Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0566

Neuvoston asetus (EU) N:o 566/2012, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2012 , liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 975/98 muuttamisesta

OJ L 169, 29.6.2012, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 331

No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2014; Kumoaja 32014R0729

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/566/oj

29.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/8


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 566/2012,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2012,

liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 975/98 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskevista yhteisistä suuntaviivoista 19 päivänä joulukuuta 2008 annetussa komission suosituksessa 2009/23/EY (3), johon suhtauduttiin myönteisesti 10 päivänä helmikuuta 2009 annetuissa neuvoston päätelmissä, määritellään liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen kansallisten puolten kuva-aiheisiin ja niiden hyväksymiseen sovellettavat yhteiset periaatteet sekä vahvistetaan menettelyt, joita noudattaen jäsenvaltiot tiedottavat toisilleen luonnoksista kuva-aiheiksi.

(2)

Koska eurometallirahat liikkuvat koko euroalueella, niiden kansalliset erityispiirteet ovat yhteistä etua koskeva asia. Niiden moitteettoman liikkeessä olon turvaamiseksi sekä oikeusvarmuuden ja avoimuuden takaamiseksi on asianmukaista antaa suosituksessa 2009/23/EY määritetyille liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen yksikköarvoja ja teknisiä eritelmiä koskeville säännöille oikeudellisesti sitova muoto sisällyttämällä ne asetukseen (EY) N:o 975/98 (4).

(3)

Eurometallirahoilla on yhteinen puoli ja oma kansallinen puoli. Eurometallirahojen yhteisellä puolella on sekä yhteisen rahan nimi että metallirahan yksikköarvo. Kansallisella puolella ei olisi toistettava yhteisen rahan nimeä eikä metallirahan yksikköarvoa.

(4)

Metallirahojen kansalliselle puolelle olisi merkittävä selvästi liikkeeseen laskevan jäsenvaltion nimi, jotta käyttäjät voivat helposti tunnistaa liikkeeseen laskevan jäsenvaltion.

(5)

Metallirahojen tekstireunus olisi katsottava osaksi kansallista puolta eikä siinä sen vuoksi olisi uudestaan ilmaistava metallirahan yksikköarvoa, paitsi kahden euron metallirahassa sillä edellytyksellä, että siinä näkyy vain numero ”2” tai sana ”euro” asianmukaisilla aakkosilla kirjoitettuna taikka molemmat.

(6)

Kukin jäsenvaltio, jonka rahayksikkö on euro, päättää metallirahojen kansallisen puolen kuva-aiheista ja niiden osalta olisi otettava huomioon, että eurometallirahat eivät ole liikkeessä ainoastaan liikkeeseen laskevassa jäsenvaltiossa vaan koko euroalueella. Sen varmistamiseksi, että metalliraha on heti tunnistettavissa eurometallirahaksi myös kansallisen puolen osalta, kuva-aiheen olisi oltava unionin lipun 12 tähden kokonaan ympäröimä.

(7)

Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen tunnistamisen helpottamiseksi ja niiden lyömisen asianmukaisen jatkuvuuden varmistamiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus muuttaa liikkeeseen tarkoitettujen tavallisten metallirahojen kansallisten puolten kuva-aiheita vain kerran viidessätoista vuodessa, jollei niissä tarkoitettu valtionpäämies vaihdu. Tämän ei kuitenkaan olisi rajoitettava niitä muutoksia, jotka ovat tarpeen euron väärentämisen estämiseksi. Neuvoston olisi päätettävä liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen yhteisen puolen kuva-aiheiden muutoksista, ja äänioikeus olisi rajoitettava koskemaan vain niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkönä on euro.

(8)

Yksittäisten jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava laskea liikkeeseen erikoisrahoja juhlistamaan aiheita, joilla on suuri kansallinen tai Euroopan laajuinen merkitys, kun taas kaikkien jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkönä on euro, yhdessä liikkeeseen laskemat erikoisrahat olisi varattava sellaisia aiheita varten, joilla on erittäin suuri Euroopan laajuinen merkitys. Kaksi euroa on sopivin yksikköarvo pääasiassa sen vuoksi, että kyseisen metallirahan läpimitta on suuri ja sen tekniset ominaisuudet tarjoavat riittävän suojan väärennöksiä vastaan.

(9)

Ottaen huomioon, että eurometallirahat ovat liikkeessä koko euroalueella, ja tarkoitukseen soveltumattomien kuva-aiheiden käytön ehkäisemiseksi, liikkeeseen laskevien jäsenvaltioiden olisi tiedotettava toisilleen ja komissiolle luonnoksista eurometallirahojen kansallisen puolen kuva-aiheiksi hyvissä ajoin ennen suunniteltua liikkeeseenlaskupäivää. Komission olisi tarkastettava, että luonnokset täyttävät tämän asetuksen tekniset vaatimukset. Luonnokset kuva-aiheiksi olisi toimitettava komissiolle riittävän ajoissa ennen suunniteltua liikkeeseenlaskupäivää, jotta jäsenvaltioille jäisi tarvittaessa aikaa kuva-aiheen muuttamiseen.

(10)

Lisäksi eurometallirahojen kansallisten puolien kuva-aiheiden hyväksymiselle olisi vahvistettava yhtenäiset ehdot, jotta ei valittaisi kuva-aiheita, joita voitaisiin pitää sopimattomina joissakin jäsenvaltioissa. Kun otetaan huomioon, että toimivalta niinkin herkässä asiassa kuin eurometallirahojen kansallisten puolien kuva-aihe kuuluu liikkeeseen laskeville jäsenvaltioille, täytäntöönpanovalta olisi siksi siirrettävä neuvostolle. Neuvoston tällä perusteella tekemillä täytäntöönpanopäätöksillä on läheinen yhteys säädöksiin, jotka neuvosto on hyväksynyt perussopimuksen 128 artiklan 2 kohdan perusteella; näin ollen neuvoston hyväksyessä tällaisia päätöksiä äänioikeus olisi perussopimuksen 139 artiklan 4 kohdan mukaisesti pidätettävä niitä jäsenvaltioita edustavilta neuvoston jäseniltä, joiden rahayksikkö ei ole euro. Tätä menettelyä käytettäessä liikkeeseen laskevilla jäsenvaltioilla olisi tarvittaessa mahdollisuus muuttaa kuva-aiheita hyvissä ajoin.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 975/98 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 975/98 muuttaminen

Lisätään asetukseen (EY) N:o 975/98 artiklat seuraavasti:

”1 a artikla

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

1)

’liikkeeseen tarkoitetuilla metallirahoilla’ eurometallirahoja, jotka on tarkoitettu liikkeeseen ja joiden yksikköarvot ja tekniset eritelmät vahvistetaan 1 artiklassa.

2)

’tavallisilla metallirahoilla’ liikkeeseen tarkoitettuja metallirahoja, jotka eivät ole erikoisrahoja;

3)

’erikoisrahoilla’ liikkeeseen tarkoitettuja eurometallirahoja, jotka on tarkoitettu juhlistamaan tämän asetuksen 1 h artiklassa tarkoitettua erityistä aihetta;

1 b artikla

Liikkeeseen tarkoitetuilla metallirahoilla on yhteinen puoli ja oma kansallinen puoli.

1 c artikla

1.   Liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen kansallisella puolella ei saa toistaa tietoja metallirahan yksikköarvosta eikä viittausta siihen. Kansallisella puolella ei saa toistaa yhteisen rahan nimeä tai osaa siitä, paitsi jos tiedot esitetään erilaisilla aakkosilla.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kahden euron metallirahan tekstireunuksessa voidaan ilmaista metallirahan yksikköarvo sillä edellytyksellä, että käytetään vain numeroa ”2” tai sanaa ”euro” tarvittavilla aakkosilla taikka molempia.

1 d artikla

Kaiken arvoisten liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen kansallisella puolella on oltava metallirahan liikkeeseen laskeneen jäsenvaltion nimi tai nimilyhenne.

1 e artikla

1.   Liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen kansallisella puolella on oltava 12 tähden muodostama kehä, joiden on ympäröitävä kokonaan kansallista kuva-aihetta, mukaan lukien lyöntivuosi ja liikkeeseen laskeneen jäsenvaltion nimi. Tämä ei estä joitakin kuva-aiheen osia ulottumasta tähtien muodostamaan kehään, edellyttäen, että kaikki tähdet näkyvät selvästi ja kokonaisina. Metallirahan 12 tähteä on kuvattava samalla lailla kuin unionin lipussa.

2.   Kuva-aihetta valittaessa on otettava huomioon, että eurometallirahat ovat liikkeessä kaikissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkönä on euro.

1 f artikla

1.   Tavallisten metallirahojen kansallisten puolten kuva-aiheita saa muuttaa vain kerran viidessätoista vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta euron väärentämisen estämisen edellyttämiä muutoksia.

2.   Tavallisten metallirahojen kansallisten puolten kuva-aiheita saa muuttaa, jos metallirahassa tarkoitettu valtionpäämies vaihtuu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Valtionpäämiehen väliaikainen puuttuminen tai tilapäinen nimittäminen ei kuitenkaan anna ylimääräistä oikeutta sellaiseen muuttamiseen.

1 g artikla

Liikkeeseen laskevien jäsenvaltioiden on saatettava tavallisten metallirahojen kansalliset puolet ajan tasalle, jotta ne ovat kokonaisuudessaan tämän asetuksen mukaisia viimeistään 20 päivänä kesäkuuta 2062.

1 h artikla

1.   Erikoisrahoja, joiden kuva-aihe eroaa tavallisista metallirahoista, lasketaan liikkeeseen juhlistamaan ainoastaan sellaisia aiheita, joilla on suuri kansallinen tai Euroopan laajuinen merkitys. Kaikkien jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkönä on euro, yhdessä liikkeeseen laskemilla erikoisrahoilla juhlistetaan ainoastaan aiheita, joilla on erittäin suuri Euroopan laajuinen merkitys, eikä niiden kuva-aiheiden tule rajoittaa kyseisten jäsenvaltioiden perustuslakien mahdollisia vaatimuksia.

2.   Erikoisrahojen tekstireunuksen on oltava sama kuin tavallisten metallirahojen.

3.   Erikoisrahojen nimellisarvo voi olla ainoastaan 2 euroa.

1 i artikla

1.   Jäsenvaltioiden on tiedotettava toisilleen liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen uusien kansallisten puolten kuva-aiheiden luonnoksista, myös tekstireunuksista, ja arvioiduista erikoisrahojen liikkeeseen laskettavista määristä ennen kyseisten kuva-aiheiden virallista hyväksymistä.

2.   Liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen uusien tai muutettujen kansallisten puolien kuva-aiheiden hyväksymiseen tarvittava säädösvalta siirretään neuvostolle, joka hyväksyy säädökset määräenemmistöllä 3–7 kohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkönä ei ole euro, äänioikeus pidätetään tässä artiklassa tarkoitettuja päätöksiä tehtäessä.

3.   Liikkeeseen laskevan jäsenvaltion on toimitettava 1 kohtaa sovellettaessa neuvostolle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, luonnokset liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen kuva-aiheista periaatteessa vähintään kolme kuukautta ennen suunniteltua liikkeeseenlaskupäivää.

4.   Seitsemän päivän kuluessa 3 kohdassa tarkoitetusta toimittamisesta jäsenvaltio, jonka rahayksikkö on euro, voi neuvostolle ja komissiolle osoitetussa perustellussa lausunnossa ilmoittaa vastustavansa liikkeelle laskevan jäsenvaltion ehdottamaa luonnosta kuva-aiheesta, jos kyseisen kuva-aiheluonnoksen oletetaan herättävän vastustusta sen kansalaisten keskuudessa.

5.   Jos komissio katsoo, ettei kuva-aiheluonnos noudata tässä asetuksessa vahvistettuja teknisiä vaatimuksia, se toimittaa kielteisen arvion neuvostolle seitsemän päivän kuluessa 3 kohdassa tarkoitetusta toimittamisesta.

6.   Jos neuvostolle ei ole toimitettu perusteltua lausuntoa tai kielteistä arviota 4 tai 5 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, neuvoston katsotaan hyväksyneen kuva-aiheen hyväksyvän päätöksen 5 kohdassa mainitun määräajan umpeutumista seuraavana päivänä.

7.   Kaikissa muissa tapauksissa neuvosto päättää viipymättä kuva-aiheluonnoksen hyväksymisestä, ellei liikkeeseen laskeva jäsenvaltio peru toimittamaansa kuva-aiheluonnosta seitsemän päivän kuluessa perustellun lausunnon tai kielteisen arvion toimittamisesta ja ilmoita neuvostolle, että aikoo toimittaa uuden kuva-aiheluonnoksen.

8.   Komissio julkaisee kaikki merkitykselliset tiedot liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen uusista kansallisista kuva-aiheista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

1 j artikla

Edellä olevaa 1 c, 1 d ja 1 e artiklaa sekä 1 h artiklan 2 kohtaa

a)

ei sovelleta liikkeeseen tarkoitettuihin metallirahoihin, jotka on laskettu liikkeeseen tai valmistettu ennen 19 päivää kesäkuuta 2012,

b)

ei sovelleta siirtymäkaudella, joka päättyy 20 päivänä kesäkuuta 2062, kuva-aiheisiin, jotka jo ovat laillisesti käytössä liikkeeseen tarkoitetuissa metallirahoissa 19 päivänä kesäkuuta 2012. Siirtymäkauden aikana liikkeeseen lasketut tai valmistetut liikkeeseen tarkoitetut metallirahat säilyttävät laillisen maksuvälineen aseman ilman aikarajaa.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. GJERSKOV


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. toukokuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 273, 16.9.2011, s. 2.

(3)  EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52.

(4)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 6.


Top