EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0430

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 430/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012 , tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta oliiviöljyn yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen määrittämiseksi

OJ L 132, 23.5.2012, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/430/oj

23.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 430/2012,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta oliiviöljyn yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan a, d ja j alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 33 artiklassa säädetään, että komissio voi päättää sallia, että riittävät takeet tarjoavat, jäsenvaltioiden hyväksymät elimet tekevät varastointisopimuksia kaupan pitämästään oliiviöljystä, jos Euroopan unionin joidenkin alueiden markkinoilla esiintyy vakavia häiriöitä.

(2)

Yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista yhteisistä säännöistä eräiden maataloustuotteiden alalla 20 päivänä elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 826/2008 (2) 4 artiklassa säädettynä aikana markkinoilla todettu oliiviöljyn keskihinta on alle asetuksen (EY) N:o 1234/2007 33 artiklassa ilmoitetun tason Espanjassa ja Kreikassa, eli jäsenvaltioissa, jotka yhdessä tuottavat yli kaksi kolmasosaa unionissa tuotetusta oliiviöljystä. Kyseinen seikka on aiheuttanut vakavan häiriön näiden jäsenvaltioiden markkinoilla. Unionin oliiviöljymarkkinoille on leimallista suuri keskinäinen riippuvuus, minkä vuoksi Espanjan ja Kreikan markkinoiden vakava häiriö uhkaa levitä kaikkiin oliiviöljyä tuottaviin jäsenvaltioihin.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 31 artiklassa säädetään, että oliiviöljylle voidaan myöntää yksityisen varastoinnin tukea ja että komission olisi vahvistettava kyseinen tuki ennakolta tai tarjouskilpailumenettelyllä.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 826/2008 vahvistetaan yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevat yhteiset säännöt. Mainitun asetuksen 6 artiklan mukaan tarjouskilpailumenettely on aloitettava kyseisen asetuksen 9 artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

(5)

Kokonaismäärä, jolle yksityisen varastoinnin tukea voidaan myöntää, olisi vahvistettava tasolle, joka markkina-analyysien mukaan edistäisi markkinoiden vakautta.

(6)

Sopimusten tekemisestä johtuvien hallinnollisten ja valvontatehtävien helpottamiseksi olisi vahvistettava tuotteen vähimmäismäärä, josta kukin tarjous on tehtävä.

(7)

Olisi vahvistettava vakuus sen varmistamiseksi, että toimijat täyttävät sopimusvelvoitteensa ja että toimenpiteestä saadaan toivottu markkinavaikutus.

(8)

Kuluvan markkinointivuoden markkinatilanteen kehityksen ja seuraavan markkinointivuoden ennusteiden perusteella komissiolla olisi oltava mahdollisuus päättää voimassa olevien sopimusten keston lyhentämisestä ja tuen määrän mukauttamisesta vastaavasti. Mahdollisuus on sisällytettävä sopimukseen asetuksen (EY) N:o 826/2008 21 artiklan mukaisesti.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava määräaika, jona jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikki hyväksyttävät tarjoukset komissiolle.

(10)

Jotta voitaisiin estää hintojen putoaminen hallitsemattomasti, reagoida nopeasti poikkeukselliseen markkinatilanteeseen ja varmistaa toimenpiteen tehokas hallinnointi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(11)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.   Aloitetaan tarjouskilpailumenettely asetuksen (EY) N:o 1234/2007 31 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksityisen varastoinnin tuen tason määrittämiseksi tämän asetuksen liitteessä lueteltujen ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XVI olevassa 1 kohdassa määriteltyjen oliiviöljyluokkien osalta.

2.   Kokonaismäärä, jolle yksityisen varastoinnin tukea voidaan myöntää, on enintään 100 000 tonnia.

2 artikla

Sovellettavat säännöt

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

3 artikla

Tarjousten jättäminen

1.   Osajakso, jona tarjouksia voidaan jättää ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa, alkaa 31 päivänä toukokuuta 2012 ja päättyy 5 päivänä kesäkuuta 2012 kello 11.00 Brysselin aikaa.

Osajakso, jona tarjouksia voidaan jättää toisessa osittaisessa tarjouskilpailussa, alkaa edeltävän osajakson päättymistä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä ja päättyy 19 päivänä kesäkuuta 2012 kello 11.00 Brysselin aikaa.

2.   Tarjousten on koskettava 180 päivän varastointijaksoa.

3.   Kunkin tarjouksen on koskettava vähintään 50 tonnin suuruista määrää.

4   Jos toimijan tarjouskilpailussa jättämä tarjous koskee useita laatuluokkia tai eri osoitteissa sijaitsevia säiliöitä, hänen on tehtävä kustakin tapauksesta erillinen tarjous.

5.   Tarjouksia voidaan jättää ainoastaan Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Kyproksessa, Maltassa, Portugalissa ja Sloveniassa.

4 artikla

Vakuudet

Tarjouksen tekijän on asetettava vakuus, jonka määrä on 50 euroa tonnilta tarjouksessa mainittua oliiviöljyä.

5 artikla

Sopimusten keston lyhentäminen

Komissio voi oliiviöljyn markkinatilanteen ja sen oletetun kehityksen perusteella ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää voimassa olevien sopimusten keston lyhentämisestä ja tuen määrän mukauttamisesta vastaavasti. Tarjouskilpailun voittajan kanssa tehtävässä sopimuksessa on oltava viittaus kyseiseen mahdollisuuteen.

6 artikla

Tarjouskilpailussa tehtyjen tarjousten ilmoittaminen komissiolle

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle erikseen kaikki asetuksen (EY) N:o 826/2008 12 artiklassa tarkoitetut hyväksyttävät tarjoukset 24 tunnin kuluessa tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kunkin tarjouskilpailun osajakson päättymisestä.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Michel BARNIER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 3.


LIITE

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oliiviöljyluokat

Ekstra-neitsytoliiviöljy

Neitsytoliiviöljy


Top