EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0027

2013/47/EU: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012 , Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (EKP/2012/27)

OJ L 30, 30.1.2013, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 174 - 266

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/oj

30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2)

(uudelleenlaadittu)

(EKP/2012/27)

(2013/47/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja neljännen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 17, 18 ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) 26 päivänä huhtikuuta 2007 annettuja suuntaviivoja EKP/2007/2 (1) on muutettu useita kertoja. Kun suuntaviivoja olisi taas muutettava sellaisen tekstin sisällyttämiseksi, joka on aiemmin ollut eurojärjestelmän sisäistä, ja määritelmien sekä sanktioiden soveltumattomuutta unionin ulkopuolisiin pankkeihin, rahapoliittisiin toimiin pääsyn keskeyttämistä tai lopettamista koskevaa tiedonjakoa ja tällaisen keskeyttämisen tai lopettamisen seurauksia koskevien säännösten lisäämiseksi, suuntaviivat olisi selvyyden ja avoimuuden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

TARGET2-järjestelmän toiminta perustuu hajautettuun, kansalliset RTGS-järjestelmät (reaaliaikaiset bruttomaksujärjestelmät) ja EKP:n maksujärjestelmän kytkevään rakenteeseen.

(3)

TARGET2-järjestelmän tunnusomainen piirre on yksi yhteinen tekninen laitealusta eli niin kutsuttu yhteinen jaettava laitealusta (Single Shared Platform, SSP). TARGET2-järjestelmä muodostuu useista juridisesti erillisistä maksujärjestelmistä, joissa TARGET2-osajärjestelmät on yhdenmukaistettu mahdollisimman pitkälle, vaikka niistä tehdäänkin tiettyjä poikkeuksia kansallisessa lainsäädännössä asetettujen rajoitteiden vuoksi.

(4)

TARGET2-järjestelmää hallinnoidaan kolmella eri tasolla. Tasolla 1 (EKP:n neuvosto) on lopullinen toimivalta TARGET2-järjestelmän osalta, ja se suojaa järjestelmän julkista tehtävää. Tasolla 2 (eurojärjestelmän keskuspankit) on toissijainen toimivalta TARGET2:n osalta, kun puolestaan taso 3 (SSP:n tarjoavat kansalliset keskuspankit) rakentaa SSP:n ja operoi sitä eurojärjestelmän hyväksi.

(5)

Euroopan keskuspankki (EKP) toimii eurojärjestelmän puolesta ja tekee puitesopimuksen samoin kuin luottamuksellista käsittelyä ja salassapitoa koskevan sopimuksen EKP:n neuvoston valitseman verkkopalvelujen tarjoajan kanssa, ja sopimuksessa määrätään tärkeimmistä verkon tarjoamiseen osallistujille liittyvistä seikoista, hinnoittelu mukaan luettuna.

(6)

TARGET2-järjestelmä on olennainen tiettyjen eurojärjestelmän perustehtävien hoitamiseksi eli unionin rahapolitiikan täytäntöön panemiseksi ja maksujärjestelmien häiriöttömän toiminnan edistämiseksi.

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

I   JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   TARGET2-järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen bruttomaksutavan (RTGS) euromääräisille maksuille siten, että maksu suoritetaan keskuspankkirahassa. Se perustetaan SSP:lle, jolla se myös toimii ja jonka välityksellä kaikki maksumääräykset lähetetään ja käsitellään ja maksut lopulta vastaanotetaan teknisesti samalla tavalla.

2.   TARGET2-järjestelmä muodostuu useista juridisesti erillisistä RTGS-järjestelmistä.

2 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan

1)

’yhteisellä jaettavalla laitealustalla (SSP)’ SSP:n tarjoavien kansallisten keskuspankkien tarjoamaa yhden yhteisen teknisen laitealustan infrastruktuuria,

2)

’TARGET2-osajärjestelmällä’ mitä tahansa eurojärjestelmän keskuspankin RTGS-järjestelmää, joka muodostaa osan TARGET2-järjestelmästä,

3)

’keskuspankilla’ eurojärjestelmän keskuspankkia ja/tai liitettyä kansallista keskuspankkia,

4)

’SSP:n tarjoavilla kansallisilla keskuspankeilla’ Deutsche Bundesbankia, Banque de Francea ja Banca d’Italiaa, keskuspankkeina, jotka rakentavat SSP:n ja operoivat sitä eurojärjestelmän hyväksi,

5)

’verkkopalvelujen tarjoajalla’ toimittajaa, joka tarjoaa TARGET2-järjestelmässä tietokoneohjattuja verkkoyhteyksiä maksusanomien lähettämistä varten,

6)

’osallistujalla’ tai ’suoralla osallistujalla’ yhteisöä, jolla on ainakin yksi PM-tili jossain eurojärjestelmän keskuspankissa,

7)

’eurojärjestelmän keskuspankilla’ EKP:tä tai euroalueen kansallista keskuspankkia,

8)

’maksumoduulilla (PM)’ SSP:n moduulia, jossa TARGET2-osallistujien maksut kirjataan PM-tileille,

9)

’PM-tilillä’ TARGET2-osallistujan PM:ssä pidettävää tiliä, jota sen eurojärjestelmän keskuspankki hallinnoi; TARGET2-osallistuja tarvitsee PM-tiliä

a)

toimittaakseen maksumääräyksiä tai vastaanottaakseen maksuja TARGET2-järjestelmän välityksellä;

b)

näiden maksumääräysten kirjaamiseksi tällaisessa eurojärjestelmän keskuspankissa,

10)

’euroalueen kansallisella keskuspankilla’ sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro,

11)

’BIC-koodilla’ ISO-standardin nro 9362 mukaista tunnusta,

12)

’tavoitettavalla BIC-koodin haltijalla’ yhteisöä,

a)

jolla on BIC-koodi,

b)

jota ei ole hyväksytty epäsuoraksi osallistujaksi,

c)

joka on suoran osallistujan asiakas tai kirjeenvaihtajapankki taikka suoran osallistujan tai epäsuoran osallistujan sivukonttori ja voi tämän suoran osallistujan kautta lähettää maksumääräyksiä ja vastaanottaa maksuja TARGET2-osajärjestelmän välityksellä,

13)

’epäsuoralla osallistujalla’ Euroopan talousalueella (ETA) perustettua luottolaitosta, joka on tehnyt suoran osallistujan kanssa sopimuksen maksumääräysten lähettämisestä ja maksujen vastaanottamisesta tällaisen suoran osallistujan PM-tilin välityksellä ja jonka jokin TARGET2-osajärjestelmä on hyväksynyt epäsuoraksi osallistujaksi,

14)

’sivukonttorilla’ luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (2), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, 4 artiklan 3 kohdan määritelmän mukaista sivukonttoria,

15)

’pankkipäivällä’ mitä tahansa päivää, jona TARGET2 on liitteen II lisäyksen V mukaisesti avoinna maksumääräysten kirjausta varten,

16)

’varmentajilla’ tarkoitetaan yhtä tai useampaa kansallista keskuspankkia, jotka EKP:n neuvosto on nimennyt toimimaan eurojärjestelmän puolesta varmentajina sekä myöntämään, hallinnoimaan, peruuttamaan ja uusimaan sähköisiä varmenteita,

17)

’sähköisillä varmenteilla’ tai ’varmenteilla’ sähköistä varmentajan antamaa tiedostoa, joka yhdistää julkisen avaimen tiettyyn henkilöllisyyteen ja jota käytetään varmentamaan julkisen avaimen kuuluminen tietylle yksilölle, tunnistamaan varmenteen haltija, tarkastamaan kyseisen yksilön allekirjoitus tai salaamaan kyseiselle yksilölle osoitettu sanoma. Varmenteita säilytetään fyysisessä laitteessa kuten älykortissa tai USB-tikussa ja viittaukset varmenteisiin sisältävät viittauksen näihin fyysisiin laitteisiin. Varmenteita käytetään niiden osallistujien tunnistusprosessissa, jotka ottavat yhteyden TARGET2-järjestelmään internetin välityksellä ja lähettävät maksu- tai valvontasanomia,

18)

’varmenteen haltijalla’ tarkoitetaan nimettyä, yksittäistä henkilöä, jonka TARGET2-osallistuja on yksilöinyt ja nimennyt oikeutetuksi saamaan internetpohjaisen liittymän osallistujan TARGET2-tiliin. Osallistujan kotivaltion kansallinen keskuspankki on tarkastanut varmennehakemukset ja siirtänyt ne varmentajille, jotka puolestaan ovat toimittaneet varmenteet, jotka yhdistävät julkisen avaimen osallistujan yksilöiviin tunnusmerkkeihin,

19)

’liitetyllä kansallisella keskuspankilla’ muuta kuin euroalueen kansallista keskuspankkia, joka on liitetty TARGET2-järjestelmään erillisen sopimuksen perusteella,

20)

’AL-ryhmällä’ AL-toimintatapaa (aggregated liquidity AL) käyttävien AL-ryhmän jäsenten muodostamaa ryhmää,

21)

’AL-ryhmän jäsenellä’ TARGET2-osallistujaa, joka täyttää AL-toimintatavan käyttöehdot ja on allekirjoittanut AL-sopimuksen,

22)

’AL-sopimuksella’ AL-toimintatapaa varten tehtyä monenvälistä sopimusta yhdistetystä likviditeetistä, jonka osapuolina ovat AL-ryhmän jäsenet sekä asianomaiset kansalliset AL-keskuspankit,

23)

’kansallisella AL-keskuspankilla’ euroalueen kansallista keskuspankkia, joka toimii sen TARGET2-osajärjestelmään osallistuvien AL-ryhmän jäsenten vastapuolena,

24)

’AL-toimintatavalla’ PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin yhdistämistä,

25)

’käytettävissä olevalla likviditeetillä’ TARGET2-osallistujan PM-tilin saldoa sekä asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin tällaiselle tilille mahdollisesti myöntämää päivänsisäistä luottolimiittiä,

26)

’päivänsisäisellä luotolla’ luottoa, joka myönnetään ja maksetaan takaisin saman pankkipäivän kuluessa,

27)

’AL-ryhmän päälliköllä’ AL-ryhmän jäsentä, jonka muut AL-ryhmän jäsenet ovat nimittäneet hallinnoimaan AL-ryhmän sisällä käytettävissä olevaa likviditeettiä pankkipäivän aikana,

28)

’maksuvalmiusluoton korolla’ korkoa, jota sovelletaan maksuvalmiusluottoon,

29)

’maksuvalmiusluotolla’ eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmää, jota vastapuolet voivat käyttää saadakseen yön yli -luottoa kansalliselta keskuspankilta ennalta määrätyllä maksuvalmiusluoton korolla,

30)

’maksupankilla’ osallistujaa, jonka PM-tiliä tai alatiliä käytetään liitännäisjärjestelmän liitännäisjärjestelmäliittymän välityksellä lähettämien maksutoimeksiantojen maksamiseen,

31)

’liitännäisjärjestelmällä’ järjestelmää, jota hoitaa ETA:ssa perustettu, toimivaltaisen viranomaisen valvoma ja euromääräisiä palveluja tarjoavien infrastruktuurien valvonnassa sovellettavien sijaintipaikkavaatimusten mukainen yhteisö, siten kuin nämä vaatimukset ovat kulloinkin voimassa ja julkaistuina EKP:n verkkosivuilla (3) ja jossa maksuja ja/tai rahoitusinstrumentteja vaihdetaan ja/tai selvitetään ja syntyneet rahamääräiset velvoitteet suoritetaan TARGET2-järjestelmässä näiden suuntaviivojen sekä liitännäisjärjestelmän ja asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin kahdenvälisen järjestelyn mukaisesti,

32)

’liitännäisjärjestelmäliittymällä (ASI)’ teknistä välinettä, jonka avulla liitännäisjärjestelmä voi liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen lähettämistä ja maksamista varten käyttää erityisiä ennalta määritettyjä palveluja; myös euroalueen kansalliset keskuspankit voivat käyttää ASI:a käteistalletuksista ja -nostoista johtuvien käteisoperaatioiden kirjaamiseen,

33)

’maksajalla’ TARGET2-osallistujaa, jonka PM-tiliä veloitetaan maksumääräyksen kirjauksen perusteella,

34)

’maksunsaajalla’ TARGET2-osallistujaa, jonka PM-tiliä hyvitetään maksumääräyksen kirjauksen perusteella,

35)

’yhdenmukaistetuilla säännöillä’ sääntöjä, jotka on esitetty liitteissä II ja V,

36)

’TARGET2-ydinpalveluilla’ maksumääräysten käsittelemistä TARGET2-osajärjestelmissä, liitännäisjärjestelmiin liittyvien transaktioiden kirjaamista ja likviditeetin sammiointiin liittyviä ominaisuuksia,

37)

’kotitilillä’ tiliä, jonka euroalueen kansallinen keskuspankki avaa PM:n ulkopuolella yhteisölle, joka täyttää epäsuoraksi osallistujaksi hyväksymisen edellytykset,

38)

’siirtymäkaudella’ kunkin eurojärjestelmän keskuspankin osalta neljän vuoden ajanjaksoa, joka alkaa kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin siirtyessä käyttämään SSP:tä, paitsi milloin EKP:n neuvosto päättää tapauskohtaisesti toisin tiettyjen ominaisuuksien tai palvelujen osalta,

39)

’hallinnoivalla kansallisella keskuspankilla’ sellaista kansallista AL-keskuspankkia, jonka TARGET2-osajärjestelmään AL-ryhmän päällikkö osallistuu,

40)

’täytäntöönpanotilanteella’ mitä tahansa AL-ryhmän jäsentä koskevaa

a)

liitteessä II olevassa 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityistä erääntymistilannetta,

b)

mitä tahansa muuta liitteessä II olevassa 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua erityistä erääntymistilannetta tai tilannetta, jonka vuoksi keskuspankki on erityisen erääntymistilanteen tai tilanteen vakavuus huomioon ottaen päättänyt, että pantti tulisi panna täytäntöön kyseisen liitteen 25 b artiklan mukaisesti, vakuus tulisi panna täytäntöön kyseisen liitteen 25 c artiklan mukaisesti tai saamiset tulisi kuitata kyseisen liitteen 26 artiklan mukaisesti,

c)

päätöstä keskeyttää tai lopettaa mahdollisuus saada päivänsisäistä luottoa,

41)

’osallistujaliittymällä’ teknistä välinettä, jonka avulla suorat osallistujat voivat lähettää ja maksaa maksumääräyksiä PM:ssä tarjolla olevien palvelujen avulla,

42)

’internetpohjaisella liittymällä’ tarkoitetaan sitä, että osallistuja on valinnut PM-tilin, jota voidaan käyttää vain internetin kautta, ja että osallistuja lähettää maksu- tai valvontasanomat TARGET2:een internetin välityksellä,

43)

’maksukyvyttömyysmenettelyllä’ selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (4) 2 artiklan j kohdassa tarkoitettua maksukyvyttömyysmenettelyä,

44)

’tieto- ja kontrollimoduulilla (ICM)’ SSP:n moduulia, jolla osallistujat saavat ajantasaista tietoa ja voivat tehdä likviditeetin siirtotoimeksiantoja, kontrolloida likviditeettiä sekä tehdä varajärjestelymaksuja häiriötilanteissa,

45)

’TARGET2-koordinaattorilla’ EKP:n nimeämää henkilöä, jonka tehtävänä on varmistaa TARGET2-järjestelmän päivittäisen toiminnan hallinnointi sekä hallinnoida ja koordinoida toimintaa epätavanomaisissa tilanteissa; tämän lisäksi TARGET2-koordinaattori koordinoi tiedon jakamista osallistujille,

46)

’TARGET2-maksupäälliköllä’ eurojärjestelmän keskuspankin nimeämää henkilöä, jonka tehtävänä on vastata kyseisen keskuspankin TARGET2-osajärjestelmän toiminnan valvonnasta,

47)

’TARGET2-kriisinhallintapäälliköllä’ eurojärjestelmän keskuspankin nimeämää henkilöä, jonka tehtävänä on vastata SSP:n toimintahäiriöiden ja/tai ulkopuolisten epätavanomaisten tapahtumien hoitamisesta kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin puolesta,

48)

’TARGET2-järjestelmän teknisellä toimintahäiriöllä’ vaikeuksia, puutteita tai vikoja SSP:n tai SSP:hen liittyvien verkkoyhteyksien teknisessä infrastruktuurissa ja/tai tietokonejärjestelmissä taikka mitä tahansa muuta tapahtumaa, jonka johdosta maksumääräysten käsittely ja kirjaaminen samana päivänä asianomaisessa TARGET2-osajärjestelmässä on mahdotonta,

49)

’kirjaamattomalla maksumääräyksellä’ maksumääräystä, jota ei ole kirjattu samana pankkipäivänä, jona se on hyväksytty,

50)

’järjestelmien välisellä selvityksellä’ reaaliaikaista veloitustoimeksiantojen kirjaamista niin, että maksut toteutetaan selvitysprosessia 6 käyttävän liitännäisjärjestelmän maksupankista toisen selvitysprosessia 6 käyttävän liitännäisjärjestelmän maksupankkiin liitteen IV mukaisesti,

51)

’käteismaksulla’ maksujen suorittamista seteleillä ja metallirahoilla.

3 artikla

TARGET2-osajärjestelmät

1.   Jokainen eurojärjestelmän keskuspankki operoi omaa TARGET2-osajärjestelmäänsä.

2.   Jokainen TARGET2-osajärjestelmä on järjestelmä, joka nimetään sellaiseksi direktiivin 98/26/EY täytäntöönpanosta annetussa sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä.

3.   TARGET2-osajärjestelmien nimet sisältävät ainoastaan nimen TARGET2 ja asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin tai tällaisen eurojärjestelmän keskuspankin jäsenvaltion nimen tai lyhenteen. EKP:n TARGET2-osajärjestelmää kutsutaan nimellä TARGET2-ECB.

4 artikla

Sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien liittäminen, joiden rahayksikkö ei ole euro

Sellaisten jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö ei ole euro, voidaan liittää TARGET2-järjestelmään ainoastaan, jos ne tekevät eurojärjestelmän keskuspankin kanssa sopimuksen. Tällaisessa sopimuksessa täsmennetään, että liitetyt kansalliset keskuspankit noudattavat näitä suuntaviivoja, ellei molemminpuolisesti sovita asianmukaisista täsmennyksistä ja muutoksista.

5 artikla

EKPJ:n sisäiset transaktiot

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) sisäiset transaktiot käsitellään TARGET2-järjestelmässä lukuun ottamatta maksuja, jotka soveltuvin osin käsitellään kahden tai useamman keskuspankin väliseen sopimukseen perustuen kirjeenvaihtajatilien kautta.

6 artikla

Eurojärjestelmän sisäiset maksujen kirjaukset

1.   Eri TARGET2-osajärjestelmien osallistujien välisten maksujen kirjauksesta syntyy automaattisesti eurojärjestelmän sisäinen velvoite eurojärjestelmään kuuluvalta maksajan keskuspankilta eurojärjestelmään kuuluvalle maksunsaajan keskuspankille.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti syntyvät eurojärjestelmän sisäiset velvoitteet lasketaan automaattisesti yhteen, ja ne muodostavat yhden velvoitteen suhteessa kuhunkin eurojärjestelmän keskuspankkiin. Kun eri TARGET2-osajärjestelmien osallistujien välinen maksu kirjataan, asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin yhteenlaskettua velvoitetta muutetaan vastaavasti. Pankkipäivän päättyessä kuhunkin edellä mainittuun yhteenlaskettuun velvoitteeseen sovelletaan monenvälistä nettoutusmenettelyä, jossa kunkin euroalueen kansallisen keskuspankin velvoite tai saaminen suhteessa EKP:hen nettoutetaan eurojärjestelmän keskuspankkien välisen sopimuksen mukaisesti.

3.   Kukin euroalueen kansallinen keskuspankki pitää tiliä, johon merkitään TARGET2-osajärjestelmien välisten maksujen kirjaamisesta johtuva velvoite tai saaminen suhteessa EKP:hen.

4.   EKP avaa kullekin euroalueen kansalliselle keskuspankille tilinpidossaan tilin, jonka avulla kuvataan kunkin euroalueen kansallisen keskuspankin velvoite tai saaminen suhteessa EKP:hen päivän päättyessä.

II   JAKSO

HALLINNOINTI

7 artikla

Hallinnoinnin tasot

1.   TARGET2-järjestelmän hallinnointi perustuu kolmitasoiseen hallinnointijärjestelyyn, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 8 artiklan soveltamista. EKP:n neuvostolle (taso 1), eurojärjestelmän keskuspankeille (taso 2) ja SSP:n tarjoaville kansallisille keskuspankeille (taso 3) annettavat tehtävät vahvistetaan liitteessä I.

2.   EKP:n neuvosto on vastuussa TARGET2-järjestelmän johtamisesta, hoidosta ja valvonnasta. Tasolle 1 annetut tehtävät kuuluvat EKP:n neuvoston yksinomaiseen toimivaltaan. EKPJ:n maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitea avustaa EKP:n neuvostoa neuvoa-antavana elimenä kaikissa TARGET2-järjestelmään liittyvissä asioissa.

3.   Eurojärjestelmän keskuspankit ovat EKPJ:n perussäännön 12.1 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti vastuussa tason 2 tehtävistä EKP:n neuvoston määrittelemän yleisen viitekehyksen mukaisesti. Maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitea huolehtii neuvoa-antavan tehtävänsä lisäksi tasolle 2 annettujen tehtävien hoitamisesta. Liitetyt kansalliset keskuspankit osallistuvat tasoon 2 liittyviin asioihin ilman äänioikeutta. Sellaisten jäsenvaltioiden kansallisilla keskuspankeilla, jotka eivät ole eurojärjestelmän keskuspankkeja eivätkä liitettyjä kansallisia keskuspankkeja, on vain tarkkailijan asema tasolla 2.

4.   Eurojärjestelmän keskuspankit organisoituvat tekemällä asianmukaisia sopimuksia. Päätöksenteko perustuu tällaisten sopimusten puitteissa yksinkertaiseen enemmistöön, ja jokaisella eurojärjestelmän keskuspankilla on yksi ääni.

5.   SSP:n tarjoavat kansalliset keskuspankit ovat EKPJ:n perussäännön 12.1 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti vastuussa tason 3 tehtävistä EKP:n neuvoston määrittelemän yleisen viitekehyksen mukaisesti.

6.   SSP:n tarjoavat kansalliset keskuspankit tekevät eurojärjestelmän keskuspankkien kanssa sopimuksen palveluista, joita ensin mainitut tarjoavat jälkimmäisille. Tällainen sopimus sisältää tarvittaessa myös liitetyt kansalliset keskuspankit.

III   JAKSO

TARGET2:n TOIMINTA

8 artikla

TARGET2-järjestelmään osallistumista koskevat yhdenmukaistetut säännöt

1.   Jokainen euroalueen kansallinen keskuspankki huolehtii järjestelyistä, joilla pannaan täytäntöön yhdenmukaistetut säännöt. Nämä järjestelyt koskevat yksinomaan asianomaisen euroalueen kansallisen keskuspankin ja sen osallistujien välistä suhdetta käsiteltäessä maksuja PM:ssä. PM-tiliä voidaan käyttää joko internetpohjaisen liittymän kautta tai verkkopalvelun tarjoajan kautta. Nämä kaksi menetelmää PM-tilin käyttämiseen ovat toisensa poissulkevia, vaikka osallistuja voikin valita ottavansa käyttöön yhden tai useamman PM-tilin, joista jokainen on käytettävissä joko internetin tai verkkopalvelun tarjoajan kautta.

2.   EKP hyväksyy TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöt panemalla täytäntöön liitteen II, mutta TARGET2-ECB tarjoaa palveluja ainoastaan selvitysyhteisöille, mukaan lukien ETA:n ulkopuolella perustetut yhteisöt, edellyttäen että niitä valvoo toimivaltainen viranomainen ja että EKP:n neuvosto on hyväksynyt niiden pääsyn TARGET2-ECB-osajärjestelmään.

3.   Eurojärjestelmän keskuspankkien yhdenmukaistettujen sääntöjen täytäntöön panemiseksi hyväksymät järjestelyt julkistetaan.

4.   Eurojärjestelmän keskuspankit voivat pyytää poikkeuksia yhdenmukaistetuista säännöistä kansallisen lainsäädännön rajoitusten perusteella. EKP:n neuvosto tarkastelee tällaisia pyyntöjä tapauskohtaisesti ja myöntää tarvittaessa poikkeukset.

5.   Ellei asianomaisessa valuuttasopimuksessa toisin määrätä, EKP voi määrittää asianmukaiset edellytykset liitteessä II olevassa 4 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen osallistumiselle TARGET2:een.

6.   Eurojärjestelmän keskuspankit eivät saa sallia yhteisön olevan epäsuorana osallistujana tai rekisteröitynä tavoitettavan BIC-koodin haltijana TARGET2-osajärjestelmässään, jos kyseinen yhteisö toimii sellaisen suoran osallistujan välityksellä, joka on jonkin jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, mutta ei ole eurojärjestelmän keskuspankki eikä liitetty kansallinen keskuspankki.

9 artikla

Hinnoittelu

1.   Eurojärjestelmän keskuspankit varmistavat, että

a)

niiden epäsuorille osallistujille ja niille tavoitettavan BIC-koodin haltijoille, joilla on oikeus osallistua TARGET2-järjestelmään epäsuorina osallistujina, tarjotuista TARGET2-ydinpalveluista perittävät maksut ovat korkeammat kuin liitteen II lisäyksessä VI olevan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilta suorilta osallistujilta perittävät maksut,

b)

ETA:ssa perustettujen luottolaitosten välisistä kotitileillä kirjattavista maksuista perittävät maksut ovat korkeammat kuin liitteen II lisäyksessä VI olevan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilta suorilta osallistujilta perittävät maksut,

c)

avomarkkinaoperaatioihin liittyvistä, kotitilillä kirjattavista maksuista peritään maksu liitteen II lisäyksen VI mukaisesti,

d)

liitteen II lisäyksessä VI täsmennettyjä maksuja ei sovelleta mihinkään seuraavista operaatioista tai transaktioista:

i)

kotitileiltä tehtävät ja kotitilien välillä käsiteltävät likviditeettisiirrot,

ii)

vähimmäisvarantojen hallinnointiin ja maksuvalmiusjärjestelmään liittyvät operaatiot,

iii)

kotitileillä kirjattavat käteistapahtumat.

2.   Kotitileillä kirjattavista, liitännäisjärjestelmiin liittyvistä transaktioista veloitetaan siirtymäkauden aikana seuraavat maksut: kiinteä maksu I, kiinteä maksu II sekä transaktiomaksu, joka on korkeampi kuin liitteessä IV olevassa 18 artiklan 1 kohdassa määritetty liitännäisjärjestelmän transaktiomaksu. Eurojärjestelmän keskuspankit voivat soveltaa muunlaista hinnoittelua kotitileillä kirjattaviin, liitännäisjärjestelmiin liittyviin transaktioihin siirtymäkauden aikana edellyttäen, että tuotot ovat samat tai korkeammat kuin ne tuotot, jotka eurojärjestelmän keskuspankki saisi soveltaessaan tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä kuvattua hinnoittelua.

10 artikla

Likviditeetin sammiointijärjestelyt

1.   Kansalliset AL-keskuspankit antavat toisilleen kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen niille AL-sopimuksen mukaan kuuluvien tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseksi. Kansalliset AL-keskuspankit ilmoittavat välittömästi hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille niiden tietoon tulleista täytäntöönpanotilanteista, jotka liittyvät AL-ryhmään tai johonkin AL-ryhmän jäseneen, mukaan lukien niiden pääkonttorit ja sivukonttorit.

2.   Kun hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille on ilmoitettu täytäntöönpanotilanteesta, se antaa asianomaisille kansallisille AL-keskuspankeille ohjeistuksen AL-ryhmää tai asianomaista AL-ryhmän jäsentä koskevista täytäntöönpanotoimista AL-sopimuksen huomioon ottaen. Kansallisilla AL-keskuspankeilla on vastuu AL-sopimuksen mukaisten oikeuksiensa toteuttamisesta sekä liitteen II täytäntöönpanojärjestelyistä. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki on vastuussa saamisten jakosuhteiden laskennasta ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta.

3.   Jos täytäntöönpanotilanteen sattuessa jollekin AL-ryhmän jäsenelle myönnettyä päivänsisäistä luottoa ei ole täysin maksettu takaisin, kansallinen AL-keskuspankki, saatuaan ohjeistuksen hallinnoivalta kansalliselta keskuspankilta, panee täytäntöön ne oikeudet, joita sillä voi olla suhteessa AL-ryhmänsä jäseniin, mukaan lukien pantista, saamisten kuittaamisesta, sulkeutuvasta nettoutuksesta tai muista liitteen II täytäntöönpanojärjestelyihin liittyvistä määräyksistä johtuvat oikeudet, jotta varmistettaisiin sellaisten vaateiden täyttäminen täysimääräisesti ja ajoissa, joita tällaisella kansallisella AL-keskuspankilla voi olla AL-ryhmänsä jäseniltä AL-sopimuksen nojalla. Tällaiset vaateet pannaan täytäntöön ennen muita vaateita, joita kyseisellä kansallisella AL-keskuspankilla on AL-ryhmänsä jäseniltä.

4.   Täytäntöönpanotoimien johdosta AL-sopimukseen perustuvien vaateiden täyttämiseksi saadut maksut toimitetaan edelleen niille kansallisille AL-keskuspankeille, jotka myönsivät päivänsisäistä luottoa kyseisen AL-ryhmän jäsenille. Nämä maksut kohdennetaan kansallisille AL-keskuspankeille suhteessa, joka vastaa sitä päivänsisäisen luoton määrää, jota AL-ryhmän jäsenet eivät ole maksaneet takaisin kansalliselle AL-keskuspankilleen.

5.   Kansallinen AL-keskuspankki, joka katsoo, että kaikkien kansallisten AL-keskuspankkien tulisi osallistua sille aiheutuneiden tappioiden kattamiseen, lähettää hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille vaadettaan koskevan perustellun esityksen. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki välittää tällaisen pyynnön asianosaisille kansallisille AL-keskuspankeille ja jakaa kunkin kansallisen AL-keskuspankin maksettavaksi tulevan korvauksen yhtä suurin osuuksin.

11 artikla

Takuurahastotilit ja korko

1.   Siltä osin kuin keskusvastapuolella on sääntelyyn, mukaan lukien valvontaan liittyvät määräykset, perustuva velvollisuus pitää takuurahastotiliä, tällaisella keskusvastapuolen tilillä pidetyistä varoista maksetaan perusrahoitusoperaatioiden korko vähennettynä 15 peruspisteellä.

2.   Keskusvastapuolen takuurahastotilille muusta syystä talletetuille varoille maksetaan talletuskorko.

12 artikla

Päivänsisäinen luotto

1.   Euroalueen keskuspankit voivat myöntää päivänsisäistä luottoa sillä edellytyksellä, että tämä tehdään sellaisten järjestelyjen mukaisesti, joilla pannaan täytäntöön liitteessä III vahvistetut päivänsisäisen luoton myöntämistä koskevat säännöt. Päivänsisäistä luottoa ei myönnetä osallistujalle, jonka kelpoisuus osallistua eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin vastapuolena on keskeytetty tai päätetty.

2.   EKP:n vastapuolten kelpoisuusehdot päivänsisäisen luoton osalta määritellään TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä 24 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyssä päätöksessä EKP/2007/7 (5). EKP:n myöntämä päivänsisäinen luotto koskee ainoastaan kyseistä päivää, eikä sitä voida pidentää yön yli -luotoksi.

13 artikla

Liitännäisjärjestelmät

1.   Eurojärjestelmän keskuspankit tarjoavat varojensiirtopalveluja keskuspankkirahassa liitännäisjärjestelmille PM:ssä, jota käytetään verkkopalvelun tarjoajan kautta, tai siirtymäkauden aikana soveltuvin osin kotitileillä. Tällaisista palveluista määrätään eurojärjestelmän keskuspankkien ja asianomaisten liitännäisjärjestelmien kahdenvälisissä sopimuksissa.

2.   Kahdenvälisten järjestelyjen, joita tehdään ASI:a käyttävien liitännäisjärjestelmien kanssa, on oltava liitteen IV mukaisia. Lisäksi eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit varmistavat, että tällaisiin kahdenvälisiin järjestelyihin sovelletaan soveltuvin osin liitteen II seuraavia määräyksiä:

8 artiklan 1 kohta (tekniset ja oikeudelliset vaatimukset),

8 artiklan 2–5 kohta (hakumenettely), paitsi että liitännäisjärjestelmien on 4 artiklassa vahvistettujen järjestelmän pääsyehtojen sijasta täytettävä liitteessä II olevassa 1 artiklassa vahvistetussa liitännäisjärjestelmän määritelmässä olevat pääsyehdot,

liitteessä V oleva aikataulu,

11 artikla, (yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevat vaatimukset), 8 kohtaa lukuun ottamatta,

27 ja 28 artikla (toiminnan jatkuvuus ja varajärjestelyt sekä turvallisuusvaatimukset),

31 artikla (vastuuta koskeva järjestely),

32 artikla (todistelua koskevat säännöt),

33 ja 34 artikla (voimassaolo, osallistumisen keskeyttäminen ja irtisanomisoikeus), 34 artiklan 1 kohdan b alakohtaa lukuun ottamatta,

35 artikla, jos se on sovellettavissa (tilien sulkeminen),

38 artikla (luottamuksellisuutta koskevat säännöt),

39 artikla (unionin tietosuojaa, rahanpesun estämistä ja näihin liittyviä asioita koskevat vaatimukset),

40 artikla (tiedonantoja koskevat vaatimukset),

41 artikla (sopimussuhde verkkopalvelujen tarjoajaan), ja

44 artikla (sovellettavaa lakia, oikeuspaikkaa ja suorituspaikkaa koskevat säännöt).

3.   Kahdenvälisissä järjestelyissä, joita tehdään osallistujaliittymää käyttävien liitännäisjärjestelmien kanssa, on noudatettava

a)

liitettä II, V osastoa sekä lisäyksiä VI ja VII lukuun ottamatta, ja

b)

liitteessä IV olevaa 18 artiklaa.

4.   Edellä olevasta 3 kohdasta poiketen kahdenvälisissä järjestelyissä, joita tehdään sellaisten osallistujaliittymää käyttävien liitännäisjärjestelmien kanssa, jotka suorittavat ainoastaan asiakkaidensa maksuja, on noudatettava

a)

liitettä II, lukuun ottamatta V osastoa, 36 artiklaa sekä lisäyksiä VI ja VII, ja

b)

liitteessä IV olevaa 18 artiklaa.

14 artikla

Rahoitus ja kustannusten jakaminen

1.   EKP:n neuvosto vahvistaa säännöt, joita sovelletaan SSP:n rahoittamiseen. Mahdollinen SSP:n toiminnasta johtuva yli- tai alijäämä jaetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteen mukaisesti EKPJ:n perussäännön 29 artiklan nojalla.

2.   EKP:n neuvosto määrittää yhteisen kustannusten jakamisessa sovellettavan menetelmän ja hinnoittelurakenteen TARGET2-ydinpalveluja varten.

15 artikla

Turvallisuusmääräykset

1.   EKP:n neuvosto määrittää turvallisuusstrategian sekä turvallisuusvaatimukset ja -tarkastukset SSP:tä ja siirtymäkauden ajan kotitilin teknistä infrastruktuuria varten. EKP:n neuvosto määrittää myös internetpohjaisessa liittymässä käytettävien varmenteiden turvallisuuteen sovellettavat periaatteet.

2.   Eurojärjestelmän keskuspankit noudattavat 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja varmistavat sen, että SSP on niiden mukainen.

16 artikla

Tilintarkastusta koskevat säännöt

Tilintarkastusta koskevat arvioinnit suoritetaan EKP:n neuvoston EKPJ:n tilintarkastusstrategiassa vahvistamien periaatteiden ja järjestelyjen mukaisesti.

17 artikla

Keskeyttämiseen tai lopettamiseen liittyvät velvoitteet

1.   Eurojärjestelmän keskuspankit lopettavat välittömästi ilman irtisanomisaikaa tai keskeyttävät osallistujan oikeuden osallistua asianomaiseen TARGET2-osajärjestelmään, jos

a)

osallistujaa koskeva maksukyvyttömyysmenettely pannaan vireille tai

b)

osallistuja ei enää täytä pääsyehtoja kyseiseen TARGET2-osajärjestelmään osallistumiseksi.

2.   Jos eurojärjestelmän keskuspankki keskeyttää tai lopettaa osallistujan oikeuden osallistua TARGET2-järjestelmään 1 kohdan mukaisesti tai 19 artiklan mukaisesti vakaussyistä, se ilmoittaa asiasta välittömästi kaikille muille eurojärjestelmän keskuspankeille ja antaa seuraavat tiedot:

a)

osallistujan nimi, rahalaitoskoodi ja BIC-koodi,

b)

tiedot, joiden perusteella euroalueen kansallinen keskuspankki teki päätöksensä, mukaan lukien asianomaiselta valvontaviranomaiselta saadut tiedot tai lausunnot,

c)

valittu toimenpide ja sen ehdotettu soveltamisaikataulu.

Kukin eurojärjestelmän keskuspankki antaa tällaista osallistujaa koskevia tietoja toisen eurojärjestelmän keskuspankin niitä pyytäessä, mukaan lukien tiedot osallistujalle osoitetuista maksuista.

3.   Eurojärjestelmän keskuspankki, joka on lopettanut tai keskeyttänyt osallistujan oikeuden osallistua sen TARGET2-osajärjestelmään 1 kohdan mukaisesti, on vastuussa muihin eurojärjestelmän keskuspankkeihin nähden, jos se

a)

myöhemmin hyväksyy sellaisille osallistujille osoitettujen maksumääräysten kirjauksen, joiden osallistumisoikeuden se on keskeyttänyt tai lopettanut, tai

b)

ei noudata 1 ja 2 kohdassa täsmennettyjä velvoitteita.

4.   Eurojärjestelmän keskuspankeille 1–3 kohdassa asetettuja velvoitteita sovelletaan myös siinä tapauksessa, että liitännäisjärjestelmän liitännäisjärjestelmäliittymän käyttöoikeus keskeytetään tai lopetetaan.

18 artikla

Menettely päätettäessä TARGET2-osallistumishakemuksen hylkäämisestä vakaussyistä

Jos eurojärjestelmän keskuspankki hylkää TARGET2-osallistumishakemuksen liitteessä II olevan 8 artiklan 4 kohdan c alakohdan perusteella, kyseinen eurojärjestelmän keskuspankki ilmoittaa hylkäyksestä viipymättä EKP:lle.

19 artikla

Menettely päätettäessä TARGET2-järjestelmään osallistumisen ja päivänsisäisen luoton myöntämisen keskeyttämisestä, rajoittamisesta tai lopettamisesta vakaussyistä

1.   Jos euroalueen kansallinen keskuspankki päättää päivänsisäisen luoton myöntämisen keskeyttämisestä, rajoittamisesta tai lopettamisesta liitteessä III olevan 12 artiklan d alakohdan nojalla tai eurojärjestelmän keskuspankki keskeyttää tai lopettaa osallistujan oikeuden osallistua TARGET2-järjestelmään liitteessä II olevan 34 artiklan 2 kohdan e alakohdan nojalla, päätöksen on tultava voimaan samanaikaisesti kaikissa TARGET2-osajärjestelmissä siinä määrin kuin se on mahdollista.

2.   Euroalueen kansallinen keskuspankki antaa jäsenvaltionsa toimivaltaisille valvontaviranomaisille viipymättä 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja pyytää niitä jakamaan tiedot sellaisten muiden jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten kanssa, joissa osallistujalla on tytäryhtiö tai sivukonttori. Ottaen huomioon 1 kohdan nojalla tehdyn päätöksen, muut euroalueen kansalliset keskuspankit ryhtyvät tarkoituksenmukaisiin toimiin ja ilmoittavat toimistaan EKP:lle viipymättä.

3.   EKP:n johtokunta voi ehdottaa EKP:n neuvostolle mitä tahansa päätöksiä, joilla varmistetaan 1 ja 2 kohdan nojalla tehtyjen toimenpiteiden yhdenmukainen täytäntöönpano.

4.   Niiden euroalueen jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joissa päätös on pantava täytäntöön, ilmoittavat osallistujalle päätöksestä sekä ryhtyvät tarpeellisiin täytäntöönpanotoimiin.

20 artikla

Eurojärjestelmän keskuspankkien yhteistyömenettely hallinnollisia tai rajoittavia toimenpiteitä sovellettaessa

Liitteessä II olevan 39 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanon yhteydessä

a)

eurojärjestelmän keskuspankki antaa ripeästi kaikille keskuspankeille, joihin asia voi vaikuttaa, kaikki tiedot, jotka se saa pyydetyn tilisiirtotoimeksiannon yhteydessä;

b)

eurojärjestelmän keskuspankki, joka saa osallistujalta tositteen siitä, että toimivaltaiselle viranomaiselle on tehty ilmoitus tai että siltä on saatu lupa, välittää nämä tositteet ripeästi muille maksajan tai maksunsaajan maksupalvelutarjoajana toimiville keskuspankeille soveltuvin osin;

c)

eurojärjestelmän keskuspankki, joka toimii maksajan maksupalvelutarjoajana, ilmoittaa tämän jälkeen ripeästi maksajalle, että se voi tehdä tilisiirtotoimeksiannon TARGET2-järjestelmään.

21 artikla

Toiminnan jatkuvuus

1.   Jos liitteessä II olevassa 27 artiklassa tarkoitetut tapahtumat vaikuttavat muiden SSP:n moduulien kuin PM:n ja ICM:n toimintaan, asianomainen eurojärjestelmän keskuspankki seuraa ja hallinnoi näitä tapahtumia, jotta estettäisiin heijastusvaikutukset SSP:n moitteettomaan toimintaan.

2.   Jos ilmenee PM:n ja/tai ICM:n normaaliin toimintaan vaikuttava tapahtuma, asianomainen eurojärjestelmän keskuspankki ilmoittaa asiasta välittömästi TARGET2-koordinaattorille, joka päättää yhdessä asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin maksupäällikön kanssa, mihin toimiin ryhdytään. TARGET2-maksupäälliköt sopivat keskenään, mitä tietoja ilmoitetaan TARGET2-osallistujille.

3.   Eurojärjestelmän keskuspankki ilmoittaa osallistujan toimintahäiriöstä TARGET2-koordinaattorille, jos tällainen häiriö voi vaikuttaa liitännäisjärjestelmien maksujen kirjauksiin tai luoda systeemiriskin. SSP:n sulkemista ei yleensä lykätä osallistujan toimintahäiriön vuoksi.

4.   Eurojärjestelmän keskuspankit antavat liitännäisjärjestelmään vaikuttavan toimintahäiriön tiedoksi TARGET2-koordinaattorille. TARGET2-koordinaattori järjestää TARGET2-maksupäälliköiden etäneuvottelun siinä tapauksessa, että systeemivaikutusta ei voida välttää, erityisesti jos vaikutus on luonteeltaan rajat ylittävä.

5.   Poikkeuksellisissa olosuhteissa SSP:n sulkemista voidaan lykätä, jos käsillä on liitännäisjärjestelmään vaikuttava toimintahäiriö. Eurojärjestelmän keskuspankit osoittavat pyynnön SSP:n sulkemisen lykkäämisestä TARGET2-kriisinhallintapäälliköille.

22 artikla

Vaatimusten käsittely TARGET2-järjestelmän korvausjärjestelmässä

1.   Ellei EKP:n neuvosto päätä toisin, liitteen II lisäyksessä II täsmennettyä korvausmenettelyä hallinnoidaan tämän artiklan mukaisesti.

2.   Korvausvaatimuksen esittäneen osallistujan keskuspankki tekee korvausvaatimusta koskevan alustavan arvioinnin ja on arviointinsa osalta yhteydessä osallistujaan. Muut asianomaiset keskuspankit avustavat keskuspankkia tarvittaessa vaatimusten arvioinnissa. Kyseinen keskuspankki ilmoittaa EKP:lle ja kaikille muille asianomaisille keskuspankeille mahdollisimman pian saatuaan tiedon vireillä olevista vaatimuksista.

3.   Yhdeksän viikon kuluessa TARGET2-järjestelmän teknisestä toimintahäiriöstä vaatimuksen esittäneen osallistujan keskuspankki

a)

valmistelee alustavan arviointikertomuksen, joka sisältää keskuspankin arvion esitetyistä vaatimuksista; ja

b)

toimittaa alustavan arviointikertomuksensa EKP:lle ja muille asianomaisille keskuspankeille.

4.   Saatuaan alustavan arviointikertomuksen EKP:n neuvosto tekee viiden viikon kuluessa lopullisen arvioinnin esitetyistä vaatimuksista ja päättää asianomaisille osallistujille tehtävistä korvaustarjouksista. EKP ilmoittaa lopullisen arvioinnin tuloksesta asianomaisille keskuspankeille viiden pankkipäivän kuluessa lopullisen arvioinnin valmistumisesta. Kyseiset keskuspankit ilmoittavat viipymättä osallistujilleen lopullisen arvioinnin tuloksen ja korvaustarjouksen yksityiskohdat soveltuvin osin, sekä liittävät ilmoitukseen kirjelomakkeen tarjouksen hyväksymistä varten.

5.   Keskuspankit ilmoittavat kahden viikon kuluessa liitteen II lisäyksessä II olevan 4 artiklan d kohdan viimeisessä lauseessa mainitun määräajan päättymisestä EKP:lle ja muille asianomaisille keskuspankeille, mitkä korvaustarjoukset on hyväksytty ja mitkä hylätty.

6.   Keskuspankit ilmoittavat EKP:lle vaatimuksista, joita niiden osallistujat ovat esittäneet muille kuin TARGET2-järjestelmän korvausjärjestelmän piiriin kuuluville keskuspankeille, mutta jotka liittyvät TARGET2-järjestelmän tekniseen toimintahäiriöön.

23 artikla

TARGET2-järjestelmän teknisestä toimintahäiriöstä johtuvien menetysten käsittely

1.   TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön sattuessa sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

Maksajan puolella mikä tahansa keskuspankki, johon maksaja on tehnyt talletuksen, saa tiettyä taloudellista voittoa, jonka määrä vastaa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden koron ja talletuskoron välistä erotusta, sovellettuna TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön aikana eurojärjestelmän talletusmahdollisuuden käytön marginaalilisäykseen ja enintään toteutumattomien maksumääräysten määrään. Jos maksajalle on jäänyt korkoa tuottamattomia ylijäämävaroja, taloudellisen voiton määrä vastaa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korkoa, sovellettuna TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön aikana korkoa tuottamattomiin ylijäämävaroihin ja enintään toteutumattomien maksumääräysten määrään.

b)

Maksunsaajan puolella keskuspankki, jolta maksunsaaja on ottanut lainaa maksuvalmiusluottoa käyttäen, saa tiettyä taloudellista voittoa, jonka määrä vastaa maksuvalmiusluoton koron ja eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden koron välistä erotusta, sovellettuna TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön aikana maksuvalmiusluoton käytön marginaalilisäykseen ja enintään toteutumattomien maksumääräysten määrään.

2.   EKP:n saaman taloudellisen voiton määrä vastaa

a)

liitettyihin kansallisiin keskuspankkeihin liittyviä tuottoja, jotka syntyvät näiden liitettyjen kansallisten keskuspankkien päivän lopun saldojen erilaisesta korosta suhteessa EKP:hen ja

b)

sakkokorkoa, jonka EKP saa liitetyiltä kansallisilta keskuspankeilta aina silloin, kun jokin näistä liitetyistä kansallisista keskuspankeista perii osallistujalta sakkoa sen vuoksi, että se ei ole maksanut päivänsisäistä luottoa takaisin ajoissa, kuten eurojärjestelmän keskuspankkien ja liitettyjen kansallisten keskuspankkien välisessä sopimuksessa on määrätty.

3.   Keskuspankit sammioivat edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut taloudelliset voitot, ja yhteenlaskettu sammioitu määrä käytetään korvausten maksamiseen niille keskuspankeille, joille on aiheutunut kustannuksia osallistujille maksettujen korvausten vuoksi. Keskuspankeille jääneet taloudelliset voitot tai osallistujille maksetuista korvauksista keskuspankeille aiheutuneet kustannukset jaetaan eurojärjestelmän keskuspankkien kesken EKP:n pääoman jakoperusteen mukaisessa suhteessa.

24 artikla

Alatileihin liittyvät vakuusoikeudet ja eurojärjestelmän sisäinen takuu

1.   Liitännäisjärjestelmiin liittyviä maksumääräyksiä toteutettaessa osallistujilleen alatilejä avannut eurojärjestelmän keskuspankki varmistaa, että tällaisilla alatileillä olevia saldoja (mukaan lukien jäädytetyn saldon lisäys tai vähennys, joka johtuu järjestelmien välisten maksujen hyvittämisestä alatilille tai veloittamisesta alatililtä tai likviditeettisiirtojen hyvittämisestä alatilille), jotka on jäädytetty liitännäisjärjestelmän prosessointisyklin aikana, voidaan käyttää liitännäisjärjestelmiin liittyvien maksumääräysten toteuttamiseen. Edellä sanotulla ei ole vaikutusta asianomaista osallistujaa koskeviin maksukyvyttömyysmenettelyihin eikä mihinkään tällaisen osallistujan alatileihin liittyviin yksittäisiin täytäntöönpanotoimiin.

2.   Kun likviditeettiä siirretään osallistujan alatilille ja eurojärjestelmän keskuspankki ei ole liitännäisjärjestelmän keskuspankki, kyseinen eurojärjestelmän keskuspankki, saatuaan ensin ilmoituksen liitännäisjärjestelmältä (”syklin aloitus” -sanomalla), vahvistaa alatilillä olevan saldon jäädytyksen kyseiselle liitännäisjärjestelmälle ja takaa tällä tavoin liitännäisjärjestelmän keskuspankille maksun mainitun saldon määrään saakka. Tällainen liitännäisjärjestelmälle annettava jäädytyksen vahvistus merkitsee liitännäisjärjestelmän keskuspankin oikeudellisesti sitovaa tahdonilmaisua siitä, että se takaa liitännäisjärjestelmälle maksun jäädytetyn saldon määrään saakka. Vahvistamalla saldon jäädytyksen lisäyksen tai vähennyksen, joka johtuu järjestelmien välisten maksujen hyvittämisestä alatilille tai veloittamisesta alatililtä tai likviditeettisiirtojen hyvittämisestä alatilille, sekä eurojärjestelmän keskuspankki, joka ei ole liitännäisjärjestelmän keskuspankki, että liitännäisjärjestelmän keskuspankki ilmaisee hyväksyvänsä takauksen lisäyksen tai vähennyksen maksun määrän mukaisesti. Molemmat takuut ovat peruuttamattomia, ehdottomia ja heti vaadittaessa maksettavia (payable on first demand). Molemmat takuu ja saldon jäädytys päättyy, kun liitännäisjärjestelmä ilmoittaa, että maksun kirjaus on viety päätökseen (”syklin lopetus” -sanomalla).

IV   JAKSO

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

25 artikla

Riitojen ratkaiseminen ja sovellettava lainsäädäntö

1.   Jos eurojärjestelmän keskuspankkien välille syntyy riitaa näiden suuntaviivojen osalta, asianomaiset osapuolet pyrkivät ratkaisemaan riidan EKPJ:n sisäisen riitojenratkaisumenettelyä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti.

2.   Poiketen 1 kohdasta EKP:n neuvosto ratkaisee riidan, jos tason 2 ja tason 3 välistä tehtävänjakoa koskevaa riitaa ei voida ratkaista asianomaisten osapuolten välisellä sopimuksella.

3.   Jos kyseessä on 1 kohdassa tarkoitetun kaltainen riita, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät ensisijaisesti näissä suuntaviivoissa vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. TARGET2-osajärjestelmien välisiä maksuja koskevissa riidoissa sovelletaan lisäksi täydentävästi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa maksunsaajan eurojärjestelmän keskuspankin kotipaikka sijaitsee, sillä edellytyksellä, että tämä ei ole ristiriidassa näiden suuntaviivojen kanssa.

26 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 7 päivänä joulukuuta 2012. Niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 27 artiklassa vahvistettujen siirtymäsäännösten soveltamista.

2.   Suuntaviivat EKP/2007/2 kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

3.   Kumottuihin suuntaviivoihin tehtyjen viittausten katsotaan koskevan näitä suuntaviivoja ja niitä tulee lukea liitteessä VII esitettyä vastaavuustaulukkoa noudattaen.

27 artikla

Erinäiset säännökset ja siirtymäsäännökset

1.   Euroalueen kansallisen keskuspankin PM:n ulkopuolella luottolaitoksille tai liitännäisjärjestelmille avaamiin tileihin sovelletaan kyseisen euroalueen kansallisen keskuspankin sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta näiden suuntaviivojen kotitilejä koskevien sääntöjen ja EKP:n neuvoston muiden päätösten soveltamista. Euroalueen kansallisen keskuspankin PM:n ulkopuolella muille yhteisöille kuin luottolaitoksille ja liitännäisjärjestelmille avaamiin tileihin sovelletaan tällaisen euroalueen kansallisen keskuspankin sääntöjä.

2.   Jokainen eurojärjestelmän keskuspankki voi siirtymäkautensa aikana edelleenkin suorittaa maksuja ja muita transaktioita kotitileillään, mukaan lukien seuraavat:

a)

luottolaitosten väliset maksut;

b)

luottolaitosten ja liitännäisjärjestelmien väliset maksut; ja

c)

eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin liittyvät maksut.

3.   Siirtymäkauden päättyessä lakkaavat seuraavat:

a)

kirjaaminen tavoitettavan pankkitunnuksen haltijaksi eurojärjestelmän keskuspankin toimesta, kun kyseessä ovat liitteessä II olevassa 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut yhteisöt;

b)

epäsuora osallistuminen eurojärjestelmän keskuspankin kanssa; ja

c)

kaikkien 2 kohdan a–c alakohdassa mainittujen maksujen suorittaminen kotitileillä.

28 artikla

Osoitus, täytäntöönpanotoimenpiteet ja toimintakertomukset

1.   Näitä suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin eurojärjestelmän keskuspankkeihin.

2.   Euroalueen kansalliset keskuspankit lähettävät EKP:lle 20 päivään joulukuuta 2012 mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joiden avulla ne aikovat noudattaa näiden suuntaviivojen liitteessä II olevaa 39 artiklaa, liitteen II lisäystä IV, liitteessä III olevaa 9 kohdan a alakohtaa, 12 kohdan a alakohdan v alakohtaa ja 13 kohtaa, liitteessä IV olevaa 18 kohdan 1 alakohdan c alakohdan ii alakohtaa sekä liitteen V lisäystä IIA.

3.   EKP laatii EKP:n neuvoston tarkastettaviksi toimintakertomukset TARGET2-järjestelmän toiminnasta kokonaisuutena.

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä joulukuuta 2012.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 237, 8.9.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(3)  Eurojärjestelmän nykyinen infrastruktuurien sijaintia koskeva politiikka on esitetty seuraavissa lausumissa, jotka ovat kaikki saatavissa EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu: a) poliittinen julkilausuma euroalueen ulkopuolella sijaitsevista euromääräisiä tapahtumia käsittelevistä maksu- ja selvitysjärjestelmistä (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area), 3 päivänä marraskuuta 1998, b) keskusvastapuoliselvityksen yhtenäistämistä koskeva eurojärjestelmän politiikkalinjaus (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing), 27 päivänä syyskuuta 2001, c) euromääräisiä maksutapahtumia suorittavien infrastruktuurien sijaintia ja toimintaa koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaatteet (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions), 19 päivänä heinäkuuta 2007 ja d) euromääräisiä maksutapahtumia suorittavien infrastruktuurien sijaintia ja toimintaa koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaatteet: käsitteen ’oikeudellisesti ja toiminnallisesti euroalueella sijaitseva’ täsmentäminen (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ’legally and operationally located in the euro area’), 20 päivänä marraskuuta 2008; e) Eurosystem oversight policy framework -niminen julkaisu, heinäkuu 2011.

(4)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

(5)  EUVL L 237, 8.9.2007, s. 71.


LIITE I

TARGET2-JÄRJESTELMÄN HALLINNOINTIA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

Taso 1 – EKP:n neuvosto

Taso 2 – Eurojärjestelmän keskuspankit

Taso 3 – SSP:n tarjoavat kansalliset keskuspankit

0.   Yleiset säännökset

Tasolla 1 on lopullinen toimivalta kotimaisten ja rajatylittävien TARGET2-kysymysten osalta, ja se on vastuussa TARGET2-järjestelmän julkisen tehtävän turvaamisesta

Tasolla 2 on toissijainen toimivalta kysymyksissä, jotka taso 1 on jättänyt sen harkintavaltaan

Taso 3 tekee päätökset SSP:n päivittäisestä hoitamisesta näiden suuntaviivojen 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa määriteltyjen palvelutasojen mukaisesti

1.   Kustannusjako- ja hintapolitiikka

Yhteisestä kustannusjakomenetelmästä päättäminen

Yhteisestä hintarakenteesta päättäminen

Lisäpalvelujen ja/tai -moduulien hinnoittelusta päättäminen

(ei mukana)

2.   Palvelutaso

Ydinpalveluista päättäminen

Lisäpalveluista ja/tai -moduuleista päättäminen

Panosten toimittaminen tason 1 / tason 2 tarpeiden mukaisesti

3.   Riskien hallinta

Riskien hallinnan yleisistä puitteista päättäminen ja jäljelle jäävien riskien hyväksyminen

Varsinaisen riskien hallinnan hoitaminen

Riskianalyysin tekeminen ja seuranta

Riskianalyysiin tarvittavien tietojen toimittaminen tason 1 / tason 2 pyyntöjen perusteella

4.   Hallinnointi ja rahoitus

Sääntöjen määrittäminen SSP:n omistajuuden, päätöksenteon ja rahoittamisen osalta

TARGET2-järjestelmää koskevan EKPJ:n sääntelyn käyttöönotto ja sen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistaminen

Tasolla 1 päätettyjen hallinnointia ja rahoitusta koskevien sääntöjen laatiminen

Budjetin laatiminen, sen hyväksyminen ja täytäntöönpano

Sovelluksen omistajuus ja/tai valvonta

Varojen kerääminen ja palveluista maksaminen

Kustannuslukujen toimittaminen tasolle 2 palvelun tuottamista varten

5.   Kehittäminen

Tason 2 kuuleminen SSP:n sijaintipaikasta

Hankkeen kokonaissuunnitelman hyväksyminen

SSP:n alkuperäisestä muodosta ja kehittämisestä päättäminen

Päättäminen siitä, luodaanko aivan uusi laitealusta vai toimitaanko olemassa olevan laitealustan pohjalta

Päättäminen SSP:n operaattorin valinnasta

SSP:n palvelutasoista päättäminen yhteisymmärryksessä tason 3 kanssa

Päättäminen SSP:n sijaintipaikasta tason 1 kuulemisen jälkeen

Eritelmäprosessin menettelytapojen ja sellaisten tason 3 tulosten hyväksyminen, joita pidetään asianmukaisina tuotteen erittelemiseksi ja myöhempää testausta ja hyväksymistä varten (erityisesti yleiset ja yksityiskohtaiset käyttäjäperusteiset eritelmät)

Hankkeen vaihesuunnitelmien laatiminen

Tulosten arvioiminen ja hyväksyminen

Testivaihtoehtojen laatiminen

Keskuspankkien ja käyttäjien koordinoiminen testeissä tiiviissä yhteistyössä tason 3 kanssa

Ehdotuksen laatiminen SSP:n alkuperäisestä muodosta

Ehdotuksen laatiminen siitä, luodaanko aivan uusi laitealusta vai toimitaanko olemassa olevan laitealustan pohjalta

Ehdotuksen laatiminen SSP:n sijaintipaikasta

Yleisten ja yksityiskohtaisten toimintoja koskevien eritelmien laatiminen (sisäiset yksityiskohtaiset toimintojen eritelmät ja käyttäjäperusteiset yksityiskohtaiset toimintojen eritelmät)

Yksityiskohtaisten teknisten määrittelyjen laatiminen

Osallistuminen hankkeen vaihesuunnitelmiin ja valvontaan (hankkeen alussa ja sen jatkuessa)

Tekninen ja toiminnallinen tuki testeissä (SSP:n toimivuustestit, osallistuminen SSP:hen liittyviin testaustilanteisiin, eurojärjestelmän keskuspankkien tukeminen niiden testatessa SSP:tä)

6.   Täytäntöönpano ja siirtyminen

Päättäminen siirtymisstrategiasta

SSP:n käyttöön siirtymisen valmistelu ja koordinointi tiiviissä yhteistyössä tason 3 kanssa

Osallistuminen SSP:n käyttämiseen siirtymiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen tason 2 pyyntöjen perusteella

SSP:n käyttämiseen siirtymiseen liittyvien töiden suorittaminen; lisätuki liittyville kansallisille keskuspankeille

7.   Toiminta

Vakavien kriisitilanteiden hoitaminen

TARGET2-simulaattorin perustamisen ja käytön hyväksyminen

Varmentajien nimeäminen internetpohjaista liittymää varten

SSP:tä koskevien turvasäännöstöjen, -vaatimusten ja -tarkastusten määrittäminen

Internetpohjaista liittymää varten käytettävien varmenteiden turvallisuuteen sovellettavien periaatteiden määrittäminen

Järjestelmän omistajan vastuisiin liittyvien seikkojen hoitaminen

Yhteyksien ylläpitäminen käyttäjien kanssa Euroopassa (tämän vaikuttamatta siihen, että eurojärjestelmän keskuspankit ovat yksin vastuussa liikesuhteista asiakkaisiinsa) ja päivittäisen käyttäjätoiminnan seuranta liiketoiminnan näkökulmasta (eurojärjestelmän keskuspankin tehtävä)

Liiketoiminnan kehityksen seuranta

Budjetointi, rahoitus, laskutus (eurojärjestelmän keskuspankin tehtävä) ja muut hallinnolliset tehtävät

Järjestelmän ylläpito näiden suuntaviivojen 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuksen perusteella


LIITE II

TARGET2-JÄRJESTELMÄÄN OSALLISTUMISTA KOSKEVAT YHDENMUKAISTETUT SÄÄNNÖT

I   OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

Näissä yhdenmukaistetuissa säännöissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

’AL-ryhmällä’ (AL group) AL-toimintatapaa käyttävien AL-ryhmän jäsenten muodostamaa ryhmää,

’AL-ryhmän jäsenellä’ (AL group member) TARGET2-osallistujaa, joka on allekirjoittanut AL-sopimuksen,

’AL-ryhmän päälliköllä’ (AL group manager) AL-ryhmän jäsentä, jonka muut AL-ryhmän jäsenet ovat nimittäneet hallinnoimaan AL-ryhmän sisällä käytettävissä olevaa likviditeettiä pankkipäivän aikana,

’AL-sopimuksella’ (AL agreement) AL-toimintatapaa varten tehtyä monenvälistä sopimusta yhdistetystä likviditeetistä, jonka osapuolina ovat AL-ryhmän jäsenet sekä asianomaiset kansalliset AL-keskuspankit,

’AL-toimintatavalla’ (AL mode) PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin yhdistämistä,

’BIC-koodilla’ (Business Identifier Code, BIC) ISO-standardin nro 9362 mukaista tunnusta,

’CAI-ryhmällä’ (CAI group) CAI-toimintatapaa käyttävien TARGET2-osallistujien muodostamaa ryhmää,

’CAI-ryhmän päälliköllä’ (CAI group manager) CAI-ryhmän jäsentä, jonka muut CAI-ryhmän jäsenet ovat nimittäneet seuraamaan ja allokoimaan CAI-ryhmän sisällä käytettävissä olevaa likviditeettiä pankkipäivän aikana,

’CAI-toimintatavalla’ (CAI mode) konsolidoitujen PM-tilitietojen toimittamista ICM:n välityksellä,

’epäsuoralla osallistujalla’ (indirect participant) Euroopan talousalueella (ETA) perustettua luottolaitosta, joka on tehnyt suoran osallistujan kanssa sopimuksen maksumääräysten lähettämisestä ja maksujen vastaanottamisesta tällaisen suoran osallistujan PM-tilin välityksellä ja jonka jokin TARGET2-osajärjestelmä on hyväksynyt epäsuoraksi osallistujaksi,

’erityisellä erääntymistilanteella’ (event of default) mitä tahansa tulevaa tai käsillä olevaa tilannetta, joka saattaisi vaarantaa yhteisön kyvyn täyttää näiden sääntöjen tai osallistujan ja [lisää keskuspankin nimi]n taikka muun keskuspankin väliseen suhteeseen sovellettavien muiden sääntöjen mukaiset velvoitteensa; tällaisia tilanteita ovat

a)

tilanne, jossa osallistuja ei enää täytä 4 artiklassa vahvistettuja pääsyehtoja tai 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia,

b)

osallistujaa koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen,

c)

edellä b alakohdassa tarkoitettua menettelyä koskeva hakemus on pantu vireille,

d)

osallistujan antama kirjallinen ilmoitus, jonka mukaan se on kyvytön maksamaan velkansa tai osan niistä taikka täyttämään päivänsisäiseen luottoon liittyvät velvoitteensa,

e)

osallistujan velkojiensa kanssa tekemä vapaaehtoinen yleinen sopimus tai järjestely,

f)

tilanne, jossa osallistuja on, tai sen keskuspankki katsoo sen olevan maksukyvytön tai kykenemätön maksamaan velkansa,

g)

tilanne, jossa osallistujan PM-tilin saldo taikka osallistujan varat tai olennainen osa niistä on varojen jäädyttämistä koskevan päätöksen, ulosmittauksen, takavarikon tai minkä tahansa muun menettelyn kohteena, jonka tarkoituksena on suojata yleistä etua tai osallistujan velkojien oikeuksia,

h)

tilanne, jossa osallistujan osallistuminen TARGET2-järjestelmän muuhun osajärjestelmään ja/tai liitännäisjärjestelmään on keskeytetty tai päätetty,

i)

tilanne, jossa olennainen tiedonanto tai muu sopimusta edeltävä ilmoitus, jonka osallistuja on antanut, tai jonka osallistujan katsotaan sovellettavan lain mukaan antaneen, on virheellinen tai ei vastaa totuutta, tai

j)

osallistujan omaisuuden tai sen olennaisen osan luovutus,

’euroalueen kansallisella keskuspankilla’ (euro area NCB) sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro,

’eurojärjestelmän keskuspankilla’ (Eurosystem CB) EKP:tä tai euroalueen kansallista keskuspankkia,

’hallinnoivalla kansallisella keskuspankilla’ (managing NCB) sellaista kansallista AL-keskuspankkia, jonka TARGET2-osajärjestelmään AL-ryhmän päällikkö osallistuu,

’ICM:n viestillä’ (ICM broadcast message) tietoja, jotka saatetaan ICM:n välityksellä samanaikaisesti kaikkien TARGET2-osallistujien tai tietyn osallistujaryhmän saataville,

’julkisen sektorin elimellä’ (public sector body) julkiseen sektoriin kuuluvaa yksikköä, sellaisena kuin julkinen sektori on määritelty perussopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 (1) 3 artiklassa,

’kansallisella AL-keskuspankilla’ (AL NCB) euroalueen kansallista keskuspankkia, joka on AL-sopimuksen osapuoli ja toimii sen TARGET2-osajärjestelmään osallistuvien AL-ryhmän jäsenten vastapuolena,

’kelpoisuuslausunnolla’ (capacity opinion) osallistujakohtaista lausuntoa, johon sisältyy arviointi osallistujan oikeudellisesta kelpoisuudesta tulla velvoitetuksi ja täyttää velvoitteensa näiden sääntöjen mukaisesti,

’keskuspankilla’ (central banks (CBs)) eurojärjestelmän keskuspankkia ja liitettyä kansallista keskuspankkia,

’kirjaamattomalla maksumääräyksellä’ (non-settled payment order) maksumääräystä, jota ei ole kirjattu samana pankkipäivänä, jona se on hyväksytty,

’kotitilillä’ (Home Account) tiliä, jonka euron käyttöön ottanut kansallinen keskuspankki avaa ja jota se hallinnoi PM:n ulkopuolella yhteisölle, joka täyttää epäsuoraksi osallistujaksi hyväksymisen edellytykset,

’käytettävissä olevalla likviditeetillä’ (tai ’likviditeetillä’) (available liquidity (or liquidity)) TARGET2-osallistujan PM-tilin saldoa sekä asianomaisen keskuspankin tällaiselle tilille mahdollisesti myöntämää päivänsisäistä luottolimiittiä,

’käyttäjän yksityiskohtaisilla toimintomäärittelyillä’ (User Detailed Functional Specifications, UDFS) ajantasaisinta versiota UDFS:stä eli siitä teknisestä asiakirja-aineistosta, jossa selitetään yksityiskohtaisesti, kuinka osallistuja on vuorovaikutuksessa TARGET2-järjestelmän kanssa,

’liitetyllä kansallisella keskuspankilla’ (connected NCB) muuta kansallista keskuspankkia, joka on liitetty TARGET2-järjestelmään erillisen sopimuksen perusteella, kuin eurojärjestelmän keskuspankkia,

’liitännäisjärjestelmällä’ (ancillary system) järjestelmää, jota hoitaa ETA:ssa perustettu, toimivaltaisen viranomaisen valvoma ja euromääräisiä palveluja tarjoavien infrastruktuurien valvonnassa sovellettavien sijaintipaikkavaatimusten mukainen yhteisö, siten kuin nämä vaatimukset ovat kulloinkin voimassa ja julkaistuina EKP:n verkkosivuilla (2) ja jossa maksuja ja/tai rahoitusinstrumentteja vaihdetaan ja/tai selvitetään ja syntyneet rahamääräiset velvoitteet suoritetaan TARGET2-järjestelmässä Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 (3) sekä liitännäisjärjestelmän ja asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin kahdenvälisen järjestelyn mukaisesti,

’likviditeetin siirtotoimeksiannolla’ (liquidity transfer order) maksumääräystä, jonka päätarkoituksena on siirtää likviditeettiä osallistujan tai CAI- tai AL-ryhmän eri tilien välillä,

’luottolaitoksella’ (credit institution) joko a) [lisää kansalliset säännökset, joilla direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohta ja tarvittaessa 2 artikla pannaan täytäntöön]n määritelmän mukaista toimivaltaisen viranomaisen valvonnan alaista luottolaitosta tai b) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 123 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua, toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa valvontaa vastaavan tarkastusmenettelyn alaista muuta luottolaitosta,

’maksajalla’ (payer) TARGET2-osallistujaa, jonka PM-tiliä veloitetaan maksumääräyksen kirjauksen perusteella, paitsi milloin termiä käytetään tässä liitteessä olevassa 39 artiklassa,

’maksukyvyttömyysmenettelyllä’ (insolvency proceedings) selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (4) 2 artiklan j kohdassa tarkoitettua maksukyvyttömyysmenettelyä,

’maksumoduulilla (PM)’ (Payments Module, PM) SSP:n moduulia, jossa TARGET2-osallistujien maksut kirjataan PM-tileille,

’maksumääräyksellä’ (payment order) tilisiirtotoimeksiantoa, likviditeetin siirtotoimeksiantoa tai suoraveloitusohjetta,

’maksunsaajalla’ (payee) TARGET2-osallistujaa, jonka PM-tiliä hyvitetään maksumääräyksen kirjauksen perusteella, paitsi milloin termiä käytetään tässä liitteessä olevassa 39 artiklassa,

’maksuvalmiusluotolla’ (marginal lending facility) eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmää, jota vastapuolet voivat käyttää saadakseen yön yli -luottoa eurojärjestelmän keskuspankilta ennalta määrätyllä maksuvalmiusluoton korolla,

’maksuvalmiusluoton korolla’ (marginal lending rate) korkoa, jota sovelletaan maksuvalmiusluottoon,

’monitavoitettavalla tilillä’ (multi-addressee access) toimintoa, jonka avulla ETA:ssa perustetut sivukonttorit tai luottolaitokset voivat käyttää asianomaista TARGET2-osajärjestelmää lähettämällä maksumääräyksiä siihen suoraan ja/tai vastaanottamaan siitä suoraan maksuja; tämän toiminnon avulla näillä yhteisöillä on lupa lähettää maksumääräyksiä suoran osallistujan PM-tilin kautta ilman kyseisen osallistujan toimenpiteitä,

’osallistujalla’ (tai ’suoralla osallistujalla’) (participant or direct participant) yhteisöä, jolla on ainakin yksi PM-tili [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä,

’osallistumisen keskeyttämisellä’ (suspension) osallistujan oikeuksien ja velvoitteiden jäädyttämistä väliaikaisesti [lisää keskuspankin nimi]n määrittelemäksi ajanjaksoksi,

’pankkipäivällä’ (business day) mitä tahansa päivää, jona TARGET2-järjestelmä on liitteen II lisäyksen V mukaisesti avoinna maksumääräysten kirjausta varten,

’perustietolomakkeella’ (static data collection form) lomaketta, jonka [lisää keskuspankin nimi] on kehittänyt TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän palveluja hakevien rekisteröimiseksi sekä tällaisiin palveluihin liittyvien muutosten rekisteröimiseksi,

’PM-tilillä’ (PM account) TARGET2-osallistujan PM:ssä pidettävää tiliä, jota keskuspankki hallinnoi; TARGET2-osallistuja tarvitsee PM-tiliä:

a)

toimittaakseen maksumääräyksiä tai vastaanottaakseen maksuja TARGET2-järjestelmän välityksellä, ja

b)

näiden maksumääräysten kirjaamiseksi tällaisessa keskuspankissa,

’päivänsisäisellä luotolla’ (intraday credit) luottoa, joka myönnetään ja maksetaan takaisin saman pankkipäivän kuluessa,

’ryhmällä’ (group)

a)

luottolaitosten muodostamaa ryhmittymää, joka sisältyy sellaisen emoyhtiön konsernitilinpäätökseen, joka on komission asetuksella (EY) N:o 2238/2004 (5) hyväksytyn kansainvälisten tilinpäätösstandardin 27 (IAS 27) mukaisesti velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöksen, kun tällaiseen ryhmittymään kuluu joko i) emoyhtiö ja yksi tai useampi tytäryhtiö; tai ii) kaksi tai useampia emoyhtiön tytäryhtiöitä,

b)

edellä a alakohdan i tai ii alakohdassa tarkoitettujen luottolaitosten muodostamaa ryhmittymää, jossa emoyhtiö ei laadi konsernitilinpäätöstä IAS 27:n mukaisesti, mutta joka saattaisi täyttää IAS 27:ssä vahvistetut konsernitilinpäätökseen sisällyttämisen ehdot, jos suoran osallistujan keskuspankki tai, jos kyseessä on AL-ryhmä, hallinnoiva kansallinen keskuspankki on tämän verifioinut,

c)

luottolaitosten kahdenvälinen tai monenvälinen verkosto, jonka i) rakenne määräytyy luottolaitosten yhteyttä tähän verkostoon määrittelevien lainsäännösten mukaisesti; tai ii) ytimenä on verkoston itsensä määrittelemä, pankkienvälisen tavanomaisen yhteistyön ylittävä yhteistyö (jäsenten liiketaloudellisten etujen edistäminen, tukeminen ja edustaminen) ja/tai taloudellinen solidaarisuus, ja tällainen yhteistyö tai solidaarisuus on sallittua luottolaitosten yhtiösopimusten tai yhtiösääntöjen tai erityisten sopimusten nojalla,

ja EKP:n neuvosto on c alakohdan tarkoittamissa tapauksissa hyväksynyt verkoston katsomista ryhmäksi koskevan hakemuksen,

’saapumiskäsittelyllä’ (entry disposition) maksun käsittelyvaihetta, jonka aikana TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus] pyrkii 20 artiklassa kuvailtuja erityisiä menettelyjä soveltaen toteuttamaan 14 artiklan mukaisesti hyväksytyn maksumääräyksen,

’sijoituspalveluyrityksellä’ (investment firm) sijoituspalveluyritystä, sellaisena kuin se on määritelty [lisää kansalliset säännökset, joilla rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (6) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta pannaan täytäntöön]ssa/ssä, lukuun ottamatta [lisää kansalliset säännökset, joilla direktiivin 2004/39/EY 2 artiklan 1 kohta pannaan täytäntöön]ssa/ssä mainittuja yksikköjä, edellyttäen että kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä:

a)

on direktiivin 2004/39/EY mukaisesti toimivaltaiseksi nimetyn viranomaisen antama toimilupa ja että se on tämän viranomaisen valvonnan alainen, ja

b)

kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä on oikeus harjoittaa [lisää kansalliset säännökset, joilla direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 2, 3, 6 ja 7 kohdat pannaan täytäntöön]ssa/ssä mainittuja toimintoja,

’sivukonttorilla’ (branch) luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (7), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, 4 artiklan 3 kohdan määritelmän mukaista sivukonttoria,

’SSP:n tarjoavilla kansallisilla keskuspankeilla’ (SSP-providing NCBs) Deutsche Bundesbankia, Banque de Francea ja Banca d’Italiaa keskuspankkeina, jotka rakentavat SSP:n ja operoivat sitä eurojärjestelmän hyväksi,

’suoraveloitusohjeella’ (direct debit instruction) maksunsaajan keskuspankilleen antamaa ohjetta, jonka mukaan maksajan keskuspankki veloittaa maksajan tiliä suoraveloitusvaltuutuksen perusteella ohjeessa määritetyllä rahamäärällä,

’suoraveloitusvaltuutuksella’ (direct debit authorisation) maksajan keskuspankilleen antamaa yleistä valtuutusta, jonka mukaan kyseisellä keskuspankilla on oikeus ja velvollisuus veloittaa maksajan tiliä maksunsaajan suoraveloitusohjeen mukaisesti,

’TARGET2:lla’ tai ’TARGET2-järjestelmällä’ (TARGET2) kaikkien keskuspankkien TARGET2-osajärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta,

’TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]lla/llä’ tai ’TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmällä’ (TARGET2-[insert CB/country reference]) [lisää keskuspankin/jäsenvaltion nimi]n TARGET2-osajärjestelmää,

’TARGET2-osajärjestelmällä’ (TARGET2 component system) mitä tahansa keskuspankin RTGS-järjestelmää, joka muodostaa osan TARGET2-järjestelmästä,

’TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmällä’ (TARGET2 CUG) verkkopalvelun tarjoajan asiakkaista muodostettua osaryhmää; ryhmittelyperusteena on verkkopalvelujen tarjoajan PM:n käyttöä varten tarkoitetut palvelut ja tuotteet,

’TARGET2-osallistujalla’ (TARGET2 participant) minkä tahansa TARGET2-osajärjestelmän osallistujaa,

’TARGET2-järjestelmän teknisellä toimintahäiriöllä’ (technical malfunction of TARGET2) vaikeuksia, puutteita tai vikoja TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän teknisessä infrastruktuurissa ja/tai tietokonejärjestelmissä taikka mitä tahansa muuta tapahtumaa, jonka johdosta maksumääräysten käsittely ja kirjaaminen samana päivänä TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmässä on mahdotonta,

’tavoitettavalla BIC-koodin haltijalla’ (addressable BIC holder) yhteisöä, a) jolla on BIC-koodi, b) jota ei ole hyväksytty epäsuoraksi osallistujaksi ja c) joka on suoran osallistujan asiakas tai kirjeenvaihtajapankki taikka suoran osallistujan tai epäsuoran osallistujan sivukonttori ja voi tämän suoran osallistujan kautta lähettää maksumääräyksiä ja vastaanottaa maksuja TARGET2-osajärjestelmän välityksellä,

’tieto ja kontrollimoduulilla (ICM)’ (Information and Control Module, ICM) SSP:n moduulia, jolla osallistujat saavat ajantasaista tietoa ja voivat tehdä likviditeetin siirtotoimeksiantoja, kontrolloida likviditeettiä sekä tehdä varajärjestelymaksuja häiriötilanteissa,

’tilisiirtotoimeksiannolla’ (credit transfer order) maksajan antamaa ohjetta siirtää varoja maksunsaajalle tekemällä kirjaus PM-tilille,

’toimeksiannon antavalla osallistujalla’ (instructing participant) maksumääräyksen antanutta TARGET2-osallistujaa,

’täytäntöönpanotilanteella’ (enforcement event) mitä tahansa AL-ryhmän jäsentä koskevaa a) 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityistä erääntymistilannetta; b) mitä tahansa muuta 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua erityistä erääntymistilannetta tai tilannetta, jonka vuoksi [lisää keskuspankin nimi] on erityisen erääntymistilanteen tai tilanteen vakavuus huomioon ottaen päättänyt, että [lisää tarvittaessa: pantti tulisi panna täytäntöön 25 b artiklan mukaisesti] [vakuus tulisi panna täytäntöön 25 c artiklan mukaisesti] ja]saamiset tulisi kuitata 26 artiklan mukaisesti; tai c) päätöstä keskeyttää tai lopettaa mahdollisuus saada päivänsisäistä luottoa,

’varajärjestelymoduulilla’ (Contingency Module) SSP:n moduulia, jonka avulla voidaan käsitellä tärkeitä ja erittäin tärkeitä maksuja häiriötilanteissa,

’verkkopalvelujen tarjoajalla’ (network service provider) EKP:n neuvoston nimittämää toimittajaa, joka tarjoaa TARGET2-järjestelmässä tietokoneohjattuja verkkoyhteyksiä maksusanomien lähettämistä varten,

’yhteisellä jaettavalla laitealustalla (SSP)’ (Single Shared Platform) SSP:n tarjoavien kansallisten keskuspankkien tarjoamaa yhden yhteisen teknisen laitealustan infrastruktuuria.

2 artikla

Lisäykset

1.   Seuraavat lisäykset ovat näiden sääntöjen erottamaton osa:

 

Lisäys I: Maksumääräysten käsittelyä koskevat tekniset määrittelyt

 

Lisäys II: TARGET2:n korvausjärjestelmä

 

Lisäys III: Kelpoisuus- ja maalausuntojen ohjeet

 

Lisäys IV: Toiminnan jatkuvuus ja varajärjestelyt

 

Lisäys V: Aikataulu

 

Lisäys VI: Maksut ja laskutus

 

Lisäys VII: AL-sopimus

2   Jos minkä tahansa lisäyksen ja näiden sääntöjen minkä tahansa muun säännöksen sisällön välillä havaitaan ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuuksia, sovelletaan jälkimmäistä.

3 artikla

TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän ja TARGET2-järjestelmän yleiskuvaus

1.   TARGET2 tarjoaa reaaliaikaisen bruttomaksutavan euromääräisille maksuille siten, että maksu suoritetaan keskuspankkirahassa.

2.   Seuraavat maksumääräykset käsitellään TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmässä:

a)

suoraan eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin perustuvat tai niiden yhteydessä annettavat maksumääräykset,

b)

eurojärjestelmään liittyvien valuuttakauppojen euromääräisten siirtojen kirjaaminen,

c)

ulkomaisten suurten maksujen nettoutusjärjestelmien transaktioihin perustuvien euromääräisten siirtojen kirjaaminen,

d)

eurolla selvittävien vähittäismaksujärjestelmien transaktioihin perustuvien euromääräisten siirtojen kirjaaminen tapauksissa, joissa kyseisiin maksujärjestelmiin liittyy systeemiriski, ja

e)

muut TARGET2-osallistujille osoitetut euromääräiset maksumääräykset.

3.   TARGET2-järjestelmä perustuu yhteiseen jaettavaan laitealustaan (SSP). Eurojärjestelmä määrittelee SSP:n teknisen kokoonpanon sekä ominaisuudet. SSP:n tarjoavat kansalliset keskuspankit tarjoavat erillisten sopimusten mukaisesti SSP:n palvelut eurojärjestelmän keskuspankkien hyväksi.

4.   [Lisää keskuspankin nimi] tarjoaa palveluja osallistujille näiden sääntöjen mukaisesti. SSP:n tarjoavien kansallisten keskuspankkien toimenpiteet ja laiminlyönnit katsotaan [lisää keskuspankin nimi]n toimenpiteiksi ja laiminlyönneiksi, joista se vastaa 31 artiklan mukaisesti. Näiden sääntöjen mukainen osallistuminen ei synnytä sopimussuhdetta osallistujien ja SSP:n tarjoavien kansallisten keskuspankkien välille, jos jälkimmäiset toimivat tässä ominaisuudessaan. Näiden sääntöjen mukaisiin palveluihin liittyvät toimeksiannot, viestit, sanomat ja tiedot, jotka osallistuja lähettää SSP:lle tai saa SSP:ltä, katsotaan lähetetyiksi [lisää keskuspankin nimi]lle tai saaduiksi [lisää keskuspankin nimi]lta.

5.   TARGET2-järjestelmä muodostuu useista juridisesti erillisistä TARGET2-osajärjestelmistä; TARGET2-osajärjestelmät ovat ”järjestelmiä” direktiivin 98/26/EY täytäntöön panevien kansallisten lainsäännösten mukaan. TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus] on ”järjestelmä” [lisää asianomaiset kansalliset säännökset, joilla direktiivi 98/26/EY pannaan täytäntöön]n mukaan.

6.   TARGET2-järjestelmään osallistutaan osallistumalla johonkin TARGET2-osajärjestelmään. Näissä säännöissä määritellään TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän osallistujien ja [lisää keskuspankin nimi]n väliset oikeudet ja velvollisuudet. Maksumääräysten käsittelyä koskevat säännöt (IV osasto) koskevat kaikkia minkä tahansa TARGET2-osallistujan lähettämiä maksumääräyksiä ja vastaanottamia maksuja.

II   OSASTO

OSALLISTUMINEN

4 artikla

Järjestelmän pääsyehdot

1.   Seuraavantyyppiset yhteisöt voivat olla TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän suoria osallistujia:

a)

ETA:ssa perustetut luottolaitokset myös silloin, kun ne toimivat ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä;

b)

ETA:n ulkopuolella perustetut luottolaitokset edellyttäen, että ne toimivat ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä; ja

c)

jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit ja EKP.

Edellyttäen, että a ja b alakohdassa tarkoitetut yhteisöt eivät ole Euroopan unionin neuvoston tai jäsenvaltioiden hyväksymien sellaisten rajoittavien toimenpiteiden kohteena, joista säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 65 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 75 artiklassa tai 215 artiklassa ja joiden täytäntöönpano ei [keskuspankin/maan tunnus]n mielestä, sen ilmoitettua asiasta EKP:lle, ole sovitettavissa yhteen TARGET2:n sujuvan toiminnan kanssa.

2.   [Lisää keskuspankin nimi] voi harkintansa mukaan hyväksyä seuraavat yhteisöt suoriksi osallistujiksi:

a)

jäsenvaltioiden keskus- tai aluehallinnon valtiokonttorit, jotka toimivat rahamarkkinoilla;

b)

jäsenvaltioiden julkisen sektorin elimet, joilla on lupa pitää asiakastilejä;

c)

ETA:ssa perustetut sijoituspalveluyritykset;

d)

liitännäisjärjestelmiä hoitavat yhteisöt, jotka toimivat tässä ominaisuudessa;

e)

luottolaitokset tai mitkä tahansa a–d alakohdassa mainittujen yhteisöjen kaltaiset yhteisöt edellyttäen, että ne on perustettu valtiossa, jonka kanssa unioni on tehnyt valuuttasopimuksen, jonka mukaan millä tahansa tällaisella yhteisöllä on pääsy unionin maksujärjestelmiin; tällaiset yhteisöt hyväksytään valuuttasopimuksessa määritellyillä ehdoilla ja edellyttäen, että kyseisessä maassa sovellettava asianomainen lainsäädäntö vastaa asianomaista unionin lainsäädäntöä.

3.   TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään eivät voi osallistua sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat, jotka ovat [lisää kansalliset säännökset, joilla pannaan täytäntöön sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan, vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY (8) 2 artiklan 1 kohta]n määritelmän mukaisia.

5 artikla

Suorat osallistujat

1.   TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän suorien osallistujien on noudatettava 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia. Niillä on oltava vähintään yksi PM-tili [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä.

2.   Suorat osallistujat voivat nimetä tavoitettavan BIC-koodin haltijoita näiden perustamispaikasta riippumatta.

3.   Suorat osallistujat voivat nimetä yhteisöjä epäsuoriksi osallistujiksi edellyttäen, että 6 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

4.   Sivukonttoreille voidaan tarjota monitavoitettava tili seuraavasti:

a)

Edellä 4 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu luottolaitos, joka on hyväksytty suoraksi osallistujaksi, voi antaa yhdelle tai useammalle ETA:ssa perustetulle sivukonttorilleen oikeuden käyttää suoraan kyseisen suoran osallistujan PM-tiliä maksumääräysten lähettämiseksi ja/tai maksujen vastaanottamiseksi edellyttäen, että [lisää keskuspankin nimi]a/ä on informoitu asiasta.

b)

Tilanteissa, joissa luottolaitoksen sivukonttori on hyväksytty suoraksi osallistujaksi, saman oikeushenkilön muu sivukonttori ja/tai hallinnollinen päätoimipaikka voi, edellyttäen että se on perustettu ETA:ssa, käyttää suoraan kyseinen sivukonttorin PM-tiliä, edellyttäen että kyseinen sivukonttori on informoinut [lisää keskuspankin nimi]a/ä asiasta.

6 artikla

Epäsuorat osallistujat

1.   Kukin ETA:ssa perustettu luottolaitos voi solmia sopimuksen sellaisen suoran osallistujan kanssa, joka on 4 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu luottolaitos taikka keskuspankki, kyseisen suoran osallistujan PM-tilin käyttämisestä maksumääräysten lähettämiseen ja/tai maksujen vastaanottamiseen sekä niiden kirjaamiseen. TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus] hyväksyy epäsuorat osallistujat rekisteröimällä ne 9 artiklassa kuvattuun TARGET2-luetteloon.

2.   Tilanteissa, joissa suora osallistuja, joka on 4 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu luottolaitos, sekä epäsuora osallistuja kuuluvat samaan ryhmään, suora osallistuja voi nimenomaisesti valtuuttaa epäsuoran osallistujan käyttämään suoraan kyseisen suoran osallistujan PM-tiliä maksumääräysten lähettämiseen ja/tai maksujen vastaanottamiseen ryhmään liittyvää monitavoitettavaa tiliä käyttäen.

7 artikla

Suoran osallistujan velvollisuudet

1.   Suoran osallistujan katsotaan yksiselitteisesti itse lähettäneen tai vastaanottaneen 6 artiklassa tarkoitettujen epäsuorien osallistujien ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen sivukonttoreiden lähettämät maksumääräykset tai vastaanottamat maksut.

2.   Tällaiset maksumääräykset sitovat suoraa osallistujaa riippumatta kyseisen suoran osallistujan ja minkä tahansa 1 kohdassa mainitun yhteisön välisen sopimuksen tai muun järjestelyn sisällöstä tai rikkomisesta.

8 artikla

Hakumenettely

1.   Liittyäkseen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään, hakijoiden on

a)

täytettävä seuraavat tekniset edellytykset:

i)

TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään kytkeytymistä sekä maksumääräysten lähettämistä varten tarvittavan teknisen infrastruktuurin asentaminen, hallinnointi ja operointi sekä kyseisen teknisen infrastruktuurin turvallisuuden seuranta ja varmistaminen. Tämän edellytyksen täyttämiseksi hakija voi käyttää kolmansia osapuolia, mutta täysi vastuu säilyy hakijalla. Hakijoiden on tehtävä sopimus verkkopalvelujen tarjoajan kanssa tarvittavan liittymän ja oikeuksien saamiseksi lisäyksessä I määritettyjen teknisten määrittelyjen mukaisesti, ja

ii)

[Lisää keskuspankin nimi]n edellyttämien testien läpäiseminen, ja

b)

täytettävä seuraavat oikeudelliset edellytykset:

i)

kelpoisuuslausunnon toimittaminen lisäyksessä III määritetyssä muodossa, ellei [lisää keskuspankin nimi] ole jo saanut tällaisessa kelpoisuuslausunnossa toimitettavia tietoja ja kuvauksia muussa yhteydessä, ja

ii)

maalausunnon toimittaminen lisäyksessä III määritetyssä muodossa 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittujen yhteisöjen osalta, ellei [lisää keskuspankin nimi] ole jo saanut tällaisessa maalausunnossa toimitettavia tietoja ja kuvauksia muussa yhteydessä.

2.   Hakijoiden on toimitettava kirjallinen hakemus [lisää keskuspankin nimi]lle sekä liitettävä hakemukseen vähintään seuraavat asiakirjat/tiedot:

a)

[Lisää keskuspankin nimi]n käyttämät perustietolomakkeet täytettyinä;

b)

kelpoisuuslausunto, jos [lisää keskuspankin nimi] sitä vaatii; ja

c)

maalausunto, jos [lisää keskuspankin nimi] sitä vaatii.

3.   [Lisää keskuspankin nimi] voi myös pyytää mitä tahansa lisätietoja, joita se katsoo tarvitsevansa tehdäkseen hakemusta koskevan päätöksen.

4.   [Lisää keskuspankin nimi]n on hylättävä hakemus, jos

a)

edellä 4 artiklassa mainitut pääsyehdot eivät täyty;

b)

yksi tai useampi 1 kohdassa mainituista osallistumisen edellytyksistä ei täyty; ja/tai

c)

[lisää keskuspankin nimi]n arvion mukaan osallistuminen vaarantaisi TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän tai minkä tahansa muun TARGET2-osajärjestelmän vakauden, luotettavuuden tai turvallisuuden tai [lisää asianomainen kansallinen laki]ssa/ssä sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä määriteltyjen [lisää keskuspankin nimi]n tehtävien hoidon, tai siihen liittyy riskejä vakaussyistä.

5.   [Lisää keskuspankin nimi] on annettava osallistumista koskevasta hakemuksesta tekemänsä päätös hakijalle tiedoksi kuukauden kuluessa osallistumista koskevan hakemuksen vastaanottamisesta. Jos [lisää keskuspankin nimi] pyytää lisätietoja 3 kohdan nojalla, päätös on annettava tiedoksi kuukauden kuluessa kyseisten tietojen vastaanottamisesta hakijalta. Hylkäävä päätös on perusteltava.

9 artikla

TARGET2-luettelo

1.   TARGET2-luettelo on BIC-tunnusten tietokanta, jonka avulla reititetään maksumääräykset, jotka on osoitettu

a)

TARGET2-osallistujille ja niiden monitavoitettavaa tiliä käyttäville sivukonttoreille;

b)

TARGET2-järjestelmän epäsuorille osallistujille, mukaan lukien monitavoitettavaa tiliä käyttävät epäsuorat osallistujat; ja

c)

TARGET2-järjestelmän tavoitettavan BIC-tunnuksen haltijoille.

Luettelo päivitetään viikottain.

2.   Osallistujan BIC-koodit julkaistaan TARGET2-luettelossa, ellei se toisin pyydä.

3.   Osallistujat saavat antaa TARGET2-luettelon ainoastaan sellaisille sivukonttoreilleen ja yhteisöille, jotka käyttävät monitavoitettavaa tiliä.

4.   Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa määritetyt yhteisöt saavat käyttää BIC-tunnustaan ainoastaan suhteessa yhteen suoraan osallistujaan.

5.   Osallistujat hyväksyvät sen, että [lisää keskuspankin nimi] ja muut keskuspankit saavat julkaista osallistujien nimet ja BIC-tunnukset. Lisäksi osallistujien rekisteröimien epäsuorien osallistujien nimet ja BIC-tunnukset saadaan julkaista, ja osallistujat varmistavat, että epäsuorat osallistujat ovat suostuneet julkaisemiseen.

III   OSASTO

OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

10 artikla

[Lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujien velvollisuudet

1.   [Lisää keskuspankin nimi] tarjoaa IV osastossa määritetyt palvelut. Ellei näistä säännöistä tai lainsäädännöstä muuta johdu, [lisää keskuspankin nimi]n on ryhdyttävä kaikkiin vallassaan oleviin kohtuullisiin toimenpiteisiin näiden sääntöjen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi, lopputulosta kuitenkaan takaamatta.

2.   Osallistujien on maksettava [lisää keskuspankin nimi]lle lisäyksessä VI vahvistetut maksut.

3.   Osallistujien on varmistettava, että niillä on pankkipäivinä yhteys TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään lisäyksessä V olevan aikataulun mukaisesti.

4.   Osallistuja vakuuttaa [lisää keskuspankin nimi]lle, että näiden sääntöjen mukaisten velvollisuuksien täyttäminen ei riko osallistujaan sovellettavia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä eikä osallistujaa sitovia sopimuksia.

11 artikla

Yhteistyö ja tiedonvaihto

1.   Täyttäessään velvollisuuksiansa ja käyttäessään oikeuksiansa näiden sääntöjen mukaisesti [lisää keskuspankin nimi] ja osallistujat tekevät tiivistä yhteistyötä TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän vakauden, luotettavuuden ja turvallisuuden turvaamiseksi. Niiden on annettava toisilleen kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat kunkin osapuolen näiden sääntöjen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi ja oikeuksien käyttämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pankkisalaisuusvelvoitteita.

2.   [Lisää keskuspankin nimi]n on velvollinen perustamaan erityisen asiakastukipisteen ja ylläpitämään sitä auttaakseen osallistujia järjestelmän käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa.

3.   Ajantasaiset tiedot SSP:n toimintatilasta ovat saatavilla TARGET2-tietojärjestelmässä (T2IS). TARGET2-tietojärjestelmää voidaan käyttää tietojen saamiseksi mistä tahansa seikasta, joka vaikuttaa TARGET2-järjestelmän normaaliin toimintaan.

4.   [Lisää keskuspankin nimi] voi lähettää osallistujille viestejä joko ICM:n välityksellä tai mitä tahansa muuta viestintävälinettä käyttäen.

5.   Osallistujien on päivitettävä perustietolomakkeensa nopeasti ja toimitettava [lisää keskuspankin nimi]lle uudet perustietolomakkeet. Osallistujien on tarkistettava sellaisten niitä koskevien tietojen paikkansapitävyys, jotka [lisää keskuspankin nimi]n on tallentanut TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään.

6.   [Lisää keskuspankin nimi] katsotaan valtuutetuksi antamaan SSP:n tarjoaville kansallisille keskuspankeille osallistujia koskevia sellaisia tietoja, joita SSP:n tarjoavat kansalliset keskuspankit saattavat tarvita hoitaessaan verkkopalvelujen tarjoajan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti palvelunhallinnoijan tehtävää.

7.   Osallistujien on ilmoitettava [lisää keskuspankin nimi]lle oikeuskelpoisuutensa muutokset sekä sellaiset lainsäädännölliset muutokset, jotka vaikuttavat osallistujia koskevaan maalausuntoon sisältyviin seikkoihin.

8.   Osallistujien on annettava [lisää keskuspankin nimi]lle tieto

a)

mistä tahansa rekisteröimästään uudesta epäsuorasta osallistujasta, tavoitettavan BIC-tunnuksen haltijasta tai monitavoitettavaa tiliä käyttävästä yhteisöstä; ja

b)

mistä tahansa a alakohdassa mainittua yhteisöä koskevasta muutoksesta.

9.   Jos osallistujia koskee erityinen erääntymistilanne, on niiden annettava tästä heti tieto [lisää keskuspankin nimi]lle.

IV   OSASTO

PM-TILIEN HALLINNOINTI JA MAKSUMÄÄRÄYSTEN KÄSITTELY

12 artikla

PM-tilien avaaminen ja hallinnointi

1.   [Lisää keskuspankin nimi] avaa jokaiselle osallistujalle vähintään yhden PM-tilin ja hoitaa sitä. [Lisää keskuspankin nimi] avaa maksupankkina toimivan osallistujan pyynnöstä TARGET2-[lisää keskuspankin/maan nimi]-osajärjestelmään yhden tai useampia alatilejä likviditeetin korvamerkitsemistä varten.

2.   [Lisää tarvittaessa: PM-tili ei saa olla velkasaldoinen.]

3.   [Lisää tarvittaessa: Pankkipäivän alussa ja lopussa PM-tilien on oltava nollasaldoisia. Osallistujien katsotaan valtuuttaneen [lisää keskuspankin nimi]n siirtämään pankkipäivän lopussa PM-tilillä mahdollisesti olevat varat osallistujan määräämälle tilille.]

4.   [Lisää tarvittaessa: Seuraavan pankkipäivän alussa tällaiset varat on siirrettävä takaisin osallistujan PM-tilille.]

5.   PM-tileille ja PM-tilien alatileille ei makseta korkoa, ellei niillä pidetä vähimmäisvarantoja. Jos tällaisilla tileillä pidetään vähimmäisvarantoja, vähimmäisvarantojen korko määritetään ja maksetaan Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (9) ja vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (10) mukaisesti.

6.   Sen lisäksi, että PM-tiliä voidaan käyttää maksumääräysten kirjaamiseen PM:ssä, sitä voidaan käyttää maksumääräysten kirjaamiseen kotitileille ja kotitileiltä [lisää keskuspankin nimi]n vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

7.   Osallistujat hakevat tiedot likviditeettiasemastaan ICM:stä. [Lisää keskuspankin nimi]n on lähettävä päivittäinen tiliote tällaisen palvelun valinneille osallistujille.

13 artikla

Maksumääräystyypit

TARGET2-järjestelmässä maksumääräyksiksi katsotaan

a)

tilisiirtotoimeksiannot;

b)

suoraveloitusvaltuutuksen nojalla annettavat suoraveloitusohjeet; ja

c)

likviditeetin siirtotoimeksiannot.

14 artikla

Maksumääräysten hyväksyminen ja hylkääminen

1.   [Lisää keskuspankin nimi]n katsotaan hyväksyneen osallistujan lähettämän maksumääräyksen, jos

a)

maksusanoma on verkkopalvelujen tarjoajan vahvistamien sääntöjen mukainen;

b)

maksusanoma on TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän muotosääntöjen mukainen ja läpäisee lisäyksessä I kuvaillun kaksoiskirjausten tarkistamisen; ja

c)

jos maksajan tai maksunsaajan osallistuminen on keskeytetty: nimenomainen suostumus on saatu sen osallistujan keskuspankilta, jonka osallistuminen on keskeytetty.

2.   [Lisää keskuspankin nimi]n on välittömästi hylättävä maksumääräykset, jotka eivät täytä 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä. [Lisää keskuspankin nimi]n on annettava maksumääräyksen hylkääminen tiedoksi osallistujalle lisäyksen I mukaisesti.

3.   Yhteinen jaettava laitealusta määrittää aikaleiman maksumääräysten käsittelyä varten sillä perusteella, mihin aikaan se vastaanottaa ja mihin aikaan se hyväksyy maksumääräyksen.

15 artikla

Prioriteettisäännöt

1.   Toimeksiannon antavien osallistujien on määriteltävä kukin maksumääräys yhdeksi seuraavista:

a)

tavanomainen maksumääräys (prioriteettiluokka 2),

b)

kiireellinen maksumääräys (prioriteettiluokka 1), tai

c)

erittäin kiireellinen maksumääräys (prioriteettiluokka 0).

Jos maksumääräyksen prioriteettia ei ole määritelty, se käsitellään tavanomaisena maksumääräyksenä.

2.   Maksumääräyksen voivat luokitella erittäin kiireelliseksi ainoastaan

a)

Keskuspankit, ja

b)

osallistujat, jos maksut menevät CLS-pankkiin (CLS International Bank) tai tulevat CLS-pankista tai jos kysymyksessä on liitännäisjärjestelmäliittymää (Ancillary System Interface, ASI) käyttävään liitännäisjärjestelmäselvitykseen liittyvä likviditeetin siirto.

Kaikki liitännäisjärjestelmien ASI:n välityksellä lähettämät maksutoimeksiannot osallistujan PM-tilin veloittamisesta tai hyvittämisestä katsotaan erittäin kiireellisiksi maksumääräyksiksi.

3.   ICM:n välityksellä annetut likviditeetin siirtoa koskevat määräykset ovat kiireellisiä maksumääräyksiä.

4.   Maksaja voi välittömin vaikutuksin muuttaa tavanomaisten ja kiireellisten maksumääräysten prioriteettiluokituksen ICM:n välityksellä. Erittäin kiireellisen maksumääräyksen prioriteettiluokitusta ei voi muuttaa.

16 artikla

Likviditeettirajoitukset

1.   Osallistuja voi rajoittaa käytettävissä olevan likviditeetin käyttöä maksumääräyksiin suhteessa muihin TARGET2-osallistujiin kuin keskuspankkeihin vahvistamalla kahden- tai monenvälisiä rajoituksia. Tällaisia rajoituksia saa asettaa ainoastaan tavanomaisia maksumääräyksiä varten.

2.   Tällaisen rajoituksen asettajana tai kohteena voi olla ainoastaan AL-ryhmä kokonaisuudessaan. Rajoituksia ei saa asettaa AL-ryhmän jäsenen yksittäiselle PM-tilille; AL-ryhmän jäsenet eivät myöskään saa asettaa rajoituksia toisilleen.

3.   Asettamalla kahdenvälisen rajoituksen osallistuja ilmoittaa [lisää keskuspankin nimi]lle, että hyväksyttyä maksumääräystä ei saa kirjata, jos kyseisen osallistujan toisen TARGET2-osallistujan PM-tilille osoitettujen tavanomaisten maksumääräysten yhteenlaskettu summa vähennettynä kyseisen toisen TARGET2-osallistujan PM-tililtä tulevien tavanomaisten ja kiireellisten maksumääräysten summalla ylittäisi tämän kahdenvälisen rajoituksen.

4.   Osallistuja voi asettaa monenvälisen rajoituksen mihin tahansa suhteeseen, jota ei koske kahdenvälinen rajoitus. Monenvälisen rajoituksen asettaminen on mahdollista ainoastaan, jos osallistuja on asettanut ainakin yhden kahdenvälisen rajoituksen. Jos osallistuja asettaa monenvälisen rajoituksen, se ilmoittaa [lisää keskuspankin nimi]lle, että hyväksyttyä maksumääräystä ei saa kirjata, jos kyseisen osallistujan sellaisille TARGET2-osallistujien PM-tileille, joita ei koske kahdenvälinen rajoitus, osoitettujen tavanomaisten maksumääräysten yhteenlaskettu summa vähennettynä tällaisilta PM-tileiltä tulevien tavanomaisten ja kiireellisten maksumääräysten summalla ylittäisi tämän monenvälisen rajoituksen.

5.   Rajoitusten vähimmäismäärä on 1 miljoona euroa. Kahden- tai monenvälistä rajoitusta, joka on määrältään nolla, käsitellään kuten rajoitusta ei olisi asetettu. Rajoitukset, joiden määrä on nollan ja 1 miljoonan euron välillä, eivät ole mahdollisia.

6.   Rajoituksia voi muuttaa reaaliaikaisesti ICM:n välityksellä siten, että muutos tulee voimaan joko heti tai seuraavana pankkipäivänä. Jos rajoitus muutetaan nollaksi, sitä ei voi muuttaa uudestaan saman pankkipäivän aikana. Uudet kahdenväliset ja monenväliset rajoitukset tulevat voimaan niiden asettamista seuraavana pankkipäivänä.

17 artikla

Likviditeetin varaaminen

1.   Osallistujat voivat varata ICM:n välityksellä likviditeettiä kiireellisiä ja erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä varten.

2.   AL-ryhmän päällikkö voi varata likviditeettiä ainoastaan koko AL-ryhmän hyväksi. Likviditeettiä ei voi varata AL-ryhmän yksittäisille tileille.

3.   Osallistuja varaa tietyn määrän likviditeettiä erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä varten ilmoittamalla [lisää keskuspankin nimi]lle, että kiireellisiä ja tavanomaisia maksuja saa kirjata ainoastaan, jos likviditeettiä on vielä erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä varten varatun määrän vähentämisen jälkeen käytettävissä.

4.   Osallistuja varaa tietyn määrän likviditeettiä kiireellisiä maksumääräyksiä varten ilmoittamalla [lisää keskuspankin nimi]lle, että tavanomaisia maksuja saa kirjata ainoastaan, jos likviditeettiä on vielä kiireellisiä ja erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä varten varatun määrän vähentämisen jälkeen käytettävissä.

5.   Saatuaan varauspyynnön [lisää keskuspankin nimi] tarkastaa, onko osallistujan PM-tilillä riittävästi varoja varausta varten. Jos varoja ei ole riittävästi, varataan ainoastaan PM-tilillä käytettävissä oleva likviditeetti. Likviditeetin varauspyynnön jäljellä oleva osa varataan, jos lisälikviditeettiä tulee käytettäväksi.

6.   Likviditeettivarauksen määrä voi muuttaa. Osallistujat voivat ICM:n välityksellä pyytää uusien määrien varaamista siten, että varaus tulee voimaan heti tai seuraavana pankkipäivänä.

17 a artikla

Likviditeetin varaamista ja likviditeetin korvamerkitsemistä koskevat pysyväisohjeet

1.   Osallistujat voivat määritellä etukäteen ICM:n välityksellä oletusarvon likviditeetille, joka varataan erittäin kiireellisiä tai kiireellisiä maksumääräyksiä varten. Tällainen pysyväisohje tai tällaiseen ohjeeseen tehtävä muutos tulee voimaan seuraavana pankkipäivänä.

2.   Osallistujat voivat määritellä etukäteen ICM:n välityksellä oletusarvon likviditeetille, joka varataan liitännäisjärjestelmäselvitystä varten. Tällainen pysyväisohje tai tällaiseen ohjeeseen tehtävä muutos tulee voimaan seuraavana pankkipäivänä. Osallistujien katsotaan antaneen [lisää keskuspankin nimi]lle ohjeet likviditeetin korvamerkitsemisestä omasta puolestaan, jos asianomainen liitännäisjärjestelmä sitä edellyttää.

18 artikla

Ennalta määritetyt veloitusajat

1.   Toimeksiannon antavat osallistujat voivat ennakolta määrittää maksumääräyksen maksuajankohdan pankkipäivän sisällä ilmoittamalla aikaisimman mahdollisen veloitusajan tai myöhäisimmän mahdollisen veloitusajan.

2.   Jos aikaisin mahdollinen veloitusaika on ilmoitettu, hyväksytty maksumääräys tallennetaan, ja saapumiskäsittely alkaa vasta määritettynä ajankohtana.

3.   Jos myöhäisin mahdollinen veloitusaika on ilmoitettu, maksumääräys palautetaan kirjaamatta, jos sitä ei voida kirjata viimeistään määritettynä veloitusaikana. Toimeksiannon antavalle osallistujalle lähetetään ICM:n välityksellä automaattinen ilmoitus 15 minuuttia ennen määritettyä veloitusaikaa. Toimeksiannon antavat osallistujat voivat ilmoittaa myöhäisimmän mahdollisen veloitusajan myös pelkkänä varoitusindikaattorina. Tässä tapauksessa kyseessä olevaa maksumääräystä ei palauteta.

4.   Toimeksiannon antavat osallistujat voivat ICM:n välityksellä muuttaa ilmoitettua aikaisinta mahdollista veloitusaikaa ja myöhäisintä mahdollista veloitusaikaa.

5.   Tekniset yksityiskohdat esitetään lisäyksessä I.

19 artikla

Etukäteen toimitetut maksumääräykset

1.   Maksumääräykset voi toimittaa korkeintaan viisi pankkipäivää ennen määritettyä veloituspäivää (varastoidut maksumääräykset).

2.   Varastoidut maksumääräykset hyväksytään ja niiden saapumiskäsittely suoritetaan lisäyksessä V määritetyn päivän aikana tapahtuvan käsittelyn aikana toimeksiannon antavan osallistujan määrittelemänä päivänä. Ne asetetaan sellaisten maksumääräysten edelle, joilla on sama prioriteetti.

3.   Varastoituihin maksumääräyksiin sovelletaan soveltuvin osin 15 artiklan 3 kohtaa, 22 artiklan 2 kohtaa ja 29 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.

20 artikla

Maksumääräysten saapumiskäsittely

1.   Elleivät toimeksiannon antavat osallistujat ole määrittäneet veloitusaikaa 18 artiklan mukaisesti, hyväksytyt maksumääräykset on kirjattava heti tai viimeistään sen pankkipäivän lopussa, jona ne on hyväksytty, edellyttäen että maksajan PM-tilillä on riittävästi varoja ottaen huomioon artiklassa 16 ja 17 tarkoitetut likviditeetin rajoitukset ja varaukset.

2.   Maksumääräykset katetaan

a)

PM-tilillä käytettävissä olevalla likviditeetillä, tai

b)

muilta TARGET2-osallistujilta tulevilla maksuilla optimointimenettelyiden mukaisesti.

3.   Erittäin kiireellisiin maksumääräyksiin sovelletaan First In, First Out (FIFO) -periaatetta. Tämä tarkoittaa, että erittäin kiireelliset maksumääräykset kirjataan saapumisjärjestyksessä. Kiireellisiä ja tavanomaisia maksumääräyksiä ei makseta, jos jonossa on erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä.

4.   FIFO-periaatetta sovelletaan myös kiireellisiin maksumääräyksiin. Tavanomaisia maksumääräyksiä ei saa kirjata, jos jonossa on kiireellisiä tai erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä.

5.   Poiketen 3 ja 4 kohdasta, maksumääräykset, joiden prioriteetti on alempi (tai joilla on sama prioriteetti, mutta jotka on hyväksytty myöhemmin) voidaan kirjata ennen maksumääräyksiä, joilla on korkeampi prioriteetti (tai joilla on sama prioriteetti, mutta jotka on hyväksytty aikaisemmin), jos maksumääräykset, joilla on alempi prioriteetti, tulisivat katetuiksi vastaanotettavilla maksuilla siten, että lopputuloksena olisi maksajan likviditeetin lisääntyminen.

6.   Tavanomaiset maksumääräykset käsitellään FIFO-periaatteen sivuuttamista koskevan periaatteen mukaisesti. Tämä merkitsee, että ne voidaan FIFO-periaatteen vastaisesti kirjata heti (muista aikaisemmin hyväksytyistä jonossa olevista tavanomaisista maksuista riippumatta) edellyttäen, että varoja on riittävästi.

7.   Lisäyksessä I esitetään lisätietoja saapumiskäsittelyssä olevien maksumääräysten kirjaamisesta.

21 artikla

Jonossa olevien maksumääräysten kirjaaminen ja palauttaminen

1.   Maksumääräykset, joita ei kirjata heti saapumiskäsittelyssä, asetetaan jonoon asianomaisen osallistujan 15 artiklan mukaisesti määrittelemän prioriteetin perusteella.

2.   Optimoidakseen jonoon asetettujen maksumääräysten käsittelyn [lisää keskuspankin nimi] voi käyttää lisäyksessä I esitettyjä optimointimenettelyjä.

3.   Maksaja voi muuttaa maksumääräysten aseman jonossa eli muuttaa niiden keskinäistä järjestystä ICM:n välityksellä, erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä lukuun ottamatta. Maksumääräyksiä voidaan milloin tahansa lisäyksessä V määritetyn päivän aikana tapahtuvan käsittelyn aikana siirtää kunkin jonon alku- tai loppupäähän. Siirto tulee voimaan heti.

4.   Maksajan pyynnöstä [lisää keskuspankin nimi] tai, jos kyseessä on AL-ryhmä, AL-ryhmän päällikön keskuspankki voi päättää muuttaa erittäin kiireellisen maksumääräyksen aseman jonossa (lukuun ottamatta erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä selvitysprosessien 5 ja 6 yhteydessä) sillä edellytyksellä, että muutos ei vaikuta liitännäisjärjestelmien sujuvaan maksutoimintaan TARGET2-järjestelmässä tai muutoin aiheuta systeemiriskiä.

5.   ICM:n välityksellä annetut likviditeetin siirtotoimeksiannot palautetaan kirjaamattomina heti, jos riittävää likviditeettiä ei ole. Muut maksumääräykset palautetaan kirjaamattomina, jollei niitä voida maksaa kyseiselle sanomatyypille lisäyksessä V määritettyyn lopetusajankohtaan mennessä.

22 artikla

Maksumääräysten tulo järjestelmään ja niiden peruuttamattomuus

1.   Sovellettaessa direktiivin 98/26/EY 3 artiklan 1 kohtaa sekä [lisää kansalliset säännökset, joilla direktiivin 98/26/EY 3 artiklan 1 kohta pannaan täytäntöön]a/ä maksumääräyksen katsotaan tulleen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään hetkenä, jona asianomaisen osallistujan PM-tiliä veloitetaan.

2.   Maksumääräyksen voi peruuttaa siihen hetkeen saakka, jona se on tullut 1 kohdan mukaisesti TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään. Lisäyksessä I tarkoitettuun algoritmiin sisältyvää maksumääräystä ei voi peruuttaa algoritmiajon aikana.

V   OSASTO

LIKVIDITEETIN SAMMIOINTI

23 artikla

Likviditeetin sammiointimenetelmät

[Lisää keskuspankin nimi] tarjoaa konsolidoitujen tilitietojen toimintatavan (CAI-toimintatapa) sekä yhdistetyn likviditeetin toimintatavan (AL-toimintatapa).

24 artikla

CAI-toimintatapa

1.   Seuraavat voivat käyttää CAI-toimintatapaa:

a)

luottolaitos ja/tai sen sivukonttorit (riippumatta siitä, osallistuvatko tällaiset yhteisöt samaan TARGET2-osajärjestelmään) edellyttäen, että kyseisillä yhteisöillä on useita, eri BIC-tunnuksilla yksilöityjä PM-tilejä, tai

b)

kaksi tai useampi samaan ryhmään kuuluva luottolaitos ja/tai niiden sivukonttorit; kullakin on oltava yksi tai useampi eri BIC-tunnuksilla yksilöity PM-tili.

2.

a)

CAI-toimintatapaa käytettäessä kullekin CAI-ryhmän jäsenelle ja asianomaiselle keskuspankille toimitetaan luettelo ryhmän jäsenten PM-tileistä sekä seuraavat CAI-ryhmän tasolla yhdistetyt lisätiedot:

i)

päivänsisäiset luottolimiitit (soveltuvin osin),

ii)

saldot, alatilien saldot mukaan luettuina,

iii)

liikevaihto,

iv)

suoritetut maksut, ja

v)

jonossa olevat maksumääräykset.

b)

CAI-ryhmän päälliköllä ja asianomaisella keskuspankilla on oltava pääsy edellä mainittuihin tietoihin jokaisen CAI-ryhmän PM-tilin osalta.

c)

Tässä kohdassa tarkoitetut tiedot toimitetaan ICM:n välityksellä.

3.   CAI-ryhmän päälliköllä on oikeus siirtää likviditeettiä ICM:n välityksellä samaan CAI-ryhmään kuuluvien PM-tilien, niiden alatilit mukaan luettuina, välillä.

4.   CAI-ryhmään voi myös kuulua AL-ryhmään kuuluvia PM-tilejä. Tällaisessa tapauksessa AL-ryhmän kaikki PM-tilit kuuluvat CAI-ryhmään.

5.   Jos kaksi tai useampia PM-tilejä kuuluu samanaikaisesti AL-ryhmään ja CAI-ryhmään (johon kuuluu muitakin PM-tilejä), AL-ryhmään sovellettavilla säännöillä on etusija AL-ryhmän sisäisissä suhteissa.

6.   CAI-ryhmä, johon kuuluu AL-ryhmän PM-tilejä, voi nimittää AL-ryhmän päälliköstä erillisen CAI-ryhmän päällikön.

7.   Jäljempänä 25 artiklan 4 ja 5 kohdassa vahvistettua menettelyä AL-toimintatavan käytön hyväksymiseksi sovelletaan soveltuvin osin CAI-toimintatavan käytön hyväksymiseen. CAI-ryhmän päällikkö ei lähetä täytäntöönpantua CAI-toimintatavan käyttösopimusta hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille.

25 artikla

AL-toimintatapa

1.   AL-toimintatapaa voivat käyttää:

a)

luottolaitos ja/tai sen sivukonttorit (riippumatta siitä, osallistuvatko tällaiset yhteisöt samaan TARGET2-osajärjestelmään) edellyttäen, että kyseiset yhteisöt on perustettu euroalueella ja että niillä on useita, eri BIC-tunnuksilla yksilöityjä PM-tilejä,

b)

euroalueen ulkopuolella perustetun luottolaitoksen euroalueella perustetut sivukonttorit (riippumatta siitä, osallistuvatko tällaiset sivukonttorit samaan TARGET2-osajärjestelmään), joilla on useita, eri BIC-tunnuksilla yksilöityjä PM-tilejä, tai

c)

kaksi tai useampi a alakohdassa tarkoitettu luottolaitos ja/tai b alakohdassa tarkoitettu sivukonttori edellyttäen, että ne kuuluvat samaan ryhmään.

Kussakin a–c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa vaatimuksena on lisäksi, että kyseiset yhteisöt ovat sopineet päivänsisäistä luottoa koskevista järjestelyistä asianomaisen euroalueen kansallisen keskuspankin kanssa.

2.   Käytettäessä AL-toimintatapaa käytettävissä oleva likviditeetti AL-ryhmän jäsenten PM-tileillä yhdistetään sen tarkistamiseksi, onko tietylle maksumääräykselle riittävästi katetta. Edellä esitetyn estämättä asianomaisen TARGET2-osajärjestelmän järjestelyjä sovelletaan AL-ryhmän jäsenen ja asianomaisen kansallisen AL-keskuspankin kahdenväliseen PM-tilisuhteeseen, ellei AL-sopimuksessa vahvistetuista muutoksista muuta johdu. Mille tahansa AL-ryhmän jäsenen PM-tilille myönnetty päivänsisäinen luotto voidaan kattaa käytettävissä olevalla likviditeetillä tällaisen AL-ryhmän jäsenen toisilla PM-tileillä tai muiden AL-ryhmän jäsenten PM-tileillä; tällaiset PM-tilit voivat olla samassa tai missä tahansa muussa kansallisessa AL-keskuspankissa.

3.   AL-toimintatavan käyttöä varten yhden tai useamman 1 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttävän TARGET2-osallistujan on tehtävä AL-sopimus [lisää keskuspankin nimi]n kanssa sekä tarvittaessa muiden sellaisten keskuspankkien kanssa, joiden TARGET2-osajärjestelmiin AL-ryhmän muut jäsenet osallistuvat. TARGET2-osallistuja voi solmia vain yhden AL-sopimuksen jokaista PM-tiliä kohden. AL-sopimus on laadittava lisäyksessä VII olevan mallin mukaisesti.

4.   Jokaisen AL-ryhmän on nimitettävä AL-ryhmän päällikkö. Jos AL-ryhmään kuuluu vain yksi osallistuja, kyseinen osallistuja toimii AL-ryhmän päällikkönä. AL-ryhmän päällikön on osoitettava AL-toimintatavan käyttöä koskeva kirjallinen hakemus (johon sisältyvät [lisää keskuspankin nimi]n toimittamat perustietolomakkeet) hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille; hakemukseen on liitettävä solmittu AL-sopimus, jonka on oltava hallinnoivan kansallisen keskuspankin toimittaman mallin mukainen. Muiden AL-ryhmän jäsenten on osoitettava kirjalliset hakemuksensa (joihin sisältyvät [lisää keskuspankin nimi]n toimittamat perustietolomakkeet) kunkin jäsenen asianomaiselle kansalliselle AL-keskuspankille. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi pyytää sellaisia lisätietoja ja asiakirjoja, joita se katsoo tarvitsevansa päättäessään hakemuksesta. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi lisäksi, sovittuaan asiasta muiden kansallisten AL-keskuspankkien kanssa, vaatia sellaisten lisälausekkeiden lisäämistä AL-sopimukseen, joita hallinnoiva kansallinen keskuspankki pitää asianmukaisina sen varmistamiseksi, että kaikki AL-ryhmän jäsenet täyttävät kaikki nykyiset ja tulevat velvollisuutensa kansallisia AL-keskuspankkeja kohtaan asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

5.   Hallinnoivan kansallisen keskuspankin on varmistettava, että hakijat täyttävät AL-ryhmän muodostamisen edellytykset ja että AL-sopimus on tehty asianmukaisesti. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi tässä tehtävässään olla yhteydessä muihin kansallisiin AL-keskuspankkeihin. Hallinnoivan kansallisen keskuspankin päätöksen on oltava kirjallinen ja se on osoitettava AL-ryhmän päällikölle kuukauden kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hallinnoiva kansallinen keskuspankki on pyytänyt lisätietoja, kuukauden kuluessa tällaisten lisätietojen vastaanottamisesta. Hylkäävä päätös on perusteltava.

6.   AL-ryhmän jäsenillä on automaattisesti oikeus käyttää CAI-toimintatapaa.

7.   AL-ryhmän sisäinen tiedonvaihto ja keskinäiset kontrollimenetelmät ovat käytettävissä ICM:n kautta.

[Lisää tarvittaessa:

25 a artikla

Panttioikeus/täytäntöönpano

1.   [Lisää keskuspankin nimi]n nykyiset ja tulevat saamiset, jotka perustuvat AL-ryhmän jäsenen ja [lisää keskuspankin nimi]n väliseen oikeussuhteeseen ja joita turvaa näiden sääntöjen 36 artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen [lisää sopiva ilmaisu: panttioikeus / määrältään muuttuva panttioikeus], sisältävät kyseisestä AL-sopimuksesta johtuvat [lisää keskuspankin nimi]n saamiset tältä AL-ryhmän jäseneltä.

2.   [Lisää tarvittaessa kysymyksessä olevan oikeusjärjestyksen mukaan: Ellei AL-sopimuksesta muuta johdu, tällainen panttioikeus ei estä osallistujaa käyttämästä PM-tililleen talletettuja käteisvaroja pankkipäivän aikana.]

3.   [Lisää tarvittaessa kysymyksessä olevan oikeusjärjestyksen mukaan: Varojen allokoimista koskeva erityislauseke: AL-ryhmän jäsen allokoi PM-tilille talletetut käteisvaransa [lisää viittaus järjestelyihin, joilla yhdenmukaistetut säännöt pannan täytäntöön]sta/stä johtuvien velvoitteensa täyttämiseen.]

[Lisää tarvittaessa tilanteen ja kysymyksessä olevan oikeusjärjestyksen mukaan:

25 b artikla

Panttioikeuden täytäntöönpano

Täytäntöönpanotilanteessa [lisää keskuspankin nimi]lla/llä on rajoittamaton oikeus realisoida panttioikeus ilman ennakkoilmoitusta. [Lisää tarvittaessa kysymyksessä olevan oikeusjärjestyksen mukaan: [lisää kansalliset säännökset panttioikeuden realisoinnista]n mukaisesti.]

[Lisää tarvittaessa tilanteen ja kysymyksessä olevan oikeusjärjestyksen mukaan:

25 c artikla

Vakuuden täytäntöönpano

Täytäntöönpanotilanteessa [lisää keskuspankin nimi]lla/llä on oikeus realisoida 36 artiklan mukaisia vakuuksia.]

26 artikla

Saamisten kuittaaminen 36 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaan

Täytäntöönpanotilanteessa [lisää keskuspankin nimi]n mitkä tahansa saamiset tällaiselta AL-ryhmän jäseneltä erääntyvät automaattisesti ja heti ja niihin sovelletaan näiden sääntöjen 36 artiklan 4 ja 5 kohdan määräyksiä kuittauksesta.

VI   OSASTO

TURVALLISUUSVAATIMUKSET JA VARAJÄRJESTELYT

27 artikla

Toiminnan jatkuvuus ja varajärjestelyt

Ulkopuolisen epätavanomaisen tapahtuman tai muun SSP:n toimintaan vaikuttavan tapahtuman sattuessa sovelletaan toiminnan jatkuvuutta suojaavia toimia ja varajärjestelyjä, jotka määritellään lisäyksessä IV.

28 artikla

Turvallisuusvaatimukset

1.   Osallistujien on sovellettava riittäviä turvallisuustarkistuksia järjestelmiensä suojaamiseksi luvattomalta käytöltä ja järjestelmään pääsyltä. Kukin osallistuja on yksin vastuussa oman järjestelmänsä luottamuksellisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta.

2.   Kunkin osallistujan on annettava [lisää keskuspankin nimi]lle tiedot oman teknisen infrastruktuurinsa turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja, milloin se on tarpeen, myös kolmannen osapuolen asemassa olevien palveluntarjoajien teknisen infrastruktuurin turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista. [Lisää keskuspankin nimi] voi pyytää lisätietoja tapahtumasta ja tarvittaessa pyytää osallistujaa ryhtymään asianmukaisiin toimiin estääkseen tällaisen tapahtuman uusiutumisen.

3.   [Lisää keskuspankin nimi] voi asettaa lisäturvallisuusvaatimuksia kaikille osallistujille ja/tai sellaisille osallistujille, joita [lisää keskuspankin nimi] pitää tärkeinä.

VII   OSASTO

TIETO- JA KONTROLLIMODUULI (ICM)

29 artikla

ICM:n käyttö

1.   ICM:n välityksellä

a)

osallistujat voivat seurata tilejään koskevia tietoja sekä hallinnoida likviditeettiä;

b)

voidaan antaa likviditeetin siirtotoimeksiantoja; ja

c)

osallistujat voivat tehdä likviditeetin uudelleenjakoon liittyviä varajärjestelymaksuja ja muita varajärjestelymaksuja tilanteissa, joissa osallistujan maksuinfrastruktuurissa on toimintahäiriö.

2.   ICM:tä koskevat tekniset yksityiskohdat esitetään lisäyksessä I.

VIII   OSASTO

KORVAUKSET, VASTUUT JA TODISTELU

30 artikla

Korvausjärjestelmä

Jos maksumääräystä ei voida TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi kirjata pankkipäivänä, jona se on hyväksytty, [lisää keskuspankin nimi]n on tarjouduttava korvaamaan vahinko suorille osallistujille lisäyksessä II vahvistetun erityisen menettelyn mukaisesti.

31 artikla

Vastuut

1.   Täyttäessään näiden sääntöjen mukaiset velvoitteensa [lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujien on keskinäisissä suhteissaan noudatettava yleisesti vaadittavaa huolellisuusvelvoitetta.

2.   [Lisää keskuspankin nimi] vastaa TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän toiminnasta osallistujille aiheutuvista vahingoista, jos vahinko on aiheutettu petoksella (tahalliset rikkomukset mukaan luettuina) tai törkeällä tuottamuksella. Jos kysymyksessä on tavallinen tuottamus, [lisää keskuspankin nimi] on vastuussa ainoastaan osallistujan välittömistä vahingoista eli kyseessä olevan transaktion määrästä ja/tai menetetystä korosta, mutta ei mistään välillisistä vahingoista.

3.   [Lisää keskuspankin nimi] ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat teknisen infrastruktuurin (johon luetaan muun muassa [lisää keskuspankin nimi]n laitteistoinfrastruktuuri, ohjelmistot, tiedostot, sovellukset tai järjestelmät) toimintahäiriöstä tai rikkoutumisesta, jos tällainen toimintahäiriö tai rikkoutuminen sattuu siitä huolimatta, että [lisää keskuspankin nimi] on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka ovat kohtuudella tarpeen tällaisten infrastruktuurien suojelemiseksi toimintahäiriöiltä tai rikkoutumiselta, sekä tällaisten toimintahäiriöiden tai rikkoutumisten seurauksista selviämiseksi (viimeksi mainittuihin toimiin sisältyvät muun muassa lisäyksessä IV tarkoitettujen toiminnan jatkuvuutta suojaavien toimien ja varajärjestelyjen aloittaminen ja loppuun vieminen).

4.   [Lisää keskuspankin nimi] ei vastaa

a)

osallistujan itsensä aiheuttamasta vahingosta,

b)

vahingosta, joka johtuu ulkopuolisesta tapahtumasta, joka on [lisää kansallisen keskuspankin nimi]n normaalin kontrollin ulottumattomissa (force majeure).

5.   Sen estämättä, mitä [lisää kansallisen lain säännökset, joilla pannaan täytäntöön maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta 13 päivänä marraskuuta 2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY (11)]ssa/ssä säädetään, 1–4 kohtia sovelletaan siltä osin kuin [lisää keskuspankin nimi]n vastuu voidaan sulkea pois.

6.   [Lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujien on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin ja käytännössä mahdollisiin toimiin tässä artiklassa tarkoitettujen vahinkojen tai menetysten lieventämiseksi.

7.   Täyttäessään näissä säännöissä vahvistettuja velvollisuuksiaan [lisää keskuspankin nimi] voi valtuuttaa kolmansia osapuolia, erityisesti tele- tai muita verkkotarjoajia tai muita yhteisöjä, toimimaan sen nimissä, jos se on tarpeen [lisää keskuspankin nimi]n velvollisuuksien täyttämiseksi tai vastaa vakiintuneita markkinakäytäntöjä. [Lisää keskuspankin nimi]n velvoite rajoittuu tällaisten kolmansien osapuolten asianmukaiseen valintaan ja valtuutukseen, ja [lisää keskuspankin nimi]n vastuu on myös vastaavasti rajoitettu. Tätä kohtaa sovellettaessa SSP:n tarjoavia kansallisia keskuspankkeja ei pidetä kolmansina osapuolina.

32 artikla

Todistelu

1.   Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, kaikki [lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujan väliset TARGET2-järjestelmään liittyvät maksusanomat ja maksujen käsittelyä koskevat sanomat, kuten hyvitysten ja veloitusten vahvistukset, tai tiliotesanomat on lähetettävä verkkopalvelujen tarjoajan välityksellä.

2.   [Lisää keskuspankin nimi]lle tai verkkopalvelujen tarjoajalle tallentuneet elektroniset kirjaukset sanomista kelpaavat todisteiksi [lisää keskuspankin nimi]n käsittelemistä maksuista. Tallennettu tai tulostettu versio alkuperäisestä sanomasta kelpaa todisteeksi alkuperäisen sanoman muodosta riippumatta.

3.   Jos osallistujan yhteys verkkopalvelujen tarjoajaan lakkaa toimimasta, osallistujan on käytettävä lisäyksessä IV vahvistettuja vaihtoehtoisia järjestelyjä sanomien lähettämiseksi. Tällaisissa tapauksissa [lisää keskuspankin nimi]n tallettamalla tai tulostamalla sanoman versiolla on sama todistusarvo kuin alkuperäisellä sanomalla alkuperäisen sanoman muodosta riippumatta.

4.   [Lisää keskuspankin nimi] ylläpitää täydellistä arkistoa osallistujien toimittamista maksumääräyksistä ja vastaanottamista maksuista [lisää asianomaisessa kansallisessa lainsäädännössä vaadittu ajanjakso] siitä ajankohdasta, jona maksumääräykset toimitettiin tai maksut vastaanotettiin; mainittu täydellinen arkisto kattaa vähintään viisi vuotta jokaisen TARGET2:een osallistujan osalta, joka on Euroopan unionin neuvoston tai jäsenvaltioiden hyväksymien rajoittavien toimenpiteiden mukaisen jatkuvan valvonnan alainen, tai pidemmän ajanjakson, jos erityissäännöksissä niin edellytetään.

5.   [Lisää keskuspankin nimi]n kirjanpito ja arkistot (riippumatta siitä, ovatko nämä paperimuodossa, mikrofilmillä, mikrokortilla, sähköisinä tai magneettisina tallenteina, muussa mekaanisesti toisinnettavissa olevassa muodossa tai muussa muodossa) kelpaavat todisteeksi osallistujien velvollisuuksista sekä tosiseikoista ja tapahtumista, joihin osapuolet nojautuvat.

IX   OSASTO

OSALLISTUMISEN PÄÄTTYMINEN JA TILIEN SULKEMINEN

33 artikla

Voimassaolo ja yleinen irtisanomisoikeus

1.   Osallistuminen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään on voimassa toistaiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 artiklan soveltamista.

2.   Osallistuja voi milloin tahansa irtisanoa osallistumisensa TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään 14 pankkipäivän irtisanomisajalla, jollei se sovi [lisää keskuspankin nimi]n kanssa lyhyemmästä irtisanomisajasta.

3.   [Lisää keskuspankin nimi] voi milloin tahansa irtisanoa osallistujan osallistumisen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jollei se sovi kyseisen osallistujan kanssa muusta irtisanomisajasta.

4.   Osallistumisen päätyttyä 38 artiklassa vahvistettujen luottamuksellisuusvelvoitteiden voimassaolo jatkuu viisi vuotta osallistumisen päättymisestä.

5.   Osallistumisen päätyttyä osallistujan PM-tilit suljetaan 35 artiklan mukaisesti.

34 artikla

Osallistumisen keskeyttäminen ja osallistumisen irtisanominen ilman irtisanomisaikaa

1.   Osallistujan osallistuminen TARGET2-[lisää keskuspankin nimi / maan tunnus]-osajärjestelmään on heti irtisanottava ilman irtisanomisaikaa tai keskeytettävä seuraavissa erityisissä erääntymistilanteissa:

a)

maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen; ja/tai

b)

osallistuja ei enää täytä 4 artiklassa vahvistettuja järjestelmän pääsyehtoja.

2.   [Lisää keskuspankin nimi] voi irtisanoa osallistujan osallistumisen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään ilman irtisanomisaikaa taikka keskeyttää osallistumisen, jos

a)

käsillä on yksi tai useampi erityinen erääntymistilanne (muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu tilanne);

b)

osallistuja rikkoo näitä sääntöjä olennaisella tavalla;

c)

osallistuja laiminlyö olennaisen velvoitteen täyttämisen, joka sillä on [lisää keskuspankki]a/ä kohtaan;

d)

osallistuja erotetaan TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmästä tai lakkaa muuten olemasta sen jäsen;

e)

käsillä on mikä tahansa muu osallistujaan liittyvä tapahtuma, joka [lisää keskuspankin nimi]n arvion mukaan vaarantaisi TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän tai minkä tahansa muun TARGET2-osajärjestelmän vakauden, luotettavuuden ja turvallisuuden tai joka vaarantaisi [lisää asianomainen kansallinen laki]ssa/ssä ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä määriteltyjen [lisää kansallisen keskuspankin nimi]n tehtävien hoidon tai johon liittyy riskejä vakaussyistä; ja/tai

f)

kansallinen keskuspankki keskeyttää tai lopettaa päivänsisäisen luoton myöntämisen osallistujalle liitteessä III olevan 12 kohdan mukaisesti.

3.   Käyttäessään 2 kohdan mukaista harkintavaltaansa [lisää keskuspankin nimi]n on otettava huomioon muun muassa a–c alakohdassa mainitun erityisen erääntymistilanteen tai tapahtuman vakavuus.

4.

a)

Jos [lisää keskuspankin nimi] keskeyttää tai irtisanoo osallistujan osallistumisen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään 1 tai 2 kohdan mukaisesti, [lisää keskuspankin nimi]n on heti ilmoitettava ICM:n viestillä keskeyttämisestä tai irtisanomisesta kyseiselle osallistujalle, muille keskuspankeille ja muille osallistujille.

b)

Jos [lisää keskuspankin nimi] saa toiselta keskuspankilta tiedon toisen TARGET2-osajärjestelmän osallistujan osallistumisen keskeyttämisestä tai irtisanomisesta, [lisää keskuspankin nimi]n on heti ilmoitettava tällaisesta keskeyttämisestä tai irtisanomisesta kaikille osallistujilleen ICM:n viestillä.

c)

Kun osallistujat ovat vastaanottaneet tällaisen ICM:n viestin, osallistujien katsotaan saaneen tiedon siitä, että osallistujan osallistuminen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään tai muuhun TARGET2-osajärjestelmään on keskeytetty tai irtisanottu. Osallistujat vastaavat itse vahingoista, jotka johtuvat maksumääräyksen toimittamisesta osallistujille, joiden osallistuminen on keskeytetty tai päättynyt, jos tällainen maksumääräys tuli TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään ICM:n viestin vastaanottamisen jälkeen.

5.   Osallistujan osallistumisen päätyttyä TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmä ei saa hyväksyä uusia maksumääräyksiä tällaiselta osallistujalta. Tällaiselle osallistujalle osoitetut jonossa olevat maksumääräykset, varastoidut maksumääräykset tai uudet maksumääräykset on palautettava.

6.   Jos osallistujan osallistuminen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään on keskeytetty, kaikki kyseisen osallistujan tulevat maksut ja lähtevät maksumääräykset tallennetaan, ja ne tulevat saapumiskäsittelyyn vasta, kun kyseisen osallistujan keskuspankki on tämän nimenomaisesti hyväksynyt.

35 artikla

PM-tilien sulkeminen

1.   Osallistujat voivat milloin tahansa sulkea PM-tilinsä ilmoittamalla [lisää keskuspankin nimi]lle asiasta 14 pankkipäivää etukäteen.

2.   Kun osallistujan osallistuminen on päättynyt 33 tai 34 artiklan mukaisesti, [lisää keskuspankin nimi]n on suljettava kyseisen osallistujan PM-tilit, kun se on

a)

kirjannut tai palauttanut jonossa olevat maksumääräykset, ja

b)

käyttänyt 36 artiklan mukaiset oikeutensa panttiin ja kuittaukseen.

X   OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

36 artikla

[Lisää keskuspankin nimi]n oikeus panttiin ja kuittaukseen

1.   [Lisää tarvittaessa: [Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on panttioikeus osallistujan PM-tilien nykyisiin ja tuleviin saldoihin; tämä panttioikeus on osapuolten välisestä oikeussuhteesta johtuvien nykyisten ja tulevien saamisten vakuutena.]

1a.   [Lisää tarvittaessa: PM-tilin saldosta johtuvat osallistujan nykyiset ja tulevat saamiset [lisää keskuspankin nimi]lta/ltä siirretään vakuudeksi [lisää keskuspankin nimi]lle (eli vakuusluovutuksena) ja ovat [lisää viittaus järjestelyihin, joilla nämä säännöt pannaan täytäntöön]sta/stä johtuvien sellaisten nykyisten ja tulevien saamisten vakuutena, jotka [lisää keskuspankin nimi]lla/llä on osallistujalta. Tällainen vakuus syntyy siitä tosiseikasta, että varat on hyvitetty osallistujan PM-tilille.]

1b.   [Lisää tarvittaessa: [Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on määrältään muuttuva panttioikeus osallistujan PM-tilien nykyisiin ja tuleviin saldoihin; tämä panttioikeus on osapuolten välisestä oikeussuhteesta johtuvien nykyisten ja tulevien saamisten vakuutena.]

2.   [Lisää tarvittaessa: [Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus siinäkin tapauksessa, että sen saamiset ovat ehdollisia tai erääntymättömiä.]

3.   [Lisää tarvittaessa: PM-tilin haltijana osallistuja hyväksyy pantin perustamisen tilin avanneen [lisää keskuspankin nimi]n hyväksi; tämä hyväksyminen merkitsee varojen panttaamista [lisää keskuspankin nimi]lle [lisää maan nimen genetiivimuoto] lain mukaisesti. Kaikki pantatulle PM-tilille maksettavat varat tulevat sen johdosta, että ne on maksettu kyseiselle tilille, peruuttamattomasti ja ilman rajoituksia pantatuiksi ja turvaavat ne velvoitteet, joiden vakuudeksi ne on annettu.]

4.   Velvoitteet erääntyvät automaattisesti ja välittömästi

a)

34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa erityisessä erääntymistilanteessa; ja

b)

missä tahansa muussa 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tai erityisessä erääntymistilanteessa, joka on johtanut osallistujan osallistumisen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus] -osajärjestelmään irtisanomiseen tai keskeyttämiseen eikä ennakkoilmoitusta tai minkään viranomaisen suostumusta tähän tarvita; tähän eivät vaikuta osallistujaa koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen taikka osallistujan oikeuksia koskeva luovutus, oikeuden määräämä tai muu takavarikko tai muu määräämistoimi. Tämän lisäksi [lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujan keskinäiset velvoitteet kuitataan automaattisesti keskenään; osapuoli jonka velvoitteiden määrä on suurempi, maksaa velvoitteiden määrän erotuksen.

5.   [Lisää keskuspankin nimi]n on viipymättä annettava osallistujille tieto 4 kohdan mukaisesta kuittauksesta kuittauksen tapahduttua.

6.   [Lisää keskuspankin nimi] voi ilman ennakkoilmoitusta veloittaa osallistujan miltä tahansa PM-tililtä määrän, jonka osallistuja on osallistujan ja [lisää keskuspankin nimi]n välisen oikeussuhteen johdosta velkaa [lisää keskuspankin nimi]lle.

37 artikla

Alatileihin liittyvät vakuusoikeudet

1.   [Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on [lisää viittaus sovellettavan oikeusjärjestyksen vakuusjärjestelyyn] osallistujien sellaisten alatilien saldoihin, jotka on asianomaisen liitännäisjärjestelmän ja sen keskuspankin välisten järjestelyjen mukaisesti avattu liitännäisjärjestelmiin liittyvien maksutoimeksiantojen kirjaamista varten. Tällaiset saldot ovat tällaiseen kirjaamiseen liittyvien sellaisten 7 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden vakuutena, jotka osallistujalla on [lisää keskuspankin nimi]a/ä kohtaan.

2.   [Lisää keskuspankin nimi] jäädyttää osallistujan alatilillä olevan saldon saatuaan ilmoituksen (”syklin aloitus” -sanomalla) liitännäisjärjestelmältä. Tarvittaessa [lisää keskuspankin nimi] lisää tai vähentää tämän jälkeen jäädytettyä saldoa hyvittämällä järjestelmien väliset maksut alatilille tai veloittamalla ne alatililtä taikka hyvittämällä likviditeettisiirrot alatilille. Tällainen jäädytys päättyy, kun liitännäisjärjestelmän ilmoitus (”syklin lopetus” -sanomalla) on vastaanotettu.

3.   Vahvistamalla osallistujan alatilin saldon jäädyttämisen [lisää keskuspankin nimi] takaa maksun liitännäisjärjestelmälle tämän kyseisen saldon määrään saakka. Kun jäädytetyn saldon lisäys tai vähennys vahvistetaan tarvittaessa hyvittämällä järjestelmien väliset maksut alatilille tai veloittamalla ne alatililtä taikka hyvittämällä likviditeettisiirrot alatilille, takauksen määrä kasvaa tai pienenee automaattisesti maksun määrän mukaisesti. Edellä mainittu takauksen määrän kasvaminen tai pieneneminen ei kuitenkaan vaikuta siihen, että takaus on peruuttamaton, ehdoton ja heti vaadittaessa maksettava (payable on first demand). Jos [lisää keskuspankin nimi] ei ole liitännäisjärjestelmän keskuspankki, [lisää keskuspankin nimi]n katsotaan saaneen toimeksiannon antaa mainittu takaus liitännäisjärjestelmän keskuspankille.

4.   Edellyttäen että osallistujaa ei koske maksukyvyttömyysmenettely, liitännäisjärjestelmään liittyvä maksutoimeksianto osallistujan maksuvelvoitteiden hoitamiseksi kirjataan käyttämättä takausta tai osallistujan alatilin saldoa koskevaa vakuusoikeutta.

5.   Jos osallistuja on maksukyvytön, liitännäisjärjestelmään liittyvä maksutoimeksianto osallistujan maksuvelvoitteiden hoitamiseksi katsotaan ensimmäiseksi maksukehotukseksi takausta tarkasteltaessa; näin ollen toimeksiannon määrän veloitus osallistujan tililtä (ja liitännäisjärjestelmän teknisen tilin hyvitys) merkitsee samalla [lisää keskuspankin nimi]n takauksen toteuttamista sekä osallistujan alatilin saldoa koskevan vakuusoikeuden täytäntöönpanoa.

6.   Takaus lakkaa, kun liitännäisjärjestelmä ilmoittaa (”syklin lopetus” -sanomalla) kirjauksen loppuunviedyksi.

7.   Osallistujan on korvattava [lisää keskuspankin nimi]lle maksut, jotka tämä on suorittanut tällaisen takauksen johdosta.

38 artikla

Luottamuksellisuus

1.   [Lisää keskuspankin nimi]n on pidettävä arkaluontoiset ja salaiset tiedot luottamuksellisina; tällaisia tietoja ovat osallistujan tai osallistujan asiakkaan maksuihin, tekniikkaan tai organisaatioon liittyvät tiedot, jollei osallistuja tai osallistujan asiakas ole antanut kirjallista suostumusta tietojen paljastamiseen [lisää seuraava lause, jos se on tarpeen kansallisen lainsäädännön mukaan: tai tietojen paljastaminen on [lisää maan nimen genetiivimuoto]n lain mukaan sallittua tai pakollista.

2.   Poiketen 1 kohdasta osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että [lisää keskuspankin nimi] voi antaa sellaisille kansallisille keskuspankeille tai kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän operointiin, sellaisia osallistujan tai osallistujan asiakkaan maksuihin, tekniikkaan tai organisaation liittyviä tietoja, jotka on saatu TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmää operoitaessa edellyttäen, että tietojen antaminen on tarpeen, jotta TARGET2 voisi toimia tehokkaasti; [lisää keskuspankin nimi] voi antaa tällaisia tietoja myös jäsenvaltioiden ja unionin valvontaviranomaisille edellyttäen, että tietojen antaminen on tarpeen valvontaviranomaisten julkisten tehtävien täyttämiseksi. Kaikissa näissä tapauksissa edellytetään lisäksi, että tietojen antaminen ei ole ristiriidassa sovellettavan lain kanssa. [Lisää keskuspankin nimi] ei vastaa tällaisten tietojen antamisen taloudellisista ja kaupallisista seurauksista.

3.   Poiketen 1 kohdasta [lisää keskuspankin nimi] voi käyttää, antaa tai julkaista osallistujaa tai sen asiakkaita koskevia maksutietoja tilastotieteellisiä, historiallisia, tieteellisiä tai muita tarkoituksia varten, jotka liittyvät [lisää keskuspankin nimi]n virallisten tehtävien hoitamiseen tai sellaisten yhteisöjen tehtävien hoitamiseen, joille tiedot annetaan; edellytyksenä on lisäksi, että tällainen tietojen käyttäminen, antaminen tai julkaiseminen ei välillisesti tai välittömästi mahdollista osallistujan tai osallistujan asiakkaiden tunnistamista.

4.   Osallistujan saamia TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän toimintaan liittyviä tietoja saa käyttää ainoastaan näissä säännöissä vahvistettuihin tarkoituksiin. Osallistujien on pidettävä tällaiset tiedot luottamuksellisina, jollei [lisää keskuspankin nimi] ole antanut nimenomaista kirjallista suostumustaan tietojen paljastamiselle. Osallistujien on varmistettava, että tämän artiklan luottamuksellisuusvaatimukset sitovat kolmansia osapuolia, joille osallistujat ulkoistavat tai delegoivat tehtäviä tai joita ne käyttävät alihankkijoina, jos nämä tehtävät vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa näissä säännöissä vahvistettujen velvoitteiden täyttämiseen.

5.   Maksumääräysten kirjaamista varten [lisää keskuspankin nimi] on oikeutettu käsittelemään ja toimittamaan tarvittavat tiedot verkkopalvelujen tarjoajalle.

39 artikla

Tietosuoja, rahanpesun estäminen, hallinnolliset ja rajoittavat toimenpiteet sekä näihin liittyvät asiat

1.   Osallistujien katsotaan olevan tietoisia velvoitteistaan, jotka liittyvät tietosuojaa sekä rahanpesun estämistä ja terrorismin, joukkotuhoaseiden leviämistä edistävän ydinenergia-alan toiminnan ja ydinasejärjestelmien kehittämisen rahoituksen estämistä koskevaan lainsäädäntöön, ja osallistujat ovat velvollisia täyttämään nämä velvoitteet; erityisesti osallistujilla on velvollisuus panna täytäntöön asianmukaiset toimenpiteet sellaisten maksujen osalta, joilla niiden PM-tilejä hyvitetään tai veloitetaan. Osallistujien on myös ennen sopimuksen tekemistä verkkopalvelujen tarjoajan kanssa tutustuttava verkkopalvelujen tarjoajan soveltamiin, tietojen hakua koskeviin menettelytapoihin (data retrieval policy).

2.   Osallistujien katsotaan valtuuttaneen [lisää keskuspankin nimi] hankkimaan niitä koskevia tietoja miltä tahansa kotimaiselta tai ulkomaiselta rahoitus- tai valvontaviranomaiselta tai toimialajärjestöltä, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen osallistujan TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään osallistumisen kannalta.

3.   Toimiessaan maksajan tai maksunsaajan maksupalvelutarjoajana osallistujien on noudatettava kaikkia niihin sovellettavia, perussopimuksen 75 tai 215 artiklan nojalla vahvistetuista hallinnollisista tai rajoittavista toimenpiteistä johtuvia vaatimuksia; tämä koskee myös maksutapahtumien käsittelyyn liittyviä ilmoituksia ja toimivaltaisen viranomaisen luvan saamista koskevia vaatimuksia. Lisäksi

a)

jos [lisää keskuspankin nimi] on maksajana olevan osallistujan maksupalvelutarjoaja

i)

osallistuja tekee vaaditun ilmoituksen tai lupahakemuksen ilmoituksen tai lupahakemuksen tekemisestä ensisijaisesti vastuussa olevan keskuspankin puolesta, ja toimittaa [lisää keskuspankin nimi]lle tositteet ilmoituksen tekemisestä tai luvan saamisesta,

ii)

osallistuja ei tee tilisiirtotoimeksiantoa TARGET2-järjestelmään, ennen kuin se on saanut [lisää keskuspankin nimi]lta/ltä vahvistuksen siitä, että maksunsaajan maksupalvelutarjoaja on tehnyt vaaditun ilmoituksen tai saanut vaaditun luvan taikka että ilmoitus on tehty tai lupa saatu maksunsaajan maksupalvelutarjoajan puolesta,

b)

jos [lisää keskuspankin nimi] on maksunsaajana olevan osallistujan maksupalvelutarjoaja, osallistuja tekee vaaditun ilmoituksen tai lupahakemuksen ilmoituksen tai lupahakemuksen tekemisestä ensisijaisesti vastuussa olevan keskuspankin puolesta, ja toimittaa [lisää keskuspankin nimi]lle tositteet ilmoituksen tekemisestä tai luvan saamisesta.

Tässä kohdassa termeillä ”maksupalvelutarjoaja”, ”maksaja” ja ”maksunsaaja” on sama merkitys kuin sovellettavissa hallinnollisissa tai rajoittavissa toimenpiteissä.

40 artikla

Tiedonannot

1.   Ellei näistä säännöistä muuta johdu, kaikki näiden sääntöjen mukaan vaaditut tai sallitut tiedonannot on lähetettävä kirjatulla kirjeellä, faksilla tai muutoin kirjallisesti taikka verkkopalvelujen tarjoajan välityksellä oikeaksi todennetulla viestillä. Tiedonannot [lisää keskuspankin nimi]lle on lähetettävä [lisää keskuspankin nimi]n [lisää maksujärjestelmäosasto tai keskuspankin asianomainen yksikkö]n päällikölle [lisää keskuspankin asianomainen osoite] tai [lisää keskuspankin BIC-osoite]. Tiedonannot osallistujalle on lähetettävä osallistujan [lisää keskuspankin nimi]lle ilmoittamaan osoitteeseen, faksinumeroon tai BIC-osoitteeseen.

2.   Sen todistamiseksi, että tiedonanto on lähetetty, riittää sen näyttäminen toteen, että tiedonanto toimitettiin asianomaiseen osoitteeseen tai että tiedonannon sisältävään kirjekuoreen oli merkitty oikea vastaanottaja ja osoite, sekä että se lähetettiin asianmukaisesti.

3.   Kaikkien tiedonantojen on oltava [lisää kansallisen kielen genetiivimuoto ja/tai ”englannin”] kielisiä.

4.   Kaikki osallistujien täyttämät ja/tai allekirjoittamat [lisää keskuspankin nimi]n lomakkeet ja asiakirjat sitovat osallistujia; näihin kuuluvat muun muassa 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut perustietolomakkeet sekä 11 artiklan 5 kohdassa vaaditut tiedot, jotka toimitettiin 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja jotka [lisää keskuspankin nimi] kohtuudella uskoo saadun osallistujilta, niiden työntekijöiltä tai edustajilta.

41 artikla

Sopimussuhde verkkopalvelujen tarjoajaan

1.   Näitä sääntöjä sovellettaessa verkkopalvelun tarjoajana on SWIFT. Kunkin osallistujan on solmittava erillinen sopimus SWIFTin kanssa palveluista, joita SWIFT tarjoaa osallistujan TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän käyttöön liittyen. Osallistujan ja SWIFTin väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan yksinomaan SWIFTin käyttöehtoja.

2.   Kunkin osallistujan on myös osallistuttava TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmään, jonka SSP:n tarjoavat kansalliset keskuspankit määrittelevät toimiessaan SSP:n puolesta SWIFTin palvelunhallinnoijina. Osallistujan hyväksyminen TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmään tai erottaminen TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmästä tulee voimaan heti, kun SWIFTin palvelunhallinnoija on antanut asiasta tiedon SWIFTille.

3.   Osallistujien on noudatettava [lisää keskuspankin nimi]n toimittamaa TARGET2 SWIFT Service Profilea.

4.   SWIFTin tarjoamat palvelut eivät kuulu niihin TARGET2-järjestelmään liittyviin palveluihin, jotka [lisää keskuspankin nimi]n on toimitettava.

5.   [Lisää keskuspankin nimi] ei vastaa SWIFTin (SWIFTin johtajat, henkilöstö ja alihankkijat mukaan luettuina) SWIFT-palvelujen tarjoajana tekemistä toimista, virheistä tai laiminlyönneistä eikä sellaisten verkkotarjoajien toimista, virheistä tai laiminlyönneistä, jotka osallistujat ovat valinneet yhteyden saamiseksi SWIFT-verkkoon.

42 artikla

Sääntöjen muuttaminen

[Lisää keskuspankin nimi] voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä sääntöjä ja niiden lisäyksiä. Näiden sääntöjen ja lisäysten muutokset on annettava tiedoksi [lisää asianomaiset tiedoksiantoa koskevat järjestelyt] välityksellä. Osallistujan katsotaan hyväksyneen muutokset, jollei se esitä nimenomaista vastalausettaan 14 päivän kuluessa siitä, kun se sai tiedon muutoksista. Jos osallistuja vastustaa muutoksia, [lisää keskuspankin nimi]lla/llä on oikeus irtisanoa osallistujan osallistuminen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään sekä sulkea osallistujan PM-tilit.

43 artikla

Kolmansien osapuolten oikeudet

1.   Osallistujat eivät saa siirtää, pantata tai luovuttaa näihin sääntöihin liittyviä tai niistä johtuvia oikeuksia, etuuksia, velvollisuuksia, velvoitteita tai saamisia kolmansille osapuolille ilman [lisää keskuspankin nimi]n kirjallista suostumusta.

2.   Näissä säännöissä ei perusteta oikeuksia tai velvollisuuksia muille yhteisöille kuin [lisää keskuspankin nimi]lle ja TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän osallistujille.

44 artikla

Sovellettava laki, oikeuspaikka ja suorituspaikka

1.   [Lisää keskuspankin nimi]n ja TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän osallistujien kahdenvälisiin suhteisiin sovelletaan [lisää maan nimen genetiivimuoto]n lakia.

2.   Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaa rajoittamatta 1 kohdassa tarkoitetusta suhteesta johtuvat riidat kuuluvat [lisää paikka, jossa keskuspankin kotipaikka on]n toimivaltaisten tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

3.   [Lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujien oikeussuhteen osalta suorituspaikka on [lisää paikka, jossa keskuspankin kotipaikka on].

45 artikla

Määräysten itsenäisyys

Jos näiden sääntöjen määräys tulee pätemättömäksi, tämä ei vaikuta näiden sääntöjen muiden määräysten sovellettavuuteen.

46 artikla

Voimaantulo ja sitovuus

1.   Nämä säännöt tulevat voimaan [lisää päivämäärä].

2.   [Lisää jos tarpeen asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaan: Osallistumalla TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään osallistujat automaattisesti hyväksyvät nämä säännöt keskinäisesti sekä suhteessa [lisää keskuspankin nimi]:iin.


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1.

(2)  Eurojärjestelmän nykyinen infrastruktuurien sijaintia koskeva politiikka on esitetty seuraavissa lausumissa, jotka ovat kaikki saatavissa EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu: a) poliittinen julkilausuma euroalueen ulkopuolella sijaitsevista euromääräisiä tapahtumia käsittelevistä maksu- ja selvitysjärjestelmistä (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area), 3 päivänä marraskuuta 1998, b) keskusvastapuoliselvityksen yhtenäistämistä koskeva eurojärjestelmän politiikkalinjaus (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing), 27 päivänä syyskuuta 2001, c) euromääräisiä maksutapahtumia suorittavien infrastruktuurien sijaintia ja toimintaa koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaatteet (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions), 19 päivänä heinäkuuta 2007 ja d) euromääräisiä maksutapahtumia suorittavien infrastruktuurien sijaintia ja toimintaa koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaatteet: käsitteen ’oikeudellisesti ja toiminnallisesti euroalueella sijaitseva’ täsmentäminen (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ’legally and operationally located in the euro area’), 20 päivänä marraskuuta 2008; (e) Eurosystem oversight policy framework – niminen julkaisu, heinäkuu 2011.

(3)  EUVL L 30, 30.1.2013, s. 1.

(4)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

(5)  Komission asetus (EY) N:o 2238/2004, annettu 29 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta standardien IFRS 1, IAS 1–10, IAS 12–17, IAS 19–24, IAS 27–38 ja IAS 40–41 sekä SIC-tulkintojen 1–7, 11–14, 18–27 ja 30–33 osalta (EUVL L 394, 31.12.2004, s. 1).

(6)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(7)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(8)  EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7.

(9)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1.

(10)  EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.

(11)  EUVL L 319, 5.2.2007, s. 1.

Lisäys I

MAKSUMÄÄRÄYSTEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT TEKNISET MÄÄRITTELYT

Maksumääräyksiä käsiteltäessä sovelletaan yhdenmukaistettujen sääntöjen lisäksi seuraavia sääntöjä:

1.   Infrastruktuuria, verkkoa ja formaatteja koskevat tekniset vaatimukset TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään osallistumiselle

1)

TARGET2 käyttää SWIFT-palveluja sanomien välittämiseen. Tästä syystä jokainen osallistuja tarvitsee yhteyden SWIFTin Secure IP Network -verkkoon. Kunkin osallistujan PM-tili yksilöidään joko 8- tai 11-merkkisellä BIC-koodilla. Lisäksi kukin osallistuja tekee useita testejä osoittaakseen teknisen osaamisensa ja toimintakykynsä, ennen kuin se voi osallistua TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]iin.

2)

Maksumääräysten lähettämiseksi ja maksusanomien vaihtamiseksi PM:ssä käytetään SWIFTNet FIN Y-copy -palvelua. Tätä tarkoitusta varten perustetaan SWIFT Closed User Group (CUG) -käyttäjäryhmä. Maksumääräykset osoitetaan tällaisen TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmän sisällä suoraan vastaanottavalle TARGET2-osallistujalle sisällyttämällä sen BIC-tunnus SWIFTNet FIN-sanoman otsikkoon.

3)

Seuraavia SWIFTNet-palveluja voidaan käyttää tieto- ja kontrollipalveluja varten:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct; ja/tai

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Osallistujien välisen sanomien vaihdon turvallisuus perustuu yksinomaan SWIFTin Public Key Infrastructure (PKI) -palveluun. PKI-palvelua koskevat tiedot ovat saatavilla SWIFTin toimittamasta aineistosta.

5)

SWIFTin Relationship Management Application (RMA) -sovelluksen tarjoamaa kahdenvälistä yhteyksien hallinta -palvelua ei käytetä TARGET2-osallistujien välisissä maksusanomissa, vaan ainoastaan SSP:n keskeistä BIC-tunnusta käytettäessä.

2.   Maksusanomatyypit

1)

Seuraavat SWIFTNet FIN/SWIFT system -sanomatyypit käsitellään:

Sanomatyyppi

Käyttö

Kuvaus

MT 103

Pakollinen

Asiakasmaksu

MT 103+

Pakollinen

Asiakasmaksu (suorakäsittely)

MT 202

Pakollinen

Maksu pankista pankkiin

MT 202COV

Pakollinen

Katemaksut

MT 204

Valinnainen

Suoraveloitusmaksu

MT 011

Valinnainen

Toimitusilmoitus

MT 012

Valinnainen

Lähettäjän ilmoitus

MT 109

Pakollinen

Hylkäysilmoitus

MT 900

Valinnainen

Veloituksen vahvistaminen / Luottolimiitin muutos

MT 910

Valinnainen

Hyvityksen vahvistaminen / Luottolimiitin muutos

MT 940/950

Valinnainen

(Asiakkaan) tiliote

MT 011, MT 012 ja MT 019 ovat SWIFT system -sanomia.

2)

Rekisteröityessään TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään suorat osallistujat ilmoittavat, mitä valinnaisia sanomatyyppejä ne aikovat käyttää; poikkeuksena tästä ovat MT 011 ja MT 012 -sanomat, joiden osalta suorat osallistujat voivat maksu- tai tapauskohtaisesti ilmoittaa, haluavatko ne tällaisia sanomia.

3)

Osallistujat noudattavat SWIFT-sanoman rakennetta ja kenttiä koskevia määrittelyjä, nämä määritellään SWIFT-käsikirjoissa sekä TARGET2-järjestelmää koskevissa rajoituksissa, jotka on kuvattu UDFS:n (User Detailed Functional Specifications) kirjan nro 1 kohdassa 9.1.2.2.

4)

Kenttien sisältö hyväksytään TARGET2-[lisää maan/keskuspankin tunnus]n tasolla UDFS:n vaatimusten mukaisesti. Osallistujat voivat sopia keskenään kenttien sisältöä koskevista erityissäännöistä. TARGET2-[lisää maan/keskuspankin tunnus]ssa ei ole kuitenkaan käytössä erityisiä tarkistuksia sen osalta, noudattavatko osallistujat tällaisia sääntöjä.

5)

MT 202COV viestejä käytetään katemaksujen eli sellaisten maksujen suorittamiseen, joita kirjeenvaihtopankit suorittavat kirjatakseen (kate)luottojen siirtoilmoituksia, joita lähetetään asiakkaan pankille muilla, suoremmilla keinoilla. MT 202COV sanomaan sisältyviä asiakastietoja ei näytetä ICM:ssä.

3.   Kaksoiskirjausten tarkistus

1)

Kaikille maksumääräyksille tehdään kaksoiskirjausten tarkistus, jonka tarkoituksena on hylätä maksumääräykset, jotka on lähetetty erehdyksessä useampaan kuin yhteen kertaan.

2)

SWIFT-sanomatyypeistä tarkistetaan seuraavat kentät:

Yksityiskohtaiset tiedot

SWIFT-sanoman osa

Kenttä

Lähettäjä

Pääotsikko

LT-osoite

Sanomatyyppi

Sovellusotsikko

Sanomatyyppi

Vastaanottaja

Sovellusotsikko

Vastaanottajan osoite

Tapahtuman viitenumero

Tekstikenttä

:20

Viite

Tekstikenttä

:21

Arvopäivä

Tekstikenttä

:32

Määrä

Tekstikenttä

:32

3)

Jos kaikki 2 alakohdassa kuvatut kentät ovat vastikään lähetetyn uuden maksumääräyksen osalta samat kuin jo hyväksytyssä maksumääräyksessä, uusi maksumääräys palautetaan.

4.   Virhekoodit

Jos maksumääräys hylätään, toimeksiannon antava osallistuja saa keskeytysilmoituksen (MT 019), josta ilmenee virhekoodien avulla hylkäämisen syy. Virhekoodit on määritelty UDFS:n 9.4.2 kohdassa.

5.   Ennalta määritetyt veloitusajat

1)

Maksumääräyksissä, joissa ilmoitetaan aikaisin mahdollinen veloitusaika (Earliest Debit Time Indicator), käytetään koodia ”/FROTIME/”.

2)

Maksumääräyksissä, joissa ilmoitetaan myöhäisin mahdollinen veloitusaika (Latest Debit Time Indicator), voidaan valita jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta:

a)

Koodi ”/REJTIME/”: jos maksumääräystä ei kyetä kirjaamaan ilmoitettuun veloitusaikaan mennessä, maksumääräys palautetaan.

b)

Koodi ”/TILTIME/”: jos maksumääräystä ei kyetä kirjaamaan ilmoitettuun veloitusaikaan mennessä, maksumääräystä ei palauteta, vaan se pidetään asianomaisessa jonossa.

Molemmissa tapauksissa lähetetään automaattisesti ilmoitus ICM:n välityksellä, jos maksumääräystä, jossa ilmoitetaan myöhäisin mahdollinen veloitusaika, ei ole kirjattu 15 minuuttia ennen siinä mainittua ajankohtaa.

3)

Jos käytetään koodia ”/CLSTIME/”, maksu käsitellään samalla tavoin kuin edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu maksumääräys.

6.   Maksumääräysten saapumiskäsittely

1)

Saapumiskäsittelyyn tulleille maksumääräyksille tehdään kuittaustarkistuksia ja tarvittaessa laajennettuja kuittaustarkistuksia (molemmat käsitteet sellaisina kuin ne määritellään 2 ja 3 alakohdassa), jotta voidaan tarjota nopea, likviditeettiä säästävä maksumääräysten bruttomaksujärjestelmä.

2)

Kuittaustarkistuksessa määritetään, ovatko maksunsaajan maksumääräykset, jotka ovat ensimmäisinä erittäin kiireellisten maksumääräysten joukossa, tai, jos tällaisia maksumääräyksiä ei ole, jotka ovat ensimmäisinä kiireellisten maksumääräysten joukossa, käytettävissä kuittaukseen maksajan maksumääräyksiä vastaan (jäljempänä ’kuitattavat maksumääräykset’). Jos kuitattavasta maksumääräyksestä ei saada riittävästi varoja maksajan saapumiskäsittelyssä olevaa maksumääräystä varten, tutkitaan, onko maksajan PM-tilillä riittävästi likviditeettiä käytettävissä.

3)

Jos kuittaustarkistus epäonnistuu, [lisää keskuspankin nimi] voi soveltaa laajennettua kuittaustarkistusta. Laajennetussa kuittaustarkistuksessa selvitetään, onko missään maksunsaajan jonoista kuitattavia maksumääräyksiä, riippumatta siitä, milloin ne tulivat jonoon. Jos maksunsaajan jonossa on kuitenkin toisille TARGET2-osallistujille osoitettuja, korkeammalla prioriteetilla olevia maksumääräyksiä, FIFO-periaate voidaan sivuuttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että tällaisen kuitattavan maksumääräyksen kirjaaminen johtaisi maksunsaajan likviditeetin lisääntymiseen.

7.   Jonossa olevien maksumääräysten kirjaaminen

1)

Jonoissa olevien maksumääräysten käsitteleminen riippuu siitä, mihin prioriteettiluokkaan toimeksiantava osallistuja on ne asettanut.

2)

Erittäin kiireellisten ja kiireellisten maksumääräysten jonoissa olevat maksumääräykset selvitetään käyttämällä 6 kohdassa kuvattuja kuittaustarkistuksia, jolloin aloitetaan jonon ensimmäisestä maksumääräyksestä niissä tapauksissa, joissa likviditeetti lisääntyy tai jonossa tapahtuu muutos (sijainnin muutos jonossa, muutos veloitusajassa tai prioriteettijärjestyksessä taikka maksumääräyksen peruuttaminen).

3)

Normaalijonossa olevia maksumääräyksiä selvitetään keskeytyksittä, mukaan lukien kaikki erittäin kiireelliset ja kiireelliset maksumääräykset, joita ei ole vielä kirjattu. Käytössä on erilaisia optimointimekanismeja (algoritmeja). Jos algoritmi onnistuu, siihen sisältyvät maksumääräykset tulevat selvitetyiksi; jos algoritmi epäonnistuu, siihen sisältyvät maksumääräykset pysyvät jonossa. Kolmea algoritmia (1–3) käytetään maksuvirtojen kuittaamiseen. Algoritmin 4 avulla selvitysprosessi 5 (sellaisena kuin se on määriteltynä UDFS:n 2.8.1 kohdassa) on käytettävissä liitännäisjärjestelmien maksutoimeksiantojen kirjaamiseksi. Jotta optimoitaisiin erittäin kiireellisten liitännäisjärjestelmän transaktioiden kirjaaminen osallistujien alatileille, käytetään erityistä algoritmia (algoritmi 5).

a)

Algoritmin 1 (”kaikki tai ei mitään”) mukaan jokaisen sellaisen suhteen osalta, jota varten on asetettu kahdenvälinen rajoitus, sekä niiden suhteiden kokonaissumman osalta, joita varten on asetettu monenvälinen rajoitus, [lisää keskuspankin nimi]

i)

laskee kunkin TARGET2-osallistujan PM-tilin kokonaislikviditeettiaseman vahvistamalla, onko kaikkien jonossa olevien ulos menevien ja sisään tulevien maksumääräysten yhteissumma negatiivinen vai positiivinen, ja, jos se on negatiivinen, tarkistaa, ylittääkö se osallistujan käytettävissä olevan likviditeetin (kokonaislikviditeetti muodostaa ”kokonaislikviditeettiaseman”), ja

ii)

tarkistaa, noudatetaanko kunkin TARGET2-osallistujan suhteessa muihin asianomaisiin PM-tileihin asettamia rajoituksia ja varauksia.

Jos näiden laskelmien ja tarkistusten tulos on kunkin asianomaisen PM-tilin osalta positiivinen, [lisää keskuspankin nimi] ja muut asianomaiset keskuspankit kirjaavat kaikki maksut samaan aikaan asianomaisten TARGET2-osallistujien PM-tileillä.

b)

Algoritmin 2 (”osittainen”) mukaan [lisää keskuspankin nimi]

i)

laskee ja tarkistaa kunkin asianomaisen PM-tilin likviditeettipositiot, rajoitukset ja varaukset, kuten algoritmissa 1, ja

ii)

jos yhden tai useamman asianomaisen PM-tilin kokonaislikviditeettiasema on negatiivinen, poistaa yksittäisiä maksumääräyksiä, kunnes kunkin asianomaisen PM-tilin kokonaislikviditeettiasema on positiivinen.

Tämän jälkeen [lisää keskuspankin nimi] ja muut asianomaiset keskuspankit kirjaavat, edellyttäen, että varoja on riittävästi, kaikki jäljellä olevat maksut (poistettuja maksumääräyksiä lukuun ottamatta) samaan aikaan asianomaisten TARGET2-osallistujien PM-tileille.

Poistaessaan maksumääräyksiä [lisää keskuspankin nimi] aloittaa siitä TARGET2-osallistujan PM-tilistä, jonka kokonaislikviditeettiasema on eniten negatiivinen, ja siitä maksumääräyksestä jonon lopussa, jonka prioriteettijärjestys on huonoin. Valintaprosessi ajetaan vain lyhyen ajan, jonka [lisää keskuspankin nimi] määrittää harkintansa mukaan.

c)

Algoritmin 3 (”moninkertainen”) mukaan [lisää keskuspankin nimi]

i)

vertaa TARGET2-osallistujien PM-tilipareja määrittääkseen, voidaanko jonossa olevat maksumääräykset maksaa asianomaisten kahden TARGET2-osallistujan PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin puitteissa ja niiden asettamissa rajoissa (jolloin se aloittaa siitä PM-tiliparista, joiden toisilleen osoittamien maksumääräysten välinen ero on pienin), ja asianomaiset keskuspankit kirjaavat nämä maksut samaan aikaan molempien TARGET2-osallistujien PM-tileille, ja

ii)

jos likviditeetti on edellä i alakohdassa kuvatun PM-tiliparin osalta riittämätön niiden kahdenvälisen position rahoittamiseen, poistaa yksittäisiä maksumääräyksiä, kunnes likviditeettiä on riittävästi. Tässä tapauksessa asianomainen keskuspankki kirjaa loput maksut poistettuja maksumääräyksiä lukuun ottamatta samaan aikaan molempien TARGET2-osallistujien PM-tileille.

Suoritettuaan i ja ii alakohdassa yksilöidyt tarkistukset [lisää keskuspankin nimi] tarkistaa monenväliset maksupositiot (osallistujan PM-tilin ja niiden muiden TARGET2-osallistujien PM-tilien välillä, joille on asetettu monenvälinen rajoitus). Tätä tarkoitusta varten sovelletaan soveltuvin osin i ja ii alakohdassa kuvattua menettelyä.

d)

Algoritmin 4 (”osittaiset plus liitännäisjärjestelmän kirjaukset”) mukaan [lisää keskuspankin nimi] noudattaa samaa menettelyä kuin algoritmissa 2, mutta siten, että se ei poista liitännäisjärjestelmän maksumääräyksiä (koska kyseiset maksut suoritetaan samaan aikaan monenvälisesti).

e)

Algoritmin 5 (”liitännäisjärjestelmän kirjaukset alatilien välityksellä”) mukaan [lisää keskuspankin nimi] noudattaa samaa menettelyä kuin algoritmissa 1, kuitenkin sillä muutoksella, että [lisää keskuspankin nimi] aloittaa algoritmin 5 liitännäisjärjestelmäliittymän välityksellä ja tarkistaa vain sen, onko osallistujien alatileillä riittävästi varoja. Rajoituksia ja varauksia ei myöskään oteta huomioon. Algoritmi 5 ajetaan myös yöllä tapahtuvien kirjausten aikana.

4)

Maksumääräykset, jotka tulevat saapumiskäsittelyyn jonkin algoritmin 1–4 ajon aloittamisen jälkeen, voidaan kuitenkin kirjata välittömästi saapumiskäsittelyssä, jos asianomaisten TARGET2- osallistujien PM-tilien positiot ja rajoitukset mahdollistavat sekä näiden maksumääräysten että senhetkisessä optimointimenettelyssä olevien maksumääräysten kirjaamisen. Kahta algoritmia ei kuitenkaan voida ajaa samaan aikaan.

5)

Päivän aikana tapahtuvassa käsittelyssä algoritmit ajetaan peräjälkeen. Niin kauan kuin samaan aikaan ei ole vireillä liitännäisjärjestelmän monenvälistä maksujen suoritusta, järjestys on seuraava:

a)

algoritmi 1,

b)

jos algoritmi 1 epäonnistuu, sitten algoritmi 2,

c)

jos algoritmi 2 epäonnistuu, sitten algoritmi 3, tai jos algoritmi 2 onnistuu, toista algoritmi 1.

Jos samaan aikaan on vireillä liitännäisjärjestelmää koskeva monenvälinen maksujen suoritus (”prosessi 5”), algoritmi 4 ajetaan.

6)

Algoritmit ajetaan joustavasti siten, että asetetaan ennalta määritetty aikaviive eri algoritmien soveltamisen välillä sen varmistamiseksi, että kahden algoritmin ajojen välillä on vähintään tietty aika. Ajallista eroa valvotaan automaattisesti. Manuaalinen ohjaaminen on mahdollista.

7)

Silloin kun maksumääräys sisältyy ajossa olevaan algoritmiin, sitä ei voida uudistaa (aseman muuttaminen jonossa) eikä sitä voida peruuttaa. Maksumääräyksen uudistamista tai peruuttamista koskevat pyynnöt jäävät jonoon, kunnes algoritmiajo on valmis. Jos asianomainen maksumääräys kirjataan algoritmiajon aikana, uudistamista tai peruuttamista koskevat pyynnöt hylätään. Jos maksumääräystä ei kirjata, osallistujan pyynnöt otetaan heti huomioon.

8.   ICM:n käyttö

1)

ICM:ää voidaan käyttää tiedonvaihtoon ja likviditeetinhallintaan. SWIFTin Secure IP Network -verkko (SIPN) on taustalla oleva tekninen viestintäverkko tietojen vaihtamista ja kontrollitoimien hoitamista varten.

2)

Lukuun ottamatta varastoituja maksumääräyksiä ja perustietoja, ICM:n välityksellä on saatavilla ainoastaan asianomaista pankkipäivää koskevia tietoja. Näytön tiedot ovat englanninkielisiä.

3)

Tiedot annetaan ”pull”-moodissa, mikä tarkoittaa sitä, että kunkin osallistujan on pyydettävä tietoja.

4)

Seuraavat moodit ovat käytettävissä ICM:n välityksellä:

a)

sovellus-sovellus-moodi (A2A)

A2A-moodissa tiedot ja sanomat siirretään PM:n ja osallistujan sisäisen sovelluksen välillä. Tästä syystä osallistujan on varmistettava, että sillä on käytettävissään asianmukainen sovellus XML-sanomien (pyynnöt ja vastaukset) vaihtamiseen ICM:n avulla standardoidun liitynnän välityksellä. Lisätietoja on saatavissa ICM-käyttäjän käsikirjasta ja UDFS:n kirjasta nro 4.

b)

käyttäjä-sovellus-moodi (U2A)

U2A-moodi mahdollistaa suoran yhteyden osallistujan ja ICM:n välillä. Tiedot näytetään selaimella, joka ajetaan PC-järjestelmässä (SWIFT Alliance WebStation tai jokin muu liittymä SWIFTin vaatimusten mukaisesti). Jotta U2A toimisi, IT-infrastruktuurin on kyettävä tukemaan evästeitä ja JavaScript-ohjelmaa. Lisätietoja on saatavissa ICM-käyttäjän käsikirjasta.

5)

Jokaisella osallistujalla on oltava vähintään yksi SWIFT Alliance WebStation tai jokin muu liittymä SWIFTin vaatimusten mukaisesti, jotta se voi päästä ICM:ään U2A:n välityksellä.

6)

Käyttöoikeudet ICM:ään annetaan käyttämällä SWIFTin ”Role Based Access Control” -ohjelmaa. Osallistujien käytettävissä olevan SWIFT ”Non Repudiation of Emission (NRE)” -palvelun avulla XML-sanoman vastaanottaja voi todistaa, että tällaista sanomaa ei ole muutettu.

7)

Jos osallistujalla on teknisiä ongelmia eikä se kykene lainkaan toimittamaan maksumääräyksiä, se voi luoda määrämuotoisen, likviditeetin uudelleenjakoon liittyvän varajärjestelymaksun tai muita varajärjestelymaksuja käyttämällä ICM:ää. [Lisää keskuspankin nimi] avaa tämän toiminnon osallistujan pyynnöstä.

8)

Osallistujat voivat käyttää ICM:ää myös likviditeetin siirtämiseen:

a)

[lisää tarvittaessa] PM-tililtään tililleen PM:n ulkopuolella;

b)

PM-tilin ja osallistujan alatilien välillä; ja

c)

PM-tililtä liitännäisjärjestelmän hallinnoimalle peilitilille.

9.   UDFS ja ICM-käyttäjän käsikirja

Yksityiskohtaisempia tietoja ja esimerkkejä edellä mainituista säännöistä sisältyy UDFS:ään ja ICM-käyttäjän käsikirjaan, siten kuin ne ovat kulloinkin voimassa ja julkaistuina [lisää keskuspankin nimi]n verkkosivuilla ja EKP:n verkkosivuilla englanninkielisinä.

Lisäys II

TARGET2-JÄRJESTELMÄN KORVAUSJÄRJESTELMÄ

1.   Yleiset periaatteet

a)

Jos TARGET2-järjestelmässä on tekninen toimintahäiriö, suorat osallistujat voivat esittää korvausvaatimuksia tässä lisäyksessä vahvistetun TARGET2-korvausjärjestelmän mukaisesti.

b)

Ellei EKP:n neuvosto päätä toisin, TARGET2-korvausjärjestelmää ei sovelleta, kun TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön syynä on ulkoinen tapahtuma, johon asianomaiset keskuspankit eivät ole voineet vaikuttaa, tai kolmansien osapuolten toimet tai laiminlyönnit.

c)

TARGET2-korvausjärjestelmän mukainen korvaus on ainoa tarjolla oleva korvausmenettely TARGET2-järjestelmän teknisissä toimintahäiriötapauksissa. Osallistujat voivat kuitenkin käyttää muita oikeuskeinoja korvauksen vaatimiseksi. Hyväksyessään TARGET2-korvausjärjestelmän mukaisen korvaustarjouksen osallistuja sitoutuu peruuttamattomasti olemaan esittämättä sellaisten maksumääräysten osalta, joita korvauksen hyväksyminen koskee, muita vaatimuksia (välillistä vahinkoa koskevat vaatimukset mukaan luettuina), joita sillä mahdollisesti on jotakin keskuspankkia vastaan; korvaustarjouksen hyväksyessään osallistuja sitoutuu lisäksi siihen, että vastaanotettu korvaus merkitsee täyttä ja lopullista suoritusta, jolla tyydytetään kaikki tällaiset vaatimukset. Osallistuja kattaa asianomaisiin keskuspankkeihin nähden TARGET2-korvausjärjestelmästä saamaansa summaan asti muiden osallistujien tai kolmansien osapuolten saman maksumääräyksen tai maksun perusteella mahdollisesti esittämät korvausvaatimukset.

d)

Korvaustarjouksen tekeminen ei merkitse sitä, että [lisää keskuspankin nimi] tai muu keskuspankki myöntäisi olevansa vastuussa TARGET2-järjestelmän teknisestä toimintahäiriöstä.

2.   Korvaustarjousten ehdot

a)

Maksaja voi esittää kulu- tai korkokorvausvaatimuksen, jos TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi maksumääräystä ei kirjattu pankkipäivänä, jona maksumääräys hyväksyttiin.

b)

Maksunsaaja voi esittää kulukorvausvaatimuksensa, jos se TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi ei saanut TARGET2-maksua, jota se odotti saapuvaksi tiettynä pankkipäivänä. Maksunsaaja voi myös esittää korkokorvausvaatimuksensa, jos yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

i)

osallistujat, joilla on oikeus maksuvalmiusluottoon: osallistuja turvautui TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi maksuvalmiusluottoon, ja/tai

ii)

kaikki osallistujat: rahamarkkinoihin turvautuminen oli teknisesti mahdotonta tai tällainen rahoitus oli muista perustelluista syistä mahdotonta.

3.   Korvauksen laskeminen

a)

Maksajalle annettavan korvaustarjouksen osalta

i)

kulukorvaus on 50 euroa ensimmäisestä kirjaamatta jääneestä maksumääräyksestä, seuraavista neljästä maksumääräyksestä 25 euroa kustakin ja tämän jälkeen 12,50 euroa kustakin maksumääräyksestä. Kulukorvaus lasketaan jokaisen maksunsaajan osalta erikseen,

ii)

korkokulukorvaus lasketaan päivittäin määritettävän viitekoron perusteella. Viitearvo saadaan valitsemalla alhaisempi korko, joko Eoniakoron (euro overnight index average) tai maksuvalmiusluoton korko. Viitekorkoa sovelletaan TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi kirjaamatta jääneen maksumääräyksen määrään kultakin päivältä siitä päivästä, jona maksumääräys toimitettiin tai, jos kysymyksessä on 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu maksumääräys, aiottiin toimittaa, siihen päivään, jona maksumääräyksen käsittely saatiin tai olisi voitu saada päätökseen. Korkokorvauksen määrästä vähennetään mahdollinen tuotto, joka on saatu tallettamalla kirjaamatta jääneisiin maksumääräyksiin liittyvät varat eurojärjestelmässä,

iii)

jos kirjaamatta jääneisiin maksumääräyksiin liittyvät varat sijoitettiin markkinoille tai ne käytettiin vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen, korkokorvausta ei makseta.

b)

Maksunsaajalle annettavan korvaustarjouksen osalta

i)

kulukorvaus on 50 euroa ensimmäisestä kirjaamatta jääneestä maksumääräyksestä, seuraavista neljästä maksumääräyksestä 25 euroa kustakin ja tämän jälkeen 12,50 euroa kustakin maksumääräyksestä. Kulukorvaus lasketaan jokaisen maksajan osalta erikseen,

ii)

korkokorvausta laskettaessa sovelletaan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua laskentamenetelmää, paitsi että korkokorvaus perustuu maksuvalmiusluoton koron ja viitekoron erotukseen ja se lasketaan TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi otetun maksuvalmiusluoton määrästä.

4.   Menettelysäännöt

a)

Korvausta on vaadittava korvaushakemuslomakkeella, joka on saatavilla englanninkielisenä [lisää keskuspankin nimi]n verkkosivuilla [lisää viittaus keskuspankin verkkosivuihin]. Maksajien on toimitettava erillinen korvaushakemuslomake kunkin maksunsaajan osalta ja maksunsaajien on toimitettava erillinen korvaushakemuslomake kunkin maksajan osalta. Korvaushakemuslomakkeessa esitettyjen tietojen tueksi on toimitettava tarvittavat lisätiedot ja asiakirjat. Kunkin maksun tai maksumääräyksen osalta voidaan tehdä vain yksi korvaushakemus.

b)

Osallistujien on toimitettava korvaushakemuksensa neljän viikon kuluessa TARGET2-järjestelmän teknisestä toimintahäiriöstä [lisää keskuspankin nimi]lle. [Lisää keskuspankin nimi]n pyytämät lisätiedot tai lisänäyttö on toimitettava kahden viikon kuluessa tällaisen pyynnön esittämisestä.

c)

[Lisää keskuspankin nimi] tarkastaa korvaushakemukset ja lähettää ne EKP:lle. Jollei EKP:n neuvosto toisin päätä ja ilmoita tästä päätöksestään osallistujille, kaikki vastaanotetut korvaushakemukset arvioidaan 14 viikon kuluessa TARGET2-järjestelmän teknisestä toimintahäiriöstä.

d)

[Lisää keskuspankin nimi] ilmoittaa edellä c alakohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksesta osallistujille, joita asia koskee. Jos arviointi johtaa korvaustarjouksen tekemiseen, kyseisten osallistujien on neljän viikon kuluessa tällaisen korvaustarjouksen ilmoittamisesta joko hyväksyttävä tai hylättävä tarjous kunkin eri korvausvaatimuksiinsa sisältyneen yksittäisen maksumääräyksen tai maksun osalta; tämä tapahtuu allekirjoittamalla korvaustarjouksen hyväksymistä koskeva vakiomuotoinen kirje (saatavilla [lisää keskuspankin nimi]n verkkosivuilla [lisää viittaus keskuspankin verkkosivuihin]). Jos [lisää keskuspankin nimi] ei ole saanut tällaista kirjettä neljän viikon kuluessa, osallistujien, joita asia koskee, katsotaan hylänneen korvaustarjouksen.

e)

[Lisää keskuspankin nimi] suorittaa korvaukset saatuaan osallistujalta korvaustarjouksen hyväksymistä koskevan kirjeen. Korvauksille ei makseta korkoa.

Lisäys III

KELPOISUUS- JA MAALAUSUNTOJEN OHJEET

[Lisää keskuspankin nimi]

[osoite]

Osallistuminen [lisää järjestelmän nimi]-järjestelmään

[paikka], [päivämäärä]

Hyvä []

Meitä on [lisää osallistujan tai osallistujan sivukonttorin nimi]n [lakimiehinä tai ulkopuolisina lakimiehinä] pyydetty antamaan tämä lausunto kysymyksistä, jotka tulevat ajankohtaisiksi [maa, jossa osallistuja on perustettu, jäljempänä ’maa’]n lakeja sovellettaessa [lisää osallistujan nimi]n, (jäljempänä ’osallistuja’), osallistuessa [TARGET2-osajärjestelmän nimi]-järjestelmään (jäljempänä ’järjestelmä’).

Tämä lausunto rajoittuu tämän lausunnon päiväyksenä [maa]ssa/ssä voimassa oleviin lakeihin. Tätä lausuntoa varten emme ole tutkineet minkään muun maan lakia, eikä tähän lausuntoon sisälly muita maita koskevaa suoranaista tai implisiittistä lausuntoa. Jokainen jäljempänä esitetty lausunto on [maa]n lakeja sovellettaessa yhtä tarkka ja paikkansapitävä riippumatta siitä, toimiiko osallistuja maksumääräyksiä toimittaessaan ja maksuja vastaanottaessaan hallinnollisen päätoimipaikkansa vai yhden tai useamman sivukonttorinsa välityksellä sekä siitä, onko nämä perustettu [maa]ssa vai [maa]n ulkopuolella.

I   TUTKITUT ASIAKIRJAT

Tätä lausuntoa varten olemme tutkineet seuraavat asiakirjat:

1)

osallistujan [lisää osallistujan asianomaiset perustamisasiakirja(t)]n, sellaisena kuin se on / sellaisina kuin ne ovat tämän lausunnon päivämääränä, oikeaksi todennetun jäljennöksen,

2)

[soveltuvin osin] otteen [lisää asianomainen yhtiörekisteri]sta/stä ja [soveltuvin osin] [luottolaitosrekisteri tai vastaava]sta/stä,

3)

[soveltuvin osin] jäljennöksen osallistujan toimiluvasta tai muusta todistuksesta, jonka mukaan osallistujalla on oikeus tarjota pankki-, sijoitus-, varojensiirto- ja muita rahoituspalveluja [maa]ssa/ssä,

4)

[soveltuvin osin] jäljennöksen osallistujan hallituksen tai muun asianomaisen päätöksentekoelimen [lisää päivämäärä], [lisää vuosi] tekemästä päätöksestä, josta käy ilmi osallistujan suostumus noudattaa jäljempänä määriteltyjä järjestelmää koskevia asiakirjoja, ja

5)

[määrittele tarkoin kaikki valtakirjat ja mitkä tahansa muut asiakirjat, joihin asianomaiset (jäljempänä määritellyt) järjestelmää koskevat asiakirjat allekirjoittaneen henkilön tai allekirjoittaneiden henkilöiden toimivalta perustuu tai jotka ovat toimivallan todisteena], ja kaikki muut osallistujan perustamisasiakirjoihin, toimivaltaan ja valtuutuksiin liittyvät asiakirjat, jotka ovat tarpeen tai asianmukaisia tämä lausunnon antamiseksi (jäljempänä ’osallistujaa koskevat asiakirjat’).

Tätä lausuntoa varten olemme tutkineet myös seuraavat asiakirjat:

1)

[lisää viittaus järjestelyihin, joilla TARGET2-järjestelmään osallistumista koskevat yhdenmukaistetut säännöt pannaan täytäntöön] [lisää päivämäärä] päivätyn järjestelmän osalta (jäljempänä ’säännöt’),

2)

[…].

Sääntöjä ja [….] kutsutaan jäljempänä ’järjestelmää koskeviksi asiakirjoiksi’ (ja yhdessä osallistujaa koskevien asiakirjojen kanssa ’asiakirjoiksi’).

II   OLETUKSET

Tämä lausunto perustuu seuraaviin oletuksiin:

1)

meille toimitetut järjestelmää koskevat asiakirjat ovat joko alkuperäisiä asiakirjoja tai oikeita jäljennöksiä, ja

2)

järjestelmää koskevien asiakirjojen ehdot sekä niihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat päteviä ja oikeudellisesti sitovia [järjestelmän jäsenvaltio]n lakien mukaan, joita todetaan sovellettavan sanottuihin asiakirjoihin, ja lainvalinta, jonka mukaan [järjestelmän jäsenvaltio]n lakeja sovelletaan järjestelmää koskeviin asiakirjoihin, on pätevä [järjestelmän jäsenvaltio]n lakien mukaan,

3)

osallistujaa koskevat asiakirjat kuuluvat asianomaisten tahojen kelpoisuuteen ja toimivaltaan ja ne on auktorisoitu, hyväksytty tai toimeenpantu ja tarvittaessa toimitettu asianomaisten tahojen toimesta, ja

4)

osallistujaa koskevat asiakirjat sitovat osapuolia, joille ne on osoitettu, eikä niiden ehtoja ole rikottu.

III   OSALLISTUJAA KOSKEVA LAUSUNTO

A.

Osallistuja on asianmukaisesti perustettu ja rekisteröity tai sen perustaminen on muutoin asianmukaisesti hyväksytty tai sen olemassaoloa säätelevät muutoin [maa]n lait.

B.

Osallistujalla on kelpoisuus ja toimivalta täyttää velvollisuutensa ja toteuttaa oikeutensa järjestelmää koskevien asiakirjojen mukaisesti, joiden osapuolena se on.

C.

Osallistujan oikeuksien ja velvollisuuksien hyväksyminen tai oikeuksien käyttäminen ja velvollisuuksien täyttäminen järjestelmää koskevien asiakirjojen mukaisesti, joiden osapuolena osallistuja on, ei millään tavoin riko osallistujaan tai osallistujaa koskeviin asiakirjoihin sovellettavia [maa]n lakeja.

D.

Osallistuja ei tarvitse lisävaltuutuksia, -hyväksymisiä, -lupia, -hakemuksia, -rekisteröitymisiä, -taltiointeja taikka julkisen notaarin vahvistuksia taikka mitään muita [maa]ssa/ssä toimivaltaisten tuomioistuinten, oikeus- tai muiden viranomaisten todistuksia järjestelmää koskevien asiakirjojen hyväksymistä, laillistamista tai täytäntöönpanokelpoisuutta taikka asiakirjojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista tai täyttämistä varten.

E.

Osallistuja on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin yrityskohtaisiin järjestelyihin ja muihin toimenpiteisiin, jotka ovat [maa]n lakien mukaan tarpeen sen varmistamiseksi, että järjestelmää koskevien asiakirjojen mukaiset osallistujan oikeudet ovat laillisia, päteviä ja sitovia.

Tämä lausunto on annettu sen päiväyksen mukaisena päivänä ja se on osoitettu ainoastaan [lisää keskuspankin nimi]lle ja [osallistujalle]. Muut henkilöt eivät voi vedota tähän lausuntoon eikä lausunnon sisältöä saa Euroopan keskuspankkia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän kansallisia keskuspankkeja [ja [maa]n kansallista keskuspankkia / asianomaisia sääntelyviranomaisia] lukuun ottamatta antaa tiedoksi muille kuin sen vastaanottajille ja näiden oikeudellisille neuvonantajille ilman etukäteissuostumustamme.

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]

[Lisää keskuspankin nimi]

[osoite]

[järjestelmän nimi]

[paikka], [päivämäärä]

Hyvä []

Meitä on [lisää osallistujan tai osallistujan sivukonttorin nimi]n (jäljempänä ’osallistuja’) [ulkopuolisina] lakimiehinä pyydetty antamaan tämä [maa, jossa osallistuja on perustettu, jäljempänä ’maa’]n lakien mukainen lausunto kysymyksistä, jotka tulevat ajankohtaisiksi [maa]n lakeja sovellettaessa osallistujan osallistuessa järjestelmään, joka on TARGET2-osajärjestelmä (jäljempänä ’järjestelmä’). Viittaukset [maa]n lakeihin merkitsevät viittausta kaikkiin [maa]n sovellettaviin säännöksiin ja määräyksiin. Me annamme erityisesti [järjestelmän jäsenvaltio]n ulkopuolella perustettua osallistujaa koskevan, [maa]n lakien mukaisen lausunnon oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka syntyvät järjestelmään osallistumisen seurauksena siten, kuin jäljempänä määritellyissä järjestelmää koskevissa asiakirjoissa on esitetty.

Tämä lausunto rajoittuu [maa]ssa tämän lausunnon päiväyksenä voimassa oleviin lakeihin. Tätä lausuntoa varten emme ole tutkineet minkään muun maan lakia, eikä tähän lausuntoon sisälly muita maita koskevaa suoranaista tai implisiittistä lausuntoa. Olemme lähteneet siitä, että muiden maiden lait eivät vaikuta tähän lausuntoon.

1.   TUTKITUT ASIAKIRJAT

Tätä lausuntoa varten olemme tutkineet seuraavat asiakirjat sekä muut tarpeellisiksi tai asianmukaisiksi katsomamme asiakirjat:

1)

[lisää viittaus järjestelyihin, joilla TARGET2-järjestelmään osallistumista koskevat yhdenmukaistetut säännöt pannaan täytäntöön] [lisää päivämäärä] päivätyn järjestelmän osalta (jäljempänä ’säännöt’), ja

2)

muut järjestelmää ja/tai osallistujan ja muiden järjestelmän osallistujien välistä ja osallistujien ja [lisää keskuspankin nimi]n välistä suhdetta sääntelevät asiakirjat.

Säännöistä ja [….] käytämme jäljempänä ilmaisua ’järjestelmää koskevat asiakirjat’.

2.   OLETUKSET

Tämä lausunto perustuu järjestelmää koskevia asiakirjoja koskeviin seuraaviin oletuksiin:

1)

järjestelmää koskevat asiakirjat kuuluvat asianomaisten tahojen kelpoisuuteen ja toimivaltaan ja ne on auktorisoitu, hyväksytty tai laillistettu ja tarvittaessa toimitettu asianomaisten tahojen toimesta,

2)

järjestelmää koskevien asiakirjojen ehdot sekä niihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat päteviä ja oikeudellisesti sitovia [järjestelmän jäsenvaltio]n lakien mukaan, joita todetaan sovellettavan kyseisiin asiakirjoihin, ja lainvalinta, jonka mukaan [järjestelmän jäsenvaltio]n lakeja sovelletaan järjestelmää koskeviin asiakirjoihin, on pätevä [järjestelmän jäsenvaltio]n lakien mukaan,

3)

järjestelmän, jonka välityksellä maksumääräykset toimitetaan tai maksut välitetään tai oikeudet toteutetaan tai velvollisuudet suoritetaan, osallistujilla on toimilupa tarjota varojensiirtopalveluja kaikissa asianomaisissa maissa, ja

4)

meille toimitetut asiakirjojen jäljennökset tai kappaleet vastaavat alkuperäisiä asiakirjoja.

3.   LAUSUNTO

Edellä esitettyyn perustuen ja ellei edellä esitetystä taikka jäljempänä esitetyistä kohdista muuta johdu, katsomme seuraavaa:

3.1   Maakohtaiset oikeudelliset näkökohdat [soveltuvin osin]

[Maa]n oikeusjärjestelmän seuraavat piirteet ovat järjestelmää koskevista asiakirjoista johtuvien velvollisuuksien kanssa sopusoinnussa eivätkä millään lailla syrjäytä kyseisiä velvollisuuksia: [maakohtaisten oikeudellisten näkökohtien luettelo].

3.2   Maksukyvyttömyyteen liittyvät yleiset kysymykset

3.2.a   Maksukyvyttömyysmenettelyjen tyypit

Ainoat maksukyvyttömyysmenettelyjen tyypit (akordi ja velkasaneeraus mukaan luettuina), joiden kohteeksi osallistuja voi joutua [maa]ssa/ssä, ovat seuraavat (tässä lausunnossa maksukyvyttömyysmenettelyllä tarkoitetaan myös osallistujan [maa]ssa/ssä olevia varallisuuseriä tai sivukonttoreita koskevia kaikenlaisia menettelyitä, joiden kohteeksi osallistuja voi joutua [maa]ssa/ssä): [laadi luettelo menettelyistä alkuperäiskielellä sekä englannin kielellä (jäljempänä yhteisesti ’maksukyvyttömyysmenettelyt’).

Maksukyvyttömyysmenettelyiden lisäksi osallistuja, sen varallisuus tai sen [maa]ssa/ssä oleva sivukonttori voi [maa]ssa/ssä joutua seuraavien kohteeksi: [laadi luettelo alkuperäiskielellä ja englannin kielellä sovellettavista maksuajan pidennyksistä, selvitystilamenettelyistä, tai muista menettelyistä, joiden seurauksena maksut osallistujalle tai osallistujalta voidaan keskeyttää tai tällaisten maksujen osalta voidaan asettaa rajoituksia tai muista vastaavista menettelyistä] (jäljempänä yhteisesti ’menettelyt’).

3.2.b   Maksukyvyttömyyssopimukset

[Maa] tai [maa]n tietyt poliittiset alayksiköt, jotka määritetään jäljempänä, on/ovat seuraavien maksukyvyttömyyssopimusten osapuolena/osapuolina: [luettele tarvittaessa sopimukset, joilla on tai saattaa olla merkitystä tämän lausunnon kannalta].

3.3   Järjestelmää koskevien asiakirjojen täytäntöönpanokelpoisuus

Ellei jäljempänä esitetyistä kohdista muuta johdu, kaikki järjestelmää koskevien asiakirjojen määräykset ovat [maa]n lakien mukaan sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia niiden ehtojen mukaisesti, erityisesti tapauksissa, joissa pannaan vireille osallistujaa koskeva maksukyvyttömyysmenettely.

Erityisesti katsomme, että

3.3.a   Maksumääräysten käsittely

Sääntöjen [lisää kohta]n määräykset maksumääräysten käsittelystä ovat päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia. Tällaisten kohtien mukaisesti käsitellyt maksumääräykset ovat [maa]n lakien mukaan päteviä, sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia. Sääntöjen määräykset, joissa määritellään tarkka ajankohta, jona osallistujan järjestelmään toimittamat maksumääräykset tulevat täytäntöönpanokelpoisiksi ja peruuttamattomiksi ([lisää sääntöjen kohta]) ovat [maa]n lakien mukaan päteviä, sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia.

3.3.b   [Lisää keskuspankin nimi] toimivaltuudet suorittaa tehtävänsä

Osallistujaa koskevien maksukyvyttömyysmenettelyjen tai menettelyjen aloittamien ei vaikuta [lisää keskuspankin nimi]n järjestelmää koskevista asiakirjoista johtuviin toimivaltuuksiin. [Mainitse [tarvittaessa], että tämä lausunto koskee myös muita yhteisöjä, jotka tarjoavat osallistujille järjestelmän osallistumisen kannalta välittömästi ja ehdottomasti tarpeellisia palveluja (esim. verkkopalvelujen tarjoaja).]

3.3.c   Oikeuskeinot erityisissä erääntymistilanteissa

[Tilanteissa, joissa ne soveltuvat osallistujaan, sääntöjen [lisää kohdat]n määräykset erääntymättömien saamisten nopeutetun suorittamisen vaatimisesta, osallistujan talletusten käyttämisestä saamisten kuittaamiseen, vakuuksien realisoimisesta, osallistumisen keskeyttämisestä ja päättämisestä, viivästyskoron vaatimisesta, sopimuksen irtisanomisesta ja transaktioiden lopettamisesta ([lisää sääntöjen ja järjestelmää koskevien asiakirjojen muut asianomaiset lausekkeet]) ovat [maa]n lakien mukaan päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia.]

3.3.d   Osallistumisen keskeyttäminen ja päättäminen

Tilanteissa, joissa ne soveltuvat osallistujaan, sääntöjen [lisää kohdat]n määräykset (osallistujan järjestelmään osallistumisen keskeyttämisestä ja päättämisestä maksukyvyttömyysmenettelyn tai menettelyn aloittamisen tai muun järjestelmää koskevissa asiakirjoissa määritellyn erityisen erääntymistilanteen vuoksi tai tilanteissa, jossa osallistuja muodostaa systeemiriskin tai sillä on vakavia toiminnallisia ongelmia) ovat [maa]n lakien mukaan päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia.

3.3.e   Seuraamusjärjestelmä

Tilanteissa, joissa ne soveltuvat osallistujaan, sääntöjen [lisää kohdat]n määräykset sellaiselle osallistujalle määrättävistä seuraamuksista, joka on kykenemätön maksamaan takaisin päivänsisäisen tai, soveltuvin osin, yön yli -luoton ajoissa, ovat [maa]n lakien mukaan päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia.

3.3.f   Oikeuksien ja velvollisuuksien luovuttaminen

Osallistuja ei voi luovuttaa, muuttaa tai siirtää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille ilman [lisää keskuspankin nimi]n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

3.3.g   Sovellettavan oikeuden ja toimivaltaisen tuomioistuimen valinta

Sääntöjen [lisää kohdat]n määräykset, erityisesti sovellettavan lain, riitojen ratkaisun, toimivaltaisten tuomioistuinten ja menettelyn vireillepanon osalta, ovat [maa]n lakien mukaan päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia.

3.4   Mitätöitävissä olevat suosimiset

Katsomme, että järjestelmää koskevista asiakirjoista johtuvia velvollisuuksia tai tällaisten velvollisuuksien suorittamista tai noudattamista ennen osallistujaa koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn tai menettelyn aloittamista, ei voi sivuuttaa tällaisessa menettelyssä velkojien suosimisena, mitätöitävissä olevana transaktiona tai muutoin [maa]n lakien mukaan.

Erityisesti, ja rajoittamatta edellä sanottua, tämä koskee minkä tahansa osallistujan järjestelmään toimittamia maksumääräyksiä. Erityisesti katsomme, että sääntöjen [lisää kohdat]n määräykset, joissa maksumääräysten täytäntöönpanokelpoisuus ja peruuttamattomuus vahvistetaan, ovat päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia ja että maksumääräyksiä, jotka mikä tahansa osallistuja on toimittanut järjestelmään ja jotka on käsitelty sääntöjen [lisää kohdat] mukaisesti, ei voida sivuttaa maksukyvyttömyysmenettelyssä tai menettelyssä velkojien suosimisena, mitätöitävissä olevana transaktiona tai muutoin [maa]n lakien mukaan.

3.5   Ulosotto

Jos osallistujan velkoja hakee [maa]n lakien mukaisesti ulosottopäätöstä (varojen jäädyttämistä koskeva päätös ja takavarikko sekä mikä tahansa muu julkis- tai yksityisoikeudellinen menettely, jolla pyritään suojelemaan yleistä etua tai osallistujan velkojien oikeuksia, mukaan luettuina), jäljempänä ’ulosotto’ [maa]n tuomioistuimelta, valtion viranomaiselta, oikeusviranomaiselta tai julkishallinnon viranomaiselta, katsomme että [lisää analyysi ja arviointi].

3.6   Vakuudet [soveltuvin osin]

3.6.a   Oikeuksien ja talletusten luovutus vakuus-, panttaus-, repo- ja/tai takaustarkoituksessa

Vakuusluovutukset ovat päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia [maa]n lakien mukaan. Erityisesti pantin tai takaisinostosopimuksen (repon) perustaminen ja realisointi [lisää viittaus asianomaiseen keskuspankin kanssa sovittuun järjestelyyn]n mukaisesti ovat [maa]n lakien mukaan päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia. Jos osallistujan järjestelmään liittymisen edellytyksenä vaaditaan takaus toiselta oikeushenkilöltä, tällainen takaus sitoo takaajaa ja on tätä vastaan täysimääräisesti realisoitavissa, takauksen summasta ja osallistujan tilanteesta riippumatta.

3.6.b   Luovutuksensaajan, pantinsaajan tai repo-ostajan muita velkojia parempi etuoikeus

Jos osallistuja joutuu maksukyvyttömyysmenettelyn tai menettelyn kohteeksi, [lisää viittaus keskuspankkiin]lle tai muille järjestelmän osallistujille vakuudeksi luovutetuilla tai pantatuilla oikeuksilla ja varallisuuserillä on kaikkien muiden velkojien saamisia parempi etuoikeus eikä muiden velkojien etuoikeusjärjestys vaikuta tähän tosiseikkaan.

3.6.c   Vakuusoikeuksien täytäntöönpano

Myös tilanteissa, joissa osallistujaa koskee maksukyvyttömyysmenettely tai menettely, järjestelmän muut osallistujat ja [lisää keskuspankin nimi] voivat [luovutuksensaajina, pantinsaajina tai repo-ostajina] sääntöjen mukaisilla [lisää keskuspankin nimi]n toimilla realisoida osallistujan oikeuksia ja omaisuuseriä.

3.6.d   Muotoa ja rekisteröintiä koskevat vaatimukset

Osallistujan omaisuutta tai oikeuksia koskevan vakuusluovutuksen, pantin tai repon perustamista tai realisoimista koskevia muotovaatimuksia ei ole, eikä [vakuusluovutusta, panttia, repoa taikka näitä koskevia erityispiirteitä] tarvitse rekisteröidä tai taltioida missään toimivaltaisessa [maa]n tuomioistuimessa taikka valtion, oikeus- tai julkisviranomaisessa.

3.7   Sivukonttorit [soveltuvin osin]

3.7.a   Lausunto soveltuu sivukonttoreiden välityksellä suoritettuihin toimiin

Jokainen osallistujaa koskeva edellä esitetty lausunto on [maa]n lakeja sovellettaessa yhtä paikkansapitävä ja pätevä tilanteissa, joissa osallistuja toimii yhden tai useamman [maan]n ulkopuolella perustetun sivukonttorinsa välityksellä.

3.7.b   Lainmukaisuus

Järjestelmää koskevien asiakirjojen mukaisten oikeuksien toteuttaminen tai velvollisuuksien täyttäminen tai maksumääräysten toimittaminen, välittäminen tai maksujen vastaanottaminen osallistujan sivukonttorin toimesta eivät millään tavoin riko [maa]n lakia.

3.7.c   Vaaditut auktorisoinnit

Jotta osallistujan sivukonttori voisi toteuttaa järjestelmää koskevien asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia taikka toimittaa tai välittää maksumääräyksiä taikka vastaanottaa maksuja, ei tarvita lisävaltuutuksia, -hyväksymisiä, -lupia, -hakemuksia, -taltiointeja, -rekisteröitymisiä taikka julkisen notaarin vahvistuksia taikka [maa]ssa toimivaltaisten tuomioistuinten, oikeus- tai muiden viranomaisten muita todistuksia.

Tämä lausunto on annettu sen päiväyksen mukaisena päivänä ja se on osoitettu ainoastaan [lisää keskuspankin nimi]lle ja [osallistujalle]. Muut henkilöt eivät voi vedota tähän asiantuntijalausuntoon eikä lausunnon sisältöä saa Euroopan keskuspankkia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän kansallisia keskuspankkeja [ja [maa]n kansallista keskuspankkia / asianomaisia sääntelyviranomaisia] lukuun ottamatta antaa tiedoksi muille kuin sen vastaanottajille ja näiden oikeudellisille neuvonantajille ilman etukäteissuostumustamme.

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]

Lisäys IV

TOIMINNAN JATKUVUUS JA VARAJÄRJESTELYT

1.   Yleiset määräykset

a)

Tässä lisäyksessä vahvistetaan [lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujien tai liitännäisjärjestelmien väliset järjestelyt sellaisia mahdollisia tilanteita varten, joissa SSP:n tai tiedonsiirtoverkon yksi tai useampi osa ei toimi tai niihin vaikuttaa ulkopuolinen epätavanomainen tapahtuma tai joissa toimintahäiriö vaikuttaa mihin tahansa osallistujaan tai liitännäisjärjestelmään.

b)

Tässä lisäyksessä kaikki viittaukset erityisiin kellonaikoihin tarkoittavat Euroopan keskuspankin aikaa, jolla tarkoitetaan EKP:n kotipaikan paikallista aikaa (CET (1)).

2.   Toiminnan jatkuvuutta suojaavat toimet ja varajärjestelyt

a)

Jos TARGET2-järjestelmän normaali toiminta häiriintyy ulkopuolisen epätavanomaisen tapahtuman ja/tai SSP:n tai tiedonsiirtoverkon toimintahäiriön vuoksi, [lisää keskuspankin nimi]lla/llä on oikeus ottaa käyttöön toiminnan jatkuvuutta suojaavia ja varajärjestelytoimia.

b)

Seuraavia toiminnan jatkuvuutta suojaavia ja varajärjestelytoimia voidaan käyttää TARGET2-järjestelmässä:

i)

SSP:n toiminnan siirtäminen vaihtoehtoiseen paikkaan,

ii)

SSP:n aukioloaikojen muuttaminen, ja

iii)

varajärjestelyn aloittaminen 6 kohdan c ja d alakohdassa määriteltyjen erittäin tärkeiden ja tärkeiden maksujen osalta.

c)

[Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on päätösvalta, ottaako se käyttöön toiminnan jatkuvuuden suojaavia ja varajärjestelytoimia sekä mihin toimiin se mahdollisesti ryhtyy suorittaakseen maksumääräyksiä.

3.   Ongelmatilanteista tiedottaminen

a)

SSP:n toimintahäiriöstä ja/tai ulkopuolisesta epätavanomaisesta tapahtumasta on ilmoitettava osallistujille kotimaisten viestintäkanavien, ICM:n sekä T2IS-järjestelmän välityksellä. Osallistujille lähetettävässä ilmoituksessa on oltava erityisesti seuraavat tiedot:

i)

tapahtuman kuvaus,

ii)

käsittelyn arvioitu viivästyminen (jos tiedossa),

iii)

tiedot suoritetuista toimenpiteistä, ja

iv)

ohjeet osallistujille.

b)

Lisäksi [lisää keskuspankin nimi] voi ilmoittaa osallistujille käsillä tai odotettavissa olevasta tapahtumasta, joka saattaa vaikuttaa TARGET2-järjestelmän normaaliin toimintaan.

4.   SSP:n toiminnan siirtäminen vaihtoehtoiseen paikkaan

a)

Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tapahtuman sattuessa SSP:n toiminta voidaan siirtää samalla tai toisella alueella sijaitsevaan vaihtoehtoiseen paikkaan.

b)

Jos SSP:n toiminta siirretään toiselle alueelle, osallistujien on parhaiden edellytysten mukaisesti selvitettävä tiliasemansa SSP:n toimintahäiriöön tai ulkopuoliseen epätavanomaiseen tapahtumaan asti ja annettava [lisää keskuspankin nimi]lle kaikki tähän liittyvät tarpeelliset tiedot.

5.   Aukioloaikojen muuttaminen

a)

TARGET2-järjestelmän päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä voidaan pidentää tai uuden pankkipäivän alkamisaikaa voidaan lykätä. TARGET2-järjestelmän pidennettynä aukioloaikana maksumääräyksiä on käsiteltävä [lisää viittaus järjestelyihin, joilla yhdenmukaistetut säännöt pannaan täytäntöön]n mukaisesti, kuitenkin ottaen huomioon tässä lisäyksessä vahvistetut muutokset.

b)

Jos SSP:ssä on ollut toimintahäiriö päivän aikana, mutta SSP on saatu taas kuntoon ennen klo 18.00, päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä voidaan pidentää ja sulkemisaikaa lykätä. Normaaleissa olosuhteissa sulkemisaikaa voidaan lykätä korkeintaan kaksi tuntia, ja lykkäämisestä on tiedotettava osallistujille mahdollisimman hyvissä ajoin. Jos tieto tällaisesta sulkemisajan lykkäämisestä annetaan ennen klo 16.50, sovelletaan normaalia vähintään tunnin määräaikaa asiakasmaksujen ja pankkienvälisten maksujen vastaanottamisen lopetusajankohdan välillä. Kun tieto tällaisesta lykkäämisestä on annettu, sitä ei voida peruuttaa.

c)

Sulkemisaikaa on lykättävä tapauksissa, joissa SSP:n toimintahäiriö on alkanut ennen klo 18, eikä SSP:tä ole saatu kuntoon klo 18.00 mennessä. [lisää keskuspankin nimi] ilmoittaa osallistujille välittömästi sulkemisajan lykkäämisestä.

d)

Kun SSP on saatu kuntoon, on ryhdyttävä seuraaviin toimiin:

i)

[lisää keskuspankin nimi] pyrkii kirjaamaan kaikki jonossa olevat maksut tunnin kuluessa tai, jos SSP:n toimintahäiriö alkoi klo 17.30 tai myöhemmin (tapauksissa, joissa ongelma jatkui klo 18.00), 30 minuutin kuluessa.

ii)

Osallistujien lopulliset saldot on määritettävä tunnin kuluessa tai, jos SSP:n toimintahäiriö alkoi klo 17.30 tai myöhemmin (tapauksissa, joissa ongelma jatkui klo 18.00), 30 minuutin kuluessa.

iii)

Pankkienvälisten maksujen vastaanottamisen lopetusajankohtana suoritetaan päivän päätöstoimet, mukaan lukien eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmään turvautuminen.

e)

Liitännäisjärjestelmillä, jotka tarvitsevat likviditeettiä aikaisin aamulla, on oltava voimassa järjestelyt niitä tilanteita varten, joissa päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä ei voida aloittaa ajoissa edellisenä päivänä tapahtuneen SSP:n toimintahäiriön vuoksi.

6.   Varajärjestely

a)

[Lisää keskuspankin nimi] aloittaa maksumääräysten käsittelyn varajärjestelyin SSP:n varajärjestelymoduulissa, jos se katsoo sen tarpeelliseksi. Tällaisissa tapauksissa osallistujille tarjotaan vain palvelun vähimmäistaso. [Lisää keskuspankin nimi]n on käytettävissä olevien viestintävälineiden välityksellä ilmoitettava osallistujilleen varajärjestelyn aloittamisesta.

b)

Varajärjestelyssä [lisää keskuspankin nimi] käsittelee maksumääräyksiä manuaalisesti.

c)

Seuraavat maksut katsotaan erittäin tärkeiksi, ja [lisää keskuspankin nimi]n on parhaiden edellytysten mukaisesti pyrittävä käsittelemään ne häiriötilanteissa:

i)

CLS-pankkiin (CLS Bank International) liittyvät maksut,

ii)

EURO1:n päivän lopun maksut, ja

iii)

keskusvastapuolten vakuusmaksujen muutospyynnöt.

d)

Seuraavat maksut katsotaan tärkeiksi, ja [lisää keskuspankin nimi] voi päättää aloittaa varajärjestelyt niiden osalta:

i)

maksut, jotka liittyvät maksun suorittamiseen reaaliaikaisesti liittymämallin mukaisissa arvopaperikaupan selvitysjärjestelmissä,

ii)

muut maksut, jos se on tarpeen systeemiriskin välttämiseksi.

e)

Osallistujien on toimitettava maksumääräykset varajärjestelyä varten sekä tiedonanto maksunsaajille [lisää viestintävälineet]n välityksellä. Tietoja tilien saldoista ja veloitus- ja hyvityskirjauksista saa [lisää keskuspankin nimi]lta/ltä.

f)

TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään lähetetyt, jonossa olevat maksumääräykset voivat myös olla varajärjestelyn kohteena. Tällaisissa tapauksissa [lisää keskuspankin nimi]n on pyrittävä välttämään maksumääräysten kaksoiskäsittelyä, mutta osallistujat kantavat riskin mahdollisesta kaksoiskäsittelystä.

g)

Maksumääräysten varajärjestelyä varten osallistujien on annettava lisävakuuksia. Varajärjestelyssä saapuvat varajärjestelymaksut voidaan kuitata lähtevillä varajärjestelymaksuilla. [Lisää keskuspankin nimi] ei saa varajärjestelyssä ottaa huomioon osallistujien käytettävissä olevaa likviditeettiä.

7.   Osallistujiin tai liitännäisjärjestelmiin liittyvät toimintahäiriöt

a)

Jos osallistujalla on ongelma, jonka vuoksi se ei voi suorittaa maksuja TARGET2-järjestelmässä, se on itse vastuussa ongelman ratkaisemisesta. Erityisesti osallistuja voi käyttää talon sisäisiä ratkaisuja tai ICM:n toimintoja eli tehdä likviditeetin uudelleenjakoon liittyviä varajärjestelymaksuja ja muita varajärjestelymaksuja (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

b)

Jos osallistuja päättää käyttää ICM:n toimintoa likviditeetin uudelleenjakoon liittyvän varajärjestelymaksun maksamiseksi, [lisää keskuspankin nimi]n on osallistujan pyynnöstä avattava tämä toiminto ICM:n kautta. [Lisää keskuspankin nimi]n on osallistujan pyynnöstä ilmoitettava muille osallistujille likviditeetin uudelleenjakoon liittyvän varajärjestelymaksun käytöstä lähettämällä ICM:n viesti. Osallistuja on vastuussa tällaisten likviditeetin uudelleenjakoon liittyvien varajärjestelymaksujen lähettämisestä ainoastaan sellaisille osallistujille, joiden kanssa se on sopinut kahdenvälisesti tällaisten maksujen käyttämisestä, sekä kaikista tällaisiin maksuihin liittyvistä lisätoimista.

c)

Jos kaikki a alakohdassa tarkoitetut keinot on jo käytetty tai jos ne eivät tehoa, osallistuja voi pyytää apua [lisää keskuspankin nimi]lta/ltä.

d)

Jos toimintahäiriö vaikuttaa liitännäisjärjestelmään, liitännäisjärjestelmä on vastuussa ongelman ratkaisemisesta. [Lisää keskuspankin nimi] voi liitännäisjärjestelmän pyynnöstä toimia liitännäisjärjestelmän puolesta. [Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on oikeus päättää, mitä tukea se tarjoaa liitännäisjärjestelmälle; mukaan lukien liitännäisjärjestelmän yön toimet. Seuraavat varatoimet ovat mahdollisia:

i)

liitännäisjärjestelmä tekee ns. puhtaita maksuja (eli maksuja, jotka eivät liity niiden perustana olevaan transaktioon) osallistujaliittymän välityksellä,

ii)

[lisää keskuspankin nimi] luo ja/tai käsittelee liitännäisjärjestelmän puolesta XML-ohjeita tai -tiedostoja, ja/tai

iii)

[lisää keskuspankin nimi] tekee ns. puhtaita maksuja liitännäisjärjestelmän puolesta.

e)

Liitännäisjärjestelmiä koskevat yksityiskohtaiset varatoimet on sisällytettävä [lisää keskuspankin nimi]n ja asianomaisen liitännäisjärjestelmän kahdenvälisiin järjestelyihin.

8.   Muut määräykset

a)

Jos tietyt tiedot eivät ole saatavissa 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tapahtumien johdosta, [lisää keskuspankin nimi] on oikeutettu aloittamaan maksumääräysten käsittelyn tai jatkamaan niiden käsittelyä ja/tai operoimaan TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmää [lisää keskuspankin nimi]n määrittelemien viimeisten käytettävissä olevien tietojen perusteella. Osallistujien ja liitännäisjärjestelmien on [lisää keskuspankin nimi]n pyynnöstä toimitettava FileAct/Interact-sanomansa uudestaan tai ryhdyttävä muihin toimiin, joita [lisää keskuspankin nimi] pitää asianmukaisina.

b)

Jos [lisää keskuspankin nimi] ei ole toimintakykyinen, muut eurojärjestelmän keskuspankit voivat hoitaa TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään liittyvät tekniset toiminnot tai osan niistä.

c)

[Lisää keskuspankin nimi] voi edellyttää, että osallistujat osallistuvat säännöllisiin tai tapauskohtaisiin toiminnan jatkuvuutta suojaaviin ja varajärjestelytoimia koskeviin testauksiin, koulutuksiin tai muihin [lisää keskuspankin nimi]n tarpeellisiksi katsomiin toimenpiteisiin. Osallistujat vastaavat yksin kustannuksista, jotka koituvat niille tällaisista testeistä tai muista järjestelyistä.


(1)  CET ottaa huomioon siirtymisen Keski-Euroopan kesäaikaan.

Lisäys V

AIKATAULU

1.

TARGET2 on avoinna kaikkina pankkipäivinä. Näitä ovat kaikki päivät paitsi lauantait, sunnuntait, uudenvuodenpäivä, pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä (EKP:n kotipaikassa sovellettavan kalenterin mukaisesti), vappupäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä.

2.

Järjestelmän viiteaika on Euroopan keskuspankin aika eli EKP:n kotipaikan paikallinen aika.

3.

Pankkipäivä alkaa edellisen pankkipäivän iltana ja on seuraavan aikataulun mukainen:

Kellonaika

Kuvaus

6.45–7.00

Päivän toimien valmistelun ajankohta (1)

7.00–18.00

Päivän aikana tapahtuva käsittely

17.00

Asiakasmaksujen vastaanottamisen lopetusaika (eli maksut, joissa maksun vireillepanija ja/tai maksunsaaja ei ole suora tai epäsuora osallistuja; nämä yksilöidään järjestelmässä käyttämällä MT 103- tai MT 103+ -sanomaa)

18.00

Pankkienvälisten maksujen vastaanottamisen lopetusaika (eli muut kuin asiakasmaksut)

18.00–18.45 (2)

Päivän päätöstoimet

18.15 (2)

Maksuvalmiusjärjestelmän käytön yleinen lopetusaika

(heti) 18.30 (jälkeen) (3)

Tiedot kirjanpitojärjestelmien päivitystä varten ovat keskuspankkien käytettävissä

18.45–19.30 (3)

Päivän aloitustoimet (uusi pankkipäivä)

19.00 (3)– 19.30 (2)

Likviditeetin toimittaminen PM-tilille

19.30 (3)

”Prosessin aloitus” -sanoma ja pysyvien maksumääräysten kirjaaminen likviditeetin siirtämiseksi PM-tileiltä alatilille/-tileille/peilitilille (liitännäisjärjestelmään liittyvä kirjaus)

19.30 (3)– 22.00

Lisälikviditeetin siirtojen suorittaminen ICM:n välityksellä ennen kuin liitännäisjärjestelmä lähettää ”syklin aloitus” -sanoman; liitännäisjärjestelmän yön toimien aikainen kirjausajanjakso (ainoastaan liitännäisjärjestelmien selvitysprosessia nro 6 varten liitteessä IV tarkoitetulla tavalla)

22.00–1.00

Tekninen huoltojakso

1.00–7.00

Liitännäisjärjestelmän yön toimien aikainen selvitysprosessi (ainoastaan liitännäisjärjestelmien selvitysprosessia nro 6 varten)

4.

ICM on käytettävissä likviditeetin siirtämiseen klo 19.30 (4) lähtien seuraavaan päivään klo 18 saakka, klo 22.00 ja klo 1.00 välistä teknistä huoltojaksoa lukuun ottamatta.

5.

Aikataulua voidaan muuttaa, jos otetaan käyttöön toiminnan jatkuvuutta suojaavia toimia lisäyksessä IV olevan 5 kohdan mukaisesti.


(1)  Päivän toimilla tarkoitetaan päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä ja päivän päätöstoimia.

(2)  Jakso päättyy 15 minuuttia myöhemmin varannon pitoajanjakson viimeisenä päivänä.

(3)  Jakso alkaa 15 minuuttia myöhemmin varannon pitoajanjakson viimeisenä päivänä.

(4)  Jakso alkaa 15 minuuttia myöhemmin eurojärjestelmän varannon pitoajanjakson viimeisenä päivänä.

Lisäys VI

MAKSUT JA LASKUTUS

Suorien osallistujien maksut

1.

Suorien osallistujien osalta maksumääräysten käsittelyn kuukausimaksu TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmässä on, suoran osallistujan valitsemasta vaihtoehdosta riippuen, joko

a)

150 euroa PM-tililtä sekä 0,80 euroa transaktiolta (veloituskirjaukselta), tai

b)

1 875 euroa PM-tililtä sekä maksu transaktiolta (veloituskirjaukselta), joka määräytyy kuukausittain transaktioiden määrän (käsiteltyjen transaktioiden lukumäärä) mukaan seuraavasti:

Hintaluokka

Transaktioita vähintään

Transaktioita enintään

Transaktiohinta (euroa)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Enemmän kuin 100 000

0,125

Osallistujan PM-tilin ja sen alatilien välisistä likviditeetin siirroista ei peritä maksua.

2.

Monitavoitettavan tilin kuukausimaksu on 80 euroa jokaiselta kahdeksannumeroiselta BIC-osoitteelta, joka ei ole suoran osallistujan tilin BIC-koodi.

3.

Suorilta osallistujilta, jotka eivät halua BIC-koodiaan TARGET2-luetteloon, veloitetaan 30 euron lisäkuukausimaksu tällaista tiliä kohden.

4.

Suoralta osallistujalta peritään 20 euron kuukausimaksu kustakin TARGET2-luetteloon rekisteröidystä epäsuorasta osallistujasta.

5.

Jos kyseessä on suoran tai epäsuoran osallistujan sivukonttori, kirjeenvaihtajapankien sivukonttori tai tavoitettava BIC-koodin haltija, joka on saman ryhmittymän jäsen, kuten 1 artiklassa on täsmennetty, tavoitettavan BIC-koodin haltijan TARGET2-luetteloon rekisteröiminen maksaa 5 euroa.

6.

Kirjeenvaihtajapankilta peritään 5 euron kuukausimaksu kustakin TARGET2-luetteloon rekisteröidystä tavoitettavan BIC-koodin haltijasta.

Likviditeetin sammioinnin maksut

7.

CAI-toimintatavan kuukausimaksu on 100 euroa kultakin ryhmään kuuluvalta tililtä.

8.

AL-toimintatavan kuukausimaksu on 200 euroa kultakin AL-ryhmään kuuluvalta tililtä. Jos AL-ryhmä käyttää CAI-toimintatapaa, tileihin, jotka eivät sisälly AL-toimintatapaan, sovelletaan 100 euron CAI-kuukausimaksua.

9.

Sekä AL- että CAI-toimintatavassa 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua alenevaa maksurakennetta sovelletaan ryhmän jäsenten maksuihin, ikään kuin kaikki tällaiset maksut olisi lähetetty yhden jäsenen tililtä.

10.

Asianomainen ryhmän päällikkö maksaa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 1 875 euron kuukausimaksun, ja kyseisen ryhmän muut jäsenet maksavat 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 150 euron kuukausimaksun. Jos AL-ryhmä kuuluu CAI-ryhmään, ja AL-ryhmällä ja CAI-ryhmällä on sama päällikkö, 1 875 euron kuukausimaksu maksetaan vain kerran. Jos AL-ryhmä kuuluu CAI-ryhmään, ja CAI-ryhmällä ja AL-ryhmällä on eri päällikkö, CAI-ryhmän päällikkö maksaa lisäkuukausimaksun, jonka määrä on 1 875 euroa. Tällaisissa tapauksissa kaikki CAI-ryhmään kuuluvat tilit (AL-ryhmän tilit mukaan luettuina) käsittävä lasku lähetetään CAI-ryhmän päällikölle.

Laskut

11.

Suoriin osallistujiin sovelletaan seuraavia laskutussääntöjä. Suoralle osallistujalle on annettava viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä pankkipäivänä edellisen kuukauden kattava lasku, jossa eritellään veloitettavat maksut. Jos käytetään AL- tai CAI-toimintatapaa, lasku on sanotussa ajassa annettava AL-ryhmän tai CAI-ryhmän päällikölle. Lasku on maksettava viimeistään kyseisen kuukauden kymmenentenä pankkipäivänä [lisää keskuspankin nimi]n määräämälle tilille; maksu veloitetaan osallistujan PM-tililtä.

Lisäys VII

AL-SOPIMUS – VAIHTOEHTO A

Mallisopimus AL-toimintatavan käyttöä varten useammalle kuin yhdelle luottolaitokselle

Yhtäältä:

[osallistuja], [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä olevien PM-tilien nro […] haltijana, edustajanaan […], joka toimii […],

[osallistuja], [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä olevien PM-tilien nro […] haltijana, edustajanaan […], joka toimii […],

[osallistuja], [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä olevien PM-tilien nro […] haltijana, edustajanaan […], joka toimii […],

(jäljempänä ’AL-ryhmän jäsenet’)

ja toisaalta

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

(jäljempänä ’kansalliset AL keskuspankit’)

(jäljempänä AL-ryhmän jäseniä ja kansallisia AL-keskuspankkeja kutsutaan yhdessä nimellä ’sopimuspuolet’)

ovat sopineet seuraavaa:

(1)

Juridisesti TARGET2 muodostuu useista maksujärjestelmistä, joista jokainen on nimetty järjestelmäksi selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (1) täytäntöön panevan kansallisen lainsäädännön mukaan.

(2)

Yhden tai useamman TARGET2-osajärjestelmän osallistujat voivat tietyin TARGET2-osajärjestelmiin osallistumista koskevissa asianomaisissa säännöissä vahvistetuin edellytyksin perustaa AL-ryhmän, jolloin AL-ryhmän jäsenten PM-tilien likviditeetti yhdistetään.

(3)

Yhdistetty likviditeetti mahdollistaa AL-ryhmän jäsenille maksumääräysten maksamisen sellaisella määrällä, joka ylittää niiden PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin, sillä edellytyksellä, että kaikkien tällaisten maksumääräysten kokonaisarvo ei koskaan ylitä kaikilla tällaisilla PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin yhteenlaskettua määrää. Tuloksena oleva velkasaldo yhdellä tai useammalla näistä PM-tileistä muodostaa päivänsisäisen luoton, jonka myöntämiseen sovelletaan asianomaisia kansallisia järjestelyjä, tämän kuitenkaan rajoittamatta tässä sopimuksessa kuvattujen muutosten soveltamista; tällaisen velkasaldon vakuutena on AL-ryhmän muiden jäsenten PM-tileillä käytettävissä oleva likviditeetti.

(4)

Tämän mekanismin tarkoituksena ei missään tapauksessa ole yhdistää eri PM-tilejä, jotka ovat tässä sopimuksessa kuvatuin rajoituksin edelleen yksin tilinhaltijoidensa hallinnassa.

(5)

Mekanismilla pyritään välttämään likviditeetin hajautuminen eri TARGET2-osajärjestelmiin ja yksinkertaistamaan likviditeetinhallintaa luottolaitosten ryhmän sisällä.

(6)

Mekanismilla edistetään maksujen kirjaamisen kokonaistehokkuutta TARGET2-järjestelmässä.

(7)

[Osallistuja], [osallistuja] ja [osallistuja] on liitetty TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään, TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään ja TARGET2-[lisää keskuspankki/maan tunnus]-osajärjestelmään, ja niitä [sitä] sitovat [päivämäärät] päivätyt [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin],

Sopimuspuolet sopivat näin ollen seuraavaa:

1 artikla

Tämän sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset ovat voimassa vasta sen jälkeen, kun hallinnoiva kansallinen keskuspankki saatuaan asianmukaisina pitämänsä tiedot tai asiakirjat vahvistaa kirjallisesti, että tämä sopimus tai siihen tehdyt muutokset ovat osallistumista TARGET2-osajärjestelmiin koskevissa asianomaisissa säännöissä asetettujen vaatimusten mukaisia.

2 artikla

AL-ryhmän jäsenten ja kansallisten AL-keskuspankkien yhteinen intressi

1.   AL-ryhmän jäsenet ilmoittavat ja hyväksyvät nimenomaisesti, että tämän sopimuksen tekeminen on niiden vastavuoroisten taloudellisten, sosiaalisten ja rahoituksellisten intressien mukaista, koska kaikkien AL-ryhmän jäsenten maksumääräykset voidaan maksaa niiden omissa TARGET2-osajärjestelmissä sellaisella määrällä, joka vastaa käytettävissä olevaa likviditeettiä AL-ryhmän kaikkien jäsenten PM-tileillä, jolloin muissa TARGET2-osajärjestelmissä käytettävissä oleva likviditeetti kasvaa.

2.   Kansallisilla AL-keskuspankeilla on keskinäinen intressi tarjota päivänsisäistä luottoa AL-ryhmän jäsenille, koska tämä edistää maksujen kirjaamisen kokonaistehokkuutta TARGET2-järjestelmässä. Päivänsisäiselle luotolle asetetaan vakuus Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18 artiklan mukaisesti siten, että maksumääräyksen täytäntöönpanosta seuraava velkasaldo katetaan sillä likviditeetillä, joka on käytettävissä niillä PM-tileillä, joita AL-ryhmän muilla jäsenillä on niiden kansallisissa AL-keskuspankeissa ja joista on annettu vakuus niiden velvollisuuksien täyttämiseksi, joita AL-ryhmän jäsenillä on kansallisia AL-keskuspankkeja kohtaan.

3 artikla

AL-ryhmän jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

1.   AL-ryhmän jäsenet ovat yhteisvastuussa kaikkiin kansallisiin AL-keskuspankkeihin nähden kaikista vaateista, jotka johtuvat minkä tahansa AL-ryhmän jäsenen maksumääräyksen maksamisesta niiden asianomaisessa TARGET2-osajärjestelmässä. AL-ryhmän jäsenillä ei ole oikeutta vedota mihinkään vastuunjakoa koskeviin ryhmän sisäisiin järjestelyihin välttääkseen vastuunsa kansallisia AL-keskuspankkeja kohtaan kaikkien edellä mainittujen velvoitteiden yhteenlaskemisen osalta.

2.   AL-ryhmän jäsenten PM-tileiltään maksamien kaikkien maksumääräysten kokonaisarvo ei saa koskaan ylittää kaikilla tällaisilla PM-tileillä kaiken kaikkiaan käytettävissä olevan likviditeetin yhteenlaskettua määrää.

3.   AL-ryhmän jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään CAI-toimintatapaa, sellaisena kuin se on kuvattu [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn / koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä.

4.   AL-ryhmän jäsenet varmistavat, että niiden välillä on sisäinen sopimus, joka kattaa muun muassa seuraavat seikat:

a)

AL-ryhmän sisäistä organisaatiota koskevat säännöt;

b)

edellytykset, joiden täyttyessä AL-ryhmän päälliköllä on velvollisuus tehdä ilmoitus AL-ryhmän jäsenille;

c)

AL-toimintatavan kustannukset (niiden jakaminen AL-ryhmän jäsenten kesken mukaan luettuna); ja

d)

AL-sopimuksen mukaisesta palvelusta suoritettavat maksut AL-ryhmän jäsenten välillä, ja säännöt, jotka koskevat rahallisen vastikkeen laskemista.

AL-ryhmän jäsenet voivat d alakohtaa lukuun ottamatta päättää, ilmaisevatko ne tämän sisäisen sopimuksen tai osia siitä kansallisille AL-keskuspankeille. AL-ryhmän jäsenet antavat d alakohdassa vaadittavat tiedot kaikille AL-keskuspankeille.

4 artikla

Kansallisten AL-keskuspankkien oikeudet ja velvollisuudet

1.   Kun AL-ryhmän jäsen lähettää TARGET2-osajärjestelmäänsä maksumääräyksen, jonka määrä ylittää kyseisen AL-ryhmän jäsenen PM-tilillä käytettävissä olevan likviditeetin, sen kansallinen AL-keskuspankki myöntää päivänsisäisen luoton, jonka vakuutena on kyseisen AL-ryhmän jäsenen muilla PM-tileillä sen kansallisessa AL-keskuspankissa käytettävissä oleva likviditeetti tai AL-ryhmän muiden jäsenten PM-tileillä niiden kansallisissa AL-keskuspankeissa käytettävissä oleva likviditeetti. Tällaiseen päivänsisäiseen luottoon sovelletaan samoja sääntöjä kuin tällaisen kansallisen AL-keskuspankin päivänsisäisiin luottojen myöntämiseen.

2.   AL-ryhmän jäsenten lähettämät maksumääräykset, joiden vaikutuksesta AL-ryhmän jäsenten kaikilla PM-tileillä käytettävissä oleva likviditeetti ylittyy, pidetään jonossa, kunnes likviditeettiä on riittävästi käytettävissä.

3.   Lukuun ottamatta tapausta, jossa yhtä tai useampaa AL-ryhmän jäsentä vastaan aloitetaan maksukyvyttömyysmenettely, kansallinen AL-keskuspankki voi vaatia kutakin AL-ryhmän jäsentä täyttämään täysimääräisesti kaikki velvollisuudet, jotka johtuvat minkä tahansa AL-ryhmän jäsenen maksumääräysten maksamisesta tämän TARGET2-osajärjestelmässä.

5 artikla

AL-ryhmän päällikön nimittäminen ja asema

1.   AL-ryhmän jäsenet nimittävät täten AL-ryhmän päälliköksi [lisää AL-ryhmän päälliköksi nimitetty osallistuja]n, joka on yhteyshenkilö kaikissa AL-ryhmään liittyvissä hallinnollisissa asioissa.

2.   Kaikki AL-ryhmän jäsenet toimittavat kansalliselle AL-keskuspankilleen ja AL-ryhmän päällikölle kaikki tiedot, jotka saattavat vaikuttaa tämän sopimuksen voimassaoloon, täytäntöönpanokelpoisuuteen ja soveltamiseen, mukaan lukien muun muassa kaikki [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]ssa/ssä tarkoitetun ryhmän määritelmän noudattamiseksi tarvittavat AL-ryhmän jäsenten välisten yhteyksien muutokset tai päättymiset ja tiedot [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä tarkoitetuista erityisistä erääntymistilanteista tai tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa [lisää viittaus panttiin, sulkeutuvaa nettoutusta koskeviin säännöksiin tai mihin tahansa muihin yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]n voimassaoloon ja/tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

3.   AL-ryhmän päällikkö toimittaa välittömästi hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille kaikki 2 kohdassa kuvatut tiedot, jotka liittyvät siihen itseensä tai mihin tahansa muuhun AL-ryhmän jäseneen.

4.   AL-ryhmän päällikkö on vastuussa AL-ryhmän sisällä käytettävissä olevan likviditeetin päivänsisäisestä seurannasta.

5.   AL-ryhmän päälliköllä on valtakirja, joka koskee AL-ryhmän jäsenten PM-tilejä, ja se toimii erityisesti AL-ryhmän jäsenten edustajana seuraavien toimintojen osalta:

a)

AL-ryhmän jäsenten PM-tilejä koskevat kaikki ICM:n toiminnot, mukaan lukien muun muassa kaikki muutokset tietyn maksumääräyksen prioriteettijärjestyksessä, peruuttaminen, veloitusajan muuttaminen, likviditeetin siirrot (likviditeetin siirrot alatileille tai alatileiltä mukaan luettuina, uuden määräyksen antaminen jonossa olevista transaktioista, likviditeetin varaaminen AL-ryhmälle ja rajoitusten asettaminen ja muuttaminen AL-ryhmälle,

b)

kaikki sellaiset päivän päättyessä tehtävät likviditeettitransaktiot AL-ryhmän jäsenten PM-tilien välillä, joilla varmistetaan, että kaikki saldot AL-ryhmän jäsenten PM-tileillä tasataan, jolloin millään näistä tileistä ei ole päivän päättyessä velkasaldoa tai, soveltuvissa tapauksissa, hyväksyttävillä vakuuksilla turvattua velkasaldoa (jäljempänä tästä menettelystä käytetään ilmaisua ’tasaaminen’),

c)

yleiset ohjeet, joiden mukaan automaattinen tasaaminen suoritetaan, eli määrittää järjestyksen, jossa likviditeettiä omaavia PM-tilejä veloitetaan tasaamisen yhteydessä,

d)

jos AL-ryhmän päällikkö ei anna b ja c alakohdassa kuvattuja nimenomaisia ohjeita, suoritetaan automaattinen tasaaminen, joka aloitetaan PM-tilistä, jolla on suurin hyvityssaldo ja päätetään PM-tiliin, jolla on suurin velkasaldo.

Samoja c ja d alakohdassa määriteltyjä perusteita käytetään täytäntöönpanotilanteessa, sellaisena kuin se on määritelty [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]ssa/ssä.

6.   AL-ryhmän jäsenet luopuvat nimenomaisesti kaikista sellaisista oikeuksista, jotka niillä mahdollisesti on [lisää tarvittaessa viittaus asiaa koskevaan säännökseen kansallisessa lainsäädännössä]n nojalla AL-ryhmän päällikköä vastaan ja jotka perustuvat AL-ryhmän päällikön kaksoisrooliin toisaalta PM-tilin haltijana ja toisaalta AL-ryhmän päällikkönä.

6 artikla

Hallinnoivan kansallisen keskuspankin tehtävä

1.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki on yhteydenottopaikka kaikissa AL-ryhmään liittyvissä hallinnollisissa asioissa.

2.   Kaikki kansalliset AL-keskuspankit toimittavat välittömästi hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille AL-ryhmänsä jäsenistä kaikki tiedot, jotka saattavat vaikuttaa tämän sopimuksen voimassaoloon, täytäntöönpanokelpoisuuteen ja soveltamiseen, mukaan lukien muun muassa kaikki ryhmän määritelmän noudattamiseksi tarvittavat AL-ryhmän jäsenten välisten yhteyksien muutokset tai päättymiset ja tiedot [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä tarkoitetuista erityisistä erääntymistilanteista tai tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa [lisää viittaus panttiin, sulkeutuvaa nettoutusta koskeviin säännöksiin tai mihin tahansa muihin yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]n voimassaoloon ja/tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

3.   Hallinnoivalla kansallisella keskuspankilla on oikeus saada kaikki tarvittavat tiedot kaikista AL-ryhmän jäsenten PM-tileistä, mukaan lukien muun muassa tiedot kaikista luottolimiiteistä, saldosta, kokonaisvaihdosta, kirjatuista maksuista, jonossa olevista maksuista sekä tiedot AL-ryhmän jäsenten rajoituksista ja likviditeettivarauksista.

7 artikla

Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen

1.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

2.   Jokainen AL-ryhmän jäsen voi yksipuolisesti lopettaa osallistumisensa tähän sopimukseen sillä edellytyksellä, että se ilmoittaa asiasta kirjallisesti 14 pankkipäivää aikaisemmin sille kansalliselle AL-keskuspankille, jonka TARGET2-osajärjestelmään se osallistuu, sekä hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki vahvistaa kyseiselle AL-ryhmän jäsenelle päivämäärän, jona sen osallistuminen AL-sopimukseen päättyy, ja ilmoittaa tämän päivämäärän kaikille kansallisille AL-keskuspankeille, jotka ilmoittavat päivämäärän AL-ryhmänsä jäsenille. Jos kyseinen AL-ryhmän jäsen oli AL-ryhmän päällikkö, jäljelle jäävät AL-ryhmän jäsenet nimittävät välittömästi uuden AL-ryhmän päällikön.

3.   Tämä sopimus tai, tapauksen mukaan, minkä tahansa AL-ryhmän jäsenen osallistuminen tähän sopimukseen päättyy automaattisesti ilman irtisanomista ja välittömin vaikutuksin, jos yksi tai useampi seuraavista seikoista tapahtuu:

a)

ryhmän määritelmän noudattamiseksi tarvittavia kaikkien AL-ryhmän jäsenten välisiä yhteyksiä muutetaan tai ne päättyvät [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin]n mukaisesti, taikka yhteyksien muutokset tai päättymiset koskevat yhtä tai useampaa AL-ryhmän jäsentä, ja/tai

b)

mitkä tahansa muut AL-toimintatavan käyttämisen edellytykset, sellaisina kuin ne kuvataan [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä, eivät enää täyty kaikkien osallistujien taikka yhden tai useamman AL-ryhmän jäsenen osalta.

4.   Mistä tahansa 3 kohdassa kuvatusta tapahtumasta riippumatta maksumääräys, jonka jokin AL-ryhmän jäsen on jo toimittanut asianomaiseen TARGET2-osajärjestelmään, pysyy voimassa ja täytäntöönpanokelpoisena kaikkiin AL-ryhmän jäseniin ja kansallisiin AL-keskuspankkeihin nähden. [Lisää tarvittaessa: Lisäksi [lisää viittaus panttiin ja/tai sulkeutuvaan nettoutukseen tai mihin tahansa muuhun asianomaiseen vakuusjärjestelyyn] pysyy voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeen, kunnes AL-ryhmän jäsenet ovat maksaneet täysimääräisesti kaikki velkasaldot niillä PM-tileillä, joiden likviditeetti laskettiin yhteen.]

5.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi, tämän rajoittamatta 3 kohdan soveltamista, asianomaisen kansallisen AL-keskuspankin suostumuksella milloin tahansa lopettaa ilman irtisanomista ja välittömin vaikutuksin minkä tahansa AL-ryhmän jäsenen osallistumisen tähän sopimukseen, jos kyseinen AL-ryhmän jäsen on rikkonut mitä tahansa sopimusmääräystä. Tällainen päätös on tehtävä kirjallisesti, osoitettava AL-ryhmän kaikille jäsenille ja perusteltava. Jos osallistuminen päättyy edellä mainitulla tavalla, AL-ryhmän jäsenillä, joiden osallistuminen tähän sopimukseen ei ole päättynyt, on oikeus lopettaa osallistumisensa tähän sopimukseen sillä edellytyksellä, että ne ilmoittavat siitä kirjallisesti hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille sekä asianomaiselle kansalliselle AL-keskuspankille viiden pankkipäivän kuluessa. Jos AL-ryhmän päällikön osallistuminen päätetään, jäljelle jäävät AL-ryhmän jäsenet nimittävät heti uuden AL-ryhmän päällikön.

6.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi muiden kansallisten AL-keskuspankkien suostumuksella lopettaa ilman irtisanomista ja välittömin vaikutuksin tämän sopimuksen soveltamisen, jos sen voimassa pitäminen vaarantaisi kokonaisuutena arvioiden TARGET2-järjestelmän vakauden, turvallisuuden ja luotettavuuden tai vaarantaisi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä vahvistettujen kansallisten AL-keskuspankkien tehtävien hoidon. Kaikki tätä koskevat päätökset osoitetaan kirjallisina AL-ryhmän jäsenille, ja päätökset on perusteltava.

7.   Tämä sopimus pysyy voimassa niin kauan kuin AL-ryhmän jäseniä on vähintään kaksi.

8 artikla

Muutosmenettely

Tähän sopimukseen tehtävät muutokset, AL-ryhmän laajentaminen muihin osallistujiin mukaan luettuna, ovat voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki sopimuspuolet ilmaisevat tätä koskevan nimenomaisen kirjallisen suostumuksensa.

9 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

Tähän sopimukseen sovelletaan [lisää viittaus AL-ryhmän päällikön PM-tiliin hallinnoivassa kansallisessa keskuspankissa sovellettavaan lainsäädäntöön]a/ä, ja sitä tulkitaan ja sovelletaan sen mukaisesti. Tämä ei vaikuta:

a)

AL-ryhmän jäsenen ja sen kansallisen AL-keskuspankin väliseen suhteeseen, johon sovelletaan asianomaisen kansallisen AL-keskuspankin lainsäädäntöä, eikä

b)

kansallisten AL-keskuspankkien välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joihin sovelletaan sen kansallisen AL-keskuspankin lainsäädäntöä, joka pitää sen AL-ryhmän jäsenen PM-tiliä, jonka käytettävissä olevaa likviditeettiä käytetään vakuutena.

10 artikla

[Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin]n soveltaminen

1.   [Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin]n määräyksiä sovelletaan jokaiseen AL-ryhmän jäseneen ja niiden kansallisiin AL-keskuspankkeihin kaikissa niissä asioissa, joihin ei nimenomaisesti sovelleta tätä sopimusta.

2.   Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin] ja tämän sopimuksen on katsottava muodostavan osan samasta sopimussuhteesta.

Tehty sopimuspuolten lukumäärän mukaisin kappalein […päivämäärä….]

AL-SOPIMUS – VAIHTOEHTO B

Mallisopimus AL-toimintatavan käyttöä varten yhdelle luottolaitokselle

Yhtäältä

[luottolaitoksen nimi ja osoite], edustajanaan

[…], joka toimii,

[osallistuja], [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä olevien PM-tilien nro […] haltija,

[osallistuja], [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä olevien PM-tilien nro […] haltija,

(osallistujista käytetään jäljempänä ilmausta ’AL-ryhmän jäsenet’)

ja toisaalta

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

(jäljempänä ’kansalliset AL-keskuspankit’)

(jäljempänä AL-ryhmän jäseniä ja kansallisia AL-keskuspankkeja kutsutaan yhdessä nimellä ’sopimuspuolet’)

ovat sopineet seuraavaa:

(1)

Juridisesti TARGET2 muodostuu useista maksujärjestelmistä, joista jokainen on nimetty järjestelmäksi selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (2) täytäntöön panevan kansallisen lainsäädännön mukaan.

(2)

Luottolaitos, jolla on useita PM-tilejä yhdessä tai useammassa TARGET2-osajärjestelmässä, voi tietyin TARGET2-osajärjestelmiin osallistumista koskevissa asianomaisissa säännöissä vahvistetuin edellytyksin perustaa AL-ryhmän, jolloin AL-ryhmän jäsenten PM-tilien likviditeetti yhdistetään.

(3)

Yhdistetty likviditeetti mahdollistaa AL-ryhmän jäsenille maksumääräysten maksamisen sellaisella määrällä, joka ylittää yhdellä PM-tilillä olevan likviditeetin, sillä edellytyksellä, että kaikkien tällaisten maksumääräysten kokonaisarvo ei koskaan ylitä kaikilla AL-ryhmän jäsenten PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin yhteenlaskettua määrää. Tuloksena oleva velkasaldo yhdellä tai useammalla näistä PM-tileistä muodostaa päivänsisäisen luoton, jonka myöntämiseen sovelletaan asianomaisia kansallisia järjestelyjä, tämän kuitenkaan rajoittamatta tässä sopimuksessa kuvattujen muutosten soveltamista; tällaisen velkasaldon vakuutena on AL-ryhmän jäsenten kaikilla PM-tileillä käytettävissä oleva likviditeetti.

(4)

Tämän mekanismin tarkoituksena ei missään tapauksessa ole yhdistää PM-tilejä, jotka ovat tässä sopimuksessa kuvatuin rajoituksin edelleen erikseen AL-ryhmän jäsenten hallinnassa.

(5)

Mekanismilla pyritään välttämään likviditeetin hajautuminen eri TARGET2-osajärjestelmiin ja yksinkertaistamaan AL-ryhmän jäsenten likviditeetinhallintaa.

(6)

Mekanismilla edistetään maksujen kirjaamisen kokonaistehokkuutta TARGET2-järjestelmässä.

(7)

[Osallistuja], [osallistuja] ja [osallistuja] on liitetty TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään, TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään ja TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään, ja niitä sitovat [päivämäärät] päivätyt [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin],

Sopimuspuolet sopivat näin ollen seuraavaa:

1 artikla

Tämän sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset ovat voimassa vasta sen jälkeen, kun hallinnoiva kansallinen keskuspankki saatuaan asianmukaisina pitämänsä tiedot tai asiakirjat vahvistaa kirjallisesti, että tämä sopimus tai siihen tehdyt muutokset ovat osallistumista TARGET2-osajärjestelmiin koskevissa asianomaisissa säännöissä asetettujen vaatimusten mukaisia.

2 artikla

Kansallisten AL-keskuspankkien yhteinen intressi

Kansallisilla AL-keskuspankeilla on keskinäinen intressi tarjota päivänsisäistä luottoa AL-ryhmän jäsenille, koska tämä edistää maksujen kirjaamisen kokonaistehokkuutta TARGET2-järjestelmässä. Päivänsisäiselle luotolle asetetaan vakuus Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18 artiklan mukaisesti siten, että maksumääräyksen täytäntöönpanosta seuraava velkasaldo katetaan sillä likviditeetillä, joka on käytettävissä niillä PM-tileillä, joita AL-ryhmän jäsenillä on niiden kansallisissa AL-keskuspankeissa ja joista on annettu vakuus niiden velvollisuuksien täyttämiseksi, joita AL-ryhmän jäsenillä on kansallisia AL-keskuspankkeja kohtaan.

3 artikla

AL-ryhmän jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

1.   AL-ryhmän jäsenet ovat vastuussa kaikkiin kansallisiin AL-keskuspankkeihin nähden kaikista vaateista, jotka johtuvat minkä tahansa AL-ryhmän jäsenen maksumääräysten maksamisesta niiden asianomaisissa TARGET2-osajärjestelmissä.

2.   AL-ryhmän jäsenten PM-tileiltään maksamien kaikkien maksumääräysten kokonaisarvo ei saa koskaan ylittää kaikilla tällaisilla PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin yhteenlaskettua määrää.

3.   AL-ryhmän jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään CAI-toimintatapaa, sellaisena kuin se on kuvattu [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä.

4 artikla

Kansallisten AL-keskuspankkien oikeudet ja velvollisuudet

1.   Kun AL-ryhmän jäsen lähettää TARGET2-osajärjestelmään maksumääräyksen, jonka määrä ylittää kyseisen AL-ryhmän jäsenen PM-tilillä käytettävissä olevan likviditeetin, asianomainen kansallinen AL-keskuspankki myöntää päivänsisäisen luoton, jonka vakuutena on kyseisen AL-ryhmän jäsenen muilla PM-tileillä sen kansallisessa AL-keskuspankissa käytettävissä oleva likviditeetti tai AL-ryhmän muiden jäsenten PM-tileillä niiden kansallisissa AL-keskuspankeissa käytettävissä oleva likviditeetti. Tällaiseen päivänsisäiseen luottoon sovelletaan samoja sääntöjä kuin tällaisten kansallisten AL-keskuspankkien päivänsisäisten luottojen myöntämiseen.

2.   AL-ryhmän jäsenten lähettämät maksumääräykset, joiden vaikutuksesta AL-ryhmän jäsenten kaikilla PM-tileillä käytettävissä oleva likviditeetti ylittyy, pidetään jonossa, kunnes likviditeettiä on riittävästi käytettävissä.

3.   Kukin kansallinen AL-keskuspankki voi vaatia AL-ryhmän jäseniä täyttämään täysimääräisesti kaikki velvollisuudet, jotka johtuvat AL-ryhmän jäsenten maksumääräysten maksamisesta TARGET2-osajärjestelmissä, joissa niillä on PM-tilejä.

5 artikla

AL-ryhmän päällikön nimittäminen ja asema

1.   AL-ryhmän jäsenet nimittävät täten AL-ryhmän päälliköksi [lisää AL-ryhmän päälliköksi nimitetty osallistuja]n, joka on yhteyshenkilö kaikissa AL-ryhmään liittyvissä hallinnollisissa asioissa.

2.   AL-ryhmän jäsenet toimittavat kansallisille AL-keskuspankeille kaikki tiedot, jotka saattavat vaikuttaa tämän sopimuksen voimassaoloon, täytäntöönpanokelpoisuuteen ja soveltamiseen, mukaan lukien muun muassa tiedot [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]ssa/ssä tarkoitetuista erityisistä erääntymistilanteista tai tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa [lisää viittaus panttiin, sulkeutuvaa nettoutusta koskeviin säännöksiin tai mihin tahansa muihin yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]n voimassaoloon ja/tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

3.   AL-ryhmän päällikkö toimittaa välittömästi hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille kaikki 2 kohdassa kuvatut tiedot.

4.   AL-ryhmän päällikkö on vastuussa AL-ryhmän sisällä käytettävissä olevan likviditeetin päivänsisäisestä seurannasta.

5.   AL-ryhmän päälliköllä on valtakirja, joka koskee kaikkia AL-ryhmän jäsenten PM-tilejä, ja se suorittaa erityisesti seuraavat toiminnot:

a)

AL-ryhmän jäsenten PM-tilejä koskevat kaikki ICM:n toiminnot, mukaan lukien muun muassa kaikki muutokset tietyn maksumääräyksen prioriteettijärjestyksessä, peruuttaminen, maksuajan muuttaminen, likviditeetin siirrot (likviditeetin siirrot alatileille tai alatileiltä mukaan luettuina), uuden määräyksen antaminen jonossa olevista transaktioista, likviditeetin varaaminen AL-ryhmälle ja rajoitusten asettaminen ja muuttaminen AL-ryhmälle;

b)

kaikki sellaiset päivän päättyessä tehtävät likviditeettitransaktiot AL-ryhmän jäsenten PM-tilien välillä, joilla varmistetaan, että kaikki saldot AL-ryhmän jäsenten PM-tileillä tasataan, jolloin millään näistä tileistä ei ole päivän päättyessä velkasaldoa tai, soveltuvissa tapauksissa, hyväksyttävillä vakuuksilla turvattua velkasaldoa (jäljempänä tästä menettelystä käytetään ilmaisua ’tasaaminen’);

c)

yleiset ohjeet, joiden mukaan automaattinen tasaaminen suoritetaan, eli määritetään järjestys, jossa likviditeettiä omaavia PM-tilejä veloitetaan tasaamisen yhteydessä;

d)

jos AL-ryhmän päällikkö ei anna b ja c alakohdassa kuvattuja nimenomaisia ohjeita, suoritetaan automaattinen tasaaminen, joka aloitetaan PM-tilistä, jolla on suurin hyvityssaldo ja päätetään PM-tiliin, jolla on suurin velkasaldo.

Samoja c ja d alakohdassa määriteltyjä perusteita käytetään täytäntöönpanotilanteessa, sellaisena kuin se on määritelty [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]ssa/ssä.

6 artikla

Hallinnoivan kansallisen keskuspankin tehtävä

1.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki on yhteydenottopaikka kaikissa AL-ryhmään liittyvissä hallinnollisissa asioissa.

2.   Kaikki kansalliset AL-keskuspankit toimittavat välittömästi hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille AL-ryhmän jäsenestä kaikki tiedot, jotka saattavat vaikuttaa tämän sopimuksen voimassaoloon, täytäntöönpanokelpoisuuteen ja soveltamiseen, mukaan lukien muun muassa tiedot [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]ssa/ssä tarkoitetuista erityisistä erääntymistilanteista tai tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa [lisää viittaus panttiin, sulkeutuvaa nettoutusta koskeviin säännöksiin tai mihin tahansa muihin yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]n voimassaoloon ja/tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

3.   Hallinnoivalla kansallisella keskuspankilla on oikeus saada kaikki tarpeelliset tiedot kaikista AL-ryhmän jäsenten PM-tileistä, mukaan lukien muun muassa tiedot kaikista luottolimiiteistä, saldosta, kokonaisvaihdosta, kirjatuista maksuista, jonossa olevista maksuista sekä tiedot AL-ryhmän jäsenten rajoituksista ja likviditeettivarauksista.

7 artikla

Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen

1.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

2.   Jokainen AL-ryhmän jäsen voi yksipuolisesti lopettaa osallistumisensa tähän sopimukseen sillä edellytyksellä, että se ilmoittaa asiasta kirjallisesti 14 pankkipäivää aikaisemmin sille kansalliselle AL-keskuspankille, jonka TARGET2-osajärjestelmään se osallistuu, sekä hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki vahvistaa kyseiselle AL-ryhmän jäsenelle päivämäärän, jona sen osallistuminen AL-sopimukseen päättyy, ja ilmoittaa tämän päivämäärän kaikille kansallisille AL-keskuspankeille, jotka ilmoittavat päivämäärän AL-ryhmänsä jäsenille. Jos kyseinen AL-ryhmän jäsen oli AL-ryhmän päällikkö, jäljelle jäävät AL-ryhmän jäsenet nimittävät välittömästi uuden AL-ryhmän päällikön.

3.   Tämä sopimus päättyy automaattisesti ilman irtisanomista ja välittömin vaikutuksin, jos edellytykset AL-toimintatavan käyttämiselle, sellaisina kuin ne kuvataan [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä, eivät enää täyty.

4.   Mistä tahansa 3 kohdassa kuvatusta tapahtumasta riippumatta maksumääräys, jonka jokin AL-ryhmän jäsen on jo toimittanut asianomaiseen TARGET2-osajärjestelmään, pysyy voimassa ja täytäntöönpanokelpoisena kaikkiin AL-ryhmän jäseniin ja kansallisiin AL-keskuspankkeihin nähden. [Lisää tarvittaessa: Lisäksi [lisää viittaus panttiin ja/tai sulkeutuvaan nettoutukseen tai mihin tahansa muuhun asianomaiseen vakuusjärjestelyyn] pysyy voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeen, kunnes AL-ryhmän jäsenet ovat maksaneet täysimääräisesti kaikki velkasaldot niillä PM-tileillä, joiden likviditeetti laskettiin yhteen.]

5.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi, tämän rajoittamatta 3 kohdan soveltamista, asianomaisen kansallisen AL-keskuspankin suostumuksella milloin tahansa lopettaa tämän sopimuksen soveltamisen, jos jokin AL-ryhmän jäsen on rikkonut mitä tahansa sopimusmääräystä. Tällainen päätös on tehtävä kirjallisesti, osoitettava AL-ryhmän kaikille jäsenille ja perusteltava.

6.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi muiden AL-sopimuksen osapuolina olevien kansallisten keskuspankkien suostumuksella lopettaa tämän sopimuksen soveltamisen, jos sen voimassa pitäminen vaarantaisi kokonaisuutena arvioiden TARGET2-järjestelmän vakauden, turvallisuuden ja luotettavuuden tai vaarantaisi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä vahvistettujen kansallisten AL-keskuspankkien tehtävien hoidon. Kaikki sopimuksen soveltamisen lopettamista koskevat päätökset osoitetaan kirjallisina AL-ryhmän jäsenille, ja päätökset on perusteltava.

8 artikla

Muutosmenettely

Tähän sopimukseen tehtävät muutokset, mukaan lukien AL-ryhmän laajentaminen muihin osallistujiin, ovat voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki osallistujat ilmaisevat tätä koskevan nimenomaisen kirjallisen suostumuksensa.

9 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

Tähän sopimukseen sovelletaan [lisää viittaus AL-ryhmän päällikön PM-tiliin hallinnoivassa kansallisessa keskuspankissa sovellettavaan lainsäädäntöön]a/ä, ja sitä tulkitaan ja sovelletaan sen mukaisesti. Tämä ei vaikuta:

a)

AL-ryhmän jäsenten ja niiden kansallisten AL-keskuspankkien väliseen suhteeseen, johon sovelletaan asianomaisen kansallisen AL-keskuspankin lainsäädäntöä, eikä

b)

kansallisten AL-keskuspankkien välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joihin sovelletaan sen kansallisen AL-keskuspankin lainsäädäntöä, joka pitää sen AL-ryhmän jäsenen PM-tiliä, jonka käytettävissä olevaa likviditeettiä käytetään vakuutena.

10 artikla

[Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin]n soveltaminen

1.   [Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin]n määräyksiä sovelletaan jokaiseen AL-ryhmän jäseneen ja niiden kansallisiin AL-keskuspankkeihin kaikissa niissä asioissa, joihin ei nimenomaisesti sovelleta tätä sopimusta.

2.   [Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin]n ja tämän sopimuksen on katsottava muodostavan osan samasta sopimussuhteesta.

Tehty sopimuspuolten lukumäärän mukaisin kappalein […päivämäärä….]


(1)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

(2)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.


LIITE III

PÄIVÄNSISÄISEN LUOTON MYÖNTÄMINEN

Määritelmät

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

1)

’luottolaitoksella’ joko a) luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (1), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, 2 artiklan ja 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän mukaista toimivaltaisen viranomaisen valvonnan alaista luottolaitosta tai b) Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 123 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen valvontaa vastaavan tarkastusmenettelyn alaista muuta laitosta,

2)

’maksuvalmiusluotolla’ eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmää, jota vastapuolet voivat käyttää saadakseen yön yli -luottoa kansalliselta keskuspankilta ennalta määrätyllä maksuvalmiusluoton korolla,

3)

’maksuvalmiusluoton korolla’ korkoa, jota sovelletaan maksuvalmiusluottoon,

4)

’sivukonttorilla’ direktiivin 2006/48/EY, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, 4 artiklan 3 kohdan määritelmän mukaista sivukonttoria,

5)

’julkisen sektorin elimellä’ julkiseen sektoriin kuuluvaa yksikköä, sellaisena kuin julkinen sektori on määritelty perussopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 (2) 3 artiklassa,

6)

’sijoituspalveluyrityksellä’ sijoituspalveluyritystä, sellaisena kuin se on määritelty rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (3) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta direktiivin 2004/39/EY 2 artiklan 1 kohdassa mainittuja yksikköjä, edellyttäen että kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä a) on direktiivin 2004/39/EY mukaisesti toimivaltaiseksi nimetyn viranomaisen antama toimilupa ja että se on tämän viranomaisen valvonnan alainen; ja b) kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä on oikeus harjoittaa direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 2, 3, 6 ja 7 kohdassa mainittuja toimintoja,

7)

’läheisillä sidoksilla’ eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 (4) liitteessä I olevassa 6 luvussa tarkoitettuja läheisiä sidoksia,

8)

’maksukyvyttömyysmenettelyllä’ direktiivin 98/26/EY 2 artiklan j alakohdassa tarkoitettua maksukyvyttömyysmenettelyä,

9)

’erityisellä erääntymistilanteella’ mitä tahansa tulevaa tai käsillä olevaa tilannetta, joka saattaisi vaarantaa yhteisön kyvyn täyttää näiden suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi toteutettujen kansallisten järjestelyjen tai minkä tahansa kyseisen yhteisön ja minkä tahansa eurojärjestelmän keskuspankin väliseen suhteeseen sovellettavien muiden sääntöjen mukaiset velvoitteensa (EKP:n neuvoston erittelemät, eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät velvoitteet mukaan luettuna); tällaisia tilanteita ovat

a)

yhteisö ei enää täytä liitteessä II ja soveltuvin osin liitteessä V vahvistettuja pääsyehtoja ja/tai teknisiä vaatimuksia tai sen kelpoisuus osallistua eurojärjestelmän rahapoliittisiiin operaatioihin vastapuolena on keskeytetty tai päätetty;

b)

yhteisöä koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen;

c)

edellä b alakohdassa tarkoitettua menettelyä koskevan hakemuksen jättäminen;

d)

yhteisön antama kirjallinen ilmoitus, jonka mukaan se on kyvytön maksamaan velkansa tai osan niistä taikka täyttämään päivänsisäiseen luottoon liittyvät velvoitteensa;

e)

yhteisön velkojiensa kanssa tekemä vapaaehtoinen yleinen sopimus tai järjestely;

f)

tilanne, jossa yhteisö on, tai asianomainen euroalueen kansallinen keskuspankki katsoo sen olevan, maksukyvytön tai kykenemätön maksamaan velkansa;

g)

tilanne, jossa yhteisön PM:n tilin saldo tai yhteisön varat tai olennainen osa niistä on varojen jäädyttämistä koskevan päätöksen, ulosmittauksen, takavarikon tai minkä tahansa muun menettelyn kohteena, jonka tarkoituksena on suojata yleistä etua tai yhteisön velkojien oikeuksia;

h)

tilanne, jossa yhteisön osallistuminen muuhun TARGET2-osajärjestelmään ja/tai liitännäisjärjestelmään on keskeytetty tai lopetettu;

i)

tilanne, jossa olennainen tiedonanto tai muu sopimusta edeltävä ilmoitus, jonka yhteisö on antanut, tai jonka yhteisö katsotaan sovellettavan lain mukaan antaneen, on virheellinen tai ei vastaa totuutta; tai

j)

yhteisön omaisuuden tai sen olennaisen osan luovutus.

Hyväksyttävät yhteisöt

1.

Jokainen euroalueen kansallinen keskuspankki antaa päivänsisäistä luottoa jäljempänä 2 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille, joilla on tili kyseisessä euroalueen kansallisessa keskuspankissa, jos kyseiset yhteisöt eivät ole Euroopan unionin neuvoston tai jäsenvaltioiden hyväksymien sellaisten rajoittavien toimenpiteiden kohteena, joista määrätään perussopimuksen 65 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 75 artiklassa tai 215 artiklassa [ja joiden täytäntöönpano ei [keskuspankin/maan tunnus]n mielestä sen ilmoitettua asiasta EKP:lle ole sovitettavissa yhteen TARGET2:n sujuvan toiminnan kanssa.] Päivänsisäistä luottoa ei kuitenkaan voida myöntää yhteisölle, joka on perustettu muuhun maahan kuin jäsenvaltioon, jossa sen euroalueen kansallisen keskuspankin kotipaikka sijaitsee, ja jossa kyseisellä yhteisöllä on tili.

2.

Päivänsisäistä luottoa voidaan antaa vain seuraaville yhteisöille:

a)

ETA:ssa perustetuille luottolaitoksille, jotka ovat eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden hyväksyttäviä vastapuolia ja jotka voivat saada maksuvalmiusluottoa, myös silloin, jos kyseiset luottolaitokset toimivat ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä, mukaan lukien sellaisten luottolaitosten ETA:ssa perustetut sivukonttorit, joiden kotipaikka sijaitsee ETA:n ulkopuolella;

b)

sellaisille ETA:ssa perustetuille luottolaitoksille, jotka eivät ole eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden hyväksyttäviä vastapuolia ja/tai jotka eivät voi saada maksuvalmiusluottoa, myös silloin, jos ne toimivat ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä, mukaan lukien sellaisten luottolaitosten ETA:ssa perustetut sivukonttorit, joiden kotipaikka sijaitsee ETA:n ulkopuolella;

c)

jäsenvaltioiden keskus- tai aluehallinnon valtiokonttoreille, jotka toimivat rahamarkkinoilla, ja jäsenvaltioiden julkisen sektorin elimille, joilla on lupa pitää asiakastilejä;

d)

ETA:ssa perustetuille sijoituspalveluyrityksille sillä edellytyksellä, että ne ovat sopineet eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vastapuolen kanssa järjestelystä varmistaakseen sen, että mahdollinen asianomaisen päivän lopussa jäljellä oleva velkapositio katetaan; ja

e)

muille kuin a ja b alakohdassa tarkoitetuille yksiköille, jotka hoitavat liitännäisjärjestelmiä ja toimivat tässä ominaisuudessa, sillä edellytyksellä, että järjestelyt päivänsisäisen luoton myöntämiseksi tällaisille yksiköille on esitetty EKP:n neuvostolle etukäteen ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt ne.

3.

Edellä 2 kohdan b–e alakohdassa mainittujen yhteisöjen osalta päivänsisäinen luotto rajoittuu kyseiseen päivään, eikä pidentäminen yön yli -luotoksi ole mahdollista.

Poiketen edellisestä EKP:n neuvosto voi etukäteen tehdyllä perustellulla päätöksellä päättää, että yön yli -luotoksi pidentämisen kieltoa ei sovelleta tiettyihin hyväksyttäviin keskusvastapuoliin. Tällaiset hyväksyttävät keskusvastapuolet ovat sellaisia, jotka kaikkina relevantteina ajankohtina

a)

ovat 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja hyväksyttäviä yhteisöjä, lisäksi tällaisilla hyväksyttävillä yhteisöillä on oltava unionin tai kansallisen sovellettavan lainsäädännön mukainen toimilupa toimia keskusvastapuolena;

b)

ovat euroalueelle perustettuja;

c)

ovat toimivaltaisten viranomaisten valvonnan ja/tai yleisvalvonnan alaisia;

d)

noudattavat euromääräisiä palveluja tarjoavien infrastruktuurien valvonnassa sovellettavia sijaintipaikkavaatimuksia, siten kuin nämä vaatimukset kulloinkin ovat voimassa ja julkaistuina EKP:n verkkosivuilla (5);

e)

ovat TARGET2:n maksumoduulissa (PM) olevien tilien tilinhaltijoita;

f)

ovat kelpoisia saamaan päivänsisäistä luottoa.

Kaikkiin hyväksyttäville keskusvastapuolille myönnettäviin yön yli -luottoihin sovelletaan tämän liitteen ehtoja (epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että näihin kuuluvat hyväksyttäviä vakuuksia koskevat säännökset).

Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että tämän liitteen 10 ja 11 kohdassa olevia seuraamuksia koskevia säännöksiä sovelletaan, jos hyväksyttävä keskusvastapuoli ei maksa takaisin asianomaisen kansallisen keskuspankin myöntämää yön yli -luottoa.

Hyväksyttävä vakuus

4.

Päivänsisäinen luotto perustuu hyväksyttävään vakuuteen, ja se myönnetään vakuudellisina päivänsisäisinä ylityksinä ja/tai päivänsisäisinä takaisinostosopimuksina niiden yhteisiä ominaisuuksia koskevien täydentävien vähimmäisvaatimusten (mukaan lukien niissä luetellut erityiset erääntymistilanteet seurauksineen) mukaisesti, jotka EKP:n neuvosto määrittää eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden osalta. Hyväksyttäviä vakuuksia ovat samat arvopaperit ja instrumentit kuin eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttävät arvopaperit, ja niitä koskevat samanlaiset arvostusta ja riskienhallintaa koskevat säännöt kuin suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I vahvistetaan.

5.

Yhteisön tai minkä tahansa sellaisen kolmannen tahon, johon yhteisö on läheisesti sidoksissa, liikkeeseen laskemat tai takaamat velkainstrumentit voidaan hyväksyä vakuudeksi ainoastaan suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2 jaksossa vahvistetuissa tilanteissa.

6.

EKP:n neuvosto voi asianomaisen euroalueen kansallisen keskuspankin ehdotuksesta vapauttaa 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut valtiovarainministeriöt ja julkisen sektorin elimet vaatimuksesta tarjota riittävä vakuus ennen päivänsisäisen luoton saamista.

Luotonpidennysmenettely

7.

Päivänsisäistä luottoa voidaan myöntää ainoastaan pankkipäivinä.

8.

Päivänsisäinen luotto myönnetään korottomana.

9.

Jos 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yhteisö ei maksa päivänsisäistä luottoa takaisin päivän päättyessä, tätä pidetään automaattisesti kyseisen yhteisön esittämänä pyyntönä saada maksuvalmiusluottoa.

10.

Jos 2 kohdan b, d tai e alakohdassa tarkoitettu yhteisö ei maksa päivänsisäistä luottoa takaisin päivän päättyessä mistä tahansa syystä, kyseiselle yhteisölle määrätään seuraavat seuraamukset:

a)

jos kyseisellä yhteisöllä on velkasaldo tilillään päivän päättyessä ensi kertaa minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana, tältä yhteisöltä peritään sakkokorkoa, joka on viisi prosenttiyksikköä yli maksuvalmiusluoton koron kyseisen velkasaldon määrästä laskettuna;

b)

jos kyseisellä yhteisöllä on velkasaldo tilillään päivän päättyessä vähintään toista kertaa saman 12 kuukauden jakson aikana, edellä a alakohdassa mainittua sakkokorkoa korotetaan 2,5 prosenttiyksiköllä joka kerta, kun velkasaldo ilmenee ensimmäisen kerran jälkeen tämän 12 kuukauden jakson aikana.

11.

EKP:n neuvosto voi päättää luopua 10 kohdan nojalla määrättävistä seuraamuksista tai alentaa niitä, jos kyseisen yhteisön päivän lopun velkasaldo johtuu ylivoimaisesta esteestä ja/tai TARGET2-järjestelmän teknisestä toimintahäiriöstä (sellaisena kuin tekninen toimintahäiriö on määritelty liitteessä II).

Päivänsisäisen luoton keskeyttäminen, rajoittaminen tai lopettaminen

12.

a)

Euroalueen kansalliset keskuspankit keskeyttävät tai lopettavat päivänsisäisen luoton myöntämisen, jos syntyy jokin seuraavista erityisistä erääntymistilanteista:

i)

kyseisen yhteisön tilin käyttö euroalueen kansallisessa keskuspankissa keskeytetään tai tili suljetaan,

ii)

kyseinen yhteisö ei enää täytä jotakin tässä liitteessä päivänsisäisen luoton myöntämiseksi vahvistetuista edellytyksistä,

iii)

toimivaltainen oikeusviranomainen tai muu viranomainen tekee päätöksen yhteisön asettamisesta selvitystilaan tai selvitysmiehen tai muun vastaavan henkilön nimittämisestä tai minkä tahansa muun vastaavan menettelyn aloittamisesta,

iv)

yhteisö on sellaisen unionin toimenpiteen kohteena, jolla sen varat jäädytetään ja/tai muutoin rajoitetaan sen mahdollisuutta hallita varojaan,

v)

yhteisön kelpoisuus osallistua eurojärjestelmän rahapoliittisiiin operaatioihin vastapuolena on keskeytetty tai päätetty.

b)

Euroalueen kansalliset keskuspankit voivat keskeyttää tai lopettaa päivänsisäisen luoton myöntämisen, jos kansallinen keskuspankki keskeyttää tai irtisanoo osallistujan osallistumisen TARGET2-järjestelmään liitteessä II olevan 34 artiklan 2 kohdan b–e alakohdan nojalla taikka jos tapahtuu yksi tai useampi erityinen erääntymistilanne (muu kuin 34 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu).

c)

Jos eurojärjestelmä päättää poistaa pysyvästi tai tilapäisesti oikeuden rahapolitiikan välineiden käyttöön tai rajoittaa sitä vakaussyistä tai muutoin suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 2.4 luvun nojalla, euroalueen kansalliset keskuspankit soveltavat kyseistä päätöstä päivänsisäisen luoton myöntämiseen kunkin kansallisen keskuspankin soveltamissa sopimus- ja sääntelyjärjestelmissä vahvistettujen määräysten mukaisesti.

d)

Euroalueen kansallinen keskuspankki voi päättää päivänsisäisen luoton myöntämisen keskeyttämisestä, rajoittamisesta tai lopettamisesta tietyn osallistujan osalta, jos se katsoo, että osallistujaan liittyy riskejä vakaussyistä. Euroalueen kansallinen keskuspankki ilmoittaa viipymättä kirjallisesti tällaisista tapauksista EKP:lle sekä muille euroalueen kansallisille keskuspankeille ja liitetyille kansallisille keskuspankeille. EKP:n neuvosto päättää tarvittaessa toimenpiteiden yhdenmukaisesta soveltamisesta kaikissa TARGET2-osajärjestelmissä.

13.

Jos euroalueen kansallinen keskuspankki päättää päivänsisäisen luoton myöntämisen keskeyttämisestä, rajoittamisesta tai lopettamisesta eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vastapuolen osalta edellä olevan 12 kohdan d alakohdan mukaisesti, tällainen päätös ei tule voimaan ennen kuin EKP on hyväksynyt sen.

14.

Euroalueen kansallinen keskuspankki voi 13 kohdasta poiketen kiireellisissä tapauksissa välittömästi keskeyttää eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vastapuolelta mahdollisuuden saada päivänsisäistä luottoa. Tällaisissa tapauksissa asianomainen euroalueen kansallinen keskuspankki ilmoittaa tästä välittömästi EKP:lle kirjallisesti. EKP:llä on valtuudet kumota euroalueen kansallisen keskuspankin toimenpide. Jos EKP ei kuitenkaan lähetä euroalueen kansalliselle keskuspankille kumoamisilmoitusta 10 pankkipäivän kuluessa siitä, kun EKP on vastaanottanut ilmoituksen, EKP:n on katsottava hyväksyneen euroalueen kansallisen keskuspankin toimenpiteen.


(1)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(5)  Eurojärjestelmän nykyinen infrastruktuurien sijaintia koskeva politiikka on esitetty seuraavissa lausumissa, jotka ovat kaikki saatavissa EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu: a) poliittinen julkilausuma euroalueen ulkopuolella sijaitsevista euromääräisiä tapahtumia käsittelevistä maksu- ja selvitysjärjestelmistä (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area), 3 päivänä marraskuuta 1998, b) keskusvastapuoliselvityksen yhtenäistämistä koskeva eurojärjestelmän politiikkalinjaus (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing), 27 päivänä syyskuuta 2001, c) euromääräisiä maksutapahtumia suorittavien infrastruktuurien sijaintia ja toimintaa koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaatteet (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions), 19 päivänä heinäkuuta 2007 ja d) euromääräisiä maksutapahtumia suorittavien infrastruktuurien sijaintia ja toimintaa koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaatteet: käsitteen ’oikeudellisesti ja toiminnallisesti euroalueella sijaitseva’ täsmentäminen (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ’legally and operationally located in the euro area’), 20 päivänä marraskuuta 2008; (e) Eurosystem oversight policy framework -niminen julkaisu, heinäkuu 2011.


LIITE IV

LIITÄNNÄISJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT MAKSUMENETTELYT

1.   Määritelmät

2 artiklassa olevien määritelmien lisäksi tässä liitteessä tarkoitetaan

1)

’hyvitystoimeksiannolla’ maksutoimeksiantoa, jonka liitännäisjärjestelmä osoittaa liitännäisjärjestelmän keskuspankille yhden sellaisen tilin veloittamisesta, jota kyseinen liitännäisjärjestelmä pitää ja/tai hallinnoi PM:ssä, ja maksupankin PM-tilin tai alatilin hyvittämisestä toimeksiannossa yksilöidyllä määrällä,

2)

’veloitustoimeksiannolla’ maksutoimeksiantoa, jonka liitännäisjärjestelmä osoittaa maksukeskuspankille maksupankin PM-tilin tai alatilin veloittamisesta veloitusvaltuutuksen perusteella ja liitännäisjärjestelmän PM:ssä olevan tilin tai toisen maksupankin PM-tilin tai alatilin hyvittämisestä toimeksiannossa yksilöidyllä määrällä,

3)

’maksutoimeksiannolla’ tai ’liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiannolla’ hyvitys- tai veloitustoimeksiantoa,

4)

’liitännäisjärjestelmän keskuspankilla’ eurojärjestelmän keskuspankkia, jonka kanssa liitännäisjärjestelmällä on kahdenvälinen sopimus liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen kirjaamisesta PM:ssä,

5)

’maksukeskuspankilla’ eurojärjestelmän keskuspankkia, jossa on maksupankin PM-tili,

6)

’maksupankilla’ osallistujaa, jonka PM-tiliä tai alatiliä käytetään liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen maksamiseen,

7)

’tieto ja kontrollimoduulilla (ICM)’ SSP:n moduulia, jolla osallistujat saavat ajantasaista tietoa ja voivat tehdä likviditeetin siirtotoimeksiantoja, kontrolloida likviditeettiä sekä tehdä maksumääräyksiä häiriötilanteissa,

8)

’ICM:n viestillä’ tietoja, jotka saatetaan ICM:n välityksellä samanaikaisesti kaikkien TARGET2-osallistujien tai tietyn osallistujaryhmän saataville,

9)

’veloitusvaltuutuksella’ maksupankin liitännäisjärjestelmälleen ja maksukeskuspankilleen eurojärjestelmän keskuspankkien perustietolomakkeissa määritellyssä muodossa antamaa valtuutusta, jonka mukaan liitännäisjärjestelmällä on oikeus antaa veloitustoimeksiantoja ja jossa pyydetään maksukeskuspankkia veloittamaan maksupankin PM-tiliä tai alatiliä veloitustoimeksiannon perusteella,

10)

’velkaa olevalla’ velkaa liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen maksamisen aikana,

11)

’saamassa olevalla’ saatavia liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen maksamisen aikana,

12)

’järjestelmien välisellä selvityksellä’ reaaliaikaista veloitustoimeksiantojen kirjaamista niin, että maksut toteutetaan selvitysprosessia 6 käyttävän liitännäisjärjestelmän maksupankista toisen selvitysprosessia 6 käyttävän liitännäisjärjestelmän maksupankkiin,

13)

’perustieto(hallinta)moduulilla’ yhteisen jaettavan laitealustan moduulia, johon perustietoja kootaan ja tallennetaan.

2.   Maksukeskuspankkien asema

Kukin eurojärjestelmän keskuspankki toimii maksukeskuspankkina suhteessa sellaisiin liitännäisjärjestelmiin, joiden PM-tiliä se pitää.

3.   Keskuspankkien, liitännäisjärjestelmien ja maksupankkien välisen suhteen hallinnointi

1)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit varmistavat, että liitännäisjärjestelmät, joiden kanssa niillä on kahdenvälisiä järjestelyjä, toimittavat maksupankkiluettelon, joka sisältää maksupankkien PM-tiliä koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja jonka liitännäisjärjestelmän keskuspankki tallentaa yhteisen jaettavan laitealustan perustieto(hallinta)moduuliin. Mikä tahansa liitännäisjärjestelmä voi saada luettelon maksupankeistaan ICM:n välityksellä.

2)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit varmistavat, että liitännäisjärjestelmät, joiden kanssa niillä on kahdenvälisiä järjestelyjä, ilmoittavat niille viipymättä kaikista muutoksista maksupankkien luettelossa. Liitännäisjärjestelmien keskuspankit ilmoittavat asianomaiselle maksukeskuspankille kaikista tällaisista muutoksista ICM:n viestillä.

3)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit varmistavat, että liitännäisjärjestelmät, joiden kanssa niillä on kahdenvälisiä järjestelyjä, keräävät veloitusvaltuutukset ja muut asianomaiset asiakirjat maksupankeiltaan ja toimittavat ne liitännäisjärjestelmän keskuspankille. Asiakirjat toimitetaan englanninkielisinä ja/tai liitännäisjärjestelmän keskuspankin maan kielisinä. Jos liitännäisjärjestelmän keskuspankin maan kieli/kielet ei/eivät ole sama/samat kuin maksukeskuspankin maan kieli/kielet, tarvittavat asiakirjat toimitetaan vain englanninkielisinä tai sekä englanninkielisinä että liitännäisjärjestelmän keskuspankin maan kielisinä. Jos kyseessä ovat liitännäisjärjestelmät, jotka kirjaavat maksuja TARGET2-ECB:n välityksellä, asiakirjat toimitetaan englanninkielisinä.

4)

Jos maksupankki on osallistujana asianomaisen liitännäisjärjestelmän keskuspankin TARGET2-osajärjestelmässä, liitännäisjärjestelmän keskuspankki varmistaa maksupankin antaman veloitusvaltuutuksen pätevyyden ja tekee tarvittavat tallennukset perustieto(hallinta)moduuliin. Jos maksupankki ei ole osallistujana asianomaisen liitännäisjärjestelmän keskuspankin TARGET2-osajärjestelmässä, liitännäisjärjestelmän keskuspankki välittää veloitusvaltuutuksen (tai sähköisen jäljennöksen siitä, jos näin sovitaan liitännäisjärjestelmän keskuspankin ja maksukeskuspankin välillä) asianomaisille maksukeskuspankeille sen voimassaolon tarkistamista varten. Maksukeskuspankit suorittavat tämän tarkistuksen ja ilmoittavat asianomaiselle liitännäisjärjestelmän keskuspankille tarkistuksen tuloksesta viiden pankkipäivän kuluessa pyynnön saamisesta. Tarkistuksen jälkeen liitännäisjärjestelmän keskuspankki päivittää maksupankkien luettelon ICM:ssä.

5)

Liitännäisjärjestelmän keskuspankin tekemä tarkistus ei vaikuta liitännäisjärjestelmän vastuuseen rajoittaa maksutoimeksiannot 1 alakohdassa tarkoitettuun maksupankkien luetteloon.

6)

Elleivät liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit ole samat, ne vaihtavat tietoja kaikista merkittävistä tapahtumista selvitysprosessin aikana.

7)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit varmistavat, että liitännäisjärjestelmät, joiden kanssa niillä on kahdenvälisiä järjestelyjä, ilmoittavat sen liitännäisjärjestelmän nimen ja BIC-tunnuksen, jonka kanssa ne aikovat toteuttaa järjestelmien välistä selvitystä, sekä päivän, josta alkaen järjestelmien välinen selvitys on tarkoitus aloittaa tai lopettaa. Nämä tiedot kirjataan perustieto(hallinta)moduuliin.

4.   Maksutoimeksiantojen vireillepano ASI:n (liitännäisjärjestelmäliittymän) välityksellä

1)

Kaikki liitännäisjärjestelmän ASI:n välityksellä lähettämät maksutoimeksiannot ovat XML-sanomien muodossa.

2)

Kaikkia liitännäisjärjestelmän ASI:n välityksellä lähettämiä maksutoimeksiantoja pidetään ”erittäin kiireellisinä”, ja ne kirjataan liitteessä II vahvistettujen määräysten mukaisesti.

3)

Maksutoimeksianto katsotaan hyväksytyksi, jos

a)

maksutoimeksianto on verkkopalvelun tarjoajan vahvistamien sääntöjen mukainen;

b)

maksutoimeksianto on liitännäisjärjestelmän keskuspankin TARGET2-osajärjestelmän muototarkastussääntöjen ja ehtojen mukainen;

c)

maksupankki on 3 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetussa maksupankkien luettelossa;

d)

asianomainen liitännäisjärjestelmä on, jos kyseessä on järjestelmien välinen selvitys, niiden liitännäisjärjestelmien luettelossa, joiden kanssa järjestelmien välistä selvitystä voidaan toteuttaa;

e)

asianomaisen selvityskeskuspankin nimenomainen suostumus on saatu, jos sen maksupankin osallistuminen TARGET2-järjestelmään on keskeytetty.

5.   Maksutoimeksiantojen järjestelmääntulo ja niiden peruuttamattomuus

1)

Hyvitystoimeksiantojen katsotaan tulleen asianomaiseen TARGET2-osajärjestelmään sinä hetkenä, jona liitännäisjärjestelmän keskuspankki hyväksyy ne, ja olevan peruuttamattomia tästä samasta hetkestä lähtien. Veloitustoimeksiantojen katsotaan tulleen asianomaiseen TARGET2-osajärjestelmään sinä hetkenä, jona maksukeskuspankki hyväksyy ne, ja olevan peruuttamattomia tästä samasta hetkestä lähtien.

2)

Edellä olevan 1 alakohdan soveltaminen ei vaikuta millään tavoin liitännäisjärjestelmien sääntöihin, joissa määrätään liitännäisjärjestelmään tulon ja/tai tällaiseen liitännäisjärjestelmään toimitettujen siirtomääräysten peruuttamattomuuden ajankohta aikaisemmaksi kuin ajankohta, jona asianomainen maksutoimeksianto on tullut asianomaiseen TARGET2-osajärjestelmään.

6.   Makujen selvitysprosessit

1)

Jos liitännäisjärjestelmä pyytää selvitysmenettelyjen käyttöä, liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa yhtä tai useampaa jäljempänä yksilöidyistä maksujen selvitysprosesseista:

a)

selvitysprosessi 1

(likviditeetin siirto);

b)

selvitysprosessi 2

(reaaliaikainen maksu);

c)

selvitysprosessi 3

(kahdenvälinen maksu);

d)

selvitysprosessi 4

(standardoitu monenvälinen maksu);

e)

selvitysprosessi 5

(samanaikainen monenvälinen maksu);

f)

selvitysprosessi 6

(korvamerkitty likviditeetti ja järjestelmien välinen selvitys).

2)

Maksukeskuspankit tukevat liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen maksamista valitun 1 alakohdassa mainitun selvitysprosessin mukaisesti muun muassa kirjaamalla maksutoimeksiantoja maksupankkien PM-tileille tai alatileille.

3)

Lisätietoja 1 alakohdassa tarkoitetuista selvitysprosesseista sisältyy 9–14 kohtiin.

7.   Ei PM-tilin avaamisvelvollisuutta

Liitännäisjärjestelmillä ei ole velvollisuutta ryhtyä suoriksi osallistujiksi TARGET2-osajärjestelmään tai ylläpitää PM-tiliä, kun ne käyttävät ASI:a.

8.   Selvitysprosesseihin liittyvät tilit

1)

PM:ssä voidaan avata PM-tilien lisäksi seuraavan tyyppisiä tilejä, joita käyttävät liitännäisjärjestelmien keskuspankit, liitännäisjärjestelmät ja maksupankit 6 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen selvitysprosessien yhteydessä:

a)

tekniset tilit,

b)

peilitilit,

c)

takuurahastotilit,

d)

alatilit.

2)

Kun liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa selvitysprosessia 4, 5 tai 6 liittymämalleja varten, sen on avattava TARGET2-osajärjestelmässään tekninen tili asianomaisia liitännäisjärjestelmiä varten. Liitännäisjärjestelmän keskuspankki voi tarjota tällaisia tilejä valinnaisena selvitysprosesseissa 2 ja 3. Selvitysprosessien 4 ja 5 osalta avataan erilliset tekniset tilit. Teknisten tilien saldon on oltava nolla tai positiivinen kyseisen liitännäisjärjestelmän selvitysprosessin päättyessä, ja päivän lopun saldon on oltava nolla. Tekniset tilit yksilöidään asianomaisen liitännäisjärjestelmän BIC-tunnuksella.

3)

Kun liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa selvitysprosessia 1 tai 6 integroituja malleja varten, sen on avattava peilitilejä TARGET2-osajärjestelmässään; kun liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa selvitysprosessia 3 tai 6 integroituja malleja varten, se voi avata peilitilejä TARGET2-osajärjestelmässään. Peilitilit ovat erityisiä PM-tilejä, joita liitännäisjärjestelmän keskuspankilla on TARGET2-osajärjestelmässään liitännäisjärjestelmän käyttöä varten. Peilitilit yksilöidään asianomaisen liitännäisjärjestelmän keskuspankin BIC-tunnuksella.

4)

Kun liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa selvitysprosessia 4 tai 5, se voi avata TARGET2-osajärjestelmässään takuurahastotilin liitännäisjärjestelmiä varten. Näiden tilien saldoja käytetään liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen kirjaamiseen siinä tapauksessa, että maksupankin PM-tilillä ei ole likviditeettiä käytettävissä. Takuurahastotilin haltijoita voivat olla liitännäisjärjestelmien keskuspankit, liitännäisjärjestelmät tai takaajat. Takuurahastotilit yksilöidään asianomaisen tilinhaltijan BIC-tunnuksella.

5)

Kun liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa selvitysprosessia 6 liittymämalleille, maksukeskuspankkien on avattava maksupankkeja varten TARGET2-osajärjestelmissään yksi tai useampi alatili käytettäväksi likviditeetin korvamerkitsemiseen ja tarvittaessa järjestelmien väliseen selvitykseen. Alatilit yksilöidään sen PM-tilin BIC-tunnuksella, johon ne liittyvät, yhdessä asianomaiseen alatiliin liittyvän tilinumeron kanssa. Tilinumero koostuu maatunnuksesta sekä enintään 32 merkistä (riippuu asianomaisen kansallisen keskuspankin tilirakenteesta).

6)

Edellä 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuja tilejä ei julkaista TARGET2-hakemistossa. Osallistujan pyynnöstä kaikkien tällaisten tilien tiliotteet (MT 940 ja MT 950) voidaan toimittaa tilinhaltijalle jokaisen pankkipäivän päättyessä.

7)

Yksityiskohtaiset säännöt tässä kohdassa mainittujen tilityyppien avaamisesta ja niiden soveltamisesta selvitysprosessien yhteydessä voidaan kuvata lähemmin liitännäisjärjestelmien ja liitännäisjärjestelmien keskuspankkien kahdenvälisissä järjestelyissä.

9.   Selvitysprosessi 1 – Likviditeetin siirto

1)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 1, ne mahdollistavat likviditeetin siirron peilitililtä maksupankin PM-tilille ASI:n välityksellä. Likviditeetin siirron voi tehdä joko liitännäisjärjestelmä tai liitännäisjärjestelmän keskuspankki liitännäisjärjestelmän puolesta.

2)

Selvitysmenettelyä 1 käytetään vain integroidussa mallissa, jolloin asianomaisen liitännäisjärjestelmän on käytettävä peilitiliä ensinnäkin keräämään tarvittava likviditeetti, jonka sen maksupankki on korvamerkinnyt, ja toiseksi siirtämään tämä likviditeetti takaisin maksupankin PM-tilille.

3)

Liitännäisjärjestelmän keskuspankki voi tarjota maksutoimeksiantojen maksua tiettyjen aikarajojen puitteissa, jotka liitännäisjärjestelmä määrittelee 15 kohdan 2 ja 3 alakohdassa kuvatulla tavalla.

4)

Maksupankit ja liitännäisjärjestelmät saavat tietoja ICM:n välityksellä. Liitännäisjärjestelmille ilmoitetaan kirjausten toteutumisesta tai niiden epäonnistumisesta. Jos liitännäisjärjestelmä käynnistää likviditeetin siirron peilitililtä maksupankin PM-tilille, niille maksupankeille, jotka käyttävät TARGET2:ta verkkopalvelun tarjoajan kautta, ilmoitetaan tilin hyvittämisestä SWIFT MT 202 -sanomalla. Internetpohjaista liittymää käyttäville osallistujille ilmoitetaan sanomalla ICM:ssä.

10.   Selvitysprosessi 2 – Reaaliaikainen maksu

1)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 2, ne mahdollistavat liitännäisjärjestelmän transaktioiden rahamääräisten siirtojen maksujen kirjaamisen kirjaamalla liitännäisjärjestelmän toimittamia maksutoimeksiantoja yksittäin eikä eräajona. Jos maksutoimeksianto velkaa olevan maksupankin PM-tilin veloittamisesta jää jonoon liitteen II mukaisesti, asianomainen maksukeskuspankki ilmoittaa tästä kyseiselle maksupankille ICM:n viestillä.

2)

Selvitysprosessi 2 voidaan tarjota liitännäisjärjestelmälle myös monenvälisten saatavien selvittämistä varten, ja tällaisissa tapauksissa liitännäisjärjestelmän keskuspankki avaa teknisen tilin liitännäisjärjestelmää varten. Liitännäisjärjestelmän keskuspankki ei kuitenkaan tarjoa liitännäisjärjestelmälle palvelua, jolla se hallinnoisi tulevien ja lähtevien maksujen asianmukaista järjestystä, kuten tällaiselta monenväliseltä maksamiselta saatetaan edellyttää. Liitännäisjärjestelmä vastaa itse tarvittavasta maksujen järjestykseen asettamisesta.

3)

Liitännäisjärjestelmän keskuspankki voi tarjota maksutoimeksiantojen maksua tiettyjen aikarajojen puitteissa, jotka liitännäisjärjestelmä määrittelee 15 kohdan 2 ja 3 alakohdassa kuvatulla tavalla.

4)

Maksupankit ja liitännäisjärjestelmät saavat tietoja ICM:n välityksellä. Liitännäisjärjestelmille ilmoitetaan kirjausten toteutumisesta tai niiden epäonnistumisesta sanomalla ICM:ssä. Maksupankeille, jotka käyttävät TARGET2:ta verkkopalvelun tarjoajan kautta, ilmoitetaan onnistuneesta kirjaamisesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia. Internetpohjaista liittymää käyttäville osallistujille ilmoitetaan sanomalla ICM:ssä.

11.   Selvitysprosessi 3 – Kahdenvälinen maksu

1)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 3, ne mahdollistavat liitännäisjärjestelmän transaktioiden rahamääräisten siirtojen kirjaamisen kirjaamalla liitännäisjärjestelmän toimittamia maksutoimeksiantoja eräajona. Jos maksutoimeksianto velkaa olevan maksupankin PM-tilin veloittamisesta jää jonoon liitteen II mukaisesti, asianomainen maksukeskuspankki ilmoittaa tästä kyseiselle maksupankille ICM:n viestillä.

2)

Selvitysprosessia 3 voidaan tarjota liitännäisjärjestelmälle myös monenvälisten saatavien selvittämistä varten. Edellä olevaa 10 kohdan 2 alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin, tämän rajoittamatta seuraavia muutoksia:

a)

maksutoimeksiannot i) velkaa olevien maksupankkien PM-tilien veloittamisesta ja liitännäisjärjestelmän teknisen tilin hyvittämisestä; sekä ii) liitännäisjärjestelmän teknisen tilin veloittamisesta ja saamassa olevien maksupankkien PM-tilien hyvittämisestä toimitetaan erillisinä tiedostoina, ja

b)

saamassa olevan maksupankin PM-tiliä hyvitetään vasta, kun kaikki velkaa olevien maksupankkien PM-tilejä on hyvitetty.

3)

Jos monenvälinen maksu epäonnistuu (esimerkiksi sen vuoksi, että kaikki nostot velkaa olevien maksupankkien tileiltä eivät onnistu), liitännäisjärjestelmä toimittaa vastakkaiset maksutoimeksiannot jo kirjattujen veloitustransaktioiden poistamiseksi.

4)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit voivat tarjota

a)

maksutoimeksiantojen kirjaamista tiettyjen aikarajojen puitteissa, jotka liitännäisjärjestelmä määrittelee 15 kohdan 3 alakohdassa kuvatulla tavalla, ja/tai

b)

”harkinta-aika”-toimintoa, joka kuvataan 15 kohdan 1 alakohdassa.

5)

Maksupankit ja liitännäisjärjestelmät saavat tietoja ICM:n välityksellä. Liitännäisjärjestelmille ilmoitetaan kirjausten toteuttamisesta tai niiden epäonnistumisesta valitun vaihtoehdon mukaisesti erillisellä ilmoituksella tai yhteisilmoituksella. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia. Internetpohjaista liittymää käyttäville osallistujille ilmoitetaan sanomalla ICM:ssä.

12.   Selvitysprosessi 4 – Standardoitu monenvälinen maksu

1)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 4, ne mahdollistavat liitännäisjärjestelmän transaktioiden monenvälisten rahasaldojen selvittämisen kirjaamalla liitännäisjärjestelmän toimittamia maksutoimeksiantoja eräajona. Liitännäisjärjestelmien keskuspankit avaavat erillisen teknisen tilin tällaista liitännäisjärjestelmää varten.

2)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit varmistavat, että maksutoimeksiannot ovat oikeassa järjestyksessä. Ne kirjaavat hyvitykset ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki veloitukset ovat onnistuneet. Maksutoimeksiannot: a) velkaa olevien maksupankkien tilien veloittamisesta ja liitännäisjärjestelmän teknisen tilin hyvittämisestä, sekä b) saamassa olevien maksupankkien tilien hyvittämisestä ja liitännäisjärjestelmän teknisen tilin veloittamisesta toimitetaan yhtenä tiedostona.

3)

Maksutoimeksiannot velkaa olevien maksupankkien PM-tilin veloittamisesta ja liitännäisjärjestelmän teknisen tilin hyvittämisestä kirjataan ensin; vasta sen jälkeen kun kaikki tällaiset maksutoimeksiannot on kirjattu (mukaan lukien teknisen tilin mahdollinen rahoittaminen takuurahastomekanismilla), saamassa olevien maksupankkien PM-tilejä hyvitetään.

4)

Jos maksutoimeksianto velkaa olevan maksupankin PM-tilin veloittamisesta jää jonoon liitteen II mukaisesti, maksukeskuspankit ilmoittavat tästä kyseiselle maksupankille ICM:n viestillä.

5)

Jos velkaa olevan maksupankin varat sen PM-tilillä ovat riittämättömät, liitännäisjärjestelmän keskuspankki aktivoi takuurahastomekanismin, jos sitä edellytetään liitännäisjärjestelmän keskuspankin ja liitännäisjärjestelmän kahdenvälisessä järjestelyssä.

6)

Jos takuurahastomekanismia ei ole tarjolla, ja koko maksu epäonnistuu, liitännäisjärjestelmien keskuspankkien ja maksukeskuspankkien on katsottava antaneen ohjeen kaikkien tiedostoon sisältyvien maksutoimeksiantojen palauttamisesta, ja jo maksetuille maksutoimeksiannoille tehdään vastakirjaukset.

7)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit ilmoittavat maksupankeille kirjauksen epäonnistumisesta ICM:n viestillä.

8)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit voivat tarjota

a)

maksutoimeksiantojen kirjausta tiettyjen aikarajojen puitteissa, jotka liitännäisjärjestelmä määrittelee 15 kohdan 3 alakohdassa kuvatulla tavalla;

b)

”harkinta-aika”-toimintoa, joka kuvataan 15 kohdan 1 alakohdassa;

c)

takuurahastomekanismia, joka kuvataan 15 kohdan 4 alakohdassa.

9)

Maksupankit ja liitännäisjärjestelmät saavat tietoja ICM:n välityksellä. Liitännäisjärjestelmille ilmoitetaan kirjausten toteutumisesta tai niiden epäonnistumisesta. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia. Internetpohjaista liittymää käyttäville osallistujille ilmoitetaan sanomalla ICM:ssä.

13.   Selvitysprosessi 5 – Samanaikainen monenvälinen maksu

1)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 5, ne mahdollistavat liitännäisjärjestelmän transaktioiden monenvälisten rahasaldojen selvittämisen kirjaamalla liitännäisjärjestelmän toimittamia maksutoimeksiantoja eräajona. Asianomaisten maksutoimeksiantojen kirjaamisessa käytetään algoritmiä 4 (ks. liitteen II lisäys I). Toisin kuin selvitysprosessi 4, selvitysprosessi 5 toimii ”kaikki tai ei mitään” -periaatteella. Tässä menettelyssä velkaa olevien maksupankkien PM-tilien veloittaminen ja saamassa olevien maksupankkien PM-tilien hyvittäminen tapahtuu samaan aikaan (eikä peräkkäin, kuten selvitysprosessissa 4). Edellä olevaa 12 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, tämän vaikuttamatta seuraavaan muutokseen. Jos yhtä tai useampaa maksutoimeksiantoa ei kyetä kirjaamaan, kaikki maksutoimeksiannot asetetaan jonoon, ja algoritmi 4 toistetaan jäljempänä 16 kohdan 1 alakohdassa kuvattavalla tavalla jonossa olevien liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen kirjaamiseksi.

2)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit voivat tarjota

a)

maksutoimeksiantojen kirjausta tiettyjen aikarajojen puitteissa, jotka liitännäisjärjestelmä määrittelee 15 kohdan 3 alakohdassa kuvatulla tavalla;

b)

”harkinta-aika”-toimintoa, joka kuvataan 15 kohdan 1 alakohdassa;

c)

takuurahastomekanismia, joka kuvataan 15 kohdan 4 alakohdassa.

3)

Maksupankit ja liitännäisjärjestelmät saavat tietoja ICM:n välityksellä. Liitännäisjärjestelmille ilmoitetaan kirjausten toteutumisesta tai niiden epäonnistumisesta. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia. Internetpohjaista liittymää käyttäville osallistujille ilmoitetaan sanomalla ICM:ssä.

4)

Jos maksutoimeksianto velkaa olevan maksupankin PM-tilin veloittamisesta jää jonoon liitteen II mukaisesti, asianomainen maksukeskuspankki ilmoittaa tästä maksupankeille ICM:n viestillä.

14.   Selvitysprosessi 6 – korvamerkitty likviditeetti ja järjestelmien välinen selvitys

1)

Selvitysprosessia 6 voidaan käyttää sekä liittymämallia että integroitua mallia varten, kuten jäljempänä 4–13 sekä 14–18 alakohdassa kuvataan. Jos kyseessä on integroitu malli, asianomaisen liittymäjärjestelmän on käytettävä peilitiliä maksupankkiensa sivuun siirtämän tarvittavan likviditeetin keräämistä varten. Jos kyseessä on liittymämalli, maksupankin on avattava liitännäisjärjestelmälle vähintään yksi alatili.

2)

Maksupankeille ilmoitetaan niiden pyynnöstä niiden PM-tilien ja tarvittaessa niiden alatilien hyvittämisestä ja veloittamisesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla ja internetpohjaista liittymää käyttäville osallistujille ilmoitetaan siitä sanomalla ICM:ssä.

3)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat järjestelmien välistä selvitystä selvitysprosessissa 6, ne mahdollistavat järjestelmien väliseen selvitykseen liittyvät maksut, jos ne ovat asianomaisten liitännäisjärjestelmien vireille panemia. Liitännäisjärjestelmä voi panna vireille järjestelmien välisen selvityksen ainoastaan prosessointisyklinsä aikana, ja selvitysprosessin 6 on oltava käynnissä maksutoimeksiannon vastaanottavassa liitännäisjärjestelmässä. Järjestelmien välistä selvitystä tarjotaan selvitysprosessissa 6 sekä päivän että yön aikana tapahtuvassa käsittelyssä. Mahdollisuus toteuttaa järjestelmien välinen selvitys tiettyjen kahden liitännäisjärjestelmän välillä tallennetaan perustieto(hallinta)moduuliin.

A.   Liittymämalli

4)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 6, ne mahdollistavat liitännäisjärjestelmän transaktioiden kahdenvälisten ja/tai monenvälisten rahasaamisten selvittämisen

a)

mahdollistamalla sen, että maksupankki rahoittaa maksuvelvoitteensa ennakolta tekemällä likviditeetin siirtoja (jäljempänä ’korvamerkitty likviditeetti’) PM-tililtä alatileilleen ennen liitännäisjärjestelmän prosessointia; ja

b)

kirjaamalla liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiannot sen jälkeen, kun liitännäisjärjestelmän prosessointi on saatettu päätökseen: velkaa olevien maksupankkien osalta veloittamalla niiden alatilejä (kyseisellä tilillä olevien varojen mukaan) ja hyvittämällä liitännäisjärjestelmän teknistä tiliä sekä saamassa olevien maksupankkien osalta hyvittämällä niiden alatilejä ja veloittamalla liitännäisjärjestelmän teknistä tiliä.

5)

Tarjotessaan selvitysprosessia 6

a)

maksukeskuspankki avaa kunkin liitännäisjärjestelmän osalta vähintään yhden alatilin kutakin maksupankkia varten, ja

b)

liitännäisjärjestelmän keskuspankki avaa teknisen tilin liitännäisjärjestelmää varten i) velkaa olevien maksupankkien alatileiltä kerättyjen varojen hyvittämiseksi; ja ii) varojen veloittamiseksi, kun saamassa olevien maksupankkien erityisesti nimettyjä alatilejä hyvitetään.

6)

Selvitysprosessi 6 on avoinna sekä liitännäisjärjestelmien päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä että yön toimia varten. Jälkimmäisessä tapauksessa uusi pankkipäivä alkaa välittömästi sen jälkeen, kun vähimmäisvarantovaatimukset on täytetty; kaikkien eurojärjestelmän keskuspankkien asianomaisilta tileiltä tämän jälkeen suoritettavien veloitusten tai hyvitysten arvopäivä kuuluu uuteen pankkipäivään.

7)

Selvitysprosessin 6 mukaan ja likviditeetin korvamerkitsemisen osalta liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit mahdollistavat seuraavan tyyppisiä likviditeetin siirtopalveluja alatileille ja -tileiltä:

a)

pysyväistoimeksiantoja, joita maksupankit voivat antaa tai muuttaa milloin tahansa pankkipäivän aikana ICM:n viestillä (kun se on käytettävissä). Pysyväistoimeksiannot, joita annetaan ”prosessin aloitus” -sanoman lähettämisen jälkeen tiettynä pankkipäivänä, ovat voimassa vain seuraavana pankkipäivänä. Jos on annettu useita pysyväistoimeksiantoja eri alatilien hyvittämisestä, ne kirjataan niiden määrän mukaisessa järjestyksessä siten, että aloitetaan korkeimmasta määrästä. Jos liitännäisjärjestelmien yön toimien aikana on pysyväistoimeksiantoja, joiden kattamiseen PM-tilillä olevat varat eivät riitä, tällaiset toimeksiannot kirjataan siten että kaikkien toimeksiantojen summaa pienennetään samassa suhteessa (pro rata);

b)

kertatoimeksiannot, jotka ainoastaan joko maksupankki (ICM:n välityksellä) tai asianomainen liitännäisjärjestelmä voi toimittaa XML-sanoman välityksellä selvitysprosessin 6 ajon aikana (ja jotka yksilöidään ajanjänteellä ”prosessin aloitus” -sanomasta ”prosessin lopetus” -sanomaan) ja jotka kirjataan ainoastaan, jos liitännäisjärjestelmän prosessointisykli ei ole alkanut. Kertatoimeksianto, johon PM-tilillä olevat varat eivät riitä, kirjataan osittain;

c)

SWIFT-toimeksiannot, jotka kulkevat MT 202 -sanoman välityksellä tai internetpohjaista liittymää käyttävien osallistujien näytöiltä automaattisen mappauksen kautta MT202:een ja jotka voidaan toimittaa ainoastaan selvitysprosessin 6 ajon aikana ja ainoastaan päivän aikana tapahtuvan käsittelyn kuluessa. Tällaiset toimeksiannot kirjataan heti.

8)

Selvitysprosessi 6 alkaa ”prosessin aloitus” -sanomalla ja päättyy ”prosessin lopetus” -sanomaan, ja molemmat sanomat lähettää liitännäisjärjestelmä. Liitännäisjärjestelmän yön toimia varten ”prosessin aloitus” -sanoman lähettää kuitenkin liitännäisjärjestelmän keskuspankki. ”Prosessin aloitus” -sanoman saavat aikaan pysyvien toimeksiantojen kirjaamisen likviditeetin siirtämiseksi alatileille. ”Prosessin lopetus” -sanoma johtaa siihen, että likviditeettiä siirretään automaattisesti alatililtä takaisin PM-tilille.

9)

Selvitysprosessin 6 mukaan korvamerkitty likviditeetti alatileillä jäädytetään siksi aikaa kun liitännäisjärjestelmän prosessointisykli on käynnissä (alkaa ”syklin aloitus” -sanomasta ja päättyy ”syklin lopetus” -sanomaan, jotka molemmat liitännäisjärjestelmä lähettää) ja vapautetaan tämän jälkeen. Jäädytettyä saldoa voidaan muuttaa prosessointisyklin aikana järjestelmien välisten maksujen johdosta tai jos maksupankki siirtää likviditeettiä PM-tililtään. Liitännäisjärjestelmän keskuspankki ilmoittaa liitännäisjärjestelmälle alatilillä järjestelmien välisten maksujen seurauksena tapahtuneesta likviditeetin vähennyksestä tai lisäyksestä. Liitännäisjärjestelmän keskuspankki ilmoittaa liitännäisjärjestelmälle sen pyynnöstä myös alatilillä maksupankin likviditeetin siirron seurauksena tapahtuneesta likviditeetin lisäyksestä.

10)

Jokaisen liitännäisjärjestelmän prosessointisyklin sisällä maksutoimeksiannot kirjataan korvamerkitystä likviditeetistä, pääsääntöisesti käytetään (liitteen II lisäyksessä I tarkoitettua) algoritmiä 5.

11)

Jokaisen liitännäisjärjestelmän prosessointisyklin sisällä maksupankin korvamerkittyä likviditeettiä voidaan korottaa hyvittämällä tietyt tulevat maksut, eli kuponkimaksut ja lunastusmaksut, suoraan sen alatileille. Tällaisissa tapauksissa likviditeetti on ensin hyvitettävä tekniselle tilille ja tämän jälkeen veloitettava tällaiselta tililtä ennen kuin likviditeetti hyvitetään alatilille (tai PM-tilille).

12)

Järjestelmien välisen selvityksen kahden liittymämallin mukaisen liitännäisjärjestelmän välillä voi panna vireille ainoastaan se liitännäisjärjestelmä (tai liitännäisjärjestelmän keskuspankki sen puolesta), jonka osallistujan alatiliä veloitetaan. Maksutoimeksianto kirjataan veloittamalla maksutoimeksiannossa ilmoitettu määrä maksutoimeksiannon vireille panneen liitännäisjärjestelmän osallistujan alatililtä ja hyvittämällä se toisen liitännäisjärjestelmän osallistujan alatilille.

Maksutoimeksiannon vireille panneelle liitännäisjärjestelmälle ja toiselle liitännäisjärjestelmälle ilmoitetaan, kun maksu on saatu toteutettua. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia. Internetpohjaista liittymää käyttäville osallistujille ilmoitetaan sanomalla ICM:ssä.

13)

Liittymämallia käyttävä liitännäisjärjestelmä (tai kyseisen liitännäisjärjestelmän keskuspankki sen puolesta) voi panna vireille järjestelmien välisen selvityksen liittymämallia käyttävästä liitännäisjärjestelmästä integroitua mallia käyttävään liitännäisjärjestelmään. Maksutoimeksianto kirjataan veloittamalla maksutoimeksiannossa ilmoitettu määrä liittymämallia käyttävän liitännäisjärjestelmän osallistujan alatililtä ja hyvittämällä se integroitua mallia käyttävän liitännäisjärjestelmän käyttämälle peilitilille. Maksutoimeksiantoa ei voi panna vireille integroitua mallia käyttävä liitännäisjärjestelmä, jonka peilitiliä hyvitetään.

Maksutoimeksiannon vireille panneelle liitännäisjärjestelmälle ja toiselle liitännäisjärjestelmälle ilmoitetaan, kun maksu on saatu toteutettua. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia. Internetpohjaista liittymää käyttäville osallistujille ilmoitetaan sanomalla ICM:ssä.

B.   Integroitu malli

14)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 6, ne mahdollistavat tällaisen selvityksen. Jos selvitysprosessia 6 käytetään integroidussa mallissa päivän aikana tapahtuvassa käsittelyssä, tarjotaan vain joitakin toimintoja.

15)

Soveltaessaan selvitysprosessia 6 integroidussa mallissa liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat seuraavan tyyppisiä palveluja likviditeetin siirtämiseksi peilitilille:

a)

pysyväistoimeksiantoja (päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä ja liitännäisjärjestelmän yön toimia varten), joita maksupankit voivat antaa tai muuttaa milloin tahansa pankkipäivän aikana ICM:n viestillä (kun se on käytettävissä). Pysyväistoimeksiannot, joita annetaan ”prosessin aloitus” -sanoman lähettämisen jälkeen tiettynä pankkipäivänä, ovat voimassa vain seuraavana pankkipäivänä. Jos on annettu useita pysyväistoimeksiantoja, ne kirjataan niiden määrän mukaisessa järjestyksessä siten, että aloitetaan korkeimmasta määrästä. Jos päivällä tapahtuvaa käsittelyä varten annetulla pysyväistoimeksiannolla ei ole katetta, se hylätään. Jos liitännäisjärjestelmien yön toimien aikana on pysyväistoimeksiantoja, joiden kattamiseen PM-tilillä olevat varat eivät riitä, tällaiset toimeksiannot kirjataan siten että kaikkien toimeksiantojen summaa pienennetään samassa suhteessa (pro rata);

b)

kertatoimeksiannot, jotka ainoastaan joko maksupankki (ICM:n välityksellä) tai asianomainen liitännäisjärjestelmä voi toimittaa XML-sanoman välityksellä selvitysprosessin 6 ajon aikana (ja jotka yksilöidään ajanjänteellä ”prosessin aloitus” -sanomasta ”prosessin lopetus” -sanomaan) ja jotka kirjataan ainoastaan, jos liitännäisjärjestelmän prosessointisykli ei ole alkanut. Kertatoimeksianto, johon PM-tilillä olevat varat eivät riitä, kirjataan osittain,

c)

SWIFT-toimeksiannot, jotka kulkevat MT 202 -sanoman välityksellä ja jotka voidaan toimittaa ainoastaan päivän aikana tapahtuvan käsittelyn kuluessa. Tällaiset toimeksiannot kirjataan heti.

16)

”Prosessin aloitus”- ja ”prosessin lopetus” -sanomia koskevia sääntöjä samoin kuin liittymämalliin liittyviä syklien alkamista ja päättymistä koskevia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin.

17)

Järjestelmien välisen selvityksen kahden integroidun mallin mukaisen liitännäisjärjestelmän välillä voi panna vireille ainoastaan se liitännäisjärjestelmä (tai liitännäisjärjestelmän keskuspankki sen puolesta), jonka peilitiliä veloitetaan. Maksutoimeksianto kirjataan veloittamalla maksutoimeksiannossa ilmoitettu määrä maksutoimeksiannon vireille panevan liitännäisjärjestelmän käyttämältä peilitililtä ja hyvittämällä se toisen liitännäisjärjestelmän käyttämälle peilitilille. Maksutoimeksiantoa ei voi panna vireille liitännäisjärjestelmä, jonka peilitiliä hyvitetään.

Maksutoimeksiannon vireille panneelle liitännäisjärjestelmälle ja toiselle liitännäisjärjestelmälle ilmoitetaan, kun maksu on saatu toteutettua. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia. Internetpohjaista liittymää käyttäville osallistujille ilmoitetaan sanomalla ICM:ssä.

18)

Liittymämallia käyttävä liitännäisjärjestelmä (tai kyseisen liitännäisjärjestelmän keskuspankki sen puolesta) voi panna vireille järjestelmien välisen selvityksen liittymämallia käyttävästä liitännäisjärjestelmästä integroitua mallia käyttävään liitännäisjärjestelmään. Maksutoimeksianto kirjataan veloittamalla maksutoimeksiannossa ilmoitettu määrä integroitua mallia käyttävän liitännäisjärjestelmän osallistujan peilitililtä ja hyvittämällä se liittymämallia käyttävän liitännäisjärjestelmän alatilille. Maksutoimeksiantoa ei voi panna vireille liittymämallia käyttävä liitännäisjärjestelmä, jonka alatiliä hyvitetään.

Maksutoimeksiannon vireille panneelle liitännäisjärjestelmälle ja toiselle liitännäisjärjestelmälle ilmoitetaan, kun maksu on saatu toteutettua. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia. Internetpohjaista liittymää käyttäville osallistujille ilmoitetaan sanomalla ICM:ssä.

15.   Valinnaiset liitetyt mekanismit

1)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit voivat tarjota valinnaista liitettyä mekanismia, ”harkinta-aikaa”, selvitysprosesseja 3, 4 ja 5 varten. Jos liitännäisjärjestelmä (tai liitännäisjärjestelmän keskuspankki sen puolesta) on yksilöinyt valinnaisen ”harkinta-ajan”, maksupankki saa ICM:n viestin, jossa ilmoitetaan, mihin ajankohtaan saakka maksupankki voi pyytää asianomaisen maksutoimeksiannon poistamista. Maksukeskuspankki ottaa pyynnön huomioon ainoastaan siinä tapauksessa, että se lähetetään liitännäisjärjestelmän välityksellä ja tämä hyväksyy sen. Selvitys aloitetaan, jos maksukeskuspankki ei saa tällaista pyyntöä ennen ”harkinta-ajan” päättymistä. Selvitys aloitetaan, jos maksukeskuspankki ei saa tällaista pyyntöä ennen ”harkinta-ajan” päättymistä.

a)

asianomainen maksutoimeksianto poistetaan, jos selvitysprosessia 3 käytetään kahdenväliseen maksuun; ja

b)

kaikki tiedostoon sisältyvät maksutoimeksiannot poistetaan ja kaikille maksupankeille ja liitännäisjärjestelmälle ilmoitetaan ICM:n viestillä, jos selvitysprosessia 3 käytetään monenvälisten saldojen selvittämiseen taikka jos selvitysprosessissa 4 koko maksu epäonnistuu.

2)

Jos liitännäisjärjestelmä lähettää maksun kirjaamista koskevan toimeksiannon ennen aikataulun mukaista maksuaikaa (”alkaen”), toimeksiannot tallennetaan aikataulun mukaiseen ajankohtaan saakka. Tässä tapauksessa maksutoimeksiannot toimitetaan saapumiskäsittelyyn vasta, kun ”alkaen”-ajankohta on saavutettu. Tätä vaihtoehtoista mekanismia voidaan käyttää selvitysprosesseissa 1 ja 2.

3)

Maksuajanjakso (”saakka”) mahdollistaa rajoitetun ajanjakson kohdentamisen liitännäisjärjestelmän kirjaamiseen, jotta ei estettäisi eikä viivästytettäisi muiden liitännäisjärjestelmään liittyvien tai TARGET2-transaktioiden kirjaamista. Jos yhtään toimeksiantoa ei kirjata ennen kuin ”saakka”-ajankohta saavutetaan tai määritellyn kirjaamisjakson aikana, nämä maksutoimeksiannot palautetaan; selvitysprosessien 4 ja 5 yhteydessä voidaan vaihtoehtoisesti aktivoida takuurahastomekanismi. Maksuajanjakso (”saakka”) voidaan määrittää selvitysprosesseja 1–5 varten.

4)

Takuurahastomekanismia voidaan käyttää, jos maksupankin likviditeetti on riittämätön kattamaan sille liitännäisjärjestelmän kirjauksista aiheutuvat velvoitteet. Jotta mahdollistettaisiin kaikkien liitännäisjärjestelmän maksuihin liittyvien maksutoimeksiantojen kirjaaminen, tätä mekanismia käytetään tarjoamaan tarvittava lisälikviditeetti. Mekanismia voidaan käyttää maksumenettelyissä 4 ja 5. Jos käytetään takuurahastomekanismia, on välttämätöntä pitää erillistä takuurahastotiliä, jolta ”hätälikviditeettiä” on saatavissa tai sitä saadaan pyynnöstä käytettäväksi.

16.   Käytettävät algoritmit

1)

Algoritmi 4 tukee selvitysprosessia 5. Jotta edistettäisiin maksujen kirjaamista ja vähennettäisiin tarvittavan likviditeetin määrää, kaikki liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiannot otetaan mukaan (niiden prioriteettijärjestyksestä riippumatta). Liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiannot, jotka on kirjattava selvitysprosessin 5 mukaisesti, ohittavat saapumiskäsittelyn, ja ne pidetään PM:ssä erikseen, kunnes käynnissä oleva optimointiprosessi on saatettu päätökseen. Samaan algoritmin 4 ajoon sisällytetään useita selvitysprosessia 5 käyttäviä liitännäisjärjestelmiä, jos ne aikovat suorittaa kirjaamisen samaan aikaan.

2)

Maksupankki voi selvitysprosessissa 6 korvamerkitä likviditeettiä tietystä liitännäisjärjestelmästä tulevien saamisten selvittämiseksi. Korvamerkitseminen suoritetaan asettamalla tarvittava likviditeetti sivuun erilliselle alatilille (liittymämalli). Algoritmiä 5 käytetään sekä liitännäisjärjestelmän yön toimia että päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä varten. Kirjaamisprosessi suoritetaan siten, että velkaa olevien maksupankkien alatilejä veloitetaan liitännäisjärjestelmän teknisen tilin hyväksi ja tämän jälkeen liitännäisjärjestelmän teknistä tiliä veloitetaan saamassa olevien maksupankkien alatilien hyväksi. Jos tileillä on hyvityssaldoja, kirjaus voidaan tehdä suoraan – jos liitännäisjärjestelmä näin ilmoittaa kyseisen transaktion yhteydessä – maksupankin PM-tilille. Jos yhden tai useamman veloitustoimeksiannon kirjaaminen epäonnistuu (liitännäisjärjestelmän virheen seurauksena), kyseinen maksu asetetaan jonoon alatilille. Selvitysprosessi 6 voi käyttää algoritmiä 5, joka ajetaan alatileillä. Algoritmissä 5 ei tarvitse ottaa huomioon mitään rajoituksia tai varauksia. Jokaiselle maksupankille lasketaan kokonaispositio, ja jos kaikki positiot on katettu, kaikki transaktiot kirjataan. Transaktiot, joille ei ole katetta, asetetaan takaisin jonoon.

17.   Osallistumisen keskeyttämisen ja lopettamisen seuraukset

Jos liitännäisjärjestelmä keskeyttää tai lopettaa ASI:n käytön siten, että tämä tulee voimaan liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen kirjaamissyklin aikana, liitännäisjärjestelmän keskuspankilla on katsottava olevan lupa saattaa kirjaamissykli päätökseen liitännäisjärjestelmän puolesta.

18.   Maksut ja laskutus

1)

Siitä riippumatta, kuinka monta tiliä ASI:a tai osallistujaliittymää käyttävällä liitännäisjärjestelmällä on liitännäisjärjestelmän keskuspankissa ja/tai maksukeskuspankissa, sen on maksettava maksut, jotka koostuvat kolmesta osatekijästä seuraavalla tavalla:

a)

Kiinteä kuukausittainen 1 000 euron suuruinen maksu, joka peritään jokaiselta liitännäisjärjestelmältä (kiinteä maksu I);

b)

Toinen kiinteä kuukausittainen maksu, joka vaihtelee 417 ja 4 167 euron välillä siten, että se on suhteessa liitännäisjärjestelmän euromääräisten käteismaksutransaktioiden bruttomääräiseen arvoon (kiinteä maksu II):

Hintaluokka

Alaraja (miljoonaa euroa/pvä)

Yläraja (miljoonaa euroa/pvä)

Vuosimaksu euroa

Kuukausimaksu euroa

1

0

Alle 1 000

5 000

417

2

1 000

Alle 2 500

10 000

833

3

2 500

Alle 5 000

20 000

1 667

4

5 000

Alle 10 000

30 000

2 500

5

10 000

Alle 50 000

40 000

3 333

6

Enemmän kuin 50 000

50 000

4 167

Liitännäisjärjestelmän keskuspankki laskee liitännäisjärjestelmän euromääräisten käteismaksutransaktioiden bruttomääräisen arvon kerran vuodessa edellisen vuoden bruttoarvon perusteella, ja laskettua bruttoarvoa sovelletaan laskettaessa maksua kunkin kalenterivuoden tammikuun 1 päivästä lähtien.

c)

Transaktiomaksu lasketaan samalla perusteella kuin taulukossa, joka on laadittu TARGET2-osallistujia varten liitteen II lisäyksessä VI. Liitännäisjärjestelmä voi valita jommankumman seuraavista kahdesta vaihtoehdosta: joko maksaa kiinteän 0,80 euron suuruisen maksun kustakin maksutoimeksiannosta (vaihtoehto A) tai maksaa alenevaksi lasketun maksun (vaihtoehto B), tämän vaikuttamatta seuraaviin muutoksiin:

i)

vaihtoehdossa B niiden hintaluokkien rajat, jotka liittyvät siihen maksutoimeksiantojen määrään, josta lähtien sovelletaan alempaa transaktiokohtaista maksua, jaetaan kahdella, ja

ii)

kuukausittainen kiinteä 150 euron maksu (vaihtoehdon A mukaan) tai 1 875 euron maksu (vaihtoehdon B mukaan) veloitetaan kiinteän maksun I ja kiinteän maksun II lisäksi.

2)

Kaikki maksut, jotka liittyvät osallistujaliittymän tai ASI:n välityksellä liitännäisjärjestelmään lähetettyihin maksutoimeksiantoihin tai liitännäisjärjestelmän vastaanottamiin maksuihin, veloitetaan yksinomaan tältä liitännäisjärjestelmältä. EKP:n neuvosto voi vahvistaa yksityiskohtaisempia sääntöjä ASI:n välityksellä kirjattujen laskutettavien maksujen määrittelemisestä.

3)

Jokainen liitännäisjärjestelmä vastaanottaa omalta liitännäisjärjestelmän keskuspankiltaan laskun edellisen kuukauden osalta 1 alakohdassa mainittujen maksujen perusteella viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä pankkipäivänä. Maksut suoritetaan viimeistään kyseisen kuukauden 10. pankkipäivänä liitännäisjärjestelmän keskuspankin yksilöimälle tilille tai veloitetaan liitännäisjärjestelmän yksilöimältä tililtä.

4)

Tätä kohtaa sovellettaessa jokaista direktiivin 98/26/EY mukaisesti nimettyä liitännäisjärjestelmää käsitellään erikseen siinäkin tapauksessa, että sama oikeushenkilö ylläpitää kahta tai useampaa niistä. Samaa periaatetta sovelletaan liitännäisjärjestelmiin, joita ei ole nimetty direktiivin 98/26/EY mukaisesti; tällöin liitännäisjärjestelmät identifioidaan seuraavien tunnusmerkkien avulla: a) muodollinen järjestely, joka perustuu sopimukseen tai lainsäädäntöön (esim. osallistujien ja järjestelmän ylläpitäjän välinen sopimus), b) jossa on useita jäseniä, c) yhteiset säännöt ja vakioidut järjestelyt, ja d) tarkoituksena on osallistujien välisten maksujen ja/tai arvopaperien selvitys, nettoutus ja/tai kirjaaminen.


LIITE V

TÄYDENTÄVÄT JA MUUTETUT YHDENMUKAISTETUT SÄÄNNÖT TARGET2-JÄRJESTELMÄÄN OSALLISTUMISESTA INTERNETPOHJAISTA LIITTYMÄÄ KÄYTTÄEN

1 artikla

Soveltamisala

Internetpohjaisen liittymän välityksellä yhtä tai useampaa PM-tiliä käyttäviin osallistujiin sovelletaan liitteessä II täsmennettyjä sääntöjä, ellei tässä liitteessä määrätä toisin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä liitteessä noudatetaan liitteessä II esitettyjen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1)

’varmentajilla’ tarkoitetaan yhtä tai useampaa kansallista keskuspankkia, jotka EKP:n neuvosto on nimennyt toimimaan eurojärjestelmän puolesta varmentajina sekä myöntämään, hallinnoimaan, peruuttamaan ja uusimaan sähköisiä varmenteita,

2)

’sähköisillä varmenteilla’ tai ’varmenteilla’ sähköistä varmentajan antamaa tiedostoa, joka yhdistää julkisen avaimen tiettyyn henkilöllisyyteen ja jota käytetään varmentamaan julkisen avaimen kuuluminen tietylle yksilölle, tunnistamaan varmenteen haltija, tarkastamaan kyseisen yksilön allekirjoitus tai salaamaan kyseiselle yksilölle osoitettu sanoma. Varmenteita säilytetään fyysisessä laitteessa kuten älykortissa tai USB-tikussa ja viittaukset varmenteisiin sisältävät viittauksen näihin fyysisiin laitteisiin. Varmenteita käytetään niiden osallistujien tunnistusprosessissa, jotka ottavat yhteyden TARGET2:een internetin välityksellä ja lähettävät maksu- tai valvontasanomia,

3)

’varmenteen haltijalla’ tarkoitetaan nimettyä, yksittäistä henkilöä, jonka TARGET2-osallistuja on yksilöinyt ja nimennyt oikeutetuksi saamaan internetpohjaisen liittymän osallistujan TARGET2-tiliin. Osallistujan kotivaltion kansallinen keskuspankki on tarkastanut varmennehakemukset ja siirtänyt ne varmentajille, jotka puolestaan ovat toimittaneet varmenteet, jotka yhdistävät julkisen avaimen osallistujan yksilöiviin tunnusmerkkeihin,

4)

’internetpohjaisella liittymällä’ tarkoitetaan sitä, että osallistuja on valinnut PM-tilin, jota voidaan käyttää vain internetin kautta, ja että osallistuja lähettää maksu- tai valvontasanomat TARGET2:een internetin välityksellä,

5)

’internetpalvelun tarjoajalla’ tarkoitetaan yritystä tai organisaatiota eli yhdyskäytävää, jota TARGET2-osallistuja käyttää saadakseen yhteyden TARGET2-tiliinsä internetpohjaisen liittymän välityksellä.

3 artikla

Määräykset, joita ei sovelleta

Seuraavia liitteessä II olevia määräyksiä ei sovelleta internetpohjaiseen liittymään:

4 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohdan d alakohta, 5 artiklan 2, 3 ja 4 kohta, 6 artikla, 7 artikla, 11 artiklan 8 kohta, 14 artiklan 1 kohdan a alakohta, 17 artiklan 2 kohta, 23–26 artikla, 41 artikla ja lisäykset I, VI ja VII.

4 artikla

Täydentävät ja muutetut määräykset

Seuraavia liitteessä II olevia määräyksiä sovelletaan internetpohjaiseen liittymään, sellaisina kuin ne ovat jäljempänä muutettuina:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Seuraavat lisäykset ovat näiden sääntöjen olennainen osa, ja niitä sovelletaan osallistujiin, jotka käyttävät PM-tiliä internetpohjaisen liittymän kautta:

 

Liitteen V lisäys IA: Maksumääräysten käsittelyä koskevat tekniset määrittelyt internetpohjaista liittymää käytettäessä

 

Liitteen V lisäys IIA: Internetpohjaisen liittymän maksut ja laskutus

 

Lisäys II: TARGET2:n korvausjärjestelmä

 

Lisäys III: Kelpoisuus- ja maalausuntojen ohjeet

 

Lisäys IV, sen 7 kohdan b alakohtaa lukuun ottamatta: Toiminnan jatkuvuus ja varajärjestelyt

 

Lisäys V: Aikataulu.”

2)

Muutetaan 3 artiklaa seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   [Lisää keskuspankin nimi] tarjoaa palveluja osallistujille näiden sääntöjen mukaisesti. SSP:n tarjoavien kansallisten keskuspankkien ja/tai varmentajien toimenpiteet ja laiminlyönnit katsotaan [lisää keskuspankin nimi]n toimenpiteiksi ja laiminlyönneiksi, joista se vastaa 31 artiklan mukaisesti. Näiden sääntöjen mukainen osallistuminen ei synnytä sopimussuhdetta osallistujien ja SSP:n tarjoavien kansallisten keskuspankkien välille, jos jälkimmäiset toimivat tässä ominaisuudessaan. Näiden sääntöjen mukaisiin palveluihin liittyvät toimeksiannot, viestit, sanomat ja tiedot, jotka osallistuja lähettää SSP:lle tai saa SSP:ltä, katsotaan lähetetyiksi [lisää keskuspankin nimi]lle tai saaduiksi [lisää keskuspankin nimi]lta.”, ja

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   TARGET2-järjestelmään osallistutaan osallistumalla johonkin TARGET2-osajärjestelmään. Näissä säännöissä määritellään TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän osallistujien ja [lisää keskuspankin nimi]n väliset oikeudet ja velvollisuudet. Maksumääräysten käsittelyä koskevat säännöt (IV osasto) koskevat kaikkia minkä tahansa TARGET2-osallistujan lähettämiä maksumääräyksiä ja vastaanottamia maksuja, ja niitä sovelletaan, ellei liitteessä V määrätä toisin.”

3)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

luottolaitokset tai mitkä tahansa a–c alakohdassa mainittujen yhteisöjen kaltaiset yhteisöt edellyttäen, että ne on perustettu valtiossa, jonka kanssa unioni on solminut valuuttasopimuksen, jonka mukaan millä tahansa tällaisella yhteisöllä on pääsy unionin maksujärjestelmiin; tällaiset yhteisöt hyväksytään valuuttasopimuksessa määritellyillä ehdoilla ja edellyttäen, että kyseisessä maassa sovellettava asianomainen lainsäädäntö vastaa asianomaista unionin lainsäädäntöä.”

4)

Muutetaan 8 artiklaa seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan a alakohdan i alakohta seuraavasti:

”1.   Avatakseen internetin kautta käytettävän PM-tilin TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmässä, hakijoiden on

a)

täytettävä seuraavat tekniset edellytykset:

i)

TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään kytkeytymistä sekä maksumääräysten lähettämistä varten tarvittavan teknisen infrastruktuurin asentaminen, hallinnointi ja operointi sekä kyseisen teknisen infrastruktuurin turvallisuuden seuranta ja varmistaminen liitteen V lisäyksessä IA olevien teknisten määrittelyjen mukaisesti. Tämän edellytyksen täyttämiseksi hakija voi käyttää kolmansia osapuolia, mutta täysi vastuu säilyy hakijalla”, ja

b)

Lisätään 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

täsmennettävä, että ne haluavat käyttää PM-tiliään internetin välityksellä ja haettava erillistä PM-tiliä TARGET2:ssa, jos ne haluavat lisäksi pystyä käyttämään TARGET2:ta verkkopalvelun tarjoajan kautta. Hakijat jättävät asianmukaisesti täytetyn hakemuslomakkeen niiden sähköisten varmenteiden myöntämiseksi, joita tarvitaan TARGET2:n käyttämiseksi internetpohjaisen liittymän kautta.”

5)

Muutetaan 9 artiklaa seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Internetpohjaista liittymää käyttävien osallistujien sallitaan katsovan TARGET2- hakemistoa vain verkon kautta, eivätkä ne saa jakaa sitä yhteisön sisällä tai sen ulkopuolelle.”, ja

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Osallistujat hyväksyvät sen, että [lisää keskuspankin nimi] ja muut keskuspankit saavat julkaista osallistujien nimet ja BIC-koodit.”

6)

Muutetaan 10 artiklaa seuraavasti:

a)

Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   [Lisää keskuspankin nimi] tarjoaa liitteessä V kuvatun internetpohjaisen liittymän. Ellei näistä säännöistä tai lainsäädännöstä muuta johdu, [lisää keskuspankin nimi]n on ryhdyttävä kaikkiin vallassaan oleviin kohtuullisiin toimenpiteisiin näiden sääntöjen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi, lopputulosta kuitenkaan takaamatta.

2.   Internetpohjaista liittymää TARGET2:een käyttävien osallistujien on maksettava liitteen V lisäyksessä IIA vahvistetut maksut.”, ja

b)

Lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5.   Osallistujat huolehtivat seuraavista toimista:

a)

tarkastavat aktiivisesti säännöllisin väliajoin jokaisen pankkipäivän aikana kaikki tiedot, jotka niiden käyttöön annetaan ICM:ssä, ja erityisesti tiedot, jotka koskevat tärkeitä järjestelmätapahtumia (kuten liitännäisjärjestelmien maksuja koskevat sanomat) ja osallistujan pysyvää tai tilapäistä poissulkemista koskevia tapahtumia. [Lisää keskuspankin nimi]n ei katsota olevan vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että osallistuja ei ole suorittanut näitä tarkastuksia, ja

b)

varmistavat aina, että liitteen V lisäyksessä IA täsmennettyjä turvallisuusvaatimuksia on noudatettu erityisesti varmenteiden suojaamisen osalta, ja ylläpitävät jatkuvasti sääntöjä ja menettelyjä sen varmistamiseksi, että varmenteiden haltijat ovat tietoisia varmenteiden suojaamista koskevista velvoitteistaan.”

7)

Muutetaan 11 artiklaa seuraavasti:

a)

Lisätään seuraava 5a kohta:

”5a.   Osallistujat ovat vastuussa niitä elektronisia varmenteita koskevien lomakkeiden oikea-aikaisesta päivittämisestä, joita tarvitaan TARGET2:n käyttämiseen internetpohjaisen liittymän kautta, ja uusien mainittujen elektronisten varmenteiden myöntämistä koskevien lomakkeiden toimittamisesta [lisää keskuspankin nimi]lle. Osallistujien on tarkistettava sellaisten itseään koskevien tietojen paikkansapitävyys, jotka [lisää keskuspankin nimi] on syöttänyt TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]iin.”, ja

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   [Lisää keskuspankin nimi] katsotaan valtuutetuksi antamaan varmentajille osallistujia koskevia sellaisia tietoja, joita varmentajat saattavat tarvita.”

8)

Korvataan 12 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   [Lisää kansallisen keskuspankin nimi] asettaa päivittäisen tiliotteen kyseisen palvelun valinneiden osallistujien saataville.”.

9)

Korvataan 13 artiklan b kohta seuraavasti:

”b)

suoraveloitusvaltuutuksen nojalla saadut suoraveloitusohjeet. Internetpohjaista liittymää käyttävät osallistujat eivät voi lähettää suoraveloitusohjeita PM-tililtään;”

10)

Korvataan 14 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

maksusanoma on TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän muotosääntöjen mukainen ja läpäisee liitteen V lisäyksessä IA kuvaillun kaksoiskirjausten tarkistamisen;”

11)

Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Internetpohjaista liittymää käyttävillä osallistujilla ei ole oikeutta käyttää AL-ryhmätoimintoa internetin kautta käytettävän PM-tilinsä osalta tai yhdistää internetin kautta käytettävää PM-tiliä mihinkään muuhun hallitsemaansa TARGET2-tiliin. Rajoituksen kohteena voi olla ainoastaan AL-ryhmä kokonaisuudessaan. Rajoituksia ei aseteta AL-ryhmän jäsenen yksittäiselle PM-tilille.”

12)

Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos myöhäisin mahdollinen veloitusaika on ilmoitettu, maksumääräys palautetaan kirjaamatta, jos sitä ei voida kirjata viimeistään määritettynä veloitusaikana. Toimeksiannon antavalle osallistujalle ilmoitetaan ICM:ssä 15 minuuttia ennen määritettyä veloitusaikaa sen sijaan, että sille lähetettäisiin ICM:n välityksellä automaattinen ilmoitus. Toimeksiannon antavat osallistujat voivat ilmoittaa myöhäisimmän mahdollisen veloitusajan myös pelkkänä varoitusindikaattorina. Tässä tapauksessa kyseessä olevaa maksumääräystä ei palauteta.”

13)

Korvataan 21 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Maksajan pyynnöstä [lisää keskuspankin nimi] voi päättää muuttaa erittäin kiireellisen maksumääräyksen aseman jonossa (lukuun ottamatta erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä selvitysprosessien 5 ja 6 yhteydessä) sillä edellytyksellä, että muutos ei vaikuta liitännäisjärjestelmien sujuvaan maksutoimintaan TARGET2-järjestelmässä tai muutoin aiheuta systeemiriskiä.”

14)

Muutetaan 28 artiklaa seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Internetpohjaista liittymää käyttävien osallistujien on sovellettava riittäviä turvallisuustarkistuksia ja erityisesti tarkistuksia, jotka on täsmennetty liitteen V lisäyksessä IA, järjestelmiensä suojaamiseksi luvattomalta käytöltä ja järjestelmään pääsyltä. Kukin osallistuja on yksin vastuussa oman järjestelmänsä luottamuksellisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta.”, ja

b)

Lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4.   Internetpohjaista liittymää käyttävät osallistujat ilmoittavat [lisää keskuspankin nimi]lle välittömästi mistä tahansa sellaisesta tapahtumasta, joka voi vaikuttaa varmenteiden pätevyyteen, ja erityisesti liitteen V lisäyksessä IA yksilöidyistä tapahtumista, mikä sisältää rajoituksetta kaiken häviämisen ja epäasianmukaisen käytön.”

15)

Korvataan 29 artikla seuraavasti:

”29 artikla

ICM:n käyttö

1.   ICM:n välityksellä

a)

osallistujat voivat syöttää maksuja;

b)

osallistujat voivat seurata tilejään koskevia tietoja sekä hallinnoida likviditeettiä;

c)

voidaan antaa likviditeetin siirtotoimeksiantoja; ja

d)

osallistujat pääsevät järjestelmäsanomiin.

2.   ICM:tä koskevat tekniset yksityiskohdat, joita sovelletaan internetpohjaisen liittymän yhteydessä, sisältyvät liitteen V lisäykseen IA.”

16)

Muutetaan 32 artiklaa seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, kaikki [lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujien väliset TARGET2-järjestelmään liittyvät maksusanomat ja maksujen käsittelyä koskevat sanomat, kuten hyvitysten ja veloitusten vahvistukset tai tiliotesanomat, ovat osallistujan saatavilla ICM:ssä.”, ja

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos osallistujan yhteys verkkopalvelujen tarjoajaan lakkaa toimimasta, osallistujan on käytettävä liitteen II lisäyksessä IV vahvistettuja vaihtoehtoisia järjestelyjä sanomien lähettämiseksi. Tällaisissa tapauksissa [lisää keskuspankin nimi]n tallettama tai tulostama sanoman versio hyväksytään todisteeksi.”

17)

Korvataan 34 artiklan 4 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Kun tällainen ICM:n viesti on asetettu internetpohjaista liittymää käyttävien osallistujien saataville, osallistujien katsotaan saaneen tiedon siitä, että osallistujan osallistuminen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään tai muuhun TARGET2-osajärjestelmään on keskeytetty tai lopetettu. Osallistujat vastaavat itse vahingoista, jotka johtuvat maksumääräyksen toimittamisesta osallistujille, joiden osallistuminen on keskeytetty tai lopetettu, jos tällainen maksumääräys tuli TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään ICM:n viestin saataville asettamisen jälkeen.”

18)

Korvataan 39 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Osallistujien katsotaan olevan tietoisia velvoitteistaan, jotka liittyvät tietosuojaa sekä rahanpesun estämistä ja terrorismin, joukkotuhoaseiden leviämistä edistävän ydinenergia-alan toiminnan ja ydinasejärjestelmien kehittämisen rahoituksen estämistä koskevaan lainsäädäntöön, ja osallistujat ovat velvollisia täyttämään nämä velvoitteet; erityisesti osallistujilla on velvollisuus panna täytäntöön asianmukaiset toimenpiteet sellaisten maksujen osalta, joilla niiden PM-tilejä hyvitetään tai veloitetaan. Ennen kuin internetpohjaista liittymää käyttävät osallistujat tekevät sopimuksen internetpalvelun tarjoajan kanssa, niiden on tutustuttava järjestelyihin, joita kyseinen internetpalvelun tarjoaja käyttää menetettyjen tietojen saamiseksi takaisin.”

19)

Korvataan 40 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Ellei näistä säännöistä muuta johdu, kaikki näiden sääntöjen mukaan vaaditut tai sallitut ilmoitukset lähetetään kirjatulla kirjeellä, faksilla tai muutoin kirjallisesti. Tiedonannot [lisää keskuspankin nimi]lle on lähetettävä [lisää keskuspankin nimi]n [lisää maksujärjestelmäosasto tai keskuspankin asianomainen yksikkö]n päällikölle [lisää keskuspankin asianomainen osoite] tai [lisää keskuspankin BIC-osoite]. Tiedonannot osallistujalle on lähetettävä osallistujan [lisää keskuspankin nimi]lle ilmoittamaan osoitteeseen, faksinumeroon tai BIC-osoitteeseen.”

20)

Korvataan 45 artikla seuraavasti:

”45 artikla

Määräysten itsenäisyys

Jos näiden sääntöjen tai liitteen V määräys tulee pätemättömäksi, tämä ei vaikuta näiden sääntöjen tai liitteessä V olevien muiden määräysten sovellettavuuteen.”

Lisäys IA

MAKSUMÄÄRÄYSTEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT TEKNISET MÄÄRITTELYT INTERNETPOHJAISTA LIITTYMÄÄ KÄYTETTÄESSÄ

Maksumääräysten käsittelyyn internetpohjaista liittymää käyttäen sovelletaan yhdenmukaistettujen ja edellä mainittujen sääntöjen lisäksi seuraavia sääntöjä:

1.   Infrastruktuuria, verkkoa ja formaatteja koskevat tekniset vaatimukset TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään osallistumiselle

1)

Kunkin internetpohjaista liittymää käyttävän osallistujan on otettava yhteys TARGET2:n ICM:ään käyttäen paikallista asiakasta, käyttöjärjestelmää ja internetselainta siten kuin käyttäjän yksityiskohtaisten toimintomäärittelyjen (UDFS) liitteessä ”Internet-based participation – System requirements for Internet access” on täsmennetty ja määriteltävä asetukset. Kunkin osallistujan PM-tili yksilöidään joko 8- tai 11-merkkisellä BIC-koodilla. Lisäksi kukin osallistuja tekee useita testejä osoittaakseen teknisen osaamisensa ja toimintakykynsä, ennen kuin se voi osallistua TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]iin.

2)

Maksumääräysten lähettämistä ja maksusanomien vaihtamista varten PM:ssä käytetään TARGET2-alustan BIC-koodia TRGTXEPMLVP sanoman lähettäjänä/vastaanottajana. Maksumääräyksissä, jotka on lähetetty osallistujille internetpohjaista liittymää käyttäen, on yksilöitävä vastaanottava osallistuja maksunsaajan laitokselle varatussa kentässä. Maksumääräykset, jotka osallistuja on antanut internetpohjaista liittymää käyttäen, yksilöivät osallistujan maksumääräyksen antajalaitokseksi.

3)

Internetpohjaista liittymää käyttävät osallistujat käyttävät julkiseen avaimeen perustuvia infrastruktuuripalveluja siten kuin ”User Manual: Internet Access for the public-key certification service” -oppaassa täsmennetään.

2.   Maksusanomatyypit

1)

Internetpohjaiset osallistujat voivat suorittaa seuraavantyyppisiä maksuja:

a)

asiakasmaksuja eli varojensiirtoja, joissa maksaja ja/tai maksunsaaja asiakas eivät ole rahoituslaitoksia;

b)

STP-asiakasmaksuja eli varojensiirtoja, joissa maksaja- ja/tai maksunsaaja-asiakas eivät ole rahoituslaitoksia ja jotka toteutetaan suorakäsittelyssä;

c)

pankkien välisiä siirtoja pyytääkseen varojen siirtoa rahoituslaitosten välillä;

d)

katemaksuja pyytääkseen sellaista varojen siirtoa rahoituslaitosten välillä, joka liittyy sen taustalla olevaan asiakasvarojen siirtoon.

Lisäksi osallistujat, jotka käyttävät PM-tiliä internetpohjaisen liittymän välityksellä, voivat vastaanottaa suoraveloitusmääräyksiä.

2)

Osallistujat noudattavat kenttämäärittelyjä, sellaisina kuin ne on määritelty UDFS:n 1 jakson 9.1.2.2 kohdassa.

3)

Kenttien sisältö hyväksytään TARGET2-[lisää maan/keskuspankin tunnus]n tasolla UDFS:n vaatimusten mukaisesti. Osallistujat voivat sopia keskenään kenttien sisältöä koskevista erityissäännöistä. TARGET2-[lisää maan/keskuspankin tunnus]ssa ei ole kuitenkaan käytössä erityisiä tarkistuksia sen osalta, noudattavatko osallistujat tällaisia sääntöjä.

4)

Internetpohjaista liittymää käyttävät osallistujat voivat suorittaa TARGET2:n välityksellä katemaksuja eli sellaisia maksuja, joita kirjeenvaihtajapankit suorittavat kirjatakseen (kate)luottojen siirtoilmoituksia, joita lähetetään asiakkaan pankille muilla, suoremmilla keinoilla. Näihin katemaksuihin sisältyviä asiakastietoja ei näytetä ICM:ssä.

3.   Kaksoiskirjausten tarkistus

1)

Kaikille maksumääräyksille tehdään kaksoiskirjausten tarkistus, jonka tarkoituksena on hylätä maksumääräykset, jotka on lähetetty erehdyksessä useampaan kuin yhteen kertaan.

2)

Sanomatyypeistä tarkistetaan seuraavat kentät:

Yksityiskohtaiset tiedot

Sanoman osa

Kenttä

Lähettäjä

Pääotsikko

BIC-osoite

Sanomatyyppi

Sovelluksen otsikko

Sanomatyyppi

Vastaanottaja

Sovelluksen otsikko

Vastaanottajan osoite

Tapahtuman viitenumero

Tekstikenttä

:20

Viite

Tekstikenttä

:21

Arvopäivä

Tekstikenttä

:32

Määrä

Tekstikenttä

:32

3)

Jos kaikki 2 alakohdassa kuvatut kentät ovat vastikään lähetetyn uuden maksumääräyksen osalta samat kuin jo hyväksytyssä maksumääräyksessä, uusi maksumääräys palautetaan.

4.   Virhekoodit

Jos maksumääräys hylätään, ICM:n kautta toimitetaan hylkäysilmoitus, jossa ilmoitetaan hylkäämisen syy käyttämällä virhekoodeja. Virhekoodit on määritelty UDFS:n 9.4.2 kohdassa.

5.   Ennalta määritetyt veloitusajat

1)

Maksumääräyksissä, joissa ilmoitetaan aikaisin mahdollinen veloitusaika (Earliest Debit Time Indicator), käytetään koodia ”/FROTIME/”.

2)

Maksumääräyksissä, joissa ilmoitetaan myöhäisin mahdollinen veloitusaika (Latest Debit Time Indicator), voidaan valita jompikumpi seuraavista kahdesta vaihtoehdosta

a)

Koodi ”/REJTIME/”: jos maksumääräystä ei kyetä kirjaamaan ilmoitettuun veloitusaikaan mennessä, maksumääräys palautetaan.

b)

Koodi ”/TILTIME/”: jos maksumääräystä ei kyetä kirjaamaan ilmoitettuun veloitusaikaan mennessä, maksumääräystä ei palauteta, vaan se pidetään asianomaisessa jonossa.

Molemmissa tapauksissa lähetetään automaattisesti ilmoitus ICM:n välityksellä, jos maksumääräystä, jossa ilmoitetaan myöhäisin mahdollinen veloitusaika, ei ole kirjattu 15 minuuttia ennen siinä mainittua ajankohtaa.

3)

Jos käytetään koodia ”/CLSTIME/”, maksu käsitellään samalla tavoin kuin edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu maksumääräys.

6.   Maksumääräysten saapumiskäsittely

1)

Saapumiskäsittelyyn tulleille maksumääräyksille tehdään kuittaustarkistuksia ja tarvittaessa laajennettuja kuittaustarkistuksia (molemmat käsitteet sellaisina kuin ne määritellään 2 ja 3 alakohdassa), jotta voidaan tarjota nopea, likviditeettiä säästävä maksumääräysten bruttomaksujärjestelmä.

2)

Kuittaustarkistuksessa määritetään, ovatko maksunsaajan maksumääräykset, jotka ovat ensimmäisinä erittäin kiireellisten maksumääräysten joukossa, tai, jos tällaisia maksumääräyksiä ei ole, jotka ovat ensimmäisinä kiireellisten maksumääräysten joukossa, käytettävissä kuittaukseen maksajan maksumääräyksiä vastaan (jäljempänä ’kuitattavat maksumääräykset’). Jos kuitattavasta maksumääräyksestä ei saada riittävästi varoja maksajan saapumiskäsittelyssä olevaa maksumääräystä varten, tutkitaan, onko maksajan PM-tilillä riittävästi likviditeettiä käytettävissä.

3)

Jos kuittaustarkistus epäonnistuu, [lisää keskuspankin nimi] voi soveltaa laajennettua kuittaustarkistusta. Laajennetussa kuittaustarkistuksessa selvitetään, onko missään maksunsaajan jonoista kuitattavia maksumääräyksiä, riippumatta siitä, milloin ne tulivat jonoon. Jos maksunsaajan jonossa on kuitenkin toisille TARGET2-osallistujille osoitettuja, korkeammalla prioriteetilla olevia maksumääräyksiä, FIFO-periaate voidaan sivuuttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että tällaisen kuitattavan maksumääräyksen kirjaaminen johtaisi maksunsaajan likviditeetin lisääntymiseen.

7.   Jonossa olevien maksumääräysten kirjaaminen

1)

Jonoissa olevien maksumääräysten käsitteleminen riippuu siitä, mihin prioriteettiluokkaan toimeksiantava osallistuja on ne asettanut.

2)

Erittäin kiireellisten ja kiireellisten maksumääräysten jonoissa olevat maksumääräykset selvitetään käyttämällä 6 kohdassa kuvattuja kuittaustarkistuksia, jolloin aloitetaan jonon ensimmäisestä maksumääräyksestä niissä tapauksissa, joissa likviditeetti lisääntyy tai jonossa tapahtuu muutos (sijainnin muutos jonossa, muutos veloitusajassa tai prioriteettijärjestyksessä taikka maksumääräyksen peruuttaminen).

3)

Normaalijonossa olevia maksumääräyksiä selvitetään keskeytyksittä, mukaan lukien kaikki erittäin kiireelliset ja kiireelliset maksumääräykset, joita ei ole vielä kirjattu. Käytössä on erilaisia optimointimekanismeja (algoritmeja). Jos algoritmi onnistuu, siihen sisältyvät maksumääräykset tulevat selvitetyiksi; jos algoritmi epäonnistuu, siihen sisältyvät maksumääräykset pysyvät jonossa. Kolmea algoritmia (1-3) käytetään maksuvirtojen kuittaamiseen. Algoritmin 4 avulla selvitysprosessi 5 (sellaisena kuin se on määriteltynä UDFS:n 2.8.1 kohdassa) on käytettävissä liitännäisjärjestelmien maksutoimeksiantojen kirjaamiseksi. Jotta optimoitaisiin erittäin kiireellisten liitännäisjärjestelmän transaktioiden kirjaaminen osallistujien alatileille, käytetään erityistä algoritmia (algoritmi 5).

a)

Algoritmin 1 (”kaikki tai ei mitään”) mukaan jokaisen sellaisen suhteen osalta, jota varten on asetettu kahdenvälinen rajoitus, sekä niiden suhteiden kokonaissumman osalta, joita varten on asetettu monenvälinen rajoitus, [lisää keskuspankin nimi]

i)

laskee kunkin TARGET2-osallistujan PM-tilin kokonaislikviditeettiaseman vahvistamalla, onko kaikkien jonossa olevien ulos menevien ja sisään tulevien maksumääräysten yhteissumma negatiivinen vai positiivinen, ja jos se on negatiivinen tarkistaa, ylittääkö se osallistujan käytettävissä olevan likviditeetin (kokonaislikviditeetti muodostaa ”kokonaislikviditeettiaseman”), ja

ii)

tarkistaa, noudatetaanko kunkin TARGET2-osallistujan muille asianomaisille PM-tileille asettamia rajoituksia ja varauksia.

Jos näiden laskelmien ja tarkistusten tulos on kunkin asianomaisen PM-tilin osalta positiivinen, [lisää keskuspankin nimi] ja muut asianomaiset keskuspankit kirjaavat kaikki maksut samaan aikaan asianomaisten TARGET2-osallistujien PM-tileillä.

b)

Algoritmin 2 (”osittainen”) mukaan [lisää keskuspankin nimi]

i)

laskee ja tarkistaa kunkin asianomaisen PM-tilin likviditeettipositiot, rajoitukset ja varaukset, kuten algoritmissa 1, ja

ii)

jos yhden tai useamman asianomaisen PM-tilin kokonaislikviditeettiasema on negatiivinen, poistaa yksittäisiä maksumääräyksiä, kunnes kunkin asianomaisen PM-tilin kokonaislikviditeettiasema on positiivinen.

Tämän jälkeen [lisää keskuspankin nimi] ja muut asianomaiset keskuspankit kirjaavat, edellyttäen, että varoja on riittävästi, kaikki jäljellä olevat maksut (poistettuja maksumääräyksiä lukuun ottamatta) samaan aikaan asianomaisten TARGET2-osallistujien PM-tileille.

Poistaessaan maksumääräyksiä [lisää keskuspankin nimi] aloittaa siitä TARGET2-osallistujan PM-tilistä, jonka kokonaislikviditeettiasema on eniten negatiivinen, ja siitä maksumääräyksestä jonon lopussa, jonka prioriteettijärjestys on huonoin. Valintaprosessi ajetaan vain lyhyen ajan, jonka [lisää keskuspankin nimi] määrittää harkintansa mukaan.

c)

Algoritmin 3 (”moninkertainen”) mukaan [lisää keskuspankin nimi]

i)

vertaa TARGET2-osallistujien PM-tilipareja määrittääkseen, voidaanko jonossa olevat maksumääräykset maksaa asianomaisten kahden TARGET2-osallistujan PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin puitteissa ja niiden asettamissa rajoissa (jolloin se aloittaa siitä PM-tiliparista, joiden toisilleen osoittamien maksumääräysten välinen ero on pienin), ja asianomaiset keskuspankit kirjaavat nämä maksut samaan aikaan molempien TARGET2-osallistujien PM-tileille, ja

ii)

jos likviditeetti on edellä i alakohdassa kuvatun PM-tiliparin osalta riittämätön niiden kahdenvälisen position rahoittamiseen, poistaa yksittäisiä maksumääräyksiä, kunnes likviditeettiä on riittävästi. Tässä tapauksessa asianomaiset keskuspankit kirjaavat loput maksut poistettuja maksumääräyksiä lukuun ottamatta samaan aikaan molempien TARGET2-osallistujien PM-tileille.

Suoritettuaan i ja ii alakohdassa yksilöidyt tarkistukset [lisää keskuspankin nimi] tarkistaa monenväliset maksupositiot (osallistujan PM-tilin ja niiden muiden TARGET2-osallistujien PM-tilien välillä, joille on asetettu monenvälinen rajoitus). Tätä tarkoitusta varten sovelletaan soveltuvin osin i ja ii alakohdassa kuvattua menettelyä.

d)

Algoritmin 4 (”osittaiset plus liitännäisjärjestelmän kirjaukset”) mukaan [lisää keskuspankin nimi] noudattaa samaa menettelyä kuin algoritmissa 2, mutta siten, että se ei poista liitännäisjärjestelmän maksumääräyksiä (koska kyseiset maksut suoritetaan samaan aikaan monenvälisesti).

e)

Algoritmin 5 (”liitännäisjärjestelmän kirjaukset alatilien välityksellä”) mukaan [lisää keskuspankin nimi] noudattaa samaa menettelyä kuin algoritmissa 1, kuitenkin sillä muutoksella, että [lisää keskuspankin nimi] aloittaa algoritmin 5 liitännäisjärjestelmäliittymän välityksellä ja tarkistaa vain sen, onko osallistujien alatileillä riittävästi varoja. Rajoituksia ja varauksia ei myöskään oteta huomioon. Algoritmi 5 ajetaan myös yöllä tapahtuvien kirjausten aikana.

4)

Maksumääräykset, jotka tulevat saapumiskäsittelyyn jonkin algoritmin 1–4 ajon aloittamisen jälkeen, voidaan kuitenkin kirjata välittömästi saapumiskäsittelyssä, jos asianomaisten TARGET2-osallistujien PM-tilien positiot ja rajoitukset mahdollistavat sekä näiden maksumääräysten että senhetkisessä optimointimenettelyssä olevien maksumääräysten kirjaamisen. Kahta algoritmia ei kuitenkaan voida ajaa samaan aikaan.

5)

Päivän aikana tapahtuvassa käsittelyssä algoritmit ajetaan peräjälkeen. Niin kauan kuin samaan aikaan ei ole vireillä liitännäisjärjestelmän monenvälistä maksujen suoritusta, järjestys on seuraava:

a)

algoritmi 1;

b)

jos algoritmi 1 epäonnistuu, sitten algoritmi 2;

c)

jos algoritmi 2 epäonnistuu, sitten algoritmi 3, tai jos algoritmi 2 onnistuu, toista algoritmi 1.

Jos samaan aikaan on vireillä liitännäisjärjestelmää koskeva monenvälinen maksujen suoritus (”prosessi 5”), algoritmi 4 ajetaan.

6)

Algoritmit ajetaan joustavasti siten, että asetetaan ennalta määritetty aikaviive eri algoritmien soveltamisen välillä sen varmistamiseksi, että kahden algoritmin ajojen välillä on vähintään tietty aika. Ajallista eroa valvotaan automaattisesti. Manuaalinen ohjaaminen on mahdollista.

7)

Silloin kun maksumääräys sisältyy ajossa olevaan algoritmiin, sitä ei voida uudistaa (aseman muuttaminen jonossa) eikä sitä voida peruuttaa. Maksumääräyksen uudistamista tai peruuttamista koskevat pyynnöt jäävät jonoon, kunnes algoritmiajo on valmis. Jos asianomainen maksumääräys kirjataan algoritmiajon aikana, uudistamista tai peruuttamista koskevat pyynnöt hylätään. Jos maksumääräystä ei kirjata, osallistujan pyynnöt otetaan heti huomioon.

8.   ICM:n käyttö

1)

ICM:ää voidaan käyttää maksumääräysten syöttämiseen.

2)

ICM:ää voidaan käyttää tiedonvaihtoon ja likviditeetinhallintaan.

3)

Lukuun ottamatta varastoituja maksumääräyksiä ja perustietoja, ICM:n välityksellä on saatavilla ainoastaan asianomaista pankkipäivää koskevia tietoja. Näytön tiedot ovat englanninkielisiä.

4)

Tiedot annetaan ”pull”-moodissa, mikä tarkoittaa sitä, että kunkin osallistujan on pyydettävä tietoja. Osallistujat tarkastavat ICM:n säännöllisesti koko pankkipäivän ajan tärkeiden viestien varalta.

5)

Internetpohjaista liittymää käyttävien osallistujien saatavilla on vain käyttäjä-sovellus-moodi (U2A). U2A-moodi mahdollistaa suoran yhteyden osallistujan ja ICM:n välillä. Tiedot näytetään selaimella, joka on käytössä PC:llä. Lisätietoja on saatavissa ICM-käyttäjän käsikirjasta.

6)

Kullakin osallistujalla on vähintään yksi työasema, jossa on internetyhteys ICM:n käyttämiseksi U2A:n välityksellä.

7)

Käyttöoikeudet ICM:ään myönnetään käyttämällä varmenteita, joiden käyttö kuvataan kattavammin 10–13 kohdassa.

8)

Osallistujat voivat käyttää ICM:ää myös likviditeetin siirtämiseen

a)

[lisää tarvittaessa] PM-tililtään tililleen PM:n ulkopuolella;

b)

PM-tilin ja osallistujan alatilien välillä; ja

c)

PM-tililtä liitännäisjärjestelmän hallinnoimalle peilitilille.

9.   UDFS, ICM-käyttäjän käsikirja ja opas ”User Manual: Internet Access for the Public-Key Certification Service”

Yksityiskohtaisempia tietoja ja esimerkkejä edellä mainituista säännöistä sisältyy UDFS:ään ja ICM-käyttäjän käsikirjaan, siten kuin ne ovat kulloinkin voimassa ja julkaistuina [lisää keskuspankin nimi]n verkkosivuilla ja TARGET2-verkkosivuilla englanninkielisinä sekä ”User Manual: Internet Access for the Public-Key Certification Service” -oppaassa.

10.   Varmenteiden myöntäminen, väliaikainen käytöstä poistaminen, uudelleen aktivointi, peruuttaminen ja uusiminen

1)

Osallistujat pyytävät [lisää keskuspankin nimi]lta varmenteiden myöntämistä, jotta ne voivat käyttää TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]a internetpohjaisen liittymän välityksellä.

2)

Osallistujat pyytävät [lisää keskuspankin nimi]lta varmenteiden väliaikaista käytöstä poistamista ja uudelleen aktivointia sekä niiden peruuttamista ja uusimista, kun varmenteen haltija ei enää halua käyttää TARGET2:ta tai jos osallistuja lopettaa toimintansa TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]ssa (esimerkiksi sulautumisen tai yrityskaupan johdosta).

3)

Osallistuja toteuttaa kaikki mahdolliset varotoimet ja hallinnolliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että varmenteita käytetään vain yhdenmukaistettujen sääntöjen mukaisesti.

4)

Osallistuja ilmoittaa ripeästi [lisää keskuspankin nimi]lle mistä tahansa olennaisesta muutoksesta tietoihin, jotka sisältyivät varmenteiden myöntämisen yhteydessä [lisää keskuspankin nimi]lle lähetettyihin lomakkeisiin.

11.   Osallistujan suorittama varmenteiden käsittely

1)

Osallistuja varmistaa, että kaikki varmenteet pidetään turvassa, ja ottaa käyttöön järeitä hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä välttääkseen kolmansille osapuolille aiheutuvia vahinkoja ja varmistaakseen sen, että kutakin varmennetta käyttää vain tietty varmenteen haltija, jolle kyseinen varmenne on myönnetty.

2)

Osallistuja toimittaa ripeästi kaikki [lisää keskuspankin nimi]n pyytämät tiedot ja takaa niiden luotettavuuden. Osallistujat ovat koko ajan täysimääräisessä vastuussa [lisää keskuspankin nimi]lle varmenteiden myöntämisen yhteydessä toimitettujen tietojen ajantasaisuudesta ja tarkkuudesta.

3)

Osallistuja ottaa täyden vastuun sen varmistamisesta, että kaikki sen varmenteen haltijat pitävät niille myönnetyt varmenteet erillään salaisista PIN- ja PUK-koodeista.

4)

Osallistuja ottaa täyden vastuun sen varmistamisesta, että yksikään sen varmenteiden haltijoista ei käytä varmenteita muihin tehtäviin tai tarkoituksiin kuin niihin, joita varten varmenteet on myönnetty.

5)

Osallistuja ilmoittaa välittömästi [lisää keskuspankin nimi]lle kaikista varmenteiden väliaikaista käytöstä poistamista, uudelleen aktivointia, peruuttamista tai uusimista koskevista pyynnöistä ja niiden syistä.

6)

Osallistuja pyytää välittömästi [lisää keskuspankin nimi]a väliaikaisesti poistamaan käytöstä varmenteet tai niiden sisältämät avaimet, jotka ovat viallisia tai jotka eivät enää ole sen varmenteiden haltijoiden hallussa.

7)

Osallistuja ilmoittaa välittömästi [lisää keskuspankin nimi]lle varmenteiden kadottamisesta tai varastamisesta.

12.   Turvallisuusvaatimukset

1)

Tietokonejärjestelmän, jota osallistuja käyttää ottaakseen yhteyden TARGET2:een internetpohjaisen liittymän välityksellä, on sijaittava osallistujan omistamissa tai vuokraamissa tiloissa. Yhteys TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]iin sallitaan vain näistä tiloista käsin, ja epäselvyyksien välttämiseksi etäyhteyttä ei sallita.

2)

Osallistuja käyttää kaikkia ohjelmistoja tietokonejärjestelmissä, jotka on asennettu ja mukautettu voimassa olevien kansainvälisten IT-alan turvallisuusstandardien mukaisesti, mikä tarkoittaa vähintään kaikkia 12 kohdan 3 alakohdassa ja 13 kohdan 4 alakohdassa lueteltuja vaatimuksia. Osallistuja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet ja erityisesti virustorjunnan ja haittaohjelmistosuojauksen, verkkourkinnan (phishing) torjuntatoimenpiteet, koventamisen (hardening) ja tietoturvapäivitysten hallintamenettelyt. Osallistuja päivittää säännöllisesti kaikki mainitut toimenpiteet ja menettelyt.

3)

Osallistuja ottaa käyttöön salatun yhteyslinkin TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]n käyttämiseksi internetin välityksellä.

4)

Osallistujan työasemilla olevilla käyttäjätileillä ei ole hallinnollisia etuoikeuksia. Etuoikeuksia myönnetään ”pienimmän etuoikeuden” periaatteella.

5)

Osallistuja suojaa aina seuraavasti tietojärjestelmät, joita tarvitaan TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]n käyttämiseksi internetin välityksellä:

a)

Osallistujat suojaavat tietokonejärjestelmät ja työasemat luvattomalta fyysiseltä ja verkon kautta tapahtuvalta käytöltä jatkuvasti käyttämällä palomuuria suojaamaan tietokonejärjestelmiä ja työasemia sisääntulevalta internetliikenteeltä ja työasemia luvattomalta käytöltä sisäisen verkon kautta. Osallistujat käyttävät sisääntulevalta liikenteeltä suojaavaa palomuuria sekä työasemilla palomuuria, joka varmistaa sen, että vain sallitut ohjelmat voivat kommunikoida ulkomaailman kanssa,

b)

Osallistujat sallivat vain sellaisten ohjelmistojen asentamisen työasemille, jotka ovat tarpeen TARGET2:n käyttämiseksi ja jotka ovat osallistujan sisäisen turvallisuuspolitiikan mukaan sallittuja,

c)

Osallistujat varmistavat jatkuvasti, että kaikki työasemilla käytössä olevat ohjelmistosovellukset päivitetään säännöllisesti ja että niihin päivitetään viimeisin versio. Tämä koskee erityisesti käyttöjärjestelmiä, internetselainta ja laajennuksia,

d)

Osallistujat rajoittavat työasemilta ulosmenevän liikenteen jatkuvasti liiketoiminnan kannalta tärkeisiin verkkosivustoihin sekä sellaisiin verkkosivustoihin, joita tarvitaan asianmukaisiin ja perusteltuihin ohjelmistopäivityksiin,

e)

Osallistujat varmistavat sen, että kaikki kriittinen sisäinen virta työasemilta tai työasemille on suojattu paljastumiselta ja vahingollisilta muutoksilta, erityisesti jos tiedostot siirretään verkon välityksellä.

6)

Osallistuja varmistaa sen, että sen varmenteiden haltijat noudattavat jatkuvasti turvallisia selauskäytäntöjä, joita ovat muun muassa:

a)

tiettyjen työasemien varaaminen sellaisten verkkosivustojen käyttämiseen, joilla on sama kriittisyystaso, ja kyseisten verkkosivustojen käyttäminen vain näiltä työasemilta käsin,

b)

selainistunnon käynnistäminen uudelleen aina ennen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]n käyttämistä internetin välityksellä sekä sen jälkeen,

c)

palvelimen SSL-varmenteen aitouden tarkistaminen aina kun TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]iin kirjaudutaan internetin välityksellä,

d)

varovainen suhtautuminen sähköpostiviesteihin, jotka näyttävät olevan peräisin TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]sta, ja varmenteen salasanan antamatta jättäminen aina, jos kyseistä salasanaa pyydetään, koska TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus] ei koskaan pyydä varmenteen salasanaa sähköpostiviestillä tai muulla tavoin.

7)

Osallistuja soveltaa jatkuvasti seuraavia hallinnointiperiaatteita pienentääkseen järjestelmälleen aiheutuvia riskejä:

a)

ottaa käyttöön käyttäjähallinnassa menettelyt sen varmistamiseksi, että vain sallitut käyttäjät perustetaan ja pidetään järjestelmässä, ja pitää sallituista käyttäjistä tarkkaa ja ajan tasalla olevaa luetteloa,

b)

tarkastaa sekä lähetetyn että vastaanotetun päivittäisen maksuliikenteen, jotta havaittaisiin poikkeamat hyväksyttyjen ja toteutuneiden tapahtumien välillä,

c)

varmistaa, että varmenteen haltija ei samanaikaisesti pidä auki mitään muuta internetsivustoa TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]a käyttäessään.

13.   Turvallisuutta koskevat lisävaatimukset

1)

Osallistuja varmistaa jatkuvasti asianmukaisin hallinnollisin ja/tai teknisin toimenpitein, että käyttöoikeuksien valvomista (Access Right Review) varten annettuja käyttäjätunnuksia ei käytetä väärin, ja erityisesti, ettei kukaan henkilö, jolla ei ole siihen lupaa, saa niitä tietoonsa.

2)

Osallistujalla on käytössä käyttäjähallinnan prosessi sen varmistamiseksi, että työntekijän tai muun osallistujan tiloissa järjestelmää käyttävän henkilön käyttäjätunnus poistetaan välittömästi ja pysyvästi, jos kyseinen henkilö jättää toimensa osallistujan organisaatiossa.

3)

Osallistujalla on käytössä käyttäjähallinnan prosessi, ja se ottaa pois käytöstä välittömästi ja pysyvästi käyttäjätunnukset, jotka ovat joutuneet minkä tahansa riskin kohteeksi mukaan lukien tilanteet, joissa varmenteita on kadonnut tai varastettu tai joissa salasana on urkittu.

4)

Jos osallistuja ei kykene poistamaan turvallisuuteen liittyviä virheitä tai konfigurointivirheitä (jotka johtuvat esimerkiksi haittaohjelmatartunnan saaneista järjestelmistä) kolmen tapahtumakerran jälkeen, SSP:n tarjoavat kansalliset keskuspankit voivat pysyvästi poistaa käytöstä kaikki osallistujan käyttäjätunnukset.

Lisäys IIA

INTERNETPOHJAISEN LIITTYMÄN MAKSUT JA LASKUTUS

Suorien osallistujien maksut

1.

Kuukausimaksu maksumääräysten käsittelystä TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmässä on suorille osallistujille 70 euroa sellaista PM-tiliä kohden, jota voidaan käyttää internetin kautta, plus 150 euroa PM-tiliä kohden plus 0,80 euron kiinteä maksu tapahtumaa kohden (veloituskirjaus).