Help Print this page 

Document 32012R0328

Title and reference
Komission asetus (EU) N:o 328/2012, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2012 , Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 62/2006 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Kumoaja 32014R1305
OJ L 106, 18.4.2012, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 143 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/328/oj
Multilingual display
Text

18.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 328/2012,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2012,

Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 62/2006 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on vastaanottanut Euroopan rautatieviraston 12. toukokuuta 2011 antaman suosituksen ERA/REC/06–2011/INT.

(2)

Jokaisessa yhteentoimivuuden teknisessä eritelmässä (YTE) on esitettävä strategia YTE:n toteuttamiseksi sekä välivaiheet, joiden kautta siirrytään asteittain nykytilanteesta sellaiseen lopulliseen tilanteeseen, jossa YTE:n noudattaminen on säännönmukaista. Tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia (TAF) koskevan YTE:n käyttöönottostrategian ei pitäisi nojautua pelkästään siihen, että osajärjestelmät ovat YTE:n mukaisia, vaan sen pitäisi perustua myös koordinoituun käyttöönottoon.

(3)

Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 23 päivänä joulukuuta 2005 annettua komission asetusta (EY) N:o 62/2006 (2) olisi tarvittaessa mukautettava vastaamaan Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 5 päivänä toukokuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 454/2011 liitteen 7 lukua (3).

(4)

Rautatiealan Euroopan tasolla toimivat edunvalvontajärjestöt ovat lähettäneet asetuksen (EY) N:o 62/2006 3 artiklan mukaisesti Euroopan komissiolle tavaraliikenteen telemaattisten järjestelmien käyttöönottoa varten strategisen eurooppalaisen käyttöönottosuunnitelman (SEDP-suunnitelma). Tämä työ olisi otettava huomioon muuttamalla liitteessä oleva liite A. Liite A viittaa TAF-järjestelmän kehittämisen perustana oleviin yksityiskohtaisiin eritelmiin. On tarpeen toteuttaa näitä asiakirjoja koskeva muutoksenhallintaprosessi. Tämän prosessin aikana viraston olisi saatettava nämä asiakirjat ajan tasalle selventääkseen käyttöönoton lähtökohtia.

(5)

Vuonna 2007 toimitetun SEDP-suunnitelman yksittäiset aikataulut ovat vanhentuneet. Sen vuoksi rautatieyritysten, rataverkon haltijoiden ja liikkuvan kaluston haltijoiden olisi toimitettava komissiolle ohjauskomitean välityksellä tarkat aikataulunsa, joista ilmenevät tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n yksittäisten toimintojen käyttöönoton välivaiheet ja käyttöönottoon liittyvät tuotokset ja päivämäärät. Kaikki poikkeamat SEDP-suunnitelman mukaisista aikatauluista on perusteltava asianmukaisesti, minkä lisäksi on esitettävä lisäviivästysten torjumiseksi toteutettavat toimenpiteet. Tämän työn olisi perustuttava siihen olettamukseen, että liitteen 7.2.2 kohdan mukaisesti käsitellyt muutospyynnöt hyväksytään.

(6)

Kaikille vastaanottajille ja erityisesti pienille tavaraliikenteen harjoittajille, jotka eivät ole rautatiealan Euroopan tasolla toimivien edunvalvontajärjestöjen jäseniä, on tarpeen ilmoittaa niiden tähän asetukseen perustuvista velvoitteista.

(7)

Sen vuoksi olisi muutettava asetusta (EY) N:o 62/2006.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (EY) N:o 62/2006 4a, 4b ja 4 c artikla seuraavasti:

”4 a artikla

1.   Rautatieyritysten, rataverkon haltijoiden ja liikkuvan kaluston haltijoiden on kehitettävä ja otettava käyttöön tietokonejärjestelmä tämän asetuksen liitteen 7 luvun säännösten mukaisesti ja erityisesti 7.1.2 kohdassa tarkoitettujen toiminnallisten vaatimusten eritelmien ja yleissuunnitelman mukaisesti.

2.   Rautatieyritysten, rataverkon haltijoiden ja liikkuvan kaluston haltijoiden on toimitettava komissiolle liitteen 7.1.4 kohdassa tarkoitetun ohjauskomitean välityksellä viimeistään 13 päivänä toukokuuta 2012 liitteen 7.1.2 kohdassa tarkoitettu, tarkkoihin aikatauluihin perustuva yleissuunnitelma, josta ilmenee tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n yksittäisten toimintojen käyttöönoton välivaiheet sekä käyttöönottoon liittyvät tulokset ja päivämäärät.

3.   Niiden on raportoitava edistymisestään komissiolle tämän asetuksen liitteen 7.1.4 kohdassa tarkoitetun ohjauskomitean kautta liitteen 7 luvun säännösten mukaisesti.

4 b artikla

1.   Viraston on julkaistava 7.1.2 kohdassa tarkoitettu yleissuunnitelma ja pidettävä se ajan tasalla.

2.   Viraston on saatettava ajan tasalle liitteessä A tarkoitetut asiakirjat ennen 13 päivää toukokuuta 2012 hyväksyttyjen muutospyyntöjen pohjalta 7.2.2 kohdassa kuvaillun muutoksenhallintaprosessin mukaisesti. Viraston on toimitettava komissiolle viimeistään 13 päivänä lokakuuta 2012 liitteen A ajantasaistamista koskeva suositus, jossa vahvistetaan käyttöönoton lähtökohdat.

3.   Viraston on arvioitava tavaraliikenteen telemaattisten sovellusten käyttöönottoa selvittääkseen, onko halutut tavoitteet saavutettu ja onko asetettuja määräaikoja noudatettu.

4 c artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella toimivat rautatieyritykset, rataverkon haltijat ja liikkuvan kaluston haltijat saavat tiedon tästä asetuksesta ja nimeävät sen täytäntöönpanon seurantaa varten kansallisen yhteyspisteen.”

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 62/2006 liite seuraavasti:

1)

Korvataan liitteen 7.1, 7.2 ja 7.3 kohta tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2)

Korvataan liite A tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

3)

Poistetaan liitteen 2.3.1 kohdassa kappaleesta, joka alkaa sanoilla ”Tietyt palveluntarjoajat on nimenomaisesti määritelty”, teksti ”(katso myös liitteessä A olevan 6 luettelokohdan mukainen asiakirja)”.

4)

Korvataan liitteen 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1 ja 4.2.8.1 kohdassa ilmaisu ”1 luettelokohdan mukaisessa asiakirjassa” ilmaisulla ”lisäyksessä F”.

5)

Korvataan liitteen 4.2.1.1 kohdassa virke

”Nämä tiedot, lisätiedot mukaan luettuina, (tietojen kuvaus on liitteessä A olevan 3 luettelokohdan mukaisessa asiakirjassa) luetellaan liitteessä A olevan 3 luettelokohdan mukaisen asiakirjan taulukossa kohdassa, joka on otsikoitu ”Rahtikirjan tiedot”, riippumatta siitä, ovatko ne pakollisia vai valinnaisia tietoja ja onko lähettäjän annettava ne vai onko vastaavan rautatieyrityksen lisättävä ne.”

seuraavasti:

”Nämä tiedot, lisätiedot mukaan luettuina, (tietojen kuvaus on liitteen A lisäyksissä A, B, ja F ja lisäyksen B liitteessä 1) luetellaan liitteen A lisäyksen B liitteen 1 taulukossa kohdassa, joka on otsikoitu ”Rahtikirjan tiedot”, riippumatta siitä, ovatko ne pakollisia vai valinnaisia tietoja ja onko lähettäjän annettava ne vai onko vastaavan rautatieyrityksen lisättävä ne.”

6)

Korvataan liitteen 4.2.1.2 kohdassa virkkeet

”Eri rooleissa oleville rautatieyrityksille lähetettävien vaunumääräyksien sisältämät tiedot luetellaan yksityiskohtaisesti liitteessä A olevan 3 luettelokohdan mukaisessa asiakirjassa, jossa ne on merkitty sen mukaan, ovatko ne pakollisia vai valinnaisia. Näiden viestien muoto selostetaan yksityiskohtaisesti liitteessä A olevan 1 luettelokohdan mukaisessa asiakirjassa.”

seuraavasti:

”Eri rooleissa oleville rautatieyrityksille lähetettävien vaunumääräyksien sisältämät tiedot luetellaan yksityiskohtaisesti liitteen A lisäyksissä A ja B ja lisäyksen B liitteessä 1, joissa ne on merkitty sen mukaan, ovatko ne pakollisia vai valinnaisia. Näiden viestien muoto selostetaan yksityiskohtaisesti liitteen A lisäyksessä F.”

7)

Korvataan liitteen 4.2.2.1 kohdassa ilmaisu ”4 luettelokohdan mukaisessa asiakirjassa” ilmaisulla ”lisäyksessä F” ja ilmaisu ”1 luettelokohdan mukaisessa asiakirjassa” ilmaisulla ”lisäyksessä F”.

8)

Korvataan liitteen 4.2.11.2 kohdassa ilmaisu ”2 luettelokohdan mukaisessa asiakirjassa” korvataan ilmaisulla ”lisäyksissä D ja F”.

9)

Korvataan liitteen 4.2.11.3 kohdassa ilmaisu ”2 luettelokohdan mukaisessa asiakirjassa” ilmaisulla ”lisäyksissä A, B ja F ja lisäyksen B liitteessä 1”.

10)

Korvataan liitteen 6.2 kohdassa ilmaisu ”1 luettelokohdan mukaisessa asiakirjassa” ilmaisulla ”lisäyksissä E ja F”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 13, 18.1.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 123, 12.5.2011, s. 11.


LIITE I

7.1   Tämän YTE:n soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

7.1.1   Johdanto

Tämä YTE koskee tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset -osajärjestelmää. Direktiivin 2008/57/EY liitteen II mukaan kyseessä on toiminnallinen osajärjestelmä. Siksi tämän YTE:n soveltamisessa ei tukeuduta uusiin, uusittuihin tai parannettuihin osajärjestelmiin, kuten on tavallista rakenteellisiksi luokiteltujen osajärjestelmien kohdalla, paitsi tässä YTE:ssä erikseen mainituissa tapauksissa.

Tämä YTE toteutetaan seuraavissa vaiheissa:

—   ensimmäinen vaihe: yksityiskohtaiset tietotekniset eritelmät ja yleissuunnitelma,

—   toinen vaihe: kehitystyö,

—   kolmas vaihe: käyttöönotto.

7.1.2   Ensimmäinen vaihe – yksityiskohtaiset tietotekniset eritelmät ja yleissuunnitelma

Tietojärjestelmän teknisen arkkitehtuurin kehitys- ja käyttöönottovaiheiden perusteena käytettävien teknisten vaatimusten eritelmät esitetään liitteen A lisäyksissä A–F.

Rautatiealan laatimaan strategiseen Euroopan laajuiseen käyttöönottosuunnitelmaan (SEDP-suunnitelma) perustuvassa pakollisessa yleissuunnitelmassa, joka käsittää tietokonejärjestelmän käyttöönottovaiheet suunnittelusta toteutukseen, esitetään järjestelmän arkkitehtuurin peruskomponentit ja määritetään tärkeimmät toteutettavat toimet.

7.1.3   Toinen ja kolmas vaihe – kehitystyö ja käyttöönotto

Rautatieyritykset, rataverkon haltijat ja liikkuvan kaluston haltijat kehittävät ja ottavat käyttöön tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan tietokonejärjestelmän 7 luvun säännösten mukaisesti.

7.1.4   Hallinto, tehtävät ja vastuut

Kehitystyö ja käyttöönotto tapahtuvat seuraavien toimijoiden muodostamassa hallintorakenteessa.

Ohjauskomitea

Ohjauskomitean tehtävät ja vastuut ovat seuraavat:

1.

Ohjauskomitea muodostaa strategisen hallintorakenteen, jotta tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n käyttöönottotyötä voidaan johtaa ja koordinoida tehokkaasti. Tämä käsittää menettelytapojen, strategisen suunnan ja prioriteettijärjestyksen vahvistamisen. Tässä yhteydessä ohjauskomitean on otettava myös huomioon pienyritysten, uusien tulokkaiden ja erityispalveluja tarjoavien rautatieyritysten intressit.

2.

Ohjauskomitea seuraa käyttöönoton etenemistä. Se raportoi Euroopan komissiolle yleissuunnitelmaan nähden saavutetusta edistyksestä säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa. Ohjauskomitea toteuttaa tarvittavat toimet edellä mainitun kehitystyön muuttamiseksi, jos se poikkeaa yleissuunnitelmasta.

3.

Ohjauskomitean muodostavat

asetuksen (EY) N:o 881/2004 3 artiklan 2 kohdassa määritellyt Euroopan tasolla toimivat edustavat rautatiealan elimet (”rautatiealan Euroopan tasolla toimivat edunvalvontajärjestöt”),

Euroopan rautatievirasto ja

komissio.

4.

a) Komission ja b) rautatiealan edunvalvontajärjestöjen nimeämät henkilöt toimivat yhdessä tämän ohjauskomitean puheenjohtajina. Komissio laatii kolmen ohjauskomitean jäsenen avustuksella tämän ohjauskomitean työjärjestyksen, jonka komitea hyväksyy.

5.

Ohjauskomitean jäsenet voivat ehdottaa komitealle muiden organisaatioiden ottamista mukaan tarkkailijoina silloin, kun tälle on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset perusteet.

Sidosryhmät

Rautatieyritykset, rataverkon haltijat ja liikkuvan kaluston haltijat perustavat tehokkaan projektinhallintarakenteen, joka mahdollistaa tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan järjestelmän tehokkaan kehittämisen ja käyttöönoton.

Kyseiset sidosryhmät

toteuttavat tarvittavat toimet ja järjestävät tarvittavat resurssit tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi,

noudattavat periaatteita, jotka koskevat pääsyä tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n yhteisiin komponentteihin, joiden on oltava kaikkien osapuolten käytettävissä siten, että palvelukustannusrakenne on yhtenäinen, avoin ja mahdollisimman alhainen,

varmistavat, että kaikilla osapuolilla on pääsy tarvitsemaansa vaihdettavaan tietoon, jotta ne voivat täyttää lakisääteiset velvoitteensa ja hoitaakseen tehtävänsä tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n toiminnallisten vaatimusten mukaisesti,

vaalivat asiakassuhteiden luottamuksellisuutta,

perustavat mekanismin, jonka ansiosta ”myöhäiset tulokkaat” voivat osallistua tavaraliikenteen telemaattisten sovellusten kehittämiseen ja hyötyä tältä osin saavutetusta, yhteisiin komponentteihin liittyvästä kehityksestä tavalla, joka tyydyttää sekä edellä mainittuja sidosryhmiä että ”uusia tulokkaita”, erityisesti kustannustenjaon oikeudenmukaisuuden suhteen,

raportoivat edistymisestään käyttöönottosuunnitelmiensa suhteen tavaraliikenteen telemaattisten sovellusten ohjauskomitealle. Tähän raportointiin sisältyvät tarvittaessa myös poikkeamat yleissuunnitelmasta.

Edunvalvontajärjestöt

Asetuksen (EY) N:o 881/2004 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rautatiealan Euroopan tasolla toimivien edunvalvontajärjestöjen tehtävät ja vastuut ovat seuraavat:

ne edustavat oman sidosryhmänsä jäseniä tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n ohjauskomiteassa,

ne tiedottavat jäsenilleen näiden velvoitteista, jotka liittyvät tämän asetuksen täytäntöönpanoon,

ne varmistavat, että kaikki edellä mainitut sidosryhmät saavat ajantasaisesti ja kattavasti tietoa siitä, missä vaiheessa ohjauskomitean ja muiden mahdollisten ryhmien työ on, ja pyrkivät suojelemaan näin oikea-aikaisesti kunkin edustamansa tahon etuja tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n käyttöönotossa,

ne varmistavat, että tiedonkulku kultakin sidosryhmän jäseneltä tavaraliikenteen telemaattisten sovellusten ohjauskomitealle toimii, jotta sidosryhmien edut otetaan asianmukaisesti huomioon tehtäessä tavaraliikenteen telemaattisten sovellusten kehittämiseen ja käyttöönottoon vaikuttavia päätöksiä,

ne varmistavat, että tiedonkulku tavaraliikenteen telemaattisten sovellusten ohjauskomitealta kullekin sidosryhmän jäsenelle toimii, jotta sidosryhmille tiedotetaan asianmukaisesti tavaraliikenteen telemaattisten sovellusten kehittämiseen ja käyttöönottoon vaikuttavista päätöksistä.

7.2   Muutoksenhallinta

7.2.1   Muutoksenhallintaprosessi

Muutoksenhallintamenettelyjä suunnitellaan sen varmistamiseksi, että muutosten kustannukset ja hyödyt analysoidaan asianmukaisesti ja että muutokset toteutetaan hallitusti. Euroopan rautatievirasto määrittelee, ottaa käyttöön sekä tukee ja hallitsee näitä menettelyjä, joiden on sisällettävä

muutoksen perustana olevien teknisten rajoitusten tunnistaminen,

maininta siitä, kuka vastaa muutoksen toteuttamismenettelyistä,

toteutettavien muutosten hyväksymismenettely,

muutostenhallinnan, versiojulkaisujen, siirtymän ja laajennuksen suuntaviivat,

yksityiskohtaisten eritelmien hallinnoinnista sekä laadunvarmistuksesta ja järjestelmän kokoonpanon hallinnasta vastaavien tahojen määrittely.

Muutoksenhallintalautakunta (CCB) muodostuu Euroopan rautatieviraston, rautatiealan edunvalvontajärjestöjen ja kansallisten turvallisuusviranomaisten edustajista. Tällaisella eri osapuolten välisellä kytköksellä varmistetaan järjestelmällinen näkökulma tehtäviin muutoksiin ja kattava arvio niiden vaikutuksista. Komissio voi lisätä muutoksenhallintalautakuntaan osapuolia, joiden osallistumista se pitää tarpeellisena. Muutoksenhallintalautakunta asetetaan aikanaan Euroopan rautatieviraston suojelukseen.

7.2.2   Tämän asetuksen liitteessä A lueteltuja asiakirjoja koskeva erityinen muutoksenhallintaprosessi

Euroopan rautatievirasto laatii tämän asetuksen liitteessä A lueteltuja asiakirjoja koskevan muutoksenhallintajärjestelmän seuraavien kriteerien mukaisesti:

1.

Asiakirjoihin vaikuttavat muutospyynnöt esitetään joko kansallisten turvallisuusviranomaisten tai asetuksen (EY) N:o 881/2004 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rautatiealan Euroopan tasolla toimivien edunvalvontajärjestöjen tai tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n ohjauskomitean välityksellä. Komissio voi lisätä välikätenä toimivia osapuolia, joiden osallistumista se pitää tarpeellisena.

2.

Euroopan rautatievirasto kerää ja säilyttää muutospyynnöt.

3.

Euroopan rautatievirasto esittää muutospyynnöt niitä varten perustetulle ERA:n työryhmälle, joka arvioi ne ja valmistelee ehdotuksen ja liittää siihen tarvittaessa taloudellisen arvionsa.

4.

Tämän jälkeen Euroopan rautatievirasto esittää muutospyynnön ja siihen liittyvän ehdotuksen muutoksenhallintalautakunnalle, joka joko hyväksyy muutospyynnön, jättää sen hyväksymättä tai jättää asian pöydälle.

5.

Jos muutospyyntöä ei hyväksytä, Euroopan rautatievirasto lähettää pyynnön esittäjälle joko tiedon hylkäämisen syystä tai muutospyyntöluonnosta koskevan lisätietopyynnön.

6.

Asiakirjaa on muutettava hyväksyttyjen muutospyyntöjen perusteella.

7.

Euroopan rautatievirasto toimittaa komissiolle suosituksen liitteen A ajantasaistamisesta sekä uuden luonnosversion asiakirjasta, muutospyynnöt ja niiden taloudellisen arvioinnin.

8.

Euroopan rautatievirasto julkaisee asiakirjan uuden luonnosversion ja hyväksytyt muutospyynnöt verkkosivuillaan.

9.

Kun liitteen A päivitys on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, Euroopan rautatievirasto julkaisee asiakirjan uuden version verkkosivuillaan.

Jos muutoksenhallinta vaikuttaa elementteihin, jotka ovat yhteiskäytössä henkilöliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n kanssa, muutokset on tehtävä niin, että jo käyttöön otetun henkilöliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n muutokset ovat mahdollisimman vähäisiä, jotta saavutetaan optimaaliset synergiaedut.


LIITE II

”LIITE A

LUETTELO LIITEASIAKIRJOISTA

Pakollisten eritelmien luttelo

Luettelokohdan numero

Viiteasiakirja

Asiakirjan nimi

Versio

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSI – ANNEX A.5: Figures and Sequence Diagrams of the TAF TSI Messages

1.0


Lisäys

Viiteasiakirja

Asiakirjan nimi

Versio

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX A (WAGON/ILU TRIP PLANNING)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX B – WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO)

1.0

B – Liite 1

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX B – WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO) – ANNEX 1: WIMO DATA

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX C – REFERENCE FILES

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX D – INFRASTRUCTURE RESTRICTION NOTICE DATA

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

TAF TSI – Annex D.2: Appendix E – Common Interface

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX F – TAF TSI DATA AND MESSAGE MODEL

1.0”


Top