Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0733

2012/733/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 492/2011 panemisesta täytäntöön siltä osin kuin on kyse avoimien työpaikkojen ja työhakemusten välittämisestä ja EURES-verkoston uusimisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8548) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 328, 28.11.2012, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 121 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2016; Kumoaja 32016D0716

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/733/oj

28.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 492/2011 panemisesta täytäntöön siltä osin kuin on kyse avoimien työpaikkojen ja työhakemusten välittämisestä ja EURES-verkoston uusimisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8548)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/733/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/2011 (1) ja erityisesti sen 38 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Paljon on edistytty siitä, kun EURES-verkosto alun perin käynnistettiin työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 soveltamisesta erityisesti Eures- (European Employment Services) nimisen verkoston osalta 22 päivänä lokakuuta 1993 tehdyllä komission päätöksellä 93/569/ETY (2) tavoitteena panna täytäntöön neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68 (3). Verkosto muodostettiin ja vahvistettiin uudelleen sen vahvistamiseksi ja lujittamiseksi komission päätöksellä 2003/8/EY (4).

(2)

Kokouksessaan 17 päivänä kesäkuuta 2010 Eurooppa-neuvosto hyväksyi työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian ja pyysi ottamaan täysimääräisesti käyttöön asianmukaiset EU:n välineet ja toimintalinjat yhteisten tavoitteiden tueksi ja kehotti jäsenvaltioita tehostamaan koordinoituja toimia.

(3)

Kokouksessaan 28 ja 29 päivänä kesäkuuta 2012 Eurooppa-neuvosto päätti kasvu- ja työllisyyssopimuksesta ja totesi komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 18 päivänä huhtikuuta 2012 antaman tiedonannon ”Tavoitteena työllistävä elpyminen” pohjalta, että EURES-portaalista olisi kehitettävä todellinen eurooppalainen työnvälitys- ja rekrytointiväline.

(4)

EURES-verkoston olisi parannettava työmarkkinoiden toimintaa ja täytettävä taloudelliset tarpeet helpottamalla työntekijöiden alueellista liikkuvuutta kansainvälisesti ja rajojen yli sekä varmistettava samalla liikkuvuus oikeudenmukaisin ehdoin ja se, että sovellettavia työelämän normeja noudatetaan. Sen olisi lisättävä avoimuutta työmarkkinoilla varmistamalla avoimien työpaikkojen ja työhakemusten vaihtaminen ja käsittely (eli asetuksessa tarkoitettu ”välittäminen”) ja tukemalla toimia työhönottamisen, neuvonnan ja ohjauksen aloilla valtakunnallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla ja edistettävä näin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.

(5)

Verkoston käynnistämisestä alun perin vuonna 1993 ja sen uudistamisesta vuonna 2003 saatujen kokemusten pohjalta ja ottaen huomioon tarpeen vahvistaa ja laajentaa verkostoa lisää, jotta sillä voitaisiin täysipainoisesti tukea Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, verkoston nykyinen kokoonpano, vastuunjako ja päätöksentekomenettelyt sekä tarjottavat palvelut on nyt suunniteltava uudelleen.

(6)

Tämän vuoksi EURES-verkostoa olisi suunnattava vahvemmin tavoite- ja tulosjohtamiseen työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensovittamisen, työnvälityksen ja työhönoton osalta. Tässä yhteydessä työnvälitys voidaan käsittää välittäjän tarjoamaksi palveluksi kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi työmarkkinoilla siten, että tavoitteena on työntekijän työhönotto, jolloin työhönotolla tarkoitetaan avoimen työpaikan täyttämistä.

(7)

Monopolien poistaminen on yhdessä muun kehityksen kanssa tuonut työmarkkinoille useita erilaisia työnvälityspalvelujen tarjoajia. Jotta EURES voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa, se on avattava näille toimijoille, joiden on sitouduttava täysimääräisesti noudattamaan sovellettavia työnormeja ja oikeudellisia vaatimuksia samoin kuin muita EURES-verkoston laatustandardeja.

(8)

EURES-palvelut on määritettävä selkeästi, jotta varmistetaan, että asetuksesta jäsenvaltioille aiheutuvat velvoitteet, kuten avoimien työpaikkojen ja työhakemusten välittäminen ja tasapainon aikaansaaminen työmarkkinoilla sekä työmarkkinoihin liittyvien tietojen vaihtaminen ja tarjoaminen, täytetään tehokkaalla ja toimivalla tavalla. Toiminnassa pitäisi olla tapauksen mukaan mukana eri toimijoita työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina.

(9)

”Kasvu- ja työllisyyssopimuksessa” Eurooppa-neuvosto vaati tarkastelemaan mahdollisuutta laajentaa EURES-verkosto koskemaan oppisopimuskoulutusta ja työharjoittelua. Jotta voidaan varmistaa synergia ja antaa EURES-verkostolle mahdollisuus tukea täysipainoisesti Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden (erityisesti tavoitteen nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä) saavuttamista ja noudattaa samalla asetuksen soveltamisalaa, EURES-verkoston pitäisi voida kattaa oppisopimuskoulutus ja työharjoittelut sikäli kuin kyseisiä henkilöitä pidetään asetuksessa tarkoitettuina työntekijöinä ja he ovat vähintään 18-vuotiaita, heti kun tällaisten tietojen välittäminen asianmukaisten normien mukaisesti katsotaan mahdolliseksi.

(10)

Jotta palvelut voidaan tarjota mahdollisimman tehokkaasti, EURES-verkosto olisi nivottava ja yhdistettävä osaksi osallistuvien organisaatioiden yleistä palvelujen tarjontaa; nämä organisaatiot voivat saada Euroopan sosiaalirahastolta rahoitusta valtakunnallisiin ja rajat ylittäviin toimiinsa.

(11)

Jotta voitaisiin tehokkaasti edistää työmarkkinoiden parempaa toimintaa eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittämiseksi, EURES-verkostolla olisi lisäksi oltava näkyvämpi rooli pullonkauloiksi muodostuneiden alojen vapaiden työpaikkojen täyttämisessä, ja sen olisi autettava erityisiä työntekijöiden ja työnantajien ryhmiä. EURES-verkostoa olisi tämän vuoksi laajennettava tukemaan kohdennettuja liikkuvuustoimia EU:n tasolla, erityisesti nuorten työntekijöiden vaihdon edistämiseksi.

(12)

Olisi otettava huomioon kehittymässä olevien tieto- ja viestintätekniikan välineiden tarjoamat mahdollisuudet kohentaa tarjottuja palveluja entisestään ja järkiperäistää niitä.

(13)

Kun tämän päätöksen puitteissa käsitellään henkilötietoja, olisi noudatettava EU:n ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

(14)

Selkeyden vuoksi on suositeltavaa uusia EURES-verkosto määrittelemällä tarkemmin sen kokoonpano, rakenne ja toiminnot.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

EURES-verkosto

Täyttääkseen asetuksen (EU) N:o 492/2011 II luvussa säädetyt velvoitteet komissio perustaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan työnvälitysverkoston (EURES) ja pitää sen toiminnassa.

2 artikla

Tavoitteet

Palvellakseen työnhakijoita, työntekijöitä ja työnantajia EURES-verkosto edistää yhteistyössä tarvittaessa muiden eurooppalaisten palveluiden tai verkostojen kanssa seuraavia:

a)

sellaisten kaikille avoimien ja kaikkien käytettävissä olevien eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittäminen, joilla noudatetaan täysimääräisesti sovellettavia työnormeja ja oikeudellisia vaatimuksia;

b)

työnvälitys ja työhönsijoitus kansainvälisellä, alueiden välisellä ja rajat ylittävällä tasolla vaihtamalla avoimia työpaikkoja ja työhakemuksia ja osallistumalla kohdennettuihin liikkuvuustoimiin EU:n tasolla;

c)

avoimuus ja tietojen vaihto eurooppalaisista työmarkkinoista, myös elin- ja työoloista ja taitojen hankkimismahdollisuuksista;

d)

toimenpiteiden kehittäminen nuorten työntekijöiden liikkuvuuden kannustamiseksi ja helpottamiseksi;

e)

tiedon vaihtaminen asetuksessa (EU) N:o 492/2011 tarkoitetuista oppisopimuskoulutuksesta ja työharjoittelusta sekä tarpeen mukaan harjoittelijoiden ja oppisopimusoppilaiden sijoittamisesta;

f)

menetelmien ja indikaattorien kehittäminen tätä tarkoitusta varten.

3 artikla

Kokoonpano

EURES-verkosto muodostuu seuraavista:

a)

Euroopan työpaikkojen ja -hakemusten välityksen koordinointitoimisto asetuksen (EU) N:o 492/2011 18, 19 ja 20 artiklan mukaisesti;

b)

EURES-verkoston jäsenet, joiden on oltava jäsenvaltioiden asetuksen (EU) N:o 492/2011 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimeämiä erityisviranomaisia, jäljempänä ’kansalliset koordinointitoimistot’, kuten 5 artiklassa säädetään;

c)

EURES-yhteistyökumppanit asetuksen (EU) N:o 492/2011 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti. EURES-verkoston jäsenet nimeävät EURES-yhteistyökumppanit, joihin voi kuulua työnvälityksen ja työllistymisen aloilla toimivia julkisia tai yksityisiä palveluntarjoajia sekä ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä. Voidakseen olla toiminnassa mukana EURES-yhteistyökumppanin on sitouduttava täyttämään 7 artiklassa säädetyt tehtävät ja vastuualueet;

d)

EURES-verkoston liitännäiset yhteistyökumppanit, jotka 6 artiklan mukaisesti tarjoavat rajoitetusti palveluita EURES-yhteistyökumppanin tai Euroopan koordinointitoimiston valvonnassa ja vastuulla.

4 artikla

Euroopan koordinointitoimiston tehtävät ja vastuualueet

1.   Komissio vastaa Euroopan koordinointitoimiston hallinnoinnista.

2.   Euroopan koordinointitoimisto valvoo asetuksen (EU) N:o 492/2011 II luvun säännösten noudattamista ja avustaa verkostoa sen tehtävien toteuttamisessa.

3.   Se eritoten:

a)

laatii yhtenäisen yleisen toimintamallin ja järjestää horisontaalista tukea EURES-verkostolle ja sen käyttäjille, esimerkkeinä

1)

eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden internetportaalin, jäljempänä ’EURES-portaali’, ja siihen liittyvien tietoteknisten palvelujen pitäminen toiminnassa ja kehittäminen, mukaan luettuina järjestelmät ja menettelyt avoimien työpaikkojen ja työhakemusten vaihtamiseksi hakemuskirjeiden, ansioluetteloiden, osaamispassien ja vastaavien muodossa sekä muun tiedon vaihtamiseksi yhteistyössä muiden asiaan liittyvien eurooppalaisten palvelujen tai verkostojen kanssa;

2)

EURES-verkostoa koskevat tiedotus- ja viestintätoimet;

3)

EURES-verkoston henkilöstön koulutus;

4)

verkostoitumisen, parhaiden käytäntöjen vaihdon ja keskinäisen oppimisen helpottaminen EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kesken;

5)

EURES-verkoston osallistuminen kohdennettuihin liikkuvuustoimiin EU:n tasolla;

b)

analysoi alueellista ja ammatillista liikkuvuutta ottaen huomioon pyrkimyksen kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen ja kehittää yleisen toimintamallin liikkuvuuden alalla Euroopan työllisyysstrategian mukaisesti;

c)

hoitaa EURES-toiminnan, suorituskyvyn määrittelyn, työnvälityksen ja muiden tulosindikaattorien yleisen seurannan ja arvioinnin selvittääkseen, toteutetaanko se asetuksen (EU) N:o 492/2011 ja tämän päätöksen mukaisesti.

4.   Se hyväksyy työohjelmansa ja EURES-verkoston tavoitteet yhteistyössä EURES-koordinointiryhmän kanssa ja kuultuaan EURES-verkoston hallintoneuvostoa.

5 artikla

Kansallisten koordinointitoimistojen tehtävät ja vastuualueet

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä asetuksen (EU) N:o 492/2011 11 artiklan 2 kohdassa säädetty erityisviranomainen, jolle annetaan tehtäväksi EURES-verkoston työn järjestäminen kyseisessä jäsenvaltiossa.

2.   Kansallisten koordinointitoimistojen on varmistettava, että kaikki jäsenvaltioille asetuksessa (EU) N:o 492/2011 asetetut velvoitteet ja erityisesti sen 12, 13 ja 14 artiklassa säädetyt tiedonvaihtoa koskevat velvoitteet täytetään,

a)

perustamalla ja pitämällä yllä kaikkia teknisiä ja toiminnallisia infrastruktuureja ja järjestelmiä, jotka ovat tarpeen, jotta EURES-yhteistyökumppanit ja EURES-verkoston liitännäiset yhteistyökumppanit voivat osallistua vaihtojärjestelmään;

b)

antamalla vaaditut tiedot joko itse tai huolehtimalla siitä, että sen vastuulla olevat EURES-yhteistyökumppanit antavat ne.

3.   Sen on tiiviissä yhteistyössä Euroopan koordinointitoimiston ja muiden kansallisten koordinointitoimistojen kanssa erityisesti

a)

nimitettävä yksi tai useampia EURES-yhteistyökumppaneita 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan vii alakohdassa säädetyn valinta- ja akkreditointijärjestelmän pohjalta ja valvottava niiden toimintaa;

b)

suunniteltava kansallisen EURES-verkoston toimintaa ja tuloksia ja raportoitava niistä säännöllisesti Euroopan koordinointitoimistolle;

c)

koordinoitava EURES-verkoston osallistumista asiaan liittyviin kohdennettuihin liikkuvuustoimiin EU:n tasolla.

4.   EURES-yhteistyökumppaneita nimittäessään kansallisen koordinointitoimiston on pyrittävä mahdollisimman hyvään maantieteelliseen ja työmarkkinoiden kattavuuteen ja optimaaliseen palveluun työnhakijoiden, työntekijöiden ja työnantajien kannalta varmistamalla, että työvoimaviranomaiset ja työmarkkinatoimijat osallistuvat toimintaan riittävällä tavalla.

5.   Kansallisen koordinointitoimiston on yhteisesti sovittujen toiminnallisten tavoitteiden pohjalta laadittava kansalliselle verkostolleen työohjelmat, jotka on toimitettava Euroopan koordinointitoimistolle. Työohjelmassa on erityisesti täsmennettävä

a)

kansallisen koordinointitoimiston ja sen vastuulla olevien EURES-yhteistyökumppaneiden ja EURES-verkoston liitännäisten yhteistyökumppaneiden EURES-verkoston puitteissa toteuttamat tärkeimmät toimet, asetuksen (EU) N:o 492/2011 15 artiklassa säädetyt kansainväliset, rajat ylittävät ja alakohtaiset toimet mukaan luettuina;

b)

henkilöstö- ja taloudelliset resurssit, jotka on osoitettu asetuksen (EU) N:o 492/2011 II luvun täytäntöönpanoon;

c)

suunniteltujen toimien seuranta- ja arviointijärjestelyt.

Työohjelmiin on lisäksi sisällyttävä arvio toimista ja edellisellä kaudella aikaan saaduista tuloksista.

Työohjelmista on kuultava asianmukaisella tasolla työmarkkinaosapuolia ja muita asiaan liittyviä EURES-verkoston sidosryhmiä.

6.   Kansallinen koordinointitoimisto voi päättää tarjota EURES-palveluja itse suoraan työnhakijoille ja työnantajille, ja siihen sovelletaan tältä osin niitä sääntöjä, joita sovelletaan samoja palveluja tarjoaviin EURES-yhteistyökumppaneihin. Tällaisessa tapauksessa kansallisen koordinointitoimiston on pyydettävä Euroopan koordinointitoimistolta akkreditointia EURES-yhteistyökumppaniksi.

7.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kansallinen koordinointitoimisto saa tehtäviensä toteuttamiseksi tarvitsemansa henkilöstö- ja muut resurssit.

8.   Kansallista koordinointitoimistoa johtaa kansallinen EURES-koordinoija, kuten 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa säädetään.

6 artikla

EURES-yhteistyökumppaneiden tehtävät ja vastuualueet

1.   Organisaation, joka haluaa tulla EURES-yhteistyökumppaniksi, on esitettävä hakemus maansa kansalliselle koordinointitoimistolle, joka voi nimetä sen 3 artiklan b alakohdan mukaisesti edellyttäen, että se sitoutuu kansallisen koordinointitoimiston valvonnassa tekemään yhteistyötä alueellisella, valtakunnallisella ja Euroopan tasolla EURES-verkoston piirissä ja tarjoamaan ainakin 7 artiklassa tarkoitetut yleispalvelut.

2.   EURES-yhteistyökumppanin on omasta toimestaan tai yhteistyössä muiden EURES-yhteistyökumppaneiden kanssa nimettävä yksi tai useampia yhteyspisteitä, kuten työnvälitys- ja rekrytointitoimistoja, puhelinpalvelukeskuksia, itsepalveluvälineitä jne., joiden kautta työnhakijat, työntekijät ja työnantajat voivat käyttää sen palveluja.

3.   EURES-yhteistyökumppanin on ilmoitettava selkeästi, mitä EURES-palvelukatalogin palveluista se tarjoaa. Palvelujen taso ja sisältö voi vaihdella yhteyspisteestä toiseen, kunhan EURES-yhteistyökumppanin tarjoama palvelupaketti kokonaisuudessaan sisältää kaikki vaaditut yleispalvelut.

4.   Kaikkien EURES-yhteistyökumppaneiden on osallistuttava täysipainoisesti avoimien työpaikkojen ja sellaisten työnhakijoiden esittämien työhakemusten välittämiseen, jotka haluavat työskennellä toisessa jäsenvaltiossa, asetuksen (EU) N:o 492/2011 13 artiklan a ja b alakohdan ja tämän päätöksen 4 artiklan a alakohdan i alakohdan mukaisesti. Niiden on varmistettava, että EURES-palvelujen tarjoamiseen osallistuvalla henkilöstöllä on käytettävissään kaikki verkostolle järjestetyt tietotekniset ja muut viestintävälineet.

5.   Sellaisen EURES-yhteistyökumppanin, joka ei tarjoa tiettyä EURES-palvelukatalogiin sisältyvää täydentävää palvelua, on varmistettava, että kyseistä palvelua koskevat pyynnöt ohjataan toisille EURES-yhteistyökumppaneille, jotka tarjoavat kyseistä palvelua.

6.   EURES-yhteistyökumppani voi uskoa toiselle organisaatiolle sellaisten palvelujen tarjoamisen, jotka tuottavat lisäarvoa sen omille palveluille. Kyseistä organisaatiota pidetään tältä osin EURES-verkoston liitännäisenä yhteistyökumppanina, joka toimii täysin sen EURES-yhteistyökumppanin vastuulla, jonka liitännäiskumppani se on.

7.   Tehtäviensä täyttämiseksi EURES-yhteistyökumppani voi solmia kumppanuuksia yhden tai useamman muussa jäsenvaltiossa toimivan EURES-yhteistyökumppanin kanssa.

8.   EURES-yhteistyökumppanin tai EURES-verkoston liitännäisen yhteistyökumppanin voidaan edellyttää antavan panoksensa 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin teknisiin ja toiminnallisiin infrastruktuureihin ja järjestelmiin.

9.   Akkreditointinsa säilyttääkseen EURES-yhteistyökumppanin on edelleen täytettävä velvoitteensa ja tarjottava sovitut palvelut ja käytävä läpi 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan vii alakohdassa säädetyssä valinta- ja akkreditointijärjestelmässä esitetyt säännölliset tarkastukset.

7 artikla

EURES-palvelut

1.   EURES-palvelujen koko skaala käsittää työhönoton, työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensovittamisen ja työhönsijoituksen kattaen kaikki työnvälityksen vaiheet rekrytointia edeltävästä valmistelusta työhönsijoituksen jälkeiseen apuun ja näihin liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan.

2.   Ne esitetään yksityiskohtaisesti EURES-palvelukatalogissa, joka on osa 10 artiklassa säädettyä EURES-peruskirjaa, ja ne koostuvat kaikkien EURES-yhteistyökumppaneiden tarjoamista yleispalveluista ja täydentävistä palveluista.

3.   Yleispalveluista säädetään asetuksen (EU) N:o 492/2011 II luvussa ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdassa ja 13 artiklassa. Täydentävät palvelut eivät ole pakollisia asetuksen (EU) N:o 492/2011 II luvussa tarkoitetussa mielessä vaan täyttävät tärkeitä työmarkkinatarpeita.

4.   Kaikki palvelut työnhakijoille ja työntekijöille ovat ilmaisia. Jos EURES-yhteistyökumppanit perivät maksuja palveluistaan muille käyttäjille, ei tehdä eroa EURES-palveluista perityistä maksuista ja niistä maksuista, joita peritään kyseisen EURES-yhteistyökumppanin tarjoamista muista vertailukelpoisista palveluista. Euroopan unionilta EURES-palvelujen tarjoamisen tueksi saatu mahdollinen rahoitus on otettava huomioon maksuja vahvistettaessa, jotta vältetään mahdollinen päällekkäisrahoitus.

8 artikla

EURES-verkoston hallintoneuvosto

1.   EURES-verkoston hallintoneuvosto avustaa komissiota, sen Euroopan koordinointitoimistoa ja kansallisia koordinointitoimistoja EURES-verkoston kehityksen edistämisessä ja valvonnassa.

2.   Hallintoneuvostossa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta.

3.   Jos EURES-toimia rahoitetaan jossakin jäsenvaltiossa EU:n rahoitusvälineestä, kuten Euroopan sosiaalirahastosta, tämän rahoituksen tarjoava kansallinen viranomainen voi tarvittaessa olla mukana.

4.   Euroopan työmarkkinajärjestöjen edustajia kutsutaan hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoiksi.

5.   Hallintoneuvosto vahvistaa työskentelymenetelmänsä ja työjärjestyksensä. Puheenjohtaja kutsuu sen koolle yleensä kaksi kertaa vuodessa. Se antaa lausuntonsa yksinkertaisella enemmistöllä.

6.   Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Euroopan koordinointitoimiston edustaja; tämä toimisto antaa sihteeriapua.

7.   Komissio kuulee EURES-verkoston hallintoneuvostoa kysymyksistä, jotka liittyvät tässä päätöksessä tarkoitettujen palvelujen ja toimien strategiseen suunnitteluun, kehittämiseen, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin. Tämä koskee myös seuraavia:

a)

EURES-peruskirja 10 artiklan mukaisesti;

b)

EURES-verkoston strategiat, toiminnalliset tavoitteet ja työohjelmat;

c)

asetuksen (EU) N:o 492/2011 17 artiklassa edellytetyt komission kertomukset.

9 artikla

EURES-koordinointiryhmä

1.   Euroopan koordinointitoimisto perustaa koordinointiryhmän avustamaan itseään EURES-toimintojen kehittämisessä, toteuttamisessa ja seurannassa; ryhmä muodostuu kansallisista EURES-koordinaattoreista, joista kukin edustaa yhtä EURES-verkoston jäsentä. Euroopan koordinointitoimisto voi kutsua Euroopan työmarkkinaosapuolten edustajia ja tarvittaessa muiden EURES-yhteistyökumppaneiden edustajia ja asiantuntijoita osallistumaan koordinointiryhmän kokouksiin.

2.   Koordinointiryhmän on osallistuttava aktiivisesti työohjelmien valmisteluun ja niiden täytäntöönpanon koordinointiin.

3.   Koordinointiryhmä voi perustaa pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä erityisesti horisontaalisten tukitoimien suunnittelua ja täytäntöönpanoa varten.

4.   Euroopan koordinointitoimiston on organisoitava koordinointiryhmän työskentely.

10 artikla

EURES-peruskirja

1.   Komissio hyväksyy EURES-peruskirjan asetuksen (EU) N:o 492/2011 12 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa sekä 20 artiklassa asetettujen menettelyjen mukaisesti kuultuaan tämän päätöksen 8 artiklan nojalla perustettua EURES-verkoston hallintoneuvostoa.

2.   Sen periaatteen mukaisesti, että kaikkien jonkin EURES-verkoston jäsenen julkaisemien avointen työpaikkojen ja työhakemusten on oltava saatavilla kaikkialla unionissa, EURES-peruskirjassa on erityisesti vahvistettava

a)

EURES-palvelukatalogi, jossa kuvataan EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat yleis- ja täydentävät palvelut, mukaan luettuna työnvälitystoiminta, kuten henkilökohtainen neuvonta ja opastus asiakkaalle – niin työnhakijalle, työntekijälle kuin työnantajallekin;

b)

innovatiivisen kansainvälisen ja rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen työvoimaviranomaisten, kuten yleisten työnvälityspalvelujen kesken, työmarkkinoiden toiminnan kohentamista ja niiden yhdistämistä sekä liikkuvuuden lisäämistä silmällä pitäen. Tässä yhteistyössä voivat olla mukana sosiaalipalvelut, työmarkkinaosapuolet ja muut asiaan liittyvät laitokset;

c)

koordinoidun seurannan ja arvioinnin edistäminen ammattitaidon ylitarjonnan ja ammattitaitovajeen aloilla;

d)

EURES-järjestelmän toimintatavoitteet, sovellettavat laatustandardit sekä EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden velvoitteet, joihin kuuluvat:

i)

avoimia työpaikkoja ja työhakemuksia koskevien tietokantojen yhteentoimivuus EURES-verkoston avoimia työpaikkoja koskevan tiedonvaihtojärjestelmän kanssa sekä sovellettavat palvelun tasot;

ii)

tiedot (esimerkiksi työmarkkinatiedot, elin- ja työoloja koskevat tiedot, tarjottuja ja haettuja työpaikkoja koskevat tiedot, harjoitteluja ja oppisopimuskoulutusta koskevat tiedot, nuorten liikkuvuuteen kannustavat toimenpiteet, taitojen hankkiminen ja liikkuvuuden esteet), jotka niiden on toimitettava asiakkailleen ja muille verkoston osille yhteistyössä muiden asiaan liittyvien eurooppalaisten palvelujen tai verkostojen kanssa;

iii)

kansallisten koordinaattorien, EURES-neuvojien ja muun kansallisen tason avainhenkilöstön tehtävänkuvaukset ja nimitysperusteet;

iv)

EURES-henkilöstöltä vaadittava koulutus ja pätevyys sekä virkamiesten ja erikoishenkilöstön vierailukäyntien järjestämistä ja eri tehtäviin asettamista koskevat edellytykset ja menettelyt;

v)

työohjelmien laadinta, esittäminen Euroopan koordinointitoimistolle ja toteuttaminen;

vi)

jäsenille ja yhteistyökumppaneille asetettavat EURES-logon käyttöä koskevat vaatimukset;

vii)

EURES-yhteistyökumppaneiden valinta- ja akkreditointijärjestelmä;

viii)

EURES-toimintojen seurantaa ja arviointia koskevat periaatteet;

e)

menettelyt yhtenäisen järjestelmän ja yhteisten mallien luomiseksi työmarkkinoita ja liikkuvuutta koskevien tietojen vaihtoon EURES-verkostossa asetuksen (EU) N:o 492/2011 12, 13 ja 14 artiklan mukaisesti; tähän kuuluu myös Euroopan unionissa tarjolla olevia työpaikkoja ja opiskelumahdollisuuksia koskevien tietojen sisällyttäminen EURES-portaaliin.

11 artikla

EURES-verkoston tuominen esille

1.   EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden on aktiivisesti tuotava EURES-verkostoa esille.

2.   Niiden on sitouduttava yleiseen viestintästrategiaan, jolla on tarkoitus varmistaa verkoston johdonmukaisuus ja yhtenäisyys käyttäjiinsä nähden, ja osallistuttava yhteisiin tiedotus- ja markkinointitoimiin.

3.   EURES-kirjainlyhennettä voidaan käyttää yksinomaan EURES-verkostossa tapahtuvasta toiminnasta. Siitä käytetään vakiologoa, jonka graafisen asun on määrittänyt Euroopan koordinointitoimisto.

4.   EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden on käytettävä tätä logoa, joka on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi sisämarkkinoilla toimivassa yhdenmukaistamisvirastossa, kaikessa EURES-verkostoon liittyvässä toiminnassaan yhteisen visuaalisen identiteetin varmistamiseksi.

12 artikla

Yhteistyö muiden palveluiden ja verkostojen kanssa

EURES-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden on aktiivisesti tehtävä yhteistyötä muiden eurooppalaisten tiedotus- ja neuvoa-antavien palvelujen ja verkostojen kanssa Euroopan, valtakunnallisella ja alueellisella tasolla synergian saavuttamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi.

13 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2003/8/EY. Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen niihin toimintoihin, joita koskeva hakemus toimitettiin ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

14 artikla

Soveltamispäivä

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

15 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta

László ANDOR

Komission jäsen


(1)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  EYVL L 274, 6.11.1993, s. 32.

(3)  EYVL L 257, 19.10.1968, s. 2.

(4)  EYVL L 5, 10.1.2003, s. 16.


Top