EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0036

Komission direktiivi 2012/36/EU, annettu 19 päivänä marraskuuta 2012 , ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 321, 20.11.2012, p. 54–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/36/oj

20.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/54


KOMISSION DIREKTIIVI 2012/36/EU,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2012,

ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ajokorteista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/126/EY liitteessä I olevat koodit ja alakoodit olisi päivitettävä, koska direktiivillä 2006/126/EY on otettu käyttöön uusia ajoneuvoluokkia, joiden tekniset ominaisuudet poikkeavat yhteisön ajokortista 29 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY (2) mukaisista voimassa olevista teknisistä ominaisuuksista. Tässä yhteydessä olisi pidettävä voimassa ajo-oikeudet, jotka on saatu ennen kuin direktiiviä 2006/126/EY aletaan soveltaa 19 päivänä tammikuuta 2013.

(2)

C1-luokan ajoneuvoja koskevan ajokorttikokeen sisältöä olisi mukautettava vastaamaan kyseiseen luokkaan kuuluvien ajoneuvojen erilaisia ominaispiirteitä. Luokkaan C kuuluvat ajoneuvot on tarkoitettu tavaroiden ammattimaiseen kuljetukseen, mutta luokkaan C1 kuuluu monenlaisia ajoneuvoja, kuten vapaa-ajan ajoneuvot ja muut henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut ajoneuvot, paloautot ja muut hälytysajoneuvot sekä ammattikäyttöön tarkoitetut hyötyajoneuvot, joissa ajaminen ei ole kuljettajan pääasiallista toimintaa. Kyseisten ajoneuvojen kuljettajia ei pitäisi vaatia osoittamaan ajokokeen aikana, että heillä on sääntöjä ja laitteita koskevat tiedot, jotka vaaditaan ainoastaan kuljettajilta, joihin sovelletaan ammattimaisen kuljetusalan lainsäädäntöä, kuten tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/2006 (3) tai tieliikenteen valvontalaitteista 20 päivänä joulukuuta 1985 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 3821/85 (4). Voimassa olevia sääntöjä mukauttamalla parannetaan liikenneturvallisuutta vähentämällä riskiä, että ihmiset ajavat ylikuormitetuilla B-luokkaan kuuluvilla ajoneuvoilla välttääkseen kustannukset, jotka aiheutuvat C- ja C1-luokan ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavasta koulutuksesta ja ajokokeesta. Näin minimoitaisiin myös hallinnolliset ja taloudelliset rasitteet pk-yrityksissä ja mikroyrityksissä, jotka joutuvat käyttämään kyseisiä hyötyajoneuvoja liiketoiminnassaan.

(3)

A1-, A2- ja A-luokkaan kuuluvia koeajoneuvoina käytettäviä moottoripyöriä, joita käytetään ajotaitoa ja ajotapaa testaavassa kokeessa, koskevia vaatimuksia olisi tarkistettava vastaamaan tekniikan kehitystä, erityisesti sähköisten moottoripyörien kehityksen ja yleistyneen käytön vuoksi. Koeajoneuvojen teknisiä eritelmiä olisi myös mukautettava sen varmistamiseksi, että ajokortin hakijat suorittavat kokeen ajoneuvoilla, jotka vastaavat sitä ajoneuvoluokkaa, jota varten ajokortti myönnetään.

(4)

Koeajoneuvoja ja C- ja D-luokan ajoneuvoja koskevien ajotaito- ja ajotapakokeiden sisällön vähimmäisvaatimuksia olisi muutettava vastaamaan tekniikan kehitystä, jotta voidaan erityisesti ottaa huomioon nykyaikaisempien, turvallisempien ja vähemmän saastuttavien, monilla erityyppisillä puoliautomaattisilla ja hybrideillä voimansiirtojärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen nopeutuva kehitystyö ja yleistyvä käyttö. Kuljettajien taitoja testattaessa olisi kiinnitettävä huomiota heidän kykyynsä käyttää ajoneuvon voimansiirtojärjestelmää turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Yksinkertaistamalla voimassa olevia rajoituksia, jotka koskevat ajo-oikeuden rajoittamista automaattivaihteisiin ajoneuvoihin, voitaisiin myös keventää tieliikenteen alalla toimivien pk-yritysten ja mikroyritysten hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita.

(5)

Koska direktiiviä 2006/126/EY aletaan soveltaa täysimääräisesti 19 päivänä tammikuuta 2013, tämän direktiivin pitäisi tulla voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6)

Direktiivi 2006/126/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat ajokortteja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2006/126/EY liite I ja II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  EYVL L 237, 24.8.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.

(4)  EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8.


LIITE

I

Muutetaan direktiivin 2006/126/EY liitteessä I olevan 3 kohdan ajokortin kääntöpuolta koskevan a alakohdan 12 alakohta seuraavasti:

1)

Lisätään koodi 46 seuraavasti:

”46.

Ainoastaan kolmipyörät”

2)

Poistetaan koodi 72.

3)

Korvataan koodi 73 seuraavasti:

”73.

Rajoitettu B-luokan nelipyöräisiin moottoripyöriin (B1)”

4)

Poistetaan koodit 74–77.

5)

Korvataan koodi 79 seuraavasti:

”79.

(…) Rajoitettu sulkeissa mainittujen eritelmien mukaisiin ajoneuvoihin tämän direktiivin 13 artiklaa sovellettaessa.

79.01

Rajoitettu kaksipyöräisiin sivuvaunullisiin ja sivuvaunuttomiin ajoneuvoihin

79.02

Rajoitettu AM-luokan kolmipyöräisiin tai kevyisiin nelipyöräisiin ajoneuvoihin

79.03

Rajoitettu kolmipyöriin

79.04

Rajoitettu kolmipyöriin, joihin on liitetty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg

79.05

A1-luokan moottoripyörä, jonka teho/painosuhde on yli 0,1 kW/kg

79.06

BE-luokan ajoneuvo, jonka perävaunun suurin sallittu massa on yli 3 500 kg”

6)

Lisätään koodit 80 ja 81 seuraavasti:

”80.

Rajoitettu alle 24-vuotiaisiin kuljettajiin, joilla on A-luokan kolmipyöräisen moottoripyörän ajokortti

81.

Rajoitettu alle 21-vuotiaisiin kuljettajiin, joilla on A-luokan kaksipyöräisen moottoripyörän ajokortti”

7)

Lisätään koodi 90 seuraavasti:

”90.

Koodit, joita käytetään ajoneuvoon tehtyjä muutoksia määrittävien koodien kanssa”

8)

Korvataan koodi 96 seuraavasti:

”96.

B-luokan ajoneuvot, joihin on liitetty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on yli 750 kg, kun ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on yli 3 500 kg, mutta enintään 4 250 kg”

9)

Lisätään koodi 97 seuraavasti:

”97.

Ei saa ajaa C1-luokan ajoneuvoa, joka kuuluu tieliikenteen hallintalaitteista 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 soveltamisalaan (1)

II

Muutetaan direktiivin 2006/126/EY liite II seuraavasti:

1)

Korvataan 4.1.1 kohta seuraavasti:

”4.1.1

Ajo- ja lepoaikoja koskevat säännöt, jotka määritellään tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 561/2006 (2); tieliikenteen valvontalaitteista asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 määriteltyjen valvontalaitteiden käyttö;

2)

Lisätään 4.1 a kohta seuraavasti:

”4.1 a

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa ajoneuvoluokkiin C1 tai C1E kuuluvaa ajoneuvoa, johon ei sovelleta asetusta (ETY) N:o 3821/85, varten ajokorttia hakevan henkilön vaatimuksesta osoittaa tietonsa 4.1.1–4.1.3 kohdassa luetelluista aiheista;”

3)

Korvataan 5.1 kohta seuraavasti:

”Ajoneuvon vaihteisto

5.1.1   Käsivälitteisellä vaihteistolla varustetun ajoneuvon kuljettamista koskeva ajokoe on suoritettava ajoneuvolla, jossa on käsivälitteinen vaihteisto.

’Käsivälitteisellä vaihteistolla varustetulla ajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jossa on kytkinpoljin (tai käsikäyttöinen vipu ajoneuvoluokissa A, A2 ja A1), jota kuljettajan on käytettävä lähtiessään ajoneuvolla liikkeelle tai pysäyttäessään sen ja vaihtaessaan vaihteita.

5.1.2   Ajoneuvoissa, jotka eivät täytä 5.1.1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia, katsotaan olevan automaattivaihteisto.

Jos hakija suorittaa ajokokeen ajoneuvolla, jossa on automaattivaihteisto, tämä on merkittävä jokaiseen tällaisen kokeen perusteella annettavaan ajokorttiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5.1.3 kohdan soveltamista. Tällaisella merkinnällä varustettuja ajokortteja saa käyttää ainoastaan sellaisten ajoneuvojen kuljettamiseen, joissa on automaattivaihteisto.

5.1.3   C-, CE-, D- ja DE-luokan ajoneuvoja koskevat erityissäännökset:

Jäsenvaltiot voivat päättää, että 5.1.2 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä ajo-oikeuden rajoittamisesta automaattivaihteisiin ajoneuvoihin ei tehdä C-, CE-, D- ja DE-luokan ajokorttiin, jos hakijalla on ennestään ajokortti, joka oikeuttaa käsivälitteisellä vaihteistolla varustetun ajoneuvon kuljettamiseen vähintään yhdessä seuraavista ajoneuvoluokista: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 tai D1E; lisäksi hakijan on pitänyt suorittaa ajotaitoa ja ajotapaa koskevan testin aikana 8.4 kohdassa kuvatut toimet.”

4)

Muutetaan 5.2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”5.2

Ajotaitoa ja ajotapaa koskevassa kokeessa käytettyjen ajoneuvojen on oltava jäljempänä lueteltujen vähimmäisvaatimusten mukaisia. Jäsenvaltiot voivat säätää ankarammista vaatimuksista tai lisävaatimuksista. Jäsenvaltiot voivat sallia, että A1-, A2- ja A-luokan ajoneuvojen, joita käytetään ajotaitoa ja ajotapaa koskevassa kokeessa, sylinteritilavuus alittaa vaaditun vähimmäissylinteritilavuuden viidellä kuutiosenttimetrillä.”

b)

A1-, A2- ja A-luokkaa koskevat tekstit korvataan seuraavasti:

”A1-luokka

Sivuvaunuton A1-luokan moottoripyörä, jonka moottorin teho on enintään 11 kW, teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg ja suurin rakenteellinen nopeus vähintään 90 km/h.

Jos moottoripyörässä on polttomoottori, moottorin sylinteritilavuuden on oltava vähintään 120 cm3.

Jos moottoripyörässä on sähkömoottori, ajoneuvon teho/painosuhteen on oltava vähintään 0,08 kW/kg.

A2-luokka

Sivuvaunuton moottoripyörä, jonka moottorin teho on vähintään 20 kW ja enintään 35 kW ja teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg.

Jos moottoripyörässä on polttomoottori, moottorin sylinteritilavuuden on oltava vähintään 400 cm3.

Jos moottoripyörässä on sähkömoottori, ajoneuvon teho/painosuhteen on oltava vähintään 0,15 kW/kg.

A-luokka

Sivuvaunuton moottoripyörä, jonka kuormittamaton massa on yli 180 kg ja moottorin teho vähintään 50 kW. Jäsenvaltiot voivat sallia, että kuormittamaton massa on viisi kiloa pienempi kuin vaadittu vähimmäismassa.

Jos moottoripyörässä on polttomoottori, moottorin sylinteritilavuuden on oltava vähintään 600 cm3.

Jos moottoripyörässä on sähkömoottori, ajoneuvon teho/painosuhteen on oltava vähintään 0,25 kW/kg.”

c)

Korvataan C- ja CE-luokkaa koskevat tekstit seuraavasti:

”C-luokka:

C-luokan ajoneuvo, jonka suurin sallittu massa on vähintään 12 000 kg, pituus vähintään 8 m, leveys vähintään 2,40 m ja suurin rakenteellinen nopeus vähintään 80 km/h; ajoneuvossa on oltava lukkiutumattomat jarrut ja voimansiirtojärjestelmä, jossa kuljettaja valitsee vaihteet käsin, ja asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 määritellyt valvontalaitteet; kuormatilan on muodostuttava suljetusta laatikkomaisesta rakenteesta, joka on vähintään ohjaamon levyinen ja korkuinen; ajoneuvon todellisen kokonaismassan on oltava vähintään 10 000 kg.

CE-luokka:

Nivelajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä, joka koostuu C-luokan koeajoneuvosta ja perävaunusta, jonka pituus on vähintään 7,5 m; sekä nivelajoneuvon että ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on vähintään 20 000 kg, pituus vähintään 14 m, leveys vähintään 2,40 m, suurin rakenteellinen nopeus vähintään 80 km/h, ja siinä on oltava lukkiutumattomat jarrut ja voimansiirtojärjestelmä, jossa kuljettaja valitsee vaihteet käsin, ja asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 määritellyt valvontalaitteet; kuormatilan on muodostuttava suljetusta laatikkomaisesta rakenteesta, joka on vähintään ohjaamon levyinen ja korkuinen; nivelajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän todellisen kokonaismassan on oltava vähintään 15 000 kg.”

5)

Korvataan 8.1.4 kohta seuraavasti:

”8.1.4

Jarru- ja ohjaustehostinjärjestelmien tarkistaminen; pyörien, pyörän muttereiden, lokasuojien, tuulilasin, ikkunoiden ja tuulilasinpyyhkimien kunnon sekä öljyjen ja nesteiden (esim. moottoriöljy, jäähdytysneste, pesuneste) tarkistaminen; kojetaulun tarkistaminen ja käyttö, mukaan luettuina asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 määritellyt valvontalaitteet. Viimeksi mainittua vaatimusta ei sovelleta hakijoihin, jotka hakevat ajokorttia C1- tai C1E-luokan ajoneuvoa varten, joka ei kuulu tämän asetuksessa soveltamisalaan;”

6)

Lisätään 8.4 kohta seuraavasti:

”8.4   Turvallinen ja energiatehokas ajotapa

8.4.1

Ajotapa, jolla varmistetaan turvallisuus ja vähennetään polttoaineen kulutusta ja päästöjä kiihdytettäessä ja hidastettaessa vauhtia sekä ylämäkeen ja alamäkeen ajettaessa, tarvittaessa valitsemalla vaihteet käsin.”

7)

Korvataan 9.3.2 kohta seuraavasti:

”9.3.2

Taloudellinen, turvallinen ja energiatehokas ajotapa, ottaen huomioon kierrosluku minuutissa, vaihtaminen, jarruttaminen ja kiihdyttäminen (ainoastaan B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- ja D1E-luokka);”.


(1)  EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8.”

(2)  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.”


Top