Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/EU: Komission päätös, annettu 6 päivänä marraskuuta 2012 , Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun päätöksen 2012/88/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7325) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; Implisiittinen kumoaja 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/3


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2012,

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun päätöksen 2012/88/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7325)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/696/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan rautatievirasto antoi 16 päivänä huhtikuuta 2012 suosituksen ERA/REC/03-2012 ERTMS. Tämä päätös perustuu kyseiseen suositukseen.

(2)

Euroopan komissio ja toimialajärjestöt allekirjoittivat heinäkuussa 2008 yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa määriteltiin toimialan pyytämien eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän ja Euroopan junanvalvontajärjestelmän, jäljempänä ’ERTMS/ETCS’, sellaisten lisätoimintojen kehittäminen, joiden avulla on tarkoitus edistää ETCS:n pikaista käyttöönottoa nykyisillä tavanomaisilla radoilla. Tällä päätöksellä olisi sisällytettävä nämä lisätoiminnot eritelmien uuteen versioon, joka on nimeltään versio 3 ja jota hakijat voivat soveltaa täysimääräisesti niiden ERTMS/ETCS-eritelmien sijasta, joista säädetään Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 25 päivänä tammikuuta 2012 annetussa komission päätöksessä 2012/88/EU (2) (viimeisin julkaistu versio 2, josta käytetään myös nimitystä 2.3.0d). Version 3 olennainen piirre on, että version 3 mukaisella ERTMS/ETCS:llä varustettujen junien pitäisi voida käyttää version 2 mukaisia ERTMS/ETCS-ratoja ilman ERTMS/ETCS:stä aiheutuvia teknisiä tai toiminnallisia lisärajoituksia. Version 3 toteuttaminen pitäisi olla mahdollista myös radoilla siten, että varmistetaan yhteensopivuus version 2 mukaisella ERTMS/ETCS-järjestelmillä varustettujen junien kanssa (ainoastaan version 2.3.0d toimintojen käyttö). Lisäksi versio 3 sulkee ERTMS/ETCS:n eräitä avoimia kohtia, kuten jarrukäyrät ja kuljettajan käyttöliittymän ergonomiset näkökohdat.

(3)

Version 2 eritelmien on todettu vakiintuneen Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehdyn päätöksen 2006/679/EY liitteen A ja Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehdyn päätöksen 2006/860/EY liitteen A muuttamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/386/EY (3) hyväksymisen jälkeen. Sen vuoksi niiden käyttöä pitäisi olla mahdollista jatkaa. Junan ERTMS/ETCS:n osalta sovelletaan kuitenkin (liitteen A taulukossa A 2 olevassa 37 b ja 37 c kohdassa tarkoitettuja) tarkistettuja testauseritelmiä. Lisäksi koska versio 3 sulkee eräitä avoimia kohtia, version 2 toteutuksen olisi kyseisten kohtien osalta perustuttava version 3 asiaa koskeviin eritelmiin, joita tarkoitetaan liitteessä A.

(4)

Euroopan rautatievirasto on tarkistanut rautatieliikenteessä käytettävän GSM-järjestelmän (GSM-R) (liitteen A taulukossa A 2 olevassa 32, 33, 34 ja 65 kohdassa tarkoitetut) ERTMS-eritelmät. Tarkistetut eritelmät eivät muuta vaatimuksia, mutta niissä luokitellaan selkeästi ja yksiselitteisesti nykyiset pakolliset vaatimukset, jotka sisältyvät EIRENE-verkon (European Integrated Radio Enhanced Network) asiakirjoihin, ja helpotetaan tällä tavoin sertifiointi-, vaatimustenmukaisuus- ja todentamisprosesseja.

(5)

Liitteen A taulukossa A 2 on eritelmiä, jotka on merkitty sanalla ”varattu”. Euroopan komissio, Euroopan rautatievirasto ja Euroopan rautatiealan yhdistykset allekirjoittivat 16 päivänä huhtikuuta 2012 yhteisymmärryspöytäkirjan ERTMS-järjestelmän hallintaa koskevan yhteistyön lisäämisestä. Yhteistyöpöytäkirjaan sisältyi muun muassa Euroopan rautatieviraston laatima aikataulu, jonka tarkoituksena on varmistaa, että testieritelmät saatetaan voimaan ja ”varatut” eritelmät toimitetaan ajoissa.

(6)

Sen vuoksi olisi muutettava päätöstä 2012/88/EU.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2012/88/EU seuraavasti:

1)

Poistetaan 6 artikla.

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Tämän päätöksen liitteessä III esitettyä YTE:ä toteutettaessa on sovellettava jompaakumpaa liitteessä A olevassa taulukossa A 2 luetelluista eritelmäkokonaisuuksista. Version 3 eritelmät on säilytettävä, jotta voidaan varmistaa, että junia, joissa on version 3 mukainen ERTMS/ETCS, voidaan käyttää version 2 mukaisilla ERTMS/ETCS-radoilla ilman teknisiä tai toiminnallisia lisärajoituksia.”

3)

Korvataan liite A tämän päätöksen liitteellä I.

4)

Korvataan liite G tämän päätöksen liitteellä II.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 51, 23.2.2012, s. 1.

(3)  EUVL L 136, 24.5.2008, s. 11.


LIITE I

”LIITE A

Viittaukset

Perusparametreissa (tämän YTE:n 4 luku) esitettyjen viittausten osalta vastaavat pakolliset eritelmät esitetään seuraavassa taulukossa taulukon A-2 kohtien avulla.

Taulukko A 1

Viite 4 luvussa

Luettelonumero (ks. taulukko A 2)

4.1

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (3.1 kohta)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (3.2 kohta)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Eritelmät

Sovelletaan jompaakumpaa tässä liitteessä olevassa taulukossa A-2 luetelluista eritelmäkokonaisuuksista.

Asiakirjat, joihin viitataan taulukossa A-2 mainitussa eritelmässä, annetaan vain tiedoksi, ellei taulukossa A-2 toisin todeta.

Huomautus:

Eritelmät, jotka on taulukossa A-2 merkitty sanalla ”varattu” luetellaan myös avoimina kohtina liitteessä G, jos kansallisten sääntöjen ilmoittaminen on tarpeen vastaavien avointen kohtien sulkemiseksi. Varatut asiakirjat, joita ei luetella avoimina kohtina, on tarkoitettu järjestelmän parannuksiksi.

Taulukko A 2

Pakollisten eritelmien luettelo

Luettelonumero

Eritelmäkokonaisuus # 1

(ETCS versio 2 ja GSM-R versio 0)

Eritelmäkokonaisuus # 2

(ETCS versio 3 ja GSM-R versio 0)

Viite

Eritelmän nimi

Versio

Huomautukset

Viite

Eritelmän nimi

Versio

Huomautukset

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS:n toiminnallisten vaatimusten eritelmä

5.0

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

2

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Termi- ja lyhenneluettelo

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Termi- ja lyhenneluettelo

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

Järjestelmävaatimusten eritelmä

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

Järjestelmävaatimusten eritelmä

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

Rekisteröintilaitteen ja lataustyökalun FFFIS-eritelmä

2.3.0

Huomautus 1

UNISIG SUBSET-027

Rekisteröintilaitteen FIS-eritelmä

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

Kuljettajan käyttöliittymän FIS-eritelmä

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

Kuljettajan ETCS-käyttöliittymä

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

Junaliitännän FIS-eritelmä

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Junaliitännän FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Sovitustiedonsiirtomoduulin (STM) FFFIS-eritelmä

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Sovitustiedonsiirtomoduulin (STM) FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

Eurobaliisin FFFIS-eritelmä

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

Eurobaliisin FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradion FIS-eritelmä

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

Euroradion FIS-eritelmä

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline-periaatteella tapahtuvan avainhallinnan FIS-eritelmä

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline-periaatteella tapahtuvan avainhallinnan FIS-eritelmä

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

Radiosuojastuskeskusten välisen luovutuksen FIS-eritelmä

2.3.0

 

Varattu

UNISIG SUBSET-039

Radiosuojastuskeskusten välisen luovutuksen FIS-eritelmä

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Mitoitusta ja teknistä suunnittelua koskevat säännöt

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Mitoitusta ja teknistä suunnittelua koskevat säännöt

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Yhteentoimivuuden suoritustasovaatimukset

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Yhteentoimivuuden suoritustasovaatimukset

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Yhteentoimivuuteen liittyvä YTE:n liitteen A asiakirjojen kooste

1.2.0

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

Eurosilmukkaosajärjestelmän FFFIS-eritelmä

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

Eurosilmukkaosajärjestelmän FFFIS-eritelmä

2.4.0

 

17

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radion lisäajotietojen FFFS-eritelmä

2.0.0

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Radanvarresta junaan annettuja radion lisäajotietoja koskeva FIS-eritelmä

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Radanvarresta junaan annettuja radion lisäajotietoja koskeva FIS-eritelmä

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Veturin radion lisäajotietoja koskeva FFFIS-eritelmä

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Veturin radion lisäajotietoja koskeva FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radion lisäajotietoja koskeva FIS-eritelmä, jossa mukana koodain ja asetinlaitteet

2.0.0

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

22

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

ETCS-muuttujien arvojen määritykseen liittyvät vastuualueet ja tehtävät

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

ETCS-muuttujien arvojen määritykseen liittyvät vastuualueet ja tehtävät

3.0.0

 

24

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM:n turva-aikakerrosta koskeva FFFIS-eritelmä

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM:n turva-aikakerrosta koskeva FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM:n turvalinkkikerrosta koskeva FFFIS-eritelmä

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM:n turvalinkkikerrosta koskeva FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

ETCS:n tason 1 ja 2 teknistä yhteentoimivuutta koskevat turvallisuusvaatimukset

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

ETCS:n tason 1 ja 2 teknistä yhteentoimivuutta koskevat turvallisuusvaatimukset

3.2.0

 

28

Varattu

Toimintavarmuutta ja käyttövarmuutta koskevat vaatimukset

 

 

Varattu

Toimintavarmuutta ja käyttövarmuutta koskevat vaatimukset

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

K-liitännän testieritelmä

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

K-liitännän testieritelmä

2.0.0

 

30

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Junan vertailutestilaitteiston toiminnalliset vaatimukset

2.0.2

 

Varattu

UNISIG SUBSET-094

Junan vertailutestilaitteiston toiminnalliset vaatimukset

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R:n toiminnallisten vaatimusten eritelmä

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R:n toiminnallisten vaatimusten eritelmä

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R:n järjestelmävaatimusten eritelmä

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R:n järjestelmävaatimusten eritelmä

15.3.0

 

34

A11T6001

FFFIS-eritelmä, joka koskee (MORANE) radiolähetyksiä EuroRadiota varten

12.4

 

A11T6001

FFFIS-eritelmä, joka koskee (MORANE) radiolähetyksiä EuroRadiota varten

12.4

 

35

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

36 a

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

36 b

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

STM:n FFFIS-eritelmä; testitapauksia koskeva asiakirja

1.0.0

 

Varattu

UNISIG SUBSET-074-2

STM:n FFFIS-eritelmä; testitapauksia koskeva asiakirja

 

 

37 a

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Ominaisuuksiin liittyviä testitapauksia

2.3.3

 

Varattu

UNISIG SUBSET-076-5-2

Ominaisuuksiin liittyviä testitapauksia

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Testisekvenssit

2.3.3

 

Varattu

UNISIG SUBSET-076-6-3

Testisekvenssit

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Testieritelmien soveltamisala

1.0.2

 

Varattu

UNISIG SUBSET-076-7

Testieritelmien soveltamisala

 

 

37 e

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

38

06E068

ETCS:n merkkitaulun määritelmä

2.0

 

06E068

ETCS:n merkkitaulun määritelmä

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadion yhteensopivuusvaatimukset

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadion yhteensopivuusvaatimukset

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadion turvakerrosta koskevia testitapauksia

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadion turvakerrosta koskevia testitapauksia

3.0.0

 

41

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

42

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Eurobaliisin testien FFFIS-eritelmä

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Eurobaliisin testien FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

44

Varattu

Matkan mittauksen FIS-eritelmä

 

 

Varattu

Matkan mittauksen FIS-eritelmä

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

K-liitännän eritelmä

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

K-liitännän eritelmä

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

G-liitännän eritelmä

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

G-liitännän eritelmä

2.0.0

 

47

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

48

Varattu

Siirrettävien GSM-R-laitteiden testieritelmä

 

 

Varattu

Siirrettävien GSM-R-laitteiden testieritelmä

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

STM-laitteiden suorituskykyvaatimukset

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

STM-laitteiden suorituskykyvaatimukset

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Eurosilmukan testieritelmä

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Eurosilmukan testieritelmä

1.1.0

 

51

Varattu

Kuljettajan ja koneen välisen liitännän ergonomiset näkökohdat

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

STM:n sovelluskerroksen FFFIS-eritelmä

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

STM:n sovelluskerroksen FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

53

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

54

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

55

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

56

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

57

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

58

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

59

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

60

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS-järjestelmän versionhallinta

3.1.0

 

61

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

62

Varattu

Radiosuojastuskeskusten välisen turvallisen viestinnän liitännän testieritelmä

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

Radiosuojastuskeskusten välisen turvallisen viestinnän liitännän testieritelmä

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

Radiosuojastuskeskusten välisen turvallisen viestinnän liitännän testieritelmä

3.0.0

 

64

EN 301 515

GSM:n rautatiekäytön vaatimukset

2.3.0

Huomautus 2

EN 301 515

GSM:n rautatiekäytön vaatimukset

2.3.0

Huomautus 2

65

TS 102 281

GSM:n rautatiekäytön yksityiskohtaiset vaatimukset

2.2.0

Huomautus 3

TS 102 281

GSM:n rautatiekäytön yksityiskohtaiset vaatimukset

2.2.0

Huomautus 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

Yhteentoimivuutta koskevat ASCI:n vaihtoehdot

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

Yhteentoimivuutta koskevat ASCI:n vaihtoehdot

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R:n SIM-korttien FFFIS-eritelmä

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R:n SIM-korttien FFFIS-eritelmä

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Rautatiejärjestelmien televiestintä; GSM;

UUIE:n käyttö rautatiejärjestelmien GSM-toiminnassa

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Rautatiejärjestelmien televiestintä; GSM;

UUIE:n käyttö rautatiejärjestelmien GSM-toiminnassa

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

Ensisijaisten kutsujen vahvistamista koskeva FFFS-eritelmä

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

Ensisijaisten kutsujen vahvistamista koskeva FFFS-eritelmä

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

Ensisijaisten kutsujen vahvistamista koskeva FIS-eritelmä

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

Ensisijaisten kutsujen vahvistamista koskeva FIS-eritelmä

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

Toimintaan liittyviä viestejä koskeva FFFS-eritelmä

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

Toimintaan liittyviä viestejä koskeva FFFS-eritelmä

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

Toimintaan liittyviä viestejä koskeva FIS-eritelmä

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

Toimintaan liittyviä viestejä koskeva FIS-eritelmä

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

Sijaintiin perustuvia ilmoituksia koskeva FFFS-eritelmä

4

 

(MORANE) F 10 T6001

Sijaintiin perustuvia ilmoituksia koskeva FFFS-eritelmä

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

Sijaintiin perustuvia ilmoituksia koskeva FIS-eritelmä

3

 

(MORANE) F 12 T6001

Sijaintiin perustuvia ilmoituksia koskeva FIS-eritelmä

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

Toiminnallisten numeroiden esittämistä vastaanottajille ja soittajille koskeva FFFS-eritelmä

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

Toiminnallisten numeroiden esittämistä vastaanottajille ja soittajille koskeva FFFS-eritelmä

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

Toiminnallisten numeroiden esittämistä vastaanottajille ja soittajille koskeva FIS-eritelmä

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

Toiminnallisten numeroiden esittämistä vastaanottajille ja soittajille koskeva FIS-eritelmä

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien ja muiden osajärjestelmien väliset liitännät

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien ja muiden osajärjestelmien väliset liitännät

1.0

 

78

Varattu

ETCS DMI-toimintojen turvallisuusvaatimukset

 

 

Varattu

ETCS DMI-toimintojen turvallisuusvaatimukset

 

 

79

Ei sovelleta

Ei sovelleta

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS-kokonaisuuden offline-periaatteella tapahtuvaa avainhallintaa koskeva FIS-eritelmä

1.0.0

 

80

Ei sovelleta

Ei sovelleta

 

 

Varattu

GSM-R DMI

 

 

Huomautus 1:

Vain rekisteröitävien tietojen toiminnallinen kuvaus on pakollinen, eikä liitännän teknisiä ominaisuuksia tarvitse rekisteröidä.

Huomautus 2:

Standardin EN 301 515 kohdassa 2.1 luetellut eritelmät ovat pakollisia.

Huomautus 3:

Standardin TR 102 281 taulukossa 1 ja 2 luetellut muutospyynnöt ovat pakollisia.

Taulukko A 3

Pakollisten standardien luettelo

Sertifiointimenettelyssä on sovellettava tässä taulukossa lueteltuja standardeja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän YTE:n 4 ja 6 luvun säännösten soveltamista.

Nro

Viite

Asiakirjan nimi ja lisätietoja

Versio

A1

EN 50126

Rautatiesovellukset – Toimintavarmuuden, käyttövarmuuden, kunnossapidettävyyden ja turvallisuuden (RAMS) määrittely ja esittäminen

1999

A2

EN 50128

Rautatiesovellukset – Tietoliikenne-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät – rautateiden ohjaus- ja turvajärjestelmien ohjelmistot

2001

A3

EN 50129

Rautatiesovellukset – Tietoliikenne-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät – turvallisuuteen liittyvät elektroniset merkinantojärjestelmät

2003

A4

EN 50159-1

Rautatiesovellukset – Tietoliikenne-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät – Osa 1: Suljettujen siirtojärjestelmien turvallisuuteen liittyvä viestintä

2001

A5

EN 50159-2

Rautatiesovellukset – Tietoliikenne-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät – Osa 2: Avoimien viestinsiirtojärjestelmien turvallisuuteen liittyvä viestintä

2001”


LIITE II

”LIITE G

AVOIMET KOHDAT

Avoin kohta

Huomautukset

Jarrutuskykyä koskevat näkökohdat

Sovelletaan ainoastaan ERTMS/ETCS:n versioon 2 (ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 15 kohta).

Ratkaistu ERTMS/ETCS:n version 3 osalta (ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 4 ja 13 kohta).

28 kohta – Toimintavarmuutta ja käyttövarmuutta koskevat vaatimukset

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiston häiriöistä aiheutuvien häiriö- ja vajaatoimintatilanteiden runsas esiintyminen heikentää järjestelmän turvallisuutta.

Pyörän vähimmäishalkaisija yli 350 kilometrin tuntinopeuksissa

Ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 77 kohta

Akselin vähimmäisetäisyys yli 350 kilometrin tuntinopeuksissa

Ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 77 kohta

Metalliton ja induktiivisista osista vapaa tila pyörien välissä

Ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 77 kohta

Tämä avoin kohta ei koske tavaraliikenteen vaunuja.

Raiteille levitettävän hiekan ominaisuudet

Ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 77 kohta

Ajoneuvon metalliosien paino

Ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 77 kohta

Vaihtoimpedanssiin vaikuttavien liikkuvan kaluston ominaisuuksien yhdistelmä

Ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 77 kohta

Sähkömagneettiset häiriöt (sähköradan ajovirta)

Ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 77 kohta

Sähkömagneettiset häiriöt (sähkömagneettiset kentät)

Ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 77 kohta

Tämä avoin kohta ei koske muita kuin tasavirtaisia voimanlähteitä

Kalustoyksikön impedanssi

Ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 77 kohta

Tasavirralla ja alhaisella taajuudella toimivat sähköradan ajovirran komponentit

Ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 77 kohta

Magneetti-/pyörrevirtajarrujen käyttö

Ks. liitteen A taulukossa A 2 oleva 77 kohta

78 kohta – ETCS DMI-toimintojen turvallisuusvaatimukset

Tämä avoin kohta koskee junan ETCS-järjestelmän ja kuljettajan välistä liitäntää, toisin sanoen virheitä tietojen esittämisessä ja tietojen ja komentojen syöttämisessä.”


Top