EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0649

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012 , vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (uudelleenlaadittu) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 201, 27.7.2012, p. 60–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 237 - 283

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj

27.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/60


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 649/2012,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012,

vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista

(uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan ja 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 689/2008 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin. Koska siihen on tehtävä uusia muutoksia, asetus (EY) N:o 689/2008 olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 689/2008 pannaan täytäntöön kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehty Rotterdamin yleissopimus (4), jäljempänä ’yleissopimus’, joka tuli voimaan 24 päivänä helmikuuta 2004, ja korvataan vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 28 päivänä tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 304/2003 (5).

(3)

Selkeyden vuoksi ja jotta säännökset olisivat yhdenmukaisia muun asiaankuuluvan unionin lainsäädännön kanssa, olisi otettava käyttöön tiettyjä määritelmiä tai niitä olisi selvennettävä. Käsitteistö olisi yhdenmukaistettava kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (6) kanssa sekä aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (7) kanssa. On aiheellista varmistaa, että tässä asetuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon asetukseen (EY) 1272/2008 sisältyvät siirtymäsäännökset, jotta tuon asetuksen ja tämän asetuksen soveltamisaikataulun välille ei synny epäjohdonmukaisuutta.

(4)

Yleissopimuksessa annetaan osapuolille mahdollisuus toteuttaa toimia, joilla suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä tiukemmin kuin yleissopimuksessa edellytetään, jos tällaiset toimet ovat yleissopimuksen määräysten ja kansainvälisen oikeuden mukaisia. Tuojamaiden ympäristön ja väestön suojelun korkean tason varmistamiseksi on tarpeen ja suotavaa mennä tietyiltä osin yleissopimuksen säännöksiä pidemmälle.

(5)

On olennaisen tärkeää, että unionin osallistuessa yleissopimukseen sillä on yksi ainoa yhteyspiste, jonka kautta se on vuorovaikutuksessa yleissopimuksen sihteeristön, jäljempänä ’sihteeristö’, ja yleissopimuksen muiden osapuolten sekä muiden maiden kanssa. Komission olisi toimittava tällaisena yhteyspisteenä.

(6)

On tarpeen varmistaa tämän asetuksen teknisten ja hallinnollisten näkökohtien tehokas yhteensovittaminen ja hallinnointi unionin tasolla. Jäsenvaltioilla ja asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustetulla Euroopan kemikaalivirastolla, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on pätevyyttä ja kokemusta kemikaaleihin liittyvän unionin lainsäädännön ja kemikaaleja koskevien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanosta. Jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston olisi tästä syystä suoritettava tämän asetuksen avulla tapahtuvan yleissopimuksen täytäntöönpanon hallinnollisiin, teknisiin ja tieteellisiin näkökohtiin sekä tietojen vaihtoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi komission, jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston olisi tehtävä yhteistyötä, jotta yleissopimuksesta aiheutuvat unionin kansainväliset velvoitteet saadaan pantua tehokkaasti täytäntöön.

(7)

Kun otetaan huomioon, että tietyt komission tehtävät olisi siirrettävä kemikaalivirastolle, olisi alun perin komission perustamaa eurooppalaista tietokantaa vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista kehitettävä edelleen ja kemikaaliviraston vastattava sen ylläpidosta.

(8)

Unionissa kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen vaarallisten kemikaalien vientiin olisi edelleen sovellettava yleistä vienti-ilmoitusmenettelyä. Siten olisi sekä sellaisenaan esiintyviin että seoksiin tai esineisiin sisältyviin vaarallisiin kemikaaleihin, jotka ovat olleet unionissa kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä kasvinsuojeluvalmisteina, muunlaisina torjunta-aineina taikka teollisuuskemikaaleina ammattikäytössä tai yleisessä käytössä, sovellettava samanlaisia vienti-ilmoitusta koskevia sääntöjä kuin kemikaaleihin, jotka ovat olleet unionissa kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä jommassakummassa tai kummassakin yleissopimuksessa määritellyssä käyttötarkoituksessa, toisin sanoen torjunta-aineina tai teollisuuskemikaaleina. Samoja vienti-ilmoitusta koskevia sääntöjä olisi sovellettava myös kansainvälistä ilmoitetun ennakkosuostumuksen (prior informed consent, PIC) menettelyä, jäljempänä ’PIC-menettely’, edellyttäviin kemikaaleihin. Tätä yleistä vienti-ilmoitusmenettelyä olisi sovellettava unionista kaikkiin kolmansiin maihin suuntautuvaan vientiin riippumatta siitä, ovatko ne yleissopimuksen osapuolia tai osallistuvatko ne sen menettelyihin. Jäsenvaltioiden olisi voitava veloittaa hallinnollisia maksuja tästä menettelystä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi.

(9)

Viejillä ja tuojilla olisi oltava velvollisuus toimittaa tietoja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kansainvälisessä kaupassa liikkuvien kemikaalien määristä, jotta tässä asetuksessa säädettyjen järjestelyjen vaikutuksia ja toimivuutta voidaan seurata ja arvioida.

(10)

Komission olisi ilmoitettava sihteeristölle kemikaaleja kieltävät tai ankarasti sääntelevät unionin tai jäsenvaltion lopulliset sääntelytoimet kemikaalien sisällyttämiseksi PIC-menettelyyn tapauksissa, joissa yleissopimuksessa määrätyt asiaa koskevat edellytykset täyttyvät. Ilmoitusten tueksi olisi hankittava tarvittaessa lisätietoja.

(11)

Silloinkin, kun unionin tai jäsenvaltion lopulliset sääntelytoimet eivät täytä yleissopimuksessa määrättyjä ilmoitusmenettelyn edellytyksiä, tiedot näistä toimista olisi toimitettava sihteeristölle ja yleissopimuksen muille osapuolille tietojenvaihdon edistämiseksi.

(12)

Lisäksi on välttämätöntä varmistaa, että unioni tekee päätöksiä PIC-menettelyyn kuuluvien kemikaalien tuonnista unioniin. Nämä päätökset olisi tehtävä sovellettavan unionin lainsäädännön perusteella, ja niissä olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden asettamat kiellot tai ankara sääntely. Perustelluissa tapauksissa olisi esitettävä muutoksia unionin lainsäädäntöön.

(13)

Tarvitaan järjestelyjä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot ja viejät ovat tietoisia tuojamaiden päätöksistä, jotka koskevat PIC-menettelyä edellyttäviä kemikaaleja, ja että viejät noudattavat näitä päätöksiä. Jotta voitaisiin välttää epätoivottua vientiä, ei mitään sellaisia kemikaaleja, jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä unionissa ja jotka täyttävät yleissopimuksen mukaisen ilmoituksen edellytykset tai joihin sovelletaan PIC-menettelyä, saisi myöskään viedä ilman kyseeseen tulevan tuojamaan nimenomaisen suostumuksen pyytämistä ja saamista riippumatta siitä, onko kyseinen maa yleissopimuksen osapuoli. Tästä velvoitteesta on kuitenkin asianmukaista poiketa, kun kyseessä on tiettyjen kemikaalien vienti taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenmaihin, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät. Lisäksi tarvitaan menettelyä niitä tapauksia varten, joissa kohtuudella edellytettävistä toimista huolimatta ei tuontimaasta saada vastinetta, jolloin tiettyjen kemikaalien vientiä voidaan tilapäisesti jatkaa tietyin edellytyksin. On myös tarpeen tarkastella määräajoin kaikkia tällaisia tapauksia samoin kuin niitä tapauksia, joissa nimenomainen suostumus saadaan.

(14)

On myös tärkeää, että kaikilla vietävillä kemikaaleilla on riittävän pitkä käyttöikä, jotta niitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää, että torjunta-aineiden ja erityisesti kehitysmaihin vietävien torjunta-aineiden asianmukaisista säilytysolosuhteista annetaan tietoa ja että käytetään sopivia pakkauksia ja sopivankokoisia säiliöitä, jotta ei muodostuisi vanhentuneita varastoja.

(15)

Kemikaaleja sisältävät esineet eivät kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan. Vaikuttaa kuitenkin tarkoituksenmukaiselta, että myös tässä asetuksessa määriteltyihin sellaisia kemikaaleja sisältäviin esineisiin, joista voi vapautua päästöjä tietyissä käyttöolosuhteissa tai loppusijoituksen yhteydessä tai jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä unionissa yhdessä tai useammassa yleissopimuksessa määritellyssä käyttötarkoituksessa tai joihin sovelletaan PIC-menettelyä, sovellettaisiin vienti-ilmoitussääntöjä. Lisäksi tiettyjä kemikaaleja ja esineitä, jotka sisältävät tiettyjä yleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä mutta erityistä huolta aiheuttavia kemikaaleja ei saisi viedä lainkaan.

(16)

Yleissopimuksen mukaisesti olisi tietoja PIC-menettelyä edellyttävien kemikaalien kauttakulusta toimitettava pyynnöstä yleissopimuksen osapuolille.

(17)

Pakkauksia, merkintöjä ja muita käyttöturvallisuustietoja koskevia unionin säännöksiä sovelletaan kaikkiin kemikaaleihin, joita aiotaan viedä osapuoliin ja muihin maihin, paitsi jos nämä säännökset ovat ristiriidassa kyseisten maiden asettamien erityisvaatimusten kanssa, joissa otetaan huomioon asiaa koskevat kansainväliset standardit. Koska asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 annettiin aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevia uusia säännöksiä, olisi tässä asetuksessa viitattava mainittuun asetukseen.

(18)

Tämän asetuksen tehokkaan valvonnan noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi nimettävä tulli- tai muita viranomaisia, joilla olisi oltava vastuu tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kemikaalien tuonnin ja viennin valvonnasta. Komissiolla, jota kemikaalivirasto avustaa, ja jäsenvaltioilla on keskeinen merkitys, ja niiden toiminnan olisi oltava kohdennettua ja yhteen sovitettua. Jäsenvaltioiden olisi määrättävä asianmukaisista seuraamuksista rikkomustapauksissa.

(19)

Jotta voitaisiin helpottaa tullivalvontaa ja vähentää sekä viejien että viranomaisten hallinnollista taakkaa, olisi luotava tulli-ilmoituksissa käytettävä koodijärjestelmä. Tarvittaessa olisi myös käytettävä erityiskoodeja sellaisille kemikaaleille, jotka viedään tutkimus- tai analyysitarkoituksissa määrinä, jotka eivät todennäköisesti vaikuta ihmisten terveyteen tai ympäristöön, ja jotka joka tapauksessa eivät ylitä 10:tä kilogrammaa kultakin viejältä kuhunkin tuontimaahan kalenterivuodessa.

(20)

Unionin ja jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden välistä tietojenvaihtoa, vastuun jakamista ja yhteisiä ponnisteluja olisi edistettävä kemikaalien järkiperäisen hallinnoimisen varmistamiseksi riippumatta siitä, ovatko kyseiset kolmannet maat yleissopimuksen osapuolia. Komission ja jäsenvaltioiden olisi erityisesti tarjottava suoraan teknistä asiantuntija-apua kehitysmaille ja siirtymätalouden maille, tai sitä olisi tarjottava epäsuoraan tukemalla kansalaisjärjestöjen hankkeita, erityisesti apua, jonka tarkoituksena on näiden maiden avustaminen yleissopimuksen täytäntöönpanossa, ja vaikuttamalla sitä kautta kemikaalien ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen.

(21)

Menettelyjä olisi seurattava säännöllisesti, jotta niiden tehokkuus voidaan varmistaa. Jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston olisi tätä varten toimitettava säännöllisesti vakiomuotoisia kertomuksia komissiolle, jonka olisi vuorostaan laadittava säännöllisesti kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(22)

Kemikaaliviraston olisi laadittava nimetyille viranomaisille, esimerkiksi vientiä valvoville tulliviranomaisille, viejille ja tuojille tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia teknisiä ohjeita niiden avustamiseksi.

(23)

Tämän asetuksen mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä kemikaalien lisäämisestä liitteessä I olevaan 1 tai 2 osaan sekä muista muutoksista mainittuun liitteeseen, kemikaalien sisällyttämisestä liitteessä V olevaan 1 tai 2 osaan sekä muista muutoksista tuohon liitteeseen, samoin kuin muutoksista liitteisiin II, III, IV ja VI. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(24)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (8) mukaisesti.

(25)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat yleissopimuksesta unionille aiheutuvien velvoitteiden yhdenmukaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen, vaan ne voidaan vaarallisten kemikaalien vientiä ja tuontia koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisen tarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei mennä pidemmälle kuin on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(26)

Asetus (EY) N:o 689/2008 olisi kumottava.

(27)

On syytä säätää tämän asetuksen soveltamisen lykkäämisestä, jotta kemikaalivirastolla on riittävästi aikaa valmistautua uuteen tehtäväänsä ja jotta teollisuus voi perehtyä uusiin menettelyihin,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoitteet

1.   Tämän asetuksen tavoitteina on

a)

panna täytäntöön tiettyjä kansainvälisen kaupan kohteena olevia vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevaa ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä koskeva Rotterdamin yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’;

b)

edistää yhteisvastuuta ja yhteisiä ponnisteluja vaarallisten kemikaalien kansainvälisissä siirroissa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi mahdollisilta haitoilta;

c)

myötävaikuttaa ympäristön kannalta järkevään vaarallisten kemikaalien käyttöön.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyihin tavoitteisiin päästään helpottamalla vaarallisten kemikaalien ominaisuuksia koskevien tietojen vaihtoa, säätämällä kemikaalien tuontiin ja vientiin sovellettavasta unionin päätöksentekomenettelystä sekä ilmoittamalla päätöksistä osapuolille ja tapauksen mukaan muille maille.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen tavoitteiden lisäksi tämän asetuksen on määrä varmistaa, että luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevia asetuksen (EY) N:o 1272/2008 säännöksiä sovelletaan kaikkiin kemikaaleihin silloin, kun niitä viedään jäsenvaltioista muihin osapuolina oleviin maihin tai muihin maihin, jolleivät nämä säännökset ole ristiriidassa asianomaisten osapuolten tai muiden maiden mahdollisten erityisvaatimusten kanssa.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat:

a)

tietyt vaaralliset kemikaalit, joihin sovelletaan yleissopimukseen sisältyvää ilmoitetun ennakkosuostumuksen (PIC) menettelyä, jäljempänä ’PIC-menettely’;

b)

tietyt vaaralliset kemikaalit, jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä unionissa tai jäsenvaltiossa;

c)

kaikkien vientiin tarkoitettujen kemikaalien luokitus, pakkausmerkinnät ja pakkaukset.

2.   Tämän asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu:

a)

yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä 22 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 (9) soveltamisalaan kuuluvat huumausaineet ja psykoaktiiviset aineet;

b)

perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/29/Euratom (10) soveltamisalaan kuuluvat radioaktiiviset materiaalit ja aineet;

c)

jätteistä 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (11) soveltamisalaan kuuluvat jätteet;

d)

kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (12) soveltamisalaan kuuluvat kemialliset aseet;

e)

rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (13) soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet ja elintarvikkeiden lisäaineet;

f)

elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (14) soveltamisalaan kuuluvat rehut, mukaan lukien suun kautta tapahtuvaan eläinten ruokintaan tarkoitetut lisäaineet, riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja, osittain jalostettuja vai jalostamattomia;

g)

geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY (15) soveltamisalaan kuuluvat geneettisesti muunnetut organismit;

h)

ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (16) soveltamisalaan kuuluvat lääkevalmisteet ja eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (17) soveltamisalaan kuuluvat eläinlääkkeet, paitsi siltä osin kuin ne kuuluvat tämän direktiivin 3 artiklan 5 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta kemikaaleihin, joita viedään maasta käytettäväksi tutkimuksessa tai analyyseissä määrinä, jotka eivät todennäköisesti vaikuta ihmisten terveyteen tai ympäristöön, ja jotka joka tapauksessa eivät ylitä 10:tä kilogrammaa kultakin viejältä kuhunkin tuojamaahan kalenterivuodessa.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa määrätään, siinä tarkoitettujen kemikaalien viejien on hankittava erityinen viitenumero käyttäen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tietokantaa ja merkittävä tämä viitenumero vienti-ilmoitukseensa.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’kemikaalilla’ sellaisenaan taikka seoksessa tai valmisteessa olevaa ainetta taikka seosta, siitä riippumatta, onko se teollisesti valmistettu tai saatu luonnosta, ja jossa ei ole eläviä organismeja, ja joka kuuluu jompaankumpaan seuraavista käyttötarkoitusryhmistä:

a)

torjunta-aineet, mukaan luettuna erittäin vaaralliset torjunta-ainevalmisteet;

b)

teollisuuskemikaalit;

2)

’aineella’ kaikkia alkuaineita ja niiden yhdisteitä, siten kuin on määritelty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 1 kohdassa;

3)

’seoksella’ seosta tai liuosta, siten kuin on määritelty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 2 artiklan 8 kohdassa;

4)

’esineellä’ valmista tuotetta, joka sisältää kemikaalia, jonka käyttäminen tässä nimenomaisessa tuotteessa on kielletty tai sitä on ankarasti säännelty unionin lainsäädännössä, jos tuote ei kuulu 2 tai 3 kohdan soveltamisalaan;

5)

’torjunta-aineilla’ jompaankumpaan seuraavista käyttötarkoitusalaryhmistä kuuluvia kemikaaleja:

a)

kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (18) soveltamisalaan kuuluvat kasvinsuojeluvalmisteina käytettävät torjunta-aineet;

b)

muut torjunta-aineet, kuten

i)

biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/8/EY (19) tarkoitetut biosidituotteet, ja

ii)

direktiivien 2001/82/EY ja 2001/83/EY soveltamisalaan kuuluvat desinfiointiaineet sekä hyönteis- ja loismyrkyt;

6)

’teollisuuskemikaaleilla’ jompaankumpaan seuraavista käyttötarkoitusalaryhmistä kuuluvia kemikaaleja:

a)

ammattikäyttöön tarkoitetut kemikaalit;

b)

yleiseen käyttöön tarkoitetut kemikaalit;

7)

’vienti-ilmoitusta edellyttävällä kemikaalilla’ kemikaalia, joka on kielletty tai ankarasti säännelty unionissa yhdessä tai useammassa käyttötarkoitusryhmässä tai alaryhmässä, ja PIC-menettelyä edellyttävää liitteessä I olevan 1 osan luettelossa mainittua kemikaalia;

8)

’PIC-ilmoitusjärjestelmään kuuluvalla kemikaalilla’ kemikaalia, joka on kielletty tai ankarasti säännelty unionissa tai jäsenvaltiossa yhdessä tai useammassa käyttötarkoitusryhmässä. Unionissa yhdessä tai useammassa käyttötarkoitusryhmässä kielletyt tai ankarasti säännellyt kemikaalit on lueteltu liitteessä I olevassa 2 osassa;

9)

’PIC-menettelyä edellyttävällä kemikaalilla’ kemikaalia, joka on lueteltu yleissopimuksen liitteessä III ja tämän asetuksen liitteessä I olevassa 3 osassa;

10)

’kielletyllä kemikaalilla’ jompaakumpaa seuraavista:

a)

kemikaali, jonka kaikki käyttötarkoitukset yhdessä tai useammassa käyttötarkoitusryhmässä tai -alaryhmässä on kielletty lopullisella unionin sääntelytoimella ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi;

b)

kemikaali, jota ei ole koskaan hyväksytty tai jonka kyseinen tuotannonala on poistanut unionin markkinoilta taikka vetänyt pois ilmoitus-, rekisteröinti- tai hyväksyntämenettelystä, ja jos on näyttöä siitä, että kemikaali aiheuttaa huolta ihmisten terveyden tai ympäristön kannalta;

11)

’ankarasti säännellyllä kemikaalilla’ seuraavia:

a)

kemikaalia, jonka lähes kaikki käyttö yhdessä tai useammassa käyttötarkoitusryhmässä tai -alaryhmässä on kielletty lopullisella unionin sääntelytoimella ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, mutta joiden tietty erityiskäyttö on kuitenkin sallittu;

b)

kemikaalia, jota ei ole hyväksytty juuri mitään käyttöä varten tai jonka tuotannonala on poistanut unionin markkinoilta taikka vetänyt pois ilmoitus-, rekisteröinti- tai hyväksyntämenettelystä, ja jos on näyttöä siitä, että kemikaali aiheuttaa huolta ihmisten terveyden tai ympäristön kannalta;

12)

’jäsenvaltiossa kielletyllä tai ankarasti säännellyllä kemikaalilla’ kemikaalia, joka on jäsenvaltion lopullisen kansallisen sääntelytoimen nojalla kielletty tai ankarasti säännelty;

13)

’lopullisella sääntelytoimella’ oikeudellisesti sitovaa säädöstä, jonka tarkoitus on kieltää kemikaali tai säännellä sitä ankarasti;

14)

’erittäin vaarallisella torjunta-ainevalmisteella’ kemikaalia, joka on tarkoitettu tuholaisten torjuntaa varten ja joka aiheuttaa käyttöolosuhteissa yhden tai useamman altistuksen jälkeen nopeasti havaittavissa olevia vakavia vaikutuksia terveydelle ja ympäristölle;

15)

’unionin tullialueella’ yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (20) 3 artiklassa määriteltyä aluetta.

16)

’viennillä’:

a)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 28 artiklan 2 kohdassa mainitut edellytykset täyttävän kemikaalin pysyvää tai väliaikaista vientiä;

b)

sellaisen kemikaalin jälleenvientiä, joka ei täytä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 28 artiklan 2 kohdan edellytyksiä ja johon sovelletaan muuta tullimenettelyä kuin unionin tullialueen kautta kulkeviin tavaroihin sovellettavaa unionin ulkoista passitusmenettelyä;

17)

’tuonnilla’ sellaisen kemikaalin fyysistä tuontia unionin tullialueelle, johon sovelletaan muuta tullimenettelyä kuin unionin tullialueen kautta kulkeviin tavaroihin sovellettavaa unionin ulkoista passitusmenettelyä;

18)

’viejällä’ kaikkia seuraavia henkilöitä, riippumatta siitä, onko kyseessä luonnollinen vai oikeushenkilö:

a)

henkilö, jonka puolesta tulli-ilmoitus on tehty, toisin sanoen henkilö, jolla on ilmoituksen hyväksymishetkellä sopimus osapuoleen tai muuhun maahan sijoittautuneen tavaran vastaanottajan kanssa ja jolla on valta päättää kemikaalin lähettämisestä unionin tullialueen ulkopuolelle;

b)

jos vientisopimusta ei ole tehty tai jos sopimuksen haltija ei toimi omasta puolestaan, henkilö, jolla on valta päättää kemikaalin lähettämisestä unionin tullialueen ulkopuolelle;

c)

jos oikeus määrätä kemikaalista kuuluu viennin perusteena olevan sopimuksen mukaisesti unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle, unioniin sijoittautunut sopimuspuoli;

19)

’tuojalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on kemikaalin vastaanottaja, kun kemikaali tuodaan unionin tullialueelle;

20)

’yleissopimuksen osapuolella’ tai ’osapuolella’ valtiota tai alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä, joka on suostunut olemaan yleissopimuksen määräysten sitoma ja jonka osalta yleissopimus on voimassa;

21)

’muulla maalla’ kaikkia maita, jotka eivät ole osapuolia;

22)

’kemikaalivirastolla’ asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustettua Euroopan kemikaalivirastoa;

23)

’sihteeristöllä’ yleissopimuksen sihteeristöä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden nimetyt kansalliset viranomaiset

Kukin jäsenvaltio nimeää yhden tai useamman viranomaisen, jäljempänä ’nimetty kansallinen viranomainen’ tai ’nimetyt kansalliset viranomaiset’, suorittamaan tässä asetuksessa edellytetyt hallintotoimet, jollei se ole jo tehnyt niin ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisesta nimeämisestä viimeistään 17 päivänä marraskuuta 2012, jos tätä tietoa ei ole jo annettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ja niiden on myös ilmoitettava komissiolle, jos ne muuttavat nimettyä kansallista viranomaista.

5 artikla

Unionin osallistuminen yleissopimukseen

1.   Osallistuminen yleissopimukseen on komission ja jäsenvaltioiden yhteinen velvollisuus erityisesti teknisen avun, tiedonvaihdon, riitojenratkaisuun liittyvien kysymysten, osapuolten konferenssin alaisten elinten työhön osallistumisen sekä äänestämisen osalta.

2.   Komissio toimii PIC-menettelyyn liittyvissä yleissopimuksen hallinnollisissa toiminnoissa kaikkien nimettyjen kansallisten viranomaisten puolesta yhteisenä nimettynä viranomaisena tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden nimettyjen kansallisten viranomaisten kanssa ja niitä kuullen.

Komissio vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä:

a)

unionin vienti-ilmoitusten toimittaminen osapuolille ja muille maille 8 artiklan mukaisesti;

b)

asiaan liittyviä, PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluvia kemikaaleja koskevia yhteisön lopullisia sääntelytoimia koskevien ilmoitusten toimittaminen sihteeristölle 11 artiklan mukaisesti;

c)

muita PIC-ilmoitusmenettelyn ulkopuolisiin kemikaaleihin lopullisia sääntelytoimia koskevien tietojen toimittaminen 12 artiklan mukaisesti;

d)

tietojen yleinen vastaanottaminen sihteeristöltä.

Komissio toimittaa sihteeristölle myös PIC-menettelyä edellyttäviä kemikaaleja koskevat unionin tuontivastineet 13 artiklan mukaisesti.

Komissio sovittaa lisäksi yhteen unionin osallistumisen kaikkiin teknisiin kysymyksiin, jotka liittyvät seuraaviin:

a)

yleissopimus;

b)

yleissopimuksen 18 artiklan 1 kohdalla perustetun osapuolten konferenssin valmistelu,

c)

yleissopimuksen 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti perustettu kemikaalien arviointikomitea, jäljempänä ’kemikaalien arviointikomitea’;

d)

muut osapuolten konferenssin alaiset elimet.

3.   Komissio ja jäsenvaltiot tekevät tarvittavat aloitteet varmistaakseen, että unioni on asianmukaisesti edustettuna yleissopimuksen täytäntöönpanoelimissä.

6 artikla

Kemikaaliviraston tehtävät

1.   Kemikaaliviraston on 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 ja 25 artiklassa sille annettujen tehtävien lisäksi:

a)

ylläpidettävä, kehitettävä edelleen ja päivitettävä säännöllisesti vaarallisten kemikaalien vientiä ja tuontia koskevaa eurooppalaista tietokantaa, jäljempänä ’tietokanta’;

b)

saatettava tietokanta julkisesti saataville verkkosivullaan;

c)

annettava komission suostumuksella ja jäsenvaltioita kuultuaan tarvittaessa apua sekä teknisiä ja tieteellisiä ohjeita ja välineitä teollisuudelle tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi;

d)

annettava komission suostumuksella tarvittaessa apua sekä teknisiä ja tieteellisiä ohjeita ja välineitä jäsenvaltioiden nimetyille kansallisille viranomaisille tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi;

e)

kemikaalien arviointikomiteassa toimivien jäsenvaltioiden tai komission asiantuntijoiden pyynnöstä ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa osallistuttava yleissopimuksen 7 artiklassa tarkoitettujen päätöksenteko-ohjeiden ja muiden yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien teknisten asiakirjojen laatimiseen;

f)

annettava pyynnöstä komissiolle teknisiä ja tieteellisiä tietoja ja avustettava sitä tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi;

g)

annettava pyynnöstä komissiolle teknisiä ja tieteellisiä tietoja ja avustettava sitä sen toimiessa unionin yhteisenä nimettynä viranomaisena.

2.   Kemikaaliviraston sihteeristö suorittaa tässä asetuksessa kemikaalivirastolle annetut tehtävät.

7 artikla

Kemikaalit, joihin sovelletaan vienti-ilmoitusmenettelyä, PIC-ilmoitusmenettelyä tai kansainvälistä PIC-menettelyä

1.   Vienti-ilmoitusta edellyttävät kemikaalit, kemikaalit, jotka kuuluvat PIC-ilmoitusmenettelyyn, ja kemikaalit, joihin sovelletaan PIC-menettelyä, luetellaan liitteessä I.

2.   Liitteessä I luetellut kemikaalit jaotellaan yhteen tai useampaan kolmesta kemikaaliryhmästä, jotka esitetään liitteessä I olevassa 1, 2 ja 3 osassa.

Kemikaaleihin, jotka on lueteltu liitteessä I olevassa 1 osassa, sovelletaan 8 artiklassa säädettyä vienti-ilmoitusmenettelyä, ja niistä esitetään yksityiskohtaiset tunnistetiedot sekä säänneltyä käyttötarkoitusryhmää ja/tai -alaryhmää sekä sääntelyn tyyppiä koskevat tiedot ja tapauksen mukaan lisätietoja, erityisesti tiedot mahdollisuudesta saada vapautus vienti-ilmoitusvaatimuksista.

Kemikaaleihin, jotka on lueteltu liitteessä I olevassa 2 osassa, sovelletaan 8 artiklassa säädetyn vienti-ilmoitusmenettelyn lisäksi 11 artiklassa säädettyä PIC-ilmoitusmenettelyä, ja niistä esitetään yksityiskohtaiset tunnistetiedot sekä käyttötarkoitusryhmää koskevat tiedot.

Kemikaaleihin, jotka on lueteltu liitteessä I olevassa 3 osassa, sovelletaan PIC-menettelyä, ja niistä esitetään käyttötarkoitusryhmä sekä tapauksen mukaan lisätietoja erityisesti mahdollisista vienti-ilmoitusvaatimuksista.

3.   Liitteessä I olevat luettelot saatetaan yleisön saataville tietokannassa.

8 artikla

Osapuolille ja muille maille toimitettavat vienti-ilmoitukset

1.   Kun kyseessä ovat aineet, jotka on lueteltu liitteessä I olevassa 1 osassa, tai seokset, jotka sisältävät tällaisia aineita sellaisena pitoisuutena, että ne on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti riippumatta siitä, sisältääkö seos muita aineita, sovelletaan tämän artiklan 2–8 kohtaa riippumatta kemikaalin aiotusta käyttötarkoituksesta tuojana olevan osapuolen tai muun maan alueella.

2.   Kun viejän on määrä viedä 1 kohdassa tarkoitettua kemikaalia unionista osapuolena olevaan tai muuhun maahan ensimmäistä kertaa sinä päivänä tai sen päivän jälkeen, jolloin kemikaaliin on alettu soveltaa tätä asetusta, viejän on ilmoitettava sen jäsenvaltion nimetylle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut, jäljempänä ’viejän jäsenvaltio’, tästä viimeistään 35 päivää ennen odotettua vientipäivää. Sen jälkeen viejän on ilmoitettava kunkin kalenterivuoden ensimmäinen kemikaalin vienti tälle nimetylle viranomaiselle viimeistään 35 päivää ennen vientiä. Ilmoituksissa on noudatettava liitteessä II säädettyjä tietoja koskevia vaatimuksia ja ne on asetettava komission ja jäsenvaltioiden saataville tietokannassa.

Viejän jäsenvaltion nimetyn kansallisen viranomaisen on tarkistettava, ovatko viejän antamat tiedot liitteen II mukaiset, ja jos tiedot ovat täydelliset, toimitettava ne kemikaalivirastolle viimeistään 25 päivää ennen odotettua vientipäivää.

Kemikaalivirasto toimittaa komission puolesta ilmoituksen tuojaosapuolen nimetyille viranomaisille tai muun tuojamaan toimivaltaisille viranomaisille ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne saavat ilmoituksen viimeistään 15 päivää ennen kemikaalin ensimmäistä aiottua vientiä ja sen jälkeen viimeistään 15 päivää ennen kunkin myöhemmän kalenterivuoden ensimmäistä kemikaalin vientiä.

Kemikaaliviraston on kirjattava kukin vienti-ilmoitus tietokantaan ja annettava sille yksilöllinen vientiviitenumero tietokannassa. Kemikaaliviraston on myös pidettävä yleisön ja tarvittaessa jäsenvaltioiden nimettyjen kansallisten viranomaisten saatavilla ajan tasalle saatettu luettelo kyseessä olevista kemikaaleista ja tuojaosapuolista sekä muista tuontimaista tietokannassa kunkin kalenterivuoden osalta.

3.   Jollei kemikaalivirasto, sen jälkeen kun kemikaali on lisätty liitteessä I olevaan 1 osaan, saa tuojaosapuolelta tai muusta tuojamaasta vastaanottoilmoitusta ensimmäisestä vienti-ilmoituksesta 30 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä, se lähettää komission puolesta toisen ilmoituksen. Kemikaaliviraston on komission puolesta toteutettava kohtuudella edellytettäviä toimia varmistaakseen, että tuojaosapuolen nimetty kansallinen viranomainen tai muun tuojamaan asianomainen viranomainen saa tämän toisen ilmoituksen.

4.   Uusi ilmoitus on tehtävä 2 kohdan mukaisesti vientitapahtumista, jotka tapahtuvat sen jälkeen, kun kyseisten aineiden markkinoille saattamista, käyttöä tai pakkausmerkintöjä koskevaa unionin lainsäädäntöä koskevat muutokset ovat tulleet voimaan tai aina, kun kyseisen seoksen koostumus muuttuu niin, että seoksen pakkausmerkintöjä on muutettu. Uuden ilmoituksen on oltava liitteessä II säädettyjen tietoja koskevien vaatimusten mukainen, ja siinä on mainittava, että kyseessä on aiemman ilmoituksen uusi toisinto.

5.   Jos kemikaalin vienti liittyy hätätilanteeseen, jossa viivytykset voivat vaarantaa ihmisten terveyden tai tuottaa haittaa ympäristölle tuojaosapuolen alueella tai muussa tuojamaassa, voidaan viejän jäsenvaltion nimetyn kansallisen viranomaisen harkintansa mukaisella päätöksellä myöntää kokonainen tai osittainen vapautus 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista velvoitteista viejän tai tuojaosapuolen tai muun tuojamaan perustellusta pyynnöstä, kun komissiota, jota kemikaalivirasto avustaa, on kuultu. Komissiota katsotaan kuullun pyyntöä koskevan päätöksen johdosta, jos komissio ei esitä kielteistä vastinetta 10 päivän kuluessa siitä, kun jäsenvaltion nimetty kansallinen viranomainen toimittanut sille pyyntöä koskevat tiedot.

6.   Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvollisuudet lakkaavat olemasta voimassa, tämän vaikuttamatta 19 artiklan 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten soveltamiseen, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kemikaalista on tullut PIC-menettelyä edellyttävä kemikaali,

b)

tuojamaa on yleissopimuksen osapuoli ja on toimittanut vastineen sihteeristölle yleissopimuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittaen, hyväksyykö se kemikaalin tuonnin vai ei, ja

c)

komissio on saanut vastineen tiedoksi sihteeristöltä ja toimittanut sen edelleen jäsenvaltioille ja kemikaalivirastolle.

Sen estämättä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvoitteet eivät lakkaa olemasta voimassa, jos tuojamaa on yleissopimuksen osapuoli ja vaatii nimenomaan, että viejäosapuolet toimittavat jatkuvasti vienti-ilmoituksia, esimerkiksi tuontipäätöksensä avulla tai muulla tavoin.

Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvollisuudet lakkaavat olemasta voimasta, tämän vaikuttamatta 19 artiklan 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattamiseen, kun molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

tuojaosapuolen nimetty kansallinen viranomainen tai muun tuojamaan toimivaltainen viranomainen on päättänyt olla soveltamatta vaatimusta saada ilmoitus ennen kemikaalin vientiä; ja

b)

komissio on saanut tiedon sihteeristöltä tai tuojaosapuolen nimetyltä kansalliselta viranomaiselta tai muun tuojamaan asianomaiselta viranomaiselta ja toimittanut sen edelleen jäsenvaltioille sekä kemikaalivirastolle, joka on asettanut sen saataville tietokannassa.

7.   Komissio, asianomaiset jäsenvaltioiden toimivaltaiset nimetyt kansalliset viranomaiset, kemikaalivirasto ja viejät toimittavat pyynnöstä tuojaosapuolille ja muille maille saatavissa olevia lisätietoja viedyistä kemikaaleista.

8.   Jäsenvaltiot voivat ottaa avoimuutta noudattaen käyttöön järjestelmiä, joissa viejät velvoitetaan maksamaan kustakin tehdystä vienti-ilmoituksesta ja kustakin nimenomaista suostumusta koskevasta pyynnöstä hallinnollinen maksu, joka vastaa tämän artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 14 artiklan 6 ja 7 kohdassa säädetyistä menettelyistä jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia.

9 artikla

Osapuolten ja muiden maiden tekemät vienti-ilmoitukset

1.   Vienti-ilmoitukset, jotka kemikaalivirasto vastaanottaa osapuolten nimetyiltä kansallisilta viranomaisilta tai muiden maiden asianomaisilta viranomaisilta ja jotka koskevat sellaisen kemikaalin vientiä unioniin, jonka valmistus, käyttö, käsittely, kulutus, kuljetus tai myynti on kyseisen osapuolen tai muun maan lainsäädännön mukaan kielletty tai ankarasti säännelty, on asetettava saataville tietokannassa 15 päivän kuluessa siitä, kun kemikaalivirasto on vastaanottanut tällaisen ilmoituksen.

Kemikaalivirasto ilmoittaa komission puolesta, kun se on vastaanottanut kultakin osapuolelta tai muulta maalta kutakin kemikaalia koskevan ensimmäisen vienti-ilmoituksen.

Kemikaalivirasto toimittaa jäljennöksen saamastaan ilmoituksesta tuojajäsenvaltion nimetylle kansalliselle viranomaiselle 10 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta sekä kaikki käytettävissä olevat tiedot. Muilla jäsenvaltioilla on oikeus saada pyynnöstä jäljennöksiä.

2.   Jos komissio tai jäsenvaltioiden nimetyt kansalliset viranomaiset vastaanottavat vienti-ilmoituksia suoraan tai välillisesti osapuolten nimetyiltä kansallisilta viranomaisilta tai muiden maiden asianomaisilta viranomaisilta, ne toimittavat välittömästi nämä ilmoitukset sekä kaikki käytettävissä olevat tiedot kemikaalivirastolle.

10 artikla

Kemikaalien vientiä ja tuontia koskevat tiedot

1.   Kunkin viejän, joka vie yhtä tai useampaa seuraavista:

a)

aineita, jotka on lueteltu liitteessä I,

b)

seoksia, jotka sisältävät tällaisia aineita sellaisena pitoisuutena, että ne on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti riippumatta siitä, sisältääkö seos muita aineita, tai

c)

esineitä, jotka sisältävät liitteessä I olevassa 2 tai 3 osassa luetteloituja aineita reagoimattomassa muodossa, tai jotka sisältävät seoksia, joissa näitä aineita on sellaisena pitoisuutena, että seokset on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti riippumatta siitä, sisältääkö esine muita aineita,

on ilmoitettava kunkin vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa viejän jäsenvaltion nimetylle kansalliselle viranomaiselle kuhunkin osapuoleen tai muuhun maahan edellisenä vuonna aineena ja seoksiin tai esineisiin sisältyvänä viedyn kemikaalin määrä. Tämän tiedon yhteydessä on annettava myös kunkin sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimet ja osoitteet, joka tuo tätä kemikaalia osapuoleen tai muuhun maahan, johon lähetyksiä toimitettiin tuona ajanjaksona. Tiedon yhteydessä on lueteltava erikseen 14 artiklan 7 kohdan nojalla toteutetut viennit.

Kunkin unioniin sijoittautuneen tuojan on annettava vastaavat tiedot unioniin tuoduista määristä.

2.   Komission, jota kemikaalivirasto avustaa, tai asianomaisen jäsenvaltion nimetyn kansallisen viranomaisen pyynnöstä viejän tai tuojan on toimitettava mahdolliset kemikaaleihin liittyvät lisätiedot, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi.

3.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kemikaalivirastolle aggregoidut tiedot liitteen III mukaisesti kultakin vuodelta. Kemikaalivirasto laatii näistä tiedoista yhteenvedon unionin tasolla ja saattaa muut kuin luottamukselliset tiedot julkisesti saataville tietokannassa.

11 artikla

Yleissopimuksen mukaisesti kielletyistä tai ankarasti säännellyistä kemikaaleista ilmoittaminen

1.   Komissio ilmoittaa sihteeristölle kirjallisesti PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluvat kemikaalit, jotka on luetteloitu liitteessä I olevassa 2 osassa.

2.   Kun uusia PIC-ilmoitusmenettelyä edellyttäviä kemikaaleja lisätään liitteessä I olevaan 2 osaan 23 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, komissio ilmoittaa siitä sihteeristölle. PIC-ilmoitus on toimitettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asiaa koskeva lopullinen unionin tason sääntelytoimi, jolla kemikaali kielletään tai jolla sitä säännellään ankarasti, on hyväksytty ja joka tapauksessa viimeistään 90 päivää sen päivän jälkeen, kun lopullista sääntelytoimea on sovellettava.

3.   PIC-ilmoituksessa on annettava kaikki liitteessä IV vaaditut asian kannalta merkittävät tiedot.

4.   Päättäessään ilmoitusten tärkeysjärjestyksestä komissio ottaa huomioon, onko kemikaali jo luetteloitu liitteessä I olevassa 3 osassa, missä määrin liitteessä IV asetetut tietojen toimittamista koskevat vaatimukset voidaan täyttää sekä kuinka vakavia ovat kemikaalista erityisesti kehitysmaille aiheutuvat riskit.

Jos kemikaali edellyttää PIC-ilmoitusmenettelyä, mutta tiedot eivät riitä täyttämään liitteen IV vaatimuksia, tunnettujen viejien tai tuojien on toimitettava komission pyynnöstä kaikki käytettävissään olevat asian kannalta merkittävät tiedot, mukaan luettuna muista kansallisista tai kansainvälisistä kemikaalien valvontaohjelmista saatavat tiedot, 60 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

5.   Komissio ilmoittaa sihteeristölle kirjallisesti 1 tai 2 kohdan mukaisesti, kun ilmoitettava lopullinen sääntelytoimi on muutettu, mahdollisimman pian uuden lopullisen sääntelytoimen hyväksymisen jälkeen ja viimeistään 60 päivää sen jälkeen, kun uutta lopullista sääntelytoimea on sovellettava.

Komissio toimittaa kaikki asian kannalta merkittävät tiedot, jotka eivät olleet saatavilla alkuperäistä 1 tai 2 kohdan mukaista ilmoitusta tehtäessä.

6.   Osapuolen tai sihteeristön pyynnöstä komissio toimittaa kemikaalia tai lopullista sääntelytointa koskevia lisätietoja siltä osin kuin se on käytännössä mahdollista.

Jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston on pyynnöstä tarvittaessa avustettava komissiota tietojen keräämisessä.

7.   Komissio toimittaa viipymättä edelleen jäsenvaltioille ja kemikaalivirastolle sihteeristöltä saamansa tiedot, jotka koskevat muissa osapuolissa kielletyiksi tai ankarasti säännellyiksi ilmoitettuja kemikaaleja.

Tarvittaessa komissio arvioi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston kanssa, onko tarpeen ehdottaa unionin tason toimenpiteitä sellaisten ihmisten terveydelle ja ympäristölle unionissa aiheutuvien riskien torjumiseksi, joita ei voida hyväksyä.

8.   Jos jäsenvaltio toteuttaa unionin asiaa koskevan lainsäädännön mukaisia lopullisia kansallisia sääntelytoimia kemikaalin kieltämiseksi tai ankaraksi sääntelemiseksi, sen on toimitettava komissiolle asiaankuuluvat tiedot. Komissio asettaa nämä tiedot jäsenvaltioiden saataville. Jäsenvaltiot voivat neljän viikon kuluessa siitä, kun tiedot on asetettu saataville, lähettää komissiolle ja lopullisia kansallisia sääntelytoimia toteuttaneelle jäsenvaltiolle huomautuksensa mahdollisesta PIC-ilmoitusmenettelystä, mukaan lukien erityisesti asiaankuuluvat tiedot kyseistä kemikaalia koskevista kansallisista säännöksistä. Huomautusten käsittelyn jälkeen sääntelytoimia toteuttanut jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle, onko komission:

a)

tehtävä PIC-ilmoitus sihteeristölle tämän artiklan mukaisesti, tai

b)

toimitettava tiedot sihteeristölle 12 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Tiedot, jotka on toimitettava sihteeristölle kielletyistä tai ankarasti säännellyistä kemikaaleista, jotka eivät sovellu PIC-ilmoitusmenettelyyn

Komissio toimittaa sihteeristölle asiaankuuluvia lopullisia sääntelytoimia koskevat tiedot niistä kemikaaleista, jotka on luetteloitu ainoastaan liitteessä I olevassa 1 osassa, tai tiedot, jotka se on saanut jäsenvaltiolta 11 artiklan 8 kohdan b alakohdan mukaisesti, jotta nämä tiedot voidaan tarvittaessa jakaa muille yleissopimuksen osapuolille.

13 artikla

Kemikaalien tuontiin liittyvät velvollisuudet

1.   Komissio toimittaa viipymättä edelleen jäsenvaltioille ja kemikaalivirastolle sihteeristöltä saamansa päätöksenteko-ohjeet.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä kyseessä olevan kemikaalin tulevaa tuontia koskevan päätöksen unionin puolesta annettavan lopullisen tai väliaikaisen tuontivastineen muodossa. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa päätöksen sihteeristölle mahdollisimman pian ja viimeistään yhdeksän kuukautta sen päivän jälkeen, kun sihteeristö on lähettänyt päätöksenteko-ohjeet.

Jos kemikaaliin kohdistetaan uusia rajoituksia unionin lainsäädännön perusteella tai rajoituksia muutetaan, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä tarkistetun tuontipäätöksen. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa tarkistetun tuontipäätöksen sihteeristölle.

2.   Mikäli kemikaali on kielletty tai ankarasti säännelty yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, komissio ottaa asianomaisten jäsenvaltioiden kirjallisesta pyynnöstä tuontipäätöksessään huomioon tätä koskevan tiedon.

3.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisen tuontipäätöksen on kohdistuttava päätöksenteko-ohjeissa kyseiselle kemikaalille osoitettuun käyttötarkoitusryhmään tai -ryhmiin.

4.   Ilmoittaessaan tuontipäätöksestä sihteeristölle komissio toimittaa myös selostuksen päätöksen perusteena olevasta oikeudellisesta tai hallinnollisesta toimenpiteestä.

5.   Kunkin jäsenvaltion nimetyn kansallisen viranomaisen on saatettava 1 kohdan mukaisesti tehdyt tuontipäätökset niiden toimivaltaansa kuuluvien tahojen saataville, joita asia koskee, lainsäädännöllisten tai hallinnollisten määräystensä mukaisesti. Kemikaalivirasto asettaa 1 kohdan mukaiset tuontipäätökset julkisesti saataville tietokannassa.

6.   Komissio arvioi tarvittaessa, tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston kanssa, onko tarpeen ehdottaa unionin tason toimenpiteitä sellaisten ihmisten terveydelle tai ympäristölle unionissa aiheutuvien riskien torjumiseksi, joita ei voida hyväksyä, ja ottaa tässä huomioon päätöksenteko-ohjeissa olevat tiedot.

14 artikla

Kemikaalien vientiin liittyvät muut velvollisuudet kuin vienti-ilmoitukset

1.   Komissio toimittaa viipymättä edelleen jäsenvaltioille, kemikaalivirastolle ja Euroopan teollisuusjärjestöille sihteeristöltä joko kiertokirjeinä tai muuten saamansa tiedot, jotka koskevat PIC-menettelyssä olevia kemikaaleja, sekä tuojaosapuolten päätökset, jotka koskevat näihin kemikaaleihin sovellettavia tuontiehtoja. Komissio toimittaa myös viipymättä edelleen jäsenvaltioille ja kemikaalivirastolle tiedot tapauksista, joissa vastinetta ei ole toimitettu yleissopimuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kemikaalivirasto antaa kullekin tuontipäätökselle yksilöllisen viitenumeron ja pitää kaikki tällaisia päätöksiä koskevat tiedot julkisesti saatavilla tietokannassa sekä antaa nämä tiedot pyynnöstä kenelle hyvänsä.

2.   Komissio osoittaa kullekin liitteessä I luetteloidulle kemikaalille luokituksen Euroopan unionin yhdistetyssä nimikkeistössä. Näitä luokituksia tarkistetaan tarvittaessa niiden muutosten mukaisesti, joita kyseisten kemikaalien osalta tehdään Maailman tullijärjestön harmonisoidun järjestelmän nimikkeistöön tai Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön.

3.   Kunkin jäsenvaltion on annettava komission 1 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot ja päätökset tiedoksi lainkäyttövaltaansa kuuluville tahoille, joita asia koskee.

4.   Viejien on noudatettava kussakin tuontivastineessa ilmoitettuja päätöksiä viimeistään kuusi kuukautta sen päivän jälkeen, jona sihteeristö ilmoittaa ensimmäisen kerran komissiolle tällaisista päätöksistä 1 kohdan mukaisesti.

5.   Komissio, jota kemikaalivirasto avustaa, ja jäsenvaltiot neuvovat ja avustavat tuojaosapuolia pyynnöstä ja tarpeen mukaan, jotta ne saavat lisätietoja, joita ne tarvitsevat laatiessaan tietyn kemikaalin tuontia koskevan vastineen sihteeristölle.

6.   Aineita, jotka on luetteloitu liitteessä I olevassa 2 tai 3 osassa, tai seoksia, jotka sisältävät kyseisiä aineita sellaisena pitoisuutena, että ne on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti riippumatta siitä, sisältääkö seos muita aineita, ei saa viedä, olipa kemikaalin aiottu käyttötarkoitus tuojaosapuolessa mikä tahansa, paitsi jos jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

viejä on hakenut ja saanut nimenomaisen suostumuksen tuontiin viejän jäsenvaltion nimetyn kansallisen viranomaisen välityksellä, jonka tämä on antanut kuultuaan komissiota, jota kemikaalivirasto avustaa, ja tuojaosapuolen nimettyä kansallista viranomaista tai muun tuojamaan asiasta asianomaista viranomaista;

b)

kun on kyse liitteessä I olevassa 3 osassa luetellusta kemikaalista, viimeisimmässä kiertokirjeessä, jonka sihteeristö on julkaissut 1 kohdan mukaisesti, osoitetaan, että tuojaosapuoli on antanut tuonnille suostumuksen.

Kun on kyse liitteessä I olevassa 2 osassa luetelluista kemikaaleista, joita viedään OECD-maihin, viejän jäsenvaltion nimetty kansallinen viranomainen voi viejän pyynnöstä, komissiota kuultuaan ja tapauskohtaisesti päättää, että nimenomaista suostumusta ei vaadita, jos kemikaalia varten on kyseiseen OECD-maahan tapahtuvaan tuonnin ajankohtana saatu lupa taikka se on rekisteröity tai sallittu tuossa OECD-maassa.

Jos nimenomaista suostumusta on haettu ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti ja kemikaalivirasto ei ole saanut vastinetta pyyntöön 30 päivän kuluessa, kemikaalivirasto lähettää komission puolesta muistutuksen, jollei komissio tai viejän jäsenvaltion nimetty kansallinen viranomainen ole saanut vastinetta ja toimittanut sitä edelleen virastolle. Jos vastinetta ei vieläkään saada 30 seuraavan päivän kuluessa, kemikaalivirasto voi tarpeen mukaan lähettää lisämuistutuksia.

7.   Kun on kyse liitteessä I olevassa 2 osassa ja 3 osassa luetelluista kemikaaleista, viejän jäsenvaltion nimetty kansallinen viranomainen voi komissiota, jota kemikaalivirasto avustaa, kuultuaan, tapauskohtaisesti ja jollei toisesta alakohdasta muuta johdu, päättää, että vienti voidaan toteuttaa, jos mistään virallisista lähteistä ei ole saatu näyttöä siitä, että tuojaosapuoli tai muu maa olisi toteuttanut lopullisen sääntelytoimen, jonka tarkoitus on kieltää kemikaali tai säännellä sitä ankarasti, ja jos kaikkien kohtuullisten ponnistelujen jälkeen nimenomaista suostumusta koskevaan pyyntöön ei ole saatu vastinetta 6 kohdan a alakohdan mukaisesti 60 päivän kuluessa ja jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

a)

tuojaosapuolen tai muun tuojamaan virallisista lähteistä on saatu näyttöä siitä, että kemikaalia varten on saatu lupa tai että se on rekisteröity tai sallittu, tai

b)

vienti-ilmoituksessa esitetty ja kemikaalin osapuoleen tai muuhun maahan tuovan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kirjallisesti vahvistama käyttötarkoitus ei ole käyttötarkoitusryhmässä, johon kuuluvaksi kemikaali on luetteloitu liitteessä I olevassa 2 ja 3 osassa, ja virallisista lähteistä on saatu näyttöä siitä, että kemikaalia on viiden edellisen vuoden aikana käytetty tuojaosapuolessa tai muussa maassa tai sitä on tuotu niihin.

Kun on kyse liitteessä I olevassa 3 osassa luetteloiduista kemikaaleista, b alakohdan täyttymiseen perustuvaa vientiä ei voida toteuttaa, jos kemikaali on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti syöpää aiheuttavaksi kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi aineeksi tai perimää vaurioittavaksi kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi aineeksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi aineeksi tai jos kemikaali on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIII olevien perusteiden mukaisesti hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä aine.

Päätettäessä liitteessä I olevassa 3 osassa luetteloitujen kemikaalien viennistä, viejän jäsenvaltion nimetyn kansallisen viranomaisen on komissiota, jota kemikaalivirasto avustaa, kuultuaan arvioitava, miten kemikaalin käyttö tuojaosapuolessa tai muussa tuojamaassa saattaa vaikuttaa ihmisten terveyteen tai ympäristöön, ja toimitettava asiaankuuluvat asiakirjat kemikaalivirastolle asetettavaksi saataville tietokannassa.

8.   Komissio tarkastaa kunkin 6 kohdan a alakohdan mukaisesti saadun nimenomaisen suostumuksen voimassaolon tai 7 kohdan mukaisesti tehdyn päätöksen toteuttaa vienti ilman nimenomaista suostumusta aika ajoin kyseisiä jäsenvaltioita kuullen seuraavasti:

a)

kutakin 6 kohdan a alakohdan mukaisesti saatua nimenomaista suostumusta varten vaaditaan uusi nimenomainen suostumus suostumuksen antamista seuraavan kolmannen kalenterivuoden loppuun mennessä, jos suostumuksen ehdoissa ei muuta edellytetä;

b)

jos pyyntöön ei tällä välin ole saatu vastinetta, kukin 7 kohdan mukaisesti tehty päätös toteuttaa vienti ilman nimenomaista suostumusta on voimassa enintään 12 kuukauden ajan, jonka päätyttyä vaaditaan nimenomainen suostumus.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vientiä voidaan kuitenkin jatkaa asianomaisen määräajan jälkeen vielä 12 kuukaudella, kunnes on saatu vastine uuteen nimenomaista suostumusta koskevaan pyyntöön.

9.   Kemikaalivirasto rekisteröi tietokantaansa kaikki nimenomaista suostumusta koskevat pyynnöt, niihin saadut vastineet sekä päätökset toteuttaa vienti ilman nimenomaista lupaa, 7 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut asiakirjat mukaan lukien. Kullekin nimenomaiselle suostumukselle tai päätökselle toteuttaa vienti ilman nimenomaista suostumusta annetaan viitenumero, ja suostumukset ja poikkeukset luetteloidaan niihin liittyviä ehtoja koskevien tietojen, kuten voimassaoloaikojen, kanssa. Tiedot, jotka eivät ole luottamuksellisia, asetetaan julkisesti saataville tietokannassa.

10.   Mitään kemikaalia ei saa viedä myöhemmin kuin 6 kuukautta ennen sen viimeistä käyttöpäivää, jos se on määrätty tai se voidaan johtaa valmistuspäivästä, paitsi jos tämä ei ole mahdollista kemikaalin luontaisten ominaisuuksien vuoksi. Erityisesti kun kyseessä ovat torjunta-aineet, viejien on varmistettava, että pakkaukset ja niiden koot on suunniteltu siten, että vaara vanhentuneiden varastojen muodostumiseen on mahdollisimman pieni.

11.   Viejien on torjunta-aineita viedessään varmistettava, että niiden pakkausmerkinnöissä on erityisiä tietoja varastointiolosuhteista ja varastojen stabiilisuudesta tuojaosapuolen tai muun tuojamaan ilmasto-oloissa. Lisäksi viejien on varmistettava, että viedyt torjunta-aineet täyttävät unionin lainsäädännössä säädetyt puhtausvaatimukset.

15 artikla

Tiettyjen kemikaalien ja esineiden vienti

1.   Esineisiin sovelletaan 8 artiklassa säädettyä vienti-ilmoitusmenettelyä jos ne sisältävät jotain seuraavista:

a)

liitteessä I olevassa 2 tai 3 osassa lueteltuja aineita reagoimattomassa muodossa;

b)

seoksia, jotka sisältävät tällaisia aineita sellaisena pitoisuutena, että ne on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti riippumatta siitä, sisältääkö seos muita aineita.

2.   Liitteessä V lueteltuja kemikaaleja ja esineitä, joiden käyttö on kielletty unionissa ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, ei saa viedä.

16 artikla

Kauttakulkua koskevat tiedot

1.   Liitteessä VI luetellaan ne yleissopimuksen osapuolet, jotka vaativat tietoja PIC-menettelyä edellyttävien kemikaalien kauttakulusta, ja mainitaan, mitä tietoja kukin yleissopimuksen osapuoli on pyytänyt sihteeristön välityksellä.

2.   Kun liitteessä I olevassa 3 osassa lueteltua kemikaalia kuljetetaan liitteessä VI mainitun yleissopimuksen osapuolen alueen kautta, viejän on ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan viejän jäsenvaltion nimetylle kansalliselle viranomaiselle liitteessä VI mainitun yleissopimuksen osapuolen vaatimat tiedot viimeistään 30 päivää ennen ensimmäistä kauttakulkutapahtumaa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kutakin myöhempää kauttakulkutapahtumaa.

3.   Viejän jäsenvaltion nimetyn kansallisen viranomaisen on toimitettava edelleen komissiolle viejältä 2 kohdan mukaisesti saamansa tiedot sekä mahdolliset muut saatavilla olevat tiedot ja toimitettava näistä tiedoista jäljennös kemikaalivirastolle.

4.   Komissio toimittaa edelleen 3 kohdan mukaisesti saamansa tiedot sekä mahdolliset muut saatavilla olevat tiedot niitä pyytäneille yleissopimuksen osapuolten nimetyille kansallisille viranomaisille viimeistään 15 päivää ennen ensimmäistä kauttakulkutapahtumaa ja ennen kutakin myöhempää kauttakulkutapahtumaa.

17 artikla

Kemikaalien vientiasiakirjoissa ilmoitettavat tiedot

1.   Vientiin tarkoitettuihin kemikaaleihin on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1107/2009, direktiivissä 98/8/EY ja asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 tai minkä tahansa muun asiaa koskevan unionin erityissäädöksessä tai sen nojalla annettuja pakkauksia ja niiden merkintöjä koskevia säännöksiä.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan, jolleivät sen säännökset ole ristiriidassa tuojaosapuolten tai muiden maiden mahdollisten erityisvaatimusten kanssa.

2.   Merkinnöissä on mainittava tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettujen tai liitteessä I lueteltujen kemikaalien viimeinen käyttöpäivä ja valmistuspäivä, ja tarvittaessa viimeiset käyttöpäivät on annettava erikseen eri ilmastovyöhykkeille.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kemikaalilähetysten mukaan on viennin yhteydessä liitettävä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet. Viejän on lähetettävä tällainen käyttöturvallisuustiedote kullekin kemikaalia osapuoleen tai muuhun maahan tuovalle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle.

4.   Pakkausmerkinnässä ja käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on mahdollisuuksien mukaan annettava määrämaan tai tarkoitetun käyttöalueen virallisilla kielillä tai yhdellä tai useammalla sen tärkeimmistä kielistä.

18 artikla

Jäsenvaltioiden tuontia ja vientiä valvovien viranomaisten velvollisuudet

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä tulliviranomaisia tai muita viranomaisia vastaamaan liitteessä I lueteltujen kemikaalien tuonnin ja viennin valvonnasta, jollei se ole tehnyt niin jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Komissio, jota kemikaalivirasto avustaa, ja jäsenvaltiot kohdentavat ja sovittavat yhteen toimiaan valvoessaan, että viejät noudattavat tätä asetusta.

2.   Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustettua täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamista koskevaa foorumia käytetään sovittamaan yhteen tämän asetuksen noudattamisen valvonnasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten verkostoa.

3.   Kunkin jäsenvaltion on annettava 22 artiklan 1 kohdan mukaisissa menettelyjen toimintaa koskevissa määräajoin antamissaan kertomuksissa yksityiskohtaisia tietoja viranomaistensa tältä osin toteuttamista toimista.

19 artikla

Viejien muut velvollisuudet

1.   Edellä 8 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjen velvollisuuksien soveltamisalaan kuuluvien kemikaalien viejien on merkittävä asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun vienti-ilmoitukseensa (hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kenttään 44 tai sähköisen tulli-ilmoituksen vastaavaan kohtaan) sovellettavat yksilölliset viitenumerot.

2.   Edellä 8 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta saman artiklan 5 nojalla vapautettujen kemikaalien tai sellaisten kemikaalien, joiden osalta nämä velvoitteet ovat lakanneet 8 artiklan 6 kohdan nojalla, viejien on hankittava erityinen viitenumero käyttäen tietokantaa ja merkittävä tämä viitenumero vienti-ilmoitukseensa.

3.   Kemikaaliviraston niin pyytäessä viejien on käytettävä tietokantaa tämän asetuksen mukaisten velvoitteittensa täyttämisen edellyttämien tietojen antamisessa.

20 artikla

Tietojen vaihto

1.   Komissio, jota kemikaalivirasto avustaa, ja jäsenvaltiot helpottavat tarvittaessa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kemikaaleja koskevien tieteellisten, teknisten, taloudellisten ja oikeudellisten tietojen toimittamista, mukaan luettuina toksikologiaa, ekotoksikologiaa ja käyttöturvallisuutta koskevat tiedot.

Komissio varmistaa tarpeen mukaan jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston tuella ja tapauksen mukaan, että

a)

yleissopimuksen tavoitteiden kannalta merkittäviä sääntelytoimia koskevat tiedot toimitetaan yleisesti saataville;

b)

tiedot yhtä tai useampaa kemikaalin käyttötarkoitusta merkittävästi rajoittavista toimenpiteistä toimitetaan osapuolille ja muille maille suoraan tai sihteeristön kautta.

2.   Komissio, jäsenvaltiot ja kemikaalivirasto suojelevat osapuolelta tai joltakin muulta maalta saatuja luottamuksellisia tietoja molemminpuolisen sopimuksen mukaisesti.

3.   Tämän asetuksen mukaisessa tietojen välittämisessä ei pidetä luottamuksellisina ainakaan seuraavia tietoja, tämän kuitenkaan rajoittamatta ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (21) soveltamista:

a)

liitteissä II ja IV määritetyt tiedot;

b)

17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut käyttöturvallisuustiedotteissa annetut tiedot;

c)

kemikaalin viimeinen käyttöpäivä;

d)

kemikaalin valmistuspäivä;

e)

tiedot varotoimista, mukaan lukien vaaraluokitus, riskin luonne sekä asiaa koskevat turvallisuusohjeet;

f)

tiivistelmä toksikologisten ja ekotoksikologisten testien tuloksista;

g)

tiedot, jotka koskevat pakkauksen käsittelyä kemikaalien poistamisen jälkeen.

4.   Kemikaalivirasto laatii joka toinen vuosi yhteenvedon lähetetyistä tiedoista.

21 artikla

Tekninen apu

Komissio, jäsenvaltioiden nimetyt kansalliset viranomaiset ja kemikaalivirasto tekevät, erityisesti kehitysmaiden ja siirtymätalouden maiden tarpeet huomioon ottaen, yhteistyötä teknisen avun, muun muassa koulutuksen, tarjoamiseksi, jotta nämä maat voivat kehittää infrastruktuureja, valmiuksia ja asiantuntemusta, joita tarvitaan kemikaalien asianmukaiseen hallinnointiin koko niiden elinkaaren ajan.

Erityisesti ja yleissopimuksen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi näissä maissa niille tarjotaan teknistä apua toimittamalla kemikaaleja koskevaa teknistä tietoa, edistämällä asiantuntijavaihtoa, tukemalla nimettyjen kansallisten viranomaisten perustamista tai ylläpitoa ja tarjoamalla teknistä asiantuntemusta vaarallisten torjunta-ainevalmisteiden tunnistamiseksi ja sihteeristölle tehtävien ilmoitusten valmistelemiseksi.

Komissio ja jäsenvaltiot osallistuvat aktiivisesti kemikaalihallinnon valmiuksien kasvattamista koskeviin kansainvälisiin toimiin toimittamalla tietoja hankkeista, joita ne tukevat tai rahoittavat kemikaalien hallinnan parantamiseksi kehitysmaissa ja siirtymätalouden maissa. Komissio ja jäsenvaltiot harkitsevat myös kansalaisjärjestöjen tukemista.

22 artikla

Seuranta ja raportointi

1.   Jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston on toimitettava joka kolmas vuosi komissiolle tietoja tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen toiminnasta, mukaan lukien tarpeen mukaan tullivalvonta, rikkomukset, seuraamukset ja korjaavat toimet. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa säädetään etukäteen yhteinen raportointimalli. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.   Komissio laatii joka kolmas vuosi kertomuksen sen vastuulla olevien tässä asetuksessa säädettyjen toimintojen toimivuudesta ja sisällyttää sen yhteenvetokertomukseen, johon kootaan tiedot, jotka jäsenvaltiot ja kemikaalivirasto ovat toimittaneet 1 kohdan mukaisesti. Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan tiivistelmä kertomuksesta, joka julkaistaan internetissä.

3.   Komissio, jäsenvaltiot ja kemikaalivirasto noudattavat kohtien 1 ja 2 mukaisesti toimitettavien tietojen käsittelyssä asiaan liittyviä velvoitteita luottamuksellisten tietojen ja omistusoikeuden suojelemiseksi.

23 artikla

Liitteiden ajan tasalle saattaminen

1.   Komissio tarkastelee uudelleen vähintään vuosittain liitteessä I olevaa kemikaaliluetteloa unionin lainsäädännössä ja yleissopimuksen perusteella tapahtuvan kehityksen perusteella.

2.   Määriteltäessä sitä, määrätäänkö unionin tasolla annetulla lopullisella sääntelytoimella kielto vai ankara sääntely, sääntelytoimen vaikutus arvioidaan käyttötarkoitusryhmien ”torjunta-aineet” ja ”teollisuuskemikaalit” sisällä olevien alaryhmien tasolla. Jos lopullisella sääntelytoimella kielletään kemikaalin käyttö tai rajoitetaan sitä ankarasti missä tahansa käyttötarkoituksen alaryhmässä, kemikaali sisällytetään liitteessä I olevaan 1 osaan.

Määriteltäessä sitä, tarkoittaako unionin tasolla annettu lopullinen sääntelytoimi sellaista kieltoa tai ankaraa sääntelyä, jonka vuoksi kyseiseen kemikaaliin olisi sovellettava 11 artiklan mukaista PIC-ilmoitusmenettelyä, sääntelytoimen vaikutus arvioidaan käyttötarkoitusryhmien ”torjunta-aineet” ja ”teollisuuskemikaalit” tasolla. Jos lopullisella sääntelytoimella kielletään kemikaali tai sitä säännellään ankarasti missä tahansa näistä käyttötarkoituksista, kemikaali sisällytetään myös liitteessä I olevaan 2 osaan.

3.   Päätös kemikaalin sisällyttämisestä liitteeseen I tai tarpeen mukaan sitä koskevan nimikekohdan muuttamisesta tehdään ilman kohtuutonta viivettä.

4.   Tämän asetuksen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti seuraavista toimenpiteistä:

a)

kemikaalin sisällyttäminen tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä I olevaan 1 tai 2 osaan unionin tasolla annetun lopullisen sääntelytoimen johdosta ja liitteeseen I tehtävät muut muutokset, myös voimassa olevien nimikekohtien muuttaminen;

b)

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (22) soveltamisalaan kuuluvan kemikaalin sisällyttäminen liitteessä V olevaan 1 osaan;

c)

unionin tason vientikiellon alaisen kemikaalin sisällyttäminen liitteessä V olevaan 2 osaan;

d)

muutokset liitteen V nykyisiin nimikekohtiin;

e)

muutokset liitteisiin II, III, IV ja VI.

24 artikla

Kemikaaliviraston talousarvio

1.   Tämän asetuksen soveltamiseksi kemikaaliviraston tulot koostuvat:

a)

unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka ”Komissio”) sisältyvästä unionin tuesta;

b)

jäsenvaltioiden vapaaehtoisesta rahallisesta tuesta.

2.   Tämän asetuksen ja muiden asetusten mukaisista toiminnoista aiheutuvat tulot ja menot käsitellään erillään viraston talousarvion eri pääluokissa.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kemikaaliviraston tulot on käytettävä tämän asetuksen mukaisten tehtävien suorittamiseen.

3.   Komissio selvittää, onko asianmukaista, että kemikaalivirasto ryhtyy viiden vuoden kuluessa 1 päivästä maaliskuuta 2014 perimään maksua viejille tarjotuista palveluista, ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan ehdotuksen.

25 artikla

Formaatit ja ohjelmistot, joita käytetään tietojen toimittamiseen kemikaalivirastolle

Kemikaaliviraston on yksilöitävä formaatit ja ohjelmistopaketit ja asetettava ne maksutta saataville verkkosivuilleen tietojen toimittamiseksi kemikaalivirastolle. Jäsenvaltioiden ja muiden tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien on käytettävä näitä formaatteja ja ohjelmistoja toimittaessaan tietoja kemikaalivirastolle tämän asetuksen nojalla.

26 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 1 päivästä maaliskuuta 2014. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta sen jatkamista viimeistään kolmea kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voivat milloin tahansa peruuttaa 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 23 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

27 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 182/2011 4 artiklaa.

28 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja toteutettava näiden säännösten soveltamisen varmistamiseksi kaikki tarvittavat toimenpiteet. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2014, jos ne eivät ole tehneet niin jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ja ilmoitettava sille viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

29 artikla

Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva siirtymäkausi

Tässä asetuksessa olevia viittauksia asetukseen (EY) N:o 1272/2008 pidetään tarvittaessa viittauksina unionin lainsäädäntöön, jota sovelletaan viimeksi mainitun asetuksen 61 artiklan nojalla ja siinä säädetyn aikataulun mukaisesti.

30 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 689/2008 1 päivästä maaliskuuta 2014.

Viittauksia asetukseen (EY) N:o 689/2008 pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

31 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 4 päivänä heinäkuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL C 318, 29.10.2011, s. 163.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 10. toukokuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26. kesäkuuta 2012.

(3)  EUVL L 204, 31.7.2008, s. 1.

(4)  EUVL L 63, 6.3.2003, s. 29.

(5)  EUVL L 63, 6.3.2003, s. 1.

(6)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(7)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(9)  EUVL L 22, 26.1.2005, s. 1.

(10)  EUVL L 159, 29.6.1996, s. 1.

(11)  EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

(12)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.

(13)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(14)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(15)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(16)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.

(17)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.

(18)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(19)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(20)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(21)  EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

(22)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.


LIITE I

KEMIKAALIEN LUETTELO

(7 artiklassa tarkoitettu)

1   OSA

Vienti-ilmoitusmenettelyä edellyttävien kemikaalien luettelo

(8 artiklassa tarkoitettu)

On huomattava, että niihin liitteen tässä osassa lueteltuihin kemikaaleihin, jotka edellyttävät PIC-menettelyä, ei sovelleta asetuksen 8 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjä vienti-ilmoitusvelvoitteita, jos 8 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tällaiset kemikaalit, jotka on merkitty symbolilla # jäljempänä olevassa luettelossa, luetteloidaan uudelleen tämän liitteen 3 osassa viittausten helpottamiseksi.

Huomattakoon myös, että ne liitteen tässä osassa luetteloidut kemikaalit, joihin sovelletaan PIC-ilmoitusmenettelyä unionin lopullisen sääntelytoimen luonteen vuoksi, luetteloidaan myös tämän liitteen 2 osassa. Tällaiset kemikaalit on merkitty symbolilla + jäljempänä olevassa luettelossa.

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Käyttötarkoitusalaryhmä (1)

Käytön rajoitukset (2)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

1,1,1-trikloorietaani

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-dibromietaani (etyleenidibromidi) (6)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

1,2-dikloorietaani (etyleenidikloridi) (6)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

i(2)

b

1,3-diklooripropeeni (cis) (1Z)-1,3-diklooriprop-1-eeni

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-diklooripropeeni (3)  (7)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

2-aminobutaani

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naftyyliamiini (naftaleeni-2-amiini) ja sen suolat (7)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 ja muut

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 ja muut

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2-naftyylioksietikkahappo

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T ja sen suolat ja esterit (6)

93-76-5 ja muut

202-273-3 ja muut

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

4-aminobifenyyli (bifenyyli-4-amiini) ja sen suolat (7)

92-67-1, 2113-61-3 ja muut

202-177-1 ja muut

2921 49 80

i(1)

b

 

i(2)

b

4-nitrobifenyyli (7)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

i(2)

b

Asefaatti (7)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Asifluorfeeni

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alakloori (7)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldikarbi (7)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Ametriini

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitratsi (7)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Antrakinoni (7)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Arseeniyhdisteet

 

 

 

p(2)

sr

 

Asbestikuidut (7):

1332-21-4 ja muut

 

 

 

 

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Krokidoliitti (6)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

Amosiitti (6)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

Antofylliitti (6)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

Aktinoliitti (6)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

Tremoliitti (6)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

Krysotiili (7)

12001-29-5 tai 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

Atratsiini (7)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

Atsinfossietyyli

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Atsinfossimetyyli (7)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

Benfurakarbi (7)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

Bensultappi

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Bentseeni (5)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Bentsidiini ja sen suolat (7)

Bentsidiinijohdannaiset (7)

92-87-5, 36341-27-2 ja muut

202-199-1, 252-984-8 ja muut

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

 

 

 

 

 

 

Bifentriini

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Binapakryyli (6)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

i(2)

b

Butraliini (7)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

Kadmium ja sen yhdisteet

7440-43-9 ja muut

231-152-8 ja muut

8107 ja muut

i(1)

sr

 

Kadusafossi (7)

95465-99-9

Ei ole.

2930 90 85

p(1)

b

 

Kalsiferoli

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Kaptafoli (6)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Karbaryyli (7)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

Karbofuraani (7)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Hiilitetrakloridi

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

Karbosulfaani (7)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Kartappi

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Kinometionaatti

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kloraatti (7)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

b

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Klordimeformi (6)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Klorfenapyri (7)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Klorfenvinfossi

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klormefossi

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Klorbentsylaatti (6)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Kloroformi

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

Klortaalidimetyyli (7)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

Klotsolinaatti (7)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kolekalsiferoli

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Kumafuryyli

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreosootti ja kreosootinsukuiset aineet

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Krimidiini

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Syanamidi (7)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Syanatsiini

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Syhalotriini

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (di-μ-okso-di-n-butyylitinahydroksi-boraani)/dioksitina-boorietan-4-oli

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

Diatsinoni (7)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

Diklobeniili (7)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dikloraani (7)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Diklorvossi (7)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dikofoli (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dikofoli, joka sisältää < 78 % p′, -dikofolia tai 1 g/kg DDT:tä ja DDT:n sukuisia yhdisteitä (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dimetenamidi (7)

87674-68-8

Ei ole.

2934 99 90

p(1)

b

 

Dinikonatsoli-M (7)

83657-18-5

Ei ole.

2933 99 80

p(1)

b

 

Dinitro-ortokresoli (DNOC) ja sen suolat (kuten ammoniumsuola, kaliumsuola ja natriumsuola) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobutoni

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinosebi ja sen suolat ja esterit (6)

88-85-7 ja muut

201-861-7 ja muut

2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

b

Dinoterbi (7)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Difenyylilamiini

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

Pölytettävät jauhevalmisteet, jotka sisältävät yhdistelmänä:

 

 

3808 99 90

 

 

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

benomyyliä vähintään 7 prosenttia,

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

karbofuraania vähintään 10 prosenttia

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

ja tiraamia vähintään 15 prosenttia (6)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfaani (7)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Etalfluraliini (7)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

b

 

Etioni

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Etoksikiini (7)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Etyleenioksidi (oksiraani) (6)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Fenarimoli (7)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

Fenitrotioni (7)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropatriini

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentioni (7)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Fentina-asetaatti (7)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentinahydroksidi (7)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvaleraatti

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbaami

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluoriasetamidi (6)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Flurenoli

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurprimidoli (7)

56425-91-3

Ei ole.

2933 59 95

p(1)

b

 

Furatiokarbi

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Guatsatiini (7)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Heksakloorietaani

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Heksatsinoni

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoktadiini

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Indolyylietikkahappo (7)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

b

 

Isoksationi

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Malationi

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

b

 

a)

Maleiinihappohydratsidi ja sen suolat, paitsi koliini-, kalium- ja natriumsuolat

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)

Maleiinihappohydratsidin koliini-, kalium- ja natriumsuolat, jotka sisältävät enemmän kuin 1 mg/kg vapaata hydratsiinia ilmaistuna happoekvivalenttina

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Elohopeayhdisteet, myös epäorgaaniset elohopeayhdisteet, alkyylielohopeayhdisteet sekä alkyyli-oksialkyyli- ja aryyli-elohopeayhdisteet lukuun ottamatta liitteessä V lueteltuja elohopeayhdisteitä (6)

62-38-4, 26545-49-3 ja muut

200-532-5, 247-783-7 ja muut

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Metaami

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

b

 

137-42-8

205-239-0

Metamidofossi (4)  (7)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

b

 

Metamidofossi (liukoiset, nestemäiset valmisteet, joissa on yli 600 g vaikuttavaa ainetta litraa kohti) (6)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Metidationi

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metomyyli

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

b

 

Metyylibromidi (7)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Metyyliparationi (7)  (6)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Metoksuroni

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monokrotofossi (6)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Monolinuroni

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

Monometyyli-dibromi-difenyylimetaani

Kauppanimi: DBBT (7)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

Monometyylidikloori-difenyylimetaani

Kauppanimi: Ugilec 121 tai Ugilec 21 (7)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monometyyli-tetraklooridifenyyli-metaani

Kauppanimi: Ugilec 141 (7)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuroni

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nikotiini (7)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

Nitrofeeni (7)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonyylifenoli C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52-3 (fenoli, nonyyli-),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (fenoli, 4-nonyyli-, haaraketjuinen)

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (isononyylifenoli),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (fenoli, nonyyli-, haaraketjuinen),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5(p-nonyylifenoli ja muut)

203-199-4 ja muut

 

 

 

 

Nonyylifenoli etoksylaatti (C2H4O)nC15H24O (7)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 ja muut

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

Oktabromidifenyylieetteri (7)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

Ometoaatti

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Oksidemetoni-metyyli (7)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Parakvatti (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Parationi (6)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Pebulaatti

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit (6)

87-86-5 ja muut

201-778-6 ja muut

2908 11 00

2908 19 00 ja muut

p(1)-p(2)

b-sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Perfluorioktaani-sulfonaatit

1763-23-1

Ei ole.

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

ja muut

 

ja muut

 

 

 

(X = OH, metallisuola (O-M +), halogenidi, amidi ja muut johdannaiset, myös polymeerit) (7)

 

 

 

 

 

 

Permetriini

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

Fosaloni (7)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Fosfamidoni (aineen liukoiset nestemäiset valmisteet, joissa on yli 1 000 g vaikuttavaa ainetta litraa kohti) (6)

13171-21-6 (seos, (E)&(Z)-isomeeri)

23783-98-4 ((Z)-isomeeri)

297-99-4 ((E)-isomeeri)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Polybromatut bifenyylit (PBB) lukuun ottamatta heksabromibifenyyliä (6)

13654-09-6, 27858-07-7 ja muut

237-137-2, 248-696-7 ja muut

2903 69 90

i(1)

sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Polyklooratut terfenyylit (PCT) (6)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Prokymidoni (7)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

Propakloori (7)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

Propaniili

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

Profaami

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

Propisokloori (7)

86763-47-5

Ei ole.

2924 29 98

p(1)

b

 

Pyratsofossi (7)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kvintotseeni (7)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Skillirosidi

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Simatsiini (7)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Strykniini

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Teknatseeni (7)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Terbufossi

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Lyijytetraetyyli (6)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Lyijytetrametyyli (6)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Talliumsulfaatti

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tiobenkarbi (7)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

b

 

Tiosyklami

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tiodikarbi (7)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Tolyylifluanidi (7)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

Triatsofossi

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kaikki tributyylitinayhdisteet, mukaan luettuina:

 

 

2931 00 95

p(2)

b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Tributyylitinaoksidi

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Tributyylitinafluoridi

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Tributyylitinametakrylaatti

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Tributyylitinabentsoaatti

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Tributyylitinakloridi

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Tributyylitinalinoleaatti

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Tributyylitinanaftenaatti (6)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Triklorfoni (7)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Trisyklatsoli (7)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

Tridemorfi

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Trifluraliini (7)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

Trisubstituoidut orgaaniset tinayhdisteet, paitsi tributyylitinayhdisteet (7)

2931 00 95 ja muut

p(2)

sr

 

i(2)

sr

Tris- (2,3-dibromi-propyyli)-fosfaatti (6)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Tris-atsiridinyyli-fosfinoksidi (1,1′,1″-fosforyyli-tri-atsiridiini) (7)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidotioni

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinklotsoliini (7)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Tsinebi

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 tai 3824 90 97

p(1)

b

 

2   OSA

Luettelo PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluvista kemikaaleista

(11 artikla)

Tähän luetteloon sisältyvät PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluvat kemikaalit. Siihen ei sisälly kemikaaleja, jotka edellyttävät jo PIC-menettelyä. Ne luetellaan tämän liitteen 3 osassa.

Kemikaali

CAS- nro

Einecs-nro

CN-koodi

Käyttötarkoitusryhmä (8)

Käytön rajoitukset (9)

1,3-diklooripropeeni

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

b

2-naftyyliamiini (naftaleeni-2-amiini) ja sen suolat

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 ja muut

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 ja muut

2921 45 00

i

b

4-aminobifenyyli (bifenyyli-4-amiini) ja sen suolat

92-67-1, 2113-61-3 ja muut

202-177-1 ja muut

2921 49 80

i

b

4-nitrobifenyyli

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

Asefaatti

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alakloori

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldikarbi

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

Amitratsi

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b

Antrakinoni

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

Asbestikuidut: Krysotiili

12001-29-5 tai 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

Atratsiini

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b

Atsinfossimetyyli

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

b

Benfurakarbi

82560-54-1

Ei ole.

2932 99 00

p

b

Bentsidiini ja sen suolat +

92-87-5, 36341-27-2 ja muut

202-199-1, 252-984-8 ja muut

2921 59 90

i

sr

Bentsidiinijohdannaiset

 

 

 

Butraliini

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

Kadusafossi

95465-99-9

Ei ole.

2930 90 99

p

b

Karbaryyli

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Karbofuraani

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

Karbosulfaani

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

Kloraatti

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Klorfenapyri

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

Klortaalidimetyyli

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Klotsolinaatti

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

Syanamidi

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

Diatsinoni

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

Diklobeniili

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

Dikloraani

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Diklorvossi

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

Dikofoli

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dikofoli, joka sisältää < 78 % p, p′ -dikofolia tai 1 g/kg DDT:tä ja DDT:n sukuisia yhdisteitä

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dimetenamidi

87674-68-8

Ei ole.

2934 99 90

p

b

Dinikonatsoli-M

83657-18-5

Ei ole.

2933 99 80

p

b

Dinoterbi

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

Endosulfaani

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

Etalfluraliini

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

b

Etoksikiini

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Fenarimoli

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

Fenitrotioni

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

Fentioni

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Fentiiniasetaatti

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Fentiinihydroksidi

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Flurprimidoli

56425-91-3

Ei ole.

2933 59 95

p

b

Guatsatiini

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

b

Indolyylietikkahappo

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

b

Metamidofossi (10)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

b

Metyylibromidi

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Metyyliparationi (11)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Monometyyli-dibromi-difenyylimetaani

Kauppanimi: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Monometyylidikloori-difenyylimetaani

Kauppanimi: Ugilec 121 tai Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Monometyyli-tetraklooridifenyyli-metaani

Kauppanimi: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

Nikotiini

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

Nitrofeeni

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonyylifenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenoli, nonyyli-),

246-672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (fenoli, 4-nonyyli-, haaraketjuinen),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (isononyylifenoli),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2, (fenoli, nonyyli-, haaraketjuinen),

291-844-0

 

 

 

104-40-5 (p-nonyylifenoli ja muut)

203-199-4 ja muut

 

 

 

Nonyylifenoli etoksylaatti (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 ja muut

 

3402 13 00

i

sr

p

b

Oktabromidi-fenyylieetteri

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

Oksidemetoni-metyyli +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Parakvatti

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Perfluorioktaani-sulfonaatit

1763-23-1

Ei ole.

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metallisuola (O-M +), halogenidi, amidi ja muut johdannaiset, myös polymeerit)

2795-39-3 ja muut

 

2904 90 20 ja muut

 

 

Fosaloni

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Prokymidoni

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

Propakloori

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b

Propisokloori

86763-47-5

Ei ole.

2924 29 98

p

b

Pyratsofossi

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Kvintotseeni

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

Simatsiini

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b

Teknatseeni

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

Tiobenkarbi

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

b

Tiodikarbi

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Tolyylifluanidi

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

Triklorfoni

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

Trisyklatsoli

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b

Trifluraliini

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b

Trisubstituoidut orgaaniset tinayhdisteet, paitsi tributyylitinayhdisteet

2931 00 95 ja muut

p

sr

Vinklotsoliini

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

3   OSA

Luettelo kemikaaleista, joihin sovelletaan PIC-menettelyä

(13 ja 14 artiklassa tarkoitettu)

(Jäljempänä mainitut käyttötarkoitusryhmät ovat yleissopimuksessa käytettyjä luokkia)

Kemikaali

Kemikaaliin liittyvä(t) CAS-numero(t)

HS-koodi

Puhdas aine

HS-koodi

Ainetta sisältävät seokset

Käyttötarkoitusryhmä

2,4,5-T ja sen suolat ja esterit

93-76-5 (13)

2918.91

3808.50

Torjunta-aine

Aldriini (12)

309-00-2

2903.52

3808.50

Torjunta-aine

Binapakryyli

485-31-4

2916.19

3808.50

Torjunta-aine

Kaptafoli

2425-06-1

2930.50

3808.50

Torjunta-aine

Klordaani (12)

57-74-9

2903.52

3808.50

Torjunta-aine

Klordimeformi

6164-98-3

2925.21

3808.50

Torjunta-aine

Klooribentsylaatti

510-15-6

2918.18

3808.50

Torjunta-aine

DDT (12)

50-29-3

2903.62

3808.50

Torjunta-aine

Dieldriini (12)

60-57-1

2910.40

3808.50

Torjunta-aine

Dinitro-ortokresoli (DNOC) ja sen suolat (kuten ammoniumsuola, kaliumsuola ja natriumsuola)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Torjunta-aine

Dinosebi ja sen suolat ja esterit

88-85-7 (13)

2908.91

3808.50

Torjunta-aine

1,2-dibromietaani (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Torjunta-aine

Etyleenidikloridi (1,2-dikloorietaani)

107-06-2

2903.15

3808.50

Torjunta-aine

Etyleenioksidi

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Torjunta-aine

Fluoriasetamidi

640-19-7

2924.12

3808.50

Torjunta-aine

HCH (isomeerien seos) (12)

608-73-1

2903.51

3808.50

Torjunta-aine

Heptakloori (12)

76-44-8

2903.52

3808.50

Torjunta-aine

Heksaklooribentseeni (12)

118-74-1

2903.62

3808.50

Torjunta-aine

Lindaani (12)

58-89-9

2903.51

3808.50

Torjunta-aine

Elohopeayhdisteet, myös epäorgaaniset elohopeayhdisteet, alkyylielohopeayhdisteet sekä alkyylioksialkyyli- ja aryylielohopeayhdisteet

10112-91-1, 21908-53-2 ja muut

Ks. myös: www.pic.int/

2852.00

3808.50

Torjunta-aine

Monokrotofossi

6923-22-4

2924.12

3808.50

Torjunta-aine

Parationi

56-38-2

2920.11

3808.50

Torjunta-aine

Pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit

87-86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Torjunta-aine

Toksafeeni (12)

8001-35-2

3808.50

Torjunta-aine

Pölytettävät jauhevalmisteet, jotka sisältävät yhdistelmänä: benomyyliä vähintään 7 prosenttia, karbofuraania vähintään 10 prosenttia ja tiraamia vähintään 15 prosenttia

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Erittäin vaarallinen torjunta-ainevalmiste

Metamidofossi (aineen liukoiset nestemäiset valmisteet, joissa on yli 600 g vaikuttavaa ainetta litraa kohti)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Erittäin vaarallinen torjunta-ainevalmiste

Metyyliparationi (emulgoituvat tiivisteet (EC), joissa on vähintään 19,5 prosenttia vaikuttavaa ainetta, sekä pölyt, joissa on vähintään 1,5 prosenttia vaikuttavaa ainetta)

298-00-0

2920.11

3808.50

Erittäin vaarallinen torjunta-ainevalmiste

Fosfamidoni (aineen liukoiset nestemäiset valmisteet, joissa on yli 1 000 g vaikuttavaa ainetta litraa kohti)

 

2924.12

3808.50

Erittäin vaarallinen torjunta-ainevalmiste

(seos, (E)&(Z)- isomeerit)

13171-21-6

((Z)-isomeeri)

23783-98-4

((E)-isomeeri)

297-99-4

Asbestikuidut:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Teollisuus

Krokidoliitti

12001-28-4

2524.10

 

 

Aktinoliitti

77536-66-4

2524.90

 

 

Antofylliitti

77536-67-5

2524.90

 

 

Amosiitti

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremoliitti

77536-68-6

2524.90

 

 

Polybromatut bifenyylit (PBB)

 

 

 

 

(heksa-) (12)

36355-01-8

3824.82

Teollisuus

(okta-)

27858-07-7

 

 

 

(deka-)

13654-09-6

 

 

 

Polyklooratut bifenyylit (PCB) (12)

1336-36-3

3824.82

Teollisuus

Polyklooriterfenyylit (PCT)

61788-33-8

3824.82

Teollisuus

Lyijytetraetyyli

78-00-2

2931.00

3811.11

Teollisuus

Lyijytetrametyyli

75-74-1

2931.00

3811.11

Teollisuus

Kaikki tributyylitinayhdisteet, mukaan luettuina:

 

2931.00

3808.99

Torjunta-aine

Tributyylitinaoksidi

56-35-9

2931.00

3808.99

Tributyylitinafluoridi

1983-10-4

2931.00

3808.99

Tributyylitinametakrylaatti

2155-70-6

2931.00

3808.99

Tributyylitinabentsoaatti

4342-36-3

2931.00

3808.99

Tributyylitinakloridi

1461-22-9

2931.00

3808.99

Tributyylitinalinoleaatti

24124-25-2

2931.00

3808.99

Tributyylitinanaftenaatti

85409-17-2

2931.00

3808.99

Tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaatti

126-72-7

2919.10

3824.83

Teollisuus


(1)  Käyttötarkoitusalaryhmä: p(1) – kasvinsuojeluaineiden ryhmään kuuluva torjunta-aine, p(2) – muu torjunta-aine, biosidivalmisteet mukaan lukien; i(1) – ammattikäyttöön tarkoitettu teollisuuskemikaali ja i(2) – yleiseen käyttöön tarkoitettu teollisuuskemikaali.

(2)  Käytön rajoitukset: sr – unionin lainsäädännön mukaisesti ankarasti säännelty, b – unionin lainsäädännön mukaisesti kielletty (kyseeseen tuleva alaryhmä tai kyseeseen tulevat alaryhmät).

(3)  Tämä nimikekohta ei vaikuta olemassa olevaan nimikekohtaan cis-1,3-diklooripropeeni (CAS-nro 10061-01-5).

(4)  Tämä nimikekohta ei vaikuta olemassa olevaan nimikekohtaan, joka koskee yli 600 g tehoainetta/l sisältäviä liukoisia nestemäisiä metamidofossiformulaatioita.

(5)  Lukuun ottamatta moottoripolttoaineita, jotka kuuluvat bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58) soveltamisalaan.

CAS-nro= Chemical Abstracts Service -rekisterinumero.

(6)  

(#)

PIC-menettelyä (osittain) edellyttävä kemikaali.

(7)  

(+)

PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluva kemikaali.

(8)  Käyttötarkoitusryhmä: p – torjunta-aine; i – teollisuuskemikaali.

(9)  Käytön rajoitukset: sr – ankarasti säännelty, b – kielletty (kyseeseen tulevalle alaryhmälle tai kyseeseen tuleville alaryhmille).CAS-nro = Chemical Abstracts Service -rekisterinumero.

(10)  Tämä nimikekohta ei vaikuta liitteessä I olevan 3 osan nimikekohtaan, joka koskee yli 600 g tehoainetta/l sisältäviä liukoisia nestemäisiä metamidofossiformulaatioita.

(11)  

(#)

Kansainvälistä PIC-menettelyä (osittain) edellyttävä kemikaali.

(12)  Näihin aineisiin sovelletaan tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdan ja liitteen V mukaista vientikieltoa.

(13)  

(#)

Luettelossa annetaan ainoastaan perusyhdisteiden CAS-numerot.


LIITE II

VIENTI-ILMOITUS

Asetuksen 8 artiklan mukaisesti edellytetään seuraavia tietoja:

1.

Vietävän aineen tunnistetiedot:

a)

Kansainvälisen teoreettisen ja sovelletun kemian liiton nimikkeistön mukainen nimi;

b)

muut nimet (esim. ISO-nimi, tavalliset nimet, kauppanimet ja lyhenteet);

c)

Einecs-numero (European Inventory of Existing Chemical Substances) ja CAS-numero (Chemical Abstracts Services);

d)

CUS-numero (European Customs Inventory of Chemical Substances) ja yhdistetyn nimikkeistön koodi;

e)

aineen tärkeimmät epäpuhtaudet, jos ne ovat erityisen merkittäviä.

2.

Vietävän seoksen tunnistetiedot:

a)

seoksen kauppanimi ja/tai nimitys;

b)

kullekin liitteessä I mainitulle aineelle prosenttiosuus ja yksityiskohdat, kuten kohdassa 1 määrätään;

c)

CUS-numero ja yhdistetyn nimikkeistön koodi.

3.

Vietävän esineen tunnistetiedot:

a)

esineen kauppanimi ja/tai nimitys;

b)

kullekin liitteessä I mainitulle aineelle prosenttiosuus ja 1 kohdassa täsmennetyt yksityiskohtaiset tiedot.

4.

Vientiä koskevat tiedot:

a)

määrämaa;

b)

alkuperämaa;

c)

tämän vuoden ensimmäisen vientitapahtuman odotettu päivämäärä;

d)

kyseiseen maahan tänä vuonna vietävän kemikaalin arvioitu määrä;

e)

aiottu käyttötarkoitus määrämaassa, jos se tiedetään, mukaan luettuina tiedot yleissopimuksen mukaisista luokista, joihin käyttötarkoitus kuuluu;

f)

tuojana olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi, osoite ja muut asiaa koskevat tiedot;

g)

viejän nimi, osoite ja muut asiaa koskevat tiedot.

5.

Nimetyt kansalliset viranomaiset:

a)

lisätietoja antavan unionissa nimetyn viranomaisen nimi, osoite, puhelin-, teleksi- ja telekopionumero tai sähköpostiosoite;

b)

tuojamaan nimetyn viranomaisen nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero tai sähköpostiosoite.

6.

Tiedot varotoimenpiteistä, kuten vaaraluokasta ja riskiluokasta sekä käyttöturvallisuuslausekkeista.

7.

Tiivistelmä fysikaalis-kemiallisista, toksikologisista ja ekotoksikologisista ominaisuuksista.

8.

Kemikaalin käyttötarkoitus unionissa:

a)

sääntelytoimen (kielto tai ankara sääntely) soveltamisalaan kuuluvat käyttötarkoitukset ja yleissopimuksessa määrätyt luokat ja unionin käyttötarkoitusalaryhmät;

b)

käyttötarkoitukset, joissa kemikaali ei ole ankarasti säännelty tai kielletty (asetuksen liitteessä I määritellyt käyttötarkoitusryhmät ja -alaryhmät)

c)

mahdollisuuksien mukaan arvio kemikaalien tuotanto-, tuonti-, vienti- ja käyttömääristä.

9.

Tiedot varotoimenpiteistä, joilla vähennetään kemikaalille altistumista ja sen päästöjä.

10.

Tiivistelmä sääntelytoimista ja niiden syyt.

11.

Tiivistelmä liitteessä IV olevan 2 kohdan a, c ja d alakohdassa annetuista tiedoista.

12.

Lisätiedot, joita viejäosapuoli toimittaa, koska se katsoo vientikemikaalin mahdollisesti vaaralliseksi, tai tuojaosapuolen pyynnöstä toimitettavat liitteessä IV täsmennetyt lisätiedot.


LIITE III

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden nimettyjen kansallisten viranomaisten on toimitettava komissiolle 10 artiklan mukaisesti

1.

Tiivistelmä edellisen vuoden aikana vietyjen liitteen I soveltamisalaan kuuluvien kemikaalien (aineet, seokset ja esineet) määristä

a)

Vientivuosi

b)

Taulukko vietyjen kemikaalien (aineet, seokset ja esineet) kokonaismääristä

Kemikaali

Tuojamaa

Aineen määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Luettelo luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, jotka tuovat kemikaaleja osapuoleen tai muuhun maahan

Kemikaali

Tuojamaa

Tuojana oleva henkilö

Tuojana olevan henkilön osoite ja muut sitä koskevat tiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE IV

Kielletyn tai ankarasti säännellyn kemikaalin ilmoittaminen yleissopimuksen sihteeristölle

ASETUKSEN 11 ARTIKLAN NOJALLA ANNETUISSA ILMOITUKSISSA VAADITTAVAT TIEDOT

Ilmoituksissa on mainittava

1.

Ominaisuudet, tunnistetiedot ja käyttötarkoitukset

a)

yleisnimi;

b)

kansainvälisesti tunnustetun nimikkeistön mukainen kemiallinen nimi, jos tällainen nimikkeistö on olemassa (esimerkiksi Kansainvälisen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto (IUPAC));

c)

kauppanimet ja seosten nimet;

d)

koodinumerot: Chemical Abstract Servicen (CAS) numero, harmonisoidun järjestelmän tullinimike sekä muut numerot;

e)

tiedot vaaraluokituksesta, jos kemikaaliin sovelletaan luokitteluvaatimuksia;

f)

kemikaalin käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset

unionissa

muualla (jos tiedossa);

g)

fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ekotoksikologiset ominaisuudet.

2.

Lopullinen sääntelytoimi

a)

Lopullista sääntelytointa koskevat erityistiedot

i)

tiivistelmä lopullisesta sääntelytoimesta;

ii)

viittaus sääntelyasiakirjaan;

iii)

lopullisen sääntelytoimen voimaantulopäivä;

iv)

maininta siitä, perustuuko lopullinen sääntelytoimi riskien tai vaarojen arviointiin, ja jos näin on, tiedot tällaisesta arvioinnista sekä viittaus asiaa koskeviin asiakirjoihin;

v)

ihmisten terveyttä, mukaan lukien kuluttajien ja työntekijöiden terveys, tai ympäristöä koskevat lopullisen sääntelytoimen syyt;

vi)

tiivistelmä vaaroista ja riskeistä, joita kemikaalit aiheuttavat ihmisten terveydelle, mukaan lukien kuluttajien ja työntekijöiden terveys, tai ympäristölle, sekä lopullisen sääntelytoimen odotetuista vaikutuksista;

b)

luokka tai luokat, jonka tai joiden osalta lopullinen sääntelytoimi on toteutettu, sekä kunkin luokan osalta:

i)

käyttötarkoitus, joka lopullisella sääntelytoimella kielletään;

ii)

edelleen sallittu käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset;

iii)

mahdollisuuksien mukaan arvio kemikaalien tuotanto-, tuonti-, vienti- ja käyttömääristä;

c)

mahdollisuuksien mukaan maininta lopullisen sääntelytoimen todennäköisestä merkityksestä muille valtioille ja alueille;

d)

muut asiaa koskevat tiedot, esimerkiksi

i)

arvio lopullisen sääntelytoimen sosiaalis-taloudellisista vaikutuksista;

ii)

mahdollisuuksien mukaan tiedot vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä riskeistä, kuten:

yhdennetyt tuholaistentorjuntastrategiat;

teollisuuden käytänteet ja prosessit, myös puhtaampi teknologia.


LIITE V

Vientikiellon alaiset kemikaalit ja esineet

(15 artiklassa tarkoitettu)

1   OSA

Pysyvät orgaaniset yhdisteet siten kuin ne on lueteltu pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen (1) liitteissä A ja B, tuon yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

Vientikiellon alais(t)en kemikaali(e)n ja esine(id)en kuvaus

Merkitykselliset lisätiedot (esim. kemikaalin nimi, EC-nro, CAS-nro jne.)

 

Aldriini

EC-nro 206-215-8,

CAS-nro 309-00-2,

CN-koodi 2903 52 00

 

Klordaani

EC-nro 200-349-0,

CAS-nro 57-74-9,

CN-koodi 2903 52 00

 

Klordekoni

EC-nro 205-601-3

CAS-nro 143-50-0

CN-koodi 2914 70 00

 

Dieldriini

EC-nro 200-484-5,

CAS-nro 60-57-1,

CN-koodi 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis (p-kloorifenyyli) etaani)

EC-nro 200-024-3,

CAS-nro 50-29-3,

CN-koodi 2903 62 00

 

Endriini

EC-nro 200-775-7,

CAS-nro 72-20-8,

CN-koodi 2910 90 00

 

Heptabromidifenyylieetteri C12H3Br7O

EC-nro 273-031-2

CAS-nro 68928-80-3 ja muut

CN-koodi 2909 30 38

 

Heptakloori

EC-nro 200-962-3,

CAS-nro 76-44-8,

CN-koodi 2903 52 00

 

Heksabromibifenyyli

EC-nro 252-994-2

CAS-nro 36355-01-8

CN-koodi 2903 69 90

 

Heksabromidifenyylieetteri C12H4Br6O

EC-nro 253-058-6

CAS-nro 36483-60-0 ja muut

CN-koodi 2909 30 38

 

Heksaklooribentseeni

EC-nro 200-273-9,

CAS-nro 118-74-1,

CN-koodi 2903 62 00

 

Heksakloorisykloheksaanit, mukaan lukien lindaani

EC-nro 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

CAS-nro 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

CN-koodi 2903 51 00

 

Mireksi

EC-nro 219-196-6,

CAS-nro 2385-85-5,

CN-koodi 2903 59 80

 

Pentabromidifenyylieetteri C12H5Br5O

EC-nro 251-084-2 ja muut

CAS-nro 32534-81-9 ja muut

CN-koodi 2909 30 31

 

Pentaklooribentseeni

EC-nro 210-172-5

CAS-nro 608-93-5

CN-koodi 2903 69 90

 

Polyklooratut bifenyylit (PCB:t)

EC-nro 215-648-1 ja muut,

CAS-nro 1336-36-3 ja muut,

CN-koodi 2903 69 90

 

Tetrabromidifenyylieetteri C12H6Br4O

EC-nro 254-787-2 ja muut

CAS-nro 40088-47-9 ja muut

CN-koodi 2909 30 38

 

Toksafeeni (kamfekloori)

EC-nro 232-283-3,

CAS-nro 8001-35-2,

CN-koodi 3808 50 00

2   OSA

Kemikaalit, jotka eivät ole pysyviä orgaanisia yhdisteitä, siten kuin ne on lueteltu pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen liitteissä A ja B, tuon yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

Vientikiellon alais(t)en kemikaali(e)n ja esine(id)en kuvaus

Merkitykselliset lisätiedot (esim. kemikaalin nimi, EC-nro, CAS-nro jne.)

Elohopeaa sisältävät hienosaippuat

CN-koodit 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Elohopeayhdisteet lukuun ottamatta yhdisteitä, joita viedään tutkimusta ja kehitystä tai lääketieteellisiä ja analyyttisiä tarkoituksia varten

Sinooperimalmi (I), elohopea(I)kloridi (Hg2Cl2, CAS-nro 10112-91-1), elohopea(II)oksidi, (HgO, CAS-nro 21908-53-2); CN-koodi 2852 00 00

Metallinen elohopea ja metallisen elohopean ja muiden aineiden seokset, mukaan lukien elohopeaseokset, joiden elohopeapitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia

CAS-nro 7439-97-6

CN-koodi 2805 40


(1)  EUVL L 209, 31.7.2006, s. 3.


LIITE VI

Luettelo yleissopimuksen osapuolista, jotka vaativat PIC-menettelyyn kuuluvia kemikaaleja koskevia kauttakulkutietoja

(16 artiklassa tarkoitettu)

Maa

Vaaditut tiedot

 

 

 

 


LIITE VII

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 689/2008

Tämä asetus

1 artikla

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

2 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artikla

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

7 artikla

6 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artiklan 3 kohta

8 artikla

7 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 kohta

7 artiklan 4 kohta

8 artiklan 4 kohta

7 artiklan 5 kohta

8 artiklan 5 kohta

7 artiklan 6 kohta

8 artiklan 6 kohta

7 artiklan 7 kohta

8 artiklan 7 kohta

7 artiklan 8 kohta

8 artiklan 8 kohta

9 artikla

8 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohta

10 artikla

9 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

10 artiklan 3 kohta

11 artikla

10 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

10 artiklan 3 kohta

11 artiklan 3 kohta

10 artiklan 4 kohta

11 artiklan 4 kohta

10 artiklan 5 kohta

11 artiklan 5 kohta

10 artiklan 6 kohta

11 artiklan 6 kohta

10 artiklan 7 kohta

11 artiklan 7 kohta

10 artiklan 8 kohta

11 artiklan 8 kohta

11 artikla

12 artikla

13 artikla

12 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 kohta

13 artiklan 2 kohta

12 artiklan 3 kohta

13 artiklan 3 kohta

12 artiklan 4 kohta

13 artiklan 4 kohta

12 artiklan 5 kohta

13 artiklan 5 kohta

12 artiklan 6 kohta

13 artiklan 6 kohta

14 artikla

13 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohta

14 artiklan 2 kohta

13 artiklan 3 kohta

14 artiklan 3 kohta

13 artiklan 4 kohta

14 artiklan 4 kohta

13 artiklan 5 kohta

14 artiklan 5 kohta

13 artiklan 6 kohta

14 artiklan 6 kohta

13 artiklan 7 kohta

14 artiklan 7 kohta

13 artiklan 8 kohta

14 artiklan 8 kohta

13 artiklan 9 kohta

14 artiklan 9 kohta

13 artiklan 10 kohta

14 artiklan 10 kohta

13 artiklan 11 kohta

14 artiklan 11 kohta

15 artikla

14 artiklan 1 kohta

15 artiklan 1 kohta

14 artiklan 2 kohta

15 artiklan 2 kohta

16 artikla

15 artiklan 1 kohta

16 artiklan 1 kohta

15 artiklan 2 kohta

16 artiklan 2 kohta

15 artiklan 3 kohta

16 artiklan 3 kohta

15 artiklan 4 kohta

16 artiklan 4 kohta

17 artikla

16 artiklan 1 kohta

17 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 kohta

17 artiklan 2 kohta

16 artiklan 3 kohta

17 artiklan 3 kohta

16 artiklan 4 kohta

17 artiklan 4 kohta

18 artikla

17 artiklan 1 kohta

18 artiklan 1 kohta

18 artiklan 2 kohta

17 artiklan 1 kohta

18 artiklan 3 kohta

19 artikla

17 artiklan 2 kohta

19 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

19 artiklan 3 kohta

20 artikla

19 artiklan 1 kohta

20 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

20 artiklan 2 kohta

19 artiklan 3 kohta

20 artiklan 3 kohta

19 artiklan 3 kohta

20 artiklan 4 kohta

20 artikla

21 artikla

22 artikla

21 artiklan 1 kohta

22 artiklan 1 kohta

21 artiklan 2 kohta

22 artiklan 2 kohta

21 artiklan 3 kohta

22 artiklan 3 kohta

23 artikla

22 artiklan 1 kohta

23 artiklan1 kohta

22 artiklan 2 kohta

23 artiklan 2 kohta

22 artiklan 3 kohta

23 artiklan 3 kohta

22 artiklan 4 kohta

23 artiklan 4 kohta

24 artikla

24 artiklan 1 kohta

24 artiklan 2 kohta

24 artiklan 3 kohta

25 artikla

26 artikla

26 artiklan 1 kohta

26 artiklan 2 kohta

26 artiklan 3 kohta

26 artiklan 4 kohta

26 artiklan 5 kohta

27 artikla

24 artiklan 1 kohta

27 artiklan 1 kohta

24 artiklan 2 kohta

27 artiklan 2 kohta

18 artikla

28 artikla

29 artikla

25 artikla

30 artikla

26 artikla

31 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite IV

Liite V

Liite V

Liite VI

Liite VI


Top