifiointieritelmien ja ympäristönsuojeluvaatimusten mukainen 21.A.101 kohdassa määritetyllä tavalla;

3.

noudatettava 21.A.20 kohdan b, c ja d alakohdan vaatimuksia; ja

4.

annettava 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitettu vakuutus J alaluvun ehtojen mukaisesti, jos hakijalla on asianmukainen suunnitteluorganisaation hyväksyntä; ja

5.

noudatettava 21.A.33 kohdan ja tarvittaessa 21.A.35 kohdan vaatimuksia.

b)

Tyyppisuunnitelmaan tehtävän suuren muutoksen hyväksyntä on rajattu koskemaan vain sitä tai niitä tyyppisuunnitelman kokoonpanoja, joihin muutos on tehty.

21.A.101   Sovellettavat sertifiointieritelmät ja ympäristönsuojeluvaatimukset

a)

Tyyppitodistuksen muutoksen hakijan on osoitettava, että muutettu tuote noudattaa siihen sovellettavia lentokelpoisuussääntöjä, jotka ovat voimassa muutoksen hakemispäivänä, ellei noudateta myöhemmin voimaantulevien muutosten sertifiointieritelmiä hakijan päätöksestä tai e ja f alakohdan mukaisesti, ja 21.A.18 kohdan mukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

b)

poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään hakija voi osoittaa, että muutettu tuote on yhdenmukainen jonkin aiemman a alakohdassa määritetyn lentokelpoisuussääntöjen lisäyksen ja muun sellaisen sertifiointieritelmän kanssa, jonka virasto katsoo liittyvän asiaan suoraan. Lentokelpoisuussääntöjen aiemmalle muutokselle ei kuitenkaan voida antaa etusijaa siihen lentokelpoisuussääntöön nähden, johon tyyppitodistuksessa on viitattu. Hakija voi osoittaa aiemman lentokelpoisuussääntöjen muutoksen noudattamisen seuraavien osalta:

1.

Muutos, jota virasto ei pidä merkittävänä. Virasto ottaa tietyn muutoksen merkityksellisyyttä arvioidessaan huomioon kaikki asiaan liittyvät aiemmat olennaiset suunnitelmamuutokset sekä kaikki tuotteen tyyppitodistukseen sovellettavien sertifiointieritelmien asiaan liittyvät muutokset. Yhden seuraavista perusteista täyttäviä muutoksia pidetään automaattisesti merkittävinä:

i)

yleiskokoonpanoa tai rakenneperiaatteita ei ole säilytetty;

ii)

muutettavan tuotteen sertifiointiin liittyneet oletukset eivät enää pidä paikkaansa.

2.

Sellainen alue, järjestelmä, osa tai laite, johon muutos ei viraston mukaan vaikuta.

3.

Sellainen alue, järjestelmä, osa tai laite, johon muutos vaikuttaa, mutta jonka osalta a alakohdassa kuvaillun lentokelpoisuussäännön noudattaminen ei viraston mukaan merkittävästi parantaisi muutetun tuotteen turvallisuustasoa tai olisi epäkäytännöllistä toteuttaa.

c)

Hakija, joka hakee muutosta ilma-alukseen (muuhun kuin pyöriväsiipiseen ilma-alukseen), jonka enimmäispaino on enintään 2 722 kg tai muuhun kuin turbiinimoottorikäyttöiseen pyöriväsiipiseen ilma-alukseen, jonka enimmäispaino on enintään 1 361 kg, voi osoittaa, että muutettu tuote on tyyppisertifioinnissa käytettyjen tyyppisertifioinnin perusteiden mukainen. Jos virasto kuitenkin katsoo, että muutos on merkittävä jollakin alueella, virasto voi määrätä noudatettavaksi tyyppisertifioinnissa kyseisten tyyppisertifioinnin perusteiden sellaista lisäystä, joka on voimassa hakemispäivänä, sekä mitä tahansa sertifiointieritelmää, jonka virasto katsoo liittyvän asiaan suoraan, ellei virasto myös katso, että kyseisen lisäyksen tai sertifiointieritelmän noudattaminen ei merkittävästi parantaisi muutetun tuotteen turvallisuustasoa tai olisi epäkäytännöllistä toteuttaa.

d)

Jos virasto katsoo, että muutoksenhakupäivänä voimassa oleva lentokelpoisuussääntö ei sisällä riittäviä vaatimuksia ehdotetun muutoksen osalta, hakijan on noudatettava myös kaikkia erityisehtoja ja niiden muutoksia, jotka säädetään noudatettaviksi 21.A.16B kohdan ehtojen mukaisesti, jotta voidaan saavuttaa turvallisuustaso, joka vastaa muutosta koskevan hakemuksen päivänä voimassa olevan lentokelpoisuussäännön avulla saavutettavaa tasoa.

e)

Suuren lentokoneen ja suuren pyöriväsiipisen ilma-aluksen tyyppitodistuksen muutosta koskeva hakemus on voimassa viisi vuotta ja muun tyyppitodistuksen muutoshakemus kolme vuotta. Jos muutosta ei ole hyväksytty tai on ilmeistä, että sitä ei hyväksytä tässä alakohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa, hakija voi:

1.

tehdä tyyppitodistuksen muutoksesta uuden hakemuksen ja noudattaa kaikkia a alakohdan ehtoja, joita sovellettiin myös alkuperäiseen muutosta koskevaan hakemukseen; tai

2.

hakea alkuperäiseen hakemukseen pidennystä ja noudattaa niitä a alakohdan mukaisia ehtoja, jotka ovat voimassa hakijan valitsemana hakemuksen päivänä, joka ei saa olla aikaisempi kuin päivä, joka edeltää muutoksen hyväksymispäivää enintään tässä alakohdassa alkuperäistä muutoshakemusta varten vahvistetun ajan.

f)

Jos hakija haluaa noudattaa jotakin sellaisen lentokelpoisuussääntöihin tehdyn muutoksen mukaista sertifiointieritelmää, joka on tullut voimaan tyyppimuutosta koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen, hakijan on noudatettava myös muita sertifiointieritelmiä, joiden virasto katsoo liittyvän suoraan asiaan.

21.A.103   Hyväksynnän antaminen

a)

Hakijalla on oikeus siihen, että virasto hyväksyy tyyppisuunnitelman suuren muutoksen seuraavien edellytysten täyttyessä:

1.

hakija on antanut 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitetun vakuutuksen; ja

2.

on osoitettu, että:

i)

muutettu tuote on sovellettavien sertifiointieritelmien ja ympäristönsuojeluvaatimusten mukainen, kuten 21.A.101 kohdassa eritellään;

ii)

mahdollisesti täyttämättä jääneet lentokelpoisuusehdot on kompensoitu tekijöillä, jotka antavat vastaavan turvallisuustason; ja

iii)

mikään piirre tai ominaisuus ei tee tuotteesta vaarallista niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

b)

Tyyppisuunnitelmaan tehtävä pieni muutos hyväksytään 21.A.95 kohdan mukaisesti vain, jos on osoitettu, että muutettu tuote on sovellettavien sertifiointieritelmien mukainen sen mukaan, mitä 21.A.101 kohdassa eritellään.

21.A.105   Tietojen säilyttäminen

Hakijan on pidettävä kaikki olennaiset suunnittelutiedot, piirustukset ja koeraportit mukaan lukien muutetun tuotteen tarkastustiedot viraston käytettävissä ja tiedot on säilytettävä, jotta voidaan hankkia tarvittavat tiedot muutetun tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämisen ja sovellettavien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

21.A.107   Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

a)

Tyyppisuunnitelmaan tehtävän pienen muutoksen hyväksynnän haltijan on laadittava jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä varten sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden mukaisesti vähintään yksi muutosohjesarja sitä tuotetta varten, johon pieni muutos tehdään, ja toimitettava se jokaiselle yhden tai useamman sellaisen ilma-aluksen, moottorin tai potkurin tunnetulle omistajalle, johon pieni muutos tehdään, tuotteen toimituksen tai kyseisen ilma-aluksen ensimmäisen lentokelpoisuustodistuksen antamisen yhteydessä, joista ajankohdista on valittava myöhäisempi, ja sen jälkeen antaa ohjeiden muutokset pyynnöstä jokaisen sellaisen henkilön käytettäväksi, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvoitetta.

b)

Lisäksi jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden kyseisiin muutoksiin tehtävät muutokset on annettava kaikkien niiden tuotteiden tunnettujen käyttäjien tietoon, joissa pientä muutosta käytetään, ja ne on pyynnöstä annettava jokaisen sellaisen henkilön käytettäväksi, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvoitetta.

21.A.109   Velvollisuudet ja EPA-merkintä

Tyyppisuunnitelman pienen muutoksen hyväksynnän haltijan on:

a)

sitouduttava 21.A.4, 21.A.105 ja 21.A.107 kohdassa vahvistettuihin velvollisuuksiin; ja

b)

tehtävä 21.A.804 kohdan a alakohdan mukainen merkintä, joka sisältää kirjaimet ”EPA” (osien eurooppalainen hyväksyntä).

E ALALUKU –   LISÄTYYPPITODISTUKSET

21.A.111   Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely tyyppisuunnitelmien suurten muutosten hyväksymistä varten lisätyyppitodistusmenettelyllä sekä vahvistetaan kyseisten todistusten hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet.

21.A.112A   Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (organisaatio), joka on osoittanut tai on osoittamassa pätevyytensä 21.A.112B kohdan mukaisesti, voi hakea lisätyyppitodistusta tämän alaluvun ehtojen mukaisesti.

21.A.112B   Pätevyyden osoittaminen

a)

Lisätyyppitodistusta hakevan organisaation on osoitettava pätevyytensä viraston J alaluvun mukaisesti antaman suunnitteluorganisaation hyväksynnän avulla.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään hakija voi pyytää virastolta lupaa osoittaa pätevyytensä muulla tavoin ja käyttää siihen menettelytapoja, joissa esitetään erityiset suunnitteluperiaatteet, käytettävissä olevat resurssit sekä tämän alaluvun vaatimusten noudattamiseen tarvittavien toimintojen järjestys.

c)

Poiketen siitä, mitä a ja b alakohdassa säädetään, hakija voi valita pätevyyden osoittamistavaksi sellaiselle 21.A.14 kohdan c alakohdassa määritellylle sertifiointiohjelmalle saadun viraston hyväksynnän, jossa esitetään yksityiskohtaisesti menetelmät ilma-aluksen, moottorin tai potkurin lisätyyppitodistuksen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

21.A.113   Lisätyyppitodistuksen hakeminen

a)

Lisätyyppitodistusta koskeva hakemus on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

b)

Lisätyyppitodistusta koskevan hakemuksen mukana on toimitettava 21.A.93 kohdassa vaaditut kuvaukset ja tunnistetiedot. Lisäksi hakemuksen mukana on toimitettava perustelut sille, että tiedot, joihin tunnistetiedot perustuvat, ovat riittävät joko hakijan omassa käytössä olevina resursseina tai tyyppitodistuksen haltijan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

21.A.114   Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Lisätyyppitodistuksen hakijan on noudatettava 21.A.97 kohtaa.

21.A.115   Lisätyyppitodistuksen antaminen

Hakijalla on oikeus viraston antamaan lisätyyppitodistukseen seuraavien edellytysten täyttyessä:

a)

hakija on antanut kohdassa 21.A.20 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vakuutuksen; ja

b)

on osoitettu, että:

1.

muutettu tuote on sovellettavien sertifiointieritelmien ja ympäristönsuojeluvaatimusten mukainen, kuten 21.A.101 kohdassa eritellään;

2.

mahdollisesti täyttämättä jääneet lentokelpoisuusehdot on kompensoitu tekijöillä, jotka antavat vastaavan turvallisuustason; ja

3.

mikään piirre tai ominaisuus ei tee tuotteesta vaarallista niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

c)

hakija on osoittanut pätevyytensä 21.A.112B kohdan mukaisesti;

d)

hakija on tehnyt tyyppitodistuksen haltijan kanssa 21.A.113 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sopimuksen:

1.

tyyppitodistuksen haltija on ilmoittanut, ettei sillä ole teknisiä moitteita 21.A.93 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen osalta; ja

2.

tyyppitodistuksen haltija on suostunut toimimaan yhteistyössä lisätyyppitodistuksen haltijan kanssa sen varmistamiseksi, että kaikkia muutetun tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseen liittyviä velvoitteita noudatetaan 21.A.44 ja 21.A.118A kohtaa noudattamalla.

21.A.116   Siirrettävyys

Lisätyyppitodistuksen voi siirtää ainoastaan luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka voi sitoutua 21.A.118A kohdan velvoitteisiin ja on osoittanut kelpoisuutensa tätä varten 21.A.112B kohdan perusteiden mukaisesti, lukuun ottamatta ELA1-ilma-aluksia, joiden osalta kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on pyytänyt virastolta lupaa soveltaa menettelyjä, joilla kuvaillaan sen toimet näihin velvoitteisiin sitoutumiseksi.

21.A.117   Tuotteen sen osan muuttaminen, jota lisätyyppitodistus koskee

a)

Tuotteen siihen osaan, jota lisätyyppitodistus koskee, tehtävät pienet muutokset on luokiteltava ja hyväksyttävä D alaluvun mukaisesti.

b)

Tuotteen siihen osaan, jota lisätyyppitodistus koskee, tehtävät suuret muutokset on hyväksyttävä erillisellä lisätyyppitodistuksella tämän alaluvun mukaisesti.

c)

Poiketen siitä, mitä b alakohdassa säädetään tuotteen siihen osaan tehtävät suuret muutokset, jotka lisätyyppitodistuksen haltijan itsensä toimittama lisätyyppitodistus kattaa, voidaan hyväksyä muutoksena olemassa olevaan lisätyyppitodistukseen.

21.A.118A   Velvollisuudet ja EPA-merkintä

Jokaisen lisätyyppitodistuksen haltijan on:

a)

huolehdittava velvollisuuksista, jotka

1.

vahvistetaan 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 ja 21.A.120 kohdassa;

2.

johtuvat yhteistyöstä tyyppitodistuksen haltijan kanssa 21.A.115 kohdan c alakohdan 2 alakohdan mukaisesti;

ja täytettävä 21.A.112B kohdan perusteet;

b)

tehtävä 21.A.804 kohdan a alakohdan mukainen merkintä, joka sisältää kirjaimet ”EPA”.

21.A.118B   Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a)

Lisätyyppitodistus on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, jos:

1.

todistuksen haltija täyttää jatkuvasti tämän liitteen I (21 osa) vaatimukset; ja

2.

todistusta ei ole luovutettu tai peruutettu viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti.

b)

Jos lisätyyppitodistus luovutetaan tai peruutetaan, se on palautettava virastolle.

21.A.119   Käsikirjat

Lisätyyppitodistuksen haltijan on laadittava tuotteelle kaikkien sellaisten käsikirjojen alkuperäiskappaleet, joita sovellettavat tyyppisertifioinnin perusteet ja tuotteen ympäristönsuojeluvaatimukset edellyttävät ja jotka ovat tarpeen lisätyyppitodistuksen mukaisesti tehtyjen muutosten kattamiseksi, ylläpitää ja päivittää niitä sekä toimittaa pyydettäessä virastolle käsikirjojen jäljennökset.

21.A.120   Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

a)

Ilma-aluksen, moottorin tai potkurin lisätyyppitodistuksen haltijan on laadittava jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä varten sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden mukaisesti vähintään yksi muutosohjesarja, joka on toimitettava jokaiselle yhden tai useamman sellaisen ilma-aluksen, moottorin tai potkurin tunnetulle omistajalle, jonka ominaisuuksia lisätyyppitodistus koskee, tuotteen toimituksen tai kyseisen ilma-aluksen ensimmäisen lentokelpoisuustodistuksen antamisen yhteydessä, joista ajankohdista on valittava myöhäisempi, ja sen jälkeen antaa ohjeet pyynnöstä jokaisen sellaisen henkilön käytettäväksi, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvoitetta. Joidenkin jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien käsikirjojen muutosten tai niiden osien toimittaminen, jotka liittyvät peruskorjaukseen tai muuhun raskaaseen huoltoon, saa viivästyä siihen saakka, kunnes tuote on otettu käyttöön, mutta ohjeiden on oltava käytettävissä ennen kuin mikään tuote saavuttaa määrätyn iän tai lentotuntien tai käyttökertojen lukumäärän.

b)

Lisäksi jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden kyseisiin muutoksiin tehtävät muutokset on annettava kaikkien niiden tuotteiden tunnettujen käyttäjien tietoon, joissa lisätyyppitodistusta käytetään, ja ne on pyynnöstä annettava jokaisen sellaisen henkilön käytettäväksi, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvoitetta. Virastolle on toimitettava ohjelma, josta käy ilmi, miten jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden muutokset jaetaan.

F ALALUKU –   TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21.A.121   Soveltamisala

a)

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettelytavat sellaiseen tuotteeseen, osaan ja laitteeseen sovellettavien suunnittelutietojen noudattamisen osoittamiseksi, joka on tarkoitettu valmistettavaksi ilman G alaluvun mukaista tuotanto-organisaation hyväksyntää.

b)

Tässä alaluvussa vahvistetaan tämän alaluvun mukaisesti valmistettujen tuotteiden, osien tai laitteiden valmistajan velvollisuuksia koskevat säännöt.

21.A.122   Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hakea vaatimustenmukaisuuden osoittamista yksittäisille tuotteille, osille tai laitteille tämän alaluvun mukaisesti, jos:

a)

hakijalla on hyväksyntä tai hän on hakenut hyväksyntää, joka kattaa kyseisen tuotteen, osan tai laitteen suunnittelun; tai

b)

hakija on varmistanut riittävän koordinaation tuotannon ja suunnittelun välillä tekemällä suunnitteluhyväksynnän haltijan tai hakijan kanssa asianmukaisen sopimuksen.

21.A.124   Hakeminen

a)

Yksittäisten tuotteiden, osien ja laitteiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamista koskeva hakemus tämän alaluvun mukaisesti on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

b)

Hakemuksen on sisällettävä:

1.

todisteet, joista käy soveltuvin osin ilmi:

i)

että G alaluvun mukaisen tuotanto-organisaation hyväksynnän antaminen ei olisi tarkoituksenmukaista; tai

ii)

että tuotteen, osan tai laitteen sertifiointi tai hyväksyminen tämän alaluvun mukaisesti on tarpeen odotettaessa G alaluvun mukaista tuotanto-organisaation hyväksyntää;

2.

yhteenveto 21.A.125A kohdan b alakohdassa vaadituista tiedoista.

21.A.125A   Hyväksymiskirjeen antaminen

Hakijalla on oikeus saada toimivaltaisen viranomaisen antama hyväksymiskirje, jossa viranomainen hyväksyy yksittäisten tuotteiden, osien ja laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisen tämän alaluvun mukaisesti, sen jälkeen kun:

a)

se on laatinut tuotannonvalvontajärjestelmän, jonka avulla varmistetaan, että jokainen tuote, osa tai laite on sitä koskevien suunnittelutietojen mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa;

b)

se on toimittanut käsikirjan, joka sisältää:

1.

a alakohdassa vaaditun tuotannonvalvontajärjestelmän kuvauksen;

2.

kuvauksen keinoista, joiden avulla tuotannonvalvontajärjestelmän toimivuudesta tehdään päätelmiä;

3.

kuvauksen 21.A.127 ja 21.A.128 kohdan mukaisesti vaadituista testeistä sekä niiden henkilöiden nimet, joilla on toimivalta 21.A.130 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa asioissa.

c)

hakija on osoittanut pystyvänsä antamaan apua 21.A.3A kohdan ja 21.A.129 kohdan d alakohdan mukaisesti.

21.A.125B   Havainnot

a)

Jos saadaan objektiivisia todisteita siitä, että hyväksymiskirjeen haltija ei noudata tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksia, havainnot luokitellaan seuraavasti:

1.

tason yksi havainto on sellainen poikkeama tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksista, josta voisi seurata hallitsemattomia poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista ja joka voisi vaikuttaa ilma-aluksen turvallisuuteen;

2.

tason kaksi havaintoja ovat kaikki poikkeamat tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksista, joita ei luokitella tason yksi havainnoiksi.

b)

Tason kolme havainto on seikka, jonka on objektiivisten todisteiden perusteella todettu sisältävän mahdollisia ongelmia, joista voisi seurata a alakohdan mukainen poikkeama vaatimuksista.

c)

Kun ilmoitus 21.B.125 kohdan mukaisesta havainnosta on saatu:

1.

tason yksi havainnon osalta hyväksymiskirjeen haltijan on osoitettava toimivaltaista viranomaista tyydyttävät korjaustoimenpiteet enintään 21 työpäivän kuluessa siitä, kun havainnoista on tehty kirjallinen vahvistus;

2.

tason kaksi havainnon osalta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän korjausajanjakson on vastattava havainnon luonnetta ylittämättä aluksi kuitenkaan kolmea kuukautta. Tietyissä olosuhteissa ja poikkeamahavainnon luonteen perusteella toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin jatkaa kolmen kuukauden ajanjaksoa toimivaltaista viranomaista tyydyttävän korjaussuunnitelman mukaisesti;

3.

tason kolme havainto ei edellytä hyväksymiskirjeen haltijalta välittömiä toimenpiteitä.

d)

Tason yksi ja kaksi havaintojen johdosta hyväksymiskirjeen noudattamatta jättäminen voi edellyttää sen rajoittamista osittain tai kokonaan, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista 21.B.145 kohdan mukaisesti. Hyväksymiskirjeen haltijan on viipymättä vahvistettava vastaanottaneensa tiedon hyväksymiskirjeen rajoittamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

21.A.125C   Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a)

Hyväksymiskirje annetaan rajoitetuksi ajaksi enintään vuodeksi. Se pysyy voimassa, ellei:

1.

hyväksymiskirjeen haltija jätä osoittamatta tämän alaluvun mukaisesti sovellettavien vaatimusten noudattamista; tai

2.

ole olemassa todisteita siitä, että valmistaja ei pysty valvomaan tuotteiden, osien tai laitteiden tuotantoa sopimuksen mukaisella tavalla; tai

3.

valmistaja enää täytä 21.A.122 kohdan vaatimuksia; tai

4.

hyväksymiskirjettä ole luovutettu tai peruutettu 21.B.145 kohdan mukaisesti tai sen voimassaolo ole päättynyt.

b)

Jos kirje luovutetaan tai peruutetaan tai sen voimassaolo päättyy, se on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.126   Tuotannonvalvontajärjestelmä

a)

Edellä 21.A.125A kohdan a alakohdassa vaaditun tuotannonvalvontajärjestelmän avulla on voitava määrittää:

1.

lopputuotteessa käytettävät saapuvat materiaalit ja ostetut tai alihankintana teetetyt osat ovat sovellettavien suunnittelutietojen määritelmien mukaiset;

2.

saapuvat materiaalit sekä ostetut tai alihankintana teetetyt osat on merkitty asianmukaisesti;

3.

lopputuotteen laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat prosessit, valmistustekniikat ja -menetelmät toteutetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymien eritelmien mukaisesti;

4.

suunnitelmien muutokset, mukaan lukien materiaalivaihdokset, on hyväksytty D tai E alaluvun mukaisesti ja tarkastettu ennen niiden ottamista käyttöön lopputuotteessa.

b)

Edellä 21.A.125A kohdan a alakohdassa vaaditun tuotannonvalvontajärjestelmän avulla on voitava varmistaa myös seuraavat seikat:

1.

tuotannossa olevien osien sovellettavien suunnittelutietojen mukaisuus tarkastetaan sellaisissa tuotantovaiheissa, joissa on mahdollista tehdä tarkkoja arvioita;

2.

vaurioituvat ja laadultaan heikkenevät materiaalit säilytetään sopivissa tiloissa ja riittävän hyvin suojattuina;

3.

ajantasaiset suunnittelupiirustukset ovat helposti tuotanto- ja tarkastushenkilöstön käytettävissä ja niitä käytetään tarvittaessa;

4.

hylätyt materiaalit ja osat erotetaan muista ja merkitään tavalla, joka estää niiden asentamisen lopputuotteeseen;

5.

suunnittelutiedoista tai -eritelmistä poikkeamisen vuoksi käyttämättä jätetyt materiaalit ja osat, joita voidaan harkita käytettäväksi lopputuotteessa, tarkastetaan ja hyväksytään suunnittelun ja valmistuksen tarkastusmenettelyn mukaisesti. Materiaalit ja osat, jotka todetaan menettelyssä käyttökuntoisiksi, merkitään asianmukaisesti ja tarkastetaan, jos niitä on tarpeen työstää tai korjata. Materiaalit ja osat, jotka hylätään tässä menettelyssä, merkitään ja hävitetään sen varmistamiseksi, että niitä ei käytetä lopputuotteessa;

6.

tuotannonvalvontajärjestelmässä syntyviä tietoja ylläpidetään, niihin merkitään tiedot valmiista tuotteesta tai osasta, silloin kun se on mahdollista, ja valmistaja säilyttää ne voidakseen antaa tarvittavat tiedot tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi.

21.A.127   Kokeet: ilma-alukset

a)

Jokaisen tämän alaluvun mukaisesti valmistetun ilma-aluksen valmistajan on laadittava hyväksytty tuotannon koelento- ja maakoemenettely sekä tarkastuslomakkeet ja testata jokainen tuottamansa ilma-alus näiden lomakkeiden mukaisesti voidakseen osoittaa 21.A.125A kohdan a alakohdan asiaa koskevien vaatimusten mukaisuuden.

b)

Jokaisen tuotannon koemenettelyn on sisällettävä ainakin seuraavat kohdat:

1.

käsittelyominaisuuksien tarkastaminen;

2.

lentosuoritusarvojen tarkastaminen (tavanomaista ilma-aluksen mittaristoa käyttäen);

3.

ilma-aluksen kaikkien laitteiden ja järjestelmien asianmukaisen toiminnan tarkastaminen;

4.

sen tarkastaminen koelennon jälkeen, että kaikki mittarit on merkitty asianmukaisesti ja että kaikki kilvet on asennettu ja tarvittavat lentokäsikirjat ovat käytettävissä;

5.

ilma-aluksen käyttöominaisuuksien tarkastaminen maassa;

6.

testattavalle ilma-alukselle erityisten piirteiden tarkastaminen.

21.A.128   Kokeet: moottorit ja potkurit

Jokaisen tämän alaluvun mukaisesti valmistettujen moottorien tai potkurien valmistajan on tehtävä jokaiselle moottorille tai säätöpotkurille hyväksyttävä tyyppitodistuksen haltijan asiakirjoissa eritelty toimintakoe sen toteamiseksi, toimiiko laite asianmukaisesti koko sillä toiminta-alueella, jolle se on tyyppisertifioitu, jotta hän voi todeta 21.A.125A kohdan a alakohdan asiaa koskevien vaatimusten noudattamisen.

21.A.129   Valmistajan velvollisuudet

Jokaisen tämän alaluvun mukaisesti valmistetun tuotteen, osan tai laitteen valmistajan on:

a)

annettava toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuus tarkastaa jokainen tuote, osa tai laite;

b)

säilytettävä valmistuspaikalla kaikki tekniset tiedot ja piirustukset, jotka ovat tarpeen sen määrittämiseksi, onko tuote sovellettavien suunnittelutietojen mukainen;

c)

ylläpidettävä tuotannonvalvontajärjestelmää, jonka avulla varmistetaan, että jokainen tuote on sitä koskevien suunnittelutietojen mukainen ja turvallisen käytön edellyttämässä kunnossa;

d)

annettava tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen tai suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijalle apua tuotettaviin tuotteisiin, osiin tai laitteisiin liittyvissä asioissa, jotka liittyvät lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi tehtäviin toimenpiteisiin;

e)

laadittava ja ylläpidettävä turvallisuuden vuoksi sisäistä poikkeamien raportointijärjestelmää, jonka avulla voidaan kerätä ja arvioida poikkeamaraportit ja tunnistaa ei-toivotut kehityssuunnat tai käsitellä puutteita, sekä koottava raportoitavat poikkeamat. Järjestelmään on kuuluttava myös menettely poikkeamiin liittyvien olennaisten tietojen arvioimista sekä niihin liittyvien tietojen julkaisemista varten;

f)

1.

raportoitava tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen tai suunnitteluhyväksynnän haltijalle kaikki tapaukset, joissa valmistaja on luovuttanut tuotteet, osat tai laitteet ja niiden on myöhemmin todettu sisältävän poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista, sekä selvittää tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen tai suunnitteluhyväksynnän haltijan kanssa poikkeamat, joista voi seurata haittaa turvalliselle käytölle;

2.

ilmoitettava virastolle ja jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki 1 alakohdan mukaisesti havaitut poikkeamat, joista voi seurata turvallisuuden vaarantuminen. Raportit on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla 21.A.3A kohdan b alakohdan 2 alakohdan mukaisesti tai muodossa ja tavalla, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hyväksyy;

3.

jos valmistaja toimii toisen tuotanto-organisaation tavarantoimittajana, ilmoitettava myös kyseiselle toiselle organisaatiolle kaikista tapauksista, joissa valmistaja on luovuttanut tuotteita, osia tai laitteita kyseiselle organisaatiolle ja havainnut myöhemmin, että niissä on mahdollisesti poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista.

21.A.130   Vaatimustenmukaisuusilmoitus

a)

Jokaisen tämän alaluvun mukaisesti valmistetun tuotteen, osan tai laitteen valmistajan on annettava vaatimustenmukaisuusilmoitus täydellisten ilma-alusten osalta EASA 52 -lomakkeella (katso lisäys VIII) tai muiden tuotteiden, osien tai laitteiden osalta EASA 1 -lomakkeella (katso lisäys I). Ilmoituksen allekirjoittaa valtuutettu henkilö, jolla on vastuuasema tuotanto-organisaatiossa.

b)

Vaatimustenmukaisuusilmoituksen on sisällettävä:

1.

jokaisen tuotteen, osan tai laitteen osalta ilmoitus siitä, että kyseinen tuote, osa tai laite on hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukainen ja turvallinen käyttää;

2.

jokaisen ilma-aluksen osalta ilmoitus siitä, että ilma-alus on tarkastettu maassa ja lennossa 21.A.127 kohdan a alakohdan mukaisesti; ja

3.

jokaisen moottorin tai säätöpotkurin osalta ilmoitus siitä, että valmistaja on tehnyt kyseiselle moottorille tai potkurille toiminnan lopputarkastuksen 21.A.128 kohdan mukaisesti sekä moottorien osalta lisäksi moottorin tyyppitodistuksen haltijan toimittamiin tietoihin perustuvan tarkastuksen siitä, että jokainen valmis moottori on moottorin valmistuspäivänä sovellettavien päästörajoitusten mukainen.

c)

Jokaisen tällaisen tuotteen, osan tai laitteen valmistajan on:

1.

siirtäessään tuotteen, osan tai laitteen omistusoikeuden ensimmäisen kerran; tai

2.

hakiessaan ilma-alukselle ensimmäistä lentokelpoisuustodistusta; tai

3.

hakiessaan moottorin, potkurin, osan tai laitteen ensimmäistä lentokelpoisuusasiakirjaa

esitettävä ajan tasalla oleva vaatimustenmukaisuusilmoitus toimivaltaisen viranomaisen vahvistettavaksi.

d)

Toimivaltainen viranomainen vahvistaa vaatimustenmukaisuusilmoituksen omalla allekirjoituksellaan, jos se toteaa tarkastuksen perusteella, että tuote, osa tai laite on sitä koskevien suunnittelutietojen mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa.

G ALALUKU –   TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.A.131   Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan:

a)

menettely tuotanto-organisaation hyväksynnän antamista varten tuotanto-organisaatioille, jotka osoittavat tuotteiden, osien ja laitteiden vaatimustenmukaisuuden niitä koskevien suunnittelutietojen suhteen;

b)

tällaisen hyväksynnän hakijoita ja haltijoita koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

21.A.133   Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (organisaatio) voi hakea hyväksyntää tämän alaluvun mukaisesti. Hakijan on:

a)

perusteltava määritetyn työn laajuuden osalta, miksi tämän alaluvun mukainen hyväksyntä on tarpeen tietyn suunnitelman vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi; ja

b)

oltava kyseisen suunnitelman hyväksynnän haltija tai hakenut sitä; tai

c)

oltava varmistanut riittävän koordinaation tuotannon ja suunnittelun välillä tekemällä kyseisen suunnitelman hyväksynnän haltijan tai sellaisen hakijan kanssa asianmukaisen sopimuksen.

21.A.134   Hakeminen

Tuotanto-organisaation hyväksyntää on haettava toimivaltaiselta viranomaiselta sen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla, ja hakemuksen on sisällettävä yhteenveto 21.A.143 kohdassa vaadituista tiedoista sekä 21.A.151 kohdan mukaisesti annettaviksi haettavista hyväksymisehdoista.

21.A.135   Tuotanto-organisaation hyväksynnän antaminen

Organisaatiolla on oikeus saada toimivaltaisen viranomaisen antama tuotanto-organisaation hyväksyntä osoitettuaan noudattavansa tämän alaluvun asiaa koskevia vaatimuksia.

21.A.139   Laatujärjestelmä

a)

Tuotanto-organisaation on osoitettava, että se on perustanut laatujärjestelmän ja pystyy ylläpitämään sitä. Laatujärjestelmän tiedot on kirjattava asiakirjoihin. Laatujärjestelmän on oltava sellainen, että sen avulla organisaatio pystyy varmistamaan, että jokainen organisaation tai sen kumppanien valmistama tai muualta ostettu tai alihankintana teetetty tuote, osa tai laite on sitä koskevien suunnittelutietojen mukainen ja turvallinen käyttää, ja voi näin käyttää 21.A.163 kohdassa määritettyjä oikeuksia.

b)

Laatujärjestelmän on sisällettävä seuraavat osat:

1.

hyväksynnän laajuuden mukaan seuraavia seikkoja koskevat tarkastusmenettelyt:

i)

asiakirjojen antaminen, hyväksyminen tai muuttaminen;

ii)

tavarantoimittajien ja alihankkijoiden arviointitarkastukset ja valvonta;

iii)

sen todentaminen, että kaikki saapuvat tuotteet, osat, materiaalit ja laitteet, mukaan lukien tuotteiden ostajien uutena tai käytettynä toimittamat, ovat sovellettavissa suunnittelutiedoissa eriteltyjen mukaiset;

iv)

tunnistettavuus ja jäljitettävyys;

v)

valmistusprosessit;

vi)

tarkastaminen ja testaus, mukaan lukien tuotannon koelennot;

vii)

työvälineiden, jigien ja testauslaitteiden kalibrointi;

viii)

niiden osien valvonta, jotka eivät täytä vaatimuksia;

ix)

lentokelpoisuuden koordinointi suunnitteluhyväksynnän hakijan tai haltijan kanssa;

x)

tietojen kerääminen ja säilyttäminen;

xi)

henkilökunnan ammattitaito ja pätevyys;

xii)

valmistustodistusten antaminen;

xiii)

käsittely, varastointi ja pakkaus;

xiv)

sisäiset laatuauditoinnit ja niistä seuraavat korjaustoimenpiteet;

xv)

hyväksymisehtojen mukaisesti tehtävä työ, joka tehdään muualla kuin hyväksytyssä toimipaikassa;

xvi)

tuotannon valmistumisen jälkeen mutta ennen toimitusta tehtävä työ, jonka tarkoituksena on pitää ilma-alus turvallisessa käyttökunnossa;

xvii)

ilmailuluvan antaminen ja siihen liittyvien lentoehtojen hyväksyminen.

Tarkastusmenettelyihin on sisällyttävä erityisehdot, jotka koskevat kriittisiä osia.

2.

Riippumaton laadunvarmistustoiminto laatujärjestelmän dokumentoitujen menettelyjen noudattamisen ja niiden riittävyyden valvomiseksi. Valvontaan on kuuluttava järjestelmä palautteen antamiseksi 21.A.145 kohdan c alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetulle henkilölle tai henkilöryhmälle ja lopulta 21.A.145 kohdan c alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetulle johtajalle korjaustoimenpiteiden varmistamiseksi tarvittaessa.

21.A.143   Käsikirja

a)

Organisaation on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tuotanto-organisaation käsikirja, joka sisältää seuraavat tiedot:

1.

vastuullisen johtajan allekirjoittama vakuutus siitä, että tuotanto-organisaation käsikirjassa ja muissa käsikirjoissa, joihin siinä viitataan, määritellään, miten hyväksytty organisaatio täyttää tämän alaluvun vaatimukset ja miten niitä noudatetaan jatkuvasti;

2.

toimivaltaisen viranomaisen 21.A.145 kohdan c alakohdan 2 alakohdan mukaisesti hyväksymien johtajien asema ja nimet;

3.

21.A.145 kohdan c alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen johtajien tehtävät ja velvollisuudet, mukaan lukien asiat, joita he voivat käsitellä organisaation puolesta suoraan toimivaltaisen viranomaisen kanssa;

4.

organisaatiokaavio, josta käyvät ilmi 21.A.145 kohdan c alakohdan 1 ja 2 alakohdan mukaisesti vaadittujen johtajien vastuuketjut;

5.

21.A.145 kohdan d alakohdassa tarkoitettu luettelo valmistustodistusten antajista;

6.

yleinen kuvaus käytettävissä olevista henkilöresursseista;

7.

yleinen kuvaus toimitiloista, jotka sijaitsevat tuotanto-organisaation toimiluvassa eritellyissä osoitteissa;

8.

yleinen kuvaus tuotanto-organisaation työn laajuudesta hyväksymisehtojen kannalta;

9.

menettelyt, joiden mukaisesti organisaation muutoksista ilmoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle;

10.

tuotanto-organisaation käsikirjan muutosmenettelyt;

11.

kuvaus 21.A.139 kohdan b alakohdan 1 alakohdassa vaaditusta laatujärjestelmästä ja menettelyistä;

12.

luettelo 21.A.139 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista ulkopuolisista kumppaneista.

b)

Tuotanto-organisaation käsikirjaan on tehtävä muutokset, jotka ovat tarpeen organisaation kuvauksen pitämiseksi ajan tasalla ja toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettava jäljennökset kaikista muutoksista.

21.A.145   Hyväksyntää koskevat vaatimukset

Tuotanto-organisaation on osoitettava 21.A.143 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella, että:

a)

se pystyy yleisten hyväksymisvaatimusten, toimitilojen, työolosuhteiden, laitteiden ja työkalujen, prosessien ja niihin liittyvien materiaalien, henkilöstön lukumäärän ja ammattitaidon sekä yleisen organisaation avulla suoriutumaan 21.A.165 kohdan mukaisista velvoitteistaan;

b)

kaikkien tarvittavien lentokelpoisuus-, melu-, polttoaine- ja pakokaasupäästötietojen osalta:

1.

tuotanto-organisaatio saa virastolta ja tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen tai suunnitteluhyväksynnän haltijalta tai hakijalta tiedot, joita tarvitaan sovellettavien suunnittelutietojen noudattamisen arvioimiseksi;

2.

tuotanto-organisaatio on laatinut menettelyn, jonka avulla varmistetaan, että lentokelpoisuus-, melu-, polttoaine- ja pakokaasupäästötiedot otetaan asianmukaisesti huomioon organisaation tuotantotiedoissa;

3.

tiedot pidetään ajan tasalla ja ne ovat kaikkien henkilökunnan jäsenten saatavilla, joiden on tarpeen käyttää tietoja tehtäviensä suorittamiseksi;

c)

johdon ja henkilöstön osalta:

1.

tuotanto-organisaatio on nimittänyt johtajan, joka on vastuussa toimivaltaiselle viranomaiselle. Johtajan vastuuseen organisaatiossa kuuluu sen varmistaminen, että tuotanto tapahtuu vaadittujen standardien mukaisesti ja että tuotanto-organisaatio noudattaa jatkuvasti 21.A.143 kohdassa tarkoitetun käsikirjan tietoja ja menettelyjä;

2.

tuotanto-organisaatio on nimittänyt henkilön tai henkilöryhmän, jonka tehtävänä on varmistaa, että organisaatio täyttää tämän liitteen I (21 osa) vaatimukset, sekä määrittänyt kunkin henkilön toimivallan. Tällainen henkilö tai henkilöt ovat suoraan vastuussa 1 alakohdassa tarkoitetulle johtajalle. Nimitettyjen henkilöiden tietojen, taustan ja kokemuksen on oltava asianmukainen heidän velvollisuuksiensa täyttämisen kannalta;

3.

kaikkien tasojen henkilöstölle on annettu sille määrättyjen tehtävien suorittamisen kannalta asianmukaiset oikeudet ja yhteistyö tuotanto-organisaation sisällä on kattavaa ja tehokasta lentokelpoisuutta, melua, polttoaineen päästöä ja pakokaasupäästöjä koskevissa asioissa;

d)

valmistustodistusten antajien osalta tuotanto-organisaatio on antanut heille valtuutuksen allekirjoittaa 21.A.163 kohdan mukaisesti annettavia asiakirjoja toimiluvan laajuuden ja ehtojen mukaisesti:

1.

valmistustodistusten antajien tietämys, tausta (mukaan lukien muut tehtävät organisaatiossa) ja kokemus ovat heille kuuluvien tehtävien kannalta asianmukaiset;

2.

tuotanto-organisaatio pitää kirjaa kaikista valmistustodistusten antajista sekä heidän valtuuksiensa laajuudesta;

3.

valmistustodistusten antajille annetaan todisteet heidän valtuuksiensa laajuudesta.

21.A.147   Hyväksytyssä tuotanto-organisaatiossa tapahtuvat muutokset

a)

Tuotanto-organisaation hyväksynnän antamisen jälkeen kaikki hyväksytyn tuotanto-organisaation muutokset, joilla on merkitystä tuotteen, osan tai laitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisen tai lentokelpoisuuden sekä melu-, polttoaine-, ja pakokaasupäästöjen kannalta, erityisesti laatujärjestelmän muutokset, on hyväksytettävä toimivaltaisella viranomaisella. Hyväksymishakemus on tehtävä toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti ja organisaation on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ennen muutoksen toteuttamista, että organisaatio täyttää muutoksen jälkeen edelleen tämän alaluvun vaatimukset.

b)

Toimivaltainen viranomainen vahvistaa edellytykset, joiden täyttyessä tämän alaluvun mukaisesti hyväksytty tuotanto-organisaatio saa toimia muutosten tekemisen aikana, ellei toimivaltainen viranomainen totea, että hyväksynnän voimassaolo olisi keskeytettävä.

21.A.148   Toimipaikan muutokset

Hyväksytyn tuotanto-organisaation tuotantotilojen sijainnin muutosta on pidettävä merkittävänä muutoksena, joten se on tehtävä 21.A.147 kohdan mukaisesti.

21.A.149   Siirrettävyys

Tuotanto-organisaation hyväksyntää ei voi siirtää muutoin kuin omistajan muutoksen yhteydessä, jolloin kyseessä on 21.A.147 kohdan soveltamisen kannalta merkittävä muutos.

21.A.151   Hyväksymisehdot

Hyväksymisehdoissa on yksilöitävä työn laajuus, tuotteet tai osa- ja laiteluokat tai molemmat, joiden osalta hyväksynnän haltija saa harjoittaa 21.A.163 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia.

Ehdot on ilmoitettava tuotanto-organisaation hyväksynnän osana.

21.A.153   Hyväksymisehtojen muuttaminen

Kaikkien hyväksymisehtojen muutosten on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä. Hyväksymisehtojen muutosta koskeva hakemus on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla. Hakijan on täytettävä tämän alaluvun asiaa koskevat vaatimukset.

21.A.157   Tutkinnat

Tuotanto-organisaation on tehtävä järjestelyt, joiden avulla toimivaltainen viranomainen pystyy tekemään tutkintoja, mukaan lukien kumppanien ja alihankkijoiden tutkinnat, jotka ovat tarpeen tämän alaluvun sovellettavien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

21.A.158   Havainnot

a)

Jos saadaan objektiivisia todisteita siitä, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija ei noudata tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksia, havainnot luokitellaan seuraavasti:

1.

tason yksi havainto on sellainen poikkeama tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksista, josta voisi seurata hallitsemattomia poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista ja joka voisi vaikuttaa ilma-aluksen turvallisuuteen;

2.

tason kaksi havaintoja ovat kaikki poikkeamat tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksista, joita ei luokitella tason yksi havainnoiksi.

b)

Tason kolme havainto on seikka, jonka on objektiivisten todisteiden perusteella todettu sisältävän mahdollisia ongelmia, joista voisi seurata a alakohdan mukainen poikkeama vaatimuksista.

c)

Kun havaintoja koskeva ilmoitus on vastaanotettu 21.B.225 kohdan mukaisesti:

1.

tason yksi havainnon osalta tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan on osoitettava toteuttaneensa toimivaltaista viranomaista tyydyttävät korjaustoimenpiteet enintään 21 työpäivän kuluessa siitä, kun havainnoista on tehty kirjallinen vahvistus;

2.

tason kaksi havainnon osalta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän korjausajanjakson on vastattava havainnon luonnetta ylittämättä aluksi kuitenkaan kolmea kuukautta. Tietyissä olosuhteissa ja poikkeamahavainnon luonteen perusteella toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin jatkaa kolmen kuukauden ajanjaksoa toimivaltaista viranomaista tyydyttävän korjaussuunnitelman mukaisesti;

3.

tason kolme havainto ei edellytä tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijalta välittömiä toimia.

d)

Tason yksi tai kaksi havaintojen johdosta tuotanto-organisaation hyväksyntää voidaan rajoittaa kokonaan tai osittain, hyväksynnän voimassaolo keskeyttää tai peruuttaa 21.B.245 kohdan mukaisesti. Tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan on viipymättä vahvistettava vastaanottaneensa tiedon tuotanto-organisaation hyväksynnän rajoittamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

21.A.159   Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a)

Tuotanto-organisaation hyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, ellei:

1.

tuotanto-organisaatio jätä osoittamatta tämän alaluvun sovellettavien vaatimusten noudattamista; tai

2.

haltija tai jokin sen kumppani tai alihankkija estä toimivaltaista viranomaista tekemästä 21.A.157 kohdan mukaisia tutkintoja; tai

3.

ole olemassa todisteita siitä, että tuotanto-organisaatio ei pysty valvomaan hyväksynnän mukaisten tuotteiden, osien tai laitteiden tuotantoa tyydyttävällä tavalla; tai

4.

ole todettu, että tuotanto-organisaatio ei enää täytä 21.A.133 kohdan vaatimuksia; tai

5.

todistusta ole luovutettu tai peruutettu 21.B.245 kohdan mukaisesti.

b)

Luovutettu tai peruutettu todistus on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.163   Oikeudet

Tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija saa 21.A.135 kohdan hyväksymisehdot huomioon ottaen:

a)

harjoittaa tämän liitteen I (21 osa) mukaista tuotantotoimintaa;

b)

kokonaisten ilma-alusten osalta ja esitettäessä 21.A.174 kohdan mukainen vaatimustenmukaisuusilmoitus (EASA 52 -lomake) ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen ja melutodistuksen ilman muiden todisteiden esittämistä;

c)

muiden tuotteiden, osien tai laitteiden osalta, antaa valmistustodistuksen (EASA 1 -lomake) ilman muiden todisteiden esittämistä;

d)

huoltaa organisaation valmistamaa uutta ilma-alusta ja antaa tästä huollosta huoltotodistuksen (EASA 53 -lomake);

e)

antaa valmistamalleen ilma-alukselle luvan ilmailuun 21.A.711 kohdan c alakohdan mukaisesti sekä hyväksyä lentoehdot 21.A.710 kohdan b alakohdan mukaisesti tuotannosta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovittuja menettelyjä noudattaen, kun tuotanto-organisaatio valvoo itse hyväksyntänsä mukaisesti ilma-aluksen kokoonpanoa ja vahvistaa yhdenmukaisuuden lentämistä varten hyväksyttyjen suunnitteluehtojen kanssa.

21.A.165   Haltijan velvollisuudet

Tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan on:

a)

varmistettava, että 21.A.143 kohdan mukaisesti laadittua tuotanto-organisaation käsikirjaa ja asiakirjoja, joihin siinä viitataan, käytetään organisaatiossa työskentelyn perusasiakirjoina;

b)

hoidettava tuotanto-organisaatiota tuotanto-organisaation hyväksynnässä hyväksyttyjen tietojen ja menettelyjen mukaisesti;

c)

1.

määritettävä, että jokainen valmis ilma-alus on tyyppisuunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa ennen vaatimustenmukaisuusilmoitusten lähettämistä toimivaltaiselle viranomaiselle; tai

2.

määritettävä, että muut tuotteet, osat tai laitteet ovat täydelliset ja vastaavat niitä koskevia suunnittelutietoja ja ovat turvallisessa käyttökunnossa ennen EASA 1 -lomakkeen antamista suunnittelutietojen mukaisuuden ja turvallisen käyttökunnon todistamiseksi, sekä lisäksi moottorien osalta määritettävä moottorin tyyppitodistuksen haltijan toimittamien tietojen mukaisesti, että kukin valmis moottori on siihen sovellettavien, moottorin valmistumispäivänä voimassa olevien 21.A.18 kohdan b alakohdassa määriteltyjen päästövaatimusten mukainen, millä todetaan päästövaatimusten noudattaminen; tai

3.

määritettävä, että muut tuotteet, osat tai laitteet ovat niitä koskevien tietojen mukaisia ennen EASA 1 -lomakkeen antamista vaatimustenmukaisuustodistuksena;

d)

tallennettava yksityiskohtaiset tiedot kaikista tehdyistä töistä;

e)

laadittava ja ylläpidettävä turvallisuuden vuoksi sisäistä poikkeamien raportointijärjestelmää, jonka avulla voidaan kerätä ja arvioida poikkeamaraportit ja tunnistaa ei-toivotut kehityssuunnat tai käsitellä puutteita, sekä koottava raportoitavat poikkeamat. Järjestelmään on kuuluttava myös menettely poikkeamiin liittyvien olennaisten tietojen arvioimista sekä niihin liittyvien tietojen julkaisemista varten;

f)

1.

raportoitava tyyppitodistuksen tai suunnitteluhyväksynnän haltijalle kaikki tapaukset, joissa tuotanto-organisaatio on luovuttanut tuotteet, osat tai laitteet ja niiden on myöhemmin todettu sisältävän poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista, sekä selvittää tyyppitodistuksen tai suunnitteluhyväksynnän haltijan kanssa poikkeamat, joista voi seurata haittaa turvalliselle käytölle;

2.

ilmoitettava virastolle ja jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki 1 alakohdan mukaisesti havaitut poikkeamat, joista voi seurata turvallisuuden vaarantuminen. Raportit on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla 21.A.3A kohdan b alakohdan 2 alakohdan mukaisesti tai muodossa ja tavalla, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hyväksyy;

3.

jos tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija toimii toisen tuotanto-organisaation tavarantoimittajana, ilmoitettava myös kyseiselle toiselle organisaatiolle kaikista tapauksista, joissa tuotanto-organisaatio on luovuttanut tuotteita, osia tai laitteita kyseiselle organisaatiolle ja havainnut myöhemmin, että niissä on mahdollisesti poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista;

g)

annettava tyyppitodistuksen tai suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijalle apua tuotettaviin tuotteisiin, osiin tai laitteisiin liittyvissä asioissa, jotka liittyvät lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi tehtäviin toimiin;

h)

perustettava arkistointijärjestelmä, joka sisältää organisaation kumppaneilleen, tavarantoimittajilleen ja alihankkijoilleen asettamat vaatimukset ja jonka avulla voidaan varmistaa tuotteiden, osien tai laitteiden vaatimustenmukaisuuden perustelemiseksi käytettyjen tietojen säilyminen. Tällaiset tiedot on annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön ja ne on säilytettävä tuotteiden, osien tai laitteiden lentokelpoisuuden varmistamiseksi tarvittavien tietojen antamista varten;

i)

jos hyväksynnän haltija antaa hyväksymisehtojensa mukaisesti huoltotodisteen, määritettävä ennen todisteen antamista, että jokainen valmis ilma-alus on huollettu asianmukaisesti ja on turvallisessa käyttökunnossa;

j)

määritettävä tarvittaessa 21.A.163 kohdan e alakohdassa annetun oikeuden mukaisesti ehdot, joiden mukaisesti voidaan antaa lupa ilmailuun;

k)

varmistettava tarvittaessa 21.A.163 kohdan e alakohdassa annetun oikeuden mukaisesti ennen kuin ilma-alukselle annetaan lupa ilmailuun, että 21.A.711 kohdan c ja e alakohtaa noudatetaan.

H ALALUKU –   LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21.A.171   Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan lentokelpoisuustodistusten antamista koskeva menettely.

21.A.172   Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka nimiin on rekisteröity tai rekisteröidään ilma-alus jossakin jäsenvaltiossa (rekisteröintijäsenvaltio) tai henkilön tai oikeushenkilön edustaja voi hakea ilma-alukselle lentokelpoisuustodistuksen tämän alaluvun mukaisesti.

21.A.173   Luokittelu

Lentokelpoisuustodistukset luokitellaan seuraavasti:

a)

Lentokelpoisuustodistuksia annetaan ilma-aluksille, jotka ovat tämän liitteen I (21 osa) mukaisesti annetun tyyppitodistuksen mukaisia.

b)

Rajoitettuja lentokelpoisuustodistuksia annetaan ilma-aluksille:

1.

jotka ovat tämän liitteen I (21 osa) mukaisesti annetun rajoitetun tyyppitodistuksen mukaisia; tai

2.

joiden on virastoa tyydyttävällä tavalla osoitettu täyttävän tietyt lentokelpoisuusspesifikaatiot, joilla varmistetaan riittävä turvallisuuden taso.

21.A.174   Hakeminen

a)

Edellä 21.A.172 kohdan mukaisesti lentokelpoisuustodistushakemus on tehtävä rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

b)

Jokaisen lentokelpoisuustodistuksen tai rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen hakemuksen on sisällettävä:

1.

haettava lentokelpoisuustodistuksen luokka;

2.

uuden ilma-aluksen osalta:

i)

vaatimustenmukaisuusilmoitus:

joka on annettu 21.A.163 kohdan b alakohdan mukaisesti; tai

joka on annettu 21.A.130 kohdan mukaisesti ja jonka toimivaltainen viranomainen on validoinut; tai

maahantuodun ilma-aluksen osalta vientiviranomaisen ilmoitus siitä, että ilma-alus on viraston hyväksymän suunnitelman mukainen;

ii)

punnituspöytäkirja kuormaussuunnitelmineen;

iii)

lentokäsikirja, jos sitä edellytetään kyseistä ilma-alusta koskevissa lentokelpoisuusmääräyksissä;

3.

käytetyn ilma-aluksen osalta:

i)

jos ilma-alus on peräisin jostakin jäsenvaltiosta, M osan mukaisesti annettu lentokelpoisuuden tarkastustodistus;

ii)

jos ilma-alus on peräisin muusta valtiosta kuin jäsenvaltiosta:

sen valtion toimivaltaisen viranomaisen antama selvitys, jossa ilma-alus on tai on ollut rekisteröity ja josta käy ilmi ilma-aluksen lentokelpoisuustila viranomaisen rekisterissä luovutusajankohtana;

punnituspöytäkirja kuormaussuunnitelmineen;

lentokäsikirja, jos sitä edellytetään kyseistä ilma-alusta koskevissa lentokelpoisuusmääräyksissä;

historiatiedot, joiden avulla voidaan selvittää ilma-aluksen tuotanto-, muutos- ja huoltotilanne, mukaan lukien rajoitukset, jotka liittyvät 21.B.327 kohdan c alakohdan mukaisesti annettuun rajoitettuun lentokelpoisuustodistukseen;

suositus lentokelpoisuustodistuksen tai rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen ja lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen antamiseksi M osan mukaisen lentokelpoisuustarkastuksen jälkeen.

c)

Ellei muuta sovita, b alakohdan 2 alakohdan i alakohdassa ja b alakohdan 3 alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on annettava enintään 60 päivää ennen ilma-aluksen esittämistä rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.175   Kieli

Käsikirjat, kilvet, luettelot ja mittarimerkinnät sekä muut tarvittavat tiedot, joita sovellettavissa sertifiointieritelmissä edellytetään, on esitettävä yhdellä tai useammalla rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä unionin virallisella kielellä.

21.A.177   Lisäykset tai muutokset

Lentokelpoisuustodistukseen saa tehdä lisäyksiä tai muutoksia vain rekisterijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen.

21.A.179   Siirrettävyys ja uudelleen antaminen jäsenvaltioissa

a)

Jos ilma-aluksen omistaja on vaihtunut:

1.

ja jos ilma-alus pysyy samassa rekisterissä, lentokelpoisuustodistus tai rajoitettu lentokelpoisuustodistus, joka on rajoitetun tyyppitodistuksen mukainen, siirretään ilma-aluksen mukana;

2.

ja jos ilma-alus rekisteröidään toisessa jäsenvaltiossa, annetaan lentokelpoisuustodistus tai rajoitettu lentokelpoisuustodistus, joka on rajoitetun tyyppitodistuksen mukainen,

i)

kun esitetään edellinen lentokelpoisuustodistus ja M osan mukaisesti annettu lentokelpoisuuden tarkastustodistus, ja

ii)

kun 21.A.175 kohdan edellytyksiä noudatetaan.

b)

Jos ilma-aluksen omistaja on vaihtunut ja ilma-aluksella on rajoitettu lentokelpoisuustodistus, joka ei ole rajoitetun tyyppitodistuksen mukainen, lentokelpoisuustodistukset siirretään ilma-aluksen mukana edellyttäen, että ilma-alus pysyy samassa rekisterissä, tai annetaan vain sen rekisteröintijäsenvaltion, johon ilma-alus siirretään, toimivaltaisen viranomaisen antaman virallisen suostumuksen perusteella.

21.A.180   Tarkastukset

Lentokelpoisuustodistuksen haltijan on sallittava rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä pääsy ilma-alukseen, jolle lentokelpoisuustodistus on annettu.

21.A.181   Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a)

Lentokelpoisuustodistus on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, jos:

1.

sovellettavia tyyppisuunnittelua ja lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan; ja

2.

ilma-alus pysyy samassa rekisterissä; ja

3.

tyyppitodistusta tai rajoitettua tyyppitodistusta, jonka mukaan lentokelpoisuustodistus on annettu, ei ole aiemmin mitätöity 21.A.51 kohdan mukaisesti; ja

4.

todistusta ei ole luovutettu tai peruutettu 21.B.330 kohdan mukaisesti.

b)

Luovutettu tai peruutettu todistus on palautettava rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.182   Ilma-aluksen merkinnät

Tämän alaluvun mukaisen lentokelpoisuustodistuksen hakijan on osoitettava, että hänen ilma-aluksensa on merkitty Q alaluvun mukaisesti.

I ALALUKU –   MELUTODISTUKSET

21.A.201   Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan melutodistusten antamista koskeva menettely.

21.A.203   Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka nimiin on rekisteröity tai rekisteröidään ilma-alus jossakin jäsenvaltiossa (rekisteröintijäsenvaltio), tai tällaisen henkilön tai oikeushenkilön edustaja voi hakea ilma-alukselle melutodistusta tämän alaluvun mukaisesti.

21.A.204   Hakeminen

a)

Edellä 21.A.203 kohdan mukaisesti melutodistushakemus on tehtävä rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

b)

Hakemuksen on sisällettävä:

1.

uuden ilma-aluksen osalta:

i)

vaatimustenmukaisuusilmoitus:

joka on annettu 21.A.163 kohdan b alakohdan mukaisesti; tai

joka on annettu 21.A.130 kohdan mukaisesti ja jonka toimivaltainen viranomainen on validoinut; tai

maahantuodun ilma-aluksen osalta vientiviranomaisen allekirjoittama ilmoitus siitä, että ilma-alus on viraston hyväksymän suunnitelman mukainen; ja

ii)

sovellettavien melumääräysten mukaisesti määritetyt melutasotiedot;

2.

käytetyn ilma-aluksen osalta:

i)

sovellettavien melumääräysten mukaisesti määritetyt melutasotiedot; ja

ii)

historiatiedot, joiden avulla voidaan selvittää ilma-aluksen tuotanto-, muutos- ja huoltotilanne.

c)

Ellei muuta sovita, b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on annettava enintään 60 päivää ennen ilma-aluksen esittämistä rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.207   Lisäykset tai muutokset

Melutodistukseen saa tehdä lisäyksiä tai muutoksia vain rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen.

21.A.209   Siirrettävyys ja uudelleen antaminen jäsenvaltioissa

Jos ilma-aluksen omistaja on vaihtunut:

a)

ja jos ilma-alus pysyy samassa rekisterissä, melutodistus on siirrettävä lentokoneen mukana; tai

b)

jos ilma-alus siirtyy toisen jäsenvaltion rekisteriin, melutodistus on annettava, kun edellinen melutodistus esitetään.

21.A.210   Tarkastukset

Melutodistuksen haltijan on sallittava rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai viraston pyynnöstä pääsy tarkastusta varten ilma-alukseen, jolle melutodistus on annettu.

21.A.211   Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a)

Melutodistus on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, jos:

1.

voimassa olevia tyyppisuunnittelu-, ympäristönsuojelu- ja lentokelpoisuusvaatimuksia noudatetaan; ja

2.

ilma-alus pysyy samassa rekisterissä; ja

3.

tyyppitodistusta tai rajoitettua tyyppitodistusta, jonka mukaan lentokelpoisuustodistus on annettu, ei ole aiemmin mitätöity 21.A.51 kohdan mukaisesti; ja

4.

todistusta ei ole luovutettu tai peruutettu 21.B.430 kohdan mukaisesti.

b)

Luovutettu tai peruutettu todistus on palautettava rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

J ALALUKU –   SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.A.231   Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettelytavat suunnitteluorganisaatioiden hyväksymistä varten sekä vahvistetaan tämän hyväksynnän hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet.

21.A.233   Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (organisaatio) voi hakea tämän alaluvun mukaista hyväksyntää:

a)

21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B tai 21.A.602B kohdan mukaisesti; tai

b)

pienten muutosten tai pienten korjausten suunnitteluhyväksyntää, kun sitä tarvitaan 21.A.263 kohdan mukaisten oikeuksien saamiseksi.

21.A.234   Hakeminen

Suunnitteluorganisaation hyväksyntää on haettava viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla ja hakemuksen on sisällettävä yhteenveto 21.A.243 kohdassa vaadituista tiedoista sekä 21.A.251 kohdan mukaisesti annettavaksi haettavista hyväksymisehdoista.

21.A.235   Suunnitteluorganisaation hyväksynnän antaminen

Organisaatiolla on oikeus saada viraston antama suunnitteluorganisaation hyväksyntä osoitettuaan noudattavansa tämän alaluvun asiaa koskevia vaatimuksia.

21.A.239   Suunnittelunvarmistusjärjestelmä

a)

Suunnitteluorganisaation on osoitettava, että sillä on suunnittelunvarmistusjärjestelmä ja se pystyy ylläpitämään sitä hakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden, osien ja laitteiden suunnittelun sekä niiden suunnitelmien muutosten hallintaa ja valvontaa varten. Suunnittelunvarmistusjärjestelmän avulla organisaation on voitava:

1.

varmistaa, että tuotteiden, osien ja laitteiden suunnittelu tai niiden suunnitelmien muutokset ovat sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset; ja

2.

varmistaa, että sen velvoitteista huolehditaan asianmukaisesti:

i)

tämän liitteen I (21 osa) asiaa koskevien ehtojen; ja

ii)

21.A.251 kohdan mukaisesti annettujen hyväksymisehtojen mukaisesti;

3.

valvomaan itsenäisesti suunnittelunvarmistusjärjestelmän dokumentoitujen menettelyjen noudattamista ja niiden riittävyyttä. Valvontaan on kuuluttava järjestelmä palautteen antamiseksi korjaustoimenpiteistä vastaavalle henkilölle tai henkilöryhmälle.

b)

Suunnittelunvarmistusjärjestelmään on kuuluttava riippumaton tarkastustoiminto niitä vaatimustenmukaisuuden osoituksia varten, joiden perusteella organisaatio lähettää vaatimustenmukaisuusilmoituksia ja niihin liittyviä asiakirjoja virastolle.

c)

Suunnitteluorganisaation on eriteltävä tapa, jolla suunnittelunvarmistusjärjestelmässä otetaan huomioon kumppanien ja alihankkijoiden suunnittelemien osien tai laitteiden tai niiden suorittamien tehtävien hyväksyttävyys kirjallisten menetelmien mukaisesti.

21.A.243   Tiedot

a)

Suunnitteluorganisaation on toimitettava virastolle käsikirja, jossa kuvaillaan joko suoraan tai viittausten avulla organisaatio, olennaiset menettelytavat sekä suunniteltavat tuotteet tai niiden muutokset.

b)

Jos jotkin osat tai laitteet tai tuotteiden muutokset suunnitellaan kumppaniorganisaatioissa tai alihankintana, käsikirjan on sisällettävä ilmoitus siitä, miten suunnitteluorganisaatio pystyy antamaan kaikkien osien ja laitteiden osalta 21.A.239 kohdan b alakohdassa vaaditun vaatimustenmukaisuusilmoituksen ja sisältää suoraan tai viittausten avulla tällaisten kumppanien tai alihankkijoiden suunnittelutoimintaa ja organisaatiota koskevat kuvaukset ja tiedot, joita tarvitaan ilmoituksen antamiseen.

c)

Suunnitteluorganisaation käsikirjaan on tehtävä muutokset, jotka ovat tarpeen organisaation kuvauksen pitämiseksi ajan tasalla, ja virastolle on toimitettava jäljennökset kaikista muutoksista.

d)

Suunnitteluorganisaation on annettava ilmoitus johdon ja muiden sellaisten henkilöiden pätevyydestä ja kokemuksesta, jotka vastaavat organisaatiossa lentokelpoisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä päätöksistä.

21.A.245   Hyväksyntää koskevat vaatimukset

Suunnitteluorganisaation on osoitettava 21.A.243 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella, että 21.A.239 kohdan vaatimusten noudattamisen lisäksi:

a)

kaikilla teknillisillä osastoilla on riittävä määrä ja riittävän kokeneita henkilöitä, joilla on asianmukaiset valtuudet huolehtia heille kuuluvista tehtävistä, ja nämä valtuudet yhdessä toimitilojen, apuneuvojen ja varusteiden kanssa riittävät tuotetta koskevien lentokelpoisuus- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen;

b)

osastojen välinen ja osastojen sisäinen lentokelpoisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvä toiminta on koordinoitu kattavasti ja tehokkaasti.

21.A.247   Suunnittelunvarmistusjärjestelmän muutokset

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän antamisen jälkeen virastolla on hyväksytettävä kaikki suunnittelunvarmistusjärjestelmään tehtävät muutokset, joilla on merkitystä vaatimustenmukaisuuden tai lentokelpoisuus- tai ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen osoittamisen kannalta. Hyväksymishakemus on tehtävä virastolle kirjallisesti ja suunnitteluorganisaation on osoitettava toimittamalla käsikirjaan ehdotetut muutokset virastolle ennen muutoksen toteuttamista, että organisaatio täyttää muutoksen jälkeen edelleen tämän alaluvun vaatimukset.

21.A.249   Siirrettävyys

Suunnitteluorganisaation hyväksyntää ei voi siirtää muutoin kuin omistajan vaihdoksen yhteydessä, jolloin kyseessä on 21.A.247 kohdan soveltamisen kannalta merkittävä muutos.

21.A.251   Hyväksymisehdot

Hyväksymisehdoissa on yksilöitävä suunnittelutyön tyypit sekä tuote-, osa- ja laiteryhmät, joita varten suunnitteluorganisaatiolla on suunnitteluorganisaation hyväksyntä, sekä toiminnot ja tehtävät, joita organisaatio on hyväksytty suorittamaan tuotteiden lentokelpoisuuden ja melu-, polttoaine- ja pakokaasupäästöjen osalta. Jos suunnitteluorganisaation hyväksyntä kattaa myös apuvoimalaitteen (APU) tyyppisertifioinnin tai ETSO-valtuutuksen, hyväksymisehdot sisältävät lisäksi tuotteiden tai APU:jen luettelon. Kyseiset ehdot on annettava suunnitteluorganisaation hyväksynnän osana.

21.A.253   Hyväksymisehtojen muuttaminen

Kaikkien hyväksymisehtojen muutosten on oltava viraston hyväksymiä. Hyväksymisehtojen muutosta koskeva hakemus on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla. Suunnitteluorganisaation on täytettävä tämän alaluvun asiaa koskevat vaatimukset.

21.A.257   Tutkinnat

a)

Suunnitteluorganisaation on tehtävä järjestelyt, joiden avulla virasto pystyy tekemään tutkintoja, mukaan lukien kumppanien ja alihankkijoiden tutkinnat, jotka ovat tarpeen tämän alaluvun sovellettavien vaatimusten noudattamisen ja sen jatkumisen määrittämiseksi.

b)

Suunnitteluorganisaation on sallittava viraston tarkistaa raportteja, tehdä tarkastuksia sekä suorittaa koelentoja tai maakokeita tai olla niissä läsnä siltä osin kuin on tarpeen hakijan 21.A.239 kohdan b alakohdan mukaisesti antamien vaatimustenmukaisuusilmoitusten paikkansapitävyyden tarkistamiseksi.

21.A.258   Havainnot

a)

Jos saadaan objektiivisia todisteita siitä, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija ei noudata tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksia, havainnot luokitellaan seuraavasti:

1.

tason yksi havainto on sellainen poikkeama tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksista, josta voisi seurata hallitsemattomia poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista ja joka voisi vaikuttaa ilma-aluksen turvallisuuteen;

2.

tason kaksi havaintoja ovat kaikki poikkeamat tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksista, joita ei luokitella tason yksi havainnoiksi.

b)

Tason kolme havainto on seikka, jonka on objektiivisten todisteiden perusteella todettu sisältävän mahdollisia ongelmia, joista voisi seurata a alakohdan mukainen poikkeama vaatimuksista.

c)

Kun ilmoitus viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesta havainnosta on saatu:

1.

tason yksi havainnon osalta suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijan on osoitettava toteuttaneensa virastoa tyydyttävät korjaustoimenpiteet viimeistään 21 työpäivän kuluttua siitä, kun havainto on kirjallisesti vahvistettu;

2.

tason kaksi havainnon osalta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän korjausajanjakson on vastattava havainnon luonnetta ylittämättä aluksi kuitenkaan kolmea kuukautta. Tietyissä olosuhteissa ja poikkeamahavainnon luonteen perusteella toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin jatkaa kolmen kuukauden ajanjaksoa toimivaltaista viranomaista tyydyttävän korjaussuunnitelman mukaisesti;

3.

tason kolme havainto ei edellytä suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijalta välittömiä toimenpiteitä.

d)

Tason yksi tai kaksi havainnon johdosta suunnitteluorganisaation hyväksynnän voimassaolo voidaan keskeyttää tai se voidaan peruuttaa kokonaan tai osittain viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti. Suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijan on viipymättä vahvistettava vastaanottaneensa tiedon suunnitteluorganisaation hyväksynnän voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

21.A.259   Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a)

Suunnitteluorganisaation hyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, ellei:

1.

suunnitteluorganisaatio jätä osoittamatta tämän alaluvun sovellettavien vaatimusten noudattamista; tai

2.

haltija tai jokin sen kumppani tai alihankkija estä virastoa tekemästä 21.A.257 kohdan mukaisia tutkintoja; tai

3.

ole todisteita siitä, että suunnittelunvarmistusjärjestelmällä ei pystytä saavuttamaan hyväksynnän mukaisten tuotteiden tai niiden muutosten suunnittelun tyydyttävää hallintaa ja valvontaa; tai

4.

hyväksymistodistusta ole luovutettu tai peruutettu viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti.

b)

Luovutettu tai peruutettu todistus on palautettava virastolle.

21.A.263   Oikeudet

a)

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijalla on oikeus harjoittaa tämän liitteen I (21 osa) ja hyväksynnän laajuuden mukaista suunnittelutoimintaa.

b)

Edellä 21.A.257 kohdan b alakohdan ehtojen täyttyessä virasto hyväksyy ilman muita tarkastuksia vaatimustenmukaisuusasiakirjat, jotka hakija toimittaa seuraavien asiakirjojen saamiseksi:

1.

lupaa ilmailua varten tarvittava lentoehtojen hyväksyntä; tai

2.

tyyppitodistus tai tyyppisuunnitelmaan tehtävän suuren muutoksen hyväksyntä; tai

3.

lisätyyppitodistus; tai

4.

21.A.602B kohdan b alakohdan 1 alakohdan mukainen ETSO-valtuutus; tai

5.

suuren korjaussuunnitelman hyväksyntä.

c)

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijalla on hyväksymisehtojensa ja suunnittelunvarmistusjärjestelmän asiaa koskevien menettelyjen mukaisesti oikeus:

1.

luokitella tyyppisuunnitelmien muutokset ja korjaukset suuriksi tai pieniksi;

2.

hyväksyä pieniä tyyppisuunnitelmien muutoksia ja pieniä korjauksia;

3.

antaa tietoja tai ohjeita, jotka sisältävät seuraavan ilmoituksen: ”Tämän asiakirjan tekninen sisältö on hyväksytty suunnitteluorganisaation hyväksynnän nro EASA.21J.[XXXX] mukaisten valtuuksien perusteella”;

4.

hyväksyä ilma-aluksen lentokäsikirjan ja sen lisäysten vähäisiä tarkistuksia ja antaa tarkistuksia, jotka sisältävät seuraavan ilmoituksen: ”Lentokäsikirjan (tai lisäyksen) muutos nro [YY], hyväksytty suunnitteluorganisaation nro EASA.21J.[XXXX] mukaisten valtuuksien perusteella”;

5.

hyväksyä niiden tuotteiden tai apuvoimalaitteiden suurten korjausten suunnitelmia, joita varten sillä on tyyppitodistus tai lisätyyppitodistus tai ETSO-valtuutus;

6.

hyväksyä ehdot, joiden täyttyessä lupa ilmailuun voidaan antaa 21.A.710 kohdan a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 21.A.701 kohdan a alakohdan 15 alakohdassa mainittuun tarkoitukseen annettavia lupia ilmailuun;

7.

antaa 21.A.711 kohdan b alakohdan mukaisesti lupa ilmailuun ilma-alukselle, jonka se on suunnitellut tai jota se on muuttanut tai jonka osalta se on hyväksynyt 21.A.263 kohdan c alakohdan 6 alakohdassa mukaisesti ilmailuluvan myöntämisehdot, kun suunnitteluorganisaatio valvoo itse hyväksyntänsä mukaisesti ilma-aluksen kokoonpanoa ja varmistaa yhdenmukaisuuden lentoa varten hyväksyttyjen suunnitteluehtojen kanssa.

21.A.265   Haltijan velvollisuudet

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijan on:

a)

ylläpidettävä käsikirjaa suunnittelunvarmistusjärjestelmän mukaisesti;

b)

varmistettava, että käsikirjaa käytetään organisaatiossa työskentelyn perusasiakirjana;

c)

todettava, että tuotteiden tai niiden muutosten tai korjausten suunnittelu on sovellettavien vaatimusten mukaista eikä siinä ole turvallisuutta vaarantavia piirteitä;

d)

edellä 21.A.263 kohdan mukaisten oikeuksien perusteella hyväksyttyjä pieniä muutoksia tai korjauksia lukuun ottamatta annettava virastolle ilmoituksia ja niihin liittyviä asiakirjoja, joilla vahvistetaan c alakohdan noudattaminen;

e)

annettava virastolle 21.A.3B kohdassa vaadittuihin toimiin liittyviä tietoja tai ohjeita;

f)

määritettävä tarvittaessa 21.A.263 kohdan c alakohdan 6 alakohdassa annetun oikeuden mukaisesti ehdot, joiden mukaisesti lupa ilmailuun voidaan antaa;

g)

varmistettava tarvittaessa 21.A.263 kohdan c alakohdan 7 alakohdassa annetun oikeuden mukaisesti ennen kuin ilma-alukselle annetaan lupa ilmailuun, että 21.A.711 kohdan b ja e alakohtaa noudatetaan;

K ALALUKU –   OSAT JA LAITTEET

21.A.301   Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan osien ja laitteiden hyväksyntää koskevat menettelytavat.

21.A.303   Sovellettavien vaatimusten noudattaminen

Tyyppitodistettuun tuotteeseen asennettavien osien ja laitteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava:

a)

B, D tai E alaluvun tyyppisertifiointimenettelyjen yhteydessä sen tuotteen osalta, johon osa tai laite asennetaan; tai

b)

soveltuvin osin O alaluvun mukaisten ETSO-valtuutusmenettelyjen avulla; tai

c)

vakio-osien osalta virallisesti tunnustettujen standardien mukaisesti.

21.A.305   Osien ja laitteiden hyväksyminen

Osan tai laitteen on oltava sovellettavien ETSO-määräysten tai viraston yksittäistapauksessa vastaavantasoisiksi tunnustamien eritelmien mukainen aina kun osan tai laitteen hyväksyntää edellytetään nimenomaisesti unionin lainsäädännössä tai viraston toimenpiteissä.

21.A.307   Osien ja laitteiden luovuttaminen asennettavaksi

Osan tai laitteen saa asentaa tyyppisertifioituun tuotteeseen, jos se on turvallisessa käyttökunnossa ja:

a)

sen mukana toimitetaan huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 -lomake), jossa todistetaan, että kyseinen osa tai laite on valmistettu hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukaisesti; ja se on merkitty Q alaluvun mukaisesti; tai

b)

se on vakio-osa; tai

c)

kyseessä on ELA1- tai ELA2-ilma-aluksen osa tai laite, joka:

1.

ei ole käyttöiältään rajoitettu eikä primäärirakenteen tai ohjauslaitteiden osa;

2.

on valmistettu sovellettavan suunnittelun mukaisesti;

3.

on merkitty Q alaluvun mukaisesti;

4.

on yksilöity asennettavaksi tiettyyn ilma-alukseen;

5.

on tarkoitettu asennettavaksi ilma-alukseen, jonka omistaja on todentanut edellytysten 1–4 noudattamisen ja ottanut vastuun siitä.

(L ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

M ALALUKU –   KORJAUKSET

21.A.431   A Soveltamisala

a)

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettelytavat korjaussuunnitelmien hyväksymistä varten sekä vahvistetaan tämän hyväksynnän hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet.

b)

Tässä alaluvussa määritellään vakiokorjaukset, joihin ei sovelleta tämän alaluvun mukaista hyväksyntämenettelyä.

c)

’Korjauksella’ tarkoitetaan vaurion poistamista ja/tai tuotteen palauttamista lentokelpoiseen tilaan sen jälkeen kun tuotteen, osan tai laitteen valmistaja on alun perin luovuttanut tuotteen, osan tai laitteen käyttöön.

d)

Vaurion poistamista osia tai laitteita korvaamalla ilman, että tarvitaan suunnittelutyötä, pidetään huoltotehtävänä, joten sille ei tarvita tämän liitteen I (21 osa) mukaista hyväksyntää.

e)

ETSO-artikkeliin, joka ei ole apuvoimalaite (APU), tehtävää korjausta on käsiteltävä ETSO-suunnitelman muutoksena, joten se on käsiteltävä 21.A.611 kohdan mukaisesti.

21A.431B   Vakiokorjaukset

a)

Vakiokorjaukset ovat korjauksia, jotka:

1)

koskevat seuraavia ilma-aluksia:

i)

lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 5 700 kg;

ii)

pyöriväsiipiset ilma-alukset, joiden MTOM on enintään 3 175 kg;

iii)

purjelentokoneet, moottoripurjelentokoneet, ilmapallot ja ilmalaivat siten kuin ELA1- tai ELA2-luokassa on määritelty.

2)

ovat viraston julkaisemiin sellaisiin sertifiointieritelmiin sisältyvien suunnittelutietojen mukaisia, joihin sisältyvät hyväksyttävät menetelmät, tekniikat ja käytännöt vakiokorjausten toteuttamiseksi ja tunnistamiseksi sekä niihin liittyvät jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat ohjeet; ja

3)

eivät ole ristiriidassa tyyppitodistuksen haltijan tietojen kanssa.

b)

Vakiomuutoksiin ei sovelleta 21.A.432A–21.A.451 kohtaa.

21.A.432A   Hakukelpoisuus

a)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on osoittanut tai on osoittamassa pätevyytensä 21.A.432B kohdan mukaisesti, voi hakea suuren korjauksen suunnitteluhyväksyntää tämän alaluvun ehtojen mukaisesti.

b)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hakea pienen korjauksen suunnitteluhyväksyntää.

21.A.432B   Pätevyyden osoittaminen

a)

Suuren korjauksen suunnitteluhyväksyntää hakevan hakijan on osoitettava pätevyytensä viraston J alaluvun mukaisesti antaman suunnitteluorganisaation hyväksynnän avulla.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, hakija voi pyytää virastolta lupaa osoittaa pätevyytensä muulla tavoin ja käyttää siihen menettelytapoja, joissa esitetään erityiset suunnitteluperiaatteet, käytettävissä olevat resurssit sekä tämän alaluvun vaatimusten noudattamiseen tarvittavien toimintojen järjestys.

c)

Poiketen siitä, mitä a ja b alakohdassa säädetään, hakija voi pyytää virastolta lupaa sellaisen sertifiointiohjelman hyväksymiseen, jossa vahvistetaan erityiset suunnittelukäytännöt, käytettävissä olevat resurssit sekä toimintojen järjestys, jotka ovat tarpeen tämän liitteen I (21 osa) noudattamiseksi 21.A.14 kohdan c alakohdassa määritellyn tuotteen osalta.

21.A.433   Korjausten suunnittelu

a)

Korjauksen suunnitteluhyväksynnän hakijan on:

1.

osoitettava noudattavansa tyyppisertifioinnin perusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, joihin viitataan tyyppitodistuksessa, lisätyyppitodistuksessa tai APU:n ETSO-valtuutuksessa tai suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän hakemispäivänä voimassa olevia vaatimuksia sekä kaikkia sellaisia sertifiointieritelmien tai erityisehtojen muutoksia, joita virasto pitää tarpeellisina sellaisen turvallisuustason saavuttamiseksi, joka vastaa tyyppitodistuksessa, lisätyyppitodistuksessatai APU:n ETSO-valtuutuksessa tarkoitettujen tyyppisertifioinnin perusteiden tuottamaa tasoa;

2.

lähetettävä kaikki tarvittavat perustelutiedot viraston sitä pyytäessä;

3.

annettava vaatimustenmukaisuusilmoitus a alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen sertifiointieritelmien ja ympäristönsuojeluvaatimusten osalta.

b)

Jos hakija ei ole tyyppitodistuksen tai lisätyyppitodistuksen tai APU:n ETSO-valtuutuksen haltija, hakija voi täyttää a alakohdan vaatimukset joko omien resurssiensa avulla tai tekemällä tarvittavat järjestelyt tyyppitodistuksen tai lisätyyppitodistuksen tai APU:n ETSO-valtuutuksen haltijan kanssa.

21.A.435   Korjausten luokittelu

a)

Korjaus voi olla suuri tai pieni. Luokittelu on tehtävä tyyppisuunnitelman muuttamista koskevien 21.A.91 kohdan perusteiden mukaisesti.

b)

Korjauksen luokittelee suureksi tai pieneksi a alakohdan mukaisesti:

1.

virasto; tai

2.

asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio viraston kanssa sovitun menettelyn mukaisesti.

21.A.437   Korjaussuunnitelman hyväksynnän antaminen

Kun on todettu ja osoitettu, että korjaussuunnitelma täyttää 21.A.433 kohdan a alakohdan 1 alakohdan sitä koskevat sertifiointieritelmät ja ympäristönsuojeluvaatimukset, suunnitelman hyväksyy:

a)

virasto; tai

b)

asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio, joka on myös tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen tai APU:n ETSO-valtuutuksen haltija, viraston kanssa sovitun menettelyn mukaisesti; tai

c)

pienten korjausten osalta asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio viraston kanssa sovitun menettelyn mukaisesti.

21.A.439   Korjausosien tuotanto

Osat ja laitteet, joita käytetään korjauksissa, valmistetaan korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan antamien tarvittavien suunnittelutietojen perusteella laadittujen tuotantotietojen mukaisesti:

a)

F alaluvun mukaisesti; tai

b)

G alaluvun mukaisesti hyväksytyssä organisaatiossa; tai

c)

asianmukaisesti hyväksytyssä huolto-organisaatiossa.

21.A.441   Korjauksen tekeminen

a)

Korjaus on tehtävä tapauksen mukaan M osan tai 145 osan mukaisesti tai korjauksen tekee G alaluvun mukaisesti hyväksytty tuotanto-organisaatio 21.A.163 kohdan d alakohtaan perustuvan oikeutensa mukaisesti.

b)

Suunnitteluorganisaation on luovutettava korjauksen tekevälle huolto-organisaatiolle kaikki tarvittavat asennusohjeet.

21.A.443   Rajoitukset

Korjaussuunnitelma voidaan hyväksyä myös rajoitettuna, jolloin korjauksen suunnitteluhyväksyntä sisältää tarvittavat ohjeet ja rajoitukset. Korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan on luovutettava nämä ohjeet ja rajoitukset käyttäjälle viraston kanssa sovittua menettelyä noudattaen.

21.A.445   Korjaamattomat vauriot

a)

Jos vaurioitunut tuote, osa tai laite jätetään korjaamatta, ja jos aikaisemmin hyväksytyt tiedot eivät koske sitä, vaurion seurauksia lentokelpoisuuden kannalta saa arvioida vain:

1.

virasto; tai

2.

asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio viraston kanssa sovitun menettelyn mukaisesti.

Mahdollisesti tarvittavat rajoitukset käsitellään 21.A.443 kohdan mukaisia menettelyjä noudattaen.

b)

Jos vauriota ei arvioi a alakohdan mukaisesti virasto eikä tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen tai APU:n ETSO-valtuutuksen haltija, arvion tekevän organisaation on annettava perustelut sille, että tiedot, joihin arvio perustuu, ovat riittävät joko organisaation omien resurssien tai tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen tai APU:n ETSO-valtuutuksen haltijan tai valmistajan kanssa tehdyn järjestelyn perusteella.

21.A.447   Tietojen säilyttäminen

Korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan on säilytettävä kaikkia korjauksia, olennaisia suunnittelupiirustuksia, koeraportteja, ohjeita ja 21.A.443 kohdan mukaisesti mahdollisesti annettuja rajoituksia koskevat tiedot sekä luokittelun perustelut ja todisteet suunnitteluhyväksynnästä:

a)

viraston saatavilla; ja

b)

korjattujen tuotteiden, osien tai laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämisen varmistamista varten tarvittavien tietojen toimittamiseksi.

21.A.449   Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

a)

Korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan on laadittava jokaiselle sellaisen ilma-aluksen käyttäjälle, johon korjaus tehdään, vähintään yksi täydellinen sarja muutoksia jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskeviin ohjeisiin; muutosten on perustuttava korjauksen suunnitteluun ja sisällettävä kattavat tiedot ja toteutusohjeet, jotka on laadittu sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Korjatulle tuotteelle, osalle tai laitteelle saa antaa huoltotodisteen ennen ohjeiden muutosten valmistumista, mutta huoltotodiste saa olla voimassa vain rajoitetun käyttöajan ja asiasta on sovittava viraston kanssa. Ohjeiden muutokset on pyynnöstä annettava muiden sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden on noudatettava ohjeisiin tehtyjen muutosten vaatimuksia. Joidenkin lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien käsikirjojen muutosten tai niiden osien toimittaminen, jotka liittyvät peruskorjaukseen tai muuhun raskaaseen huoltoon, saa viivästyä siihen saakka, kunnes tuote on otettu käyttöön, mutta ohjeiden on oltava käytettävissä ennen kuin mikään tuote saavuttaa määritetyn iän tai lentotuntien/käyttökertojen lukumäärän.

b)

Jos korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltija antaa lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskeviin ohjeisiin tehtävät päivitykset sen jälkeen, kun korjaus on hyväksytty, päivitykset toimitetaan jokaiselle käyttäjälle ja pyynnöstä muiden sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden on noudatettava ohjeisiin tehtyjen muutosten vaatimuksia. Virastolle on toimitettava ohjelma, josta käy ilmi, miten lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien muutosohjeiden päivitykset jaetaan.

21.A.451   Velvollisuudet ja EPA-merkintä

a)

Jokaisen suuren korjauksen suunnittelun hyväksynnän haltijan on:

1.

huolehdittava velvollisuuksista, jotka

i)

vahvistetaan 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 ja 21.A.449 kohdassa;

ii)

johtuvat 21.A.433 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta yhteistyöstä tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen ja APU:n ETSO-valtuutuksen haltijan kanssa.

2.

tehtävä 21.A.804 kohdan a alakohdan mukainen merkintä, joka sisältää kirjaimet ”EPA”.

b)

Lukuun ottamatta tyyppitodistuksen haltijoita tai APU-valtuutuksen haltijoita, joihin sovelletaan 21.A.44 kohtaa, pienen korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan on:

1.

ryhdyttävä 21.A.4, 21.A.447 ja 21.A.449 kohdassa vahvistettuihin velvollisuuksiin; ja

2.

tehtävä 21.A.804 kohdan a alakohdan mukainen merkintä, joka sisältää kirjaimet ”EPA”.

(N ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

O ALALUKU –   ETSO-VALTUUTUKSET

21.A.601   Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettelytavat ETSO-valtuutuksien antamista varten sekä ETSO-valtuutuksien hakijoiden ja haltijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännöt.

21.A.602A   Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tuottaa tai valmistautuu tuottamaan ETSO-artikkeleita ja on osoittanut tai osoittamassa pätevyytensä 21.A.602B kohdan mukaisesti, voi hakea ETSO-valtuutusta.

21.A.602B   Pätevyyden osoittaminen

Jokaisen ETSO-valtuutusta hakevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on osoitettava pätevyytensä seuraavasti:

a)

tuotannon osalta G alaluvun mukaisesti annetun tuotanto-organisaation hyväksynnän avulla tai noudattamalla F alaluvun menettelyjä; ja

b)

suunnittelun osalta:

1.

APU:jen suunnittelua varten viraston J alaluvun mukaisesti antamalla suunnitteluorganisaation hyväksynnällä;

2.

kaikkien muiden artikkelien suunnittelua varten käyttämällä menettelyjä, joissa vahvistetaan tämän liitteen I (21 osa) vaatimusten täyttämiseen tarvittavat erityiset suunnittelukäytännöt, resurssit ja toimintojen järjestys.

21.A.603   Hakeminen

a)

ETSO-valtuutusta haetaan viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla; hakemuksen mukana on toimitettava 21.A.605 kohdassa vaaditut tiedot.

b)

Jos on odotettavissa useita pieniä, 21.A.611 kohdan mukaisia muutoksia, hakijan on ilmoitettava hakemuksessa artikkelin perusmallinumero ja siihen liittyvät osanumerot niin, että niiden perässä on avoimet sulut, millä osoitetaan, että numeroiden perään lisätään aika ajoin kirjaimia, numeroita (tai niiden yhdistelmiä).

21.A.604   Apuvoimalaitetta (APU) koskeva ETSO-valtuutus

APU:n ETSO-valtuutuksen osalta:

a)

poiketen siitä, mitä 21.A.603 kohdassa, 21.A.606 kohdan c alakohdassa, 21.A.610 ja 21.A.615 kohdassa säädetään sovelletaan 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33 ja 21.A.44 kohtaa, mutta ETSO-valtuutus annetaan tyyppitodistuksen asemesta 21.A.606 kohdan mukaisesti;

b)

poiketen siitä, mitä 21.A.611 kohdassa säädetään suunnitelmamuutosten hyväksymiseen sovelletaan tämän luvun D alalukua tai E alalukua. E alalukua sovellettaessa annetaan lisätyyppitodistuksen asemesta erillinen ETSO-valtuutus.

c)

Korjaussuunnitelmien hyväksymiseen sovelletaan M osaa.

21.A.605   Tietovaatimukset

Hakijan on toimitettava virastolle seuraavat asiakirjat:

a)

vaatimustenmukaisuusilmoitus, josta käy ilmi, että hakija täyttää tämän alaluvun vaatimukset;

b)

suunnittelua ja suorituskykyä koskeva ilmoitus (Declaration of Design and Performance, DDP);

c)

yksi jäljennös sovellettavassa ETSO:ssa vaadituista teknisistä tiedoista;

d)

edellä 21.A.143 kohdassa tarkoitettu käsikirja (tai viittaus käsikirjaan) G alaluvun mukaisen tuotanto-organisaation hyväksynnän hankkimista varten tai 21.A.125A kohdan b alakohdassa tarkoitettu käsikirja (tai viittaus käsikirjaan) F alaluvun mukaiseen valmistukseen ilman tuotanto-organisaation hyväksyntää;

e)

APU:n osalta 21.A.243 kohdassa tarkoitettu käsikirja (tai viittaus käsikirjaan) J alaluvun mukaisen suunnitteluorganisaation hyväksynnän hankkimista varten;

f)

kaikkien muiden artikkeleiden osalta 21.A.602B kohdan b alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetut menettelyt.

21.A.606   ETSO-valtuutuksen antaminen

Hakijalla on oikeus viraston antamaan ETSO-valtuutukseen seuraavien edellytysten täyttyessä:

a)

hakija on osoittanut pätevyytensä 21.A.602B kohdan mukaisesti; ja

b)

hakija on osoittanut, että artikkeli on sovellettavien ETSO:n teknisten määräysten mukainen, sekä toimittanut sitä koskevan vaatimustenmukaisuusilmoituksen;

c)

hakija toteaa nimenomaisesti olevansa valmis noudattamaan 21.A.609 kohtaa.

21.A.607   ETSO-valtuutukseen liittyvät oikeudet

ETSO-valtuutuksen haltijalla on oikeus tuottaa ja merkitä artikkeli asianmukaisella ETSO-merkinnällä.

21.A.608   Suunnittelua ja suorituskykyä koskeva ilmoitus (DDP)

a)

DDP:n on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

1.

edellä 21.A.31 kohdan a ja b alakohdan tiedot, joista käyvät ilmi artikkeli ja sen suunnittelu- ja testausstandardit;

2.

soveltuvin osin artikkelin määritetty suorituskyky, joko suoraan tai viittaamalla muihin lisäasiakirjoihin;

3.

vaatimustenmukaisuusilmoitus, jonka mukaan artikkeli täyttää sitä koskevan ETSO-vaatimuksen;

4.

viittaukset asiaa koskeviin koeraportteihin;

5.

viittaukset asianmukaisiin huolto-, peruskorjaus- ja korjauskäsikirjoihin;

6.

vaatimuksenmukaisuustasot, jos ETSO:ssa sallitaan useita vaatimustenmukaisuustasoja;

7.

jäljempänä 21.A.610 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen poikkeamien luettelo.

b)

DDP vahvistetaan päiväyksellä ja ETSO-valtuutuksen haltijan tai sen valtuuttaman edustajan allekirjoituksella.

21.A.609   ETSO-valtuutuksen haltijoiden velvollisuudet

Tämän alaluvun mukaisen ETSO-valtuutuksen haltijan on:

a)

valmistettava kaikki artikkelit G alaluvun tai F alaluvun mukaisesti, millä varmistetaan, että jokainen valmis artikkeli on suunnittelutietojen mukainen ja turvallinen asennettavaksi;

b)

laadittava ja ylläpidettävä jokaiselle sellaisen artikkelin mallille, jolle on annettu ETSO-valtuutus, ajan tasalla oleva tiedosto, joka sisältää täydelliset tekniset ja 21.A.613 kohdan mukaiset tiedot;

c)

laadittava, ylläpidettävä ja päivitettävä kaikkien niiden käsikirjojen alkuperäiskappaleet, jotka artikkeliin sovellettavissa lentokelpoisuutta koskevissa eritelmissä vaaditaan;

d)

annettava artikkelin käyttäjien ja viraston käyttöön pyynnöstä artikkelin käyttöön ja huoltoon tarvittavat huolto-, peruskorjaus- ja korjauskäsikirjat sekä niihin tehdyt muutokset;

e)

merkittävä jokainen artikkeli 21.A.807 kohdan mukaisesti;

f)

noudatettava 21.A.3, 21.A.3B ja 21.A.4 kohtaa;

g)

täytettävä 21.A.602B kohdan pätevyysvaatimukset jatkuvasti.

21.A.610   Poikkeuksien hyväksyminen

a)

Valmistajan, joka hakee hyväksyntää mistä tahansa ETSOn suoritusstandardista poikkeamiselle, on osoitettava, että standardit, joista poikkeamista pyydetään, kompensoidaan tekijöillä tai suunnittelupiirteillä, jotka tuottavat vastaavan turvallisuuden tason.

b)

Poikkeamisen hyväksyntää koskeva pyyntö on toimitettava virastolle kaikkine asiaan liittyvine tietoineen.

21.A.611   Suunnittelun muutokset

a)

ETSO-valtuutuksen haltija saa tehdä suunnitelmiin pieniä muutoksia (mitä tahansa muutoksia paitsi suuria muutoksia) ilman viraston erillistä valtuutusta. Tällöin muutetun artikkelin mallinumero on sama kuin alkuperäinen (pienet muutokset yksilöidään osanumeroiden muutosten tai lisäysten avulla) ja haltijan on toimitettava virastolle kaikki muutetut tiedot, jotka ovat tarpeen 21.A.603 kohdan b alakohdan vaatimusten noudattamiseksi.

b)

Suuria muutoksia ovat kaikki ETSO-valtuutuksen haltijan tekemät suunnitelmien muutokset, jotka ovat niin laajoja, että ne edellyttävät käytännössä täydellistä tutkintaa ETSO-vaatimusten noudattamisen määrittämiseksi. Hakijan on ennen tällaisen muutoksen tekemistä annettava artikkelille uusi tyyppi- tai mallinumero ja haettava uutta valtuutusta 21.A.603 kohdan mukaisesti.

c)

Muun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kuin sen ETSO-valtuutuksen haltijan, joka on antanut artikkelia koskevan vaatimustenmukaisuusilmoituksen, tekemiä suunnitelmien muutoksia ei voida hyväksyä tämän O alaluvun mukaisesti, ellei hyväksyntää hakeva henkilö tai oikeushenkilö hae erillistä ETSO-valtuutusta 21.A.603 kohdan mukaisesti.

21.A.613   Tietojen säilyttäminen

Laatujärjestelmän edellyttämien tai siihen liittyvien tietojen säilytysvaatimusten lisäksi kaikki olennaiset suunnittelutiedot, piirustukset ja koeraportit mukaan lukien testatun artikkelin tarkastustiedot on pidettävä viraston käytettävissä ja tiedot on säilytettävä, jotta voidaan hankkia tarvittavat tiedot artikkelin sekä sen tyyppisertifioidun tuotteen, johon artikkeli asennetaan, jatkuvan lentokelpoisuuden varmistamiseksi.

21.A.615   Viraston tekemät tarkastukset

Jokaisen ETSO-valtuutuksen hakijan tai haltijan on sallittava viraston sen pyynnöstä:

a)

olla läsnä kaikissa testauksissa;

b)

tarkastaa artikkelin tekniset tiedot.

21.A.619   Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a)

ETSO-valtuutus on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, paitsi jos:

1.

ETSO-valtuutuksen antamisen yhteydessä vaadittuja ehtoja ei enää noudateta; tai

2.

haltija ei enää huolehdi 21.A.609 kohdassa eritellyistä velvoitteistaan; tai

3.

artikkelin käytöstä on todettu aiheutuvan riskejä, joita ei voida hyväksyä; tai

4.

valtuutus on luovutettu tai peruutettu viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti.

b)

Luovutettu tai peruutettu todistus on palautettava virastolle.

21.A.621   Siirrettävyys

Lukuun ottamatta haltijan omistuksen muutosta, jota pidetään merkittävänä muutoksena ja jonka on sen vuoksi täytettävä 21.A.147 ja 21.A.247 kohdan vaatimukset soveltuvin osin, tämän liitteen I (21 osa) mukaisesti annettua ETSO-valtuutusta ei voi siirtää.

P ALALUKU –   LUPA ILMAILUUN

21.A.701   Soveltamisala

a)

Luvat ilmailuun annetaan tämän alaluvun mukaisesti ilma-aluksille, jotka eivät täytä tai joiden ei ole osoitettu täyttävän sovellettavia lentokelpoisuusvaatimuksia, mutta joilla voi lentää turvallisesti määritellyin ehdoin seuraavia tarkoituksia varten:

1.

kehitystyö;

2.

määräysten tai sertifiointieritelmien noudattamisen osoittaminen;

3.

suunnittelu- tai tuotanto-organisaatioiden henkilöstön koulutus;

4.

uusien ilma-alusten tuotantokoelennot;

5.

tuotannossa olevan ilma-aluksen lentäminen tuotantolaitoksesta toiseen;

6.

ilma-aluksen lentäminen hyväksynnän saamiseksi asiakkaalta;

7.

ilma-aluksen toimittaminen tai maastavienti;

8.

ilma-aluksen lentäminen hyväksynnän saamiseksi viranomaiselta;

9.

markkinatutkimus, mukaan lukien asiakkaan henkilöstön koulutus;

10.

näyttelyt ja ilmailunäytökset;

11.

ilma-aluksen lentäminen paikkaan, jossa tehdään huolto tai lentokelpoisuuden tarkastus tai johon kone varastoidaan;

12.

ilma-aluksen lentäminen, kun sen massa ylittää suurimman sallitun lentoonlähtömassan vesistön yli tehtävällä tavanomaista pidemmällä lennolla tai maa-alueen yli tehtävällä lennolla, jonka aikana ei ole käytettävissä asianmukaisia laskeutumispaikkoja tai sopivaa polttoainetta;

13.

ennätyskokeet, lentokilpailut tai muut vastaavat kilpailut;

14.

lentokelpoisuusvaatimukset täyttävän ilma-aluksen lentäminen ennen kuin ympäristövaatimusten noudattaminen on vahvistettu;

15.

ei-kaupallinen lentotoiminta yksittäisillä, muilla kuin vaativilla ilma-aluksilla tai tyypeillä, joihin ei anneta lentokelpoisuustodistusta tai rajoitettua lentokelpoisuustodistusta.

b)

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely ilmailuun annettavia lupia ja lentoehtojen hyväksymistä varten sekä vahvistetaan tällaisten lupien ilmailuun ja lentoehtojen hyväksymisten hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet.

21.A.703   Hakukelpoisuus

a)

Lupaa ilmailuun voi hakea kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, lukuun ottamatta 21.A.701 kohdan a alakohdan 15 alakohdassa mainittua tarkoitusta varten haettavaa lupaa ilmailuun, jonka hakijan on oltava omistaja.

b)

Lentoehtojen hyväksyntää voi hakea kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

21.A.705   Toimivaltainen viranomainen

Sen estämättä, mitä tämän liitteen I (21 osa) 21.1 kohdassa säädetään, tässä alaluvussa ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan:

a)

rekisteröintijäsenvaltion nimeämää viranomaista; tai

b)

rekisteröimättömien ilma-alusten osalta tunnistemerkinnöistä määränneen jäsenvaltion nimeämää viranomaista.

21.A.707   Ilmailuluvan hakeminen

a)

Edellä 21.A.703 kohdan mukaisesti ja kun hakijalle ei ole myönnetty oikeutta antaa lupaa ilmailuun, ilmailulupahakemus tehdään toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

b)

Kuhunkin ilmailulupahakemukseen on sisällyttävä:

1.

lennon tai lentojen tarkoitus tai tarkoitukset 21.A.701 kohdan mukaisesti;

2.

tieto siitä, miltä osin ilma-alus ei täytä sovellettavia lentokelpoisuusvaatimuksia;

3.

21.A.710 kohdan mukaisesti hyväksytyt lentoehdot.

c)

Jos lentoehtoja ei ole hyväksytty ilmailuluvan hakemisajankohtana, lentoehtojen hyväksymishakemus on tehtävä 21.A.709 kohdan mukaisesti.

21.A.708   Lentoehdot

Lentoehtoihin sisältyvät:

a)

kokoonpano tai kokoonpanot, jolle tai joille lupaa ilmailuun on haettu;

b)

ilma-aluksen turvallisen käytön kannalta välttämättömät ehdot ja rajoitukset, mukaan lukien:

1.

lennolla tai lennoilla käytettäviä lentoreittejä tai ilmatilaa taikka molempia koskevat ehdot tai rajoitukset;

2.

ohjaamomiehistölle asetetut, ilma-aluksen lentämistä koskevat ehdot ja rajoitukset;

3.

muiden henkilöiden kuin ohjaamomiehistön kuljettamista koskevat rajoitukset;

4.

käyttörajoitukset, erityismenettelyt tai tekniset vaatimukset, joita on noudatettava;

5.

erityinen koelento-ohjelma (tarvittaessa);

6.

erityiset järjestelyt jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi, kuten huolto-ohjeet ja huoltojen tekemistä koskevat edellytykset;

c)

sen toteen näyttäminen, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti b alakohdan ehtojen tai rajoitusten mukaisesti;

d)

ilma-aluksen kokoonpanon valvonnassa käytetty menetelmä, jotta vahvistettuja ehtoja noudatetaan.

21.A.709   Lentoehtojen hyväksynnän hakeminen

a)

Edellä 21.A.707 kohdan c alakohdan mukaisesti ja kun hakijalle ei ole myönnetty oikeutta hyväksyä lentoehtoja, lentoehtojen hyväksymishakemus tehdään:

1.

jos lentoehtojen hyväksyminen liittyy suunnittelun turvallisuuteen, virastolle sen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla; tai

2.

jos lentoehtojen hyväksyminen ei liity suunnittelun turvallisuuteen, toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

b)

Kuhunkin lentoehtojen hyväksymishakemukseen on sisällyttävä:

1.

ehdotetut lentoehdot;

2.

ehtojen tueksi esitetyt asiakirjat, ja

3.

vakuutus siitä, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti 21.A.708 kohdan b alakohdan ehtojen tai rajoitusten mukaisesti.

21.A.710   Lentoehtojen hyväksyminen

a)

Jos lentoehtojen hyväksyminen liittyy suunnittelun turvallisuuteen, lentoehdot hyväksyy

1.

virasto; tai

2.

asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio 21.A.263 kohdan c alakohdan 6 alakohdassa annetun oikeuden nojalla.

b)

Jos lentoehtojen hyväksyminen ei liity suunnittelun turvallisuuteen, lentoehdot hyväksyy toimivaltainen viranomainen tai asianmukaisesti hyväksytty organisaatio, joka antaa myös luvan ilmailuun.

c)

Ennen lentoehtojen hyväksymistä viraston, toimivaltaisen viranomaisen tai hyväksytyn organisaation on oltava vakuuttunut siitä, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti määritettyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Virasto tai toimivaltainen viranomainen voi suorittaa itse tai velvoittaa hakijan suorittamaan tarvittavat tarkastukset tai testit.

21.A.711   Ilmailuluvan antaminen

a)

Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan ilmailuun (EASA 20a lomake, katso lisäys III) 21.B.525 kohdassa täsmennettyjen edellytysten mukaisesti.

b)

Asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio voi antaa luvan ilmailuun (EASA 20b -lomake, katso lisäys IV) 21.A.263 kohdan c alakohdan 7 alakohdan mukaisesti myönnetyn oikeuden nojalla, kun 21.A.708 kohdassa tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty 21.A.710 kohdan mukaisesti.

c)

Asianmukaisesti hyväksytty tuotanto-organisaatio voi antaa luvan ilmailuun (EASA 20b -lomake, katso lisäys IV) 21.A.163(e) kohdan mukaisesti myönnetyn oikeuden nojalla, kun 21.A.708 kohdassa tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty 21.A.710 kohdan mukaisesti.

d)

Asianmukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi antaa luvan ilmailuun (EASA 20b -lomake, katso lisäys IV) asetuksen (EY) N:o 2042/2003 (1) liitteessä I (M osa) olevan M.A.711 kohdan mukaisesti myönnetyn oikeuden nojalla, kun 21.A.708 kohdassa tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty 21.A.710 kohdan mukaisesti.

e)

Luvassa ilmailuun tarkennetaan sen tarkoitus tai tarkoitukset sekä kaikki ehdot ja rajoitukset, jotka on hyväksytty 21.A.710 kohdan mukaisesti.

f)

Edellä b, c tai d alakohdan mukaisesti annettavista luvista ilmailuun ja hyväksytyistä lentoehdoista on toimitettava jäljennös toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä ja viimeistään kolmen päivän kuluessa.

g)

Jos b, c tai d alakohdan mukaisesti luvan ilmailuun antanut organisaatio saa todisteita siitä, että jotkin 21.A.723 kohdan a alakohdassa tarkennetuista edellytyksistä eivät täyty, sen on välittömästi peruutettava kyseinen lupa ilmailuun ja ilmoitettava asiasta viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.713   Muutokset

a)

Muutokset, jotka mitätöivät ilmailulupaa varten vahvistetut lentoehdot tai niihin liittyvän toteennäytön, hyväksytään 21.A.710 kohdan mukaisesti. Tarvittaessa tehdään hakemus 21.A.709 kohdan mukaisesti.

b)

Ilmailuluvan sisältöön vaikuttavat muutokset edellyttävät uuden ilmailuluvan antamista 21.A.711 kohdan mukaisesti.

21.A.715   Kieli

Käsikirjat, kilvet, luettelot ja kojemerkinnät sekä muut tarvittavat tiedot, joita sovellettavissa sertifiointieritelmissä edellytetään, on esitettävä yhdellä tai useammalla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä unionin virallisella kielellä.

21.A.719   Siirrettävyys

a)

Lupaa ilmailuun ei voi siirtää.

b)

Sen estämättä, mitä a alakohdassa säädetään, 21.A.701 kohdan a alakohdan 15 alakohdassa mainittua tarkoitusta varten annettu lupa ilmailuun siirtyy ilma-aluksen omistajan vaihtuessa ilma-aluksen mukana edellyttäen, että ilma-alus pysyy samassa rekisterissä, tai lupa annetaan ainoastaan sen rekisteröintijäsenvaltion, johon ilma-alus siirretään, toimivaltaisen viranomaisen virallisella suostumuksella.

21.A.721   Tarkastukset

Ilmailuluvan haltijan tai hakijan on sallittava toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä pääsy asianomaiseen ilma-alukseen.

21.A.723   Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a)

Lupa ilmailuun annetaan enintään 12 kuukaudeksi, ja se pysyy voimassa, jos:

1.

ilmailulupaan liittyviä 21.A.711 kohdan e alakohdan ehtoja ja rajoituksia noudatetaan;

2.

ilmailulupaa ei ole luovutettu eikä peruutettu;

3.

ilma-alus pysyy samassa rekisterissä.

b)

Sen estämättä, mitä alakohdassa a säädetään, ilmailupa voidaan antaa 21.A.701 kohdan a alakohdan 15 alakohdassa mainittua tarkoitusta varten rajoittamattomaksi ajaksi.

c)

Luovutettu tai peruutettu ilmailulupa on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.725   Ilmailuluvan uusiminen

Ilmailuluvan uusiminen käsitellään muutoksena 21.A.713 kohdan mukaisesti.

21.A.727   Ilmailuluvan haltijan velvollisuudet

Ilmailuluvan haltijan on varmistettava, että kaikkia ilmailulupaan liittyviä ehtoja ja rajoituksia noudatetaan jatkuvasti.

21.A.729   Tietojen säilyttäminen

a)

Lentoehtojen hyväksymistodistuksen haltijan on pidettävä kaikki lentoehtojen vahvistamiseksi ja perustelemiseksi laaditut asiakirjat viraston ja toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, ja tiedot on säilytettävä, jotta tarvittavat tiedot ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden varmistamiseksi ovat saatavilla.

b)

Hyväksytyn organisaation on pidettävä kaikki hyväksytyille organisaatioille annetun oikeuden mukaisesti annettuihin lupiin ilmailuun liittyvät asiakirjat, mukaan lukien tarkastustiedot, lentoehtojen hyväksymistä tukevat asiakirjat ja varsinainen lupa ilmailuun, viraston ja toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, ja asiakirjat on säilytettävä, jotta tarvittavat tiedot ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden varmistamiseksi ovat saatavilla.

Q ALALUKU –   TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

21.A.801   Tuotteiden merkitseminen

a)

Tuotteiden tunnistetietojen on sisällettävä seuraavat tiedot:

1.

valmistajan nimi;

2.

tuotetunnus;

3.

valmistajan sarjanumero;

4.

muut tiedot, joita virasto pitää tarpeellisina.

b)

Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka valmistaa ilma-aluksen tai moottorin G alaluvun tai F alaluvun mukaisesti, on merkittävä kyseinen ilma-alus tai moottori tulenkestävällä kilvellä, johon on merkitty a alakohdassa tarkoitetut tiedot syövyttämällä, leimaamalla, kaivertamalla tai muulla hyväksytyllä tulenkestävällä merkintämenetelmällä. Tunnistekilpi on kiinnitettävä niin, että se on helposti nähtävissä ja luettava eikä todennäköisesti vaurioidu tai irtoa normaalissa käytössä tai häviä tai tuhoudu onnettomuudessa.

c)

Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka valmistaa potkurin, potkurin lavan tai potkurin navan G alaluvun tai F alaluvun mukaisesti, on merkittävä tuotteensa tulenkestävällä kilvellä, johon on merkitty a alakohdassa tarkoitetut tiedot syövyttämällä, leimaamalla, kaivertamalla tai muulla hyväksytyllä tulenkestävällä merkintämenetelmällä ja joka sijoitetaan ei-kriittiseen pintaan, joka sisältää a alakohdassa tarkoitetut tiedot ja joka todennäköisesti ei vaurioidu tai irtoa normaalissa käytössä tai häviä tai tuhoudu onnettomuudessa.

d)

Miehitetyissä ilmapalloissa b alakohdassa säädetty tunnistekilpi on kiinnitettävä pallon kuoreen ja silloin kun se on käytännössä mahdollista, sen on sijaittava paikassa, jossa käyttäjä pystyy lukemaan kilven pallon ollessa täytettynä. Lisäksi koriin, kehikkoon ja mahdolliseen polttimeen tehdään pysyvä ja luettavissa oleva merkintä, joka sisältää valmistajan nimen, osanumeron tai vastaavan sekä sarjanumeron tai vastaavan.

21.A.803   Tunnistetietojen käsittely

a)

Edellä 21.A.801 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja ilma-aluksen, moottorin, potkurin, potkurin lavan tai potkurin navan tunnistetietoja tai 21.A.807 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja APU:n tietoja ei saa poistaa, muuttaa tai kiinnittää ilman viraston hyväksyntää.

b)

Edellä 21.A.801 kohdassa tarkoitettua tai APU:n osalta 21.A.807 kohdassa tarkoitettua tunnistekilpeä ei saa poistaa tai asentaa ilman viraston hyväksyntää.

c)

Poiketen siitä, mitä a ja b alakohdassa säädetään sovellettavien asiaan liittyvien täytäntöönpanosääntöjen mukaisia huoltotöitä suorittavat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt saavat viraston vahvistamien menettelyjen, tekniikoiden ja käytäntöjen mukaisesti:

1.

poistaa, muuttaa tai kiinnittää 21.A.801 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja ilma-aluksen, moottorin, potkurin, potkurin lavan tai potkurin navan tunnistetietoja tai 21.A.807 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja APU:n tietoja; tai

2.

poistaa 21.A.801 kohdassa tarkoitetun tai APU:n osalta 21.A.807 kohdassa tarkoitetun tunnistekilven silloin, kun se on tarpeen huoltotöiden suorittamiseksi.

d)

Edellä c alakohdan 2 alakohdan mukaisesti irrotettua tunnistekilpeä ei saa asentaa muuhun ilma-alukseen, moottoriin, potkuriin, potkurin lapaan tai potkurin napaan kuin siihen, josta se on irrotettu.

21.A.804   Osien ja laitteiden merkitseminen

a)

Jokaiseen osaan tai laitteeseen on merkittävä pysyvästi ja luettavissa olevalla tavalla:

1.

nimi, tuotemerkki tai tunnus, jonka avulla valmistaja voidaan tunnistaa sovellettavissa suunnittelutiedoissa yksilöidyllä tavalla; ja

2.

sovellettavissa suunnittelutiedoissa määritelty osanumero; ja

3.

kirjaimet ”EPA” niille osille tai laitteille, jotka on valmistettu sellaisten hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukaan, jotka eivät kuulu tuotteen tyyppitodistuksen haltijalle, lukuun ottamatta ETSO-artikkeleita.

b)

Poiketen sitä, mitä a alakohdassa säädetään silloin, jos virasto toteaa, että osa tai laite on liian pieni tai että osaan tai laitteeseen on muuten hankalaa merkitä joitakin a alakohdassa vaadittuja tietoja, osan tai laitteen tai sen pakkauksen mukana toimitettavan huolto- ja valmistusasiakirjan on sisällettävä tiedot, joita ei ole mahdollista merkitä itse osaan.

21.A.805   Kriittisten osien merkitseminen

Edellä 21.A.804 kohdan vaatimuksen lisäksi jokaisen sellaisen osan valmistajan, jonka tekemä osa on määritetty kriittiseksi osaksi ja asennetaan tyyppisertifioituun tuotteeseen, on merkittävä osaan osanumero ja sarjanumero pysyvästi ja luettavissa olevalla tavalla.

21.A.807   ETSO-artikkeleiden merkitseminen

a)

Jokaisen O alaluvun mukaisen ETSO-valtuutuksen haltijan on merkittävä jokaiseen artikkeliin seuraavat tiedot pysyvästi ja luettavissa olevalla tavalla:

1.

valmistajan nimi ja osoite;

2.

artikkelin nimi, tyyppi, osanumero tai mallinumero;

3.

artikkelin sarjanumero tai valmistuspäivä tai molemmat; ja

4.

osan ETSO-numero.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään silloin, jos virasto toteaa, että osa on liian pieni tai että osaan on muuten hankalaa merkitä joitakin a alakohdassa vaadittuja tietoja, osan tai sen pakkauksen mukana toimitettavan huolto- ja valmistusasiakirjan on sisällettävä tiedot, joita ei ole mahdollista merkitä itse osaan.

c)

Jokaisen henkilön, joka valmistaa APU:n G alaluvun tai F alaluvun mukaisesti, on merkittävä kyseinen APU tulenkestävällä kilvellä, johon on merkitty a alakohdassa tarkoitetut tiedot syövyttämällä, leimaamalla, kaivertamalla tai muulla hyväksytyllä tulenkestävällä merkintämenetelmällä. Tunnistekilpi on kiinnitettävä niin, että se on helposti nähtävissä ja luettava eikä todennäköisesti vaurioidu tai irtoa normaalissa käytössä tai häviä tai tuhoudu onnettomuudessa.

B   LUKU

TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN MENETTELYT

A ALALUKU –   YLEISET SÄÄNNÖKSET

21.B.5   Soveltamisala

a)

Tässä luvussa vahvistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten menettelyt niiden suorittaessa tehtäviään ja täyttäessään velvollisuuksiaan, jotka liittyvät tässä liitteessä I (21 osa) tarkoitettujen todistusten, hyväksyntöjen ja valtuutusten antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen ja voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen.

b)

Virasto laatii asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan mukaisesti sertifiointieritelmät ja ohjeet jäsenvaltioiden avuksi tämän luvun täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa.

21.B.20   Toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet

Jäsenvaltion kukin toimivaltainen viranomainen vastaa A luvun F, G, H, I ja P alalukujen täytäntöönpanosta ainoastaan sellaisten hakijoiden tai haltijoiden osalta, joiden päätoimipaikka on jäsenvaltion alueella.

21.B.25   Toimivaltaisen viranomaisen organisaatiota koskevat vaatimukset

a)

Yleistä:

Jäsenvaltio nimeää toimivaltaisen viranomaisen, jolle annetaan vastuu A luvun F, G, H, I ja P alalukujen täytäntöönpanosta ja jolla on dokumentoidut menettelytavat, organisaatiorakenne ja henkilökunta.

b)

Resurssit:

1.

henkilöstöä on oltava riittävästi tehtävien suorittamiseksi;

2.

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä johtaja tai johtajat, jotka vastaavat viranomaiselle kuuluvien tehtävien suorittamisesta, mukaan lukien tarvittava viestintä viraston kanssa ja muiden kansallisten viranomaisten kanssa.

c)

Pätevyys ja koulutus:

Henkilöstöllä on oltava riittävä pätevyys ja riittävät tiedot, kokemus ja koulutus sille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi.

21.B.30   Dokumentoidut menettelyt

a)

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava dokumentoidut menettelyt, joissa kuvaillaan viranomaisen organisaatio, keinot ja menettelyt tämän liitteen I (21 osa) vaatimusten täyttämiseksi. Menettelyt on pidettävä ajan tasalla ja niitä on käytettävä viranomaisen työskentelyn perusasiakirjoina kaikissa tehtävissä.

b)

Viraston saatavilla on oltava jäljennös menettelyistä ja niiden muutoksista.

21.B.35   Organisaation ja menettelyjen muutokset

a)

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle kaikista organisaatioon ja dokumentoituihin menettelyihin tehtävistä merkittävistä muutoksista.

b)

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä päivitettävä dokumentoidut menettelyt kaikkien määräysten muutosten mukaisiksi määräysten tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

21.B.40   Kiistojen ratkaiseminen

a)

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava organisaation dokumentoituihin menettelyihin menettely kiistojen ratkaisemiseksi.

b)

Jos jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä on kiista, jota ei pystytä ratkaisemaan, 21.B.25 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa määriteltyjen johtajien tehtävänä on viedä kiista viraston ratkaistavaksi.

21.B.45   Raportointi/koordinointi

a)

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava tarvittava koordinointi viranomaisen muiden sertifiointi-, tutkinta-, hyväksyntä- ja valtuutusryhmien, muiden jäsenvaltioiden ja viraston kanssa tuotteiden, osien ja laitteiden turvallisuuteen liittyvien tietojen vaihtamisen varmistamiseksi.

b)

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle kaikista tämän liitteen I (21 osa) täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista.

21.B.55   Tietojen säilyttäminen

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä kansallisten määräysten mukaisesti myöntämiään todistuksia, hyväksyntöjä ja valtuutuksia koskevat tiedot tai pitää ne saatavilla, kunnes tiedot on siirretty virastolle, joka vastaa niistä.

21.B.60   Lentokelpoisuusmääräykset

Kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaanottaa lentokelpoisuusmääräyksen muun kuin jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, lentokelpoisuusmääräys on toimitettava virastolle jaettavaksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 20 artiklan mukaisesti.

B ALALUKU –   TYYPPITODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPITODISTUKSET

Viraston vahvistamia hallinnollisia menettelyjä sovelletaan

(C ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

D ALALUKU –   MUUTOKSET TYYPPITODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPITODISTUKSIIN

Viraston vahvistamia hallinnollisia menettelyjä sovelletaan

E ALALUKU –   LISÄTYYPPITODISTUKSET

Viraston vahvistamia hallinnollisia menettelyjä sovelletaan

F ALALUKU –   TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21.B.120   Tutkinta

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä jokaista hyväksymiskirjeen hakijaa tai haltijaa varten tutkintaryhmä, joka huolehtii kaikista hyväksymiskirjeeseen liittyvistä tehtävistä ja johon kuuluu ryhmänjohtajan lisäksi yksi tai useita ryhmän jäseniä. Ryhmänjohtaja on vastuussa toiminnasta 21.B.25 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa määritellylle vastaavalle johtajalle.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä hyväksymiskirjeen hakijalle tai haltijalle hyväksymiskirjeen antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen tai voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvän suosituksen kannalta riittävät tutkintatoiminnot.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava dokumentoituihin menettelyihin kuuluvat menettelyt, joiden mukaisesti hyväksymiskirjeen hakijat tai haltijat tutkitaan ja jotka sisältävät ainakin seuraavat tekijät:

1.

saapuneiden hakemusten arvioiminen;

2.

tutkintaryhmän määrääminen;

3.

tutkinnan valmistelu ja suunnittelu;

4.

asiakirjojen arviointi (käsikirja, menettelyt jne.);

5.

auditoinnit ja tarkastukset;

6.

korjaustoimenpiteiden seuranta; ja

7.

suositus hyväksymiskirjeen antamisesta, muuttamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

21.B.125   Havainnot

a)

Jos toimivaltainen viranomainen saa auditointien aikana tai muulla tavoin objektiivisia todisteita siitä, että hyväksymiskirjeen haltija ei noudata tämän liitteen A luvun vaatimuksia, havainto luokitellaan 21.A.125B kohdan a alakohdan mukaisesti.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava seuraavat toimet:

1.

tason 1 havaintojen osalta toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä viipymättä toimiin hyväksymiskirjeen rajoittamiseksi, voimassaolon keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi joko kokonaan tai osittain havainnon laajuuden mukaan, kunnes organisaatio on suorittanut hyväksyttävät korjaustoimenpiteet;

2.

tason 2 havaintojen osalta toimivaltainen viranomainen antaa korjaustoimenpiteille määräajan, joka määräytyy havainnon luonteen mukaan ja saa olla enintään kolme kuukautta. Tietyissä olosuhteissa toimivaltainen viranomainen voi tämän ensimmäisen määräajan päättyessä havainnon luonteen mukaan pidentää kolmen kuukauden määräaikaa, jos korjaussuunnitelma on tyydyttävä.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä toimiin keskeyttääkseen hyväksymiskirjeen voimassaolon osittain tai kokonaan, jollei sen asettamaa määräaikaa noudateta.

21.B.130   Hyväksymiskirjeen antaminen

a)

Jos toimivaltainen viranomainen tulee vakuuttuneeksi siitä, että valmistaja toimii A luvun F alaluvun asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti, se antaa viipymättä hyväksymiskirjeen yksittäisten tuotteiden, osien tai laitteiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta (EASA 65 -lomake, katso lisäys XI).

b)

Hyväksymiskirjeen on sisällettävä hyväksynnän laajuus, sen päättymispäivä ja tarvittaessa valtuutukseen liittyvät rajoitukset.

c)

Hyväksymiskirjeen voimassaoloaikoja ei saa ylittää yhtä vuotta.

21.B.135   Hyväksymiskirjeen voimassa pitäminen

Toimivaltainen viranomainen pitää hyväksymiskirjeen voimassa niin kauan kuin:

a)

valmistaja käyttää EASA 52 -lomaketta (katso lisäys VIII) asianmukaisesti valmiin ilma-aluksen vaatimustenmukaisuusilmoituksena ja EASA 1 -lomaketta (katso lisäys I) muita tuotteita kuin kokonaisia ilma-aluksia sekä osia ja laitteita varten; ja

b)

toimivaltaisen viranomaisen ennen EASA 52 -lomakkeen (katso lisäys VIII) tai EASA 1 -lomakkeen (katso lisäys I) vahvistamista tekemissä 21.A.130 kohdan c alakohdan mukaisissa tarkastuksissa ei ole havaittu poikkeamia valmistajan toimittamaan käsikirjaan sisältyvistä vaatimuksista tai menettelyistä tai tuotteita, osia tai laitteita koskevista vaatimuksista. Tarkastuksissa on varmistettava ainakin seuraavat seikat:

1.

hyväksyminen kattaa arvioitavan tuotteen, osan tai laitteen ja on yhä voimassa;

2.

edellä 21.A.125A kohdan b alakohdassa kuvailtua käsikirjaa ja sen hyväksymiskirjeessä tarkoitettua muutostilannetta käytetään valmistajan työskentelyn perusasiakirjoina. Muussa tapauksessa tarkastusta ei pidä jatkaa eikä valmistustodistuksia vahvistaa;

3.

tuotanto on tapahtunut hyväksymiskirjeessä määrättyjen ehtojen mukaisesti ja tyydyttävällä tavalla;

4.

edellä 21.A.130 kohdan b alakohdan 2 alakohdan ja/tai b alakohdan 3 alakohdan mukaiset tarkastukset ja kokeet (mukaan lukien koelennot tarvittaessa) on toteutettu hyväksymiskirjeessä määrättyjen ehtojen mukaisesti ja tyydyttävällä tavalla;

5.

toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiskirjeessä kuvailemat tai määräämät tarkastukset on tehty ja todettu hyväksyttäviksi;

6.

vaatimustenmukaisuusilmoitus on 21.A.130 kohdan mukainen ja sen sisältämät tiedot eivät estä hyväksymistä; ja

c)

hyväksymiskirjeen voimassaoloaika ei ole päättynyt.

21.B.140   Hyväksymiskirjeen muuttaminen

a)

Toimivaltainen viranomainen tarkastaa tarvittaessa 21.B.120 kohdan mukaisesti kaikki hyväksymiskirjeeseen tehtävät muutokset.

b)

Jos toimivaltainen viranomainen vakuuttuu siitä, että A luvun F alaluvun vaatimuksia noudatetaan edelleen, se muuttaa hyväksymiskirjettä tarvittavalla tavalla.

21.B.145   Hyväksymiskirjeen rajoittaminen, voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

a)

Ilmoitus hyväksymiskirjeen rajoittamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta toimitetaan kirjallisesti hyväksymiskirjeen haltijalle. Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa rajoittamisen, voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt ja tiedottaa hyväksymiskirjeen haltijalle valitusoikeudesta.

b)

Jos hyväksymiskirjeen voimassaolo keskeytetään, se voidaan palauttaa voimaan vasta sen jälkeen, kun tämän liitteen A luvun F alaluvun vaatimusten noudattaminen on todettu uudelleen.

21.B.150   Tietojen säilyttäminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojärjestelmä, jonka avulla jokaisen hyväksymiskirjeen antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen, voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvä menettely pystytään selvittämään riittävän tarkasti.

b)

Järjestelmään on tallennettava ainakin seuraavat tiedot:

1.

hyväksymiskirjeen hakijan tai haltijan toimittamat asiakirjat;

2.

tutkinnan ja tarkastuksen aikana laaditut asiakirjat, joissa todetaan 21.B.120 kohdassa määriteltyihin asioihin liittyvät toiminnot ja niiden lopputulokset;

3.

hyväksymiskirje muutoksineen; ja

4.

valmistajan kanssa pidettyjen kokousten pöytäkirjat.

c)

Tiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan sen jälkeen, kun hyväksymiskirjeen voimassaolo on päättynyt.

d)

Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä tiedot myös kaikista vaatimustenmukaisuusilmoituksista (EASA 52 -lomake, katso lisäys VIII) ja huolto- ja valmistustodistuksista (EASA 1 -lomake, katso lisäys I), jotka se on vahvistanut.

G ALALUKU –   TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.B.220   Tutkinta

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä jokaista tuotanto-organisaation hyväksynnän hakijaa tai haltijaa varten tuotanto-organisaation hyväksymisryhmä, joka huolehtii kaikista tuotanto-organisaation hyväksyntään liittyvistä tehtävistä ja johon kuuluu ryhmänjohtajan lisäksi yksi tai useita ryhmän jäseniä. Ryhmänjohtaja vastaa toiminnasta 21.B.25 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa määritellylle vastaavalle johtajalle.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tuotanto-organisaation hyväksynnän hakijalle tai haltijalle hyväksynnän antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen, voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvän suosituksen kannalta riittävät tutkintatoiminnot.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava tuotanto-organisaation hyväksynnän tutkintaa varten dokumentoituihin menettelyihin kuuluvat menettelyt, jotka sisältävät ainakin seuraavat tekijät:

1.

saapuneiden hakemusten arvioiminen;

2.

tuotanto-organisaation hyväksymisryhmän määrääminen;

3.

tutkinnan valmistelu ja suunnittelu;

4.

asiakirjojen arviointi (tuotanto-organisaation käsikirja, menettelyt jne.);

5.

auditointi;

6.

korjaustoimenpiteiden seuranta;

7.

suositus tuotanto-organisaation hyväksynnän antamisesta, muuttamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta;

8.

jatkuva valvonta.

21.B.225   Havainnot

a)

Jos toimivaltainen viranomainen saa auditointien aikana tai muulla tavoin objektiivisia todisteita siitä, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija ei noudata tämän liitteen A luvun vaatimuksia, havainto luokitellaan 21.A.158 kohdan a alakohdan mukaisesti.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava seuraavat toimet:

1.

tason 1 havaintojen osalta toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä viipymättä toimiin tuotanto-organisaation hyväksynnän rajoittamiseksi, voimassaolon keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi kokonaan tai osittain havainnon laajuuden mukaan, kunnes organisaatio on suorittanut hyväksyttävät korjaustoimenpiteet;

2.

tason 2 havaintojen osalta toimivaltainen viranomainen antaa korjaustoimenpiteille määräajan, joka määräytyy havainnon luonteen mukaan ja saa olla enintään kolme kuukautta. Tietyissä olosuhteissa toimivaltainen viranomainen voi tämän ensimmäisen määräajan päättyessä havainnon luonteen mukaan pidentää kolmen kuukauden määräaikaa, jos korjaussuunnitelma on tyydyttävä.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä toimiin keskeyttääkseen hyväksynnän voimassaolon osittain tai kokonaan, jollei sen asettamaa määräaikaa noudateta.

21.B.230   Todistuksen antaminen

a)

Kun toimivaltainen viranomainen on tullut vakuuttuneeksi siitä, että tuotanto-organisaatio täyttää A luvun G alaluvussa asiaa koskevat vaatimukset, toimivaltainen viranomainen antaa viipymättä tuotanto-organisaation hyväksynnän (EASA -lomake 55, katso lisäys X).

b)

Viitenumero merkitään EASA:n lomakkeeseen 55 viraston määrittämällä tavalla.

21.B.235   Jatkuva valvonta

a)

Tuotanto-organisaation hyväksynnän voimassa pitämiseksi toimivaltaisen viranomaisen on harjoitettava jatkuvaa valvontaa:

1.

todentaakseen, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan laatujärjestelmä on tämän liitteen A luvun G alaluvun mukainen;

2.

todentaakseen, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija toimii tuotanto-organisaation käsikirjan mukaisesti;

3.

todentaakseen tuotanto-organisaation käsikirjan menettelyjen tehokkuuden; ja

4.

seuratakseen näytteiden avulla tuotteen, osan tai laitteen laatutasoa.

b)

Jatkuva valvonta on suoritettava 21.B.220 kohdan mukaisesti.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on suunnitellun jatkuvan valvonnan avulla huolehdittava siitä, että tuotanto-organisaation hyväksyntä arvioidaan täydellisesti tämän liitteen I (21 osa) vaatimusten noudattamisen kannalta 24 kuukauden jakson aikana. Jatkuvaan valvontaan voi kuulua useita tämän ajanjakson kuluessa tehtäviä tutkintatoimintoja. Auditointien määrä voi vaihdella organisaation monimutkaisuuden, toimipaikkojen lukumäärän ja tuotannon kriittisyyden mukaan. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijalle vähintään yksi jatkuvan valvonnan toiminto vuodessa.

21.B.240   Tuotanto-organisaation hyväksynnän muuttaminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on seurattava pieniä muutoksia jatkuvan valvonnan avulla.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava tarvittaessa 21.B.220 kohdan mukaisesti kaikki merkittävät tuotanto-organisaation hyväksynnän muutokset tai tuotanto-organisaation hyväksynnän hakijan tai haltijan hyväksynnän laajuutta ja ehtoja koskevat muutoshakemukset.

c)

Jos toimivaltainen viranomainen vakuuttuu siitä, että A luvun G alaluvun vaatimuksia noudatetaan edelleen, se muuttaa tuotanto-organisaation hyväksyntää tarvittavalla tavalla.

21.B.245   Tuotanto-organisaation hyväksynnän voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

a)

Tason yksi ja kaksi havaintojen johdosta toimivaltainen viranomainen keskeyttää tuotanto-organisaation hyväksynnän voimassaolon tai peruuttaa sen osittain tai kokonaan, seuraavissa tilanteissa:

1.

tason yksi havainnon ollessa kyseessä tuotanto-organisaation hyväksyntää rajoitetaan tai sen voimassaolo keskeytetään välittömästi. Jos tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija ei noudata 21.A.158 kohdan c alakohdan 1 alakohtaa, tuotanto-organisaation hyväksyntä peruutetaan;

2.

tason kaksi havainnon johdosta toimivaltainen viranomainen päättää hyväksynnän laajuuden mahdollisista rajoituksista keskeyttämällä tilapäisesti tuotanto-organisaation hyväksynnän tai sen osan voimassaolon. Jos hyväksynnän haltija ei noudata 21.A.158 kohdan c alakohdan 2 alakohtaa, tuotanto-organisaation hyväksyntä peruutetaan.

b)

Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tuotanto-organisaation hyväksynnän rajoittamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijalle kirjallisesti. Ilmoituksen yhteydessä toimivaltainen viranomainen ilmoittaa voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt ja ilmoittaa tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijalle sen valitusoikeudesta.

c)

Jos tuotanto-organisaation hyväksynnän voimassaolo keskeytetään, se voidaan palauttaa vasta sen jälkeen, kun A luvun G alaluvun vaatimusten noudattaminen on todettu uudelleen.

21.B.260   Tietojen säilyttäminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojärjestelmä, jonka avulla jokaisen tuotanto-organisaation hyväksynnän antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen, voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvä menettely pystytään selvittämään riittävän tarkasti.

b)

Järjestelmään on tallennettava ainakin seuraavat tiedot:

1.

tuotanto-organisaation hyväksymistodistuksen hakijan tai haltijan toimittamat asiakirjat;

2.

sen tutkinnan aikana laaditut asiakirjat, joissa todetaan 21.B.220 kohdassa määriteltyihin asioihin liittyvät toiminnot ja lopputulokset, mukaan lukien 21.B.225 kohdan mukaisesti tehdyt havainnot;

3.

jatkuvan valvonnan ohjelma, mukaan lukien tehtyjen tutkintojen tiedot;

4.

tuotanto-organisaation hyväksymistodistus muutoksineen;

5.

tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan kanssa pidettyjen kokousten pöytäkirjat.

c)

Tiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan.

H ALALUKU –   LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21.B.320   Tutkinta

a)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä lentokelpoisuustodistuksen hakijalle tai haltijalle todistuksen tai luvan antamiseen, ylläpitämisen, muuttamisen, voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen kannalta riittävät tutkintatoiminnot.

b)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on laadittava arviointimenettelyt, joihin sisältyvät vähintään seuraavat osat:

1.

hakijan hakukelpoisuuden arviointi;

2.

hakemuksen kelpoisuuden arviointi;

3.

lentokelpoisuustodistusten luokittelu;

4.

hakemuksen mukana saatujen asiakirjojen arviointi;

5.

ilma-aluksen tarkastaminen;

6.

lentokelpoisuustodistuksen tarpeellisten ehtojen, tarkennusten tai rajoitusten määrittely.

21.B.325   Lentokelpoisuustodistusten antaminen

a)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa lentokelpoisuustodistuksen (EASA 25 lomake, katso lisäys VI) tai muuttaa sitä ilman aiheetonta viivytystä tultuaan vakuuttuneeksi siitä, että 21.B.326 kohdan vaatimuksia ja tämän liitteen I (21 osa) A luvun H alaluvun sovellettavia vaatimuksia noudatetaan.

b)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen (EASA 24 lomake, katso lisäys V) tai muuttaa sitä ilman aiheetonta viivytystä tultuaan vakuuttuneeksi siitä, että 21.B.327 kohdan vaatimuksia ja tämän liitteen I (21 osa) A luvun H alaluvun sovellettavia vaatimuksia noudatetaan.

c)

Uuden ilma-aluksen tai muusta kuin jäsenvaltiosta peräisin olevan käytetyn ilma-aluksen a tai b alakohdassa tarkoitetun lentokelpoisuustodistuksen lisäksi rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa ensimmäisen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen (EASA 15a -lomake, katso lisäys II).

21.B.326   Lentokelpoisuustodistus

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa lentokelpoisuustodistuksen:

a)

uudelle ilma-alukselle:

1.

kun esitetään 21.A.174 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa vaaditut asiakirjat;

2.

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa. Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia.

b)

käytetylle ilma-alukselle:

1.

kun esitetään 21.A.174 kohdan b alakohdan 3 alakohdassa vaaditut asiakirjat, joilla osoitetaan seuraavat seikat:

i)

ilma-alus on sellaisen tyyppisuunnitelman mukainen, joka vastaa tyyppitodistusta ja mahdollisia lisätyyppitodistuksia, muutoksia tai korjauksia, jotka on hyväksytty tämän liitteen I (21 osa) mukaisesti; ja

ii)

sovellettavia lentokelpoisuusmääräyksiä on noudatettu; ja

iii)

ilma-alus on tarkastettu [asetuksen (EY) N:o 2042/2003] liitteen I (M osa) sovellettavien säännösten mukaisesti;

2.

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa. Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia.

21.B.327   Rajoitettu lentokelpoisuustodistus

a)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen:

1.

uudelle ilma-alukselle:

i)

kun esitetään 21.A.174 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa vaaditut asiakirjat;

ii)

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus on viraston rajoitetun tyyppitodistuksen tai erityisten lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti hyväksymän suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa. Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia.

2.

käytetylle ilma-alukselle:

i)

kun esitetään 21.A.174 kohdan b alakohdan 3 alakohdassa vaaditut asiakirjat, joilla osoitetaan seuraavat seikat:

A)

ilma-alus on sellaisen tyyppisuunnitelman mukainen, jonka virasto on hyväksynyt rajoitetun tyyppitodistuksen tai erityisten lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti ja vastaa mahdollisia lisätyyppitodistuksia, muutoksia tai korjauksia, jotka on hyväksytty tämän liitteen I (21 osa) mukaisesti; ja

B)

sovellettavia lentokelpoisuusmääräyksiä on noudatettu; ja

C)

ilma-alus on tarkastettu [asetuksen (EY) N:o 2042/2003] liitteen I (M osa) sovellettavien säännösten mukaisesti;

ii)

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on siitä vakuuttunut, että ilma-alus on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa. Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia.

b)

Sellaisten ilma-alusten osalta, jotka eivät täytä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 tarkoitettuja keskeisiä vaatimuksia ja joille ei voida antaa rajoitettua tyyppitodistusta, virasto, ottaen tarpeen mukaan huomioon poikkeamat keskeisistä vaatimuksista:

1.

toteaa ja tarkistaa vaatimustenmukaisuuden suhteessa erityisiin lentokelpoisuusspesifikaatioihin, joilla varmistetaan riittävä turvallisuuden taso suunnitellussa käytössä;

2.

täsmentää ilma-aluksen käyttöä koskevat rajoitukset.

c)

Käyttörajoitukset liitetään rajoitettuihin lentokelpoisuustodistuksiin ja niihin sisältyy tarvittaessa ilmatilaa koskevia rajoituksia, joiden avulla otetaan huomioon poikkeamat asetuksessa (EY) N:o 216/2008 esitetyistä keskeisistä vaatimuksista.

21.B.330   Lentokelpoisuustodistusten ja rajoitettujen lentokelpoisuustodistusten voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

a)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen keskeyttää voimassaolon tai peruuttaa lentokelpoisuustodistuksen, jos se saa todisteita siitä, että jotkin 21.A.181 kohdan a alakohdassa eritellyt ehdot eivät täyty.

b)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa lentokelpoisuustodistuksen tai rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon keskeyttäessään tai peruuttaessaan syyt, joiden vuoksi todistuksen voimassaolo keskeytetään tai peruutetaan, ja ilmoittaa todistuksen haltijalle sen valitusoikeudesta.

21.B.345   Tietojen säilyttäminen

a)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojärjestelmä, jonka avulla jokaisen lentokelpoisuustodistuksen antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen, voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvä menettely pystytään selvittämään riittävän tarkasti.

b)

Järjestelmään on tallennettava ainakin seuraavat tiedot:

1.

hakijan toimittamat asiakirjat;

2.

tutkinnan aikana laaditut asiakirjat, joissa todetaan 21.B.320 kohdan b alakohdassa määriteltyihin asioihin liittyvät toiminnot ja lopputulokset; ja

3.

jäljennös todistuksesta tai luvasta muutoksineen.

c)

Tiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan kansallisesta rekisteristä poistamisen jälkeen.

I ALALUKU –   MELUTODISTUKSET

21.B.420   Tutkinta

a)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä melutodistuksen hakijalle tai haltijalle todistuksen antamisen, ylläpitämisen, muuttamisen, voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen kannalta riittävät tutkintatoiminnot.

b)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on laadittava osana dokumentoituja menettelyjä arviointimenettelyt, joihin sisältyvät vähintään seuraavat osat:

1.

kelpoisuuden arvioiminen;

2.

hakemuksen mukana saatujen asiakirjojen arviointi;

3.

ilma-aluksen tarkastaminen.

21.B.425   Melutodistusten antaminen

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava melutodistus (EASA 45 -lomake, katso lisäys VII) tai muutettava sitä viipymättä tultuaan vakuuttuneeksi siitä, että asiaa koskevia A luvun I alaluvun vaatimuksia noudatetaan.

21.B.430   Melutodistuksen voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

a)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen keskeyttää melutodistuksen voimassaolon tai peruuttaa melutodistuksen, jos se saa todisteita siitä, että jotkin 21.A.211 kohdan a alakohdassa eritellyistä ehdoista eivät täyty.

b)

Ilmoittaessaan melutodistuksen voimassaolon keskeyttämisestä tai peruutuksesta rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa syyt, joiden vuoksi todistuksen voimassaolo keskeytetään tai todistus peruutetaan, ja ilmoittaa todistuksen haltijalle valitusoikeudesta.

21.B.445   Tietojen säilyttäminen

a)

Rekisterijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojärjestelmä, jonka avulla jokaisen melutodistuksen antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen, voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvä menettely pystytään selvittämään riittävän tarkasti.

b)

Järjestelmään on tallennettava ainakin seuraavat tiedot:

1.

hakijan toimittamat asiakirjat;

2.

tutkinnan aikana laaditut asiakirjat, joissa todetaan 21.B.420 kohdan b alakohdassa määriteltyihin asioihin liittyvät toiminnot ja lopputulokset;

3.

jäljennös todistuksesta muutoksineen.

c)

Tiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan kansallisesta rekisteristä poistamisen jälkeen.

J ALALUKU –   SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

Viraston vahvistamia hallinnollisia menettelyjä sovelletaan

K ALALUKU –   OSAT JA LAITTEET

Viraston vahvistamia hallinnollisia menettelyjä sovelletaan

(L ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

M ALALUKU –   KORJAUKSET

Viraston vahvistamia hallinnollisia menettelyjä sovelletaan

(N ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

O ALALUKU –   ETSO-VALTUUTUKSET

Viraston vahvistamia hallinnollisia menettelyjä sovelletaan

P ALALUKU –   LUPA ILMAILUUN

21.B.520   Tutkinta

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava luvan antamisen ilmailuun tai peruuttamisen kannalta riittävät tutkintatoiminnot.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava arviointimenettelyt, joihin sisältyvät vähintään seuraavat osat:

1.

hakijan hakukelpoisuuden arviointi;

2.

hakemuksen kelpoisuuden arviointi;

3.

hakemuksen mukana saatujen asiakirjojen arviointi;

4.

ilma-aluksen tarkastaminen;

5.

lentoehtojen hyväksyntä 21.A.710 kohdan b alakohdan mukaisesti.

21.B.525   Ilmailulupien antaminen

Toimivaltainen viranomainen antaa luvan ilmailuun (EASA 20a lomake, katso lisäys III) ilman aiheetonta viivytystä:

a)

kun 21.A.707 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot on toimitettu; ja

b)

kun 21.A.708 kohdassa tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty 21.A.710 kohdan mukaisesti; ja

c)

kun toimivaltainen viranomainen on tullut tutkintansa ja siihen mahdollisesti sisältyvien tarkastusten perusteella tai hakijan kanssa sovittujen menettelyjen avulla vakuuttuneeksi siitä, että ilma-alus täyttää suunnittelua koskevat 21.A.708 kohdassa määritellyt vaatimukset ennen lentoa.

21.B.530   Ilmailulupien peruuttaminen

a)

Toimivaltainen viranomainen peruuttaa luvan ilmailuun, jos se saa todisteita siitä, että jotkin 21.A.723 kohdan a alakohdassa eritellyt ehdot eivät täyty.

b)

Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa luvan ilmailuun peruuttaessaan syyt, joiden vuoksi lupa peruutetaan, ja ilmoittaa luvan haltijalle sen valitusoikeudesta.

21.B.545   Tietojen säilyttäminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojärjestelmä, jonka avulla jokaisen luvan ilmailuun antamiseen tai peruuttamiseen liittyvä menettely pystytään selvittämään riittävän tarkasti.

b)

Järjestelmään on tallennettava ainakin seuraavat tiedot:

1.

hakijan toimittamat asiakirjat;

2.

tutkinnan aikana laaditut asiakirjat, joissa todetaan 21.B.520 kohdan b alakohdassa määriteltyihin asioihin liittyvät toiminnot ja lopputulokset; ja

3.

jäljennös luvasta ilmailuun.

c)

Tiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan sen jälkeen, kun luvan ilmailuun voimassaolo on päättynyt.

Q ALALUKU –   TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

Viraston vahvistamia hallinnollisia menettelyjä sovelletaan


(1)  EUVL L 315, 28.11.2003, s. 1.

Lisäykset

EASA-LOMAKKEET

Kun tämän liitteen lomakkeita julkaistaan muulla kielellä kuin englanniksi, lomakkeissa on oltava mukana englanninkielinen käännös.

Tämän osan liitteissä tarkoitetuilla EASA:n (Euroopan lentoturvallisuusvirasto) lomakkeilla on oltava seuraavat ominaisuudet. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden antamat EASA-lomakkeet ovat tunnistettavissa, ja ne vastaavat näiden lomakkeiden painamista.

Liite I– EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus

Liite II– EASA 15a -lomake, lentokelpoisuuden tarkastustodistus

Liite III– EASA 20a -lomake, lupa ilmailuun

Liite IV– EASA 20b -lomake, lupa ilmailuun (hyväksytyn organisaation myöntämä)

Liite V– EASA 24 -lomake, rajoitettu lentokelpoisuustodistus

Liite VI– EASA 25 -lomake, lentokelpoisuustodistus

Liite VII– EASA 45 -lomake, melutodistus

Liite VIII– EASA 52 -lomake, ilma-aluksen vaatimustenmukaisuustodistus

Liite IX– EASA 53 -lomake, huoltotodiste

Liite X– EASA 55 -lomake, tuotanto-organisaation hyväksyntätodistus

Liite XI– EASA 65 -lomake, hyväksymiskirje tuotanto ilman tuotanto-organisaation hyväksyntää

Lisäys I

Huolto- ja valmistustodistus – liitteessä I (21 osa) tarkoitettu EASA 1 -lomake

Image

EASA 1 -lomakkeen täyttöohjeet

Nämä ohjeet koskevat vain EASA 1 -lomakkeen käyttöä valmistustarkoituksiin. [Asetuksen (EY) N:o 2042/2003] liitteessä I (M osa) oleva lisäys II kattaa EASA 1 -lomakkeen käytön huoltotarkoituksiin.

1.   TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

1.1

Todistuksen ensisijainen tarkoitus on todistaa uusien ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden (jäljempänä ’artikkeli(t)’), lentokelpoisuus.

1.2

Todistuksen ja artikkeli(e)n on vastattava toisiaan. Todistuksen täyttäjän on säilytettävä todistus muodossa, joka mahdollistaa alkuperäisten tietojen tarkistamisen.

1.3

Todistuksen hyväksyvät monet lentokelpoisuusviranomaiset, mutta hyväksymiseen saattavat vaikuttaa kahdenväliset sopimukset ja/tai lentokelpoisuusviranomaisen noudattamat periaatteet.

1.4

Todistus ei ole lähetysluettelo tai rahtikirja.

1.5

Ilma-aluksia ei voida luovuttaa käyttöön tällä todistuksella.

1.6

Todistus ei merkitse hyväksyntää artikkelin asentamiseen tiettyyn ilma-alukseen, moottoriin tai potkuriin vaan se auttaa loppukäyttäjää määrittelemään artikkelin lentokelpoisuushyväksynnän tilanteen.

1.7

Valmistuksesta ja huollosta luovutettuja artikkeleita ei saa merkitä samaan todistukseen.

1.8

Hyväksyttyjen tietojen ja muiden kuin hyväksyttyjen tietojen mukaisesti todistettuja artikkeleita ei saa merkitä samaan todistukseen.

2.   YLEINEN MUOTO

2.1

Todistuksen on noudatettava oheista muotoa, myös kenttien numeroinnin ja kunkin kentän sijainnin osalta. Kenttien kokoa voidaan kuitenkin muuttaa hakijan tarvetta vastaavaksi, mutta ei niin paljon, ettei todistusta enää tunnista.

2.2

Todistuksen on oltava vaakaformaatissa, mutta sen kokoa saa suurentaa tai pienentää huomattavastikin, jos todistus säilyy edelleen tunnistettavana ja luettavana. Epävarmoissa tapauksissa on syytä kääntyä toimivaltaisen viranomaisen puoleen.

2.3

Käyttäjän ja asentajan vastuuta koskeva ilmoitus voidaan sijoittaa lomakkeen etu- tai kääntöpuolelle.

2.4

Painetun tekstin on oltava selvää ja helposti luettavaa.

2.5

Todistus voi olla valmiiksi painettu tai tietokonepohjainen, mutta joka tapauksessa viivojen ja kirjain- ja numeromerkkien on oltava selviä, luettavia ja lomakkeen muodon mukaisia.

2.6

Todistus annetaan englanniksi ja tarvittaessa yhdellä tai useammalla muulla kielellä.

2.7

Todistukseen tehtävät merkinnät kirjoitetaan joko kirjoituskoneella, tietokoneen tulostimella tai käsin kirjoitetuin suuraakkosin siten, että ne ovat helposti luettavissa.

2.8

Selvyyden vuoksi lyhenteitä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

2.9

Todistuksen kääntöpuolella tyhjäksi jäävään tilaan voi todistuksen täyttäjä tehdä lisämerkintöjä, mutta ei lisätä todistuslausumia. Todistuksen kääntöpuolen käyttämisestä on mainittava asianomaisessa kentässä sen etupuolella.

3.   JÄLJENNÖKSET

3.1

Asiakkaalle toimitettavien tai todistuksen täyttäjän itsellään pitämien kopioiden lukumäärälle ei ole rajoituksia.

4.   VIRHE(ET) TODISTUKSESSA

4.1

Jos loppukäyttäjä havaitsee todistuksessa virheen tai virheitä, hänen on ilmoitettava siitä/niistä kirjallisesti todistuksen täyttäjälle. Täyttäjä voi antaa uuden todistuksen, jos virhe tai virheet ovat tarkistettavissa ja korjattavissa.

4.2

Uudessa todistuksessa on oltava uusi seurantanumero, allekirjoitus ja päiväys.

4.3

Pyynnöstä voidaan antaa uusi todistus, vaikka artikkeli(e)n kuntoa ei olisi tarkistettu uudelleen. Uusi todistus ei ole ilmoitus senhetkisestä kunnosta, ja sen kenttään 12 olisikin lisättävä seuraava viittaus aikaisempaan todistukseen: ”Tässä todistuksessa korjataan [alkuperäinen todistuksenantopäivämäärä] päivätyn todistuksen [alkuperäinen seurantanumero] kentässä/kentissä [korjattu kenttä / korjatut kentät] oleva(t) virhe(et) eikä todisteta vaatimustenmukaisuutta/kuntoa/käyttöönluovutusta”. Molemmat todistukset on säilytettävä niin kauan kuin ensimmäinen todistus on määrätty säilytettäväksi.

5.   TODISTUKSEN TÄYTTÖOHJEET

Kenttä 1   Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen / valtio

Todistuksen antamiseen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja valtio. Jos toimivaltainen viranomainen on virasto, ilmoitetaan ainoastaan ”EASA”.

Kenttä 2   EASA 1 -lomakkeen otsikko

”HUOLTO- JA VALMISTUSTODISTUS EASA 1 -LOMAKE”

Kenttä 3   Lomakkeen seurantanumero

Kentässä 4 ilmoitetun organisaation järjestelmällä/menettelyllä annettu todistuskohtainen tunnus, johon voi sisältyä kirjaimia ja numeroita.

Kenttä 4   Organisaation nimi ja osoite

Tämän todistuksen kohteena olevan artikkelin/ olevat artikkelit luovuttavan tuotanto-organisaation täydellinen nimi ja osoite (EASA 55 -lomakkeen sivu A). Liikemerkit ja muut vastaavat ovat sallittuja, jos ne mahtuvat kenttään.

Kenttä 5   Työtilaus/sopimus/lasku

Artikkeli(e)n asiakasjäljitettävyyden helpottamiseksi ilmoitetaan työtilauksen, sopimuksen tai laskun numero tai muu vastaava tunnusnumero.

Kenttä 6   Artikkeli

Artikkelien numerot, jos niitä on enemmän kuin yksi. Kentässä on helppo viitata huomautuskenttään 12.

Kenttä 7   Kuvaus

Artikkelin nimi tai kuvaus. Ensisijaisesti olisi käytettävä jatkuvan lentokelpoisuuden ohjeissa tai huoltotiedoissa (esim. kuvitettu varaosaluettelo, ilma-aluksen huoltokäsikirja, huoltotiedote, komponenttien huoltokäsikirja) käytettyä nimeä.

Kenttä 8   Osan numero

Osan numero siten kuin se on merkitty artikkeliin, tunnisteeseen tai pakkaukseen. Moottorin tai potkurin osalta voidaan käyttää tyyppimerkintää.

Kenttä 9   Määrä

Artikkelien lukumäärä.

Kenttä 10   Sarjanumero

Jos artikkelista on säännösten mukaan ilmoitettava sarjanumero, se merkitään tähän. Lisäksi voidaan ilmoittaa sarjanumeroita, joita säännösten mukaan ei vaadita. Jos artikkelilla ei ole sarjanumeroa, merkitään ”EI OLE”.

Kenttä 11   Tila/työ

Merkitään joko ”PROTOTYYPPI” tai ”UUSI”.

”PROTOTYYPPI” merkitään seuraavissa tapauksissa:

i)

kyseessä on uuden artikkelin tuotanto noudattaen suunnittelutietoja, joita ei ole hyväksytty;

ii)

kyseessä on kentässä 4 ilmoitetun organisaation antama aiemman todistuksen uusi sertifiointi sen jälkeen, kun artikkeliin on tehty muutoksia tai korjauksia ennen käyttöön ottoa (esimerkiksi suunnittelumuutoksen, vian korjauksen, tarkastuksen tai testin tai varastointiajan uusimisen jälkeen). Yksityiskohtaiset tiedot alkuperäisestä käyttöönluovutuksesta ja tehdyistä muutoksista tai korjauksista merkitään kenttään 12.

”UUSI” merkitään seuraavissa tapauksissa:

i)

kyseessä on uuden artikkelin tuotanto noudattaen hyväksyttyjä suunnittelutietoja;

ii)

kyseessä on kentässä 4 ilmoitetun organisaation antama aiemman todistuksen uusi sertifiointi sen jälkeen, kun artikkeliin on tehty muutoksia tai korjauksia ennen käyttöön ottoa (esimerkiksi suunnittelumuutoksen, vian korjauksen, tarkastuksen tai testin tai varastointiajan uusimisen jälkeen). Yksityiskohtaiset tiedot alkuperäisestä käyttöönluovutuksesta ja tehdyistä muutoksista tai korjauksista merkitään kenttään 12;

iii)

kyseessä on tuotteen valmistajan tai kentässä 4 ilmoitetun organisaation antama aiemman todistuksen uusi sertifiointi ”prototyypistä” (ainoastaan sellaisten tietojen mukainen, joita ei ole hyväksytty) ”uudeksi” (hyväksyttyjen tietojen mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa) sovellettavien suunnittelutietojen hyväksymisen jälkeen edellyttäen, että suunnittelutietoja ei ole muutettu. Kenttään 12 on lisättävä seuraava merkintä:

ARTIKKELIEN UUDELLEENSERTIFIOINTI ”PROTOTYYPISTÄ””UUDEKSI”: TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN [LISÄTÄÄN PÄIVÄYS, JOS SE ON TARPEEN VERSION YKSILÖIMISEKSI] PÄIVÄTYN [TYYPPITODISTUKSEN/LISÄTYYPPITODISTUKSEN NUMERO, VERSIO] NIIDEN SUUNNITTELUTIETOJEN HYVÄKSYNTÄ, JOIDEN MUKAISESTI TÄMÄ ARTIKKELI (NÄMÄ ARTIKKELIT) ON VALMISTETTU.

Kohdassa 13a on syytä rastia vaihtoehto ”noudattaen hyväksyttyjä suunnittelutietoja, ja ne ovat turvallisessa käyttökunnossa”.

iv)

kyseessä on aikaisemmin käyttöön luovutetun uuden artikkelin tutkiminen ennen käyttöönottoa asiakaskohtaisen standardin tai eritelmän mukaisesti (yksityiskohtaiset tiedot näistä ja alkuperäisestä käyttöönluovutuksesta on merkittävä kenttään 12) tai lentokelpoisuuden toteamiseksi (selitys käyttöönluovutuksen perusteista ja yksityiskohtaiset tiedot alkuperäisestä käyttöönluovutuksesta on merkittävä kenttään 12).

Kenttä 12   Huomautukset

Kentässä 11 mainitut työt kuvataan joko suoraan tai viittaamalla muihin asiakirjoihin, jotta käyttäjä tai asentaja voi päätellä artikkeli(e)n lentokelpoisuuden suhteessa hyväksyttäviin töihin. Tarvittaessa voidaan käyttää EASA 1 -lomakkeesta erillistä arkkia ja viitata siihen. Jokaisesta huomautuksesta on käytävä selvästi ilmi, mitä kentässä 6 tarkoitetu(i)sta artikkel(e)ista se koskee. Jos ei ole huomautuksia, merkitään ”ei ole”.

Perustelut kentässä 12 ilmoitetulle käyttöönluovutukselle hyväksymättömien tietojen perusteella (esim. tyyppitodistus tulossa, vain koekäyttöön, hyväksytyt tiedot tulossa).

Jos tiedot tulostetaan sähköisestä EASA 1 -lomakkeesta, tähän kenttään merkitään tiedot, jotka eivät sovellu ilmoitettaviksi muissa kentissä.

Kenttä 13a   Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1.

merkitään kohta ”noudattaen hyväksyttyjä suunnittelutietoja, ja ne ovat turvallisessa käyttökunnossa”, jos artikkeli(t) on valmistettu noudattaen hyväksyttyjä suunnittelutietoja ja niiden on todettu olevan turvallisessa käyttökunnossa;

2.

merkitään kohta ”noudattaen kentässä 12 mainittuja suunnittelutietoja, joita ei ole hyväksytty”, jos artikkeli(t) on valmistettu noudattaen suunnittelutietoja, joita ei ole hyväksytty. Täsmennetään kentässä 12 ilmoitetut tiedot (esim. tyyppitodistus tulossa, koekäyttö, hyväksytyt tiedot tulossa).

Hyväksyttyjen ja hyväksymättömien tietojen perusteella käyttöön luovutettuja artikkeleita ei saa ilmoittaa sama