EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/EU: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012 , TARGET2-Securities-hankkeesta (EKP/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/19


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012,

TARGET2-Securities-hankkeesta

(uudelleenlaadittu)

(EKP/2012/13)

(2012/473/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 12.1, 17, 18 ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

TARGET2-Securities-hankkeesta 21 päivänä huhtikuuta 2010 annettuihin suuntaviivoihin EKP/2010/2 (1) tehdään useita muutoksia. Selvyyden vuoksi nämä suuntaviivat tulisi laatia uudelleen.

(2)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti 6 päivänä heinäkuuta 2006 ryhtyä selvittämään yhteistyössä arvopaperikeskusten ja muiden markkinaosapuolten kanssa mahdollisuutta perustaa eurojärjestelmän piirissä keskuspankkirahassa suoritettavaa arvopaperitapahtumien katteensiirtoa varten uusi palvelu, TARGET2-Securities (T2S). T2S-hankkeella pyritään, osana eurojärjestelmälle EKPJ:n perussäännön 17, 18 ja 22 artiklassa osoitettuja tehtäviä, edistämään kaupankäynnin jälkeisten toimintojen yhtenäistämistä tarjoamalla Euroopan laajuisesti arvopaperi- ja rahakatteiden siirron perustoimintoja keskuspankkirahassa puolueettomasti ja yli kansallisten rajojen, jotta arvopaperikeskukset voivat tarjota asiakkailleen yhtenäisessä teknisessä ympäristössä yhdenmukaisia ja tuotteistettuja katteensiirtopalveluja toimitus maksua vastaan -periaatteella tarvittaessa maasta toiseen. Koska keskuspankkirahan tarjoaminen kuuluu eurojärjestelmän ydintehtäviin, T2S on luonteeltaan julkinen palvelu. Euroalueen kansalliset keskuspankit tuottavat T2S:n avulla vakuudenhallinta- ja katteensiirtopalveluja keskuspankkirahassa.

(3)

EKPJ:n perussäännön 22 artiklassa määrätään eurojärjestelmän tehtäväksi toimia ”selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa”. Lisäksi keskuspankkirahassa tehtävä katteensiirto vähentää likviditeettiriskejä, joten sillä on olennainen merkitys arvopaperikaupan jälkeisten toimintojen vakauden sekä yleisesti rahoitusmarkkinoiden kannalta.

(4)

EKP:n neuvosto päätti 17 päivänä heinäkuuta 2008 käynnistää T2S-hankkeen ja osoittaa tarvittavat resurssit hankkeen päättymiseen saakka. EKP:n neuvosto päätti samalla Deutsche Bundesbankin, Banco de Españan, Banque de Francen ja Banca d’Italian (jäljempänä ’4CB-ryhmä’) tekemän tarjouksen perusteella, että 4CB-ryhmä kehittää ja operoi T2S:ää.

(5)

EKP:n neuvosto teki 29 päivänä maaliskuuta 2012 päätöksen EKP/2012/6 T2S-johtokunnan (T2S Board) perustamisesta ja päätöksen EKP/2009/6 kumoamisesta (2). T2S-johtokunta on eurojärjestelmän yksinkertaistettu hallintoelin, joka kehittelee keskeisiä strategisia kysymyksiä koskevia ehdotuksia EKP:n neuvostolle ja toteuttaa luonteeltaan puhtaasti teknisiä tehtäviä. T2S-johtokunnan mandaatti, joka on määritelty päätöksen EKP/2012/6 liitteessä I, on yksi T2S:n hallinnon kulmakivistä. Eurojärjestelmän keskuspankit osoittivat samalla T2S-johtokunnalle tiettyjä täytäntöönpanotehtäviä, joten sillä on täydet toiminnalliset edellytykset ja se voi toimia koko eurojärjestelmän puolesta.

(6)

Näillä suuntaviivoilla luodaan erityisesti perusta T2S:lle sen määrittely-, kehitys- ja käyttövaiheessa. T2S:ää edelleen kehitettäessä suuntaviivoja täydennetään myöhemmin muilla säädöksillä ja sopimusjärjestelyillä, joista vastuu on viime kädessä EKP:n neuvostolla.

T2S:ää hallinnoidaan kolmella tasolla. Ensimmäisellä tasolla T2S:ää koskeva ylin päätösvalta on EKP:n neuvostolla, joka kantaa kokonaisvastuun T2S:stä ja joka EKPJ:n perussäännön 8 artiklan mukaan on koko eurojärjestelmän johtava päätöksentekoelin. Toisella tasolla on T2S-johtokunta, joka perustettiin avustamaan EKP:n päätöksentekoelimiä niiden pyrkimyksissä varmistaa T2S-ohjelman toteutus onnistuneesti ja määräajassa. Kolmannen tason muodostaa 4CB-ryhmä.

(7)

Koska T2S-palveluja tarjotaan arvopaperikeskuksille, euroalueen ulkopuolisille kansallisille keskuspankeille ja muille keskuspankeille sopimusjärjestelyiden perusteella, suhteita niihin on kehitettävä ja ylläpidettävä jatkuvasti T2S:n kehittämisen, siihen siirtymisen ja sen toiminnan aikana. Tätä varten on perustettu arvopaperikeskusten ohjausryhmä ja euroalueen ulkopuolisten valuuttojen ohjausryhmä. Kansalliset käyttäjäryhmät toimivat yhteydenpito- ja vuorovaikutuskanavina suhteessa kansallisilla markkinoilla toimiviin tahoihin, jotka tarjoavat tai käyttävät arvopaperitapahtumien katteensiirtopalveluja. T2S-neuvonantoryhmä toimii eurojärjestelmän ja ulkopuolisten T2S-sidosryhmien yhteydenpito- ja vuorovaikutuskanavana.

(8)

T2S ei ole kaupallinen hanke, eikä sen ole tarkoitus kilpailla arvopaperikeskusten tai muiden markkinaosapuolten kanssa. Vaikka T2S:n rahoitusjärjestelyillä tähdätään kustannusten täyteen kattamiseen, T2S-palvelujen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Eurojärjestelmän kokonaisinvestoinnista T2S:ään on tehty sisäinen päätös, ja päätöksessä T2S-palvelujen hinnoittelusta tähdätään kustannusten täyteen kattamiseen. Lisäksi eurojärjestelmän tulisi noudattaa tiukasti syrjimättömyyden periaatetta suhteessa arvopaperikeskuksiin ja pyrkiä varmistamaan yhtäläiset kilpailunedellytykset kaikille niille arvopaperikeskuksille, jotka ulkoistavat katteensiirtoon käytettävän alustansa T2S:lle.

(9)

T2S on tekninen väline, joka ei ole käytettävissä yksinomaan euromääräiseen arvopaperitapahtumien katteensiirtoon, vaan on avoinna myös euroalueen ulkopuolisille kansallisille keskuspankeille ja muille keskuspankeille, jotka haluavat osallistua sallimalla valuuttansa käytön keskuspankkirahassa tehtävää katteensiirtoa varten T2S:ssä, kuten näissä suuntaviivoissa säädetään,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

I   JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   T2S perustuu yhteen yhteiseen tekniseen alustaan, joka on yhdistetty keskuspankkien reaaliaikaisiin bruttomaksujärjestelmiin. Se on eurojärjestelmän arvopaperikeskuksille tarjoama palvelu, joka mahdollistaa arvopaperitapahtumien katteensiirtoon liittyvät puolueettomat ja rajat ylittävät perustoiminnot keskuspankkirahassa toimitus maksua vastaan -periaatteella.

2.   Näissä suuntaviivoissa säädetään T2S:n sisäisestä hallinnosta. Samoin niissä säädetään T2S:n ominaisuuksista, T2S-johtokunnan ja 4CB-ryhmän rooleista ja vastuusta sekä niiden keskinäisistä suhteista määrittely-, kehitys- ja käyttövaiheen aikana. Niin ikään määritellään keskeiset T2S:ää koskevat päätökset, jotka tekee EKP:n neuvosto. Tämän lisäksi näissä suuntaviivoissa säädetään seuraavista T2S:ään liittyvistä perusperiaatteista: a) rahoitus, oikeudet ja takuut, b) miten arvopaperikeskusten T2S:n järjestelmäänpääsyehdot ja sopimussuhteet arvopaperikeskusten kanssa määräytyvät, c) muiden valuuttojen kuin euron hyväksyminen käyttöön T2S:ssä ja d) T2S:n kehittäminen.

2 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:

1)

’arvopaperikeskuksella’ yhteisöä, joka a) mahdollistaa arvopaperien perustamisen ja katteensiirrot arvo-osuuksina tilikirjausmuodossa ja/tai säilyttää ja hallinnoi arvopapereita muiden puolesta tarjoamalla tai ylläpitämällä arvopaperitilejä ja b) ylläpitää tai tarjoaa arvopaperien selvitysjärjestelmää, joka on selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (3) 2 artiklan a kohdan mukainen tai, jos kyseessä on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseva yhteisö, direktiiviä 98/26/EY vastaavan kansallisen lainsäädännön mukainen ja/tai joka on keskuspankin sääntelemä ja c) tunnustetaan arvopaperikeskukseksi kansallisen sääntelyn ja tai lainsäädännön mukaan ja/tai toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksen tai sääntelyn nojalla;

2)

’toimitus maksua vastaan -periaatteella’ arvopaperien katteensiirtomekanismia, joka liittää arvopapereiden ja varojen siirrot toisiinsa varmistaen, että toimitus toteutuu ainoastaan, jos maksu toteutuu;

3)

’euroalueen kansallisella keskuspankilla’ sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro;

4)

’eurojärjestelmän keskuspankilla’ tapauksesta riippuen joko euroalueen kansallista keskuspankkia tai EKP:tä;

5)

’puitesopimuksella’ arvopaperikeskuksen eurojärjestelmän kanssa kehitys- ja käyttövaiheen ajaksi solmimaa sopimuskokonaisuutta;

6)

’yleisillä toimintomäärittelyillä’ (General functional specifications, GFS) yleistä toiminnallista kuvausta siitä T2S-liiketoimintasovelluksesta, joka kehitetään T2S:n käyttäjävaatimusten täyttämiseksi. Mallin sisältämiä elementtejä ovat muun muassa toiminnallinen rakenne (toimialueet, moduulit ja vuorovaikutus), käsitteelliset mallit, tietomallit ja tietovuoprosessit;

7)

’tasojen 2 ja 3 välisellä sopimuksella’ T2S-johtokunnan ja 4CB-ryhmän keskenään neuvottelemaa toimitus- ja operointisopimusta, jonka eurojärjestelmän keskuspankit ja 4CB-ryhmä allekirjoittavat EKP:n neuvoston hyväksynnän jälkeen, ja jota muutetaan tarvittaessa. Se sisältää täydentävät yksityiskohdat 4CB-ryhmän, T2S-johtokunnan ja eurojärjestelmän keskuspankkien tehtävistä ja vastuusta;

8)

’euroalueen ulkopuolisella kansallisella keskuspankilla’ sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö ei ole euro;

9)

’käyttövaiheella’ ajanjaksoa, joka alkaa, kun ensimmäinen arvopaperikeskus on siirtynyt T2S:ään;

10)

’muulla keskuspankilla’ unionin ulkopuolisen valtion keskuspankkia;

11)

’maksuaikataululla’ 4CB-ryhmälle suoritettavan korvauksen maksuerien maksuaikataulua;

12)

’palvelutasosopimuksella’ sekä sopimusta, jossa määritellään ne T2S:ään liittyvät palvelut, joita 4CB-ryhmä tarjoaa eurojärjestelmälle että sopimusta, jossa määritellään ne T2S:ään liittyvät palvelut, joita eurojärjestelmä tarjoaa arvopaperikeskuksille;

13)

’määrittely- ja kehitysvaiheella’ ajanjaksoa, joka alkaa EKP:n neuvoston päätöksestä hyväksyä käyttäjävaatimukset ja päättyy käyttövaiheen alkamiseen;

14)

’T2S-liiketoimintasovelluksella’ ohjelmistoja, joita 4CB-ryhmä kehittää ja operoi eurojärjestelmän puolesta, jotta eurojärjestelmä pystyy tarjoamaan T2S-palveluita T2S-alustalla;

15)

’T2S:n muutos- ja käyttöönottomenettelyllä’ niitä sääntöjä ja menettelyitä, joita sovelletaan pantaessa vireille muutoksia T2S-palveluihin;

16)

’T2S-alustalla’ T2S-liiketoimintasovelluksen käyttämiseksi ja operoimiseksi tarvittavia laitteistoja ja ohjelmistokomponentteja eli kaikkia käytettäviä ohjelmistoja lukuun ottamatta T2S-liiketoimintasovellusta;

17)

’T2S-ohjelmalla’ niiden toisiinsa liittyvien toimintojen ja tuotosten kokonaisuutta, jotka ovat tarpeen T2S:n kehittämiseksi, kunnes kaikki arvopaperikeskukset, jotka ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen, sekä kaikki eurojärjestelmän keskuspankit, euroalueen ulkopuoliset keskuspankit ja muut keskuspankit ovat siirtyneet täysin T2S:n käyttöön;

18)

’T2S-johtokunnalla’ päätöksen EKP/2012/6 nojalla perustettua eurojärjestelmän hallintoelintä, jonka tehtävänä on kehitellä keskeisiä strategisia kysymyksiä koskevia ehdotuksia EKP:n neuvostolle ja toteuttaa T2S:n liittyviä puhtaasti teknisiä tehtäviä;

19)

’T2S-hanketilillä’ T2S-tiliä, jota käytetään maksuerien, korvausten ja palkkioiden keräämiseen ja maksamiseen. Hanketilillä voi olla alatilejä erityyppisten kassatapahtumien erottamiseksi toisistaan. Tili ei ole budjetin luonteinen;

20)

’T2S-palveluilla’ palveluita, joita eurojärjestelmä tarjoaa arvopaperikeskuksille ja keskuspankeille eurojärjestelmän ja arvopaperikeskuksien, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien tai muiden keskuspankkien välisten sopimusjärjestelyiden perusteella;

21)

’T2S-käyttäjällä’ arvopaperikeskusosapuolta, oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka on arvopaperien katteensiirtoon liittyvien tapahtumien käsittelemiseksi T2S:ssä sopimussuhteessa arvopaperikeskukseen taikka arvopapereihin liittyvien rahankäsittelytoimintojen käsittelemiseksi T2S:ssä sopimussuhteessa keskuspankkiin olevaa sellaisen keskuspankin jäsentä, jonka valuutta on hyväksytty käytettäväksi T2S:n katteensiirron yhteydessä;

22)

’käyttäjän yksityiskohtaisilla toimintomäärittelyillä’ (User detailed functional specifications, UDFS) yksityiskohtaista kuvausta niistä toiminnoista, joilla hallitaan T2S:n ulkoista tietovuota sovelluksesta sovellukseen. Toimintomäärittelyt sisältävät tiedot, joita käyttäjät tarvitsevat sisäisten tietojärjestelmiensä mukauttamiseksi ja kehittämiseksi T2S:ään liittämistä varten;

23)

’käsikirjalla’ asiakirjaa, jossa kuvataan, miten T2S-käyttäjät voivat hyödyntää niitä T2S-ohjelmiston ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä (näyttöperusteisessa) käyttäjä-sovellus-tilassa;

24)

’käyttäjävaatimuksilla’ (User requirements document, URD) asiakirjaa, jossa määritellään T2S:n käyttäjävaatimukset, sellaisena kuin EKP on sen julkaissut 3 päivänä heinäkuuta 2008 ja kuin se on kulloinkin voimassa T2S:n muutos- ja käyttöönottomenettelyn mukaisesti muutettuna.

II   JAKSO

T2S:N HALLINTO

3 artikla

Sisäisen hallinnon tasot

T2S:n sisäinen hallinto perustuu kolmeen hallintotasoon. EKP:n neuvosto muodostaa tason 1, T2S-johtokunta tason 2 ja 4CB-ryhmä tason 3.

4 artikla

EKP:n neuvosto

1.   EKP:n neuvosto vastaa T2S:n ohjauksesta, yleisestä johtamisesta ja valvonnasta. Se vastaa myös viime kädessä T2S:ää koskevasta päätöksenteosta ja päättää sellaisten tehtävien jaosta, joita ei ole nimenomaisesti määrätty tasoille 2 ja 3.

2.   EKP:n neuvostolla on erityisesti toimivalta

a)

vastata T2S:n hallinnosta seuraavien toimintojen osalta:

i)

mistä tahansa T2S:n hallintoa koskevasta kysymyksestä päättäminen, kokonaisvastuun kantaminen T2S:stä ja näin ollen lopullisen päätöksen tekeminen ristiriitatilanteissa;

ii)

T2S-johtokunnalle tai 4CB-ryhmälle osoitettuja tehtäviä koskevien päätösten tekeminen yksittäistapauksissa;

iii)

T2S:ään liittyvien myöhempien tai täydentävien tehtävien osoittaminen T2S-johtokunnalle ja/tai 4CB-ryhmälle ja siitä päättäminen, mitkä näitä tehtäviä koskevat päätöksenteko-oikeudet se varaa itselleen;

iv)

T2S-johtokunnan organisaatiota koskevien päätösten tekeminen;

b)

käsitellä T2S-neuvonantoryhmän, euroalueen ulkopuolisten valuuttojen ohjausryhmän (Non-euro Currencies Steering Group (NECSG)) tai arvopaperikeskusten ohjausryhmän (CSD Steering Group (CSG)) jäsenten kunkin ryhmän sääntöjen mukaisesti esittämät pyynnöt;

c)

päättää seuraavista T2S:n rahoituksen perusteista:

i)

T2S-palvelujen hinnoitteluperiaatteet;

ii)

T2S:n kustannustenjakomenetelmä;

iii)

jäljempänä 12 artiklassa tarkoitetut rahoitusjärjestelyt;

d)

päättää arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdoista;

e)

vahvistaa T2S-suunnitelman tiivistelmä, seurata T2S:n edistymistä ja päättää toimenpiteistä viiveiden vähentämiseksi T2S:n toteutuksessa;

f)

päättää seuraavista T2S:n perustoimintaa koskevista näkökohdista:

i)

T2S-toimintakehikko, mukaan lukien poikkeustapausten ja kriisien hallintastrategia;

ii)

T2S-tietoturvajärjestelmä;

iii)

T2S:n muutos- ja käyttöönottomenettely;

iv)

T2S:n testaussuunnitelma;

v)

suunnitelma T2S:n käyttöön siirtymisestä;

vi)

T2S-riskienhallintajärjestelmä;

g)

hyväksyä seuraavat perussopimukset:

i)

tasojen 2 ja 3 väliset sopimukset;

ii)

T2S-johtokunnan, arvopaperikeskusten, eurojärjestelmän keskuspankkien sekä 4CB-ryhmän kesken neuvoteltavat palvelutasosopimukset;

iii)

arvopaperikeskusten kanssa tehtävät sopimukset, jotka T2S-johtokunta neuvottelee yhdessä eurojärjestelmän keskuspankkien ja arvopaperikeskusten kanssa;

iv)

euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien, muiden keskuspankkien tai muiden toimivaltaisten rahaviranomaisten kanssa tehtävät sopimukset palvelutasosopimukset mukaan luettuina;

h)

ryhtyä asianmukaisiin toimiin yleisvalvontasääntöjen ja -periaatteiden toimeenpanon varmistamiseksi;

i)

päättää ensimmäisestä ajankohdasta, jolloin arvopaperikeskukset alkavat siirtyä T2S:ään.

5 artikla

T2S-johtokunta

T2S-johtokunnan kokoonpanoa ja mandaattia koskevat määräykset ovat päätöksessä EKP/2012/6. T2S-johtokunta on vastuussa tehtävistä, jotka on annettu tasolle 2 EKP:n neuvoston määrittelemissä yleislinjoissa.

6 artikla

4CB-ryhmä

1.   4CB-ryhmä kehittää ja operoi T2S:ää ja toimittaa T2S-johtokunnalle tietoja organisaatiostaan ja sisäisestä työnjaostaan.

4CB-ryhmä huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä:

a)

yleisten toimintomäärittelyjen, käyttäjän yksityiskohtaisten toimintomäärittelyjen ja käsikirjojen valmistelu käyttäjävaatimusten ja T2S-johtokunnan antamien ohjeiden perusteella ja T2S-suunnitelman tiivistelmän mukaisesti;

b)

T2S:n kehittäminen ja toteuttaminen eurojärjestelmän puolesta sekä T2S:n teknisten komponenttien tuottaminen T2S-suunnitelman tiivistelmän, käyttäjävaatimusten, yleisten toimintomäärittelyjen, käyttäjän yksityiskohtaisten toimintomäärittelyjen ja muiden määrittelyjen sekä palvelutasojen mukaisesti;

c)

T2S:n saattaminen T2S-johtokunnan saataville hyväksyttyjen aikataulujen, määrittelyjen ja palvelutasojen mukaisesti;

d)

seuraavien T2S:n rahoitusjärjestelyihin liittyvien asiakirjojen toimittaminen T2S-johtokunnalle 12 artiklan mukaisesti:

i)

arvio T2S:n kehittämisestä ja operoimisesta aiheutuvista kuluista sellaisessa muodossa, että Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tai eurojärjestelmän asianomaiset komiteat ja/tai ulkopuoliset tilintarkastajat voivat arvioida ja/tai tarkastaa sen,

ii)

rahoitusta koskeva tarjous, jossa määritellään tarjouksen tyyppi, maksuaikataulu ja katettu ajanjakso;

e)

kaikkien niiden lupien hankkiminen, jotka tarvitaan T2S:n toteuttamista ja operoimista varten ja jotta eurojärjestelmä voi tarjota T2S-palveluita arvopaperikeskuksille;

f)

T2S:ää koskevien muutosten täytäntöönpano T2S:n muutos- ja käyttöönottomenettelyn mukaisesti;

g)

EKP:n neuvoston tai T2S-johtokunnan esittämiin tiedusteluihin vastaaminen ryhmän toimivaltaan kuuluvissa asioissa;

h)

koulutuksen sekä teknisen ja toiminnallisen tuen tarjoaminen testaamista ja järjestelmään siirtymistä varten T2S-johtokunnan ohjauksessa;

i)

tasojen 2 ja 3 välisen sopimuksen mahdollisten muutosten neuvottelu T2S-johtokunnan kanssa.

2.   4CB-ryhmän jäsenet ovat eurojärjestelmään nähden yhdessä ja erikseen vastuussa tehtäviensä hoitamisesta. Vastuu kattaa vilpin, tahalliset rikkomukset ja törkeän huolimattoman toiminnan. Vastuuperusteet määritellään tarkemmin tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa.

3.   Edellä mainittujen 4CB-ryhmän tehtävien ulkoistaminen tai alihankkijoiden käyttäminen niiden suorittamisessa ei vaikuta 4CB-ryhmän vastuuseen eurojärjestelmään ja muihin sidosryhmiin nähden, ja ulkoistamisesta tai alihankinnasta on ilmoitettava T2S-johtokunnalle avoimesti.

7 artikla

Suhteet ulkopuolisiin sidosryhmiin

1.   T2S-neuvonantoryhmä toimii eurojärjestelmän ja ulkopuolisten T2S-sidosryhmien yhteydenpito- ja vuorovaikutuskanavana. T2S-neuvonantoryhmä toimii T2S-johtokunnan neuvonantajana ja voi poikkeustapauksissa saattaa asioita EKP:n neuvoston tietoon.

2.   T2S-johtokunnan puheenjohtaja toimii T2S-neuvonantoryhmän puheenjohtajana. T2S-neuvonantoryhmän kokoonpanosta ja mandaatista säädetään liitteessä.

3.   T2S-neuvonantoryhmä suorittaa tehtävänsä T2S-neuvonantoryhmän valmisteleman ja T2S-johtokunnan hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti.

4.   Arvopaperikeskusten ohjausryhmä on T2S:n hallintoryhmä, joka puitesopimuksessa määritellyissä asioissa antaa päätöslauselmat ja lausunnot puitesopimuksen allekirjoittaneiden arvopaperikeskusten puolesta. Arvopaperikeskusten ohjausryhmän mandaatista säädetään puitesopimuksen liitteessä.

5.   Euroalueen ulkopuolisten valuuttojen ohjausryhmä on T2S-hallintoelin, joka valuutan osallistumissopimuksessa määritellyissä asioissa antaa päätöslauselmat ja lausunnot niiden euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien ja muiden keskuspankkien puolesta, jotka ovat allekirjoittaneet valuutan osallistumissopimuksen. Euroalueen ulkopuolisten valuuttojen ohjausryhmän mandaatista säädetään valuutan osallistumissopimuksen liitteessä.

6.   Kansalliset käyttäjäryhmät ovat yhteydenpito- ja vuorovaikutuskanavia suhteessa kansallisilla markkinoilla toimiviin tahoihin, jotka tarjoavat tai käyttävät arvopaperitapahtumien katteensiirtoon liittyviä palveluja; käyttäjäryhmien tehtävänä on tukea T2S:n kehittämistä ja toimeenpanoa sekä arvioida T2S:n vaikutuksia kansallisiin markkinoihin. Kukin kansallinen keskuspankki toimii pääsääntöisesti maansa kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtajana. Kansallisten käyttäjäryhmien kokoonpanosta ja mandaatista säädetään liitteessä.

8 artikla

Hyvä hallinto

1.   Eturistiriitojen välttämiseksi eurojärjestelmän tarjoamien T2S-palvelujen ja eurojärjestelmän sääntelytehtävien välillä, eurojärjestelmän keskuspankkien on varmistettava, että

a)

T2S-johtokunnan jäsenet eivät saa suoraan osallistua T2S:n tai T2S:lle katteensiirtotoimintansa ulkoistavien arvopaperikeskuksien yleisvalvontaan. He eivät saa olla sellaisen eurojärjestelmän/EKPJ:n komitean jäseniä, jolla on tällaisia yleisvalvontatehtäviä. He eivät saa olla eurojärjestelmän tietotekniikan ohjauskomitean tai EKPJ:n sisäisen tarkastuksen komitean jäseniä; ja

b)

T2S:n yleisvalvonta ja T2S:n operatiivinen toiminta on erotettu toisistaan.

2.   T2S-johtokuntaan sovelletaan näissä suuntaviivoissa säädettyjä raportointivelvoitteita sekä valvontaa ja tarkastusta koskevia sääntöjä. T2S:n kehittämisen, operoinnin ja kulujen tarkastus pannaan vireille ja suoritetaan niiden periaatteiden ja järjestelyjen mukaisesti, jotka on määritetty EKP:n neuvoston antamissa EKPJ:n sisäisen tarkastuksen periaatteissa, sellaisina kuin ne ovat voimassa kunkin tarkastuksen tapahtuessa.

9 artikla

Yhteistyö ja tiedottaminen

1.   4CB-ryhmä ja T2S-johtokunta tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoja keskenään sekä tarjoavat toisilleen teknistä ja muuta tukea T2S:n kehittämisen ja operoinnin aikana.

2.   4CB-ryhmä ja muut eurojärjestelmän keskuspankit sekä T2S-johtokunta ilmoittavat toisilleen välittömästi kaikista seikoista, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi T2S:n kehittämiseen tai toteuttamiseen ja operointiin, sekä pyrkivät pienentämään kaikkia näihin seikkoihin liittyviä riskejä.

3.   T2S-johtokunta raportoi EKP:n neuvostolle säännöllisin väliajoin T2S-ohjelman kehityksestä ja T2S:n operoinnista. Raporttiluonnokset toimitetaan eurojärjestelmän tietotekniikan ohjauskomitealle, joka voi antaa neuvoja EKP:n päätöksentekoelimille. Raporttiluonnokset on annettava tiedoksi maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitealle.

4.   T2S-johtokunta toimittaa kokoustensa esityslistat, tiivistelmät ja muun asiaan kuuluvan aineiston maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean jäsenille, jotta heillä on tarvittaessa mahdollisuus antaa palautetta.

5.   T2S-johtokunta voi tarvittaessa pyytää lausuntoa toimivaltaiselta EKPJ:n komitealta; toimivaltaiset EKPJ:n komiteat voivat myös tarvittaessa pyytää T2S-johtokunnalta lausuntoa.

6.   4CB-ryhmä toimittaa T2S-johtokunnalle säännöllisesti T2S-ohjelmaa ja T2S:n operointia koskevia raportteja.

7.   T2S-johtokunnan ja 4CB-ryhmän raportointivelvollisuuksien tarkka sisältö ja raportointimenettelyt esitetään yksityiskohtaisesti tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa.

III   JAKSO

RAHOITUS

10 artikla

Hinnoitteluperiaatteet

T2S:n hinnoittelua ohjaavien perusperiaatteiden mukaan toiminnalla ei tavoitella voittoa, kulut on katettava täysin ja arvopaperikeskuksia on kohdeltava syrjimättömyyden periaatetta noudattaen.

11 artikla

Kustannustenjako- ja kirjanpitoperiaatteet

1.   T2S:ään sovelletaan eurojärjestelmän yleisiä kustannustenjakoperiaatteita sekä kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 11 päivänä marraskuuta 2010 annettuja suuntaviivoja EKP/2010/20 (4), ellei EKP:n neuvosto päätä toisin.

2.   T2S-johtokunta ottaa hyvin aikaisessa vaiheessa EKPJ:n/eurojärjestelmän asianosaiset komiteat mukaan arvioitaessa

a)

onko eurojärjestelmän yleisiä kustannustenjakoperiaatteita sovellettu oikein T2S:n kustannusarvioiden ja vuosittaisten kulujen laskennan yhteydessä ja

b)

ovatko EKP ja 4CB-ryhmä soveltaneet asianmukaisesti suuntaviivoja EKP/2010/20 T2S:n kustannusten ja saamisten kirjaamisen yhteydessä.

12 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   T2S-johtokunta toimittaa EKP:n neuvostolle T2S:n rahoitusjärjestelmän muuttamista koskevat ehdotukset, jotka sisältävät T2S:n kustannukset eli 4CB-ryhmälle ja EKP:lle aiheutuvat kustannukset T2S:n kehittämisestä, ylläpitämisestä ja operoimisesta.

2.   Ehdotus sisältää myös

a)

tarjouksen tyypin,

b)

maksuaikataulun,

c)

tiedon ajanjaksosta, jota ehdotus koskee,

d)

kustannustenjakoperiaatteet ja

e)

pääomakustannukset.

3.   EKP:n neuvosto päättää T2S:n rahoitusjärjestelmästä.

13 artikla

Maksut

1.   T2S-hanketiliä pidetään EKP:ssä eurojärjestelmän puolesta. T2S-hanketili ei ole budjetin luonteinen, vaan sitä käytetään kaikkien T2S:n kustannuksiin liittyvien ennakkomaksujen, maksuerien ja korvausten sekä T2S:n käyttömaksujen keräämistä ja jakamista varten.

2.   T2S-johtokunta hallinnoi T2S-hanketiliä eurojärjestelmän puolesta. T2S-johtokunta hyväksyy 4CB-ryhmälle suoritettavat maksuerät EKP:n neuvoston hyväksymän maksuaikataulun mukaisesti ja tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa määritellyllä tavalla edellyttäen, että 4CB-ryhmän tuotokset on vahvistettu ja hyväksytty.

14 artikla

Eurojärjestelmän oikeudet T2S:ään

1.   Eurojärjestelmällä on T2S-liiketoimintasovelluksen täysi omistusoikeus.

2.   Tämän vuoksi 4CB-ryhmä luovuttaa eurojärjestelmälle tarvittavat immateriaalioikeuksia koskevat lisenssit, jotta eurojärjestelmä voi tarjota arvopaperikeskuksille kaikkia T2S-palveluja tasapuolisesti sekä soveltuvien sääntöjen ja yhteisten palvelutasojen mukaisesti. 4CB-ryhmä korvaa eurojärjestelmälle kaikki kolmansien osapuolten esittämät, näiden immateriaalioikeuksien loukkaamiseen liittyvät vaateet.

3.   Eurojärjestelmän oikeuksista T2S:ään sovitaan yksityiskohtaisesti 4CB-ryhmän ja T2S-johtokunnan välillä tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa. Niiden viranomaisten oikeudet, jotka ovat allekirjoittaneet 18 artiklassa tarkoitetun valuutan osallistumissopimuksen, määritellään kyseisessä sopimuksessa.

IV   JAKSO

ARVOPAPERIKESKUKSET

15 artikla

Arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdot

1.   Arvopaperikeskus hyväksytään T2S-palvelun käyttäjäksi edellyttäen, että

a)

arvopaperikeskus on ilmoitettu direktiivin 98/26/EY 10 artiklan mukaisesti tai, jos kyseessä on ETA:n ulkopuoliselta lainkäyttöalueelta oleva arvopaperikeskus, että se toimii Euroopan unionissa voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavien säännösten alaisena;

b)

toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet arvopaperikeskuksesta myönteisen arvion arvopaperien selvitysjärjestelmille annettujen Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja EKPJ:n suositusten perusteella;

c)

arvopaperikeskus antaa pyydettäessä kaikki arvopaperit (ISIN-tunnisteet), joiden osalta se toimii liikkeeseenlaskevana arvopaperikeskuksena (tai teknisenä liikkeeseenlaskevana arvopaperikeskuksena), muiden T2S:ään liittyneiden arvopaperikeskusten saataville;

d)

arvopaperikeskus sitoutuu tarjoamaan muille T2S:ään liittyneille arvopaperikeskuksille perustason säilytyspalveluja syrjimättömyyden periaatetta noudattaen;

e)

arvopaperikeskus sitoutuu muihin T2S:ään liittyneisiin arvopaperikeskuksiin nähden hoitamaan T2S:ssä katteensiirrot keskuspankkirahassa, jos kyseinen valuutta on käytettävissä T2S:ssä.

2.   Arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehtoja koskevat säännöt, jotka on säädetty yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi 16 päivänä marraskuuta 2011 tehdyssä päätöksessä EKP/2011/20, (5) pannaan täytäntöön eurojärjestelmän keskuspankkien ja arvopaperikeskusten välisin sopimusjärjestelyin.

3.   EKP ylläpitää verkkosivuillaan listaa arvopaperikeskuksista, joille on annettu lupa hoitaa katteensiirtoja T2S:ssä.

16 artikla

Sopimussuhteet arvopaperikeskuksiin

1.   Eurojärjestelmän keskuspankkien ja arvopaperikeskusten välisten sopimusten, mukaan lukien palvelutasosopimukset, on oltava täysin yhdenmukaistettuja.

2.   T2S-johtokunta ja eurojärjestelmän keskuspankit neuvottelevat yhdessä muutoksista arvopaperikeskusten kanssa tehtäviin sopimuksiin.

3.   EKP:n neuvosto hyväksyy arvopaperikeskusten kanssa tehtävät sopimukset sekä niihin tehtävät muutokset, minkä jälkeen se eurojärjestelmän keskuspankki, jonka sijaintimaassa arvopaperikeskuksen yhtiöoikeudellinen kotipaikka on, tai EKP, kun kyseessä on euroalueen ulkopuolella sijaitseva arvopaperikeskus, allekirjoittaa sopimuksen kaikkien eurojärjestelmän keskuspankkien nimissä ja puolesta. Irlannin osalta sopimuksen allekirjoittaa se eurojärjestelmän keskuspankki, jonka sijaintijäsenvaltio on ilmoittanut arvopaperien selvitysjärjestelmän direktiivin 98/26/EY 10 artiklan mukaisesti.

17 artikla

Lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen

1.   T2S-johtokunta pyrkii tukemaan arvopaperikeskuksia sovellettavien lakien, muiden säännösten sekä valvontaan liittyvien vaatimusten noudattamisessa.

2.   T2S-johtokunta harkitsee, onko EKP:n tarpeen antaa suosituksia lainsäädännöllisten muutosten edistämiseksi, jotta arvopaperikeskuksille voidaan turvata yhdenvertainen pääsyoikeus T2S-palveluihin, sekä tekee EKP:n neuvostolle asiaa koskevia esityksiä.

V   JAKSO

MUUT VALUUTAT KUIN EURO

18 artikla

T2S:ään liittämisen ehdot

1.   Muu ETA-valtion valuutta kuin euro voidaan liittää T2S:ään edellyttäen, että euroalueen ulkopuolinen keskuspankki, muu keskuspankki tai muu valuutasta vastuussa oleva viranomainen tekee valuutan osallistumissopimuksen eurojärjestelmän kanssa ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt valuutan liittämiskelpoiseksi.

2.   ETA:n ulkopuolisen valtion valuutta voidaan liittää T2S:ään edellyttäen, että EKP:n neuvosto on hyväksynyt valuutan liittämiskelpoiseksi ja seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

kyseisessä valuutassa tehtävään katteensiirtoon sovellettava lainsäädäntö, muut säännökset ja valvonta tuottavat olennaisilta osin unionissa voimassa olevan sääntelyn ja valvonnan tuottamaa oikeusvarmuutta vastaavan tai sitä paremman oikeusvarmuuden;

b)

kyseisen valuutan liittämisellä T2S:ään olisi myönteinen vaikutus T2S:n toimintaan osana arvopaperitapahtumien katteensiirron markkinoita Euroopan unionissa;

c)

muu keskuspankki tai kyseisestä valuutasta vastuussa oleva viranomainen tekee eurojärjestelmän kanssa molempia osapuolia tyydyttävän valuutan osallistumissopimuksen.

3.   T2S-johtokunnan mandaatin mukaisesti euroalueen ulkopuoliset keskuspankit ja muut keskuspankit voivat olla edustettuina T2S-johtokunnassa.

VI   JAKSO

T2S-OHJELMAN KEHITTÄMINEN

19 artikla

T2S-suunnitelman tiivistelmä

1.   EKP:n neuvosto arvioi, vahvistaa ja hyväksyy muutokset T2S-suunnitelman tiivistelmään T2S-johtokunnan esityksen perusteella.

2.   T2S-johtokunta laatii T2S-suunnitelman tiivistelmän perusteella toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma ja siihen tehtävät muutokset julkaistaan ja annetaan tiedoksi T2S:n asianomaisille sidosryhmille.

3.   Jos ilmenee vakava riski siitä, että jokin T2S-suunnitelman tiivistelmän vaihe jää toteutumatta, T2S-johtokunta ilmoittaa tästä viipymättä EKP:n neuvostolle ja tekee esityksen toimenpiteistä, joilla pyritään lyhentämään viiveitä T2S:n toteutuksessa.

VII   JAKSO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

20 artikla

Tasojen 2 ja 3 välinen sopimus

1.   4CB-ryhmän, T2S-johtokunnan ja eurojärjestelmän keskuspankkien tehtävät ja vastuu määritellään yksityiskohtaisemmin tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa näiden suuntaviivojen mukaisesti.

2.   Tasojen 2 ja 3 välinen sopimus ja siihen tehtävät muutosehdotukset toimitetaan EKP:n neuvoston hyväksyttäväksi, minkä jälkeen eurojärjestelmä ja 4CB-ryhmä allekirjoittavat sopimuksen.

21 artikla

Riitojen ratkaisu

1.   Jos jotakin näissä suuntaviivoissa säädettyä asiaa koskevaa riitaa ei voida ratkaista asianosaisten osapuolten välisellä sopimuksella, kukin asianosaisista osapuolista voi saattaa asian EKP:n neuvoston päätettäväksi.

2.   Tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa on määrättävä, että T2S-johtokunta tai 4CB-ryhmän jäsenet voivat saattaa sopimukseen liittyvät riitaisuudet EKP:n neuvoston ratkaistaviksi.

22 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan suuntaviivat EKP/2010/2.

2.   Kumottuihin suuntaviivoihin tehtyjen viittausten katsotaan koskevan näitä suuntaviivoja.

23 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kaksi päivää niiden hyväksymisen jälkeen.

24 artikla

Osoitus ja täytäntöönpanotoimenpiteet

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä heinäkuuta 2012.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 118, 12.5.2010, s. 65.

(2)  EUVL L 117, 1.5.2012, s. 13.

(3)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

(4)  EUVL L 35, 9.2.2011, s. 31.

(5)  EUVL L 319, 2.12.2011, s. 117.


LIITE

T2S-NEUVONANTORYHMÄ

MANDAATTI

1.   Johdanto-osa ja tavoitteet

Eurojärjestelmä pyrkii tarjoamaan TARGET2-Securities (T2S) -palveluitaan arvopaperikeskuksille ja keskuspankeille Euroopassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön mukaisesti. T2S-palvelut mahdollistavat arvopaperikatteen siirtoihin liittyvien perustoimintojen tarjoamisen neutraalisti ja yli kansallisten rajojen keskuspankkirahassa toimitus maksua vastaan -periaatteen mukaisesti. Tämä toteutetaan yhdellä yhteisellä teknisellä laitealustalla, joka toimii keskuspankkien reaaliaikaisten bruttomaksujärjestelmien yhteydessä kaikilla osallistuvilla valuutoilla.

T2S-palvelujen tarjoamista varten Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto eurojärjestelmän ylimpänä päätöksentekoelimenä perusti T2S-neuvonantoryhmän sen varmistamiseksi, että T2S tyydyttää jatkossakin markkinoiden tarpeet. Neuvonantoryhmä säilyttää roolinsa eurojärjestelmälle neuvoa antavana elimenä kaikissa T2S:ää koskevissa asioissa. Se voi myös antaa neuvoja arvopaperikeskusten ohjausryhmälle ja euroalueen ulkopuolisten valuuttojen ohjausryhmälle.

2.   Velvollisuudet ja tehtävät

T2S-neuvonantoryhmälle kuuluvat seuraavat tehtävät:

tukea T2S:n soveltamisalaa määrittävien asiakirjojen johdonmukaisuutta; erityisesti sitä, että ne vastaavat kaikilta osin käyttäjävaatimuksia;

tukea eurojärjestelmää arvioitaessa ja priorisoitaessa T2S:n soveltamisalaa määrittävien asiakirjojen muuttamiseen liittyviä pyyntöjä puitesopimuksen luetteloissa osioissa ”hallinto” ja ”muutos ja käyttöönottomenettely” tarkemmin määriteltyjen sovellettavien menettelyjen mukaan;

tukea eurojärjestelmää hinnoitteluperiaatteita tarkennettaessa;

jatkaa yhtenäistämistyön tukemista T2S:ään liittyvän arvopaperitapahtumien katteensiirron alalla ja tukea markkinoiden täytäntöönpanotoimia;

neuvoa EKP:n neuvostoa, T2S-johtokuntaa, arvopaperikeskusten ohjausryhmää ja euroalueen ulkopuolisten valuuttojen ohjausryhmää näiden tehdessä päätöksiä, jotka T2S-johtokunnan näkemyksen mukaan koskevat T2S:n käyttäjiä;

antaa neuvoja käytännöistä ja menettelytavoista, joilla pyritään T2S:n toimivaan ja kustannustehokkaaseen täytäntöönpanoon kaupankäynnin jälkeisessä T2S-ympäristössä;

neuvoa operointia koskevissa asioissa;

neuvoa eurojärjestelmän ja yhden tai useamman arvopaperikeskuksen ja/tai eurojärjestelmän ja yhden tai useamman euroalueen ulkopuolisen kansallisen keskuspankin välisessä riidanratkaisussa puitesopimuksessa ja valuutan osallistumissopimuksessa määriteltyjen riidanratkaisumenetelmien mukaisesti.

Jokainen neuvonantoryhmän täysivaltainen jäsen voi

ehdottaa neuvojen antamista T2S:ään liittyvissä asioissa;

tehdä aloitteen asiakirjojen muuttamiseen liittyvästä pyynnöstä puitesopimuksen luetteloiden osion ”muutos ja käyttöönottomenettely” mukaisesti.

3.   Kokoonpano ja toimikausi

Neuvonantoryhmän muodostavat puheenjohtaja, sihteeri, täysivaltaiset jäsenet ja tarkkailijat.

Neuvonantoryhmän puheenjohtajana toimii T2S-johtokunnan puheenjohtaja. Puheenjohtaja nimittää neuvonantoryhmän sihteerin, jonka tulee olla erittäin kokenut EKP:n työntekijä. EKP tarjoaa sihteerille toiminnallista ja sihteeristöpalveluihin liittyvää tukea. Puheenjohtaja voi nimittää varahenkilön, joka toimii sihteerin sijaisena poikkeustapauksissa.

Neuvonantoryhmän täysivaltaisena jäsenenä voi toimia seuraavien ryhmien edustaja:

a)

Keskuspankit:

EKP:tä ja kutakin euroalueen kansallista keskuspankkia edustaa yksi täysivaltainen jäsen. Kun jäsenvaltio on ottanut euron käyttöön, kyseisen maan kansallisen keskuspankin edustaja osallistuu neuvonantoryhmään täysivaltaisena jäsenenä euron käyttöönottopäivästä lähtien. Euroalueen ulkopuolista keskuspankkia, joka on allekirjoittanut valuutan osallistumissopimuksen ja osallistuu välittömästi T2S:ään, edustaa myös yksi täysivaltainen jäsen sopimuksen allekirjoituspäivästä lähtien. Asianomaisen keskuspankin pääjohtaja tai puheenjohtaja nimittää keskuspankin edustajan keskuspankin perussäännön mukaisesti;

b)

Arvopaperikeskukset:

Kaikki arvopaperikeskusten ohjausryhmän täysivaltaiset jäsenet ovat neuvonantoryhmän täysivaltaisia jäseniä. Poikkeuksena ja toteutettujen katteensiirtojen määrää vastaavasti Euroclear Groupilla on neljä, Clearstream Groupillä neljä ja Monte Titolilla kaksi jäsentä. (1) Tämä kokoonpano pysyy muuttumattomana siihen saakka, kunnes T2S on ollut toiminnassa vuoden, jolloin EKP:n neuvosto muuttaa lisäjäsenten määrää uudelleen siten, että jäsenmäärä vastaa T2S:ssä tosiasiallistesti tapahtuvien katteensiirtojen määrää;

c)

Käyttäjät:

Jotta eri markkinoiden T2S-sidosryhmät ovat yhtäläisesti edustettuina, sekä käyttäjäsidosryhmästä että arvopaperikeskusten ryhmästä on sama määrä jäseniä neuvonantoryhmässä. EKP:n neuvosto nimittää käyttäjien edustajat T2S-johtokunnan ehdotuksen pohjalta. T2S-johtokunnan ehdotus perustuu Euroopan pankkiyhdistysten liitolta, Euroopan säästöpankkiryhmältä, Euroopan osuuspankkien järjestöltä, Euroopan finanssimarkkinoiden järjestöltä ja Euroopan selvitysyhteisöjen järjestöltä saatuihin hakemuksiin; tarkoituksena on saavuttaa tasapaino erilaisten T2S:ää koskevien käyttäjätarpeiden välillä, mukaan lukien pienet ja suuret laitokset ja markkinat, kansalliset ja kansainväliset toimijat sekä käyttäjien tarjoamien palveluiden erilaiset soveltamisalat, kuitenkin keskittymällä niihin käyttäjiin, joilla on huomattavaa arvopaperiliiketoimintaa T2S:ssä euroissa tai muissa valuutoissa, jotka soveltuvat katteensiirtoon T2S:ssä, käyttäjien kotipaikasta riippumatta. Kunkin tällaisen laitoksen ehdokkaista on vähintään yhden tultava valituksi. Lisäksi sovelletaan seuraavia valintaperusteita:

i)

vähintään yksitoista täysivaltaista jäsentä edustaa suurimpia liikepankkeja,

ii)

vähintään kaksi täysivaltaista jäsentä edustaa kansainvälisiä investointipankkeja,

iii)

vähintään kaksi täysivaltaista jäsentä edustaa sellaisia pankkeja, jotka toimivat arvopaperitapahtumien katteensiirron alalla ja tarjoavat palveluja paikallisille asiakkailleen,

iv)

vähintään yksi täysivaltainen jäsen edustaa keskusvastapuolta;

Seuraavien toimielinten ja organisaatioiden johtajat ovat kukin oikeutettuja nimittämään yhden tarkkailijan neuvonantoryhmään:

Euroopan finanssimarkkinoiden järjestö,

Euroopan osuuspankkien järjestö,

Euroopan pankkiyhdistysten liitto,

Euroopan selvitysyhteisöjen järjestö,

Euroopan säästöpankkiryhmä,

Euroopan arvopaperipörssien järjestö,

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen,

Euroopan komissio,

Eurojärjestelmän yleisvalvontatehtävä,

yksi edustaja jokaisesta 4CB-ryhmän jäsenestä (nämä edustajat esittävät näkökantansa neuvonantoryhmälle yhteisesti).

Lisäksi neuvonantoryhmän kokouksiin kutsutaan tarkkailijoiksi T2S-johtokunnan jäsenet.

Jokaisella ehdokkaalla on oltava riittävä määrä kokemusta ja asianmukainen tekninen ammattitaito. Ehdokkaan nimittävien yhteisöjen on pidettävä huoli siitä, että ehdokkaalla on käytössään riittävä aika aktiiviseen osallistumiseen neuvonantoryhmän työhön.

Neuvontaryhmän koon rajoittamiseksi neuvontaryhmään voi kustakin keskuspankista osallistua samanaikaisesti enintään kaksi täysivaltaista jäsentä tai tarkkailijaa. Riittävän puolueettomuuden takaamiseksi tämä sääntö ei koske neuvontaryhmän puheenjohtajaa.

Täysivaltaiset jäsenet ja tarkkailijat nimitetään kahden vuoden toimikaudeksi, joka on uusittavissa. T2S-johtokunta voi kyseessä olevalta käyttäjäorganisaatioita saamiensa hakemusten pohjalta nimittää toimikauden aikana eroavan käyttäjäjäsenen tilalle tulevan henkilön. Neuvontaryhmän mandaatti alkaa heinäkuussa 2012 korvaten alun perin määrittelyajaksi laaditun ja puitesopimuksen voimaantuloon asti jatketun neuvonantoryhmän mandaatin ja menettelysäännön. Uusi mandaatti päättyy, kun puitesopimus ja valuutan osallistumissopimus korvataan uudella sopimuksella ja/tai kun sopimusten allekirjoittajat irtisanovat puitesopimuksen ja valuutan osallistumissopimuksen.

4.   Raportointi

Neuvonantoryhmä antaa neuvoja T2S-johtokunnalle. Neuvonantoryhmä voi myös pyynnöstä antaa neuvoja arvopaperikeskusten ohjausryhmälle tai euroalueen ulkopuolisten valuuttojen ohjausryhmälle. Neuvonantoryhmä voi poikkeustapauksissa antaa neuvoja suoraan EKP:n neuvostolle, jos T2S:n yleiset periaatteet tai muu perusta ovat neuvonantoryhmän mielestä uhattuina.

EKP:n neuvosto ja T2S-johtokunta (EKP:n neuvoston T2S-johtokunnalle siirtämissä asioissa) voi antaa yleisiä ohjeita neuvonantoryhmälle joko omasta aloitteestaan tai neuvonantoryhmän pyynnöstä.

5.   Työskentelytavat

Täysivaltaiset jäsenet voivat osallistua neuvonantoryhmän päätöksentekoon. Tarkkailijat voivat osallistua neuvonantoryhmän kokouksiin, mutta eivät päätöksentekomenettelyyn.

Neuvonantoryhmän päätökset tehdään joko suosituksina tai neuvonantoryhmän tai sen alaryhmien työn organisointia koskevina päätöslauselmina. Neuvonantoryhmän suositukset lähetetään suoraan T2S-johtokunnalle, EKP:n neuvostolle, arvopaperikeskusten ohjausryhmälle tai euroalueen ulkopuolisten valuuttojen ohjausryhmälle tapauksesta riippuen. Neuvonantoryhmän suositukset tai päätöslauselmat tulisi hyväksyä yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, puheenjohtaja voi päättää arvioida käsiteltävänä olevaa suositusta koskevan kannatuksen laajuuden, jolloin suositukset tai päätöslauselmat hyväksytään neuvonantoryhmän täysivaltaisen jäsenistön yksinkertaisella enemmistöllä. Neuvontaryhmän puheenjohtajalla tai sihteerillä ei ole oikeutta osallistua suositusten tai päätöslauselmien hyväksymistä koskevaan päätöksentekoon.

Neuvonantoryhmä voi tarvittaessa perustaa työnsä tueksi alaryhmiä. Se toimii yhteistyössä T2S-johtokunnan kanssa, joka organisoi työskentelyn siten, että kaikki asianmukaiset hallintoelimet osallistuvat tarpeen mukaan työskentelyyn kuitenkaan luomatta useampia samankaltaisia asioita käsitteleviä alaryhmiä.

Neuvonantoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti ainakin kahdesti vuodessa. Neuvonantoryhmän puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia, joiden ajankohdasta ilmoitetaan riittävän ajoissa etukäteen neuvonantoryhmälle. Yleensä kokoukset pidetään EKP:n toimitiloissa. Lisäksi neuvonantoryhmän puheenjohtaja voi pyytää neuvonantoryhmää antamaan neuvonsa muilla tavoin, esim. kirjallisessa menettelyssä.

Neuvonantoryhmän työskentely on avointa ja läpinäkyvää, ja neuvonantoryhmän asiakirjat julkaistaan T2S:n verkkosivuilla. Yksityiskohtaiset työskentelytavat määritellään tarkemmin neuvonantoryhmän laatimissa ja T2S-johtokunnan hyväksymissä menettelysäännöissä.

KANSALLINEN KÄYTTÄJÄRYHMÄ

MANDAATTI

1.   Tavoitteet

TARGET2-Securities-hankkeen (T2S) kehityksen, täytäntöönpanon ja operoinnin tukemiseksi kansalliset käyttäjäryhmät tuovat yhteen arvopaperien katteensiirtopalveluiden tarjoajat ja käyttäjät näiden kansallisilla markkinoilla. Ne mahdollistavat kansallisten markkinaosapuolten osallistumisen T2S-neuvonantoryhmän työhön ja luovat muodollisen yhteyden neuvonantoryhmän ja kansallisten markkinoiden välille. Ne toimivat kaikupohjana T2S-ohjelmatoimistolle ja voivat antaa T2S-neuvonantoryhmälle palautetta kaikista neuvonantoryhmän käsittelemistä asioista. Tässä ominaisuudessa ne voivat myös ehdottaa asioita neuvonantoryhmän käsiteltäviksi.

Kansalliset käyttäjäryhmät voivat osallistua muutos- ja käyttöönottomenettelyyn, ja niillä voi olla tärkeä rooli arvioitaessa muutospyyntöjä kansallisten markkinoiden toiminnan kannalta. Kansallisten käyttäjäryhmien tulisi toimillaan edistää yhtenäisyyttä ja noudattaa T2S:n yhteydessä sovellettavaa periaatetta, jonka mukaan kansallisten erityispiirteiden sisällyttämistä T2S:ään pyritään välttämään.

2.   Velvollisuudet ja tehtävät

T2S:ään osallistuvilla markkinoilla toimiville kansallisille käyttäjäryhmille kuuluvat seuraavat tehtävät:

arvioida T2S:n toimintojen ja erityisesti T2S:n käyttäjävaatimuksia koskevien muutosten vaikutusta kansallisilla markkinoilla; tällöin otetaan huomioon T2S:n lähtökohtana oleva kansallisten erityispiirteiden välttämisen ja yhtenäisyyden edistämisen periaate;

osallistua neuvonantoryhmän tukemiin T2S:n yhtenäistämistoimiin liittyviin seuranta- ja täytäntöönpanotehtäviin;

saattaa kansallisten markkinoiden esittämät merkittävät huolenaiheet neuvonantoryhmän tietoon;

lisätä tietoisuutta T2S-hankkeesta kansallisen arvopaperiyhteisön kaikilla lohkoilla;

tukea kansallista yhteisöään edustavia neuvonantoryhmän jäseniä.

Täyttäessään velvollisuuksiaan kansallisten käyttäjäryhmien on noudatettava T2S:ään olennaisesti kuuluvia tiukkoja avoimuusvaatimuksia.

Vaikka tämä mandaatti koskee lähinnä T2S:ään osallistuvia markkinoita, myös markkinat, jotka eivät vielä osallistu T2S:ään, voivat perustaa kansallisia käyttäjäryhmiä. Jos tällaiset markkinat päättävät perustaa kansallisen käyttäjäryhmän, niiden täytyy noudattaa samanlaista mandaattia valmistaakseen markkinansa T2S:ään osallistumista varten.

3.   Kokoonpano ja toimikausi

Kansallisen käyttäjäryhmän muodostavat puheenjohtaja, sihteeri ja jäsenet.

Kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtajan olisi hyvä olla neuvonantoryhmän täysivaltainen jäsen tai tarkkailija. Tässä roolissa on tyypillisesti kyseisen maan kansallisen keskuspankin ylempi virkamies. Mikäli asianomainen kansallinen keskuspankki ei aseta tai nimeä kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtajaa, puheenjohtajan valitsee neuvonantoryhmän puheenjohtaja, joka varmistaa, että asianomaisten markkinoiden päätoimijoiden kesken vallitsee asiasta yhteisymmärrys. Jos puheenjohtaja ei ole neuvonantoryhmän jäsen, jonkun neuvonantoryhmän jäsenen tulisi koordinoida toimintaa neuvonantoryhmän ja kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtajan välillä, jotta varmistettaisiin tiivis yhteys neuvonantoryhmän ja kansallisen käyttäjäryhmän kesken. Jos kansallisella käyttäjäryhmällä ei ole yhtään edustajaa neuvonantoryhmässä, tulee kansallisen käyttäjäryhmän ryhtyä läheiseen yhteistyöhön neuvonantoryhmän sihteerin kanssa tiedon saamiseksi T2S:n kehityksestä.

Euroalueen maissa kansallisen käyttäjäryhmän sihteerin asettaa maan kansallinen keskuspankki, kun taas muissa maissa kansallisen käyttäjäryhmän sihteerin nimittää kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtaja; ihannetapauksessa sihteeri tulisi asianomaisen maan kansallisesta keskuspankista. Sihteerin odotetaan osallistuvan säännöllisiin tiedotustilaisuuksiin, joita T2S-ohjelmatoimisto järjestää kansallisten käyttäjäryhmien sihteereille kansallisten käyttäjäryhmien asiantuntijaverkoston välityksellä. Sihteerit niistä kansallisista käyttäjäryhmistä, jotka kuuluvat markkinoihin, jotka eivät osallistu T2S:ään, voivat osallistua vierailijoina kansallisten käyttäjäryhmien asiantuntijoiden verkostoon.

Kansallisen käyttäjäryhmän jäseniä ovat asianomaiset neuvonantoryhmän jäsenet ja tarkkailijat (tai heidän nimeämänsä muut ylemmät edustajat, jotka kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtaja hyväksyy) sekä lisäksi muut henkilöt, joilla on riittävä asiantuntemus ja asema edustaakseen laajasti palvelujen käyttäjien ja tarjoajien kaikkia ryhmiä kansallisilla markkinoilla, käteisasioiden asiantuntijat mukaan luettuina. Kansallisen käyttäjäryhmän jäseniä voivat siten olla arvopaperikeskusten, pörssimeklarien, pankkien, investointipankkien, säilyttäjäyhteisöjen, liikkeeseenlaskijoiden ja/tai niiden edustajien, keskusvastapuolien, pörssien ja monenkeskisten kaupankäyntipaikkojen, asianosaisen kansallisen keskuspankin, sääntelyviranomaisten ja asianomaisten pankkiyhdistysten edustajat.

Kansallisten käyttäjäryhmien toimikausi päättyy samaan aikaan kuin neuvonantoryhmän toimikausi eli kun puitesopimus ja valuutan osallistumissopimus korvataan uudella sopimuksella ja/tai kun kaikki sopimuksen allekirjoittaneet arvopaperikeskukset ja euroalueen ulkopuoliset keskuspankit irtisanovat puitesopimuksen ja valuutan osallistumissopimuksen.

4.   Työskentelytavat

Kansalliset käyttäjäryhmät käsittelevät ainoastaan T2S:n kannalta olennaisia asioita. Niiden toivotaan aktiivisesti pyytävän T2S-ohjelmatoimistolta ajankohtaisiin asioihin liittyviä tietoja ja tuomaan ajoissa esille kansallisia näkemyksiä neuvonantoryhmän sihteerin esittämistä tai kansallisen käyttäjäryhmän itsensä esille ottamista asioista. T2S-ohjelmatoimisto antaa säännöllisesti tietoja T2S:ään osallistuvien markkinoiden kansallisille käyttäjäryhmille ja järjestää kokouksia tällaisten kansallisten käyttäjäryhmien sihteerien kanssa kansallisen käyttäjäryhmän asiantuntijaverkoston välityksellä kansallisten käyttäjäryhmien ja T2S-ohjelmatoimiston välisen yhteistyön tukemiseksi.

Kansalliset käyttäjäryhmät pyrkivät järjestämään kokouksensa säännöllisesti neuvonantoryhmän kokousaikataulua seuraten, niin että ne voivat antaa suosituksia neuvonantoryhmän kansallisille jäsenille. Tällaiset suositukset eivät kuitenkaan sido neuvonantoryhmän jäseniä. Kansalliset käyttäjäryhmät voivat myös tehdä kirjallisia esityksiä neuvonantoryhmälle neuvonantoryhmän sihteerin välityksellä ja pyytää neuvonantoryhmän jäsentä esittämään kansallisen käyttäjäryhmän kannan.

Kansallisen käyttäjäryhmän sihteeri pyrkii toimittamaan esityslistan ja asiaankuuluvat asiakirjat kansallisen käyttäjäryhmän kokouksessa käytävää keskustelua varten vähintään viisi työpäivää ennen kokousta. Yhteenveto kansallisen käyttäjäryhmän kokouksesta julkaistaan T2S:n verkkosivuilla ja tarvittaessa asianomaisen kansallisen keskuspankin verkkosivuilla. Julkistaminen olisi hyvä tehdä englanniksi ja tarvittaessa asianomaisella kansallisella kielellä kolmen viikon kuluessa kunkin kansallisen käyttäjäryhmän kokouksen päättymisestä.

Kansallisten käyttäjäryhmien jäsenten nimet julkaistaan T2S:n verkkosivuilla. Lisäksi kansallisen käyttäjäryhmät julkaisevat T2S:n verkkosivuilla yhteydenottoja varten sähköpostiosoitteen, johon kansalliset markkinaosapuolet voivat toimittaa näkemyksiään.


(1)  Tämä kokoonpano perustuu olettamalle, että Euroclear Group osallistuu T2S:ään Euroclear Belgiumin, Euroclear Finlandin, Euroclear Francen ja Euroclear Nederlandin kanssa ja Clearstream Group osallistuu T2S:ään Clearstream Banking Frankfurtin ja LuxCSD:n kanssa.


Top