Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012H0417

2012/417/EU: Komission suositus, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2012 , tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä

OJ L 194, 21.7.2012, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2012/417/oj

21.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/39


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2012,

tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä

(2012/417/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 292 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020” (1) asetetaan painopisteeksi osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden kehittäminen.

(2)

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut tavoitteet esitellään yksityiskohtaisemmin erityisesti lippulaivahankkeissa ”Euroopan digitaalistrategia” (2) ja ”Innovaatiounioni” (3). Digitaalistrategian mukaan toteutettavista toimista yksi on julkisrahoitteisen tutkimuksen tulosten laaja levittäminen noudattaen tutkimustulosten ja artikkelien avoimen julkaisemisen (Open Access) periaatetta. Innovaatiounionihankkeessa edellytetään eurooppalaisen tutkimusalueen perustamista, jotta voidaan poistaa liikkuvuuden ja valtioiden rajat ylittävän yhteistyön esteitä. Siinä todetaan, että julkisrahoitteisten tutkimustulosten ja julkaisujen avointa saatavuutta olisi edistettävä ja että julkaisujen saatavuudesta on tehtävä yleinen periaate hankkeissa, joita rahoitetaan EU:n tutkimuksen puiteohjelmista.

(3)

Komissio antoi 14 päivänä helmikuuta 2007 tiedonannon ”Tieteellinen tieto digitaaliaikana: tiedon saatavuus, levittäminen ja säilyttäminen” (4), johon oli liitetty komission yksiköiden valmisteluasiakirja. Siinä esitettiin tilannekatsaus Euroopan tieteelliseen julkaisutoimintaan ja tutkimustulosten säilyttämiseen ja käsiteltiin asiaankuuluvia organisatorisia, oikeudellisia, teknisiä ja rahoituskysymyksiä.

(4)

Tiedonantoa seurasivat marraskuussa 2007 neuvoston päätelmät tieteellisestä tiedosta digitaaliaikana: tiedon saatavuus, levittäminen ja säilyttäminen. Päätelmissä kehotettiin komissiota kokeilemaan EU:n tutkimuspuiteohjelmista rahoitetuista hankkeista saatavien tieteellisen tiedon ja julkaisujen yleistä saatavuutta. Päätelmä sisälsi myös joukon toimia, jotka jäsenvaltioiden olisi toteutettava. Joillakin päätelmissä käsitellyillä aloilla on edistytty, mutta kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu, ja edistys jäsenvaltioissa on epätasaista. EU:n toimia tarvitaan, jotta Euroopan tutkimuspotentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

(5)

Avoimen julkaisemisen tavoitteena on tarjota lukijoiden käyttöön vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja ja tutkimusaineistoja maksutta tietojen levittämisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mahdollistaa tieteellisten tutkimustulosten käyttö ja uudelleenkäyttö. Periaatetta toteutettaessa olisi otettava huomioon teollisten tekijänoikeuksien haaste.

(6)

Tutkimustulosten avoimen julkaisemisen periaatetta olisi sovellettava kaikkeen julkista rahoitusta saavaan tutkimukseen. Periaatteen mukaisten toimintalinjojen odotetaan parantavan tutkimustyön edellytyksiä vähentämällä päällekkäisyyksiä ja minimoimalla tiedon hakuun ja hankintaan kuluvan ajan. Tämä nopeuttaa tieteellistä edistystä ja helpottaa yhteistyötä EU:n sisällä ja sen ulkopuolella. Toiminnalla vastataan tiedeyhteisössä esitettyihin vaatimuksiin tieteellisen tiedon saatavuuden parantamisesta.

(7)

Kun yhteiskunnalliset toimijat voivat toimia tutkimussyklissä vuorovaikutteisesti, innovointituloksissa otetaan huomioon yhteiskunnan odotukset, tarpeet, edut ja arvot, mikä parantaa tulosten laatua, merkittävyyttä, hyväksyttävyyttä ja kestävyyttä. Avoin julkaiseminen on jäsenvaltioiden vastuullisen tutkimus- ja innovointipolitiikan keskeinen piirre, koska siten tutkimustulokset ovat kaikkien saatavilla ja kansalaisosallistuminen helpottuu.

(8)

Myös liikeyritykset hyötyvät tieteellisten tutkimustulosten laajasta saatavuudesta. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten innovointivalmiudet paranevat. Tieteellisen tiedon saatavuutta koskevilla toimintalinjoilla olisi siten helpotettava myös yksityisten yritysten mahdollisuuksia saada tieteellistä tietoa.

(9)

Internet on muuttanut perusteellisesti tiedemaailmaa ja tutkimusta. Tutkimusyhteisöt ovat esimerkiksi kokeilleet uusia tapoja rekisteröidä, varmentaa, levittää ja säilyttää tieteellisiä julkaisuja. Tutkimus- ja rahoituspolitiikat on mukautettava tähän uuteen ympäristöön. Jäsenvaltioille olisi suositeltava, että nämä mukauttavat ja kehittävät tieteellisten julkaisujen avointa julkaisemista koskevia toimintalinjojaan.

(10)

Tieteellisten tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen parantaa tiedon laatua, vähentää päällekkäisen tutkimuksen tarvetta, nopeuttaa tieteellistä edistystä ja auttaa torjumaan tieteellisiä petoksia. Tieteellistä tietoa käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä korosti loppuraportissaan Riding the wave: How Europe can gain from the rising tide of scientific data (Aallonharjalla: kuinka Eurooppa voi hyötyä tieteellisen tiedon noususta) (5), että tieteellisessä prosessissa tuotetun luotettavan tiedon jakaminen ja säilyttäminen on ratkaisevan tärkeää. Tästä syystä tiedon saatavuutta koskeva poliittinen toiminta on kiireellistä, ja jäsenvaltioille olisi suositeltava sitä.

(11)

Tieteellisten tutkimustulosten säilyttäminen on julkisen edun mukaista. Perinteisesti tehtävä on kuulunut kirjastoille, erityisesti vapaakappaleita tallentaville kansallisille kirjastoille. Tuotettujen tutkimustulosten määrä kasvaa valtavasti. Käytössä olisi oltava järjestelyt, infrastruktuurit ja ohjelmistosovellukset, joiden avulla tutkimustulosten pitkäaikainen säilyttäminen digitaalisessa muodossa on mahdollista. Säilyttämisen kestävä rahoitus on ratkaisevassa asemassa ottaen huomioon, että digitoidun sisällön arkistoinnista ja pitkäaikaisesta säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset ovat edelleen suhteellisen korkeita. Koska säilyttäminen on tärkeää, jotta tutkimustuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää, jäsenvaltioille olisi suositeltava tämän alan politiikkojen luomista tai vahvistamista.

(12)

Jäsenvaltioiden politiikat olisi määriteltävä kansallisella tai alueellisella tasolla riippuen valtiosäännöstä ja siitä, kuinka tutkimuspolitiikan määrittelyvastuu jakautuu.

(13)

Tieteellistä tietojärjestelmää tukeva vakaa e-infrastruktuuri parantaa tieteellisen tiedon saatavuutta ja sen pitkäaikaista säilyttämistä. Tämä voi lisätä tutkimusyhteistyötä. Komission tiedonannon ”Tieto- ja viestintätekniikka tieteen palveluksessa” (6) mukaan e-infrastruktuuri on ”ympäristö, jossa voidaan helposti jakaa ja käyttää tutkimusresursseja (laitteistoja, ohjelmistoja ja sisältöä) aina kun se on tarpeen paremman ja tuloksellisemman tutkimuksen edistämiseksi”. Tällaisten infrastruktuurien jatkokehittämistä ja niiden yhteenliittämistä Euroopan tasolla olisi siten suositeltava.

(14)

Avoimeen julkaisemiseen siirtyminen on maailmanlaajuinen pyrkimys, mitä osoittavat Unescon tarkistettu strategia osallistumisesta tieteellisen tiedon ja tutkimuksen avoimen julkaisemisen edistämiseen (Revised strategy on UNESCO’s contribution to the promotion of open access to scientific information and research) (7) ja OECD:n julkilausuma (8) julkisrahoitteisten tutkimusaineistojen saatavuudesta. Jäsenvaltioiden olisi otettava osaa tähän maailmanlaajuiseen ponnistukseen ja annettava esimerkkiä tehostamalla vastavuoroisuuteen perustuvaa avointa ja yhteistyökykyistä tutkimusympäristöä.

(15)

Ottaen huomioon kustannusalan siirtymävaihe sidosryhmien olisi yhdessä osallistuttava siirtymäprosessiin ja etsittävä kestäviä ratkaisuja tieteellistä kustannusprosessia varten.

(16)

Komissio hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2011 paketin, johon kuuluivat avointa dataa koskeva tiedonanto, ehdotus direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY (9) muuttamisesta ja komission hallussa olevia asiakirjoja koskevat uudet säännöt. Paketissa esiteltiin avointa dataa koskeva komission strategia yhtenäisissä puitteissa, ja myös tämä suositus sisältyi siihen kuuluviin toimiin.

(17)

Tähän suositukseen on liitetty tiedonanto, jossa komissio määrittelee tutkimustulosten avointa julkaisemista koskevat toimintalinjansa ja visionsa. Siinä hahmotellaan toimet, joita komissio toteuttaa tieteellistä tutkimusta unionin talousarviosta rahoittavana elimenä.

(18)

Yhdessä tämän suosituksen ja siihen liittyvän tiedonannon kanssa komissio antaa tiedonannon huippuosaamista ja kasvua edistävästä eurooppalaisen tutkimusalueen tiiviimmästä kumppanuudesta. Komissio esittää siinä eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista koskevat keskeiset painopisteensä, joista yksi on tieteellisen tiedon optimaalinen jakelu, saatavuus ja siirto,

SUOSITTELEE JÄSENVALTIOILLE, että ne

Tieteellisten julkaisujen avoin julkaiseminen

1.

määrittelevät selkeät toimintalinjat julkisrahoitteisen tutkimustyön tuloksena syntyvien tieteellisten julkaisujen levittämistä ja avointa julkaisemista varten. Toimintalinjoissa olisi määritettävä

käytännön tavoitteet ja indikaattorit edistyksen mittaamiseen,

toteutussuunnitelmat, myös tehtävien jakautuminen,

asiaan liittyvä rahoitussuunnittelu;

varmistavat, että toimintalinjojen tuloksena

julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvät julkaisut julkaistaan avoimesti mahdollisimman pian, mielellään välittömästi, ja joka tapauksessa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua niiden julkaisemisesta, 12 kuukauden kuluessa yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden osalta,

lupajärjestelmät edistävät julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvien tieteellisten julkaisujen avointa julkaisemista tasapainoisella tavalla sovellettavan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti ja sitä rajoittamatta ja kannustavat tutkijoita säilyttämään tekijänoikeutensa, kun he antavat julkaisulupia kustantajille,

akateeminen urajärjestelmä tukee ja palkitsee tutkijoita, jotka osallistuvat avoimeen kulttuuriin, jossa tutkimustulokset jaetaan, erityisesti varmistamalla heidän julkaisujensa avoin julkaiseminen ja kehittämällä uran arviointia koskevia uusia vaihtoehtoisia malleja, mittausmenetelmiä ja indikaattoreita sekä kannustamalla niiden kehittämistä ja käyttämällä niitä,

avoimuutta lisätään erityisesti tiedottamalla yleisölle julkisten laitosten tai laitosryhmien ja kustantajien välisistä sopimuksista, jotka koskevat tieteellisen tiedon toimittamista. Tähän olisi sisällytettävä myös sopimukset, jotka koskevat ”hyviä kauppoja” eli painettujen ja sähköisten tilausten yhdistelmiä, joita tarjotaan alennettuun hintaan,

pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ja riippumattomilla tutkijoilla on mahdollisimman laaja ja edullinen mahdollisuus saada käyttöönsä julkista rahoitusta saavan tutkimuksen tuloksena syntyviä tieteellisiä julkaisuja;

2.

varmistavat, että julkisen tutkimusrahoituksen hallinnosta vastaavat tutkimusrahoituslaitokset ja julkista rahoitusta saavat akateemiset laitokset toteuttavat toimintalinjat

määrittelemällä laitosten toimintalinjat tieteellisten julkaisujen levittämistä ja avointa saatavuutta varten; vahvistamalla toteutussuunnitelmat kyseisten rahoituslaitosten tasolla,

antamalla käyttöön levittämistä ja avointa julkaisemista varten tarvittavan rahoituksen, joka mahdollistaa eri kanavien käytön, myös tarvittaessa digitaaliset e-infrastruktuurit ja tieteellisten tiedon välittämistä koskevat uudet ja kokeelliset menetelmät,

mukauttamalla tutkijoiden palkkaus- ja urakehitysjärjestelmää sekä arviointijärjestelmää, jonka perusteella tutkijoille annetaan tutkimusavustuksia, jotta palkitaan tutkijoita, jotka osallistuvat avoimeen kulttuuriin jakamalla tutkimustuloksensa. Parannetussa järjestelmässä olisi otettava huomioon avoimen julkaisemisen kautta saatavat tutkimustulokset sekä kehitettävä, edistettävä ja käytettävä uran arviointia koskevia uusia vaihtoehtoisia malleja, mittausmenetelmiä ja indikaattoreita,

opastamalla tutkijoita noudattamaan avoimen julkaisemisen toimintalinjaa ja erityisesti hallitsemaan tekijänoikeuksiaan julkaisujensa avoimen julkaisun varmistamiseksi,

käymällä yhteisiä neuvotteluja kustantajien kanssa, jotta julkaisut olisivat saatavilla, käytettävissä ja uudelleenkäytettävissä mahdollisimman edullisin ehdoin,

varmistamalla, että julkisrahoitteiset tutkimustulokset on helppo tunnistaa asianomaisin teknisin keinoin, myös liittämällä tutkimustulosten sähköisiin versioihin metadataa;

Tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen

3.

määrittelevät selkeät toimintalinjat julkisrahoitteisen tutkimustyön tuloksena syntyvien tutkimusaineistojen levittämistä ja avointa julkaisemista varten. Toimintalinjoissa olisi määritettävä

käytännön tavoitteet ja indikaattorit edistyksen mittaamiseen,

toteutussuunnitelmat, myös tehtävien jakautuminen (asianmukaiset lupamenettelyt mukaan luettuina),

asiaan liittyvä rahoitussuunnittelu;

varmistavat, että toimintalinjojen tuloksena

julkisrahoitteisessa tutkimuksessa syntyvät tutkimusaineistot ovat yleisesti saatavilla, käytettävissä ja uudelleenkäytettävissä digitaalisten e-infrastruktuurien kautta. Erityisesti yksityisyyden suojaan, liikesalaisuuksiin, kansalliseen turvallisuuteen, oikeutettuihin kaupallisiin etuihin ja tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset olisi otettava asianmukaisesti huomioon. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteiskumppanuuteen osallistuvan yksityisen osapuolen hallussa ennen tutkimustointa ollut ja sellaiseksi yksilöity data, taitotieto ja muu tieto sen muodosta tai luonteesta riippumatta ei kuulu tämän velvoitteen piiriin,

tiedostot ovat helposti tunnistettavia ja ne voidaan linkittää muihin tiedostoihin ja julkaisuihin asianmukaisin järjestelyin. Lisätietoja annetaan niiden asianmukaisen arvioinnin ja käytön mahdollistamiseksi,

julkisen tutkimusrahoituksen hallinnosta vastaavat tutkimusrahoituslaitokset ja julkista rahoitusta saavat akateemiset laitokset avustavat kansallisten toimintalinjojen toteuttamisessa ottamalla käyttöön järjestelyt, joilla mahdollistetaan tutkimusaineistojen jakaminen ja jakamisesta palkitseminen,

tietojenkäsittelytekniikan alan uusia ammatillisia profiileja koskevia syventäviä koulutusohjelmia edistetään ja/tai toteutetaan;

Tieteellisen tiedon säilyttäminen ja uudelleenkäyttö

4.

tehostavat tieteellisen tiedon säilyttämistä

määrittelemällä ja toteuttamalla toimintalinjat, joilla varmistetaan tutkimustulosten (primaarisen tutkimusaineiston ja kaikkien muiden tulosten, myös julkaisujen) arkistointi ja pitkäaikainen säilyttäminen. Tähän sisältyvät tieteellisen tiedon säilyttämistehtävien jakaminen ja rahoitussuunnittelu,

varmistamalla, että käytössä on tehokas sähköisen tieteellisen tiedon tallennusjärjestelmä, joka kattaa alkuaan digitaaliset julkaisut ja tarvittaessa niihin liittyvät tiedostot,

säilyttämällä tiedon lukemiseen tulevaisuudessa tarvittavat laitteet ja ohjelmistot tai siirtämällä tiedon säännöllisesti uuteen ohjelmistoon ja uusiin laiteympäristöihin,

edistämällä sidosryhmien edellytyksiä tarjota tieteellisen tiedon uudelleenkäyttöön perustuvia lisäarvopalveluja;

E-infrastruktuurit

5.

kehittävät edelleen tieteellisen tiedon levittämistä tukevia e-infrastruktuureja

tukemalla tiedon levittämiseen tarvittavia tieteellisen tiedon infrastruktuureja, tutkimuslaitoksia ja rahoitusyksiköitä, jotta ne voivat käsitellä kaikkia tiedon elinkaaren vaiheita. Näihin vaiheisiin olisi sisällyttävä hankinta, arkistointi, metadata, alkuperä, pysyvät tunnisteet, valtuutus, todentaminen ja tietojen eheys. Olisi kehitettävä toimintamalleja, joilla eri tieteenalojen tiedot esitettäisiin yhtenäiseen tyyliin, mikä lyhentäisi tuottavan työn edellyttämää opettelujaksoa,

tukemalla uusien dataintensiivisen tietojenkäsittelytieteen asiantuntijoiden koulutusta, myös dataspesialistien, teknikoiden ja tietohallintojohtajien,

lisäämällä taloudellista tehokkuutta ja innovaatioita analyysivälineiden, visualisoinnin, päätöksenteon tuen, mallien ja mallinnustyökalujen, simulaatioiden, uusien algoritmien ja tieteellisten ohjelmistojen aloilla siten, että nykyisiä voimavaroja käytetään vipuvoimana,

vahvistamalla tieteellisen tiedon saatavuuteen ja säilyttämiseen tarvittavia infrastruktuureja kansallisella tasolla ja osoittamalla siihen tarvittavat varat,

varmistamalla infrastruktuurien laatu ja luotettavuus myös käyttämällä tietovarastojen varmennusjärjestelyjä,

varmistamalla e-infrastruktuurien yhteentoimivuus kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla;

6.

varmistavat kansallisten e-infrastruktuurien synergiat eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla

myötävaikuttamalla e-infrastruktuurien yhteentoimivuuteen erityisesti käsittelemällä tieteellisen datan vaihtoa ottamalla huomioon eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla kehitetyistä nykyisistä hankkeista, infrastruktuureista ja ohjelmistoista saadut kokemukset,

tukemalla valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä, jolla edistetään korkean asteen koulutuksen ja tutkimuksen tieto- ja viestintäteknisten infrastruktuurien käyttöä ja kehittämistä;

Monen sidosryhmän välinen vuoropuhelu kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla

7.

osallistuvat kansallisella, eurooppalaisella ja/tai kansainvälisellä tasolla monen sidosryhmän välisiin vuoropuheluihin, jotka koskevat tieteellisen tiedon avoimen julkaisemisen ja säilyttämisen edistämistä. Osallistujien olisi erityisesti tutkittava

tapoja linkittää julkaisut ja niiden taustatiedot,

tapoja parantaa tiedon saatavuutta ja kustannusten hallintaa esimerkiksi kustantajien kanssa käytävin yhteisin neuvotteluin,

uusia tutkimusindikaattoreita ja bibliometriikkaa, jotka käsittäisivät tieteellisten julkaisujen lisäksi tiedostot ja muun tyyppiset tutkimustoiminnasta ja yksittäisten tutkijoiden työstä saatavat tulokset,

uusia palkitsemisjärjestelmiä ja rakenteita,

avoimen julkaisemisen periaatteiden edistämistä ja toteuttamista kansainvälisellä tasolla erityisesti kahdenvälisten, monenvälisten ja kansainvälisten yhteistyöaloitteiden yhteydessä;

Jäsenvaltioiden jäsennelty koordinaatio EU:n tasolla ja suosituksen seuranta

8.

nimittävät vuoden loppuun mennessä kansallisen yhteysviranomaisen, jonka tehtäviä ovat

suosituksessa lueteltujen toimenpiteiden koordinointi,

toimiminen Euroopan komission yhteystahona kysymyksissä, jotka liittyvät tieteellisen tiedon saatavuuteen ja säilyttämiseen, erityisesti määrittelemällä nykyistä paremmin yhteiset periaatteet ja standardit, täytäntöönpanotoimet ja uudet tavat levittää ja jakaa tutkimustuloksia eurooppalaisella tutkimusalueella,

suosituksen jatkotoimista raportoiminen;

Uudelleentarkastelu ja raportointi

9.

ilmoittavat komissiolle myöhemmin määriteltäviä ja sovittavia menettelytapoja noudattaen 18 kuukauden kuluessa siitä, kun tämä suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja joka toinen vuosi sen jälkeen tämän suosituksen eri osien noudattamiseksi toteutetut toimet. Tältä pohjalta komissio tarkastelee EU:ssa saavutettua edistystä arvioidakseen, tarvitaanko tässä suosituksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen muita toimia.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

Neelie KROES

Varapuheenjohtaja


(1)  KOM (2010) 2020 lopullinen, 3.3.2010, saatavana osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FI:PDF

(2)  KOM (2010) 245 lopullinen/2, 26.8.2010; saatavana osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FI:PDF

(3)  KOM (2010) 546 lopullinen, 6.10.2010, saatavana osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:FI:PDF

(4)  KOM (2007) 56 lopullinen, 14.2.2007; saatavana osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0056:FIN:FI:PDF

(5)  http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/hlg-sdi-report.pdf

(6)  KOM(2009) 108 lopullinen.

(7)  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/GOAP/OAF2011/213342e.pdf

(8)  http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf

(9)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90.


Top